Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието: Тестовете за външно оценяване ще заместят класното по български и математика

Изпитът след 7 клас ще е от две части, втората ще е конкурсната, но няма да е задължителна

Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието: Тестовете за външно оценяване ще заместят класното по български и математика

© Асен Тонев
Министерството на образованието подготвя промени в начина на прием в гимназиите след седми клас. Обмисля се да отпаднат изпитите по български език и математика за кандидатите за елитните училища и на тяхно място да има тест в допълнение към външното оценяване. За това какво ще съдържа новият изпит и защо се налага поредната промяна в оценяването разговаряме със заместник-министъра на образованието Милка Коджабашиева.

Министерството предложи промени в наредбата за оценяване. Към кои ученици са насочени? Какво точно предвиждат те?
- Промените в системата за оценяване на първо място са свързани с изменението на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 30 юни 2009 г. и се отнасят за учениците от 1-4 клас, за които беше разписано, че не повтарят клас. За тези ученици, които не са усвоили добре знанията и имат слаба оценка по учебен предмет, ще бъдат създадени допълнителни условия за обучение със съответните преподаватели.
Това ще става със заповед на директора, с която ще се определя графикът за допълнителното обучение. Това може да става и по време на ваканциите, и през учебно време. Ще гарантираме и подкрепящата среда, която е необходима, за да бъде преодоляно съответното затруднение. В тази посока е първата промяна, направена в системата за оценяване.


Някои от предложенията засягат учениците в седми клас.
- Предвиждаме оценките от външното оценяване за децата от пети до седми клас да бъдат текущи. Това означава, че оценката се вписва като една от всички, които учителят поставя на ученика по време на учебния срок. Те не са с различна тежест от останалите. Така че външното оценяване може да не окаже никакво влияние върху оценката от втория срок или годината. Другото, което предлагаме, е учениците, които се явяват на външно оценяване, да не правят класни работи по съответните предмети - български език и математика. Съображението е, че все пак това е допълнително натоварване на учениците. Така че няма защо те да се притесняват, напротив, това е едно разтоварване. Ще има един изпит, условно казано, по-малко.
Как тези промени ще засегнат изпитите за прием в гимназиите?
- Външното оценяване да бъде използвано и като вход за профилираните и професионалните гимназии. Идеята е то да се състои от два модула. Първият да бъде тест и да е ориентиран точно към знанията и уменията, които учениците трябва да имат в края на учебната година. Той трябва да послужи за целите на външното оценяване и ще е задължителен.
Степента на сложност ще е такава, каквито са и досега в тестовете за външното оценяване на учениците в пети и в шести клас. Ще има и една втора част, която да бъде малко по-трудна, която да е конкурсна и да послужи за класирането. Всеки модул ще дава определен брой точки, които ще формират оценката.
Идеята е, когато учениците влязат да направят теста за външно оценяване, те сами да преценят дали ще работят само по едната част, или ще правят и двете. На практика в класирането те ще могат да участват с резултата, който постигнат и от двата модула, независимо дали са работили само по единия или по двата.


Тоест те ще могат да кандидатстват само с оценката от единия модул?
- Да, в класирането ученикът може да участва и само с резултата от първия модул (ако е работил само по него) или с общия резултат от двата модула. Затова в предложения проект не се предвижда предварително заявяване от учениците по кой модул ще работят - само в частта, ориентирана към целите на външното оценяване, или и във втората част, която е конкурсна.
Съществуват различни фактори, които могат да повлияят на избора на ученика, ще осигурим условия всички да се явят и на двата модула, а вече изборът и мотивацията на ученика ще бъдат определящото при вземането на решението му. В тази посока вървят дейностите, има вече сформирана работна група, която работи по учебно-изпитната програма, за да може до 31 януари, какъвто е законовият срок, да предложим конкретното съдържание на тестовете.


Колко дълги ще бъдат тези два модула?
- Все още се обсъждат времетраенето и системата за оценяване на двете части.


Под каква форма точно ще бъде вторият модул?
- Още не е решено, но очакваме да бъде трансформиращ преразказ, както е било досега, и задачи по математика. Това също е предмет на учебно-изпитната програма, по която ще работят учители, експерти, директори, психолози, за да може хората, които реално са в практиката, да дадат добри идеи. Ние разчитаме на това. Имаме технологичното време и аз предполагам, че ще бъдем готови далеч преди 31 януари. Но сериозно се работи по този въпрос, така че да бъдат изработени тестове, които отговарят на възможностите на децата и са ориентирани към това да оценим общообразователния минимум, т.е. степента и нивото на усвояване на знанията, но и да определим формата, необходим за класирането.


Предвиждате ли качването на варианти на тестовете на сайта на министерството или издаването на сборници?
- Сборници се издават и сега с всякакъв формат на тестове. Но, да, принципно има идея информационната кампания, която ще съпътства целия този процес, да включва и предварителна работа на учениците с примерни формати на тестовете още в хода на разработването им от работната група, т.е. апробирането им. За да можем и ние да се ориентираме и във времетраенето и кой е най-удобният формат.


Предвиждат ли се други промени в средното образование през новата учебна година?
- По-скоро не. Желанието ни е спокойно да стартира учебната година. Ще работим по закон за предучилищното възпитание и училищното образование.


Какви са новите неща, които смятате да включите в закона за училищното образование? Изцяло нов проект ли ще изготвите?
- Като цяло търсим възможността за прилагането на един комплексен подход, като разглеждаме образованието като единно цяло, което включва предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование и висшето образование. Това не означава, че всичко ще го вместим в един нормативен акт, но ще заложим принципа за непрекъснато учене през целия живот и за единството на образователната система като цяло.
Работи се по идеята за нов закон, като това не означава, че всичко, което е показало добри резултати до момента, няма да продължи да съществува. Има елементи, които на базата на приемствеността ще бъдат разписани и включени в текстовете на новия закон. Реално основните принципи, на които обръщаме сериозно внимание и които ще бъдат включени, са основните идеи - че образованието е основен приоритет на държавата и че това трябва да е не само декларирано, но и гарантирано. На практика детето и ученикът, които са в центъра на системата, трябва да бъдат обгрижени във всяка посока в смисъл осигуряване и гарантиране на равен достъп заедно с цялата необходима подкрепяща среда.
Като тук нямам предвид само архитектурно адаптираната среда, а и подкрепата на ресурсни учители, на педагогически съветници и психолози, за да може адекватно да се диагностицира потенциалът на детето и в много ранна възраст да можем да кажем какви са интересите и насочеността им или проблемите, ако има такива. Важно е да се обърне внимание на интересите на детето, за да може да се насочат усилията в тяхната посока. Принцип е, че образованието до 16 години е задължително. Нова идея е и предоставянето на по-голяма автономност на образователните институции. Залагаме на държавно-общественото начало в управлението, което включва в себе си и публично-частното партньорство.


Кога предвиждате предучилищната подготовка да стане задължителна? И как точно ще се осъществи това?
- Въпросът е изключително актуален. Петгодишните деца са в една много особена възраст, защото точно тогава започва и формирането на умения за учене. И ние трябва да насочим усилията си натам. Това не означава, че ще свалим учебното съдържание от училищното образование към пет- или шестгодишните. Идеята е те да бъдат обхванати максимално, за да гарантираме училищна готовност, като ги научим да работят в екип, формираме умения за изслушване, за концентриране на вниманието, оказваме подкрепа по отношение на езиковата подготовка на децата - там, където това би се явило като проблем при постъпването в първи клас.
Много са насоките, върху които може да се работи, но това е един постепенен процес, защото един много кратък преглед, който направихме, показа, че дори в малки населени места капацитетът на сградния фонд е рационално използван. Това означава търсене на допълнителни възможности за финансиране на новооткрити групи. Така че в рамките на мандата, ще се опитаме първо да осигурим нормативно възможността да стане задължителен обхватът на петгодишните, което ще стане с приемането на новия закон, и в същото време държавата и общините да ориентират усилията си към осигуряването на този капацитет, който е необходим като сграден фонд и човешки ресурси.


Образователната структура, която беше залегнала в стария проект за закон за училищното образование, ще бъде ли включена и в новия закон?
- Принципът е задължително образование до 16 години. Границата на основното ще бъде намалена до 7 клас. След това от осми до десети - първи гимназиален етап, а 11 и 12-и - втори етап от гимназиалната степен. Тук усилията не са насочени към механичното намаляване или увеличаване на годините, отделните етапи или степени. Необходим е много сериозен анализ за преструктурирането на учебното съдържание и учебните програми и на резултатите от външното оценяване (вкл. и от държавните зрелостни изпити), за да се ориентираме за всяка възраст и клас какво и колко са необходимите знания и умения, които да гарантират обучението на ученика, спрямо държавните образователни стандарти.


Много обсъждани от предишния проект бяха заложените в него добри нрави и оценката на поведението на ученика. Ще останат ли някои от тези принципи и в новия проект?
- Възпитанието е неразделна част от обучението на учениците, тъй като, обучавайки ги, ние ги възпитаваме. Върху тази материя се мисли много сериозно, за да се прецени точно как диагностиката и оценката на потенциала, която се прави на ученика, да бъде обвързана и с възпитанието - доброто поведение, добрите нрави, според очакванията на обществото.


Какво точно ще представлява подкрепящата среда и означава ли, че ще бъдат назначени повече психолози и учители?
- Предвижда се стабилизиране на институцията на педагогическите съветници, което включва и увеличаване на броя им. И не само като количествено изражение, а по-скоро ще се търси подобряване ефективността на работата. Педагогическите съветници да бъдат хора със съответната подготовка - психолози и педагози, които непрекъснато да са ориентирани към потребностите на децата с цел консултиране, ориентиране, подкрепа. Смисълът е не запазване на щата педагогически съветник, а гарантиране на необходимостта тази длъжност да се заема от специалисти, подготвени да оказват подкрепа на ученика.


Ремонтите в училищата, които започнаха по-късно през лятото, ще приключат ли до началото на учебната година? В колко училища ще продължат и след 15 септември?
- Нямаме притеснения за ремонтите, които се осигуряват от Министерството на образованието, младежта и науката, в държавните училища. В пет-шест дейността ще продължи и след 15 септември, като там по-скоро ремонтите са извън класните стаи и не биха попречили на образователно-възпитателния процес. Те са свързани с изграждането на рампи и осигуряване на достъпна среда, а не с монтаж на дограма например. Ако все пак се стигне до подобни затруднения, ще се осигурят максимално добри условия за учене, които гарантират живота и здравето на учениците.
Това се отнася за всички училища, в които текат ремонти, вкл. и за общинските. До 8 септември събираме информация от регионалните инспекторати по образованието за всички ремонти, които се извършват, за да можем да окажем помощ, където това е необходимо. Може да стане по няколко начини - ако училището е с два корпуса, учениците ще се обучават в единия, ако може, ще се мине на двусменно обучение и др. Случвало се е да се съберат и две училища в една сграда до приключването на ремонтите. Възможности има, ще се опитаме и ние да помогнем, така че да не се прекъсва учебният процес.


Какво става с оптимизирането на училищната мрежа? Ще продължи ли закриването на училища?
- Броят на закритите училища тази година е в пъти по-малък, отколкото миналата. Голяма роля изигра цялостното дисциплиниране на системата след въвеждането на делегираните бюджети. Рязкото намаляване на обхванатите в реорганизацията училища показва, че може би сме стигнали до момента, в който да мислим не толкова за закриване, колкото да се търсят всички останали лостове и механизми, с които да се укрепи училищната система. Заради недостиг на средства не може и не бива да закриваме училища. Но ако демографската характеристика на населеното място е такава, че остават минимален брой ученици, които се обучават само в слети паралелки, решението на общинския съвет може и да е за закриване. Но това трябва да се случва не по финансови причини.


Ще предложите ли увеличаване на списъка със защитени училища?
- Идеята е списъкът да се обновява ежегодно, като срокът е до 31 октомври за защитените училища, а за средищните - 1 октомври.


Ще продължи ли въвеждането на стълбовете на диференцираното заплащане? Как е разграфено то във времето?
- Системата за кариерно развитие трябва да стане факт скоро. В началото на октомври да бъде въведен вторият стълб на диференцираното заплащане - кариерното развитие по отношение на длъжностите от младши до главен учител. За длъжността учител-методик работата ще продължи и през следващата година.


Колко учители през последната учебна година са напуснали системата вследствие на оптимизацията на училищната мрежа?
- Около 440. Проучването, което направихме чрез регионалните инспекторати по образованието, показва, че някои от тях се включват в различни курсове за преквалификация, в курсове за обучение на възрастни, организирани от службите по заетост. Част ще се върнат обратно в системата на народната просвета - това е потенциал, който не може да се разпилява и трябва да бъде ефективно използван.

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Родител
  *****
  Любопитно

  А как ще гарантират от МОНМ, чe в училището на населено място Х област У с по една паралелка от 16 деца, няма да се внесат вотговорите и няма да има "подпомагане" от страна на учителите?
  Дами и господа от МОНМ погледнете добре в кои населени места са най-високите резултати от досега провежданото "външно оценяване" и помислете за адекватни мерки, които да дадат реални резултати и обективни оценки.
  В големите градове не е проблем да се пратят учителите от едно училище да бъдат квестори в друго, но ще се осигури ли незвисимо провеждане на тестовете, при положение че те ще служат за вход в определени училища след 7. клас, в малките населени места?

 2. 2 Профил на Родител
  *****
  Любопитно

  Похвално е желанието на многоуважаемата госпожа учебната година да започне СПОКОЙНО и да завърши с външното оценяване. Само, че пропуска една малка, но много съществена подробност - между започването и завършването "лежи" цяла една учебна година, време за усвояване на знания. Защо не си направи труда да погледне учебното съдържание по математика за 7 и за 8 клас и отговори на въпроса е ли възможно в рамките на 4 часа седмично ЗП и 1 час ЗИП учениците СПОКОЙНО и качествено да овладеят новите знания и да се подготвят СПОКОЙНО за външното оценяване.
  Вашето спокойствие е за сметка на претоварването на учениците.
  Колкото и да отричаме и хулим младото поколение, за радост все още има ученици(и родители), които държат да получат качествено образование. За това се иска не само нови методи(т. нар. ИНОВАЦИИ), а и достатъчно време за възприемане, осмисляне и затвърждаване, трайно овладяване на знанията.
  Питам се дали е възможно това щастие да сполети и нашите клети, но и талантливи ученици?

 3. 3 Профил на # 2
  *****
  Неутрално

  До коментар [#2] от "Родител":

  # 2 е Родител 2. Съжалявам. Случайно съвпадение.

 4. 4 Профил на 6 клас
  *****
  Весело
 5. 5 Профил на Бургас
  *****
  Неутрално

  Ааа ясно разбрах, проблема на българското образУвание е в оценяването.
  Това, че материала е остарял и не отговаря на възрастта на учениците не е никакъв проблем. А и, че учителите преподават едно и също 20-30 год. без да обновяват своите знания също няма значение.
  Браво на г-жа Коджабашева ето така се създава умна и интелигентна нация.

 6. 6 Профил на Бледи ученически спомени
  *****
  Весело

  До коментар [#5] от "Бургас":

  Позволявам си да поясня, че знанията по математика, изучавани в училище не са отпреди 20-30 години, а от хилядолетия...
  Би трябвало да знаеш, нали си ходил на училище...

 7. 7 Профил на добрич
  *****
  Весело

  Коджабашева, може ли да има диференцирано заплащане, когато резултата от обучението на учениците е еднакъв - излизат неграмотни и без професия??? Директора решава - вся власть советов!!!.....................Дано външното оценяване да не е като държавния изпит в професионалните гимназии: Квесторите и изпитващите са от същото училище. Членовете на изпитната комисия влизат и излизат когато си искат. И диктуват или дават готови текстове на учениците.... Всички си мълчат, щото директора ще ги кастри. Кого лъжем, не знам???

 8. 8 Профил на Бургас
  *****
  Неутрално

  Не говоря изобщо за математиката и български език ( въпреки, че и там има промени, които и учителите незнаят ).
  Проблема на образованието е в съвсем друга посока. По-важно е какво учат деца, и каква част от това им остава след училище, а това няма нищо общо с оценката ...

 9. 9 Профил на добрич
  *****
  Неутрално

  Да Бургас, учебния материал е много обемен, но без практическо приложение. Издателската мафия е свързана с бюрократите от просветното министерство - делят си едни големи пари: Колкото по голям учебник, толкова повече пари.............

 10. 10 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  #6: от хилядолетия е може би материалът, който се преподава в първи клас.

  Иначе #5 е прав. Материалът, включително по математика, трябва да бъде ъпгрейд-нат. В България математиката в средното образование е на съществено по-ниско ниво от това във Великобритания.

  Но подозирам, че в природо-научните дисциплини проблемите са още по-сериозни.

  А за нелепите развивания на теми по литература да не говорим - това е нелепица, която е непозната на Запад.

 11. 11 Профил на бесен родител
  *****
  Гневно

  Абе в това министерство са пълни с идеи - пак ще откриват топлата вода. Вместо да се поогледат и да видят, да се опитат поне как са решени проблемите например във финландската или сингапурската образователна система. Ще повярвам, че искат да направят нещо реално добро за децата ни, когато наемат или ползват услугие на истински експерти,както направи Сингапур в лицето на сър Кен Робинсън.

  Стига вече, децата ни не са опитни мишки!

 12. 12 Профил на ха!
  *****
  Неутрално

  Училища по изкуствата (музикални, художествени) трябва да влязат в защитените списъци!

 13. 13 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  Трябва да призная, че докато четох статията не можех да повяврвам на очите си. За втори път чета интервю за планове за реформи в българското образование и не успявам да намеря нито една глупост. Повечето неща звучат дори изненадващо разумно.

  Примерно, замяната на класните работи с външно оценяване - наистина крайно време беше някой да се сети, че не бива да се мери с два аршина. Един тип оценяване е достатъчен и това следва да е външното - понеже е по-надеждно. Така, че точка плюс за министерството за това. Хубаво е, обаче да се помисли и за това, което споменава #1, - че в малките населени места няма как да има външно оценяване. Вместо това следва работите да се правят на компютър (почти всяко училище си има компютърна зала) и да се разпределят електронно на случаен принцип между проверяващи от цялата страна. единствено така може да се гарантира обективност.

  Разделянето на гимназиалното образование на два етапа е също нещо позитивно и позволява по-голяма гъвкавост (примерно учениците могат да сменят един профил с друг).

  Така, че посоката е вярна - дано не си останат само с добрите намерения.

 14. 14 Профил на За качествено образование
  *****
  Неутрално

  До коментар [#8] от "Бургас":

  Позволявам си още едно уточнение. Прав сте, че е важно какво учат учениците, но още по-важното е как го учат. Ученикът не е енциклопедия да трупа само знание след знание. Целта на доброто образование е да обучи ученика как да прилага придобитите знания, да прави анализ, синтез, обобщение...
  Нашите ученици могат да се радват на този ЛУКС само ако системата им осигури достатъчно ВРЕМЕ, достатъчно учебни часове-една много важна компонента.
  За съжаление, в момента системата предлага голям обем от знания в недостатъчен брой часове. Надявам се, че не сте се отегчили.

 15. 15 Профил на Математика
  *****
  Неутрално

  До коментар [#10] от "Nikolay UK":

  В прогимназиален етап се изучават десетични и обикновени дроби, цели и дробни рационални изрази, уравнения, неравенства, функции, Евклидова геометрия... А това определено не е от 20-30 години.

 16. 16 Профил на lili
  *****
  Неутрално

  сатворете 4асните у4или6а крадат и ни60 не се у4и мутренски копелета са в у4или6ата

 17. 17 Профил на прав си #12
  *****
  Неутрално

  Училищата по изкуствата, като "седящи на два стола" - МОМН и Министерство на културата, отдавна вече не са това, което бяха. Говоря за музикалното образование, което след две правителства е толкова оптимизирано, разбирай орязано, че само споменът за качественото остана.
  Любопитно е, че всички опити да не се допусне осакатяването бяха смачквани от самите директори на тези училища, защо ли?
  Родители не бяха информирани, че се правят промени от които ще има значителни последствия за децата им, а и те промените винаги в края на учебната година се спускаха тихомълком. По- старото поколение родители музиканти, които са завършили тези училища знаят за какво става дума, но никога не се поиска тяхната подкрепа, за да не се случват безобразията, които днес са факт!
  "Парите следват ученика" е формулата за успех, завещана ни от Д. Вълчев - в случая с музикалното образование, тя го погреба.

 18. 18 Профил на legio
  legio
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#13] от "Nikolay UK":

  "Те не са с различна тежест от останалите. Така че външното оценяване може да не окаже никакво влияние върху оценката от втория срок или годината."
  Е по-голяма глупост няма. Какъв е смисъла от то т.нар външно оценяване тогава?!

  До коментар [#11] от "бесен родител":
  прав е човека.

  Who dares wins!
 19. 19 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  #15: не е ставало дума за 20-30 години. Но в средното образование се учат и малко повече неща от дроби и елементарна геометрия.

  Няма смисъл да спорим за това дали са хиляда години или само 200 (на колко приблизително е, примерно, трансформацията на Фурие, която, апропо, не се преподава в българското средно образование, но в английското е част от т.н. advanced levels).

  Но дори и по същество материята в по-горните класове да е на 200-300 години, то педагогически, тя е много по-нова. Всеки, който сравни съвременен учебник по висша математика с оригиналните трудове на Нютон и Лайбниц ще установи разликата - материалът е преподнесен по-леко, оригиналните доказателства са заменени с по-елегантни и интуитивни и т.н.

  Това са серии от малки "ъпгрейди", които си текат през цялото време - поне по отношение на начина на поднасяне на материала. А именно по-интуитивният и лесно разбираем начин е това, което е важното за повечето ученици. Времето е ограничен ресурс, дори и когато става дума за 15-16 годишни.

 20. 20 Профил на Nikolay UK
  *****
  Неутрално

  #18: да, и мен ме смути това.

  Но, предполагам, че така се опитват да омекотят критиките, които неминуемо ще възникнат от страна на "загрижени" родители или учители, които ги е страх, че външно проверяваните класни ще изкарат на показ лошата подготовка на учениците.

  Ако бях министър и аз в началото бих подходил така - първо използване на двете форми на оценяване с равна тежест, а после постепенно бих елиминирал изцяло вътрешните класни работи. Не знам дали точно това целят, но ако такъв е замисълът, то има логика.

 21. 21 Профил на 1233456
  *****
  Неутрално

  Проблемът е, че още не сме решили за какво ще ни служи външното оценяване принципно. И го мятаме на масата по всякакви поводи. А то се прави по различен начин в зависимост от това дали търсим коилко деца са стигнали минимума, или търсим какви специални таланти и интереси имат децата, за да ги класираме по висотата на постиженията им в съответни профили - след 7 или след 12 клас.
  Прави са родителите да негодуват, защото външното оценяване им стои страшно мъгливо, а вече ще се прави за 4 поредна годдина. А щом е мъгливо - няма как в БГ условия авторите на "мъглата" да разчитат на доверие и подкрепа от страна на потребителите й. Дано МОНМ не изпуснат и тази възможност да формулират веднъж за следващите 20 години - професионален и ясен отговор на въпроса - за кое от двете му основни предназначения по света ще използваме външното оценяване в България.

 22. 22 Профил на -
  *****
  Неутрално

  До коментар [#13] от "Nikolay UK":

  Мили ми Ники , а учителите кой ще научи как да пуснат компа ? Моля те , кажи ваканциите в Англия колко време от учебната година са ?

 23. 23 Профил на добрич
  *****
  Любопитно

  До 22: Нашите ученици могат да пускат компа и много други неща. Верно е! Но за какво ги използват? Гледат порнофилми и разни простотии. Я ги накарайте да направят компютърна презентация или компютърна графика??? Дали на 1 000 един може?

 24. 24 Профил на -
  *****
  Неутрално

  До коментар [#23] от "добрич":

  Е от къде да се научат. Къде са видяли такава презентация?

 25. 25 Профил на до 24
  *****
  Весело

  Друже, в учебните програми е заложено да правят презентации. И компютърни графики. Но я провери колко са писаните в дневниците отсъствия??? И умножавай по 10, за професионалните гимназии по 20, 30, за да се получи реалната бройка липсвали ученици в час. И съпостави това на делегираните бюджети - пари се дават на калпак, на второгодниците не се полага..........и ще ти се изясни ситуацията..........

 26. 26 Профил на -
  *****
  Неутрално

  До коментар [#25] от "до 24":

  Драги , в човешката история няма регистриран случай някой да е избягал от място където се е чувствал добре . Това се отнася за учениците също . От учителите се очаква да са по-умни и по-отговорни в работата си за да са полезни и за себе си и за децата , които са им поверени.

 27. 27 Профил на "Комп"
  *****
  Любопитно

  До коментар [#22] от "-":

  А ти да не би случайно да си самоук или си се родил с "компа" в уста?

 28. 28 Профил на !?
  *****
  Неутрално

  До коментар [#26] от "-":

  Училището не е увеселително заведение и учителите не са бавачки. За да научиш нещо трябва да положиш усилия, т.е. да се потрудиш, да си "понапънеш малоумката".
 29. 29 Профил на Съни
  *****
  Неутрално

  Тестове !?! Хубаво... А качествени, логически и научно написани учебници и учебни помагала по естествените науки? Това е основен проблем за децата, които имат такива интереси. Казвала съм го и друг път - учебниците по естествените науки са безразборен и несистематичен набор от факти - нещо като "Рибния буквар". Учебните програми като научно съдържание са под всякаква критика. Дори и природоматематическите гимназии, които би трябвало да предлагат по -задъблочени научно програми, нямат учебници и помагала на необходимото научно ниво. Не натоварването с наука, а глупостите на българското образование между които най-важните са наличие на учебни смени, абсолютна липса на училищни библиотеки, невъзможен достъп на ученици до университетските библиотеки поради факта, че повечето информация в тях не е налична в мрежата и др.

 30. 30 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Иде "Новото образование"!

  Запознайте се внимателно с Прокламацията на "Целите на училищното образование в България" на адрес http://www.novoobrazovanie.org/celite/celite.htm и
  http://www.novoobrazovanie.org/celite/celite2009.pdf

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 31. 31 Профил на jean
  *****
  Неутрално

  " ...Част ще се върнат обратно в системата на народната просвета - това е потенциал, който не може да се разпилява и трябва да бъде ефективно използван. "
  Е аз се върнах в системата, но в чужбина. Все пак добре е да се помисли за тези хора, които са си изгубили пълноценните години за смешни пари

 32. 32 Профил на добрич
  *****
  Весело

  "Драги , в човешката история няма регистриран случай някой да е избягал от място където се е чувствал добре . Това се отнася за учениците също" . - Не знам защо даваш примери от човешката история, а не от историята на образованието, примерно??? Аз твърдя, че поне в последните 50 години няма ученик, който да не е бягал от училище. Но таво е по малкия проблем, щото сега НЕ се посещават учебни занятия!!! Масово!!! От учителите се очаква да са фокусници и с магическа пръчка да оправят нещата??? Не е така в други държави, но ние си харесваме мнооого нашата си съветска система на обучение/раздаване на дипломи на килограм, при новите пазарни капиталистически отношения и изисквания????

 33. 33 Профил на Коджабашиева
  *****
  Неутрално

  'тест в допълнение към външното оценяване. ' ала бала глупости на търкалета

  Коджабашиева е една полуграмотна мърла, която повтаря като папагал каквото чуе.

  Беше оставил двама ученика с отлични бележки в една частна гимназия, отказвайки да подпише протокола за изпирта им в качестявоо и на присъстващ на изпита наблюдател на РИО, защото ... програмата им не била одобрена ... а самата тя е трябвало да вземе мерки да я внесат за пдопис, защото те просто не желаели да я подпишат (не им бутали подкуп, имало дело даже).

  бяха превърнали директорката в просякиня, тази Коджанбашиева и ДПС актиовистките НАлбант и Звездова

  тоя Игнатов е изкукуригал да сложи нея за заместник....

  в нормална държава Коджабашиева сади домати и няма място в образованието....

  гади ми се от глупостите им

 34. 34 Профил на Лора Филева
  *****
  Неутрално

  Лора Филева

  Безумие е да плащаме за да четем интервю с полуграмотни чиновници!

  Напротив цялата им глупост трябва да е публикува веднага, защото те са обществено опасни...

 35. 35 Профил на Петкова
  Петкова
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Докато се говори за "народна просвета" и "очакванията на обществото" качествено образование няма да има. Първият термин издава тоталитарно мислене, а вторият - не може да се дефинира и се поддава на всякакви манипулации. А колкото до това детето да е в центъра на образователната система - звучи прекрасно, стига госпожата да може да обясни как точно се преценяват най-добрите интереси на детето. Защото малко е трудно да повярваме, че децата са в центъра на образователната система, когато интересите на децата се поставят след интересите на самата система. Също не ми стана ясно защо трябва да се обхванат максимално петгодишните деца. Нима е опасно основната среда на едно петгодишно дете да бъде неговото семейство, а не детската градина? До там ли стигнахме, че да налагаме класически марксистки идеи за разрушаване на семейството като загриженост за доброто на децата?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK