Снежана Петрова: Актуализирането на плана за парк "Витоша" ще покаже може ли да се разширяват ски зоните

Архитект Снежана Петрова

© Анелия Николова

Архитект Снежана ПетроваСнежана Петрова бе назначена във вторник за директор на природен парк "Витоша" на мястото на досегашния директор инж. Тома Белев. По специалност е ландшафтен архитект. В последните 24 години е работила в държавната фирма "Агролеспроект", където се е занимавала с лесоустройствени и паркоустройствени проекти. Преди това е била технически ръководител в държавната "Паркстрой".


Каква е причината мотивацията ви да се кандидатирате за директор на парка?
-В интерес на истината ако в "Агролеспроект", всичко вървеше добре, не бих се опитала да сменя работата си. Това е организация със 110 годишна история, която разполага с богата база данни за горския фонд в България, какъвто не знам дали има и в държавния архив. Обичам работата си - ландшафтното проектиране е комплексна и интердисциплинарна работа. Отделно, това е сред малкото звена, които се занимават конкретно със защитените територии – през нас минаха повечето паркоустройствени проекти на природни паркове, на национални паркове и др. Освен това, се познавам с Тома Белев, работили сме заедно и това е една от причините трудно да се реша да кандидатствам за поста. Доколкото зная, последна съм внесла документите си от петимата кандидати.


Една от задачите ви в конкурса е била да представите визията си за развитието на парка. Каква е вашата?
- Тук мога много да говоря, но паркът принципно има визия. Тази визия е дадена в самия план за управление и тя е за много широк хоризонт напред. Тя се определя от стойността на самата територия – това е първият парк, обявен през 1934 г., с дълга история. Той почти бележи началото на българското законодателство за защитените територии, феномен е по отношение на ландшафт, геормофология, на биоразнообразие – въпреки близостта на населените места и антропогенния натиск. Голямата агломерация София – Перник намира въздух и вода точно от Витоша.
Визията за парка е в общи линии ясна: уникалната природа, която има, историята, която има – тук се заражда туристическото движение, биологичното разнообразие – това са нещата, които ще продължат да тежат. В този смисъл, принципно е ясно накъде ще върви управлението на парка и какво ще преследваме.Ще търся баланс между различните интереси към парка, но не за сметка на природата, тук тя е водещото.

Планът за управление, приет през 2005 г. от Министерския съвет, има тежестта на закон. Но в същото време законът за защитените територии, съгласно който е приет, дава възможност той да се променя, защото виждате в колко динамично време живеем. И то неминуемо се отразява – промени в законодателната система и др., които няма как да са били отразени в плана в момента на приемането му. Законът дава възможност на всеки 4 години да се представи какво е свършено и евентуално да се набележат промени.


В такъв случай последният срок, в който може да бъде променен 10-годишния план не е ли пропуснат?
- В момента навлизаме в последните 2 години на плана. И тази година вече трябва да започне подготовката за актуализацията на плана – процедурата, която в момента започва за трите национални парка. Такава предстои и за природен парк "Сините камъни".Нямам контакти с гоподин Цеко Минев, това е несериозно

При тази подготовка ще се види какво е направено и какво – не от заложените неща в плана и как ще продължи този план в следващите 10 години. Встъпвайки в длъжност, най-напред ще видя какво е направено до момента. Това е една много добре работеща дирекция, а и по принцип дирекциите на парковете са добре работещи. Те са сформирани през 1996 – 1999 г. и оттогава укрепнаха като администрация.


Знаете обаче, че оглавявате много специфична паркова дирекция. От една страна очакванията и съмненията към вас от страна на екоорганизациите са много големи, от друга страна инвестиционният натиск ще е голям. Готова ли сте за това?
- Да. Това не е само тук. В "Сините камъни", във "Врачански Балкан" също има проблеми. Те също са сложни територии. Първо защото природните паркове обединяват много видове собственост. Има много интереси и това е факт. И точно това е работата на парковата дирекция. Освен това тук контролират и регионалните управления по горите – в случая с Витоша това са РУГ София и РУГ Кюстендил. Освен това има туристически дружества, има собственици, има сграден фонд, който е нечий и се управлява от някого, има инфраструктура, която е на Столична община или на община Перник и др., има и обръч от населени места. Всички тези фактори имат пряко отношение към парка и според мен работата на парковата дирекция е да търси баланс между тях.Често хората с капитал, са свикнали да бъдат санкционирани за строителни нарушения. Въпросът е нарушенията да се предотвратяват.

Признавам, че от няколко дни, откакто излязоха резултатите от конкурса, не чета пресата. Защото съм позитивен човек и не искам да подхождам предубедено. Колкото до натиска и интересите – сигурна съм, че ще ги има. Всички тези неща се решават с взаимодействие. Трябва да се търси баланс между тези неща. Но той не трябва да е за сметка на природата, защото в природния парк тя е водещото.


Макар да не сте следила медиите, вероятно знаете, че екоорганизациите ви посочиха като човек, свързан с президента на ски-федерацията Цеко Минев (който се сочи за главния двигател на ски-курортите на Банско и Витоша)?
- Ами, аз съм виждала този човек по телевизията – особено покрай световното ски-първенство. За мен тези твърдения са несериозни, тук се тръгва предубедено – и до мен стигна, че който бъде назначен на поста, ще е негов човек.


Няма как да имам връзка с господин Минев. Нито средата, в която се движа, нито работата, която работя, са можели да ми създат такива контакти. Вероятно в бъдеще неминуемо ще осъществим контакти със всички заинтересовани страни в парка, защото смятам да работя активно с всички, най-вече с кметовете на прилежащите населени места. Стилът ми на работа е такъв: да се срещам с всички, които имат някакво отношение към работата ми.


Тома Белев е много уважаван и подкрепян от природозащитните организации за "съпротивата", която оказа като директор срещу плановете на "Витоша ски" за разширяване на ски-зона Алеко. Той неведнъж изтъкна, че настоящият план за парка не позволява строителството извън определените зони. А фирмата настоява за това. Как виждате вие разрешението на този проблем?
- В момента не мога да дам категорично становище по въпроса. Затова ви казах, че съществува възможност за промяна на плана. Предстои той да бъде актуализиран. В каква насока точно ще разберем от анализите за нещата до момента. Има няколко неща, които са безспорни – че София вече е далеч по-голяма от времената, когато се е изграждала тази инфраструктура. Истина е, че има неравномерно разпределение на ски съоръженията по плана. От друга страна има логика в това разпределение, защото северната част, където те са разположени, тангира с големия град. Мога да дам становище по тези въпроси, едва след като направим оценките.


Когато учех парково изкуство, един преподавател казваше, че това е буржзоазно изкуство – в него се наливат средства, без да очакваш възвращаемост. Възвращаемостта е емоционална, това е паркът.


Сега има известна промяна в нещата – вече говорим освен за екология и красота, и за икономическо и социално развитие, за възвращаемост, живеем в пазарна икономика.


Фирма "Витоша ски" от няколко години настоява за разширяване на ски-курорта на Алеко. Натиск вероятно ще има и върху вас.
- Първо трябва да видя проекта. Понеже аз самата съм проектант, преди (сега вече невинаги се прави заради липса на пари) задължително се правеха по два варианта на проект. И от тях се избира единият или комбинация от двата. Разбирате, че ние, дирекцията на парка, не сме звеното, което ще каже: това ще стане, това няма да стане. Но винаги можем да преценим и коментираме въпросния проект – какво засяга, дали е екологичен или не. Дали може да се промени. Може би очаквате категоричен отговор от мен по този въпрос, но аз не мога да го дам все още.


Безспорно е , че има нужда от модернизация на лифтовете, че не работи лифтът Княжево – Копитото например - това е много остаряла амортизирана техника. В същото време имаме страхотно развитие на този тип технологии.


Каква е отношението ви към проблемите около лифтовете на Витоша (знаете, че много от тях не са узаконени), с преместваемите обекти, с радикалната намеса като взривяване на морени, каквото беше направено преди няколко години?
- Имам информация за тези неща от медиите за момента. Тепърва ще навляза в тях и ще ги проуча от първа ръка. Дирекцията на парка е тази, която трябва да съблюдава нарушения като последното и да ги санкционира. Не сама – с горските стопанства, с екоинспекциите в тези територии. И в този смисъл е много важна охраната – както на самата територия, така и на живота на хората там.


В тази връзка са много от антропогенните елементи на Витоша – като малки архитектурни съоръжения, неща, които ти помагат като отидеш горе, да починеш, да изпиеш един топъл чай. Тези намеси винаги ги е имало. Въпросът е как – като качество, в какво състояние са. И естествено, е важно те да са законосъобразни и да са обезопасени. Тук е и големият въпрос за изнасянето на отпадъците от Витоша, и за канализационните води. Паркът е мултидисциплинарна работа.


Ако горе се готви някаква строителна дейност, освен строителен надзор, който да наблюдава какво се прави, там трябват и хора от парка, които да преценят. Защото е много важна превантивната дейност – не толкова да се стигне до някаква вреда и после ти да санкционираш извършителя. Много често тези, които разполагат с капитал, са свикнали да бъдат санкционирани и продължават напред. Въпросът е да го спреш навреме.


Вероятно сте проучила за себе си проблема със спрените в момента лифтове от фирма "Витоша ски". Как го тълкувате?
- Да. Разбрах, че това е своего рода натиск, за да станат законови промени.


А имате ли тълкувание как тези законови промени ще повлияят конкретно на Витоша и ски инфраструктурата там?
- Чела съм становищата по темата, включително на Георги Костов, предишния зам.-министър на горите. Лично на мен ми харесва идеята, териториите за ски – инфраструктура да остават горски територии. Например имахме следният случай: правихме лесопарка "Момчил юнак" до Момчилград и се изумих, че частникът сменяше предназначението на земята за всяка беседка. Защото по закон така трябва да се случи, но това е парадоксално.


За мен е чудесно, че това остава горска територия – защо да се изважда нещо от парка и да се категоризира като селищно образувание, след като то е в природата?


Само че тук не говорим за малки беседки, а за нови ски-писти.
- Те са вегетативна площ. Те не се запечатват от бетон, асфалт и нещо друго, а си остават зелена площ.


А лифтовете?
- Значи, за мен това е другото положително. Лифтът всъщност е екологосъобразен транспорт. Икономисваш и спестяваш всички тези газове, които ще избълват колите и рейсовете до горе.


Лифтът е екологичен транспорт и това се отчита във всеки план за управление.


Зависи от лифта – дали е предимно за туризъм или специално за ски, и зависи от степента. Вие виждате, че има натиск от една фирма за законови промени и същевременно сте склонна да подкрепите тези промени?
- Първо, не мога да твърдя, че промените са само в резултат от натиска на тази фирма. Те се вадят от контекста, може би защото обслужват тази фирма, защото тя е "черната овца" в случая. Но дали това е точно така? Предпочитам да анализирам нещата, да не гледам едностранчиво: това се прави заради тази фирма, значи е лошо. Ако пък се прави заради фирмата, дали непременно е лошо?


Публичната държавна земя не може да се продава, но иначе може да сменя предназначението й. Но аз доколкото разбирам тук не става дума точно за застрояване. Например категорична съм, че на Витоша не трябва да се увеличава легловата база. Макар че и от нея има какво да се иска – като качество, като топлинна ефективност. Начинът да се правят цивилизовано нещата са всеки проект да минава през всички задължителни законови процедури – като екооценки и едва след като се докаже, че няма да е в дисбаланс с природата, да се пуска.


Кога започва процедурата по актуализирането на плана?
- По закон от осмата година започва подготовката на това. Това става с обществен дебат. Но в крайна сметка промените, ако се правят такива, може въобще да не засегнат зонирането на парка, да се прецени, че то е окей. Тази година трябва да се започне – със задание за актуализирането, с обществени поръчки. В момента такава процедура тече за национален парк "Централен Балкан" например. Това е една от големите дейности, които предстоят за парк "Витоша".


Значи, в следващите две години ще стане ясно дали занапред могат на Витоша да се допуснат някакви нови зони за ски или не?
- След като се направи актуализацията, ще се види полученият план и ако той продължи в настоящия си вид, естествено, че там, където е забранено строителството и разширяването, то няма да се допуска.


Тоест, той би могъл да остане и в настоящия си вид?
- Да.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (93)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на πA®ΣH
  πA®ΣH
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Снежана Петрова вдъхва доверие със спокойствието и знанията си. Доколко ще е устойчива на грубия натиск предстои да видим.

 2. 2 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 983 Любопитно

  Съдейки по този пасаж предполагам, че онези съмнителни типове с огромната нова ски-зона потриват доволно ръце:

  "В момента не мога да дам категорично становище по въпроса. Затова ви казах, че съществува възможност за промяна на плана. Предстои той да бъде актуализиран. В каква насока точно предстои да разберем от анализите за нещата до момента. Има няколко неща, които са безспорни – че София вече е далеч по-голяма от времената, когато се е изграждала тази инфраструктура. Истина е, че има неравномерно разпределение на ски съоръженията по плана. От друга страна има логика в това разпределение, защото северната част, където те са разположени, тангира с големия град. Мога да дам становище по тези въпроси, едва след като направим оценките.

  Когато учех парково изкуство, един преподавател казваше, че това е буржзоазно

  изкуство – в него се наливат средства, без да очакваш възвращаемост. Възвращаемостта е емоционална, това е паркът.

  Сега има известна промяна в нещата – вече говорим освен за екология и красота, и за икономическо и социално развитие, за възвращаемост, живеем в пазарна икономика."

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 3. 3 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1291 Весело

  Нека позная:

  Ще може да се разширяват!

  ... да няма изненадани след това.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 4. 4 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 733 Неутрално

  "Само че тук не говорим за малки беседки, а за нови ски-писти.
  - Те са вегетативна площ. Те не се запечатват от бетон, асфалт и нещо друго, а си остават зелена площ."

  Тази стъпвала ли е над Банско лятото, или дори на Витоша, след като от "Витоша ски" разбиха морените и изровиха "Лалето", за да положат кабелите за нощното осветление вътре!?...

 5. 5 Профил на adorno
  adorno
  Рейтинг: 8 Гневно

  според мен без да иска се издава, че е човек на Цеко:
  "Те се вадят от контекста, може би защото обслужват тази фирма, защото тя е "черната овца" в случая. Но дали това е точно така? Предпочитам да анализирам нещата, да не гледам едностранчиво: това се прави заради тази фирма, значи е лошо. Ако пък се прави заради фирмата, дали непременно е лошо?"

 6. 6 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 733 Неутрално

  "Фирма "Витоша ски" от няколко години настоява за разширяване на ски-курорта на Алеко. Натиск вероятно ще има и върху вас.
  - Първо трябва да видя проекта."

  Всеки, който поне грам го интересува Витоша е виждал този проект и може да го види и на сайта на "Витоша ски" АД. Къде е тръгнала тази да управлява парк, без хал хабер да си няма от ситуацията, инвестиционните намерения и всичко останало!?

 7. 7 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  Нищо случайно няма на този свят. Някои хора вече доволно потриват ръце.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 8. 8 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Има няколко изречения в това интервю, които потвърждават, че в България случайни неща не стават и случайни хора не попадат там където не трябва да попадат. Привидният хаос се поддържа изкуствено вече много години защото е изгоден и извънредно приятен на хората, на които трябва да е изгоден и извънредно приятен.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 9. 9 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1382 Гневно

  Подариха Витоша на мутрите!
  Ясно е че лапането продължава, те са ненаситни.

  "Обществен" интерес няма. Честито на пИчелившите.
  Цеко не случайно е от спонсорите на Пожарната команда...

  Бетонирането продълвава. Нищо не се оставя на случая!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 10. 10 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#9] от "B52":

  Предполагам знаеш, че освен Банско и Витоша, Цеко Минев на практика притежава и Боровец ( на Боровец е даден кредит от 20 и кусур милиона ЕВРО от ПИБ). Ако това не е монопол, то кое е ?

  Споменавам го пак за да си правим изводите кой кум, кой сват, кой на Борисов олигарх.

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 11. 11 Профил на oto
  oto
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Ей, тая са я избирали по името Й, за да пробутат всичките си проекти за писти , хотели, ски шанси и лифтове! Да пълнат гушки, без да ги интересува, че ще унищожат планината !

 12. 12 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 733 Любопитно

  Има нещо, което не разбирам и никога няма да разбера. Нали, за да спечели въпросния конкурс, тази госпожа е представила на изпитващата комисия някаква визия, някакво собствено гледище за парка. И то не просто визия, а НАЙ-ДОБРАТА визия от всички възможни кандидати.

  Е, добре, къде е тая визия? Къде ѝ е мнението, защото аз не го виждам. Как точно го е спечелила тоя конкурс? В цялото си интервю тя постоянно бяга от отговорите на важните въпроси и се прави на ни лук яла, ни лук мирисала. Не била запозната, не знаела това, не знаела онова.

  Как става тоя номер, някой ще ми обясни ли?

 13. 13 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 987 Неутрално

  ти нали затова си поставена там, за да ги разрешиш разширенията на пистите?!
  Ама са те избрали с незаконен конкур !
  Така че ни очаква поредната правна бъркотия от твоите решения!
  Или може би някой по-хитър в сянка точно това цели!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 14. 14 Профил на cenka_chokova
  cenka_chokova
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote]
  А лифтовете?
  - Значи, за мен това е другото положително. Лифтът всъщност е екологосъобразен транспорт. Икономисваш и спестяваш всички тези газове, които ще избълват колите и рейсовете до горе.

  Лифтът е екологичен транспорт и това се отчита във всеки план за управление.[/quote]

  умна е жената, няма грешка ...

 15. 15 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 470 Неутрално

  хем се интересувала от Витоша, хем не е била на обсъжаднията на проекта на Витоша ски, хем не се е качвала на хижа Алеко и не е видяла взривените морени. И това с неравномерно разпределните ски-съоръжения сега най-много ми харесва - явно госпожата иска да са равномерно разположени из цялата планина.

  gorskia
 16. 16 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Хем се пише автор на плана за управление на Природен парк Сините камъни, хем казва, че вече подлежи на актуализация, хем не знае че този план още не е приет от Министерски съвет???

  gorskia
 17. 17 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2613 Неутрално

  Вместо да се проведе смислена дискусия за устроиството на парк Витоша,екоталибаните,веднага се нахвърлят зрещу всички идеи,белким изкарат накой рушвет! И това не е само за Витоша,а за всичко!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 18. 18 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Поредната Калинка! Дипломата не променя манталитета! Некомпетентност, облечана в набор от подходящи думи, лъха от цялото изказване.
  Явно много пари има още бандата на ББ и сие за пране! Примери навсякъде - молове, хотели, голф-игрища,....

 19. 19 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":

  смислена дискусия със строителните терористи трудно може да се направи. не е лошо един човек да обича бетона, лошото е че го натрапва на останалите. И да Ви кажа - една гора винаги може да се бетонира, ама върху бетона никога не може да израсте гора.

  gorskia
 20. 20 Профил на Ecolomix
  Ecolomix
  Рейтинг: 575 Неутрално

  Интересно как под тази статия не коментира нито един "скиор", от онези които бяха много активни по темата досега. Не включвам ЕлЗет който е известна величина.

  Явно след изпълнението на задачата ресурсът е насочен другаде.

 21. 21 Профил на зограф
  зограф
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Швейцария от години забрани абсолютно строежа на нови ски писти. Хумусът не може никога повече да се възстанови, остават страхотни язви. В България няма достатъчно сняг ( тази година е изключение ). Пълна идиотщина е строежа на нови писти, само и само да се услужи на шепа лобисти и мастити богаташи, така се разрушава единственото природно богатство на София !
  ВИТОША Е НА ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ !!! ДА Я ПАЗИМ И ЗАЩИТАВАМЕ !

 22. 22 Профил на gorskia
  gorskia
  Рейтинг: 470 Неутрално

  впрочем госпожата не познава закона за горите - нито по закона от 1953, нито по този от 1997, нито по най-новият от 2011 не се изисква промяна на предназначение за строителство на беседки в горите. Строителството на архитектурни елементи като беседки, перголи, пейки, чешми и др. подобни, не се води даже и строителство съгласно закона за горите и става с разрешение на местното горско стопанство.

  gorskia
 23. 23 Профил на go
  go
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Хората в т.нар. "нормални държави" не са получили даром благата си - справедливост, демокрация, права. Борили са се за тях - понякога с живота си. Дошло е времето и ние да се борим. Без това няма да стане.

 24. 24 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Тази госпожа- щях да пиша леля, ама нали ще ме баннат цензорите- е една застаряваща персона на която и предстои нерадостна старост, с 200-300лв пенсия. Сега обаче- според нея и се отваря парашута, да поизкяри някой лев обещан и от проклетия Цеко. От всичко прочетено по горе е ясно , че макар и трудна, битката за Витоша предстои. Ако сме граждани с главно Г, ще я спасим Витоша, а и другите планини! Наричат ни еко-талибани, а аз ще кажа, че да опазваш жизнената си среда от "бетонджиите" е едно високо благородно в настоящия момент дело! Както и друг път съм писал в този форум- моите ски отдавна са пенсионирани, моето чисто море отдавна съм го изплувал. Но нали има и други, на които това им предстои? Послушах и попрочетох какво е казала главната мутра на републиката за ски -курортите. Страшни неща е казал мутрьо, но него утре може да го гръмнат, както мнозина други през последните 23 г., а планината и хората които да и се радват остават! Хора бдете, както е казал Юлиус Фучик в едни не по малко страшни времена. Природата ще се справи след нас , но ние като вид ще изчезнем по рано, заради глупостта и алчността на на идиотите между нас!

 25. 25 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Госпожата харества поправките в закона за горите, значи харества да може по-лесно да се строят нови писти и съоъръжения на Витоша. Хора, ако ние не спрем това - няма кой. Елате на 3 март пред НДК в 14.00 на протест!

 26. 26 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#20] от "Ecolomix":


  Аз съм скиор и смятам, че ски зоната на Витоша трябва да се разшири при спазване на определени условия и при всички положения след детайлно обсъждане и съгласуване с всички заинтересовани екоорганизации. Не писах досега защото в този форум това е доста безмислено - по тази тема просто никой не чете мнение, което дори намеква, че може да се прокарат още два квадратни метра ски писти или да се удължат лифтовете. Слагат се минуси и се продължава напред. Рядко се намира един да отговори на такова мнение, само за да покаже, че и той не е чел.

 27. 27 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#21:"зограф"]Швейцаря от години забрани абсолютно строежа на нови ски писти. [/quote]

  Да, след като построиха десетки хиляди километри писти и лифтове в практически цялата си планина, с изключение на един единствен национален парк, който е почти три пъти по-малък от национален парк Пирин...

 28. 28 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#21:"зограф"]В България няма достатъчно сняг ( тази година е изключение ). [/quote]

  Не смятам, че в България няма достатъчно сняг. Има достатъчно места, където има достатъчно сняг за сигурен четиримесечен сезон. Тази година в България на надморска височина 1400 - 2000 м е най-добрият сняг в Европа. Отворете сайта на който искате алпийски курорт, за да се уверите. Миналата година, на 06.01.2011 г., ме валя дъжд на 3000 м. надморска височина на глетчера Китцщайнхорн в Австрия. Впрочем, там всички писти са покрити с оръдия за изкуствен сняг и дори на самия глетчер има такива, като ни обясниха, че така му помагат да не се топи през топлите години.

 29. 29 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Не съм агитатор, нито организатор, но който е на страната на българската природа (и държава) може да го покаже на 3 март. Ще има протести в няколко града!

  А иначе, се присъединявам към горните коментари, че е нелепо да се явиш на конкурс за нещо, без да си се запознал със ситуацията. По-скоро предполагам, че госпожата е съвсем наясно, но демонстрирането на невежество не й прави чест!

 30. 30 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  [quote#10:"NPaine"]Ако това не е монопол, то кое е ? [/quote]

  За това нито стотинка за мутрите, бойкот и тожа е!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 31. 31 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1382 Разстроено

  [quote#12:"Sioux"]Как става тоя номер, някой ще ми обясни ли? [/quote]
  Много лесно - "правилната" сламена личност спИчели.
  Неграмотни гумени хора най-лесно се управляват
  Кукловодите могат да отдъхнат.

  Опоскването продължава, наред е съсипването на Вито6а.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 32. 32 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  До коментар [#27] от "baykusho":

  Пропусна зъбчатата железница до основата на Матерхорн. Как ти звучи влак от Говедарци до Елениното езеро под Мальовица?

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 33. 33 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  До коментар [#26] от "baykusho":
  Проблема е, че "Витоша ски" искат да строят без да се съобразяват с природата. Баланса изисква усилие и истински инвестиции. А Цеко иска малко пари и бързи, големи печалби, което се съпътства с унищожаване. Затова не искаме да се строят писти. Докато държавата не покаже, че може да поддържа баланса между природа и инвеститори по-добре е да не се строи в парковете. Сегашно правителство безприклосовно подкрепя Цеко Минев и работи за монополизиране на ски спорта. Не трябва да се допускат исканията на Борисов за строеж на писти в този вид, защото те освен, че съсипват природата са недостъпни за хората. Колко смейства според теб могат да си позволят 200 лева на ден само за лифт?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 34. 34 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Общи приказки и прах в очите, какво друго може да се очаква от една марионетка на Цеко, за това е писано: "По делата им ще ги познаете".

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 35. 35 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  До коментар [#28] от "baykusho":

  Не мисля, че има достатъчно сняг. Също така мисля, че не трябва да се унищожават естествени гори за да се правят писти за изкуствен сняг. И ако 3 или 4 месеца има ски сезон какво правим другите 8 месеца? В най-добрия случай възстановяваме щетите нанесени от глупавата ни постъпка. Доколкото е възможно. Защото собствениците на пистите ги интересува само печалбата и то на момента.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 36. 36 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  Наистина жалко. От интервюто личи стремежа на г-жата да не заема позиция по въпроса за пистите и идеите на "Витоша ски". Което само по себе си обезмисля смяната на директорите. Но на Цеко и Бойко им трябват точно такива хора, които ако имат позиция, тя задължително е взаимствана от началниците и. И все пак в стремежа да не показва позицията си, не е успяла да прикрие подкрепата си за Цековия и Бойков план и да съдейства за унищожаването на природния парк.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 37. 37 Профил на Христомир Йорданов
  Христомир Йорданов
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Първо интервю. Изненади няма.

 38. 38 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#32:"ТНТ"]Как ти звучи влак от Говедарци до Елениното езеро под Мальовица? [/quote]

  О, има и далеч по-големи золуми, които са направили швейцарците. Те имат ужасно много високопланински железници. В Енгадинската долина има една съвсем истинска железница, която служи само и единствено за обслужване на ски зоната от Сейнт Моритц до лифта Дяволеца. Картата за ски зоната важи и за влака. Швейцарците, за да прикрият абсолютната екологична несъстоятелност на това технологично решение, са изкарали тая железници "световно историческо наследство, защитено от Юнеско". Смешна работа. Както и да е, ние обаче понеже досега сме запазили планината, имаме уникалния шанс да направим ски зони с последните достижения на лифтовите технологии, с които засягането на природата е минимално. Има гондоли, които за 5 мин. качват по сто човека на 700 м. денивелация, които изискват изграждането само на горна и долна станция и един или два междинни стълба. Много неща са възможни и ползата и за природата и за бизнеса може е много голяма, но възможностите изобщо не се обсъждат, защото мантрата "строежът на ски зони е безумие" е непоклатима.

 39. 39 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#35:"Gopeто"]Не мисля, че има достатъчно сняг. [/quote]

  Аз мисля, че има достатъчно. Как да го решим този въпрос?


  [quote#35:"Gopeто"]мисля, че не трябва да се унищожават естествени гори за да се правят писти за изкуствен сняг.[/quote]

  Цели гори не трябва да се унищожават. Малки участъци от гори за ски писти на правилните места, които да бъдат съгласувани с ековластите и организациите след изследване на почвите и всичко там каквото трябва да се направи, не виждам защо да не се засегнат, особено ако законът се напише така, че от такова засягане да има такива приходи, които да се използват изцяло за компенсаторни мерки другаде, за финансиране на парковата администрация и т.н. Както казах, сняг има достатъчно, а в малкото случаи когато няма, може да се прави и изкуствен.

 40. 40 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#35:"Gopeто"]И ако 3 или 4 месеца има ски сезон какво правим другите 8 месеца? [/quote]

  Не три, а четири. Вижте статистиката на Боровец и Банско - нямат сезон под четири месеца. През останалите правим същото каквото и всички останали. Развиваме и летния планински туризъм. Все едно да питате защо да строим хотели по морето, като сезонът е само 4 месеца...

  [quote#35:"Gopeто"]В най-добрия случай възстановяваме щетите нанесени от глупавата ни постъпка. Доколкото е възможно. Защото собствениците на пистите ги интересува само печалбата и то на момента. [/quote]

  Естествено, че ще ги интересува това. Нали за това правят инвестициите. Въпросът е законът да се направи така че от засягането на планината за изграждане на писти и лифтове, да има и двойна полза за еко дейности.

  Това, с което аз не съм съгласен е, да се казва - няма да строим писти защото това априори е лошо. Не не е лошо априори. Може да бъде лошо, може да бъде и добро. Зависи как се направи.

 41. 41 Профил на gvt
  gvt
  Рейтинг: 418 Неутрално

  За разлика от предните правителства, при които конците дърпащи подставените лица минаваха през ръцете на политиците, които придаваха все пак някакъв финес и позаглаждаха мутренското лице на нашата "демокрация", при правителството на наркотрафиканта всички назначения си изглеждат такива каквито са - просто овластяване на послушковците на мафията.

 42. 42 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#33:"Gopeто"]Баланса изисква усилие и истински инвестиции.[/quote]

  Да и колкото инвеститорите не търсят баланс, толкова и еколозите.


  [quote#33:"Gopeто"]Не трябва да се допускат исканията на Борисов за строеж на писти в този вид, [/quote]

  Да, но ние не чуваме от никой в кой вид трябва да се строи. Разбирате ли? Това лисва в този дебат.

  [quote#33:"Gopeто"]Колко смейства според теб могат да си позволят 200 лева на ден само за лифт? [/quote]

  Това сериозно ли ме питате? Извинете ме, но все пак се намираме във форума на икономически всекидневник. Ако вие не си давате сметка за ползите за икономиката и оттам за всеки човек от използването на ски туризма, аз няма как да ви помогна.

 43. 43 Профил на klalev
  klalev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ЛОЛ! Здраво сте я заяли жената. Не че имам намерение да я защитавам, но възнамерявам да й дам малко време да се покаже с действия. На думи ми изглежда читава.
  Освен това виждам, че тук се изливат и доста недоволни реплики по чужд адрес, за което тя едва ли може да има касателство.

 44. 44 Профил на Константин Дичев
  Константин Дичев
  Рейтинг: 674 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":
  или си много кух или си ченге мръсно


  Константин Дичев ГДБОПП- гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност
 45. 45 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":

  какво значи "всички идеи за Витоша" ?

  Природен парк Витоша е с тази степен на защитена територия за да изпълнява определени цели на биоразнообразието според законодателството !

  Това че има думата "парк" не означава че тази територия е ПРИОРИТЕТНО в услуга на разхождащи се граждани, чаткаш ли?

  Една планина която има ясни цели за ОПАЗВАНЕ и ВЪЗПРОИЗВОДСТВО на определени животински и растителни видове, не може да бъде превърната в пързалка или в ресторант !

  Икономически дейности свързани с туризма са възможни доколкото не нарушават функциите на природното местообитание...

  ...а не както стана на ски-зона Банско че трябва да я вадим от 190-те обекта на Световното природно наследство на ЮНЕСКО защото ВЕЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ за такова !

 46. До коментар [#28] от "baykusho":

  Нищо подобно! Витоша не може да бъде сравнявана с Банско и Боровец, тъй като тя е много по-ниска и малка по площ. Най-високият връх е на 2290 метра, а основната част от сега съществуващата ски-зона е под 2000 метра. Количеството и състоянието на снега обикновено не позволяват да се карат ски преди края на декември и след средата на март. Сериозно се съмнявам, че продължителността на активния ски-сезон на Витоша за последните години достига дори три пълни месеца. По-скоро е два и половина. Реалността у нас е такава, че писти се строят безогледно, дори се изкопават с булдозери, а после започва ерозия и се завършва с бетониране на зейналите ровове. Така е при ЦПШ "Мальовица", склонът над Меча поляна е напълно бетониран, така е и над Банско на "Томба". И това са най-драстичните последствия. По-ограничените последствия на изсичането на гори водят до намаляване на привлекателността на ски-плацовете като зони за пролетен, летен и есенен туризъм. Когато говорим за Витоша, трябва да имаме предвид, че тя е природен парк непосредствено над град с почти милион и половина население, служи като главна крайградска рекреационна зона на българската столица и основната маса от туристи в нея не са тези със ски или сноубордове, а обикновени пешеходни излетници или планинари. Това са хората, които са най-често в планината между април и ноември, когато няма сняг. Запазената природа и особено гори са основна причина тези хора да искат да са в планината. Една ски-зона в конкретните природни условия на Витоша може да бъде рентабилна само при екстензивно развитие, тоест ако има огромна площ, защото сезонът е твърде къс. Това е причината за вълчия апетит на ЦекоМиневци към съсипване на северните склонове чрез превръщането им в обширна ски-зона. Техните планове обаче, особено като се имат предвид булдозерно-бетонните им методи за строеж на писти, ще доведат до отблъскващи за летния туризъм резултати. Ще печелят малцина, а ще изгубят мнозина. Ето това е ситуацията, която отявлените мошенници от ски-лобито желаят да прикрият, представяйки се като уж движители на прогреса.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 47. До коментар [#43] от "klalev":

  Според мен намеренията на тази жена са изложени достатъчно недвусмислено в интервюто по-горе. Тя ще подкрепи промяната на принципите на досегашния план за управление на парка и ще се погрижи за разширяване на ски-зоната.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 48. 48 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  [quote#42:"baykusho"]Това сериозно ли ме питате? Извинете ме, но все пак се намираме във форума на икономически всекидневник. Ако вие не си давате сметка за ползите за икономиката и оттам за всеки човек от използването на ски туризма, аз няма как да ви помогна. [/quote]
  Съвсем сериозно. Доходите са ми по-скоро средни, но за да отидем 4-ма човека на ски ни трябват 200 лв/ден само за лифта.
  Развитието на ски туризма само за чужденци и бай-ганьовци мегаломани носи единствено финансова краткосрочна полза на наколко "хотелиери" и концесионера на пистите и собственика на лифтовете. Любопитно ми колко данъци са платили последните.
  Развитието на ски зони, които са достъпни финансово за всеки българин и се ползват през другото време за туризъм, освен финансова полза макар и по-дългосрочно, носи и полза за здравето и психиката на хората. Което е би трябвало да е държавна политика.

  [quote#42:"baykusho"]Да, но ние не чуваме от никой в кой вид трябва да се строи. Разбирате ли? Това лисва в този дебат. [/quote]
  Има такива идеи от еколозите. Но тях хора като Цеко Минев не иска да ги чуе. Жалкото е, че правителството също не иска да ги чуе и изпълнява безприкословно инструкциите на хора като последния
  http://www.vsekiden.com/112118/prirodozashtitnikat-andrey-kovachev/

  [quote#42:"baykusho"]Да и колкото инвеститорите не търсят баланс, толкова и еколозите. [/quote]
  ЕКолозите искат баланс, но нямат подкрепата на властите за да се постигне. Случая с Юлен от лятото показа, че властта вместо да контролира, съдейства и дори узаконява престъпления.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 49. До коментар [#29] от "veragena":

  Не ми се вярва тази дама да не е наясно със ситуацията. По-скоро демонстрирането на "незнание" е неловък начин за прикриване на намерения, които биха скандализирали по-голямата част от обществото.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 50. 50 Профил на Kaspar
  Kaspar
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Ликвидацията на парк "Витоша" върви по план
  http://www.stancianegra.com/2012/03/blog-post.html

  "I put a dollar in a change machine - nothing changed." George Carlin
 51. 51 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2949 Неутрално

  До коментар [#39] от "baykusho":Това, че тази година имаме 2 месеца хубав сняг, не означава, че това е тенденция. Изследванията говорят за обратното. Това, че се ползва изкуствен сняг е друг въпрос. Аз обаче не съм убеден в безвредността му. Да се отсичат 30-40 годишни (да не говорим за по-стари) дървета за каквато и да е цел е престъпление не спрямо природата, но и спрямо хората. Не знам до колко е възможно да се прави компенсаторно развитие на други територии. Сигурно е. Но да се унищожават дървета в природен парк е престъпление.
  Ти мислиш, че по пистите на Банско може да се прави нещо през лятото.
  Проблема е, че до туристическите курорти се допускат хора като Цеко Минев, който върши престъпления. И Държавата вместо да го изгони му съдейства безприкословно смоите и твои пари.
  А след като казваш, че в Швейцария са построили хиляди километри писти и лифтове и ако са съсипали природата си, нужно ли е и ние да го правим? Задължително ли е винаги да бъдем тъпаци и да не ценим богатството, което имаме?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 52. 52 Профил на K.
  K.
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#40] от "baykusho":

  Проблемът е, че всички знаем как действа човекът, който в момента държи Банско, Витоша и Боровец - да има монопол на мястото, да не се съобразява със закони и други такива дребнотемия, да получава пари от държавата.

  Само пълен наивник може да се надява, че на Витоша ще й се случи нещо смислено, когато същият този човек се развихри там.

  Опазването на природата в България вече се превръща в нещо като опазване на демокрацията.

  K.
 53. 53 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#52] от "K.":

  Подкрепям!

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 54. 54 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 470 Весело

  ясно, тази "кукла на ски" е пратена да разреши нов "екологичен" ски курорт на Витоша на мястото на красивите морени над Алеко - хахаха, не са познали Боко и Цоко. Трудно ще е да корумпират и притискат гражданското общество в София, така както правят със служителите в общините и министерствата

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 55. 55 Профил на gorskiqt
  gorskiqt
  Рейтинг: 425 Неутрално

  До коментар [#12] от "Sioux":

  Много добър коментар, защо не го пратите като писмен въпрос до "комисията" в изпълнителна агенция гори? Може и да отговорят, ако им се губи време, да отговарят на "матряла"?

 56. 56 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  [quote#40:"baykusho"]Това, с което аз не съм съгласен е, да се казва - няма да строим писти защото това априори е лошо. Не не е лошо априори. Може да бъде лошо, може да бъде и добро. Зависи как се направи.[/quote]

  Точно така. Това е и моето мнение. +++

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 57. 57 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1752 Гневно

  Аха, ще променя плана на парка. Ясно! Разбрах защо са избрали нея! Ай сега отаряй вратите за Цеко, Снежанке!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 58. 58 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4261 Неутрално

  Вижте и логиката на тая многознаеща кукла:
  "Сега има известна промяна в нещата – вече говорим освен за екология и красота, и за икономическо и социално развитие, за възвращаемост, живеем в пазарна икономика."
  Промяната е само в главата ти моя мила! Ако ти живееш в пазарна икономика, някои искат да дишат чист въздух и да имат възможността да избягат на тишина и спокойна природна среда...
  И...! Аман от отговори включващи тъпи исторически справки и светли погледи в бъдещето!...Абе кой я изсули тая на такова проветриво място!? Утре ще я отвеят напълно справедливите протести на по-нормалните хора.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 59. 59 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4261 Неутрално

  До коментар [#12] от "Sioux":
  Отличен въпрос, на който трябва да отговорят бойковците и хич да не се правят на недочули!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 60. 60 Профил на gpatton
  gpatton
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Пистите били вегетативна площ, лифтовете били екологични - а тя не била човек на Цеко Минев.

 61. 61 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 867 Гневно

  До средата на планината - жилищни сгради. От там, та чак до Черни връх - хотели, кръчми и писти. Това е визията на тези бандити за планината.

 62. 62 Профил на истинският.груйчо
  истинският.груйчо
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Струва ми се показателно, че на първият въпрос "Защо е решила да кандидатства за тази позиция" тя на практика отговаря, че предишната й работа била супер... хах, това се нарича истинска мотивация. Дали на интервюто за поста е казала същото, че да спечели конкурса?

  www.zaednovchas.bg
 63. 63 Профил на stayana
  stayana
  Рейтинг: 5 Гневно

  Г-жо и да четете и да не четете медии, скоро ще усетите, че без подкрепата на местните хора много трудно ще прокарате каквато и да е идея, колкото и да ви плаща Цеко.

  Ние сме местните хора и не ви искаме!

 64. 64 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Кучка, изобщо няма да те чета! Само да ПОСМЕЕТЕ да пипнете Витоша! Има начини да се научат такива като вас къде им е мястото!

 65. 65 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 983 Разстроено

  До коментар [#64] от "Небулус":

  Да-а, и аз се надявам, че има начини. На Борисов и компания трябва ясно да се покаже, че ако харижат Витоша на "бизнеса" с цел изсичане на гори, взривяване на скали и бетониране на писти, в периода до следващите избори младото поколение ще стовари върху ГЕРБ протестна кампания, която ще отнесе жизненоважни проценти от гласовете за тях. Ако искат още един мандат, да си осигурят подкрепата на гражданското общество, като не позволят разширяване на сега съществуващите ски-зони. Или ще са алтернатива на досегашните съсипници, или ще си идат като предишните.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 66. 66 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Гневно

  До коментар [#65] от "Югозомби":

  Късмет, па еврокомисарят за екология е словенец!
  За съжаление, забелязвам, че за тази тема няма нищо писано на английски език в български медии.
  Въпроси към Зелените във ФБ "дайте нещо на английски" са оставали без отговор, те не могат да се борят с това сами, твърде са безпомощни.

  Колко по-лесно би било някой да го е написал на английски вече, та например да го пратя на Янез Поточник в страницата му на Фейсбук, но с основание подозирам цензура по въпроса.

  Не че очаквам Клайв Сойър от "София ехо" да напише нещо, предвид положението в Южна Африка той няма избор освен да лицеприятничи на властите тука, за да не го изгонят ....
  Сега се сещам: не знам на немски дали не е писано нещо. Не знам немски, но трябва да поровя ... Майка им мръсна мутренска! А, една идея - и на холандския министър Герд Леерс да се изпрати, ще му дойде много намясто: "В България мафията унищожава природата за лична облага на олигарси"

 67. 67 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Според мен, най-несигурното нещо е да се разчита на някакви си избори (видя се на тези, които минаха, как гласува загриженият българин).... Да не говорим, че до тогава, който иска може да изравни Витоша със София и вече ще бъде малко късно...

 68. 68 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално
 69. 69 Профил на hrige
  hrige
  Рейтинг: 470 Гневно

  До коментар [#52] от "K.":

  Това отдавна е така!
  Ако не бяхне скочили срещу ОИК -а на Царево, Странджа нямаше да я има!
  Но всички действия и заграбване на нови територии в планините и крайбрежието по същество са пълно претъпление срещу демокрацията !
  БаНДИТИЗМА В БИЗНЕСА СЕ УЗАКОНЯВА И ПРОБИВА МАГИСТРАЛИ ЗА ПОДОБНИ АКТОВЕ И В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

 70. 70 Профил на лизард
  лизард
  Рейтинг: 512 Неутрално

  На немски имаше в "Клайне цайтунг" около стартовете в Банско - бяха цитирали изказвания от България, че пистите там са незаконни.
  Но не знам някой да си е играл да превежда огромното количество информация, за да запознае хората по-детайлно. Макар че се сещам в един форум имаше много дълга дискусия започната от тукашен немец за торбичките от полидегрален и това как уж-се разграждат и там имаше интересни включвания.
  На 3-и пред НДК.

 71. 71 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#68] от "veragena":

  Ейййй мерси много !!!

 72. 72 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#67] от "veragena":

  Бабите на изборите ще разкажат играта на България за още минимум 5 години, както винаги са го правели .... на избори не може да се разчита !!!

 73. 73 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#72] от "Небулус":

  Де да бяха бабите...

 74. 74 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#67] от "veragena":

  Никой не е казвал да се чака до изборите. Напротив, трябва да се протестира веднага, щом се появи причина за протест. Изборите обаче остават онзи механизъм, чрез който последствията на една протестна кампания може да повлияят на оставането на дадено правителство във властта. В това е идеята. Протестните кампании влошават образа на управляващите пред обществото, представят ги като хора, които създават или не успяват да потушат социалното напрежение и така застрашават политическото им бъдеще.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 75. 75 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#72] от "Небулус":

  Големият проблем не е в бабите, а в по-младите. Включително и в лидерите на зелените, които се отнасят към себе си като към безгрешни и неподлежащи на критика месии на една безалтернативна кауза. Например аз не бих искал да подкрепя протест за връщане на Тома Белев на поста му, тъй като той многократно е доказал, че е недиалогичен, надменен и негоден да поддържа съществуващата туристическа инфраструктура. Смесването на личните и груповите интереси с природозащитната кауза в типичен нашенски стил вреди на каузата. Природният парк има нужда от различен и по-добър от досегашния управленски стил, без това да означава пълна подвластност на ски-лобито. В никакъв случай не трябва да се допуска разширяване на сегашната ски-зона, но също така не трябва да продължава инертността и неподдържаността на основната туристическа инфраструктура, включваща алеи, пътеки, зимна маркировка, мостове, указателни карти и табели и прочие.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 76. 76 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1042 Любопитно

  "Затова ви казах, че съществува възможност за промяна на плана" /?/
  "Ще търсим баланс..." /?/

  Какъв баланс уважаема другарко, та те само охранителните фирми на Цеко Минев са повече на брой от природозащитниците...

 77. 77 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1042 Весело

  Още бисери на лицемерието:

  "...законът дава възможност той да се променя, защото виждате в колко динамично време живеем"

 78. 78 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#75] от "Югозомби":

  100% съм съгласен!!! Но за съжаление освен Един, и то ако вярваме в това, няма безгрешни.

 79. 79 Профил на истинският.груйчо
  истинският.груйчо
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#12] от "Sioux":
  Не само ти ги виждаш тези неща. Но нашите управляващи явно си мислят, че ние ядем доматите с колците. Утре ще ходиш ли на протеста пред НДК, 2 часа, виж тук: http://www.facebook.com/events/225812070848275/?

  www.zaednovchas.bg
 80. 80 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Всъщност типично удобния човек.
  Да тя била голям специалист, дълги години била работила паркоустройство била запозната с всичко за парк "сините камъни" и "Врачански балкан", та дори и за "Момчил град"но за Витоша , изненадващо била чела само по вестниците!
  УМИЛИТЕЛНО ИНФАНТИЛНА ПОЗИЦИЯ!

  Голям специалист които знае всичко за другите паркове а а Витоша е виждала само на телевизор и по вестниците.
  На мет това ,страно ми прилича на знаменитото определение на Президент Линдън Джонсън "Те яицеглавите , знаят решението на всеки световен проблем, но не могат едно яйце да си сварят (сами)!"

  Това му трябваше на Цеко Минев интелектуалец виждал Витоша само на картинка!

  Вижте всички живеем в тази страна а аз на това отгоре съм и проектант и мога най отговорно да твърдя че ние като граждани на тази страна се делим на два вида: на тези за които имаше 10 Ноември и някаква надежда за промяна и на такива за които тази дата не означава нищо. За тези хора просто това бе датата на поредния Пленум на БКП които мина покрай живота им. Те удобните всекиму хора са най-опасното нещо ! Това е най-опасната прослойка на СЪГЛАСНИТЕ И БЕЗРАЗЛИЧНИТЕ И ако госпожата макар и завоалирано под някаква културност на исказа веднага декларира готовност да промени да погледне и т.н.т и същевремнено сервилно защитава всички законови промени предложени от ГЕРБ(като доказано грабителска клика), тъй като за НЕЯ ГОРАТА Е ЕДНА КАРТИНКА (подобно на всеки оРезилител)!
  Ако наистина, вкоте вече не се съмнявам, е са нарушени условията на конкурса,то трябва да протестираме и да ямахнем! Още повече, че с типичният СИ СТИЛ НА ОТКРОВЕНА КОРУПЦИЯ,Борисов подготвяше обилна обществена трапеза за нейните колеги Озеленителите за да си осигури така необходимата за ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ псевдо съсловна покрепа от страна на "озеленителите- сега гордо наречени Ландшафни архитекти!"

  Да страната се ВКАЛИНЧВА и това е ПОРЕДНАТА услужлива КАЛИНКА!

  КОЯТО ЩЕ СЪСИПЕ И СПОМЕНА ЗА АЛЕКО!
  СВЕЩ НА ЦЕКО ЗА АЛЕКО!

  П.П. Приканвам всички на организираните днес протестни митинги в София 10.00 на Пилоните на НДК и в Пловдив и в гр. Бургас.

  Хитростта пречи на мисълта!
 81. 81 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#75] от "Югозомби":

  Напълно съм съгласен с позицията Ви за Тома Белев и за оценката Ви за зелените:
  [quote#75:"Югозомби"]Смесвнето на личните и груповите интереси с природозащитната кауза в типичен нашенски стил вреди на каузата.[/quote]

  БРАВО!
  100х+++++++++++++++++++++++

  Хитростта пречи на мисълта!
 82. 82 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#66] от "Небулус":

  А бе човек изпрати му го на Български или ми дай линка Аз ще му го пратя! Ще го прочете не бой се! И ще го разбере повервай ми (както казваше Симо Горския)!

  Хитростта пречи на мисълта!
 83. 83 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  На крак в защита на горите - на 3 март

  "Национален протест "Да спасим горите - да спасим държавата" ще се състои в София, Пловдив и Бургас на 3 март. В София ще бъде проведен митинг пред НДК от 14 часа, а в Пловдив и Бургас ще има шествия, като пловдивчани се събират от 12, 30 пред ДНА, а бургазлии - в 13 часа пред Часовника.

  Това са поредните протестни прояви срещу промените в Закона за горите, които започнаха от края на декември, когато Министерският съвет внесе скандалните поправки в Народното събрание.

  Въпреки нестихващото обществено недоволство обаче депутатите приеха поправките, получили популярното название "Витоша ски", на първо четене. Националният протест на 3 март и акциите на гражданската група се надяват да забавят и осуетят приемането им на второ четене, което се очаква да се случи съвсем скоро."

  http://www.webcafe.bg/id_1877951618_Na_krak_v_zashtita_na_gorite_-_na_3_mart

  Хитростта пречи на мисълта!
 84. 84 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално
 85. 85 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stream":

  Бог да ни помага, това знам аз!

 86. 86 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Разстроено

  До коментар [#68] от "veragena":

  На този линк няма нищо за новите законови изменения в полза на Цеко Минев.

 87. 87 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stream":

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

  Нищо никъде не намирам на английски. Нито на www.novinite.com

 88. 88 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#81] от "Stream":

  Подозирам, че Зелените са инфилтрирани, без да познавам никого обаче. Красноречив пример имаше на общинските избори в София, когато наред с истинската партия "Зелените" с бюлетина № 32, имаше партия "Партия "Зелените"" с № 27 ако не се лъжа. Класически трик за разсейване на гласове. Не разбирам защо не търсят помощ от Зелени от други страни - особено Холандия и Германия....

 89. 89 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#88] от "Небулус":

  А защо не направим една подписка във Фейсбуук в защита на Витоша и да уведомим г-на Поточник още със създаването и действуваме, без хората с държавната хранилка.
  [quote#66:"Небулус"]Колко по-лесно би било някой да го е написал на английски вече, та например да го пратя на Янез Поточник в страницата му на Фейсбук, но с основание подозирам цензура по въпроса. [/quote]

  Направи го, мейла ми го има в профила ми ще ти дам и Феисбуука ми и сме готови и започваме, каним всички без фасони и условия. Каним Туристите като Югозомби и други. А аз още утре ще им кажа в Чайната на "Черни връх", там има и Йетита (които ходим по шорти из снега в хубаво време)и други. И те ще се включат стига да знаят, че това е автентична и независима от казионните зелени акция.
  Просто на хората им писна да им въвират в лицата разни самовлюбени и неконтактни интелектуалци. На туристите им омръзна да ги считат за по нисши създания от Пчеличките и да ги презират като безмозъчни твари! А там има и хора от БАН, учени с международна известност. Още утре ще обясня идеята на Филип и останалите.
  И те искат да опазят делото на Алеко, но никои не им говори на разбираем език! Дори думане им обелват, едно Добър ден не казва г-на Белев когато влезе в Чайната (това е ставало пред очите ми).
  Ако искаш действувай!

  Хитростта пречи на мисълта!
 90. 90 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Разстроено

  До коментар [#88] от "Небулус":

  Може би защото всичко е адски гнило!Защото са усвоили някакви пари по недостатъчно прозрачен начин и сега се държат като пръднали на общественно място. то това им характерното поведение, капсулираност, никакви контакти с останалите, дори и на почистването на Витоша едни пършиви фанелки си ги раздават на техните хора с предимство. Срамна работа. Противна, Белев с една щипка да не си цапал ръцете, а Английската посланичка пълнеше с лопата чували. И седнали да ми го превъзнасят този темерут!
  Жалка работа!
  Язък за планината!

  Хитростта пречи на мисълта!
 91. 91 Профил на Stream
  Stream
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#85] от "Небулус":


  [quote#85:"Небулус"]Бог да ни помага, това знам аз! [/quote]


  Хващаме и се оправяме сами, тогава ни помага и Господ!
  Аз се стремя да поправям и поддържам чешми по пътеките на Витоша. Справям се и е близко до професията ми.

  Хитростта пречи на мисълта!
 92. 92 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#90] от "Stream":

  Не, не е чак така! Просто не мога да си обясня липсата на контакти със Зелени от Европа - пълна мистерия! А оттам може да дойде голяма сила!

 93. 93 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#90] от "Stream":

  Особено холандските зелени... ХАХАХАХА отсега си представям физиономиите на втората и третата буква от латинската азбука ))

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK