Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

© Цветелина Белутова

Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.


Отговорите са подготвени от консултантите на "ЕЛАНА Инвестмънт"


Въпрос: Имам къща в Източните Родопи и организирам турове за наблюдение на птици от 3 години. Фотограф съм по професия. Бих искал да мога да започна да гледам коне, за да предлагам обиколки с коне в рамките на туровете. Мога ли да взема европейски пари за това отнякъде?


Отговор: В рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) можете да кандидатствате за финансиране по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Тя е предназначена за подкрепа на инвестиционни проекти с неземеделска цел в селските райони, които развиват местните услуги и селския туризъм. Така че по тази подмярка можете да участвате с проект за конна база, като това включва и строителство или закупуване на имот, покупката на коне, а също така и нематериални активи като софтуери и пр. За да сте допустим за кандидатстване, трябва да сте земеделски производител или микропредприятие, което е регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице.
Въпрос: Гледаме крави в Ловешко. Можело да се вземат пари за модерна техника. Къде се кандидатства?


Отговор: Можете да кандидатствате по Програмата за развитие на селските райони - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Тази подмярка финансира покупка на земеделска техника. За да е допустим проектът ви, трябва да сте физическо лице или юридическо лице, или ЕТ, регистриран като земеделски производител. Необходимо е да можете да докажете минимален стандартен производствен обем (средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител) от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. Дава се възможност да покриете с безвъзмездна помощ до 50% от разходите по проекта. Максималната стойност на помощта, която можете да получите, е 1.5 млн. евро за целия програмен период по тази мярка - 2014 – 2020 г. Ако сте млад фермер, т.е. до 40 години, можете да получите до 60% безвъзмездно финансиране (грант). Тъй като сте в сектор "Животновъдство", ако над 50% от разходите са за животновъдството, проектът получава допълнителни точки при оценката. Регионът на Ловеч е в Северозападния район на планиране, който също е стимулиран с допълнителни точки, които ще получите за проекта си. Така че ще имате доста шансове в класирането на одобрените проекти. В предварителния график за прием на проекти през 2016 г. отварянето на мярката е предвидено за месец юли.


Въпрос: Производител съм на екологично чист мед. Имам поръчки от чужбина и искам като следваща стъпка да си направя лаборатория за тестването на меда според изискванията. Има ли как да взема някаква субсидия?


Отговор: Можете да получите безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони. Подходяща мярка за кандидатстване е подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Тя финансира оборудване за преработка на мед. Можете да покриете също разходи за строително-ремонтни дейности, а и за нематериални активи. Безвъзмездната помощ възлиза на до 50% от стойността на проекта. Няма ограничение за максимална стойност на проекта, но трябва да имате предвид ограничението, че за целия програмен период от 2014 г. до 2020 г. не можете да имате проекти за общо разходи повече от 3 млн. евро. През 2016 г. прием по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" е предвиден за месеците октомври – ноември.


Въпрос: Ще правя гъбарник за печурки. Имам помещенията, но оборудването е много скъпо. Има ли къде да кандидатствам за европейски пари?


Отговор: Можете да кандидатствате по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Тя дава възможност да финансирате оборудване - можете да получите 50% от стойността му като безвъзмездна помощ. Трябва да сте регистриран земеделски производител - може да е регистрация като ЕТ, физическо лице или юридическо лице. Максималната помощ, която можете да получите, е 1.5 млн. евро за целия програмен период 2014 – 2020 г. Ако сте на възраст до 40 години, имате стимули като млад фермер и можете да получите до 60% от разходите като помощ.


Въпрос: Имаме ферма до Драгоман. Гледаме крави и овце, произвеждаме си млечни продукти. Много искаме да си направим малък образователен център до къщата, където да показваме на деца как се прави чистата храна. Дали по ПРСР може да се вземе субсидия за такова нещо?


Отговор: Да, подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР е много подходяща за вашия план. В рамките на тази мярка можете да кандидатствате за всякакви неземеделски дейности, с които да подпомогнете или доразвиете селскостопанския си бизнес. Подмярка 6.4. финансира строително-ремонтни работи, покупка на имот, оборудване и други дълготрайни активи. Покрива разходи също за нематериални активи като софтуери и за хонорари на експерти, които да направят предпроектни проучвания. Максималната стойност на проекта може да е 600 000 евро. Субсидията би покривала до 75% от разходите. Важно е да се знае, че ако кандидатствате по тази подмярка, трябва да имате предвид, че не можете да получите грант от повече от 200 000 евро за период от 3 финансови години. Така че трябва да имате предвид, когато планирате проекта си.


Въпрос: През 2016 година може ли да се кандидатства за финансиране на хладилни камиони за месно предприятие?


Отговор: Транспортни средства за месопреработватели може да се финансират по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". По предварителен график прием на проекти през 2016 г. е предвиден за октомври-ноември. Можете да получите безвъзмездна помощ в рамките на 50% от разходите по проекта. По тази подмярка можете да кандидатствате в програмния период 2014 – 2020 г. с проекти на обща стойност до 3 млн. евро.


Въпрос: През 2016 г. мога ли да кандидатствам за финансиране на комбайн?


Отговор: Да, можете да кандидатствате по Програмата за развитие на селските райони - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Тази подмярка финансира покупка на земеделска техника. В предварителния график за прием на проекти през 2016 г. отварянето на мярката е предвидено за месец юли. За да е допустим проектът ви, трябва да сте физическо лице или юридическо лице, или ЕТ, регистриран като земеделски производители. Необходимо е да можете да докажете минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро, който се изчислява по специално подготвена таблица. Дава се възможност да покриете с безвъзмездна помощ до 50% от разходите по проекта. Максималната стойност на помощта, която можете да получите, е определена на 1.5 млн. евро за целия програмен период по тази мярка, т.е. за периода 2014 – 2020 г. Ако сте млад фермер, т.е. до 40 години, можете да получите до 60% грант.


Въпрос: Ние сме мандра в Плевенския регион. Разбрахме, че има стационарни и мобилни млекомати, които искаме да купим, за да зареждаме околните села. Има ли вариант по селската програма да кандидатстваме за пари и колко?


Отговор: Можете да кандидатствате по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", която е достъпна за млекопреработватели. Тя финансира всякакво оборудване, а също и строително-ремонтни дейности. Като цяло безвъзмездната помощ може да покрие до 50% от разходите по проекта. Може да кандидатстват както регистрирани земеделски производители, така и микро-, малки, средни и големи предприятия. Има определен максимален размер на допустимите разходи за един кандидат по мярката за целия програмен период (2014-2020), който е 3 млн. евро. През 2016 г. по тази подмярка е планирано да има прием на проекти в периода октомври – ноември. Това е информация по предварителен индикативен график, който може да се промени. Тъй като се намирате в Северозападния район на планиране, ще получите допълнителни точки при оценката на проекта, което ще ви даде преднина при класирането.


Въпрос: Имаме зърнени и маслодайни култури. Искаме да оборудваме още един склад. Дали има през тази година вариант да кандидатстваме за европейски пари по селската програма?


Отговор: Да, можете да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", която е планирана за отваряне на прием през юли. Тя дава възможност за финансиране на оборудване. Със субсидия се покриват до 50% от стойността на проекта. Трябва да сте регистриран земеделски производител, като може да сте ЕТ, физическо лице или юридическо лице. Максимумът помощ, която можете да получите по тази мярка за периода 2014-2020 г. е 1.5 млн. евро. Ако сте на възраст до 40 години, имате стимули като млад фермер и можете да получите до 60% от разходите като помощ.


Въпрос: Ще разширявам свинефермата. Има ли тази година къде да се кандидатства?


Отговор: Ако Ви е необходимо оборудване, техника и съоръжения за разширяването на бизнеса, можете да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програмата за развитие на селските райони. Тя е планирана по предварителен график за отваряне през юли 2016 г. Покриват се до 50% от стойността на проекта с безвъзмездна помощ. Ако сте на възраст до 40 години, имате приоритет като млад фермер и размерът на помощта е до 60%. Като планирате инвестициите си, имайте предвид, че по тази мярка можете да получите до 1.5 млн. евро субсидия за периода 2014 – 2020 г.


Въпрос: Гледам зеленчуци и си търся финансиране, за да си направя консервна фабрика. Има ли вариант да финансирам нещо по ПРСР?


Отговор: Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" финансира преработватели, това включва строителни дейности, оборудване, транспортни средства, а също и нематериални активи. Така че може да се покрият с помощ 50% от разходите по целия инвестиционен проект. Трябва да сте регистриран земеделски производител, или пък микро-, малко, средно или голямо предприятие. Има определен максимален размер на допустимите разходи за един кандидат по мярката за целия програмен период (2014-2020), който е 3 млн. евро. Тъй като зеленчуците се считат за "чувствителен сектор", който е приоритизиран, проектът, който е свързан с преработката на зеленчуци, ще получи допълнителни точки. Това означава, че при оценката на проекта, той ще има преднина в класирането. През 2016 г. по тази подмярка е планирано да има прием на проекти в периода октомври – ноември.


Въпрос: Гледам 10 декара малини. Искам да засадя още 10 дка. Дали дават европейски пари за разсад?


Отговор: Можете да кандидатствате по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програмата за развитие на селските райони. Тя е планирана за отваряне на прием на проекти през юли 2016 г. Тази подмярка финансира насаждения, а също така земеделска техника и оборудване. За да сте допустим кандидат, трябва да сте регистриран земеделски производител и да докажете минимален стандартен производствен обем от 8000 евро – това се изчислява по специална таблица, зададена от държавен фонд "Земеделие". Бихте могли да получите безвъзмездна помощ до 50% от общите разходи на проекта. Може да се покрият също и разходи за купуване на земя, която е необходима за изграждане или модернизиране на сгради за земеделските дейности, но те не трябва да надвишават 10% от общите разходи на инвестиционния проект. Някои сектори по програмата са приоритизирани и получават допълнителни точки. Например, сектор "Плодове и зеленчуци" получава бонус точки при кандидатствате, ако над 50% от разходите на кандидатстващия проект са насочени в него. Максимумът помощ, която можете да получите по тази мярка за периода 2014-2020 г. е 1.5 млн. евро.


Въпрос: Бих искал да финансирам изграждането на дентален център в Сандански?


Отговор: Да, подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР е много подходяща за вашия план. Сандански е допустим район, тъй като попада на територията на селска община. В рамките на тази мярка можете да кандидатствате за всякакви неземеделски дейности, с които да подпомогнете или доразвиете селскостопанския си бизнес. Подмярка 6.4. финансира строително-ремонтни работи, изграждането на самия дентален център, покупка на имот, оборудване и други дълготрайни активи. Покрива разходи и за хонорари на експерти, които да направят предпроектни проучвания. Максималната стойност на проекта може да е 600 000 евро. Субсидията би покривала до 75% от разходите. Важно е да се знае, че ако кандидатствате по тази подмярка, трябва да имате предвид, че не можете да получите грант от повече от 200 000 евро за период от 3 финансови години. Така че трябва да имате предвид, когато планирате проекта си. По индикативен график на държавен фонд "Земеделие" за 2016 година подмярка 6.4 не е включена с прием на проекти.


Въпрос: Търся финансиране за реставрация на църква и туристически комплекс в Русенско, мога ли да се възползвам от финансиране с европейски средства ?


Отговор: Можете да получите финансиране по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" на ПРСР, но само, ако църквата и туристическият комплекс са на територията на някоя от изброените общини: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово. Допустима инвестиция е изграждането и обновяването на туристическия обект, както и развитието на туристическите услуги, като в това число се включват изграждането или придобиването на имот, строително-монтажни работи, предварителни разходи по хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Максималната стойност на проекта може да е 600 000 евро. Субсидията би покривала до 75% от разходите. Важно е да се знае, че, ако кандидатствате по тази подмярка, не можете да получите грант от повече от 200 000 евро за период от 3 финансови години. По индикативен график на държавен фонд "Земеделие" за 2016 година подмярка 6.4 не е включена с прием на проекти.


Отговори на всички задавани досега въпроси може да прочетете на


http://www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/slujebni_statii/2015/10/25/2636553_vuprosi_i_otgovori/?ref=miniurl


Въпроси може да задавате на http://www.dnevnik.bg/askquestion.php

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 423 Неутрално

  Прекрасно! Сега остава само тези хора да се подготвят правилно и да използват парите по предназначение, че да се пооправи малко тази бедна икономика.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 2. 2 Профил на bgmusquetaire
  bgmusquetaire
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Идеално. А кога ще инкриминират строго злоупотребата с евросубсидии и еврофондове?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK