Мирослава Тодорова, председател на Съюза на съдиите: Предлагаме реална съдебна реформа и тя трябва да започне от ВСС

Мирослава Тодорова получава наградата "Човек на годината" за 2011, присъдена от Българския хелзински комитет на Съюза на съдиите в България, чийто председателя е тя.

© Анелия Николова

Мирослава Тодорова получава наградата "Човек на годината" за 2011, присъдена от Българския хелзински комитет на Съюза на съдиите в България, чийто председателя е тя.Можете ли да кажете - като магистрат от самата система - каква е диагнозата на съдебната власт в момента?
- Съдебната власт преживява криза на качественото и прозрачно управление. Всички скандали до момента с ВСС – от случая с "лобиста Красимир Георгиев" през дисциплинарните производства за т.нар. малоимотни близки роднини на висши магистрати в гр. Приморско, две от които вече приключиха неуспешно, през оставките на съдиите Захарова и Костова до проведените конкурси за повишаване на редови магистрати по неясни правила, показват недвусмислено тежката криза на управленския модел.


Очевидно е недоверието на обществото към съда, на какво се дължи то и има ли изход, поправимо ли е вече?
- Недоверието на обществото към съда е резултат от дългогодишното отношение на другите власти към съдебната система и манипулирането на общественото мнение чрез медиите. Нямам предвид, че съдебната власт няма проблеми. Даже напротив, но те не се решават с обругаване на съда, а  чрез компетентно и принципно държавно управление в обществен интерес.


Моделът на държавата и разделението на властите са измислени така, че съдебната власт се реформира от другите две власти. Изпълнителната власт има законодателната инициатива за промяна на правилата, по които функционира съдебната власт. На второ място, МВР би следвало да разследва ефективно и безотказно престъпленията, извършени от магистрати, с което да "чисти" съдебната система. А законодателната власт въздейства директно чрез подбора на 11-те членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), избирани от Народното събрание. И още - чрез приемане на законите и  за устройството на съда и прокуратурата, и на законите, по които се разглеждат делата.


Поддържането на съда в слаба и непопулярна позиция, а той е център на съдебната власт,  не само размива истинските му проблеми, но и руши принципите на правовата държава.В този смисъл обругаването на съда чрез общо, неконкретизирано с факти, негативно говорене от висши представители на изпълнителната или законодателната власт не постига никакъв оздравителен ефект за държавата. То показва или слаб капацитет и липса на познание каква сериозна власт за промяна имат в ръцете си, или е умишлена дестабилизация. Защото поддържането на съда в слаба и непопулярна позиция, а той е център на съдебната власт,  не само размива истинските му проблеми, но и руши принципите на правовата държава.


Думите олекват, разрушават се насъщни за демокрацията авторитети и хората развиват неуважение към спазването на правилата, защото не вярват на държавния арбитър. А по дефиниция съдът не бива да отвръща със същото – не може да обикаля медиите и да разобличава лицемерието на другите власти, защото той трябва да пази своята безпристрастност за делата.


Питате какво да се направи. Разбира се, че няма ситуация без изход. Демагогската конфронтация между властите трябва да спре. А дейността на съда трябва да става все по-прозрачна за хората.


Досега, когато критикува съдебната система, вътрешният министър визира само определени съдии или съдилища, но никога прокурори или прокуратури. Имате ли обяснение?
- Недопустимо е министърът на вътрешните работи да критикува както съда, така и прокуратурата. Затова и Европейската асоциация на съдиите, след проверка на ситуацията в България, заяви, че изказванията на министъра на вътрешните работи застрашават независимостта на съдебната власт. Същото каза и докладчикът на ООН.


В този смисъл не е притеснителен фактът, че министърът не критикува прокуратурата. Притеснително е понякога мълчанието на прокуратурата. Тя е прекият коректор на действията на полицията по делата. Поради което главно от нея зависи да дисциплинира разследващите органи и да повиши качеството на работата им.


Ако прокуратурата представлява действително независима съдебна власт, тя ще се справи и с полицейското насилие, като безотказно разследва всеки конкретен случай, и с "теча" на информация в началото на разследвания, към които има обясним обществен интерес – например към тези за убийствата на момичетата Яна (в Борисовата градина - бел. ред.) и Мирослава (в Перник - бел. ред.).


Трябва да се спре безотговорното говорене на органи на МВР, което носи съмнителни краткотрайни PR-ефекти и пречи да се разкрие истината по делата, то компрометира възможностите да се съберат достоверни доказателства и да се разследват капацитетно всички версии.


Същевременно два пъти министърът на вътрешните работи споделя, че има съдии, с които си говори всеки ден и им благодари. Познавате ли такива съдии? Как бихте коментирали това?
- Никой от колегите ми не е споделил, че разговаря ежедневно с министъра на вътрешните работи. Поначало тази реплика създава тревога, защото показва неразбиране на смисъла на разделението на властите. Не е въпрос на лична симпатия, нито на одобрение на определена държавна политика поддържането на близки отношения между съдиите и ръководството на МВР и то, забележете, прокрадва се намек за субординация – внушава се, че съдиите търсят министъра, за да разговарят с него.


Моделът на държавно управление цивилизационно е измислен да бъде обществено полезен другояче – власт власт да възпира, за да няма никакъв произвол, включително личен, прикрит под формата на държавен.


Но има и нещо друго – публичното обявяване на явлението "съдии, които подкрепят политиката на министъра на вътрешните работи", поставя под съмнение справедливия процес на гражданите. България вече е осъждана от Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) за недообмислено изказване на районен прокурор, че подсъдим по висящо дело е виновен, независимо от оправдателната присъда на съда.


Вие говорихте за натовареността на съдиите в големите съдилища. Има ли неравномерно разпределение на делата в СГС?
- Системата за разпределение на делата показва, че е възможно в пъти различно натоварване на отделни съдии. Този въпрос не е вътрешно ведомствен. Да, действително поставя в нечестна ситуация едни съдии спрямо други, а количеството работа може да направи едни съдии уязвими повече от други.
Но същественото е, че неравномерното разпределение, поддържано години наред, рефлектира върху гражданите. Поставя под съмнение случайното разпределение на делата, а страните трябва да са сигурни, че съдът, който ще им гледа делото, е независим и безпристрастен. Затруднява срочната работа по обективни причини извън субективните възможности на съдията.


От десетилетие обсъждаме проблемите с извънмерното натоварване на Софийския районен съд без полезен ефект, защото решението не е в механичното увеличаване на щата на съдиите. Трябва да се започне отначало – компетентен анализ на приемливата норма на натоварване на един съдия, класифициране на делата по сложност и оценка как да се постигне равномерно натоварване на всички съдии, така че да няма нито съдии без работа, нито такива с работа, надхвърляща разумния предел.


Впрочем, в последния доклад на ЕК се отправя напълно обоснован упрек – у нас се правят промени на посоки, без да почиват на задълбочен фактически и правен анализ, което пак показва наличието на криза на компетентното държавно управление, включително на съдебната власт.


Неотдавна министърът на правосъдието Диана Ковачева поиска вашият съюз да представи своите виждания за промени на Закона за съдебната власт и вие излязохте с конкретни предложения. До каква степен виждате тези проектопромени като действително реформиране на съдебната власт и докъде стигнаха предложенията ви?
- Промените, които Съюзът на съдиите предлага, са изключително съществени и по твърдото ни убеждение водят до истинска реформа в модела на управление на съдебната власт. Обосновахме се с  анализ на всички модели на ВСС от създаването му досега, на проблемите, които се забелязаха през годините, и на причините, поради които не се решиха. Смятаме, че трябва да се започне тъкмо от ВСС и не само защото това е отбелязано в последния доклад на ЕК, а защото, ако се създадат гаранции, че управлението на съдебната власт ще бъде извършвано от компетентни и почтени магистрати и юристи това ще рефлектира на ежедневната работа на съдиите.


Така например, убедена съм, че, ако персоналният състав на този ВСС беше различен, конкурсите за повишаване на редовите съдии щяха да бъдат по-убедителни и като процедура, и като резултати. Законът не е непреодолима пречка за създаване на добри управленски практики, пречка е незнанието на правото и на възможностите, които то дава за създаване на действително справедливи правила за кариерно израстване на съдиите. В този смисъл промените, които предлагаме, са насочени към подобряване на правилата за подбора на членовете на ВСС, на прозрачността на процедурата по техния избор, на създаване на гаранции, че хора с принципна и чиста мотивация ще искат да се занимават с тази дейност.


Целим да се повиши отговорността на самата съдийска общност по отношение на ВСС с предвидени механизми за пряко участие в дейността му до възможност общото събрание на всички съдии от страната да призове член на ВСС, избран от съдийската квота, да се оттегли от съвета, ако не е оправдал доверието.


Предлагаме също ВСС вече да не бъде постоянно действащ орган, т.е. магистратите и юристите, избрани от Народното събрание, да не се отделят от същинската си работа. Така ще отпадне опасението на добрите специалисти, че занимавайки се само с административна дейност, ще се дисквалифицират. Това от своя страна ще мотивира юристи в активна възраст, професионални авторитети да поискат да станат членове на ВСС. Предишният модел на постоянно действащ ВСС с мандат от 5 години се оказа привлекателен за магистрати на пенсионна възраст и за някои юристи, които до този момент не се ползваха с безупречна професионална репутация или пък бяха неизвестни за магистратите.


В същото време, за да не се отслаби административният капацитет на ВСС, след като престане да бъде постоянно действащ, предлагаме да бъдат създадени постоянни комисии към него с участие на магистрати с отделянето им от работа за непродължителни периоди. По този начин, от една страна, се преодоляват рисковете от създаване на административни "клики" в съдебната власт, които се еманципират от същинската работа по делата, от ежедневните проблеми на редовите съдии, което пък е фактор за съществуване на скрити механизми за задкулисно лобиране. От друга страна – управлението се демократизира, като в него се включват множество магистрати от различни нива на системата – от най-младите до най-опитните.


Предлагате също и разделяне на ВСС на две колегии?
- Да, предлагаме също ВСС по кадровите и дисциплинарните въпроси да се отдели на две колегии – една за съдиите и една за прокурорите. Разделянето се налага поради много препоръки на европейските институции прокурорите като страна в процеса да не участват в дейността по повишаване или наказване на съдията, който е арбитър в процеса и трябва да е еднакво отдалечен и независим и от двете страни.


Налага се и поради различните специфики на двете основни магистратски професии, които и по съображения за ефективност на дейността по администрирането им изискват отделяне: работата на съдията е различна от тази на прокурора, а прокурорите нямат никакъв професионален досег с работата на гражданските и търговските съдии. Поради това и няма разумна причина да се очаква, че могат да я оценяват капацитетно.


Същевременно няма опасност от капсулиране на съдиите и прокурорите, защото в двете колегии ще има членове, избирани от Народното събрание, които би следвало да са изявени юристи от всички области и професии.


Третото много съществено наше предложение е членовете на ВСС, излъчвани от съдийската квота, да бъдат избирани от общо събрание на всички съдии. Убедени сме, че в конкретната ситуация, в която се намира съдебната власт, автентичното представителство на съдиите в кадровия им орган ще се постигне тъкмо чрез пряк избор на членовете на ВСС от всички съдии в страната.Много съществено наше предложение е членовете на ВСС, излъчвани от съдийската квота, да бъдат избирани от общо събрание на всички съдии.

Досегашният модел, при който се излъчваха делегати – по 1 на 10 съдии, съответно – прокурори, които впоследствие попълваха съдийската и прокурорската квота във ВСС, не създаде достатъчни гаранции срещу подмяна на вота на общността. Предлагаме и подробен регламент за номиниране и публично обсъждане на номинациите на 11-те членове на ВСС, които се избират от Народното събрание, за да не се стигне до печалния непрозрачен избор на членовете на Инспектората на ВСС в края на миналата година.


Смятате ли че законодателите ще позволят на съдиите от различните райони да предлагат своите ръководители?
- Предложението ни е съдиите на общи събрания да номинират кандидат, а след това ВСС да има право на суверенния си избор по Конституция да избира между него и посочения от горестоящия председател.
Предложението ни има ясна цел – демократизиране на процеса по излъчване на председатели, създаване на здравословна конкуренция между номинациите и на гаранции срещу възпроизвеждането на административни номенклатурни кадри в съдебната власт.


Поначало в тесен смисъл съдиите нямат началници – решават делата независимо от административното ръководство на съда и само в зависимост от доказателствата. В ЗСВ са предвидени длъжностите на съдебните администратори, които да се занимават с дейностите по техническата и финансовата организация на съдилищата, т.е. председателите се освобождават от такива задължения.


При това положение законът трябва да е такъв, че да изчиства "фигурата" на председател на съд до професионален авторитет, който продължава да разглежда дела и има капацитетен поглед за проблемите на правораздаването в неговия съд, за да ги посочва на съдиите и заедно да търсят пътища за уеднаквяване на съдебната практика. Уеднаквяването на съдебната практика е изключително важно, то означава предсказуемо правосъдие за гражданите – че при еднакви предпоставки ще получат еднакво решение, независимо от личността на съдията.


Смисълът на нашите предложения в тази насока – съдиите да предлагат председатели, е да се елиминира "хранителната среда" за неформалните властови механизми в съдебната власт.

Сега ситуацията с административните ръководители на съдилища е различна. Някои председатели на съдилища въобще не гледат дела, което няма рационално оправдание и поставя въпроса защо и за кого тези длъжности са привлекателни. Смисълът на нашите предложения в тази насока – съдиите да предлагат председатели, е да се елиминира "хранителната среда" за неформалните властови механизми в съдебната власт.


Какво е вашето обяснение - защо се стигна до положението всички политици да говорят за съдебна реформа и да се кълнят колко силно я желаят, а тя все да предстои -  като в пиеса на абсурда?
- Миналата година поискахме от институциите на Съвета на Европа и от ЕК да бъде обсъден въпросът за състоянието на независимостта на българския съд – на законодателно ниво и на политическо ниво, по повод на изказванията на висши представители на изпълнителната власт по неприключили наказателни производства. Посочихме, че проблемът с независимостта на съда е проблем на целия преход, не е от днес. Независимо от това коя е била управляващата партия, съдебната реформа не е осъществена, което означава само едно – тя не е осъзната ценност на политическата система.


Нереформираната съдебна система може да бъде манипулирана, обаче не дава никаква сигурност за справедлив процес нито за обикновените граждани, нито за политиците, които вече не са на власт.


Какви са вашите наблюдения като наказателен съдия: коя е слабата брънка във  веригата от разкриването на престъплението и разследването през обвинението до съда?
- Смятам, че трябват съсредоточени, високопрофесионални и решителни усилия за реформиране на прокуратурата. Необходимо е да се направи анализ на миналото и на кариерното израстване на определени прокурори през годините. Вижда се, че това досега не е направено. Резултатът понякога е липса на усещане за независимост на прокуратурата. Съвсем пряк резултат са и тежките последици за българското правосъдие от решението на Върховния съд на Великобритания с отказ да бъде предадена за съдене подсъдимата по делото за убийството на адвокат Надежда Георгиева. Съдът на Великобритания не е убеден, че българският съд е независим от нерешените институционални проблеми на българската прокуратура и че ще е в състояние да осигури справедлив процес на подсъдимата българска гражданка.


Работя от 1997 г. в съдебната система и съм разглеждала наказателни дела, които не правят чест на правосъдието. Не последва обаче искрена равносметка защо бяха възможни тези дела и какви мерки са взети, за да се променят практиките в прокуратурата.


С примери: Бях съдия по едно от делата по тъжба на Алексей Петров срещу Едвин Сугарев за факти, част от които са предмет на сегашното наказателно производство срещу Алексей Петров. В оправдателната присъда посочих, че подсъдимият Сугарев не е извършил клевета спрямо тъжителя Петров, защото е имал легитимна демократична цел – разгласил е информация, с която е разполагал, макар да не е бил сигурен в достоверността й, за слабости в работата на прокуратурата. И нещо повече, с влязла в сила присъда беше казано, че ако са верни твърденията, с които Сугарев разполага за свързаност на служби на МВР и прокуратурата с престъпни групировки, за всеки гражданин, включително за автора на твърденията, е оправдано да изпитва основателен страх за здравето и живота си, тъй като източникът на неговата застрашеност произтича от самата държавна власт.


Твърденията  не бяха разследвани тогава, през 2003 г., от българската прокуратура. Но години по-късно същата прокуратура реши, че са достатъчни, за да се започне наказателно производство. Не стана ясно за обществото защо прокуратурата е непоследователна. Но не стана и ясно какво е станало с прокурорите, които са решили да не разследват тогава същите факти; и какво са правили по същото време прокурорите, които пък сега, при смяна на обществената конюнктура, са решили, че данните вече са достатъчни за наказателно преследване.


Помним и други дела, чиято съдба също не получи отговор. Постановила съм оправдателна присъда срещу гражданин, обвинен, че е извършил престъпление срещу правосъдието, защото склонявал следовател да разследва главния прокурор Никола Филчев за самоубийството на прокурора Николай Джамбов. Това дело също изискваше равносметка от страна на прокуратурата – как е било възможно да се повдига такова обвинение, кои хора го направиха възможно, а получи забрава. Забрава получиха и самото дело за самоубийството на Николай Джамбов, и въпросите за кариерното развитие на следователите и прокурорите по делото срещу гражданина, обвинен само защото е поискал разследване срещу главния прокурор.


Давам само два примера, но има множество други. Колегите ми също разглеждаха дела, които не бяха доказателство за независимост на прокуратурата.


А равносметката трябваше да се направи -  заради редовите почтени и компетентни прокурори, за да не се разколебават те в мотивацията си да продължат да работят в прокуратурата. Надеждата за реформа основно е в младите прокурори, влезли в системата не поради непотизъм, а след национален конкурс. Загрижеността ни е обаче дали те имат ясна перспектива пред себе си за развитие. Защото се абелязва известна тенденция бивши младши прокурори, завършили обучение в Националния институт на правосъдието, впоследствие да искат и да успяват да се преместят на работа като съдии. Това е жалко изразходване на качествен човешки ресурс и показва промяна на мотивацията им. Очевидно не намират смисъл да се посветят на прокурорската професия в конкретното състояние на системата.


Защо толкова дълго обмисляхте да дадете на съд за клевета вътрешния министър заради твърдението му, че обслужвате организираната престъпност ?
- Подадох тъжбата, след като се убедих, че имам основание да повдигна обвинение и че няма изразени публични съмнения в медиите за външната убедителност на бъдещия процес. Не мога да коментирам вече конкретните обстоятелства по обвинението, защото те са предмет на съдебен процес и трябва да се решат в рамките на процеса от съда.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (357)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Недоверието на обществото към съда е резултат от дългогодишното отношение на другите власти към съдебната система и манипулирането на общественото мнение чрез медиите

  ..и спрях да чета...

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 2. 2 Профил на latsy
  latsy
  Рейтинг: 578 Неутрално

  До коментар [#1] от "lol":

  Добре че ме предупреди. И аз въобще не прочетох.

 3. 3 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  Тая където не може да си свърши работата в срок предлага промени.Ха ха я за некъдърност да си ходи ,за адвокат е идеална.

 4. 4 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#1] от "lol":


  До коментар [#2] от "latsy":

  Аз вчера казах колко е нагла и ме разбиха от минуси ,дано сега ми повярват.

 5. 5 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1455 Весело

  Вярно че рибата се вмирисва от към главата, но хората казаха...из основиииии....

  الرجل الكبير
 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  "Недоверието на обществото към съда е резултат от дългогодишното отношение на другите власти към съдебната система и манипулирането на общественото мнение чрез медиите."

  Абе,тая красавица,май нещо не е добре,или мисли нас за идиоти!

  Реформа на съдебната система от съмата система ми прилича на:"Всички,извършили престъпления,да се самоосъждат и сами да отиват в затвора!"

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 7 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#1] от "lol":

  Това значи, че нямаш никаква идея за написаното в статията - не би трябвало дори да го коментираш

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 8. 8 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Това е синдрома на Бойко Борисов в най- чистия му вид...

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 9. 9 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#2] от "latsy":

  Същото се отнася и за теб - не би трябвало да коментираш статия, която не си чел

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 10. 10 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 643 Неутрално


  "Николов и Маринов, който е роднина и бивш шофьор на "Папата, са сред шестимата уличени за грабеж на 93 000 марки и 9 хил. долара от семейство. При нападението съпрузите са пребити, а дъщеричките им изнасилени. Случаят е от януари 1998 г. Тогава децата са били на 12 и 16 години. Гаврата била извършена от Иво Рангелов-Джинката, убит през 2005 г.
  Както писа вчера “Труд”, делото се влачи вече 14 години и все още е на първа инстанция във Военния съд."
  Делото се влачи 14 ГОДИНИ!Изнасилване на деца пред родителите,кражба и т.н.За какво говорим г-жо съдия?

 11. 11 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#1] от "lol":

  И аз не си направих труда. Тази съдийка за мен е компрометирана. Все едно Алексей Петров да говори за реформа в ДАНС.

  Защо чак сега са узрели за "реална реформа"? Досега в какви условия са работили и ако са били недоволни, защо не са го показали?

 12. 12 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#11] от "Читател":

  Защо, дявол да го вземе, хора не прочели статията я коментират

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 13. 13 Профил на Грант мотивиран, правоверен либерал
  Грант мотивиран, правоверен либерал
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Ако не сте гледали днес в предаването на Бареков, вижте довечера в новините на тв7 от 18:45 за госпожа съдията, какви ги е вършила... Две деца изнасилени на 11 и 16 заедно с майка им, баща им пребит от тумба от 10тина човека, координирани от Ицо Папата. 14 години по-късно още няма осъдени, при положение че всички участници са известни. Делото се е гледало от въпросната непорочна девица.

  Дневник - рупор на демократичната цензура. "Правилата" на форума - СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНИКА :)
 14. 14 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#10] от "papadok":

  Не те разбира да знаеш.Прокурора е виновен и т.н.

 15. 15 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 962 Разстроено

  Ако някой в тази система има чест и достойнство щеше да си е намерил друга работа.От как "осъдиха" пияната си дружка във Варна за дето премаза едно дете и почерни къща,съдиите за мен са мафиотска структура.
  Във футбола канят чужденци, идва няколко пъти великият Колина.
  Кой да влезе в наш съд?Там важи принципа "Хвани единият-удари другият" все има за какво.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 16. 16 Профил на sn0wflake
  sn0wflake
  Рейтинг: 529 Весело

  Реформи? - Да започнат от тази хубавица!

 17. 17 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#13] от "mnmak":

  Ей пич , ти ако вярваш на Бареков

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 18. 18
  ironhorse
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 19. 19 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#12] от "Автор":

  Добре, ти коментирай статията, коментирай фактите в правораздаването в страната от последните 22 години.

 20. 20 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  И аз престах да го чета още в началото.
  Реформата е всички съдии вън, на тяхно място нови не обраменени хора.

 21. 21 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  Реформата да започне с махането на Боко и Туй - покровителите на контрабандните канали за цигари и друга "продукция"

 22. 22 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 580 Весело

  "Мирослава Тодорова, председател на Съюза на съдиите: Предлагаме реална съдебна реформа и тя трябва да започне от ВСС"

  Госпожа "съдийката" сигурно под реформа има в предвид никой да не ги закача за срокове, да не им обръща внимание за далаверите и оневиняването на бандитите по "вътрешно убеждение".

  О, Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахил ..........
 23. 23 Профил на hinin37
  hinin37
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Преди малко по ТВ7 показаха едно дело на същата тая съдийка, незавършило по нейна вина вече 14 години - за изнасилване и ограбване от 7 лица на жена и нейните две дъщери,известни на всички органи...И дава сега акъл...Че ще съди и Цветанов за клеветата,че е зависима от мафията....

 24. 24 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Ако се абстрахираме от личността на Тодорова, е абсолютно права - Парламента приема законите, включително устройствените, процесуалните, наказателните и т.н., МВР разследва, вкл. корумпираните магистрати, ВСС кадрува и управлява системата, според каквито права има по закон, ПРОСТО НЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ЗА ПРОМЕНИ ... и това не е случайно !!!
  Ако имаше смислен НК и НПК, щеше ли Софиянски /и всякакви други бои/ да е все невинен ???!!!
  Щеше ли да има несменяеми при всякакви на практика обстоятелства съдии, ако не го пише в закона ???!!!
  И много други такива абсурди ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 25. 25 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  До коментар [#12] от "Автор":

  Извинете,но хората не коментират Вас,като автор на статията,а въпросната съдийка,за която има няколко нелицеприятни съмнения за несправяне с работата!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 26. 26 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#19] от "Читател":

  До коментар [#20] от "gesch18":

  Как може да коментирам статията с някой, който не я е чел - това все едно е да обсъждам закон с Цветанов!

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 27. 27 Профил на faeton.
  faeton.
  Рейтинг: 4440 Неутрално

  До коментар [#24] от "deepdp":

  В Парламента кохортата на Л.Корнезов бди точно за това-да има вратички в законите за измъкване на нашите!
  И съдиите са наши!

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 724 Весело

  ОФЕРИРАЙ ?

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 30. 30 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#25] от "lz2":

  Не, те обсъждат статията, която самите те заявяват, че не са чели, което е сериозно противоречие; как да коментират компроментираната съдийка, на която не са прочели дори един единствен съдебен акт; да не се окаже накрая, че единственото, което знаят за нея е с източник Цвтанов!

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 31. 31 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#26] от "Автор":

  Коментирай темата за реформа в съдебната система. Кой трябва да я инициира, защо досега не е имало оплаквания в тази посока, защо не протестират срещу калпавите закони, които им налагат от Парламента, защо има бавене на дела за изключително тежки престъпления 14 години, защо най-често присъдите, пак за тежки престъпления, са условни?

 32. 32 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Правилно!!! Рибата се вмирисва от главата!!!

 33. 33 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#27] от "faeton":

  Пич, ако си чел един единствен път стенограма на народното събрание, ще видиш че Корнезов е единствения работещ депутат - ако той прави законите така че да му харесват на него, то вината не е негова, а на другите мълчащи и неподготвени в пленарни заседания хрантутници.

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 34. 34 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  [quote#33:"Автор"]Пич, ако си чел един единствен път стенограма на народното събрание[/quote]

  "ГЕРБер" и "чел" - тези 2 неща са несъвместими

 35. 35 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#28] от "LZ3":

  Ако Първанов заговори за реформа в президентската институция, щеше ли да изчетеш статията?

 36. 36 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#33] от "Автор":

  Тези хрантутници нали си имат ръководства на парламентарните групи? Да не би да работят самосиндикално?

 37. 37 Профил на galina_blanca
  galina_blanca
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#12] от "Автор":

  Те хората пи6ат за6то, но ти не 4ете6!!!

 38. 38 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 724 Любопитно

  "Но вие знаете, че понякога не зависи само от нас, и ние си имаме началници, там по-нагоре, но... нейсе. Скоро ще оправим този въпрос”.Т.Ж."
  Съдът сега не е по различен от тоя през времето на ранния и средния социализъм. Справка делото на Георги Найденов за ТЕКСИМ, където Тодор Живков също не може да надделе на съда който е под чуждо влияние.
  "Бял ден те няма да видят
  Процесът по делото “Тексим” има и трето действие, най-драматичното. Вместо изпълнение на съдебното решение – свобода на подсъдимите, те са върнати обратно в Софийския централен затвор. Съдията Байчев, не поддал се на натиска “отгоре”, е уволнен. Тайните пружини за подмяна на съдебния състав и назначаване на нов процес са задействани.
  Но вие знаете, че понякога не зависи само от нас, и ние си имаме началници, там по-нагоре, но... нейсе. Скоро ще оправим този въпрос”.
  http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=940&elementID=473950126&sectionID=5

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 39. 39 Профил на rishelieu
  rishelieu
  Рейтинг: 410 Неутрално

  Преди да плюете, вижте фактите. Каквото е казал Цветанов за Тодорова после излиза, че не е вярно - и за делото за изнасилване, което е оплексано от полицията и прокуратурата, което тя е гледала по-малко от две години, през които им е свършила работата. Както и за делото срещу Маникатов, дето главният прокрор призна, че те са го изпуснали, не съдът има вина.
  Много дълбоко му бърка на Цветанов, затова пусна лайномета. И с право ще го осъди, защото лъже.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#31] от "Читател":

  Не бих казал, че съдебна реформа се прави със простата промяна на закони. Само за демонстрация, един приятел пПрокурор в СРС, в приятелска закачка ми каза веднъж - някъде две години след приемането на новия НПК - "За две години практика, успяхме да направим новия НПК, като стария НПК".

  Съдебната реформа е нещо сериозно и дълбоко и енергоемко занимание, първият въпрос на който е какви са средствата, с които разполагаме, тъй като да се подържа добра съдебна система е скъпо занимание изискваща много внимателно разпределение на парите. Независимостта е скъпо удоволствие - трябва да се попитаме първо, можем ли да си го позволим

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 42. 42 Профил на Красимир Цветков
  Красимир Цветков
  Рейтинг: 526 Любопитно

  "...На второ място, МВР би следвало да разследва ефективно и безотказно престъпленията, извършени от магистрати, с което да "чисти" съдебната система...."
  Това е абсолютно невъзможно!

  Никога не е късно да станеш за резил
 43. 43 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 527 Гневно

  Крайно време е да си внесем съдии от запад ,иначе ще слушаме още 50 години само оправдания !!!

 44. 44 Профил на faeton.
  faeton.
  Рейтинг: 4440 Неутрално

  До коментар [#33] от "Автор":

  Не съм казал,че е мързелив,напротив!

 45. 45 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#28] от "LZ3":

  Не с лошо

 46. 46 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#36] от "Читател":
  Депутат, койно остава работата му да бъде свършена от ръководството на праламентарната група е хрантутник


  До коментар [#37] от "galina_blanca":

  какво защо?

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 47. 47 Профил на galina_blanca
  galina_blanca
  Рейтинг: 409 Весело

  "Мирослава Тодорова получава наградата "Човек на годината" за 2011, присъдена от Българския хелзински комитет на Съюза на съдиите в България, чийто председателя е тя." Евала, да и 4естита наградата!!!

 48. 48 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 3504 Неутрално

  До коментар [#1] от "lol":
  До коментар [#2] от "latsy":

  Аз прочетох всичко. Вие сте постъпили правилно, докато съм си губил времето.
  ТАЯ трябва да загуби делото, защото очевАдно има вина.

  До коментар [#4] от "bta":

  Вчера гледах да. Минусите не правят твърдението ти невярно.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 1455 Весело

  Тая госпожа е родена за вицепрезидент...така или иначе вместо да съди престъпниците тя ги помилва...

  الرجل الكبير
 51. 51 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 3504 Неутрално

  До коментар [#12] от "Автор":
  [quote#12:"Автор"]Защо, дявол да го вземе, хора не прочели статията я коментират [/quote]
  Защото "авторе" за тази се знае колко струва. Прочит на поредна статия за нея е само загуба на време. Аз я прочетох и нищо се промени в мнението ми за тая.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 52. 52 Профил на faeton.
  faeton.
  Рейтинг: 4440 Весело

  Айде някой да ми обясни как МВР можело да"изчисти"съдебната система?

 53. 53 Профил на Красимир Цветков
  Красимир Цветков
  Рейтинг: 526 Весело

  [quote#12:"Автор"]Защо, дявол да го вземе, хора не прочели статията я коментират [/quote]
  Защото им идва дълга!

  Никога не е късно да станеш за резил
 54. 54 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1455 Любопитно

  До коментар [#31] от "Читател":
  А я кажете колко от тези дела са връщани за доразследване или иначе казано калпаво проведено разследване с негодни доказателства и колко са прекратени от Прокуратурата ?
  Кои са разследващите полицаи и следователи и кои са прокурорите по тези дела ?


  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 55. 55 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#26] от "Автор":

  не коментирам статията, а споделям мнение за реформата.
  Съдиите и системата не подлежат на коментар.

 56. 56 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#41] от "Автор":

  Как така за две години новия НПК е станал като стария? Второ - защо следва да измисляме топлата вода? Защо не се почерпи опит от Италия, където системата работи? Не ти ли се струва нелепо спецсъда, този, който трябваше да се занимава с най-тежките и с най-голям обществен интерес престъпления, да издава присъди за една цигара марихуана?

 57. 57 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  Българският съд трябва да се закрие, делата да се гледат от съдилища някъде в Европа. При съвременните комуникации това е възможно. Иначе оправия няма да има. Едва тогава ще изчезнат присъди от две години условно за убийство и пр.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 58. 58 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#27] от "faeton":

  Тя това е казала, и то е вярно:
  "Моделът на държавата и разделението на властите са измислени така, че съдебната власт се реформира от другите две власти."
  И далеч не е само Корнезов, всички без изключение са така, за да са недосегаеми самите те, спонсорите им и началниците им в сянка ...
  Иначе, как при едни и същи доказателства, френския съд осъжда, а българския оневинява ?
  Позволяват си дори да игнорират ОЛАФ, но няма да успеят, щат-не щат, това ще се промени ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 59. 59 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 3504 Неутрално

  Част от проблема е, че има законен срок за мотиви по дадена присъда, но същинският проблем е че когато този срок не бъде спазен не следва нищо.
  Няма никакво предвидено наказание са съдийката-шматка, което прави този срок напълно безмислен.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 60. 60 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#48] от "Росен":

  След като си прочел всичко, обясне ми от къде стигна до заключението, че "тази очевидно има вина"; кое точно изречение или кой пасаж те дават това убеждение?

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 61. 61 Профил на Красимир Цветков
  Красимир Цветков
  Рейтинг: 526 Неутрално

  [quote#51:"Росен"] ...Аз я прочетох и нищо се промени в мнението ми за тая. [/quote]
  Не си много прав. Статията е за идеите за промяната в съдебната власт и възможностите на управляващите в това отношение. Има хубави предложения, но никой управляващ не ги харесва, докато не премине в опозиция.

  Никога не е късно да станеш за резил
 62. 62 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1280 Гневно

  До #1-lol-"Недоверието на обществото към съда е резултат от отношението на другите власти към съда и отношението на другите власти към съдебната система и манипулирането на общественото мнение..."...
  Ти май си най-обикновен медиен манипулатор, а??? В мафиотска Италия има сума ти убити от мафията следователи, съдии и прокурори, само заради факта, че са работили по съвест!!! Колко убити от българската мафия съдии в България има , при положение, че България е по-мафиотска държава и от Италия??? Нито един, поради простата причина , че те до един са назначени директно от червената българска МАФИЯ!!! Заради това - разпускане на ВСС и назначаване на европейски комисари на негово място!!! Незабавно анулиране на всички юридически дипломи издадени в България и освобождаване на всички български съдии,прокурори и следователи!!! Искане на извънредна помощ от ЕС и назначаване на европейски следователи, съдии и прокурори на тяхно място!!!
  Крадливи мошеницииииии !!!

 63. 63 Профил на 4itatel
  4itatel
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Точно това се иска и е подчертано в доклада на ЕК-реална реформа ,която да започне с ВВС!!!Успех на съдия Тодорова!!!

  4itatel
 64. 64 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#60] от "Автор":

  Пич не аз съм си забавил мотивите по делата .

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Защитницити на БГ съда да не се правят на интересни. Видя се какво е мнението и онтношението на обществото към МВР след случея в мировяне. Доста по критично от към съда, така че моля не се оправдавайте с малоумните милиционерщини на цветанов. За хората на тази госпожа и парижката криминална полиция не беше достатъчна за случея Борилски. Добре, че тогавашния посланник не го остави, на тия безпристрасни ангелчета...

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 67. 67 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#59] от "Росен":

  Не се хаби има много съдий тука.Те и затова не си пишат мотивите.

 68. 68 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#54] от "Танас":

  Резонен въпрос. И там има нужда от реформи.

  По повод на доказателствата - много пъти съм се чудел защо задържат някого, ако нямат стабилни улики срещу него в съда? Какъв е смисъла?

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#62] от "kimba3":

  има един прокурор убит, ама той беше поръчан от главния такъв така че незнам дали се брои...

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 71. 71 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 724 Любопитно

  СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО от Брюксел със техен съд за разглеждане на целия 68 годишен период 1944 -2012 г. на управление на БКП и зависимостта и от РФ и СССР.
  Иначе постоянно ще ни задушава синьо червената, гадно миришеща, МЪГЛА.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 72. 72 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#56] от "Читател":

  Заящото, човеко, не е толкова важно какво пише в закона, а как го интерпретират, тези които работят не него; а това далеч не са само съдиите, прокурорите и дознателите; тук се включват съдебни деловодителски, архивисти; началници на РПУ-та и сектори в тях и т.н и т.н.
  А върху самото разбиране на закона (това е интерпретацията в същност) влияе не само корупцията (това е малък и сравнитерно ясен момент), далеч по-силно врлияние има досегашната практика по текстовете, навика, мързела, липсата на време и т.н.


  А за Спец съда, думи нямам - случилото се е безумство!

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 73. 73 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#64] от "bta":

  Пич, зависи в кой съд работиш и колко дела имаш и какви дела имаш - предпочитам забавени, но мислени мотиви, пред копи/пейст, в законовия срок - щото копи/пейста не са мотиви!

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 74. 74 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 3504 Неутрално

  До коментар [#60] от "Автор":

  От тази статия нито едно. Затова обърнах внимание, че се знае вече достатъчно за нея. Ако ти трябва цитат точно мога да поровя ама има ли смисъл?
  Точно заради това писах, че съм си изгубил времето с четенето на статията.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#28] от "LZ3":

  това е щото сме прости. И не виждаме как живеят съдиите на държавна заплата. После някой да излезе да ми говори за реформа. за 22 години направиха системата за смях и позор.

 77. 77 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3805 Неутрално

  До коментар [#72] от "Автор":

  Тогава така да бъдат написани законите, че да се сведе до минимум възможността за тълкуването им. Защото в момента това поле е доста широко и за тежки престъпления се дават условни присъди. Не сме единствената страна с корупция или проблеми в правосъдната система, та да считаме обстоятелствата за уникални. Както се търсят консултанти за всякакви по-големи проекти в страната, така може да се почерпи чужд опит и в тази област, където системата работи ефективно. Не може 22 години демокрация все един и същи рефрен да се повтаря по медиите, а всеки пореден доклад на ЕК да констатира едно и също.

 78. 78 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 3504 Неутрално

  До коментар [#73] от "Автор":
  [quote#73:"Автор"]предпочиам забавени, но мислени мотиви, пред копи[/quote]
  Така е, но когато става въпрос за забавяне с три години става малко "странно", особено при положение, че това е от полза за престъпника.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 79. 79 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#76] от "gesch18":

  Ти сега как смяташ че трябва да бъде реформата - да оставим съдиите без заплата докато системата не стане за чудо и преказ?

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 80. 80 Профил на rishelieu
  rishelieu
  Рейтинг: 410 Неутрално

  Добре - забавила е мотивите. От 270 парчета има 50 забавени дела. Но няма нито един отменен акт от горен съд. Т.е. ги е забавила, но ги написала като хората. Какъв е смисълт да го напишеш в срок с краката и после да го отменят и да го върнат на друг?
  Вижте на Цветанов приятелката - Янева - от 90 дела има 30 просрочени, като половината са и отменени, защото са некадърно написани. Защо не коментирате това?

 81. 81 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#78] от "Росен":

  Припомними точко как беше в полза на престъпника, защото аз (признавам) пропуснах този момент?

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 82. 82 Профил на kitaec__
  kitaec__
  Рейтинг: 643 Неутрално

  Цялата ни съдебна система трябва да мине през чистилището,а именно,Лустрация и декомунизация.

 83. 83 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#73] от "Автор":

  В мойта работа ако не си спазя срока ми режат глават ,а ако си често така си отиваш за некъдърност.Затова ако и е трудно и не може да смогва да си ходи или да си направят сроковета достатачно дълги или да има определени брой дела .

 84. 84 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  "Затова и Европейската асоциация на съдиите, след проверка на ситуацията в България, заяви, че изказванията на министъра на вътрешните работи застрашават независимостта на съдебната власт. Същото каза и докладчикът на ООН".
  Не му е за първи път на Цветанов да "раздава" присъди предварително. Ако на всяко негово глуповато изказване в този аспект му бяха дърпали ушите, последните биха конкурирали успешно тези на един домашен представител отсемейство "коне".
  "В този смисъл обругаването на съда чрез общо, неконкретизирано с факти, негативно говорене от висши представители на изпълнителната или законодателната власт не постига никакъв оздравителен ефект за държавата".
  Според мен е време да се престане с конфронтацията, защото това е "път за никъде". Бойко да си събере хората и да ги накара да мислят, преди да говорят.

 85. 85 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1165 Весело

  До коментар [#65] от "LZ3":

  Взе да ставаш забавен. Не одобрението на съдебната власт не свързано с това да си гербер

 86. 86 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#73] от "Автор":

  И само не знам какво си спомня след 3г.когато завърши мотива по делото.

 87. 87 Профил на Eisbär
  Eisbär
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#79] от "Автор":

  Прочети ми коментар номер 20: Всички съдии вън. Нови и не обременени хора.

 88. 88 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1455 Весело

  Само за милиционери

  Указание : Да се чете бааавно .


  http://scc.spnet.net/scc/?p=2018#more-2018

  Новина
  февруари 6, 2012
  ИНФОРМАЦИЯ за съдебните репортери, отразяващи делата с медиен интерес в СГС.


  Във връзка със запитвания от медиите по н.о.х.д. №2353/2003г. на СГС, за което е разказвал вътрешният министър Цветан Цветанов в предаването „На четири очи”, фактите установени от съдебния състав са следните:

  През 2003г. съдия Тодорова е била в отпуск по майчинство и съдия в СРС.

  През 2003г. н.о.х.д. №2353/2003г. на СГС е било възложено за разглеждане на съдията от СГС Д. Атанасова.

  Подсъдимите по делото са седем на брой. Обвинението според съдебните регистри е за квалифициран грабеж по чл. 199 НК.

  Делото е било разпределено за разглеждане на съдия Тодорова през 2004г., когато е встъпила като съдия в СГС. В съдебното следствие съдът е събрал всички доказателства, поискани от прокуратурата и по искане на защитник на един подсъдимите за първи път е установил съществения факт за компетентната по делото прокуратура, съответно – съд, че този подсъдим към момента на деянието е бил полицай.

  Служебното качество е следвало да бъде установено в досъдебното производство още в самото му начало от СГП и от разследващите органи, защото е изисквало според действащия тогава НПК разследването да бъде извършено от Военно-окръжна прокуратура. Тъй като обаче фактът въобще не е бил изяснен от органите на обвинението, погрешно е бил внесен обвинителен акт в СГС от некомпетентна прокуратура, като на съда не са били представени никакви доказателства за полицейския служебен статут на подсъдим по делото.

  Без възражения на страните, съдът е приложил задължаващата го правна норма на чл. 288, т. 2 НПК и е изпратил делото по компетентност на Военно-окръжна прокуратура, която го е приела за разследване също без възражения на 09.11.2006г.

  Ако СГС не беше прекратил съдебното производство, щеше да бъде „незаконен” съд по смисъла на чл. 6 ЕКПЧОС и щеше да постанови присъда, подлежаща на отмяна.

  Прекратяването на съдебното производство е станало веднага след като на съда е станало известно служебното качество на един от седемте подсъдими, определящо специалната компетентност на военната прокуратура, а впоследствие – на военния съд.

  Нито СГП, нито Военно-окръжна прокуратура са оспорили преценката на съда и впоследствие Военно-окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт във Военно-окръжния съд, по който е образувано н.о.х.д. № 98/2007г.

  Съдия Тодорова не е сменяла работата си нито през 2006 г., нито през 2007 г.

  В хода на съдебното следствие съдът не разполага със законна власт да принуждава подсъдимите да дават обяснения, нито да решава кога да става това. Съгласно НПК въпрос на суверенно право на всеки подсъдим е да реши дали ще дава обяснения по повдигнатото му обвинение и евентуално на кой етап от развитие на процеса да направи това.

  http://scc.spnet.net/scc/?p=2018#more-2018

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 89. 89 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#77] от "Читател":

  Четателю, подобно предложение може да бъде изказано само от човек, който не се е занимавал никога със Закон.Това е писмен текст, по природата му, раздбирането му винаги е свързано с тълкуване а на атлийски звучи дори по-страшно -interpretation.

  Мисля си, че начин да направим добра промяна тук е да обявим съдебната практика за източник на правото. Вярвам, за период от 10 години това ще изчисти крайностите в интерпретацията на текстовете; но това е скъпо начинание

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 90. 90 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#80] от "rishelieu":


  Щото за янева няма дебат по въпроса дали изобщо трябва да е в съдебната система, затова.

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 91. 91 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#83] от "bta":

  Не знам каква е твоята работа, но се надявам да не е съдийска; писането на мотиви е тежка, творческа задача; понякога музата просто не идва - не бива да те колят за това

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 92. 92 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 596 Неутрално

  Брей, голяма самокритика си направи г-жа...прокурорката!
  Аз чаках нещо за съдиите, не че ония са цвете за мирисане!

 93. 93 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 643 Неутрално

  Защо са тези спорове?Не съм специалист в тази тематика,но:1.Всички доклади на ЕК се отнасят до съдебната система.Отговорът е -гледайте си работа ,не разбирате от правораздаване,ние сме велики.2.Знам,че хората не вярват на съда,на правораздавателмната система.3.Защо няма НИТО ЕДИН ОСЪДЕН за публичните убийства?4.Не трябва да си специалист в тази област,но е ясно,че полиция,прокуратура и съд не работят в синхрон-или не могат или съботират държавата.5.14 години да се влачи дело за изнасилване на две деца оред родителите им,които са малтретирани и ограбени и главен герой в това според в/кТРУД/броят от вчера/да е тази госпожа и тя да има нехалството и наглостта да се изправя пред медиите?

 94. 94 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2668 Разстроено

  "Недоверието на обществото към съда е резултат от дългогодишното отношение на другите власти към съдебната система и манипулирането на общественото мнение чрез медиите"

  Вари го, печи го, на български съдия мирише! С такава нагласа на председателя на съюза на съдиите в България още 20 години няма да има нормална съдебна система.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 96. 96 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#73] от "Автор":

  Аз предпочитам добре написани във законовия срок, без изключения за глупости. Съжалявам но смятам, че съдиите в България трябва да държат висок стандарт на работа.

  К** за руслямският халифат и емира ал Джуджани!
 97. 97 Профил на atanas_atanasoff
  atanas_atanasoff
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Прехвърлила го на военен съд" - Вие не прочетохте ли това, което СГС обяви преди няколко дни - Тодорова е гледала делото година и няколко месеца и е събрала всички доказателства, когато пред нея за пръв път един от защитниците е посочил, че подсъдим е полицай - това не е било посочено нито в обвинителния акт, нито установено при разследването. При това положение ЗАКОНЪТ е задължавал съдията да изпрати делото на военна прокуратура. А това, че от 2007г. делото се точи във Военен съд нито Цв.Цв., нито Бареков обръщат внимание. Би трябвало всеки със завършен 1-ви клас да си направи съответните изчисления къде се е забавило делото

 98. 98 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#86] от "bta":

  Росен не ми припомни, моля припомними ти - какво беше делото и въобще какъв беше скандала с тези мотиви - просто тогава с друго се занимавах и съм го пропуснал

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 99. 99 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#60] от "Автор":

  Не се коркай, хората го гледат от тяхната страна на черджето.Съгласен съм с много от изводите които г-жа Тодорова вади , но това не означава че преставам да съм скептичен към нея и голяма част от гилдията.
  Гражданин съм и съм скептичен към хората облечени с власт, освен приказки очаквам и резултати.Дано след като свършат с мятането на домати едни по други представители на трите части в съдебната система седнат и измъдрят нещо наистина добро.Писна ми България да бъде сочена за пример като държава с недобре функционираща съдебна система.

  АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ
 100. 100 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#93] от "papadok":

  Пич, не слагай МВР, Прокуро и съд в една група, че да работят в синхрон; ако ги сложиш, защо изпускаш тогава адвокатите - те, някак си не са ли страна в процеса

  http://braveanonymous.blogspot.com/
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK