Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г.

Бисер Петков

© Надежда Чипева, Капитал

Бисер ПетковБисер Петков е управител на Националния осигурителен институт от есента на миналата година. Той е преподавател в УНСС и бивш зам.-председател на Комисията за финансов надзор, където до 2009 г. отговаряше за надзора над пенсионноосигурителните компании.


Как ще се отразят последните промени в пенсионната система (поетапното увеличаване на пенсионната възраст, увеличаването на трудовия стаж за пенсия и др.) на общественото осигуряване? Tе достатъчни ли са в следващите години постепенно да се занули дефицитът на НОИ?


- Този пакет от мерки, който влезе в сила в началото на годината, е насочен именно към финансово стабилизиране на държавното обществено осигуряване и най-големия му фонд - "Пенсии", т.е. намаляване размера на дефицита.

За пълно балансиране на бюджета на осигурителната система ще са нужни и допълнителни приходи

Мерките ще намалят разходите на фонд "Пенсии". За тази и следващата година спестените разходи ще са незначителни по обем, но кумулативно във времето ще дават все по-голямо изражение. В резултат от тях, разчетите, които бяха направени от НОИ, показват, че в периода 2018 – 2020 г. дефицитът на ДОО ще се сведе до сравнително малък размер от порядъка на 0.1 – 0.2 % от БВП при около 2.3% планиран дефицит на бюджета на ДОО от очаквания БВП за 2012 г. Но не очакваме като ефект само от тези мерки да се занули дефицитът. Тоест ще се приближим до баланс на приходите и разходите, но все още разходите ще надвишават приходите и ще има нужда бюджетът да допълва тази разлика.


Но след 2020 г. в резултат на неблагоприятните демографски тенденции очакваме този дефицит, макар и леко, да започне да се увеличава. Което подсказва необходимостта от допълнителни мерки, ако целта е да се балансира напълно бюджетът на общественото осигуряване. Те са вече коментирани, става дума за мерки за увеличаване на приходите от осигурителни вноски.


Казахте "ако" целта е да се балансира напълно бюджетът. Имате предвид, че може да има друго решение за функционирането на осигурителната система?През 2011 г. са се пенсионирали по-малко хора в сравнение с 2010 г. вероятно заради промените в регламента за купуване на стаж през 2010 г.

- От 2000 г. след реформата бюджетът на ДОО е в дефицит. Въпросът е дали целта е този дефицит да се занули или да се сведе до едни поносими за държавния бюджет размери. Явно е, че дефицит от порядъка на планираните 1.917 милиарда лева в бюджета на ДОО за 2012 г. или този през 2010 г. - рекордните над 2 млрд. лв., е голяма тежест за публичните разходи, особено в условия на икономическа криза. Но един дефицит от 100 млн. лева вероятно не би бил сериозен проблем за покриване от републиканския бюджет.


Как ще се намали разходът на НОИ с 6-месечното увеличение на срока, върху който се изчисляват обезщетенията (също в сила от тази година – майчинските и обезщетенията за безработица вече се изчисляват върху дохода за 24 месеца назад, а болничните – за 18 месеца назад)?Ако държавните служители започнат сами да внасят личните си осигуровки, приходите на НОИ ще се увеличат, поне през първата година.

- Не можем да дадем еднозначен и категоричен отговор, защото удължаването на референтните периоди с 6 месеца за някои може да доведе както до увеличаване на среднодневния размер на обезщетението, така и до намаляване – зависи каква осигурителна история има всяко лице за тези 24 месеца назад. Увеличаването на срока за изчисляване на всички краткосрочни обезщетения се базира на принципа, че е нужна колкото се може по-тясна свързаност между приноса на лицата към системата (период на осигуряване, внесени осигурителни вноски) и това, което те черпят от нея. Така допълнително ще се ограничат и случаите на целево осигуряване върху по-висок осигурителен доход за кратък период с цел да се формира база за по-голямо обезщетение.


Как очаквате да намалеят разходите за пенсии конкретно на полицаите и военните, след като минималният им осигурителен стаж бе увеличен от 25 на 27 години?


- За 2012 г. очакваната икономия от разходите за пенсии на тези два сектора е около 3.5 млн. лв. Разчетите ни показват, че промяната ще засегне около 1000 души тази година – толкова лица няма да могат да се пенсионират тази година заради влизането в сила на новия стаж. Разбира се, ефектът върху разходите от тази мярка ще се акумулира и ще нараства в годините. Например за 2013 г. се очаква икономията по тази линия да е около 10 млн. лв.


Имаше ли наплив от желаещи да се пенсионират, преди да влязат в сила промените в пенсионната възраст и стажа?


- Не сме регистрирали масова вълна на желаещи да се пенсионират през четвъртото тримесечие на 2011 г. Обичайно в този период има увеличаване на активността на хората, тъй като през годината те често събират документи и в края решават, ако имат права, да подадат заявление за пенсиониране. Бум на желаещите да се пенсионират имаше през четвъртото тримесечие на 2010 г., но не и през 2011 г. Но точно колко хора са кандидатствали в края на миналата година можем да отчетем в края на първото тримесечие на тази, защото в този период ще бъдат отпуснати пенсии по заявленията, подадени тогава. И все пак справката ни от информационната система за броя на подадените заявления не показа някаква необичайна активност.


А като цяло данните ни показват, че през 2011 г. по отношение на всички категории лица броят на новоотпуснатите пенсии е по-малък в сравнение с 2010 г. Обяснението е, че през 2010 г., особено в края, много хора пожелаха да се пенсионират, защото се промени начинът на заплащане на т.нар. купен стаж – т.е. хората, навършили пенсионна възраст, имат право да си закупят до 5 години недостигащ осигурителен стаж, като внесат осигурителни вноски. До края на 2010 г. законодателството позволяваше разсрочено плащане, т.е. това, което човекът дължи, му се приспада след това от пенсията. От началото на 2011 г. това закупуване на стажа вече е единствено с еднократно плащане на цялата дължима сума и това е условието да се придобие правото на пенсия.


А какъв ефект очаквате от планираната промяна, с която държавните служители сами да си плащат личните осигуровки?


- Тази мярка като цяло ще има отражение върху бюджета на ДОО, защото плащането, което държавните служители ще поемат за своя сметка, ще им бъде компенсирано с увеличаване на работната заплата. А от това увеличаване ще се увеличи и размерът на осигурителната база, върху която се изчисляват осигурителните вноски, от което очакваме допълнителни постъпления в бюджета на ДОО. От друга страна обаче ще се увеличи и базата, върху която ще се изчисляват краткосрочните обезщетения - болничните, за майчинство и за безработица. Поне за първата година след евентуално въвеждане на мярката очакваме допълнителните постъпления да са повече от допълнителните разходи по тази линия, т.е. нетен положителен ефект за бюджета на ДОО.


А какъв ефект очаквате от планираното изваждане на социалните плащания от бюджета на осигурителната система?


- Тези промени влизат в сила от началото на 2013 г. След 31 декември 2012 г. НОИ вече няма да отпуска социални пенсии за старост и социални пенсии за инвалидност. Изплащането на отпуснатите ще става по ред, който ще се регламентира в Закона за социалното подпомагане за социалните пенсии за старост и в Закона за интеграция на хората с увреждания по отношение на социалните пенсии за инвалидност. Промяната не касае обаче т.нар. вдовишки добавки (дял от пенсията на починалия съпруг или съпруга – в момента 26.5 %), които ще се изплащат и занапред от НОИ с основната пенсия на лицето. Част от тези вдовишки добавки обаче в момента се изплащат със социалните пенсии и работната група по законовите промени трябва да реши този въпрос.


Тоест и заварените отпуснати пенсии ще бъдат извадени от НОИ?


- Да, НОИ след 31 декември 2012 г. няма да отпуска нови и няма да изплаща старите социални пенсии. От началото на годината работи междуведомствена експертна група, която да подготви този преход.


Целта на тази промяна е осигурителната система да се изчисти от нехарактерни за нея плащания, които нямат осигурителен характер. Данните ни към края на 2011 г. показват, че става дума за около 3400 социални пенсии за старост – те са за лица, навършили 70-годишна възраст, и покриват съответния подоходен тест. А за социалните пенсии за инвалидност – 47 000 социални пенсии за инвалидност в пълен размер и около 450 000 в непълен размер (като добавката към друга пенсия, какъвто е масовият случай, това вдига и броя на инвалидните пенсии – тогава тя е 25 % от пълния размер).


Като финансово изражение за тези пенсии през 2011 г. разходите са около 250 милиона лева. Те не се финансират от осигурителни вноски, а чрез директни трансфери от републиканския бюджет. Така че тези плащания вече ще бъдат изведени от системата на ДОО и това няма да има отражение върху баланса в бюджета на ДОО – просто бюджетните трансфери вече ще се насочат към друга система.


Какъв според вас ще е ефектът от планираното криминализиране на укриването на осигуровки?


- Очаква се тази мярка да даде ефект в посока увеличаване на постъпленията от осигурителни вноски, ако бъде въведена, но не мога да се ангажирам с прогноза какъв точно ще бъде неговият размер.


Бихте ли дали повече подробности по предложението на надзорния съвет на НОИ вече и други финансови институции освен банки да могат да изплащат пенсии? Има ли интерес от страна не тези институции, как ще ги избирате?


- Не бих искал да коментирам този въпрос, преди Министерският съвет да вземе решение по него.


Изчисти ли се проблемът с майките, които се оказа, че са получавали доста време обезщетения за гледане на деца, а децата им са били настанени в детска градина? Миналата седмица изтече срокът да се издължат към НОИ – направиха ли го?


- Шестмесечният срок, който им беше даден от законодателя, изтече на 5 февруари. Майките, които погасиха главницата на задължението по неправомерно получените средства за гледане на дете, не дължат лихва. Тази възможност все още съществува за лицата, за които разпореждането за установяване на задължението за периоди преди 5 август 2011 г. е влязло в сила след тази дата. Тези, които върнаха сумите, преди да бъдат направени промените в закона (5 август 2011 г. – бел. авт.), пък получиха право да им бъде възстановена лихвата върху тях от поделенията на НОИ в страната. Статистиката към края на 2011 г. показва, че за периода август - декември при нас са постъпили малко над 2700 заявления за възстановяване на лихва за общо 618 хиляди лева. От тях до края на миналата година са възстановени 577 хиляди лева и е постановен отказ на 128 от заявленията.


Работодателските организации предложиха лихвата за просрочени от фирмите осигуровки да се намали от 20 на 10 %. Според вас това би ли подобрило събираемостта?


- Предстои този въпрос да се дискутира. Факт е, че тази наказателна лихва за забава на вземанията е двойна по-висока от лихвата, която се плаща за забавени данъци, където тя е на ниво "законна лихва" - т.е. основният лихвен процент на БНБ плюс 10 %.


Преди да се увеличи лихвата, е имало масова практика осигурителите да не внасят осигурителни вноски, а да използват парите като оборотни средства, защото в един момент законната лихва е била по-ниска от банковите лихви и работодателите са предпочитали, вместо да ползват кредит, да се финансират чрез неплащане на осигуровките. Това е наложило увеличаването на надбавката. Въпрос на анализи е какви биха били ефектите от намаляването й.

Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1316 Весело

  Нищо не схванАх, както обикновено У нас лесно се правят сметки, особено за заплати и пенсии - използват се малки числа ))

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 2. 2 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Що не забраните пенсиите? Така ще разширите щата,ще увеличите заплатите на хрантутниците в НОИ и ще намалите разходите.Така хем агнето цяло,хем вълкът сит.
  Та да ви видя като станете на 58 или 65 кой ще ви вземе на работа.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 3. 3 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 897 Неутрално

  При всички случаи промените са полезни като практика и концепция, 2018 г. ще дойде, без да разберем, и ефектът ще е в обозримо време ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 4. 4 Профил на 3аНиЗа
  3аНиЗа
  Рейтинг: 1988 Любопитно

  "...да използват парите като оборотни средства..." - ЩО ли пък ГО правят?! Де, да можеха да се замислят най-напред и тогава да мъдрят наказателни лихви, криминализиране и прочие...

  Коментиране на анализираното, вече...
 5. 5 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Гневно

  "Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г."

  Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТАМ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИ, А САМО ДА СЕ СЪБИРАТ ОСИГУРОВКИ ЗА ТОВА!!!
  Питам се тези родни законотворци нямат ли родители и самите те няма ли да остареят някой ден?

 6. 6 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 845 Весело

  Абе ясна работата "пари нема, действай....!"

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 7. 7 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1107 Весело

  .....че в периода 2018 – 2020 г. дефицитът на ДОО ще се сведе до сравнително малък размер от порядъка на 0.1 – 0.2 % от БВП при около 2.3% планиран дефицит на бюджета на ДОО от очаквания БВП за 2012 г.....
  --------------------

  До 2018-2020...........каква точност

 8. 8 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#1] от "ь":

  Е кое не схвана бе? Ще се вдигне възрастта и стажа, което няма да се усети вденага, но към 2015та да кажем ще стане по-добре, а след 2020та- пак ще тръгне на зле.
  Това в прав текст означава, че за мен, който ще се пенсионирам доста след 2020та, ... ще получа пенсия на 70 г. ( ако ги доживея) но не е ясно дали ще я получа, тъй като дефицита след 2020та ще започне да расте. А познайте дали ще плащам осигуровки? Как мислите?

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Big Muzzy
  Big Muzzy
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  След като броя на работните места остане същия, колкото и да се вдига пенсионната възраст, приходите на НОИ ще са си все същите понеже пак ще има толкова работещи които да плащат вноски. Ползата за НОИ ще е че ще намалят разходите за пенсии и оттам ще си оправят дефицита, но това ще е за сметка на повече безработни и то предимно млади, тъй като по-късно ще се отворят освободените от пенсионери места за тях. И понеже те ще заминат в чужбина махалото ще се върне със страшна сила т.е. ефектът ще е кратковремемнен.

 12. 12 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  В БГ
  На пенсионирането май
  ще се сложи край!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3238 Неутрално

  С фалитите на малки фирми и трайната тенденция към масова емиграция и увеличаване на безработицата НОЙ трябва да направи пенсионната възраст 75г. за жени и 79г. за мъже за да не фалира! Така заслужената пенсия ще е нещо като джакпот за доживелите и може да дават 2-3 по-високи пенсии от средните европейски през 2018 а дотогава да направят мораториум върху пенсионирането тези извратеняци !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Споко дефицита ще се свие защото малцина ще взимат пенсий.

 15. 15 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  ....Симеон Дянков: Всеки момент е добър за приватизация, защото държавата не е добър стопанин......
  ----------------------------------------------------
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/14/1105663_simeon_diankov_vseki_moment_e_dobur_za_privatizaciia/
  ---------------------------------------------------

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 715 Неутрално

  Идиотите в парламента с един закон прецакаха както пенсионерите1 така и младите от които нацията чака най-много- младите с висше образование. Младата висшистка , за да получи нормално майчинство , трябва да има 24 месеца стаж.Иначе е приравнена с циганката без стаж.А ако й мъжът й взема 1000 лв заплата - младото семейство е прецакано двойно - и 30 лв детски няма да получават.Ами за какво да стоят в държава , която си преебава цвета на нацията? Хващат си парцалките и се изнасят там , където умът се цени. Там където мутрите не са политически елит.

 19. 19 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Ако пенсионерското съсловие бъде ликвидирано,било физически,било чрез премахване на пенсиите например за около десетина години,то в НОИ ще се съберат толкова много пари,че няма да има за какво да се изхарчат и Боко ще може да ги употреби за магистралите без угризение на съвестта.

 20. 20 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#12] от "berbenkov":

  И не само в БГ. Ние го майтапим ББ че им предлага да намалят пенсиите, но това го чака и запада.
  Време е да се каже на хората че няма да има пенсии за възраст и да се мисли за модел, при който да могат да поработват нещо на часове, нещо по-спокойно, нещо надомно, нещо през лятото... докато могат, а после - пенсия по болест.
  Сори, нищо против пенсионирането, но по-добре е да се каже истината и да се търси решение, отколкото да се лицемерничи и да се каже "Ще се пенсионираш на 70 г. " просто е абсурдно

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 730 Неутрално

  Някой вярва ли още на мутренската банда?

  Мутрата още в края на 2010 г. се хвалеше, че бил направил пенсионната реформа и пенсионната система - "ние за първи път я гарантираме 2032-2033 г. да бъде стабилна". Толкова стабилна, че още на следващата година се наложи ново увеличаване на възрастта за пенсиониране. А сега се оказва, че повишаването на възрастта от тази година ще има по-значим ефект само за 2018 и 2019 г. и след това дефицитът пак щял да расте. Гарантирано от гроб.

  08 декември 2010 | 19:26 | БНТ, "Екип 5"
  "Водещ: Коя реформа, г-н Борисов?
  Бойко Борисов: Пенсионната реформа.
  Водещ: Коя реформа точно?
  Бойко Борисов: Пенсионната.
  Водещ: Какво реформирахте?
  Бойко Борисов: Пенсионна реформа...
  Водещ: От коя година?
  Бойко Борисов: 2011, 2012, 2013 г. до 2030 г.
  Водещ: Какво се случва в 2011 г.?
  Бойко Борисов: Това, което трябва да се случи.
  Водещ: Какво? Кое конкретно нещо се променя?
  Бойко Борисов: Възрастта за пенсиониране.
  Водещ: Философията. За да смените една система трябва да смените философията на системата. Вие не сменяте философията на системата.
  Бойко Борисов: Каква е философията според вас?
  Водещ: Философията в момента е, че едни пари, които отиват в едни каци, които са издънени. Това е.
  Бойко Борисов: Това не е вярно.
  Водещ: Това се случва и в здравеопазването, това се случва в пенсионната система.
  Бойко Борисов: Пенсионната система в момента начина, по който е конструирана и в следващите години ние за първи път я гарантираме 2032-2033 г. да бъде стабилна. Ако я бяхме оставили във вида, в който я заварихме, тя генерираше само дефицит. Чрез парите от социални осигуровки се плащаха повече пенсии, отколкото се събираха и държавата реално ги дотираше в тази част. Частните пенсионни фондове, когато сложихме истината на масата те самите казаха, че няма как да плащат повече от 50-60 лв. пенсия ако трябва да влезнат, както е по закон от началото на 2011 г. Тогава те сами предложиха 100 млн. да ги прехвърлим в НОИ, за да може да ги оперира НОИ и в следващите години да си наберат необходимия капитал. Така че просто направихме реформа, която се прие от всички, а същото нещо, знаете във Франция запалиха Париж докато го направят, същото нещо. Само че техните влизат от 2016, 2020 г. във Франция и германия, а нашите започват от 2011г."

  Никога повече мутри начело на България.
 23. 23 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Скоро гледах едно филмче, Тайм май се казваше. Живеш 25 години и хоп - пускат ти таймера на ръката. А си спрял да бачкаш, при това достатъчно продуктивно, а ти е свършило времето Не е кой знае какво, но си струва да се гледа, пък и навежда на размисъл

  Простотията ходи по хората! Затова обичам животните! Цъкам само "+" ... но не на всички :)
 24. 24 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 426 Весело

  [quote#22:"bgkurshum"] "ние за първи път я гарантираме 2032-2033 г. да бъде стабилна". [/quote]
  Ха! Аз пък 1000% гарантирам, че през 3033 г. ... Ще поживеем, ще видим... И това ако не е подигравка!

 25. 25 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#5:"Дедо Либен"]Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТАМ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИ, А САМО ДА СЕ СЪБИРАТ ОСИГУРОВКИ ЗА ТОВА!!!
  Питам се тези родни законотворци нямат ли родители и самите те няма ли да остареят някой ден? [/quote]

  То е очевидно, че целта е да се плащат все по-малко пенсии и то на хора пенсионирани от реалния сектор за сметка на увеличение на пенсиите на хората пенсионирали се от публичния.
  Ясно е, че и самите автори на реформата ще се пенсионират някой ден но ще имат скътани 200-300 хил. лв. по банките. Та да не ги мислим тях.

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 26. 26 Профил на Мерилин
  Мерилин
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г.

  Дефицитът на НОИ може да бъде премахнат и сега, ако повишат възрастта на 80 и стажа на 60 години, по такъв начин ще могат дори да спрат пенсиите и на сегашните пенсионери и да ги пратят да си доработят още 10-15 години.

  Поддържането на АСТА е позор, независимо от партийната принадлежност.
 27. 27 Профил на typalypa
  typalypa
  Рейтинг: 479 Разстроено

  Избирането на кадърно правителство драстично ще намали дефицита на НОИ след 2018 г. Е така звучи вярно.

 28. 28 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#24] от "opt_02":

  2033-Пенсионер-100 лв-няма кой да работи.

 29. 29 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3238 Неутрално

  [quote#18:"cobanmaala"]Ами за какво да стоят в държава , която си преебава цвета на нацията? Хващат си парцалките и се изнасят там , където умът се цени[/quote]

  За ЕС е много изгодно в източна Европа да им отглеждат и образоват материал ,а след това да си избират на готово здрави и амбициозни млади хора които да им плащат наеми ,данъци и да им въртят потреблението. Еничарина на СБ и МВФ Дянков много добре знае , че всичките пари които се дават за здравеопазване и образоване на младите всъщност са част от кръвния данък който даваме в полза на глобалните финансови конгломерати.
  След това застаряващото население на ЕС си получава високите пенсии и пенсионните фондове има от кой да им се пълнят.


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 30. 30 Профил на Георги Колев
  Георги Колев
  Рейтинг: 374 Разстроено

  Пълни глупости ! С тази нарастваща сива икономика и безработица, увеличаването на възрастта за пенсия до голяма степен се обезсмисля......

  Човек е свободен в момента, в който пожелае да бъде.
 31. 31 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 636 Неутрално

  НОИ е типична пирамидална структура - разходите на сегашните пенсионери се изплащат от приходите на бъдещите пенсионери.
  При стесняване на базата (новите членове в пирамидата) тя е обрачена да умре, независимо, колко намаляваш изплащаните суми. А младите хора (новите строители на пирамидата) са от малцинствата, а те не са донори, а потребитали но обществени средства.
  Целта е да закърпят положението до изборите, но смъртта на пенсионната ни система в този й вид е вече обявена.

 32. 32 Профил на baltoff
  baltoff
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Най-добре да се въведе пенсиониране само при смъртен случай.
  Ако и тогава не се оправи дефицита-наследниците да продължават да плащат.
  Ако и тогава не им излизат сметките - да се плаща от датата на раждането.

 33. 33 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 583 Неутрално

  "Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г"
  ......Също така ще намалее и драстично населението в Бг,защото всеки хваща пътя навън.Кой е луд да плаща за пенсия която няма да доживее.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 34. 34 Профил на Ваня
  Ваня
  Рейтинг: 581 Любопитно

  "Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г."

  Всъщност, доколкото разбрах от интервюто, не това е правилното заглавие, а по-скоро "Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ ПРЕЗ 2018 г." Защото се очаква, поради демографски срив от 2020 г. пак да се увеличи дефицита. А промените, които се правят през последните години може и да доведат до по-ранен демографски срив.

  Аз
 35. 35 Профил на dnp_m
  dnp_m
  Рейтинг: 374 Неутрално

  НОИ е безсмислена структура от 2000 човека.
  основната и работа е да гледа има ли печатче или няма. Удебелена ли е някаква линиика.
  А относно вярно с орихинала подпис и печат са велики.

  Колкото по рано тази безмисленна структура бъде закрита толкова повече пари ще има за пенсии и обезщетения.

 36. 36 Профил на damianrm
  damianrm
  Рейтинг: 426 Весело

  А ако само събират ос. вноски а не изплащат пенсии 100 % ще са на плюс само. хайде на бас ! хахахаха

 37. 37 Профил на greco_jlt
  greco_jlt
  Рейтинг: 426 Разстроено

  Бисер е прав, че мерките ще намалят разходите на фонд "Пенсии", но няма подкрепа от страна на частните задължителни пенсионни фондове, защото те отново имат отрицателна минимална доходност!
  Отрицателната минимална доходност е на годишна база в размер на -0.82 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г. определи КФН. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0.25 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.18 на сто, а за ППФ съответно е 2.75 на сто. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния 24-месечен период. Тя е функция на среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид. Определената минимална доходност представлява долна граница, при постигната доходност под която, разликата до минималната доходност в съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да бъде покрита от резерва, заделен в същия фонд, или ако липсва такъв, от резерва в пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.

 38. 38 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  До коментар [#18] от "cobanmaala":

  Много си прав. Абсолютно ненужна е една власт ако не се грижи за деца, подрастващи, младежи в цялото общество. За какво друго може да помогне ми помогне? За нищо друго, буквално! Е за какво ми е тогава? В момента властта съществува за да прибира това което изкарвам като добавена стойност за нея си. Краде откъдето свари, от кметства, общини, държавни ведомства и фондове. Последна справка - ситуацията с язовирите. От крадене са на този хал.

  Отделете време навреме.
 39. 39 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3822 Неутрално

  Нещо много са ви объркани приоритетите господин Петков. За ваше сведение НОИ не би трябвало да е самоцелно предприятие. Той е създаден за да подобри благоденствието на гражданите. Ако НОИ не може да контролира харчовете си и приходите си, то явно има нещо гнило в начина на организирането му, а това е вашата задача.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 40. 40 Профил на az.sum
  az.sum
  Рейтинг: 374 Весело

  На мен тогава трябва орден "Стара планина" да ми връчат.Повече от мен никой не е способствал за намаляване на дефицита.На 42 години съм и от 1990 год. до сега съм все безработен.Кел файда, че съм учил.Имайте на предвид, че от 2000год. до сега съм кандидатствал на около 96 места.Да уточня, че става дума за Шумен.На интервюта съм канен 5-6 пъти.Да уточня още нещо-не съм кандидатствал за мениджърски и тем подобни места, където съм преценил, че изобщо нямям шанс.Всичко в Шумен е с тотални връзки.Най-добре е на държавна работа-нищо, че ще вземаш чисто 450-500лв.В частния сектор искат да си космонавт за без пари.Комунистически град(Дъбовград)-на името на постоянния депутат от БСП Димитър Мешиков Стоянов.

 41. 41 Профил на wnw04489661
  wnw04489661
  Рейтинг: 748 Неутрално

  Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г.

  Тра коньо за зелена трева!

  Ама тия от ГЕРБ вече не са и смешни, а са си направо жалки.

 42. 42 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2585 Неутрално

  Фонд ГВРС 0,1% от заплатата. За малка фирма с 1 служител таксата за банковия превод е до 6 пъти по-голяма от осигурителната сума.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 43. 43 Профил на wnw04489661
  wnw04489661
  Рейтинг: 748 Неутрално

  До коментар [#42] от "cinik":
  [quote#42:"cinik"]Фонд ГВРС 0,1% от заплатата. За малка фирма с 1 служител таксата за банковия превод е до 6 пъти по-голяма от осигурителната сума.[/quote]


  А, бе какво ти пука, бе? Важното е парите да се въртят и да влизат при Цветелина, Дянков и компания.

 44. 44 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#5] от "Дедо Либен":

  И да имат родители повечето имат бизнес и не разчитат на пенсии. Преди няколко дни писах до НОИ, че старите пенсии не се осъвременяват, а новите при равни условия - личен коефициент и осигурителен стаж - са значително по високи. Ето моята пенсия е с 75 лв. по-малка от тази на човек който сега се пенсионира с моите лични дании. Отговорът на НОИ бе такъв сякаш дяволът чете евангилието. Нямали законодателна инициатива.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 46. 46 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Да не се повтарям ама мисля, че осигуряващите се трябва да имат стимул да внасят, а то за това трябва пенсионна реформа:

  1. Преимуване на сегашното пенсионно осигуряване на "социално осигуряване" защото на солидарен принцип то е точно това.

  2. Въвеждане на идндивидуални онаследяеми пенсионни партиди над вноската за социално осигуряване.

  3. Намаляване на данъка за социално осигуряване от сегашните 21.5% на 5% за служителя и на 5% за работодател.

  4. Отмяна на таваните на пенсиите и на максималния осигурителен доход и на категоризацията на труда. Който колкото иска - толкова да си внася по пенсионната партида, и то където си избере - или в частен фонд или в държавния НОИ

  5. Отмяна на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум равен на нивото на бедност в страната или на максималната пенсия за сегашната 3-та категория труд.

  6. Въвеждане на облагане на пенсионния доход при потребяването му, пак за сумата над необлагаемия минимум.

  ТОВА Е ПЕНСИОННА РЕФОРМА по начина по който някога е била порвеждана успешно в света.
  Гласените досега мерки и от ГЕРБеругите са само един голям балон с горещ въздух, алабалистики за заблуда на ратаите че да не осъзнаят че всъщност НОИ е фалирал отдавна и че те пенсии никога няма да получат.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 47. 47 Профил на pezar
  pezar
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Системата е ясна като бял ден. Събираме кинти че да има за полиция, военни , депутати , службари на държавна софра, тоест за класата за която единствено остават средствата и правото да живее и диша в Булгаристан както и е кеф . А нещастното поселение има право само да пренася осигуровки до хазната и да мре без пенсии гладни и горди, но с кеф както се казва . Еее щом е за благото на елита ние и живота си ще дадем , камо ли едни пенсии .

 48. 48 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 688 Неутрално

  " Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г."

  Разбира се, след като до тогава и населението ще намалее, особено това в пенсионна възраст,коекто ще се пренесе в отвъдното от глад и невъзможност да си позволи необходимите медицински грижи.

 49. 49 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1020 Весело

  Възможно в също и да намали драстично броя на желаещите да внасят пари в НОИ

 50. 50 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 636 Неутрално

  "А кой е казал,че българският работник трябва да се пенсионира"?Цитат на реплика на един зам.министър на финансите.Еми правете си сами изводите.

 51. 51 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 872 Любопитно

  До коментар [#46] от "Десен":

  Пак ли латерната, бате? Ама така и не ми каза по точка 2 от твоята пенсионна рИформа, колко парички събра за 15 години в личната ти сметка по ДЗПО? Има ли 2 000 лв?

  И т.6 - данък върху пенсиите? Ти си за разстрел бре! Ми утре ще поискаш и лихвите по депозитите да се облагат! Да се махнат и облекченията за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, и всякакви шменди капели с дарения, недвижими имоти и т.н. благинки да се махнат.
  Е те тогава, ако те послуша Дянковски, ще емигрирам в Холандия!

 52. 52 Профил на SeoKungFu
  SeoKungFu
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Дано всички тези богопоразеняци, дето карат старите хора да мизерстват и страдат да страдат много повече от тях, час по-скоро ! Амин !

  ╠╩╦═╬♥∩♥{(::○::SeoKungFu::○:::)}♥∩♥╬═╦╩∞
 53. 53 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#51] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Ква Холандия бе? Опъвай тирантите накъм любимата Матушка Русь!
  Значи ако нямаш таван на пенсия спокойно можеш да внесеш доход преди данъчно облагане от да кажем и 1 млн лв.
  Ти предлагаш да не се облагат изобщо ли?
  Както е сега - всички в мизерията - с минимум и мамсимум - уравниловката да тече.
  К'во за ДЗПО-то викаш? Колко мога да си внеса максимум по ДЗПО бе счетовредител?
  Дянков очевидно не ще да слуша - не иска никаква хармонзация. Не иска облагане на капитала, иска да прави данъчен рай за перачи на пари. Лихтенщайн номер две. Само че кой ще ни избере и за какво да си пропере кинтите тука при липса на чуждестранни банки - не ми е ясно.

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 54. 54 Профил на drun_drun
  drun_drun
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#1:"ь"]Нищо не схванАх, както обикновено [/quote]
  Да, ама тичаш пръв да се изходиш под статията...

 55. 55 Профил на Alexander Todorov
  Alexander Todorov
  Рейтинг: 403 Неутрално

  От къде идват дупките в бюджета на НОИ и как да се затворят
  http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/11/27/holes-in-the-budget/

 56. 56 Профил на nulew
  nulew
  Рейтинг: 426 Неутрално

  То принципа е един: Когато някой не може да направи нещо, отива и почва да учи другите какво и как да го правят!
  Явно имаме същия случай с господин Бисер Петков. То бива простотии, ама чак пък толкова! Къде в разчетите е отчетено етническото съотношение през 2020 година. Тогава циганорията ще е 1,5-2 милиона. Кой ще ги издържа и храни? Каквито и разчети да се правят, не се ли промени тенденцията в размножаването на циганите, сметките никога няма да излязат, ако ще да работим и до 100 години и дори да приемем, че няма да вземаме и лев пенсии!

  Липсва Закон за защита на РАБОТОДАТЕЛЯ
 57. 57 Профил на confucius2
  confucius2
  Рейтинг: 426 Весело

  [quote#56:"zlatco33"]Тогава циганорията ще е 1,5-2 милиона[/quote]
  Циганорията отдаавна е отвъд 2 млн - в това е и смисълът на повишаването на пенсионната възраст - колко вече живеят над 65-67г? На пък за това звучи по-хуманно от премахване на пенсиите.

 58. 58 Профил на maniavd1
  maniavd1
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не съм много на ти с материята, но защо няма индивидуални сметки или партиди - това е като един вид паричен влог - каквото внесеш - това да чакаш да вземеш. Всичко друго е бош лаф.

 59. 59 Профил на Cristina Petrova
  Cristina Petrova
  Рейтинг: 378 Гневно

  Подкрепям 44 СТойчо 2
  Две години пенсиите не се индексират.
  Защо новите пенсии със същите коефициенти са по-високи от старите.
  По-младите пенсионери могат да поработват , а и се предполага ,че са по-здрави.
  Какво да се плаща по-напред с една пенсия- увеличаващото се парно и ток ли , лекарства ли ?

 60. 60 Профил на Cristina Petrova
  Cristina Petrova
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Сега с тези наводнения, догодина ще има оправдание за ново отлагане на увеличение на пенсиите.
  Пари се разхищават от безхаберието на кметове, областни управители, министри и всякъкви управници.
  С една дума- куче влаче , диря няма.

 61. 61 Профил на irs
  irs
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Господинът се надява през 2018 г. да няма пенсионери, а само работещи, които да си внасят парите в неговата касичка - НОИ. Само, че тогава в тази държава ще има все по-малко работещи и образовани хора. Парите няма да отиват за пенсии, а за социални помощи на неграмотните и безработните. Тези, които са способни да създават добавена стойност и сега се ориентират към други страни, където ще могат да разчитат на доходи, които да им гарантират достойно съществуване, когато се пенсионират.

 62. 62 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 872 Весело

  До коментар [#53] от "Десен":

  Да не мислиш, че ще ми е лошо в "Матушка Русия"? )))
  Само че там, за разлика от тук, никога няма да се хвана с частен бизнес. Там далаверата, бате, е да си наемник Като наемник е най-ниското данъчно облагане, колкото и да не ти се вярва.
  Виж ;-Р
  http://www.uhy.com/pages/posts/wide-tax-gaps-among-countries-uhy-study-finds164.php
  и в превод, ако не разбираш упадъчни езици
  http://vedomost.info/svyat/180/28907-sravnitelno-danachno-oblagane-na-visokoplateniyat-naet-personal-v-razlichnite-strani-.html

  Та викаш, лошо било в Матушка Русия. То затова ми викат "Ако ще идваш в Москва, не се хващай да бачкаш на заплата под 4 000 долара. Под тази сума е мизерия"
  Живи да ги оплачеш, а?

 63. 63 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 872 Весело

  [quote#53:"Десен"] Колко мога да си внеса максимум по ДЗПО бе счетовредител?[/quote]
  Плащай доброволно тогава, по десен либерален начин. Никой не те е спрял Аз неща да плащам на никакви частни фондове, за никакви лични сметки, защото това си е набутване Не ми предлагат добра доходност )))
  Та, като счетоводител да те "светна" - по добре само декларирай и не плащай. Ще се погрижиш по-добре за твоята лична сметка да я управляваш - сметката е проста - наказателната лихва ти е ОЛП+20 годишно, а пък любимите ти частни фондове колко процента доходност ти дават? 6% за 2 години? Плащай им доброволно, да си връткат твоите пари в техните си фирми. Виждам те, че си десен пич, разбирач, кредитирай ги нисколихвено, че и безлихвено, като си сметнеш таксата "подръжка" 30 - 40 години.
  И какво сега? Не се ли доверяваш на третият стълб на пенсионната система? Там са личните сметки. Пълниш ли си вътре?

 64. 64 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#63] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Кое е доброволно бе лъжец?
  Пенсионно осигуряване се наричат вноските само и единствено ПРЕДИ данъчно облагане!
  И ти се наричаш счетовредител? Не те ли е срам?
  Върни си дипломата в пуц-а от който си си я купил!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 65. 65 Профил на Alexander Todorov
  Alexander Todorov
  Рейтинг: 403 Неутрално

  До коментар [#64] от "Десен":
  Той човека нещо друго каза. Който иска частни фондове - да ходи и доброволно да им дава парите си. Осигуровките са данъци. Само държавата може да събира данъци и е недопустимо част от тези данъци данък ДЗПО да отиват в полза на "частни фирми".
  Каквото държавата събере, да си го дава по предназначение, а не на "частни фирми".
  911 – Принудителните задължителни “частни пенсионни фондове” пак нанесоха доходност
  http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/11/22/911-mega-fack-private-funds/

 66. 66 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 872 Весело

  До коментар [#64] от "Десен":

  И какво сега? Нещеш да плащаш доброволно пенсионни осигуровки и да ползваш данъчното облекчение? Защо така бе, майна? Ех, никакъв десен либерал не си, нещеш да стимулираш третия стълб )))) А пък искаш лична сметка. Ми пълни си я?
  Или си сметнал, че един "промоционален" депозит от произволна банка има по-добра доходност? Защо така не се доверяваш на Доверие DDD

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK