Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Новини


Подписан е договорът за "Инициатива за малки и средни предприятия"


Общ бюджет: 102 млн. евро е бюджетът за издаване на гаранции, които ще осигурят 600 млн. евро кредити за бизнеса.


Над 3000 малки и средни компании в България ще могат да получат банкови заеми за 600 млн. евро при по-ниски лихви и по-малки обезпечения. Облекчените условия идват чрез гаранции от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), които се предоставят по новата оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия". Тя ще има бюджет от 102 млн. евро за издаването на гаранции, които ще покриват до 60% от риска по отпусканите кредити. В началото на март министърът на икономиката Божидар Лукарски подписа договора по новата програма с Европейската комисия, ЕИФ и ЕИБ. Документът предстои да бъде ратифициран от Народното събрание. След това ЕИФ ще проведе тръжна процедура за избирането на търговските банки, чрез които ще се разпределят средствата. Очаква се до началото на есента процедурата да бъде завършена и бизнесът да получи достъп до ресурса по програмата.
С гаранциите по програмата ще могат да се отпускат както инвестиционни, така и оборотни кредити, но няма да могат да се рефинансират стари задължения. Заемите ще бъдат за компании от всички сектори на икономиката с изключение на селското стопанство. Благодарение на гаранциите на ЕИФ и ЕИБ средствата ще могат да достигнат и до компании с по-рисков профил – например стартиращи дружества и иновативни предприятия.


Допълнителна информация може да прочетете тук.


Общо 53 малки и средни предприятия с договори за еврофинансиране


Общ бюджет: 28.5 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ, която предприятията ще си поделят.


Общо на 53 малки и средни предприятия от високотехнологичния сектор (виж списъка тук) бяха връчени договори за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Компаниите са избрани сред 203 подадени оферти и общият размер на средствата, предвидени за тях, е 28.5 млн. лв. Най-голяма е сумата, заделена за проектите на средни предприятия - 15 млн. лв. За да бъде подпомогнато развитието на Северозападна България, по програмата е имало специални критерии за компаниите от региона. В резултат на това 65% от фирмите, които получават финансиране, са от този регион.


Допълнителна информация може да прочетете тук.


Хоризонт 2020


Открити процедури


Две процедури за иновации в електрониката по инициативата ECSEL


Виж тук и тук.


Общ бюджет: 150 млн. евро
Срок: До 24 май се подават общите предложения. Избраните от тях участват във втора фаза на процедурата, за които крайният срок за подаване е 20 септември.
Цел: Финансиране ще се осигурява по всички приоритетни теми на инициативата ECSEL. В тях влизат различни дейности в областта на интелигентната мобилност, интелигентното общество, интелигентната енергия, интелигентното здраве и интелигентното производство. Субсидиите ще насърчават и развитието на всички ключови способности - производство на полупроводници, технологии, оборудване и материали; технологии за дизайн; кибер-физически системи; интегриране на интелигентни системи.
Допустими кандидати: Потенциални получатели са както компании, така и научни институти и университети. Единственото условие е те да участват в консорциум от поне три организации в различни страни на ЕС.


Допълнителна информация може да прочетете тук.


Иновации в авиоиндустрията по инициативата Clean Sky 2


Общ бюджет: 57 млн. евро
Срок: Предложения се приемат до 2 юни 2016 г.
Цел: По инициативата се насърчават революционни чисти технологии в авиационната индустрия. Сумата ще бъде разпределена за разработки по 62 теми, чиито цели са да предоставят различни решения.
Допустими кандидати: Сегашната процедура е насочена към организации, които искат да станат партньори в отделни проекти на инициативата на базата на краткосрочни договори и разполагат с необходимата експертиза. Предложения могат да се подават от отделни юридически лица или обединения, които включват поне една организация от държава членка или от асоциирана страна.


Допълнителна информация може да прочетете тук.


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Открити процедури


Схема "Младежка заетост"


Общ бюджет: 40 млн. лв.
Срок за кандидатстване: до 30 юни 2016 г.
Допустими кандидати: Работодателите, които искат за наемат безработни младежи до 29 години като стажанти или за да ги обучават по време на работа по определена професия или специалност.
Какво се финансира:
- На работодателите, които осигуряват стажуване, се покриват разходите за заплати в размер на минималния осигурителен доход, както и разходите за социални и здравни осигуровки за шест месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за още 6 месеца.
- На тези, които осигуряват обучение по схемата, се поемат разходите за заплата на наетото лице в размер на 90% от минималната заплата за страната, както и здравните и социалните осигуровки за 6 месеца. Програмата покрива и разходите за заплата на обучаващия наставник в размер на половината от минималната работна заплата, но само на онези наставници, които са на трудов договор.
- И при стаж, и при обучение, ако настоящият адрес на наетите младежи е различен от населеното място на работа, схемата осигурява средства за транспорт от и до работното място за първия месец.


Още по темата тук.


Схема "Обучения и заетост"


Общ бюджет: 81 млн. лв.
Етапи:
- Първият, който започна на 25 март, е с бюджет 8.1 млн. лв., които са за изплащане на трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.
- Вторият етап предстои да бъде обявен. При него на заявилите участие безработни ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация чрез безплатни ваучери, а след това и заетост.
Приоритетни целеви групи: безработни с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в бюро по труда от 12 и повече месеца; безработни на възраст над 54 години. Няма ограничения за наемане на безработни извън целевите групи.
Кой може за кандидатства: работодатели от реалния сектор, от търговски дружества с общинско участие в капитала, както и чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
Какво се финансира: средства за трудови възнаграждения на наетите безработни лица за период до 12 месеца, както и дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски.
- За безработните от трите приоритетни целеви групи схемата ще покрие 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите.
- За останалите наети важи същата подкрепа, но само за първите до 6 месеца. За последващите до 6 месеца схемата ще покрива единствено разходи за дължими вноски за сметка на работодателите, изчислени върху 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, за която са наети.


Още по темата тук.


ЗЕМЕДЕЛИЕ


Новини


Започна изплащането на субсидии по подмярката за млади фермери


Държавен фонд "Земеделие" започна поетапното превеждане на първото плащане към фермерите, които имат подписани договори за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони. По нея 447 млади земеделци ще получат субсидия в размер на левовата равностойност на 12 500 евро. Общият размер на преведените средства е 10.928 млн. лева.
Досега подписаните договори са 757. Продължава одобрението на подадените проекти, за които има наличен бюджет, както и разплащанията по вече подписаните договори, съобщиха от фонда.
Подмярка 6.1 подпомага създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства (или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства) и насърчава заетостта. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 хил. евро. Субсидията се разпределя на два транша - след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ и след проверка от Разплащателната агенция за точното изпълнение на бизнес плана.


Близо 260 млн. лева е одобрената субсидия за инвестиции в земеделски стопанства


Вече са сключени договори за 577 проекта от всички заявления за подпомагане по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските или предстои подписването им, съобщиха от фонд "Земеделие". Одобрената субсидия по тях е над 256.3 млн. лв. (87% от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием).
Преобладаващата част от одобрените към момента проектни предложения са изцяло в сектор "Растениевъдство" (369, или 70% от всички обработени заявления). Следват проектите в сектор "Животновъдство" (142, или 27%), а останалите 2% ще се изпълняват едновременно в двата сектора.
Субсидията за проектите в растениевъдството е над 113.8 млн. лв., от които 12% са насочени към приоритетната за подпомагане дейност "Етеричномаслени и медицински култури". Останалите 88% са за подпомагане на производители на плодове и зеленчуци.
Субсидията за животновъдството е над 68.5 млн. Основната част от проектите в него (55 броя) са за производство на сурово краве мляко, като инвестициите са насочени към технологично обновяване на съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, закупуване на земеделска техника. Финансова помощ ще бъде предоставена още за модернизиране на ферми с направление овцевъдство (за мляко и за месо), птицевъдство (бройлери за угояване и за яйца), говедовъдство, свиневъдство, пчеларство, както и за създаване на нова щраусова ферма. Одобрени са проекти и за производство на козе и биволско мляко. Част от одобрените проекти в сектора са за производство на биологични продукти, предимно био пчелен мед.


Разплатени са над 95 хил. лв. за щети по животни и кошери


Държавен фонд "Земеделие" преведе над 95 хил. лв. на 20 земеделски стопани, подали заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Общият бюджет по тази схема за тази година е 100 хил. лв.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK