Първан Русинов, зам.-министър с ресор информационни технологии и съобщения в МТИТС: До няколко месеца ще предлагаме базови услуги на е-правителството

Първан Русинов, зам.-министър с ресор информационни технологии и съобщения в МТИТС: До няколко месеца ще предлагаме базови услуги на е-правителството

© Надежда ЧипеваВизитка:


Първан Русинов е третият заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Неговият ресор е ИТ и съобщения. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Владее английски и руски. До момента е заемал длъжности в Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Преди да поеме зам.-министерския пост, е бил зам.-директор "Регулация и конкуренция" в БТК.


Г-н Русинов, как ще бъде преструктурирана Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС)?
- Доколкото ИТ и съобщенията са един от приоритетите на новото правителство, е много важно да има централизирано управление на процесите, централизирано налагане на политиката, на стратегиите и на програмите.


Поддържането и управлението на национална електронна съобщителна мрежа е една от функциите на новата изпълнителна агенция ("Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - бел. авт.), пряко подчинена на министъра. За разлика от държавната агенция изпълнителната не може да бъде орган по политиката. Такъв е министърът. И при преструктуриране на дейността на ДАИТС съответно тези функции преминаха към дирекции в рамките на министерството.


Ще останат ли хората в ДАИТС, които обслужват военната мрежа на агенцията?


- Ще има приемственост. Идеята е да се отърсим от отношения, организации и органи, които не са създадени на конструктивна основа. Те трябва да бъдат реорганизирани и оптимизирани.


Ще стане ли ясно какви функции изпълняват преносните мрежи, които ДАИТС поддържа?


- Разбира се, много е важно какво сме наследили и ще информираме медиите и обществото по този въпрос, доколкото във всеки конкретен случай не става дума за класифицирана информация.


Какви ще са основните ви задачи като зам.-министър?


- Има няколко неща, които трябва да се свършат много бързо. Трябва да се установи единно, методическо ръководство, координация, стратегическо планиране и ясна централизирана политика в сферата на ИТ. До момента усилията при предишните правителства са били много разпръснати, имало е висока степен на неефективност при използване на ресурсите.


Смятаме да търсим сътрудничество с всички участници, включвайки неправителствени организации, академичната общност и всички експерти с доказан опит и експертиза в областта.


Ще се работи за подобряване на моделите на публично-частно партньорство.Тук като партньор безспорно трябва да е и бизнесът. Разбира се, ще се опитваме възможно оптимално да използваме и ресурсите по линия на европейските програми и фондове.


Задължително трябва да се направи и частична преработка на законодателната уредба. В действащото законодателство мога да посоча много текстове, които са пречки за реализация на основни аспекти на информационното общество. Вече сме изготвили план за законодателна инициатива и законодателни мерки и сме го внесли за информация на комисиите в Народното събрание.


Приоритетно е и създаването на предпоставки за постепенно преодоляване на изоставането в областта на широколентовия достъп до интернет. Това е много важно. Ако се подобри позицията на България в това отношение, хората ще имат възможност да се възползват реално от ИТ постиженията. Без широколентов достъп до интернет всичко друго би било самоцел. България е на предпоследно място в Европа (по отношение на проникването на широколентовия интернет на глава от населението, бел. авт.), което е доста лош брандинг на държавата. В съвременното високотехнологично общество това е недопустимо. Наш основен приоритет е да променим тенденцията в положителна посока.


Идеята е да се върви към изграждане на информационно общество. Като статистика може да се каже, че развитието на ИО може да се изрази в до 25% от прираста на БВП.


Подкрепяте ли Националната програма за развитие на широколентовия достъп в България, подготвена от ДАИТС, и на каква фаза е тя в момента?


- Това, за което говорим, не е програма, а стратегия. Тя очертава най-обща рамка за развитие, докато програмата дава конкретните мерки, стъпки, финансовата рамка. Програмата ние ще я разработим. Преди това обаче трябва да направим две - три неща. Едно от тях е да се проучи състоянието на мрежовата инфраструктура в държавата, по региони. Да се установи реалното положение в големите областни центрове, в малките общини, в селските региони. Без тези стъпки удачна програма, модел и мерки не могат да се разработят. Това ще ни е един от приоритетите - да се направи възможно най-скоро такова проучване.


А ще има ли средства за такова проучване, защото то няма да е евтино?


- Да. Така е. Досега са правени само частични проучвания. Трябва да се справим с това предизвикателство, защото без него усвояването на средствата за бърз интернет е невъзможно. Единствено на база на задълбочен, добър анализ може да се очертае сравнително точна финансова рамка и да се избере най-подходящия модел.


В Европа най-общо има два въведени модела. Единият е да се създаде публична организация. Тя изгражда мрежа и след това по прозрачни и обективни критерии всички участници на пазара имат достъп до тази инфраструктура. Това е особено важно за малките общини и региони, към които има слаб инвестиционен интерес. Другият модел е насърчаване на инвестициите от страна на частния бизнес в тези места, след което въз основа на прозрачни, ясни и ефикасни условия те да обменят помежду си капацитет и по този начин чрез съвместни усилия да осигурят достъп.


Ще търсите ли съдействие от страна на бизнеса, през последната година оттам дойдоха няколко сигнали, че е склонен да направи проучванията със собствени средства при определени условия?


- Така е, да. Тази възможност ще бъде използвана максимално. Искаме да работим в много тясно сътрудничество с бизнеса. Разбира се, министърът ще вземе решенията, но бизнесът трябва да бъде част от процеса, който да даде основата за тези решения. Аз вече се срещнах с представители на браншовите и неправителствените организации в сферата на ИТ и в резултат на един широк диалог с тях търсим най-верния път за бързо преодоляване на проблемите.


Кога реалистично може да се изготви програма за развитие на широколентовия достъп в България?


- Ако успеем да се преборим бързо с всички пречки, до края на годината, началото на следващата тя би могла да бъде готова.


Обществените поръчки за софтуерни системи и хардуерни продукти за държавната администрация се свързват с порочни практики...


- Аз не знам сфера, където обществените поръчки да не се свързват с порочни практики. За мен всички процедури за провеждане на обществени поръчки позволяват да се провеждат корупционни практики.


Една от основните функции на въвеждането на реално, функциониращо електронно управление е именно борбата с корупцията. При предоставянето на електронни услуги за всяка една се води електронно досие, което трябва да е достъпно по всяко време както за този, който получава въпросната услуга, така и за контролните органи, за всички органи на администрацията, които имат отношение към предоставянето на тази услуга. По тази линия механизмите за създаване на корупционни практики се свеждат до минимум. И този принцип не трябва да се свързва само с обществените поръчки, а и с всички сектори и услуги. Ефектът ще бъде голям, защото така се създава максимална прозрачност и възможност за контрол в реално време.


На какъв етап е проектът за електронно правителство? Кога реално може да бъде завършен той?


- В последните години е работено в тази насока. То не функционира все още, въпреки че доста средства и ресурси са налети. Ако има единна, централизирана политика, стратегия и управление на тези процеси, лично моето мнение е, че процесът би могло да бъде завършен в рамките на броени месеци. Но основното е - централизиран подход. До момента много от проблемите и възможностите за неефективно усвояване на ресурси се дължат на разпокъсване на функциите между ДАИТС и Министерството на държавната администрация.


Т.е. сега вече има предпоставки нещата да се случат по-бързо?


- Предпоставките в момента ги създаваме. Централизираното управление на тези процеси е залегнало в програмата на правителството. Бих могъл да кажа, че следването на такава политика би позволило стартиране на базовите услуги на електронното управление в рамките на броени месеци.


Ще могат ли българските граждани да гласуват през интернет на следващите парламентарни избори?


- Според мен - да. Най-общо има три модела, по които може да се въведе електронното гласуване. Във всяка държава се избира най-подходящият или комбинация от някои от тези три модела. Според мен до момента в България не е направено достатъчно по въпроса, но до следващите избори биха могли да се създадат реални предпоставки гласуването в интернет да се случи на практика.


Какви са тези модели?


- Първият е - сядате пред компютъра си и гласувате с личната си карта. Вторият е свързан с разполагането на терминали на обществени места и в изборните секции. И последният е свързан с изграждането на система, която предоставя възможност на база на скреч карти, които всеки избирател получава, да се идентифицира и да гласува независимо от местоположението си.


Каква е позицията ви относно регистрацията на предплатените карти за мобилните оператори?


- Има нормативна рамка - там са посочени ясно сроковете, в които нещата трябва да се случат. Има разработени правила, които пък определят начина, по който операторите трябва да реализират този ангажимент. Разбира се, там органът е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) - тези правила са изцяло в правомощията на комисията. Ние като орган по политиката подкрепяме това. Разбира се, не трябва да се смята, че с въвеждането на регистрация на притежателите на предплатени СИМ карти веднага ще се решат абсолютно всички проблеми, свързани с анонимността при ползване на тези услуги. Но това определено е крачка в правилна посока по линия на обществен ред, сигурност и въобще защита на интересите на крайните потребители.


Необходима ли е съдебна санкция, за да могат службите да следят мобилната и онлайн кореспонденцията на хората?


- Това е въпрос, който беше обект на много широк публичен дебат. Имаше много остри реакции от страна на неправителствените организации и това е нормално. Трябва да има механизми, които да въвеждат правила при достъпа до тази информация. Разбира се, те трябва да бъдат направени работещи, за да могат съответно и органите, които се грижат за обществения ред и сигурност, да могат реално да си вършат работата, защото това е също един от приоритетите на правителството.

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ха!
  *****
  Неутрално

  Дано не остане само на хартия!

  Ще е страхотно да има възможност за регистрация на фирма чрез интернет за максимум 10 минути (по възможност и на английски език!).

 2. 2 Профил на учуден
  *****
  Неутрално

  Този индивид вземаше 6000 лв. в БТК и единствената причина да заработи в МТИТС е да прокарва бизнес интересите на БТК!

 3. 3 Профил на За зам. мин
  *****
  Неутрално

  Работил съм с Първан в БТК и имам много добри впечатления от него - работлив и активен юрист. Пожелавам му успех!

 4. 4 Профил на Senna
  *****
  Неутрално

  Нерде Право,нерде ИТ- то имам подобно чудо в нас(жена ми е адвокат)- не та не,първо хартията и законите и наредбите-ама нищо,нищо не разбират от ИТ и Стратегия,след това технологиите- затова сме и на това дередже-еПортала и така наречените ел.услуги са само линкове към други сайтове - ще ги видим реално при изградени SOA,DaaS,PaaS,IaaS-архитектури -и при бюджет от 100млн.лева-иначе ще се налива от пусто в празно както и досега.Стига за без пари толкова съвети-че някой консултанти взимат 1000евра за час подобни консултации

 5. 5 Профил на Па!
  *****
  Неутрално

  ха!, фирми могат да се регистрират по Инернет от повече от 1 година, но това е само 1 от 1000 услуги, които трябва да се появят он-лайн...Е, поне има някакъв положителен пример, срещу който седи великия портал egov.bg
  Дано не се случи като с парите, които похарчи МДААР...

 6. 6 Профил на Типични разочарования
  *****
  Неутрално

  Приоритети, приоритети...То и Избирателният кодекс беше приоритет на Бойко Борисов, ама го отложиха за (внимание!) Великден. На Великден ще го отложат най-вероятно за Коледа. И после пак. Така става с всички предизборни обещания досега. Включително и с предизборните обещания на г-н Борисов.

 7. 7 Профил на Учуден
  *****
  Любопитно

  Пак големите компетенции от служители. Като е толкова компетентен защо няма един ден в частен собствен бизнес, все на службички. Баща му беше в обратна последователност- Гл. Архитект , частна фирма с 200 000 лв. фалит , Общински съветник с нова частна фирма и вече "проспериращ" с обществени поръчки и връзки във власта. Тоя филм сме го гледали много пъти за 65 години. Аман от комунета.

 8. 8 Профил на габровеца
  *****
  Неутрално

  поредния ашлак...с минало...

 9. 9 Профил на социолог
  *****
  Неутрално

  то, базови услуги на е-правителството вече има, само че кога ще дочакаме развити останалите услуги, никой не казва

 10. 10 Профил на НПО
  *****
  Неутрално

  Зам.министъра, няма идея, че в Европа въвеждането на широколентов достъп , осъществяван по 2 модела, е въведен и в България.Изградена публична мрежа от офиси на нестопанска организация в малки населени места, която всеки използва за предизборни цели, която по време на избори и след избори, спират да финансират и хората стоят без заплати. Докато във всички останали държавни институции, чиновниците им, продължават да получават заплати и да кръстосват по света...

 11. 11 Профил на РЕ:
  *****
  Неутрално

  До коментар [#10] от "НПО":

  Може би се визира мрежата от Телецентрове и НПО Сдружение иЦентрове?

 12. 12 Профил на Някой
  *****
  Неутрално

  И в опит да се даде широколентов достъп наистина се спира финансирането на определени места, за да остане населението без публичен достъп, което определено ще улесни следенето на комуникациите на хората.
  С 2 думи широколентов достъп подчинен на БТК, и естественно лесен за наблюдение.

 13. 13 Профил на Kerberos
  Kerberos
  Рейтинг: 1346 Любопитно

  Широколентов Интернет, а? Сигурно за това, както пише във форума на академичната мрежа, на университетите е отказана 1Gb/s национална свързаност, като им е предложена "напълно достатъчната" от 100Mb/s:

  http://forums.acad.bg/viewtopic.php?f=44&t=280

  Не че университетите реално ползват Интернет за много повече от четене на поща и статии (което е ОК), музика, филми и порно (НЕ е ОК), но все пак трябва да решим с кое започваме:

  1. Ръчкаме ги да работят качествено, и съответно да си натоварят мрежата с РАБОТЕН трафик до червено, и после им даваме все "по-широки тръби", или

  2. Даваме им широките тръби, и започваме да ги тормозим редовно защо не са напълнени те с работен трафик.

  И двете неща биха работили, мисля, но НЕЩО ТРЯБВА да се направи. А това, че "щедро" са им отпуснати 100 мегабита е просто подигравка, ако само с това се приключи всичко.

  Защото дори в Сърбия и Румъния хората работят на гигабит, че и на 10 гига, а пък в по-развити страни (като Чехия, всъщност), хората от 40 гигабита вече скачат на 100!

  "The Internet is an insecure place."
 14. 14 Профил на realbg
  *****
  Неутрално

  Повече за широколентовият достъп, източените пари, неизплатените заплати, комуникациите и финансирането само на http://realbg.net/

 15. 15 Профил на re: re:
  *****
  Неутрално

  Г-н Министъра, няма идея за много работи. Дъъъългоооо интервю и колкото дълго, толкова и празно. Само клишета.
  Едно време някой си Р. Трифонов (не Овч.!), ни убеждаваше, че до края на 2006 г. ще имаме работещо електронно правителство. Тоя тук и той да не остане по-назад: "... че процесът би могло да бъде завършен в рамките на броени месеци...".

  Еее стига деее, и ний сме с долни зъби и ний трева пасем

  Пък то и ... естествените числа са броими но безкрайни...

 16. 16 Профил на Поръчител
  *****
  Неутрално

  Ако оставят корумпираните служители от ДАИТС и МДААР не може да очакваме е-правителство скоро.

  Протежетата на н.Василев, Азер Меликов и Пламен Вачков Юри Алкалай, Славчо Манолов, Орлин Кузов, Георги димитров и т.н. и т.н. не трябва да бъдат допускани до администрацията, а да бъдат вкарани в затвора, заедно със своите патрони.

 17. 17 Профил на НПО
  *****
  Неутрално

  До коментар [#11] от "РЕ: ": Да!

 18. 18 Профил на ЭВМ
  *****
  Весело

  Кадрите решават всичко.

  Със стари кадри нов э-бардак.

  Тоест бар. Тъй де, интерет кафе...

 19. 19 Профил на Нека си ги припомним
  *****
  Неутрално

  НЕКА СИ ПРИПОМНИМ:

  ДИМИТЪР КАЛЧЕВ
  РУМЕН ТРИФОНОВ
  ОРЛИН КУЗОВ
  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
  КРАСИМИР СИМОНСКИ
  ИВАН САРИЕВ
  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
  ПЛАМЕН ВАЧКОВ
  ЮРИ АЛКАЛАЙ
  АЗЕР МЕЛИКОВ и разни други "съветници" и "независими " експерти
  Тези хора нямат място в ИКТ общността!!!
  Вън рушветчиите от БГ

 20. 20 Профил на Да не забравяме и:
  *****
  Неутрално

  До коментар [#19] от "Нека си ги припомним":

  др. Биляна Дякова и др.Борислав Бочев от ДАИТС
  Стоян Денчев
  Александър Петров
  Михаил Константинов

 21. 21 Профил на do realbg
  *****
  Неутрално

  "Повече за широколентовият достъп, източените пари, неизплатените заплати, комуникациите и финансирането само на http://realbg.net/ "

  Бъзикаш ли се или източените пари са отишли за купуването на CR9?

 22. 22 Профил на Blag
  Blag
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "Да не забравяме и:":

  Стоян Марков
  Кирил Боянов
  Ангел Ангелов
  Живко Желев
  Васил Недев
  Васил Николов
  Огнян Бозаров

 23. 23 Профил на Blag
  Blag
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "Да не забравяме и:":

  И, разбира се, най-големият комбинатор в областта на българските информационни технологии, източил (без преувеличение !) стотици милиони долари, съден, но някак си спасил се от правосъдието:

  Бисер Димитров

 24. 25 Профил на Black list
  *****
  Неутрално

  Да вземе министъра да си спретне един черен списък на "ЕКСПЕРТИТЕ" и да ги държи далече от ИКТ проектите:

  РУМЕН ТРИФОНОВ, ОРЛИН КУЗОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, КРАСИМИР СИМОНСКИ, ИВАН САРИЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ,
  ПЛАМЕН ВАЧКОВ, ЮРИ АЛКАЛАЙ, АЗЕР МЕЛИКОВ, Биляна Дякова, Борислав Бочев, Стоян Денчев, Александър Петров, Михаил Константинов, Стоян Марков, Кирил Боянов, Ангел Ангелов, Живко Желев, Бисер Димитров, Васил Недев, Васил Николов, Огнян Бозаров.

  ТЕЗИ ХОРА СА ПРЕЯЛИ с народните пари. СТИГА ИМ !!!

 25. 26 Профил на PQP
  *****
  Любопитно

  Тук мирише на още една корупционна практика като се говори за детайлно проучване на наличните мрежи и възможности. Достатъчно е да се отиде до Студентски град в бл.34 и да се види що за технологично чудо е родила българската инженерна мисъл. Говоря за основния възел на Мегалан, а и сигурно пръвия им такъв. Все пак студенти почнаха цялата галимация преди 10ина година. И не сгрешиха - това е реалната и в момента едиствената лесно достъпна алтернатива за широколентов достъп за масите. И то за цялата страна. Но от технологична гледна точка си е абсолютна подигравка с десетилетията труд на експерти от цял свят, създали стандарти за изграждане и опериране на мрежи за пренос на данни.
  Тъй че стига приказки, ами се захващайте за работа! А мрежи има достатъчно изградени - и оптични, и за кабелни телевизии, все такива симпатяги, дето ти дават доста сериозна широка честотна лента.

 26. 27 Профил на Black list 2
  *****
  Весело
 27. 28 Профил на internet
  *****
  Неутрално

  Абе хора. Помислете малко. Сметките за широколентовия достъп, които излизаха до скоро бяха силно подценени. Всички плачат за да вземат държавни кинти. В София са над 2 милиона хора от около 7.5 половина. Ако прибавите и хората от Пловдив, Варна, Русе, Бургас ще стигнеш 3 милиона. Тук широколентовия е 100% от ползващите. Социологията дава 60-70% ползвщи. Айде смятайте.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK