Делян Добрев: Досега цената на зелената енергия изкуствено се поддържаше висока

Делян Добрев (ГЕРБ), зам.-председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание

© Юлия Лазарова

Делян Добрев (ГЕРБ), зам.-председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание
Застопоряването на цената при акт 15 е в полза на инвеститорите


Всеки би предпочел по-високи лицензионни такси, за да си спести 25% от инвестиционните разходи


За 2011 г. сме преизпълнили целта за инсталирани ВЕИ мощности


Рано е да се каже дали премахването на биосъставката от дизела ще намали цената муЗастопоряването на цената при акт 15 е в полза на инвеститорите


Всеки би предпочел по-високи лицензионни такси, за да си спести 25% от инвестиционните разходи


За 2011 г. сме преизпълнили целта за инсталирани ВЕИ мощности


Рано е да се каже дали премахването на биосъставката от дизела ще намали цената му

Ще успее ли Законът за енергията от възобновяеми източници да изчисти сектора от спекулативните играчи, или ще навреди на тези, които имат реални намерения да строят централи?
- Определено ще успее да отсее тези със сериозните намерения от тези, които са видели възможност да подготвят документация и да търсят купувачи за един бъдещ проект, като по този начин единствено резервират мощност. Законът ще улесни сериозните инвеститори, които тепърва ще правят вложения, като им покаже свободните мощности за присъединяване и плановете за развитие на мрежата.


Донякъде ще засегне тези, които имат сключени предварителни или окончателни договори, тъй като законът премахва ограничението пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) преференциалната цена на електроенергията да варира с не повече от 5% на година. Някои инвеститори са недоволни, защото премахваме този според мен вроден дефект в стария закон.


От 2006 г. досега ДКЕВР на няколко пъти е намалявала цената с по 5%, но за същото време инвестиционните разходи при фотоволтаиците например са намалели почти наполовина. Ограничението изкуствено е задържало цената по-висока от инвестиционните разходи през годините и тази диспропорция се е натрупвала всяка година.


Новият закон казва, че оттук нататък няма да има такова ограничение от 5%. ДКЕВР всяка година ще определя цената на базата на инвестиционните разходи по същата формула, която е използвана през 2006 г., но без да се съобразява с тези 5% нагоре или надолу.


Защо в последния момент се наложи поправката цената, по която ще се продава екоенергията, да се фиксира към т.нар. акт 15, без да е ясна методиката за ценообразуване, която присъстваше в досегашния закон?
- Методиката е същата, по която първоначално през 2006 г. са определени преференциалните цени за изкупуване на тази електроенергия. И досега цената, по която се изкупува електроенергията, е действащата към въвеждане на обекта в експлоатация, тоест акт 16. Това е принцип, възприет при всички случаи на регулиране на цената на производител.


Имаме официално предложение на ДКЕВР между първо и второ четене цената на заварените към влизането на закона в сила предварителни и окончателни договори да се фиксира към момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Фиксирането на цената на етап акт 15 е в полза на инвеститорите, тъй като завършването на този етап зависи единствено от самите тях.


Докато акт 16 зависи и от присъединителното дружество, което може по обективни или по чисто субективни причини да забави инвеститора. Фиксирането на цената към акт 15 е подкрепено от министерствата на икономиката и на финансите и бе възприето от нашата парламентарна група.


Опасението на бизнеса е, че никоя банка няма да финансира нещо, без да знае по каква тарифа ще се изплаща то при завършване на строителството.
- Според закона ДКЕВР определя една цена на 30 юни и тя действа една година. Инвестицията при фотоволтаиците е такава, че тя може да бъде извършена до акт 15 без съоръжения за присъединяване за една година. Цената е фиксирана и не се променя за тази една година, в този смисъл тя е известна за 1 година напред. Няма никаква непредвидимост в случаите, при които строителството може да се извърши в този срок.


Тук е много важно да се има предвид, че ако стойността на технологията и инвестицията не се промени, това означава, че и цената няма да се промени. Ако пък случайно инвестицията е станала по-скъпа, цената може да се увеличи. Така че рискът е свързан по-скоро с развитието на технологията, от която зависи формирането на цената.


Това означава ли, че ДКЕВР ще трябва да формира цени за всеки отделен проект?
- Не, регулаторът образува преференциалните цени по досегашния ред и методика, но без да се съобразява с петте процента ограничение. Новият закон дава възможност на ДКЕВР да определи различни цени за малки инвестиции по покриви и фасади на сгради с инсталирана мощност до 30 киловата или в производствени предприятия до 200 киловата.


Целта е да стимулира тези инвестиции, при които загубите са най-малки – енергията се потребява на място. Такива инвестиции ще ползват изключително облекчен режим – без тромави процедури и бюрокрация.


Има ли случаи по досегашния закон, в които инвеститорът знае цената, по която енергията му ще се изкупува, преди да е започнало строителството, след това изчаква и купува по-евтини компоненти и по-дълго време работи на печалба?
- По изчисления на ДКЕВР и в момента нормата на възвращаемост при фотоволтаичните системи е значително по-висока от 10%, каквато е целта на регулатора при определянето на преференциалните цени. Причината е разминаването между преференциалната цена и инвестиционните разходи.


В някои случаи в момента възвращаемостта е над 20%, което е в ущърб и на потребителите, и на останалата част от икономиката. Тези изкривявания се дължат на вродения дефект в стария закон, за който споменах. Ако си представим, че този инвеститор има 3-годишен срок за изпълнение на проекта и закупи най-скъпата част от инвестициите в последните 6 месеца, това означава, че той запазва цена, която дори и към днешна дата не е актуална, сравнена с инвестиционната стойност.


Инвеститорите твърдят, че нямат интерес да се бавят, защото някои от тях плащат лицензионни такси. Това е несериозно твърдение, тъй като най-високата лицензионна такса е едва 0.5% от инвестиционните разходи. При умишлено забавяне от 3 години допълнителното оскъпяване ще бъде 1.5%. За последните 3 години стойността на инвестицията при фотоволтаиците намаля с повече от 25%. Всеки би предпочел да плати процент и половина повече такси, за да си спести 25% от инвестиционните разходи.


Поради разминаването към края на март имаме 1738 мегавата фотоволтаични проекти, които са на етап или предварителни, или окончателни договори, или вече са пуснати в експлоатация. Според Националния план за действие за енергията от ВЕИ ангажиментът ни към 2020 г. е 303 мегавата от фотоволтаици. До края на 2011 г. индикативната ни цел е 16 мегавата, а вече разполагаме с инсталирана мощност от 28 мегавата.


Европейската цел е да се осигури 16% зелена енергия в крайното енергийно потребление, а не инсталирана мощност.
- Нашият ангажимент за количество произведена електроенергия е 21% от крайното потребление. Този процент означава инсталирана мощност от 303 мегавата от слънце и 1256 мегавата от вятър. В момента имаме преизпълнение на инсталираните мощности по плана за 2011 г. и сключени предварителни и окончателни договори за енергия от слънце от почти 6 пъти повече от целта ни за 2020 г.


При вятъра положението е сходно – в експлоатация има общо 554 мегавата паркове, при положение че към края на тази година трябва да имаме 370 мегавата. Общо с предварителни, окончателни договори и в експлоатация са 3634 мегавата, при положение че към 2020 г. трябва да достигнем 1256. Тук сключените предварителни, окончателни договори и въведени в експлоатация мощности надхвърлят 3 пъти целта за 2020 г.


Трябва да се има предвид и че преносната и разпределителните мрежи имат определен капацитет. По информация от НЕК той е около 2200 – 2400 MW. В интерес и на операторите, и на инвеститорите е наличният капацитет и плановете за развитие на мрежата да са публична информация. Новият закон гарантира това.


Защо се е стигнало до това положение?
- До момента ЕРП-тата и НЕК са нямали основание, по което да откажат сключване на договор. Количеството на сключените предварителни и окончателни договори и въведените в експлоатация инвестиции общо за вятъра и слънцето представляват инсталирана мощност, по-висока от цялото ни крайно потребление.


През 2008 г. потреблението ни е било 5200 мегавата, в кризата е малко по-ниско. Законът няма да навреди по никакъв начин на реалните инвеститори. Те са тези, които биха се съгласили да инвестират при нормална възвращаемост.


Какво ще се случи с проектите, които са в по-напреднал етап? Ще има ли рязко падане на изкупните цени?
- При новия закон цената е фиксирана за целия период на преференциално изкупуване на електроенергията. Това е още едно доказателство, че инвестиционната среда по-скоро се подобрява, а не се влошава.


Защо беше намален този срок - за енергията от слънцето от 25 на 20 години, а за вятърната енергия от 15 на 12 години? От ДКЕВР обясниха, че така цената няма да спадне бързо.
- Цената се определя от ДКЕВР, не е редно народните представители да я коментираме. Ще разберем каква ще бъде тя до един месец след влизането в сила на закона. Тъй като цената ще гарантира както нормална възвращаемост на инвестициите, така и защита на потребителите.


Депутатите заложиха насърчения за биомасата. Въпреки че досега е била пренебрегвана, няма ли да се стигне до нов спекулативен наплив?
- Не мисля. Факт е, че няма нито една инвестиция в сферата на биомасата – там нямаме сключени предварителни и окончателни договори, няма никакъв инвеститорски интерес. По предложение на мои колеги увеличихме срока за преференциално изкупуване от 15 на 20 години с презумпцията, че биомасата е национален ресурс и има редица странични ползи.


Тя ще създаде заетост и доходи, особено в райони с висока безработица. От колегите от земеделската комисия знам, че добивът на биомаса ще подобри състоянието на гората. До момента този ресурс не се използва в България, той просто гние.


В случая с дървесината как ще се гарантира, че няма да се извършва гола сеч, а само санитарна?
- Това е въпрос към земеделската комисия. Съществуват критерии, по които се извършва сечта в гората. Този закон не променя начина, по който се извършва санитарна сеч. Той дава единствено по-големи привилегии при изкупуване на електроенергията от биомаса, но начинът на добиването й е същият, по който се е добивала досега.


Създават се стимули за по-голям добив.
- Има си органи, които стриктно контролират този добив. Носи се и имуществена и наказателна отговорност по Закона за горите.


Оправдано ли беше спирането на смесването на дизел с биосъставка? Решението не ощетява ли един бизнес за сметка на друг, а ефектът за потребителите е спорен?
- Времето ще покаже. Все още е рано да се прецени дали тази мярка е постигнала финансов ефект. Ще видим в следващите месеци дали цената ще намалее така, както заявиха производителите и търговците на горива.

Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  ВЕЧЕН ПРЕХОД!
  Рейтинг: 688 Неутрално

  "Делян Добрев: Досега цената на зелената енергия изкуствено се поддържаше високa"
  ====================
  Това е вярно.  - При новия закон цената е фиксирана за целия период на преференциално изкупуване на електроенергията. Това е още едно доказателство, че инвестиционната среда по-скоро се подобрява, а не се влошава.
  =====================
  Това не ми харесва.


  "- Цената се определя от ДКЕВР, не е редно народните представители да я коментираме. Ще разберем каква ще бъде тя до един месец след влизането в сила на закона. Тъй като цената ще гарантира както нормална възвращаемост на инвестициите, така и защита на потребителите."
  =================
  Не вяряам.
  Абсурдът има смисъл само тогава, когато не се примиряваме с него.
 2. 2 Профил на Белият Негър
  Белият Негър
  Рейтинг: 711 Весело

  Не мога да си и помисля,че в едно нормално общество,някой си ще бъде субсидиран от някой си,и всички телета ще плащаме та тоя някой си.
  Да не сме в кланица?
  Или произвеждаш и си на пазара, или къш!
  Като не ти харесва:земи пусти-бол!!
  Семена продават под път и над път.
  За картофи-справка Б.Б.
  За теменужки-И.Й.К.

  Действителноста е грешка, породена от липстата на алкохол.Ърнест Хемингуеий.
 3. 3 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Ето как заради глупавото политическо говорене на Боко за цената на тока от АЕЦ и ВЕИ на достъпен за народа език (явно народа НЕ Е тозлкова интИлигентен, щом Боко му превежда), цялата държавна администрация, няколко министерства, две парламентарни групи и разни безспорно умни хора като Делян Добрев направиха 15 салтоморталета, промениха в последния момент закони, само и само да са в унисон с моментното настроение и моментните медийни изцепки на Шефа. Да говорим за инвестиционна среда в такава държава, в която поразяващата уста на министър-председателя има силата на земетресение от 8 степен по рихтер, е направо неуместно.

 4. 4 Профил на kamenvasilev
  kamenvasilev
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#2] от "Белия Негър":

  и аз бих искал да няма субсидиране за никого (вкл. и за АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и т.н.), но това не става и цената на енергията се регулира по политически, а не по прозрачни пазарни механизми

  ако енергията се плащаше на чисто пазарен принцип, тогава потребителите щяха да имат информиран избор и нещата щяха да си дойдат на мястото

 5. 5 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Тъй като българския народ е изключително интелигентен, съответно от много мисли и размисли – разсеян, не е лошо на всяка статия в каре да се поставят с ДЕБЕЛИ БУКВИ т.нар. азбучни истини за зависимостта на първия свят от фосилни енергоизточници, за тяхната ограниченост, за стратегиите на ЕС, към който уж принадлежим и ние (барабар Петко с мъжете), за глобалното затопляне, което засяга напълно безплатно абсолютно всеки данъкоплатец на тази планета и ще излезе през носа на нашите деца, за зелената енергия и възобновяемите източници, зеления бизнес и за това как всички развити страни и най-бързо развиващата се (Китай) влагат стотици милиарди тъкмо в тази насока, за да добият технологично и стратегическо предимство. Човек си мисли, че една дискусия може да се води на някаква база от информация, пък то в България информацията влизала в ушите и излизала, а най-често минавала директно покрай ушите. Аз се смеех на баща ми за навика му, всеки път като разказва дадена история, да започва с предисловие от последните 100 години (което си е бая досадно), но има смисъл. Иначе рискуваш да останеш неразбран. По-мъдър излезе от мен.

 6. 6 Профил на tometo2
  tometo2
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#5] от "the_european":
  Ей това "зелените талибани" сте същите като ядреното лоби за АЕЦ "Белене". Хвърляте в пространството едни "красиви" фрази, които нищо не значат ако не са поднесени със съответните разчети, какво ще струват на обществото. От коментара Ви човек остава с впечатление, че имате някякъв икономически интерес от проблема. За момент си помислих, че зад ника Ви се крие Меглена Кунева, защото такива клишета и кухи фрази чувам обикновенно ат нея. В главите Ви има само пари, пари, пари ....... Как не помислихте малко за този нещастен български народ, защото парите за тези ВЕИ и АЕЦ няма да паднат от Марс или ЕС а ще излязят от джоба на обикновеввия българин.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK