Станислав Димитров, бивш съдия от Конституционния съд: Липсата на лустрация имаше пагубни последствия за България

Станислав Димитров, бивш съдия от Конституционния съд

Станислав Димитров, бивш съдия от Конституционния съд

© Юлия Лазарова

Станислав Димитров, бивш съдия от Конституционния съд
Близо 80 агенти на Държавна сигурност във външното министерство обяви в сряда комисията по досиетата. Посланиците, принадлежали към репресивния апарат на комунистическия режим, въпреки обещанието на правителството още не са изтеглени. На това се противопостави президентът Първанов – самият той разкрит като агент Гоце на ДС. Той предложи случаите на посланиците агенти да бъдат разглеждани поотделно.


Това не е ли опит за торпилиране на принципа на лустрацията, какво представлява лустрацията: наказателно преследване или ограничение за заемане на определени длъжности поради професионална непригодност; противоконституционна и дискриминационна ли е и какви последствия имаше за България липсата на политическа воля да се извърши - за всичко това Даниела Горчева - издател на излизащото в Холандия сп. "Диалог", разговаря с бившия съдия от Конституционния съд Станислав Димитров.


Президентът Първанов предложи да се разглеждат един по един случаите на посланиците от ДС. Това не противоречи ли на принципа на лустрацията,който няма сила на наказателно преследване, а е прилагане на принцип за професионална непригодност?
- Точно така, да, противоречи, разбира се. Президентът не е прав тук.Няма какво да се изследва поотделно и индивидуално поведението на тези хора. Не мога да разбера неговата идея – да се изследва дали някой е бил добро или лошо ченге?!  Въпросът е принципен – става дума за професионална непригодност.
Този, който е бил сътрудник на ДС, той е имал съответните убеждения, съответния манталитет и съответните способности, за да работи в условията на една тоталитарна власт в нейните служби за сигурност.  Е, добре, тези същите хора ли трябва да представят една демократична страна? И дори, ако е сътрудничил не по убеждения, а по принуда, той е дискредитиран и на него не може да се има доверие.


Такива хора не могат да представляват България и да изпълняват професионалните си ангажименти, включително и поради липса на доверие от страна на нашите партньори. Репутацията на един посланик трябва да бъде кристално чиста.


В дискусията за лустрация стои едно убеждение, че тя е отхвърлена от Конституционния съд. Вярно ли е това, след като има 2-3 решения на КС, които наистина я обявяват за противоконституционна, но има и 2 решения, в обратния смисъл – че не противоречи на Конституцията?   
- Първият законов лустрационен текст е от 1992 година, по време на правителството на Филип Димитров. Става дума за параграф 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за банките и кредитното дело, който гласи, че в ръководните органи на банките не могат да бъдат избирани лица, които са били служители и сътрудници на Държавна сигурност или които през последните 15 години са били на ръководни постове в БКП, ДКМС, ОФ и т.н.


Това ограничение трябваше да се прилага за срок от 5 години. Конституционният съд обяви този текст за противоконституционен, по-точно като противоречащ на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, който гласи, че "всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност,лично и обществено положение или имуществено състояние."


Освен това, посочва се в решението на КС, че в чл. 48, ал. 3 от Конституцията е прогласен принципът, че "всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа". Трябва да се отбележи, че половината съдии подписаха това решение с особено мнение и решението бе взето, благодарение на един глас, който се колебаеше до последно и който накрая се присъедини към становището, че този закон противоречи на Конституцията.    


Какво мислите Вие лично за това решение на Конституционния съд?
- Това решение на КС имаше много, много тежки последици за България –спомнете си последвалото източване на банките, фалитите им, загубата на спестяванията на хората, кредитните милионери.  Всичко това стана възможно, защото в управата на банките бяха допуснати хора от висшата комунистическа номенклатура и служители на Държавна сигурност – а това бяха хора без необходимия морал, отговорност и професионална компетентност.   


Второто решение на КС беше свързано със закона "Панев" – за ограничаване достъпа на номенклатурни кадри на БКП, както и на сътрудници на Държавна сигурност до ръководствата на висшите учебни заведения и до състава на академичните, факултетните, научните съвети...
- През 1992 КС отново бе сезиран и бе обсъждан Законът за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия(ДВ, бр. 104 от 1992 г.).    


И тук вече имаме решение от 1993 на КС в обратния смисъл – че законът не противоречи на Конституцията и по-специално на чл. 6, ал. 2.  Бе прието, че става дума за професионална непригодност.  През 1995 г. обаче, тоест – три години по-късно, този закон (известен като "законът Панев") бе отменен от Народното събрание по времето, когато на власт беше БСП.


Тоест, при първите две решения на КС имаме резултат 1:1. А третото решение на КС?
- Третото решение на КС е от 1999 г. и бе свързано със сезирането на КС през 1998 г. относно Закона за администрацията, според който се въвеждат като задължителни изисквания за срок от 5 години лицата, заемащи ръководни длъжности в държавната администрация, да не са заемали ръководни длъжности в политическия и административния апарат на бившия комунистически режим и да не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност.  


КС обяви тази норма за противоконституционна.  Седем срещу пет съдии приеха, че се нарушава правото на тези лица да заемат тези длъжности, че текстът нарушава чл. 6 и чл. 48 от Конституцията, че създава ограничения на базата на заемано в миналото обществено положение и че нарушава правото на политически убеждения и членуване в политически партии, че ограничава гражданите да заемат определени длъжности, а оттам и правото им на труд. 


Добре, но ако приемем, че членуването в БКП е право на политически убеждения, въпреки че точно комунистите отказваха това право на българските граждани в продължение на половин век, то принадлежността към репресивните органи на един насилнически режим не би трябвало да се смята за дискриминация по отношение на политически убеждения? Това е така, но в мотивите на решението на КС по отношение на лицата, сътрудничили на ДС, стои, че в текста на закона не е посочено дали става дума за щатни или за нещатни сътрудници на ДС.


Както виждате – това е съвсем формално възражение, което вече не издържà при Закона за радиото и телевизията, където законодателят беше формулирал по-точно текстът, съгласно който не могат да бъдат членове на Съвета за електронни медии и на Управителните съвети на БНТ и БНР лица, които са били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност. И тук решението е отново в обратна посока – че законът не противоречи на Конституцията.    


Изобщо, практиката на КС е противоречива. Прави впечатление, че двама от съдиите, които гласуваха, че законът за администрацията е противоконституционен, след това – при аналогичен текст – за радиото и телевизията, гласуваха че законът не противоречи на Конституцията. За съжаление така и не бе създаден един-единствен лустрационен закон, само имаше опити да се пробие с отделни лустрационни текстове.


А какви са мотивите на съдиите в единия и в другия случай?
- Общо взето решенията, които обявяват противоконституционност са по чл.6, ал. 2- за равенство на всички граждани пред закона и правото им на труд. Съдиите, които застъпват обратното становище се мотивират с това, че няма нарушение на Конституцията, защото изискването е за професионализъм. Освен това няма конституционна гаранция, че всички могат да заемат определени постове и длъжности. Има гаранция за правото на труд, но не и че всеки може да заема дадена ръководна публична длъжност.


В тази насока е и едно решение 18 на КС от 1997г., с което съдът приема, че законодателят може да установява конкретни изисквания за заемане на определени постове и длъжности. С това не се нарушава правото на труд и избора на професия. Това са основните мотиви за решенията в единия или в другия случай за лустрацията, която за съжаление поради липса на политическа воля не се проведе.  И в случая единствено действа Законът за радиото и телевизията, който забранява в управителните им органи да има хора, сътрудничили на ДС.   


Защо според Вас липсваше политическа воля?    
- За съжаление в България – за разлика от всички други държави от бившия източноевропейски блок, които въведоха такива лустрационни норми, даже имат и закони, в България така и не се разбира, че това е един много важен, много съществен елемент от декомунизацията. Има сериозни съображения срещу възможността лица, които са формирали и провеждали една престъпна политика, били са част от висшата комунистическа номенклатура или от репресивния апарат на БКП да заемат ръководни постове в държавната администрация, защото тези лица могат да застрашат конституционните права на гражданите, демократичните принципи на правовата държава, както и нейната сигурност.


Това не се разбираше дори и от мнозина в СДС. Затова през 1997- 2001 г. бе пропуснат безценен исторически шанс да се преустанови по-нататъшното проникване на лица, свързани с бившия репресивен апарат на един престъпен режим, в изпълнителната, законодателната и съдебната власт и в днешните служби за сигурност.     


През есента на 2009 парламентът прие нов Правилник за организацията идейността на Народното събрание (ПОДНС) и според член 3 от този правилник бивши сътрудници на ДС и на разузнавателните служби на Българската народна армия не могат да бъдат членове на ръководството на НС и на ръководствата на комисиите към него, както и на международните делегации и членове на определени комисии (по вътрешна сигурност и обществен ред, по външна политика и отбрана, за контрол на ДАНС, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове). През декември КС отмени тази разпоредба като противоконституционна. Вашият коментар? 
- Да, КС обяви за противоконституционна тази разпоредба и аз не съм съгласен с това решение. Както виждате, трима конституционни съдии –Благовест Пунев, Владислав Славов и Румен Ненков са го подписали с особено мнение и са изразили своето несъгласие, защото принципът на правовата държава не изключва правото на законодателя да установява конкретни изисквания за заемане на определени постове и длъжности.


Дали бивши сътрудници на секретните служби на тоталитарната държава биха се съобразявали с принципите на демократичната политика в областта на сигурността и външнополитическата ориентация на държавата? Редно ли е те да представляват демократичен парламент, бидейки членове на ръководството му? Аз ще цитирам заключението на тяхното особено мнение, което споделям напълно:  "Настоящето конституционно решение е симптоматично за причините забавния и мъчителен преход на обществото ни към реално функционираща демокрация, резултат на липсата на категорична и последователна оценка на миналото и адекватни реформи в настоящето.  


След продължилия около две десетилетия дебат относно разкриване на документите за принадлежност на лицата, заемащи публични длъжности, към структурите на тайните служби на тоталитарния режим, който завърши с приемане на закон за осветляване на това сътрудничество, този дебат с решението на Конституционния съд се обезсмисля като безрезултатен, поради изключване на практическото прилагане на закона по отношение на народните представители."     


А каква е практиката в другите източноевропейски страни?    
- В самите закони за разкриване на принадлежност към ДС има и лустрационни текстове, което липсва в нашия закон.      


Дали тази противоречива практика на КС оставя възможност при наличие на политическа воля за изготвяне на един цялостен лустрационен закон ? 
- Да. Отговарям с "да" на този въпрос. Категорично. 

Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2419 Неутрално

  Поредното напомняне до простолюдието, което обича да повтаря без мозък, как "Иван Костов нищо не направил срещу ченгетата по негово време". Да препрочетат по-долу.

  "Третото решение на КС е от 1999 г. и беше свързано със сезирането на КС през 1998 относно Закона за администрацията, според който се въвеждат като задължителни изисквания за срок от 5 години лицата, заемащи ръководни длъжности в държавната администрация, да не са заемали ръководни длъжности в политическия и административния апарат на бившия комунистически режим и да не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност. КС обяви тази норма за противоконституционна.

  Седем срещу петима съдии приеха, че текстът създава ограничения на базата на заемано в миналото обществено положение и че нарушава правото на политически убеждения и членуване в политически партии, че ограничава гражданите да заемат определени длъжности, а оттам и правото им на труд."

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2419 Неутрално

  А защо 7 от 12 гласуваха така, се разбра едва преди 1-2 години. Защото и те са били ченгета

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 3. 3 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2494 Неутрално

  Правителството на Иван Костов не опита всички вариянти. Трябваше да приеме редица актове с лустрационна насоченост. Трябваше да натрупа формални и всякакви пречки към ДС в на-различни закони.

  подпис
 4. 4 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2494 Неутрално

  Ето какво ми каза един юрист.
  Трябваше да създаде правна възможност на всички граждани да проверяват в архивите дали са били преследвани и от кого. Трябваше тези граждани след това да предявяват граждански искове за претърпени морални щети.

  подпис
 5. 5 Профил на Мани (опозиционер)
  Мани (опозиционер)
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#1] от "cinik":
  Еееех, ...приятелю! Колко пъти само е казвано, че Филип Димитров и Иван Костов са единствените, които са имали волята да проведат лустрация. Нещо да е блеснало в червените чугуни и обслужващите ги гърбави кратуни, а!? За заблудените говоря, не за кукловодите им. И няма да блесне, ...ако ще да направиш "ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба", ...както беше рекъл оня велик българин.

  Свобода за СЛАВЕНА!
 6. 6 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#3] от "Иван К":

  Не забравяй какви хора бяха ВНЕДРЕНИ изначало в СДС. Едва ли Костов е подозирал за "скритите лимонки" като Цонев, Бисеров, Бакърджиев, Бонев, П.Стоянов, Надето и т.н. ДС си беше изплело кошницата добре и едва ли би допуснало толкова елементарно да се променят нещата. Ако Костов беше тръгнал към такъв курс, щяха да го свалят по-бързо и от Ф.Димитров и то преди да е вкарал България в ЕС - и тогава какво щяхме да прайм?

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 7. 7 Профил на dark
  dark
  Рейтинг: 515 Неутрално

  изглежда при форматирането се е получило така, че някои от въпросите не се отличават визуално (с надебелен шрифт) и не винаги се разбира кое е въпрос и къде започва и къде свършва отговорът. Интервюто е качено и на блога на авторката и може да се прочете там, вече с ясно разграничение между въпроси и отговори :
  http://dilmana.web-log.nl/mijn_weblog/

  Darko
 8. 8 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 627 Весело

  Който иска да свърши нещо, стиска зъби и го започва, а който не иска - търси причини и оправдания.
  Та и наш Ваньо, черничкия..

  Лустрация до 7-о коляно..
  Добрият комунист е мъртвият..

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 9. 9 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Когато нещо ,като ефект , като резултат е ПРОВАЛ , то е без значение , какви мерки, Закони или прочие действия си предприел ...Провалът е налице..Костов не обърна достатъчно внимание на тези неща навремето ..Не беше доситатъчно активен тази насока ..
  СЕГА това се вижда ..НЯКОИ и тогава го виждаха и предупреждаваха , особено като се имаше предвид ФИНАНСОВАТА сила и възможности на ДС-БКП мутрите ..
  Но, уви..
  Костов не беше достатъчно идейно убеден антикомунист и демократ....
  Другото е, играхме добре ,нападахме ,влижихме усилия , но ..ЗАГУБИХМЕ мача ..)) И резултатът е виден, както казва и уважаемият адвокат Димитров ..
  Не е виновен противникът ти , когато е победил , успял срещу теб ..Виновен си ТИ, че си бил по- слаб ..Това е ...))

  BIG AL
 10. 10 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  ЗАГЛАВИЕТО ТРЯБВА ДА Е В СЕГАШНО ВРЕМЕ, А НЕ В МУНАЛО - защо не го поправите?...

 11. 11 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  До коментар [#6] от "naturisten":

  Най-големият проблема СДС беше Йордан Соколов. Последният е свързан с ДС. Бил е член на колегиума на МВР от квотата на адвокатските колегии, през комунистическо време!!!! За да ви стане ясно какво е това, ще ви кажа, че решенията на колегиума на МВР са строго секретни, до тях нямат достъп дори партийни секретари от висш ешалон!!!! Въобще имаше много проблеми....

 12. 12 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  До коментар [#9] от "BIG AL":

  от мен +++++

 13. 13 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Неутрално

  66 години тирания. Това е резултата, но още от утре можем да променяме всичко и да забравим да избираме из между злините най-малката,

  а да поемем скоростно по най-краткия път водещ до избор между добро и по-добро. България ще излезе по-силна от

  всякога ако свали кабинета за да повали и доносниcat преди да е станало късно и задигнат и пръста от вече обрания босtown.

  http://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 14. 14 Профил на vute
  vute
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Костов и костовци по онова време бяхя заети изключително с кражби и приватизация...

 15. 15 Профил на Аксел
  Аксел
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#10] от "renegat":Така е.По-добре късно отколкото никога.Цялата гоцевияда трябва да се измете отраз!

  България има ЕДИН европейски политик-БОЙКО и ЕДНА европейска партия-ГЕРБ.Останалото е мафия!
 16. 16 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  "Мирния преход, е цената на сегашното положение!"

 17. 17 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#4] от "Иван К":

  Интересно!

  Не е ли възможно такъв сценарий, и при сега същесвуващите закони?

 18. 18 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Абсолютно вярно!
  Човекът е прав. Респект, дедо! Чест и почитания, уважение и слава, това му се дължи на този за тия думи.
  Ето един който нарече нещата с истинските им имена - трябваше да има лустрация!
  Без право на заемане на обществена, общинска, политическа, държавна дейност във коя да е от трите власти финансирана изцяло или частично от държавния бюджет или ползваща ЕС финансиране.
  Да им се дисвалидира осигурителния стаж от датата на вербовката до датата на която досието им е било отворено.
  Това трябваше да е дължимото за ДС - членовете.
  ЛУСТРАЦИЯ! ДО ГРОБ!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 19. 19 Профил на vilian
  vilian
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Как да направи Костов лустрация,когато беше влюбен и си спеше с партийна секретарка...

 20. 20
  ****

  Този коментар беше изтрит в 00:29 на 18/03/2011 от неговия автор.

 21. 21 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Абе, кой да я прави таз лустрация като толкова много хора са били агенти на ДС.... дори и мен се опитваха да ме вербуват... а тогава бях на 17 г..... да им докладвам какво правят метълите.... дойодоха в у-ще да ме вземат на разпит с цивилна кола... и като се возиш в колата на ДС - виждаш едва ли не как всички са агенти - от метачът на улицата до шофьорът на автобуса... всеки пуска по един знак за поздрав и ДС-майорът от колата им маха с показалеца на волана....

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 22. 22 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#9] от "BIG AL":

  ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБЕРЕ ЗАВИНАГИ, че Костов не можеше да проведе лустрация просто никой не би му позволил такова нещо и той предпочете икономическите реформи, отколкото да започне нещо нескончаемо - икономиката не му позволяваше да започне. Той направи много като почисти около себеси но за държавата се изисква и дръуг тип държавник - готов на саможертва...и крути мерки водещи до голямо напрежение и негативизъм. ВСЕКИ СИ ПОМИСЛИ, че Борисов ще свърши това , но се излъга...

 23. 23 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 627 Неутрално

  По въпроса за Филип Димитров и Костов мисля, че е подходящ следния текст, написан от Атанас Буров преди 75 години:

  “Народът ни, наследил от робството дух на мнителност и отрицание, с охота възприемаха злоезичието. Острите партизански борби и личните съперничества създадоха благоприятни условия, за да вирее то и да заразява все повече народната душа. Между големите наши държавници, а такива сме имали в миналото, не остана ни един неохулен. Те всички си отидоха очернени приживе, без да чуят благите отзиви след смъртта им.
  Без да се спираме върху личната страна на тези жестоки нрави, нека разгледаме последствията им върху нашия политически живот.
  Клеветата обезсърчава ценните хора и ги отблъсва от обществената работа. Малцината, които имат нравствената смелост да се предадат на обществена служба, изхабяват нервите си в борба срещу злоезичието, на което често пъти стават жертва. Обществените служби постепенно стават поприще на нравствената и умствена посредственост, вместо да бъдат достояние на най-издигнатите нравствено и умствено люде.
  У народа, от друга страна, се създава убеждението, че всички обществени деятели са “от един дол дренки”, че всички си приличат и че обществената служба неизбежно е свързана със злоупотребление на обществени средства и с най-безчестната себичност. А когато един народ изпадне в такова еднакво безразлично отнасяне към обществените деятели – той става лесна плячка на всички авантюристи и на всички демагози...”

  Атанас БУРОВ (“Едно обществено зло”) в.Мир, бр. 10 964, 6.02.1937 г.

  ...умело направлявани пак от същите кукловоди от ДС - добавям аз.

 24. 24 Профил на george11
  george11
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Тъкмо липсата на закон за лустрация остави на ръководни постове в съдебната система хора като Евгени Танчев, син на Петър Танчев (Пъпеша), бивш лидер на БЗНС преди 10-и ноември ,верен съюзник и дясна ръка на Тато, негов пръв заместник в Държавния съвет; Б.Велчев - гл.прокурор, внук на Б.Велчев, бивш дългогодишен член на Политбюро на ЦК на БКП, който пък беше бивш юридически съветник и шеф на правните съветници на Гоце Първанов. Остави като топ съдии хора със соц-минало, защитавали яростно Димитровската конституция и комунизма, а сега първи демократи като Л.Груев, Мингова, Корнезов, ген.В.Пенгезов, К.Пенчев - на практика почти всички топмагистрати. Затова съдебната власт не само че не работи, но и като че ли основната й функция е да всява напрежение и хаос в страната. Последният нагледен пример е от вчера: Съдийката Ралица Манолова не можа да понесе тежестта на отговорността си и оправда напълно шефа на Комисията за регулиране на съобщенията КРС Веселин Божков вчера. Това е поредната нагла простотия на чернодрешковците. Трябва наистина да си сляп, да не си вникнал в същността на престъплението, да не видиш,че тое продължило 2 години, че от него държавата е загубила над 500 хил.лв! Извадка от текста ясно подчертава какво си е наумила съдия Ралица Манолова , която оправда напълно шефа на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков вчера: „Тя изчете с досада показанията на свидетелите и очевидно бързаше да свърши делото преди обяд. "Ако обичате, говорете по-бързо и по същество, не се отклонявайте от предмета на делото", нахока тя прокурора С. Цанков. За капак глоби с максималните 500 лв. и изгони от залата журналистката Илияна Беновска, по чийто сигнал тръгна разследването срещу Веселин Божков. Съдийката обаче прие доводите на защитата, че юристите са отговорни за становищата, които били подписвани впоследствие от комисарите като колективен орган. "Така мнението на отделния човек няма никакво значение", аргументира се скандално адвокат Ина Лулчева,една от известните бГ адвокатки, винаги играеща „ на твърдо”. „И аз съм изключително доволна”, коментира Беновска. "Тази присъда слага червен фенер на вратата на съда, а съдията става представителна извадка за корупцията сред магистратите. Нека председателят на ВКС Лазар Груев, ВСС и премиерът Бойко Борисов да действат, за да върнат справедливостта в съда", заяви тя. Кой ще се задейства ,г-жо Беновска, та те са същите като съдия Ралица Василева и тъкмо те като преподаватели в ЮФ на СУ са възпитали такива съдии като Василева!

 25. 25 Профил на george11
  george11
  Рейтинг: 515 Гневно

  "Тази присъда слага червен фенер на вратата на съда, а съдията става представителна извадка за корупцията сред магистратите. Нека председателят на ВКС Лазар Груев, ВСС и премиерът Бойко Борисов да действат, за да върнат справедливостта в съда", заяви тя. Кой ще се задейства ,г-жо Беновска, та те са същите като съдия Ралица Василева и тъкмо те като преподаватели в ЮФ на СУ са възпитали такива съдии като Василева!

 26. 26 Профил на Шукри Шашкъноглу
  Шукри Шашкъноглу
  Рейтинг: 507 Неутрално

  колко трябва да е проС един народ, че да приема за "новини" подобни
  публикации и да продължава да се вълнува от тях,да коментира,приема,отхвърля..........

  МАЙ ЩЕ ДА Е МНОГО ПРОС ТОЗИ НАРОД !!!
  ----------
  и същият този проС народ има достатъчно поговорки , които за съжаление преповтаря но не вижда собственото си участие...
  --
  ето няколко поговорки за малоумниците -

  няма цяр за спукано дупе
  докато умните умуваха-лудите напазаруваха
  като ти умре к...а - жени много
  кучето си лае-керванът си върви
  9 милиона мишлета...........
  --------
  животът ви мина в глупост - поне накрая се вразумете

 27. 27
  ****

  Този коментар беше изтрит в 09:49 на 18/03/2011 от неговия автор.

 28. 28 Профил на GATSBY
  GATSBY
  Рейтинг: 784 Неутрално

  До коментар [#23] от "ppopov_67":
  М дааа Така е така е...... то какво да напише човек като коментар. Вижда се до къде стигнахме с блокираната " ЛУСТРАЦИЯ". нямаше да ги има тези преговори с " Атомстрой" в този им вид в който са сега. Нямаше да има Правешки кланове и дойновски кланове и .т.н. и т.н.. Но да си бръщолевим можем ... Когато ходихме да сваляме червеното правителство 97 Костов излезна и ни спря......... Какво да си говорим. Тогава червените Б...о ... к ... ци се бяха изпокрили в миши дупки. Тогава беше времето СДС да поведе тозе бунт на измъченото ни население. Срещу тези които накарах хората да манифестират под РАДИОАКТИВЕН ДЪЖД. Срещу тези, които сега изнудват населението с монополи с миришещи на червен ... лайнян цвят доларчета.

 29. 29 Профил на KOBOLD
  KOBOLD
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Значи Западна Германия е била в подобна ситуация след войната, където почти всички ръководни кадри са били обвързани малко или много с националсоциализма.... особено в съдебната система... и на американците им е било трудно да намерят нови квалифицирани хора от днес за утре.... затова те пробират от старите фашаги и ги пускат пак в играта, но с нови правила... и стриктно са ги следяли дали се придържат към тях.... и така са минали 50-те и 60-те години, докато дойде ново поколение.... и старите фашаги се пенсионират полека-лека и после измират съответно.... след още там 10 г. вече няма да има живи.....

  Нещата са по-комплексни от колкото изглеждат....

  When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
 30. 30 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Лустацията требваше да бъде приложена първо по отношение на конституционния съд, който гъмжи от ченгета и червени проститутки. Отношението на отявлените комуняги към скритите такива в КС винаги е било 2:1 в полза на "отявлените".

  Това, както и самата конституция ни завещаха предателите, на които гласувахме доверие: на първо место жельо жабата, а на едно от първите - гаргамел драгалевски.

  Проклета да е Русия!
 31. 31 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#22] от "renegat":

  Не говори глупости, ако обичаш. 97-ма ЦЕЛА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НА УЛИЦАТА!!!

  Червените се беха изпокрили в миши дупки.

  Както казва оня педераст - ленин "ситуацията беше революционна".

  И гаргамел имаше ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЛИКВИДИРА ВЕДНАЖ ЗАВИНАГИ ЧЕРВЕНАТА ПРОКАЗА В БЪЛГАРИЯ!!

  Защо не го направи? - Отговорът е с ПОНИЖЕНА ТРУДНОСТ: и той е от същата банда. Той беше, а и досега Е скритият жокер в ръкава на червените. За да не го разбереш или си тъпунгер, или си и ти от същите.

  Проклета да е Русия!
 32. 32 Профил на Posting Canter
  Posting Canter
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#25] от "george11":
  "Кой ще се задейства ,г-жо Беновска, та те са същите като съдия Ралица Василева и тъкмо те като преподаватели в ЮФ на СУ са възпитали такива съдии като Василева!"

  само ние като народ може да го издействаме, чрез натиск върху червените кадри. само с протести по улиците, с бойкотиране на несправедливи решения, с настояване за прозрачност и за спазване на правилата. време е да заменим сегашния фатализъм, че нищо никога няма да се оправи, с нещо по-демократично - вярата в себе си и в силата на нашите решения, във възможността да направим промяна не само чрез периодично гласуване по избори, а с постоянен граждански контрол върху властващите и тяхната тенденция да вземат опасни за нас и за нашето бъдеще решения.

  времето на тези червени кадри изтича много, много бързо.
  qui desiderat pacem praeparet bellum
 33. 33 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 965 Весело

  До коментар [#22] от "renegat":

  Какво общо има лустрацията с икономическите реформи хахахаха едното е плод на политическа и морална воля, която Маварът няма и никога не е имал, другото е то другото е ясно.

  Като толкова много го знаеш Командира кое, защо, как я ни просветли до 89 в коя партия членуваше Маварът и кога отиде да си даде билетчето обратно и на кого !? ДеСебарската пасмина сте много ментално разстроени!!! Същите като герберастите!!!

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 34. 34 Профил на A10
  A10
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Твърде наивно е да се смята костов за демократ. Човекът, който скри агент гоце, хваленият от Луканов икономист в неговото правителство, човекът, който уговори Ф. Димитров да подаде оставка и как щяха да го подкрепят...?! Агентите в митниците и куфарите с пари до костов?! И други знайни и все още незнаини факти?! Ако определяте "скрити лимонки" в СДС, костов е най-скритата!

  "Същественото е невидимо за очите."
 35. 35 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Явно причината за вчерашното спиране на интеревюто е била - редакционна.
  Изводите на Г-н Димитров са пределно ясни.Въпросът, че все още има шанс да започнем да крачим в правилната посока, ако се въведе закон за ЛУСТРАЦИЯТА.В противен случай ще вървим с миши стъпки в неясна посока.

 36. 36 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Да де, ама ако не ме лъже паметта, по-голямата част от състава на КС през 1999 бе нов-подменен след 1997г. от новото мнозинство в НС и новия президент- и в двата случая избрани от листата на ОДС. Това защо не се споменава?

 37. 37
  ****

  Този коментар беше изтрит в 15:39 на 18/03/2011 от неговия автор.

 38. 38
  ****

  Този коментар беше изтрит в 16:13 на 18/03/2011 от неговия автор.

 39. 39 Профил на diogen_1
  diogen_1
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Това е истината и в страните, където тази лустрация е факт от самото начало на прехода успяха да намерят много адекватно определение на демокрацията, докато ние ще продължаваме да влачим. Не казвам, че само това е проблема, но този проблем е крещящ в България.

 40. 40 Профил на инсп. Петров
  инсп. Петров
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Сал да допълна че ние с колегата не сме от ДС.
  Бееме прости селенье ама с труд и пот на челото са изучииме и изкласииме. Ний такива агенте не познаваме у меверето, мое да са у друга служба - я презкуратура, я у съд, я из министерствата.

  Добър ден! Вашите документи за проверка?
 41. 41 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#35] от "radoslavivanov":

  Ще те разочаровам - нема никакъв шанс!

  Докато в София (и другаде но София е показателна) стърчи паметникът на съветските окупатори можеш да бъдеш сигурен, че на власт в България са национални предатели!

  Проклета да е Русия!
 42. 42 Профил на dark
  dark
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#7] от "dark":

  няма възможност за редактиране на постинга, затова тук отправям благодарност към Дневник, който оправи проблема.

  Darko
 43. 43 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  1998-ма.

  Интервю по радиото на Путьо Стоянов.

  Въпрос на водещата: какво е Вашето мнение за лустрацията?

  Отговор (като днес го чувам): "А, късно е за лустрация вече. Това можеше да стане непосредствено след промените, сега вече е късно!"

  И това е същия боклук, когото избрахме и за когото Рита Дорсмут (шефката на Бундестага) казваше: "Unsere President!"

  Проклета да е Русия!
 44. 44 Профил на slow_sink
  slow_sink
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Неможе темата за лустряцията да бъде забравена колкото и
  време да минава от 89-та.Като чете човек постинга посветен на темата за лустрацията неможе да не се вълнува. Или по-точно
  липсата на свякакво без компромисно лустриране на бившата ДС и подкрепящата я БКП от целия ни обществен живот завинаги , тогава. Сега , сега се вълнуваме в постингите.Толкова много грешки се направиха , че опити да се поправят със закони сега
  вече е трудно обяснимо пред хората . Вижда се от някои участпници в дикусията ,технята младежка възраст.
  Да се обясняват много наши неудачи в прехода е точно така , но всичко вече се измести в друга плоскост- организирана престъпност, икономическо развитие , личното развитие на всеки от нас са вече нови въпроси пред които всеки от нас се изправя.
  Обществения ни живат се пречупва през живота на всеки от нас, а в новите условия на прехода ние като че ли все още разчитаме държавата да ни оправи тези неща Ама нестана. Партиите , те низабравиха и нас и декларациите си с които влязоха в Народното Събрание. Може би са прави онези ккоито смятът , този вид коментари са све още неща, които можем да ,, променим" в желанието си за дискусии.

  Господи дайми смирение и пуслошание
 45. 45 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#43] от "КДС":

  Това е верно, той блокира закона с вето.

 46. 46 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#31] от "КДС":

  ...мойто момче, нали разбираш, че да се заемеш с нещо каквото е една ЛУСТРАЦИОННА КАМПАНИЯ, трябва да си годен да я проведеш. Иван Костов първо няма този божи дар наречен - ДАР СЛОВО.

  Той едва се справи с хората около него, и то без да може да се аргументира, както и икономическите реформи, които проведе също. КОМУНИЗМА е отнел на много хора възможноста да приказват поради ред психологически причини, но също така това опира и до лични качества.

  Колкото и правилни решения да се взимат - хората не са ли осведомени и убедени в тях, те са обречени на провал във времето. Защото засегнати и недоволни винаги се намират, а неразбралите за какво става дума са най-много.

  Та това провали и Костов, който управляваше нещата по инерция, без управленски опит, срещу една повсеместна съпротива и по-скоро командваше от колкото разясняваше ,защото се засягаше самата сърцевина и характер на икономиката. На една съвсем друга база, която трябваше да се трансформира.

  А хората около него общо взето 95% бяха агенти на ДС. ЛУСТРАЦИЯТА Е РЕВОЛЮЦИОННЕН АКТ И СЕ ПРАВИ ДЕЙСТВИТЕЛНО В НАчАЛОТО. И НЕ КОСТОВ, А ЖЕЛЕВ Е ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА НЕПРОВЕЖДАНЕТО И. ТОЙ ГО СЪЗНАВА, НО ПОЛЗА ОТ ТОВА НЯМА НИКАКВА.

  Но тази кампания може да се проведе винаги . И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ.

  Не се ли проведе НИКОГА НИКАКВО ДОВЕРИЕ НЕМОЖЕ ДА ИМА КЪМ НИКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И В БЪДЕЩЕ.

  Това не се ли осъзнае нито избори за парламент, нито президентски избори, нито правителство, нито местни органи могат да бъдат лигитимни и обгърнати с доверие, а нямали го ДОВЕРИЕТО, никакви прогресивни мерки за обединение на нацията няма да има.

  Ето защо и магистралите и метрото някък не обединяват хората, а точно обратното, това е една голяма грешка на прехода, който се извършва под ДИКТАТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ "ДЕМО" РАЗКЛОНЕНИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ 21 ГОДИНИ. Защото най-важното нещо на света това е ДОВЕРИЕТО. Нямамели го все едно нямаме нищо!

 47. 47 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  ЛУСТРАЦИОННИТЕ ЗАКОНИ И САМИЯТ АКТ ПРЕДСТОЯТ. КОЙТО НЕ ГО СЪЗНАВА ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА СТРАНАТА С ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ. ТОВА Е АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНО. ЗАТОВА Е И ТОВА СМЕНЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВА СЪПРОВОДЕНИ С НЕАДЕКВАТНИ И НЕОБМИСЛЕНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА ВСЯКО ЕДНО НИВО И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ,ХАРАКТЕРНИ С ТЯХНАТА НЕОБМИСЛЕНА ПРИБЪРЗАНОСТ И СТРАХ.

 48. 48 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#46] от "renegat":

  С това "мойто момче" ме възрадва и стопли душата ми!

  От 65 години не ме беха наричали така.

  Но с обясненията ти за липса на "Дар слово" у гаргамел не съм съгласен. По-скоро беше липса на мотивация, липса на желание и страх, че жена му може най-малкото да го напусне.

  Но фактът, че предаде избирателите си е факт и не може да бъде оправдан с нищо.

  Проклета да е Русия!
 49. 49 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#48] от "КДС":

  ...нали разбираш, че човек за да извърши такава кампания неможе да се ръководи от жена си или от цвета на кожата си, Той е експерт икономически чиновник, а не революционер. ВСИчКИ РЕВОЛюЦИОНЕРИ ОКОЛО НЕГО СЕ ОКАЗАХА СЪТРУДНИЦИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

  Настоящият премиер е по-възможен да извърши това, но обвързаноста и страховете му пречат и той смята че с строителство на обществени обекти ще реши тази задача, но това е несъстоятелно.

  БОРИСОВ Е ПРОТИВ ЛУСТРАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАТОВА ИМА ПРОБЛЕМИ, НО СЕ Е ПРИМИРИЛ. ЗАщОТО ДРУГИТЕ ПРОБЛЕМИ АКО Я ПРОВЕДЕ МУ СЕ ВИЖДАТ МНОГО ПО-ГОЛЕМИ. И ЗАТОВА ГО Е ОСТАВИЛ НА САМОПРЕчИСТВАНЕ.

  Той е и против Костов, защото е атавистично интелектуално подтиснат...с едно признаване и влизан в съюз с него той би се обезличил като лидер, а това той го съзнава и бяга като от огън, което не е много правилно от гледна точка на полезноста, но от негова гледна точка на лидер на ГЕРБ е.

  Много тактичност трябва, но той едва се сдържа на моменти, което нанася и вреда по доверието доколкото би могъл да го създаде около себе си.

  Така, въпросът кой кого е излъгал е риторичен, както и кой колко и какво е направил...

 50. 50 Профил на smehur_co
  smehur_co
  Рейтинг: 600 Разстроено

  В България нямаше как да се направи лустрация в първите години на прехода, защото всички народни събрания до 1997 бяха доминирани от партии, в чиито ръководства и редици стояха бивши или действащи ченгета - т.е. нямаше как те да си отрежат сами клона. По-късно те инфилтрираха свои хора в най-важната част на властта - именно съда, което беше и все още действа ужасно деморализиращо. Просто промяната тогава се случи доста късно - около 7-8 години след централна Европа. До 1997 около 600 000 млади и здрави хора вече бяхме напуснали фарса, наречен плавен преход - в Полша имаше шокова терапия, но на нас ни обясняваше Румбата Гечев колко зле било там. Уф, няма връщане назад... не ми се говори повече.

  Вяра. Надежда. Любов.
 51. 51 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#50] от "smehur_co":

  ...връщане не, но за да се върви напред без тази кампания е невъзможно да се възстанови каквото и да било доверие, а това ще спъва прогреса в страната и ще се наложи внос на работници, което също е едно временно решение.

 52. 52 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  И оеот поредния пример в подкрепа на думите на този човек:
  Сендов от 2002 е посланик в Япония.
  Същия в момента е в самоотлъчка и не може да бъде намерен.
  8 години тоя кърлеж ни яде парите а когато има нужда от него - си би камшика.
  Същия психопат като оня Филчев.
  Тия хора не трябва да цоцат бюджетни пари никога повече през живота си.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 53. 53 Профил на otis
  otis
  Рейтинг: 515 Весело

  ФЕКАЛИИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МИНАЛО КАТО ЧУЯТ ИМЕТО НА ИВАН КОСТОВ И ОБЕЗУМЯВАТ ОТ ГНЯВ.ТОВА ЗНАЧИ ЧЕ ИВАН КОСТОВ Е №1 АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИК.
  ВСЕКИ НАРОД СИ ЗАСЛУЖАВА СЪДБАТА!

 54. 54 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#52] от "Десен":

  Най-сетне е емигрирал, а филчев се върна, защото не му хареса Тюркменистан...

 55. 55 Профил на Виолина
  Виолина
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Избягал е българският консул в Япония Градинаров, а не Сендов.

 56. 56 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#55] от "Виолина":

  ...аха, сигурно е отишал да гаси, доброволец, но не се е обадил в бързината...Да не би да го е пратил сендов някъде да купи йодирана сол и сега чака на опашка...А да го докладва неоснователно по стар навик?...Интересна работа?...

 57. 57 Профил на gibi
  gibi
  Рейтинг: 740 Гневно

  Трябваше да има лустрация! Звучи, като нещо безвъзвратно пропуснато! Да, пропуснато е и и е загубено много. Много но все още не всичко! И сега не е късно! Никога не е късно за едно добро дело! Дори и след сто години няма да е късно. Така поне ще се даде дан на безсмислените и жестоки жертви, които дадохме и ще продължаваме да даваме, докато не се осъзнаем и престанем да робуваме на извратената алчност на някои от нас!

 58. 58 Профил на ot4eto
  ot4eto
  Рейтинг: 515 Неутрално

  След шума от преди няколко месеца и очакваното нищоправене на правителството, съм скептик че подобен закон ще бъде приет някога. Благодарен съм че има подобни съдии, които се опитват да бранят демократичните ни права. Не очаквайте това от политиците.

 59. 59 Профил на renegat
  renegat
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#57] от "gibi":

  Законът го има. Но има президентско вето върху него, а гоце никога няма да го промени, то е поставено от стоянов по споразумение.

 60. 60 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  До коментар [#50] от "smehur_co":

  "В България нямаше как да се направи лустрация в първите години на прехода, защото всички народни събрания до 1997 бяха доминирани от партии, в чиито ръководства и редици стояха бивши или действащи ченгета..."
  ...........................
  Повтаяш, като развалена грамофонна плоча. това което са ви набили в дебелите , пост съветски кратуни.
  А, човекът- Станислав Димитров, по най- кристалночист начин заявява това, което аз също глася отдавна:
  Първият законов лустрационен текст е от 1992 година, по време на правителството на Филип Димитров. Става дума за източването на банките и последвалият колапс от 1996г., който върна страната с десетки години.
  Няма, бе, разберете. Едно единствено правителство след 1989г беше и на СДС, и едновременно антикомунистическо, и това беше на Фил Димитров.
  Иван Костов е внедрен от БКП андрешко.
  "Затова през 1997- 2001 г. бе пропуснат безценен исторически шанс да се преустанови по-нататъшното проникване на лица, свързани с бившия репресивен апарат на един престъпен режим..."
  точка. и баста.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 61. 61 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#9] от "BIG AL":

  Според мен Костов беше оставил разправата с ченгетата и мутрите за втория си мандат. Онзи, който така и не спечели.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 62. 62 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#16] от "k":

  По-скоро сегашното положение е цената за "мирния" преход. То и при война нямаше да намалеем с 1 милион, ама нейсе.

  Гледайте новия сериал "Сюнет за Сергюн".
 63. 63 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  А добро утро! Най-после някой да го каже в прав текст, при това обосновано и аргументирано.
  Упоритостта с която тези хора бранят местата си обаче (справка - уличените в съпричастност към ДС дипломати) говори, че нямат намерение да се предават без бой.

 64. 64 Профил на pauld
  pauld
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Номер 6, ти си супер тъп

 65. 65 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Каквато и лустрация да имаше, парите ги взеха те.А като имаш пари можеш да си купиш лустрирани политици, съдии, полицаи, прокурори, митничари и т.н.Да не говорим, че най-големите икономически престъпления чреат.нар. "приватизация" бяха извършени от "демократичните" правителства на СДС: " приватизацията" на БГА "Балкан" за 150 х.щ.д.???, "Кремиковци" за 1 щ.д. ???, "Нефтохим"(сумата не помня) харизан на братският руски "ЛУкойл", сделките по разграбване на общинската собственост на София от вечно усмихнатият кмет Софиянски,на НДСВ: "приватизация" на ЕРП-та, подаряването на БТК и т.н., перманентните кражби чрез държавни поръчки и "консултантски" услуги на 3-та граблива коалиция.

  ZeroOne
 66. 66 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#53] от "otis":
  Не го слушай какво говори, а какво прави.Виж приватизационите сделки на кабинета Костов и тогава говори.Др.Костов е крипто-комунист.

  ZeroOne
 67. 67 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#29] от "KOBOLD":
  Прав си ама става въпрос за германците, които си обичат държавата и е ясно, че държавата им е възстановена от същите анатемосани национал-социалисти.Докато българската държава е мразена от всички "прогресивни, демократични" сили.На всички държавата им пречи за нещо, с една дума май българина не заслужава да има собствена държава и в близките 15-20 години ще стане ясно, дали ще изобщо ще я има.

  ZeroOne
 68. 68 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 627 Неутрално
 69. 69 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Склерозата никому не прщава.

 70. 70 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Що за животно е това " Професионална непригодност?"И как един добър, да кажем икономист,с всичките му там научни степени,не може да бъде директор на банка ,защото е билагент на ДС. За къде е професионално непригоден -за ДС или за банката?Моля ви като капацитети по въпроса , за компетентен отговор.

 71. 71 Профил на dark
  dark
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#70] от "papyre":

  papyre, без да съм капацитет, ще ви дам веднага отговор под формата на 2 въпроса:
  1. Професионално пригоден ли е брилянтен хирург, който за беда е алкохолик и му треперят ръцете от злоупотреба с чашката, да прави операции?
  2. А един добър икономист с тесте научни степени, който обаче е бил член на престъпна група за банкови обири, може ли да ръководи банка?

  Darko
 72. 72 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  До коментар [#6] от "naturisten":

  Ако Костов беше тръгнал към такъв курс, щяха да го свалят по-бързо и от Ф.Димитров .....
  ======================

  Значи просто се е договорил човечеца ...... както костов обича да обвинява !!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 73. 73 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#22] от "renegat":

  ВСЕКИ СИ ПОМИСЛИ, че Борисов ще свърши това , но се излъга...
  =====================


  Нещо вменяваш .........
  единственото категорично, което е обещавал Борисов беше - магистрали, инфраструктура, еврофондове.
  Емоционалното изказване за убитичт му дядо беше "изпускане на парата" след изборното напрежение.
  Като го избрахме вече (след изборите) обеща, че ще изведе страната от върлуващата криза.
  Само 2-3 мсеца преди това нежното СерГей говореше, че НЯМА криза.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 74. 74 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#24] от "george11":

  Ралица Манолова , която оправда напълно шефа на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков вчера: „Тя изчете с досада показанията на свидетелите и очевидно бързаше да свърши делото преди обяд.
  ======================


  Бързала е "съдийката" да цапне 2-3 водки на обяд ...... по случай допълнителните приходи към заплатата.
  Нали затова е дошла от Враца я .......

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 75. 75 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  До коментар [#50] от "smehur_co":

  наречен плавен преход - в Полша имаше шокова терапия, но на нас ни обясняваше Румбата Гечев колко зле било там. Уф, няма връщане назад... не ми се говори повече.
  =======================


  Напротив - ПИШИ !!!! .... 15-20 годишнит рапони трябва да имат автентично четиво а не само думите на дядо-партизанин и тати-добър разузнавач.
  Иначе сле 1-2 петилетки ще излезе че ти си мариот, мутра и бандит, а те са ги "чекали" бандитите по кьошетата за да го арестуват .....

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 76. 76 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Весело  Радвайте се ИМАМЕ МЕШЕРЕ !!!

  Независимо МЕШЕРЕ с черни дрехи, за да не се вижда кирта.

  Но вони на дръгливи ........

  - Честито !!!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 77. 77 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#71] от "dark":

  Да започнем от вторият ти въпрос- ако е доказано че икономиста е член на банда за обири, той ще бъде в затвора и няма да има нужда от определението "професионална непригодност"за да бъде спрян от заемане на длъжност от ЗАКОН ОТ НПК. Но професионалните качества за ръковадител на банка ще си ги има. Същото е и с блестящият хирург- пияндурник.Само от него зависи дали да работи като хирург- спира пиенето- работи, не спира - непригоден е.Разбираш ли къде е тънкостта- само от тия двамата зависи дали са пригодни или не. Не и от някои некадърници, докопали временно някакви властови позиции.С извинение.

 78. 78 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#60] от "СДС":

  Абе, много често срещам Андрешко, Андрешковщина, андрешковци! Това нещо като одобрение ли е или порицание ? Какво е направил според теб тоя Андрешко? -Добро ли, зло ли? А?

 79. 79 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  До коментар [#77] от "papyre":

  И режима е обявен за престъпен, таке че е същото.

 80. 80
  ****

  Този коментар беше изтрит в 10:14 на 21/03/2011 от неговия автор.

 81. 81 Профил на dark
  dark
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#77] от "papyre":

  По вашата логика тогава би трябвало един излежал присъдата си за педофилия детски учител да е професионално пригоден отново да работи в детска градина, щом излезе от затвора?
  А хирургът - алкохолик няма право да бъде отстранен като професионално непригоден, а трябва сам да реши да се отстрани, така ли?
  Опасявам се, че не само правописът, но и логиката ви куца.

  Darko
 82. 82 Профил на Posting Canter
  Posting Canter
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#70] от "papyre":
  във Вашия пример, трявба да отбележим, че "икономистът" всъщност вероятно е завършил политическа икономия, която обяснява, че (например) инфлацията е феномен на капиталистическите икономики. с принадлежността си към ДС, той показва следните неща:
  1. лоялност към една тоталитарна система и неприязън към една демократична такава;
  2. апетит за прилагане на надзаконни мерки към сънародниците си;
  3. криво разбиране на елементарните човешки права, като например правото на частна собственост.

  рехабилитирането на такъв вербован агент е трудно, ако не и навъзможно - все пак този индивид е бил доказан ценен кадър на една нечовешка идеология и симпатизант на една катастрофално визия за икономиката. имайки предвид това, както и възприетия в наказателното право принцип, че един от най-добрите показатели за рецидивизъм е съществуваща криминална проявеност и няма да Ви е толкова трудно да си обясните, защо акционерите на една банка имат право да знаят дали един от директорите е бивш агент или не (и да решат да го назначат, желателно след опресняване на паметта за фалитите от 90-те и кредитните милионери).

  или искате да кажете, че вълкът си мени не само козината, но и нравите?

  qui desiderat pacem praeparet bellum
 83. 83 Профил на Гръмотевичен
  Гръмотевичен
  Рейтинг: 620 Неутрално

  [quote#60:"СДС"]Иван Костов е внедрен от БКП андрешко. [/quote]
  Войната в Сърбия:
  България използва събитията и за първи път от 100 години разиграва печелившата карта – отказва прехвърлянето на руски десантчици в Прищина, което отваря пътя за сухопътното настъпление на натовските армии започнало на 12 юни 1999 година. По този начин нашето правителство радикално обърна външната ориентация на България, а Иван Костов се вписа в златната книга на българските Възрожденци, спечелвайки покана за присъединяване на страната ни към Атлантическия алианс.

  Да добавим и преговорите за присъединяване към ЕС, а не на изток.

 84. 84 Профил на KL
  KL
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Дневник: " За съжаление в България – за разлика от всички други държави от бившия източноевропейски блок, които въведоха такива лустрационни норми, даже имат и закони, в България така и не се разбира, че това е един много важен, много съществен елемент от декомунизацията ." Трудно може да се отрече правилността на направения извод, че липсата на цялостен лустрационен закон е една от причините за забавения и мъчителен преход на нашето общество към реално функционираща демокрация, резултат на липсата на категорична и последователна оценка на миналото и адекватни реформи в настоящето.

 85. 85 Профил на Картина
  Картина
  Рейтинг: 402 Неутрално

  "Това ограничение трябваше да се прилага за срок от 5 години. Конституционният съд обяви този текст за противоконституционен, по-точно като противоречащ на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, който гласи, че "всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност,лично и обществено положение или имуществено състояние."
  И правилно казва господин съдията- те нямат морал. Защото те са се съгласили да служат срещу народа си за пари, а сега искат да им се признае право да имат отново "право" да решават съдби. Е не е ли много това? Няма ли чувство за мярка- ами стига толкова, сгреших, други да опитат. Не те явно се смятат за прави и искат да продължават. Аз не съм против човек да се промени, но трябва да го докаже с дела и едно е да се откаже от пост в политическата система.

  Пази се да не бъдеш измамен от суетна слава - тя е пропаст за ограничените умове.
 86. 86 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 571 Неутрално

  комунизмът е престъпление срещу българите и срещу човечеството изобщо. колко сложно е да се докаже това?

 87. 87 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 571 Неутрално

  ако от закона за лустрация зависи обществото ни да се изчисти от вяскаква аморална измет обсебила институции и блокираща нормалното развитие на страната, тогава защо допускаме накакъв си Конституционен съд да спира неговото създаване и прилагане? и логично следва въпрос: що за правен орган изобщо е онзи, чиито решения са противоречиви и колебливи и не произвеждат с категоричност положителен резултат за обществото? т.нар. "преход" продължи четвърт век, а човешкия живот не е с безкрайна продължителност... докога трябва да чакаме за да започне реално излизане от чудовищните рамки на комунистическия режим? защото и до ден днешен маниера на работа на службите и оношението на властта към гражданите в България не са се променили много много от времето на соца. всичко е по старому, защото хората на ключовите позиции в държавата са същите или ако не физически същите, то проилези от същата репресивна машина на репресивния режим - Държавна сигурност. това не може да се търпи повече - закон за лустрация е една от най-неотложните мерки срещу безобразията на това, а и на предишните правителство.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK