Галина Тонева, зам.-главен прокурор: Ще стигнем и до лична отговорност на прокурорите при системни пропуски и грешки

Галина Тонева - заместник главен прокурор

© Юлия Лазарова

Галина Тонева - заместник главен прокурорГалина Тонева е заместник-главен прокурор от 2009 г. Дотогава е заместник-председател на Софийски апелативен съд и ръководител на наказателното му отделение. Преди това е била заместник районен прокурор в V-та районна прокуратура София, съдия последователно в Софийския районен съд, Софийския градски съд и Софийския апелативен съд. Тя отговаряше за "международна дейност" и контактите с Европейската комисия.


Като магистрат от ръководството на прокуратурата към какво бяха насочени приоритетно Вашите усилия досега - какво постигнахте, какво не довършихте?


- Така поставена, темата е огромна. Дойдох на поста през 2009, почти на средата на мандата на г-н Велчев. Тогава основните цели, които стояха и пред ръководството на прокуратурата, и пред самия главен прокурор, бяха свързани с мониторинговите доклади на Европейската комисия. Ако си спомняте, този беше акцентът и при моя избор -  сериозните контакти и позиции още в ония години, макар и като съдия, по линия на европейските институции.
По тази причина в моя ресор бяха включени отделите за международно правно сътрудничество, контактите с Европейската комисия във връзка с механизма за сътрудничество и оценка. Тези бяха и основните приоритети, с които започнах работата си като заместник на главния прокурор. През тези три години и половина съм се старала да бъда максимално полезна именно за преодоляване на констатирани в докладите на ЕК слабости, за формиране на инициативи за реформа в прокуратурата, доколкото това е възможно да се случи със собствени усилия на институцията. Независимо че тези възможности са доста ограничени предвид законодателната рамка, уреждаща структурата и функциите на прокуратурата, мисля, че доста неща  успяхме да постигнем.


Основните направления бяха специализация на прокурорите, повишаване на квалификацията чрез постоянно обучение по най-важните теми в конкретния момент, както и отваряне на институцията  към гражданското общество - засилен контакт с неправителствени организации, съвместни действия,  обсъждане предварително на наши идеи преди да станат факт като вътрешноведомствени актове. Мисля, че в тези три направления имаме сериозни резултати.


Разбира се, три години са малко време за финанлизиране на по-мащабни промени, както и за реализиране на формирани идени – например разработената от нас концепция за експлоатация на СРС /специални разузнавателни средства/ и реда за съхраняване на придобитите въз основа на тях веществени доказателствени средства; стартиралата методика за анализ на оправдателните присъди и върнатите от съда дела за доразследване; създадените регистри за отчетност на СРС, за контрол на лица с две и повече висящи дела; за срочността при разследването и приключване на досъдебните производства и др. Всички те се нуждаят от един по-продължителен период, за да дадат своите положителни резултати. Но искрено се надявам, че започнатото ще продължава да се развива и при мандата на следващия главен прокурор.


Какви са причините по обществено значими дела обвинението да не може да докаже тезите си, както се случи с няколко процеса на втора инстанция?


- Не съм се съмнявала, че ще стигнем до този въпрос. Да, силно впечатление правят оправдателни присъди по тъй наречените обществено значими или знакови дела - все определения,  които аз  дълбоко не харесвам и го казвам отговорно, защото смятам, че няма по-малко значими и повече значими дела. Най-елементарното за магистратите дело, е изключително значимо за страните по него.


А кой ги определи с това име?


- По-скоро смятам, че това е медийна интерпретация на конкретни дела. Вярно е, че има и такива, които засягат в по-голяма степен обществото като цяло и е логично и медии, и различни институции да проявяват по-голям интерес към тях. Прокуратурата няма никакви възражения тези дела да бъдат наблюдавани, да има отчетност пред хората, да се знаят причините за един или друг резултат.


Но какво значи да има провал на прокуратурата в тези дела. За мен това е също толкова невярно, колкото че има различни класификации на значимостта на делата. Провал не може да бъде всяка оправдателна присъда. Тя може да се дължи на много и различни фактори. Например делата  "САПАРД" - с постановена оправдателна присъда на втора инстанция след осъдителна на първа, вероятно и вие това дело имате предвид..


Не само САПАРД, но да, и него...


- Оправдателна присъда на втора инстанция може да бъде постановена по различни причини. Или поради констатирани много съществени нарушения на процесуалните правила, които първата инстанция не е оценила в такава степен, или тя самата е допуснала, или поради това че са събрани нови, допълнителни доказателства, които по съвсем различен начин очертават картината на престъплението.


Конкретно  делото САПАРД за пране на пари, което завърши с оправдателна присъда в Софийския апелативен съд, е подложено от нас на много сериозен анализ в момента, същото се отнася и за предходното дело, което беше върнато от втората инстанция за доразследване. По едното от тях категорично има представени нови доказателства чрез назначена допълнителна експертиза, която е показала инкриминираното деяние в нов контекст. В същото време няма да скрия, че има допуснати и грешки от страна на прокурорите, и не само от тях, а от разследващите екипи като цяло.


Какви са причините за тези грешки?


- Аз не ги обяснявам със слаб професионализъм. По-скоро моето убеждение е, че към периода, в който инкриминираните деяния са извършени – 2002 – 2004 г., българското законодателство все още не предвиждше такива конкретни текстове в нашия Наказателен кодекс, които да бъдат адекватни на новите отношения, настъпващи в страната ни като част от Европейския съюз.
Всички казваха - в Германия двамата техни граждани са отдавна осъдени. Да, но в Германия има отдавна текстове в наказателния им закон, защитаващи облекчено финансовите интереси на ЕС, а и двамата чужди граждани бяха фактически осъдени за документно престъпление , затова и наказанията им са символични в сравнение с това, за което ние се опитахме да осъдим българските граждани.


Едва през 2006 г. у нас бе инкриминирана злоупотребата със средства от европейските фондове като специален текст в НК, който е значително по-благоприятен от гледна точка на доказване. Преди това единствената възможност, която колегите са възприели като състав на престъпление, отговарящо на деянията, извършени от групата на Марио Николов, е тази, по която е било квалифицирано престъпението.


И днес трябва да признаем, че това е недоказуемо от гледна точка на събраните доказателства. Тоест, от една страна, има законодателен проблем, а от друга - желанието да бъде наказано действително извършеното, е довело до опит да бъде квалифицирано по по-тежко наказуем състав на престъплението. Очевидно колегите са сметнали, че просто да инкриминират едни документни престъпления ще изглежда доста несериозно пред обществото. Затова се е стигнало до квалификация по по-тежък престъпен състав, който всъщност не би могъл да бъде доказан на базата на събраното като доказателства и в досъдебната, и в съдебната фаза на процеса.  Така че на този етап се концентрираме върху това да осмислим възможността да бъдат интерпретирани по друг начин доказателствата и съответно  да поправим грешката. И макар и за по-леки престъпления, да могат да се отсъдят справедливи наказания.


Излиза, че прокурорите са се старали да отговорят на определени очаквания с обвиненията, които повдигат. Не говори ли това за сериозен проблем, тъй като освен обществени очаквания всяко правителство, като поеме кормилото на управлението, очаква да бъдат наказани онези, които то самото посочва за виновни, тоест не се ли поставя самата прокуратура в положение на доброволна зависимост с подобни привидно професионални съображения?


- Не твърдя, че се е постъпило така, за да бъде угодено на някого. Просто това е била възможната позиция към онзи момент съобразно нашето законодателство. Впоследствие има изменения на закона, адекватни на промените, настъпили в икономическите отношения на държавите от Европейския съюз. И този текст е с много по-ниско наказание.


А какво е наложило да бъде разделено делото?


- Разделянето е целяло да даде възможност на определен етап и за определено престъпление, за което се е считало, че са събрани достатъчно доказателства, делото да бъде придвижено, и това не е недопустимо. Но в по-късен момент, когато правим цялостния анализ, установяваме, че ако двете дела бъдат обединени в едно, можем да направим  различна оценка на съставомерността на деянията. Все още не сме приключили анализа, тъй като сме  в процедура на протестиране на оправдателната присъда. Ще изчакаме решението  на Върховния касационен съд и след това вече ще можем да формулираме нашата стратегия и тактика за развитие на делата. Така че аз лично смятам че има възможност да бъде постигнат различен резултат.


По време на делегатското събрание за избор на член на ВСС един от кандидатите - прокурор Георги Асенов, каза, че сме свидетели на парадокса МВР да диктува на прокуратурата как да се разследва, вместо да бъде обратното. А и чуваме по телевизията често от МВР да коментират не само хода на делата, но и да казват  кога ще бъдат внесени обвинителни актове? Това смущава ли Ви?


- Аз не бих казала, че МВР диктува на прокуратурата как да разследва делата, няма такъв механизъм, те се разследват по правилата на НПК. Ако под диктовка се разбират действия на полицията, които не са синхронизирани с прокурора и оттам може да се стигне до провал на първоначални следствени действия, изгубване на доказателства - да, вероятно се случват такива неща по конкретни дела и аз не бих ги отрекла. Но това няма нищо общо с взаимоотношенията между МВР и Прокуратурата като институции.


Да, трудно е все още, полицията отскоро е титуляр на разследването по преобладаващия брой престъпления, но мисля че нещата постепенно започват да се  подобряват, все повече от колегите дознатели и разследващи полицаи са юристи. Проблеми идват донякъде и от голямата натовареност на прокурорите. Статистиката е фрапираща. На един прокурор се падат във всеки момент около 60 - 70 дела на досъдебно производство, извън тях са преписките, по които трябва да се произнася, и участията в съдебни заседания. Тъй че проблемите не идват от недобри взаимоотношения между МВР и Прокуратурата, а по-скоро са от организационен характер. И се преодоляват с трупане на опит, подобряване на комуникацията и развиване на екипния принцип на работа, на който аз много залагам.


Тоест Вие не виждате да има проблеми с независимостта на прокуратурата и да се налага тя да бъде отстоявана?


- Независимостта на прокуратурата може да бъде само една - когато всеки прокурор работи само и единствено съобразно закона. Не бих казала, че е коректно, когато някой представител на изпълнителната власт изпреварващо дава информация за това какво ще предприема, или - по-недопустимо -  какво трябва да предприеме по конкретно дело даден прокурор или определена структура на прокуратурата, но това няма отношение към работата на институцията. Това не я прави зависима, нито може да предопредели некачествено свършване на работата. Въпрос е на усещане на самите прокурори. Разбира се, трябва да се преценява кога изнасянето на конкретна информация ще попречи на разследването по конкретно дело и тази преценка трябва да се прави от наблюдаващия прокурор. В тази връзка искам да подчертая, че важна роля има и съответният административен ръководител. Той трябва да осигури на колегите си спокойствието, че няма да допуска вмешателство в тяхната работа, но в същото време ще търси отговорност за допуснати слабости, в резултат на поддаване на такова вмешателство.


Как оценявате работата на досегашния Висш съдебен съвет и какви са очакванията Ви от новоизбрания?
- Не бих искала да давам оценка на ВСС, чийто мандат изтече. Мисля, че колегите свършиха немалко работа...


Например?


- Ами - най-малкото - приеха новите правила за атестиране, провеждаха конкурси, макар и неритмично... Има много неща, за които могат да бъдат критикувани, но и не можем да не отчетем, че това е първият по рода си - постоянно действащ ВСС. Един колективен орган, който все пак има нужда да се сработи, да установи правила, а когато е за първи път, невинаги е най-сполучливото. Затова сега, след избора на новия ВСС, след  като са направени препоръките към новите членове на ВСС на базата на констатираните слабости, може да се каже: което е било добро - продължаваме го, което е било слабост и грешки - поправяме го. Вярно е, че основният проблем, с който не можа да се справи ВСС, е натовареността на магистратите. Надявам се новият ВСС, който ентусиазирано започна работата си, да го реши. Макар че аз се притеснявам - този проблем не е никак лесен за решаване. Натовареността не се измерва само с брой дела и срокове, а е изключително комплексен проблем.


Вашето име все по-често се споменава като възможен кандидат за главен прокурор - обсъжда ли се кандидатурата Ви?


- Не само моето име, и други имена се споменават в публичното пространство. Все още не смятам че е дошъл този момент. ВСС е органът, който може да номинира кандидати, както и министърът на правосъдието, знаете процедурата. Аз все още смятам че е редно да оставим на новоизбраните членове на ВСС  време за структуриране, да си изработят правилата за работа, да си изберат комисиите, да вземат важните решения по бюджета на съдебната система, тоест имат спешни и важни въпроси да решат. И затова е коректно да ги оставим да се огледат, да помислят от кой момент да започне процедурата за избор на главен прокурор, има още време по закон, имаме си действащ главен прокурор все още.


 Вие вярвате, че ще се сложи край на традицията главният прокурор да се посочва от политическата сила, която управлява?


- Аз не мога да кажа как точно ще процедира ВСС от тази гледна точка. Говоря за правомощията на съвета, както ги е предвидил законът. Искам да вярвам, че колегите ще направят това, за което излъчиха сигнал: че този път те ще се опитат да наложат професионални кандидатури. Тоест че няма да има политически назначения, а ще бъдат номинирани хора от съдебната система с опит и яснота за това, което се случва,  и с визия  кое трябва да бъде продължено и кое променено. Признавам си и повтарям - иска ми се да вярвам това да се случи.


Какво трябва да се промени в прокуратурата, след като непрекъснато се говори за реформа?


- Съдебната система в трите й части – съд, прокуратура и следствие, е изключително удобен виновник за всичко, което се случва в държавата. Най-вече защото е доста консервативна като система -  аз продължавам да твърдя, че консервативността на съдебната система е нещо полезно. Но има много неща, които трябва да се променят. За някои от тях вече сме предприели действия в рамките на Прокуратурата. Повишаване на квалификацията и качеството на работа, специализация на прокурорите по направления. Силен старт беше създаването на съвместните екипи за разследване на организираната престъпност. Привърженик съм на специализацията, включително на специализирания съд и прокуратура. И колкото и скептично да се отнася обществото към техните резултати досега, те са сериозни. Независимо, че при тях има проблеми и от кадрово естество - има непопълнени щатни бройки, за което ще разчитаме на ВСС в спешен порядък да реши и този проблем. Ще настояваме и пред парламента за преосмисляне на материалната компетентност на специализираните прокуратури, защото за наше съжаление не се постигна очакваното - там да се разглеждат наистина само онези дела, касаещи същинската тежка организирана престъпност.


Имаме и други  идеи  - извън специализираните екипи: Започнали сме инициатива за изграждане на специализирани мрежи от прокурори по вертикала на цялата прокуратура, като се започне с шапка от ВКП - от прокурори доказани специалисти по определена материя, които да оказват методическа помощ, а също  и по конкретни дела, когато бъде поискана от колегите "на фронтовата линия" - наблюдаващите прокурори.


Започнахме сериозна дейност по темата малолетни и непълнолетни лица. Наблягаме на необходимостта специално внимание да се обръща на непълнолетните извършители на престъпления. Надявам се и това да е сериозен акцент в работата на прокуратурата занапред. За цялото общество е от изключително значение тези деца да не бъдат третирани и заклеймявани от момента, в който са допуснали грешката да извършат деяние, квалифицирано като престъпление по наказателния кодекс. Те не бива да бъдат заклеймявани завинаги. Обществото трябва да проявява грижа към тях и да оценява причините, които са ги довели до такива деяния.


Работата на прокуратурата е изключително важна, защото тя поема като основен свой акцент работата с тези извършители, начина по който се разследват делата, за да не се достига до травмиране на психиката на децата. Подходът трябва да е такъв, че те да  бъдат стимулирани да осъзнаят своята грешка. И да започнат един нормален път на развитие. Всичко това трябва да става под наблюдението на специализирани прокурори. Вече има създадена мрежа за работа с непълнолетни, която има разработен план за специализирано обучение. Изключително добре и синхронизирано работим с Държавната агенция за закрила на детето. Имаме много добра координация с неправителствения сектор, в това число искам специално да подчертая работата на Института за социални дейности и практики, който вече е създал в три- четири центъра специализирани стаи за разпити на деца. Те се ползват и от прокурорите, разследващите екипи и съдиите.  Изключително благодарност отправяме и към Българския хелзински комитет, благодарение на който прокуратурата извърши доста сериозна работа и по домовете за деца с физически и умствени увреждания. Освен работата по делата с извършители непълнолетни, изключително голям акцент в работата на прокуратурата има и работата с пострадалите деца. Смятам, че това е изключително важно, защото и тази група деца са подложени на много различни форми на въздействие.


Друг съществен акцент в процеса на самореформиране на Прокуратурата, е приемането на методика за  анализ на оправдателните присъди и на върнатите от съда дела. Идеята ни е да възприемем концепцията за това, че и прокурорите вътре помежду си могат да осъществяват същата тълкувателна и аналитична дейност, както съдилищата, когато обобщават практиката си. Да си оценяваме къде са допуснати грешки и от какъв характер са те.


А ми се иска по-нататък да стигнем и до възможността за реализиране на лична отговорност при системни пропуски и некачествено свършена работа - знам че това няма да се хареса, като  го кажа ...


Това за личната отговорност на прокурорите не трябваше ли отдавна  да се въведе -  то може да ги мотивира и да се противопоставят на натиск, тъй като ще носят отговорност?


- Когато се направи анализ въз основа на определен брой дела, изводите ще бъдат обективни. И ще се види дали става дума за системен пропуск, грешка, некомпетентност... Докато на този етап при една чиста статистика за брой осъдителни, брой оправдателни присъди, никой не може да каже откъде идва проблемът.


Какво е мнението Ви за членуването на магистрати в тайни братства, каквито са  масонските структури? След като те са полагали клетва за лоялност към непублични каузи и връзки, това няма ли да ги поставя понякога в конфликт на интереси? Подкрепяте ли да се запише в Закона за съдебната власт, че те трябва да декларират своята принадлежност към  такива структури?


- Не съм специалист по темата за тези братства, не знам какви клетви и ангажименти поемат, не ги разбирам. Но щом  не са инкриминирани, не знам дали е коректно да осъждаме колегите, които членуват в такива структури. Може би трябва да се постави въпросът пред законодателната власт.


Знам само, че в масонските ложи не приемат жени, тъй че дамите в съдебната власт сме извън  подозрение за тайни връзки.

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 3950 Неутрално

  кога ще пипнат прокурора по делото на Фандъкова за убитите от кучетата хора !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1576 Разстроено

  Госпожата казва: "Моето убеждение е, че към периода, в който инкриминираните деяния са извършени – 2002 – 2004 г., българското законодателство все още не предвиждаше такива конкретни текстове в нашия Наказателен кодекс, които да бъдат адекватни на новите отношения, настъпващи в страната ни като част от Европейския съюз."

  Това означава ли, че след 2004 г. всички инкриминирани деяния са внесени от Прокуратурата в Съда и от там са излезли с ефективни осъдителни присъди??? Какво стана, например с Калинката, която се подигра на България и Германия по най-арогантен начин? Равни ли сме всички пред Закона? Какво е доверието на обикновените хора в Прокуратурата и Съда? Това са все въпроси, на които ние и европейските ни партньори чакаме отговори!!!!

 3. 3 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 650 Неутрално

  От цялото интервю е видно, че когато каже нещо вярно, веднага пояснява, че не е искала да каже това!
  Абсолютно конюктурна личност, която е склонна да обслужва всеки полъх на вятъра, независимо от посоката му!

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 4. 4 Профил на province2001
  province2001
  Рейтинг: 439 Неутрално

  какво да каже прокурор Тонева, като много добре и е известно, че матриалът в прокуратурата като е назначен шуробаджанашки, не може да произведе по-добър резултат. Над много прокурори има чадъри, политически, роднински, гилдийни, а до момента няма търсене на персонална отговорност за делата им. А докато пресата продължава да пише "прокуратурата направи това и онова", а не започне д апише Прокуро Иванов, наблюдаващ дело еди и кое си направи това" нищо няма д асе промени. Трябва търсене на лична отговорност. прокурорите са публични фигури както и съдиите използвайте имената им, а не удобната сянка на институцията Прокуратура. Когато изгърмят двама трима за некадърност и другите ще се стреснат.

 5. 5 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Обществото дори няма вече големи очаквания, като знае какви
  абсурди сътвори тази система

 6. 6 Профил на Бил Тамусен
  Бил Тамусен
  Рейтинг: 585 Неутрално

  А до адвокатите и прокурорите, тези радетели на правото, дето заплашват хората с убийства кога ще стигнете?

 7. 7 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Всякакви кусури могат да бъдат открити в думите на г-жа Тонева, но за момента е единственият читав кандидат за нов главен прокурор, особено на фона на милиционерските фаворити.
  Дори и сама защото:
  - била е в прокуратата и вече я познава отвътре, но пък е била твърде малко време, за да попие свинщината на блатото;
  - била е съдия и има поглед и от другата страна;
  - като съдия беше от хората, които си позволяваха публично да изказват смислени и критични мнения;
  - има познания в европейска перспектива.

  За съжаление, вероятно именно защото е най-читавият кандидат, надали ще бъде избрана тя...

 8. 8 Профил на ermaht
  ermaht
  Рейтинг: 493 Неутрално

  И ТОВА КОГА ДА ГО ОЧАКВАМЕ ???
  СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЛИ ???
  МОЖЕ БИ ПРИ НЯКОЕ ДРУГО УПРАВЛЕНИЕ ???

 9. 9 Профил на Georgi
  Georgi
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Толкова дълго интервю, а нищо конкректно не казва. Само локуми.

 10. 10 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Ще стигнете....след 100ина години...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 11. 11 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1273 Любопитно

  Ще стигнете? Нима? И кога това? Някой друг път?

 12. 12 Профил на solaris69
  solaris69
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Сигурно ще стигнете, в някой друг живот!

 13. 13 Профил на solaris69
  solaris69
  Рейтинг: 435 Весело

  Така е! Ето, започнаха с това да накажат пасивността на главния прокурор с произвеждането му в конституционен съдия! Горкинкият!

 14. 14 Профил на Slarty
  Slarty
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  "Аз не ги обяснявам със слаб професионализъм."
  Аз пък ги обяснявам освен със слаб професионализъм, и с умишлено несъбиране и затриване на вече събрани доказателства.


  "Излиза, че прокурорите са се старали да отговорят на определени очаквания с обвиненията, които повдигат."
  Това е факт.

  Без паника!
 15. 15 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Ще стигнете като си изчистите задника. Моля модератора да не трие това, защото приложеният имидж във формат джипег илюстрира прекрасно за какво говоря - по същество и по темата:
  http://i1181.photobucket.com/albums/x422/neon_goat/--5.jpg

  Коментари нужни ли са?

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 16. 16 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1193 Любопитно

  В България анархията и безотговорността се радват на по-голяма почит от Христос , Аллах , Буда , Яхве и всички останали божества и религии за които се сетите!!!! Главна вина за това носи българската правосъдна система в лицето на следствието , прокуратурата и корумпирания български съд!!! На магистратите с хотелите мястото им е в затвора , а не на съдийските , прокурорските и следователски банки!!!

 17. 17 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 1276 Любопитно

  При тази безформеност,
  как ли е успяла да се стегне за снимката?

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 18. 18 Профил на ekip
  ekip
  Рейтинг: 762 Неутрално

  Ако г-жата е наистина читав човек и прокурор, то тя няма шанс да стане главен прокурор. Прокуратурата е най-голямата смрад в системата и би било опасно да ги оглави човек, който после да не може да бъде предложен от Президента за КС.

 19. 19 Профил на mak1951
  mak1951
  Рейтинг: 444 Любопитно

  в кой живот, пардон, мандат ще случи това?

  mak1951
 20. 20 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1193 Любопитно

  До #7-forza- "...Тонева е за момента динствения читав кандидат за главен прокурор..."

  Многократно съм заявявал , че бългрските юридически дипломи трябва да се анулират!!! Да се забрани на завършили право в България , да заемат магистратски и разследващи длъжности!!! Да се приемат германските НК и НПК 1:1 !!!! Да се внесат у нас юристи за магистрати от Германия и Австрия с помощта на европейския парламент в Страсбург!!! Българските политици да не ни занимават референдум за АЕЦ "Белене" , ами да седопитат до българите , съгласни ли са да се откажат от частичен суверенитет в Правосъдната ни система!!!

 21. 21 Профил на timtim
  timtim
  Рейтинг: 493 Неутрално

  Женицата е част от статуквото.
  А то е напълно неприемливо!

 22. 22 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Галина Тонева, зам.-главен прокурор: Ще стигнем и до лична отговорност на прокурорите при системни пропуски и грешки?
  Кога ще стигнете и до лична отговорност на прокурорите при системни пропуски и грешки? След дъжд качулка, след сватба булка?
  "Бих приел безрезервно кандидатурата на г-жа Галина Тонева за главен прокурор. Тя е запозната със структурната реформа в прокуратурата и би могла да продължи започнатото." Това заяви шефът на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов пред БНТ по повод предстоящия избор на нов главен прокурор и спрягането на името на заместник-главния прокурор Галина Тонева за поста. Сарафов бе категоричен, че наследникът на Борис Велчев трябва да бъде магистрат от кариерата – съдия или прокурор, да притежава много високи професионални и лични качества, а г-жа Галина Тонева отговаря на всички тези критерии. Той припомни, че Галина Тонева е била съдия, а преди няколко години бе назначена за заместник-главен прокурор.

  Галина Тонева-Дачева, беше заместник-шеф на Софийски апелативен съд, когато обвинител №1 я посочи 2009 г. за свой заместник.

 23. 23 Профил на Вени Марковски
  Вени Марковски
  Рейтинг: 764 Гневно

  Като юрист съм потресен от тези думи. Ако бяха казани от мен - иди-дойди, но това е заместникът на главния прокурор!??! Разбирате ли какво ни казва тя? Че "колегите" ѝ са били толкова некадърни, че са решили да образуват дело не за това, за което обвиняемите са можели да бъдат наказани, а за друго, за което са... невинни!!!! Защо са го сторили ли? За да замажат очите на Европейската култура, разбира се, а и може би за да се издигнат в кариерата си. Какво стана със съдията, който осъди обвиняемите на първа инстанция? А-а, да не е станал шеф на ВАС?
  "Тоест, от една страна, има законодателен проблем, а от друга - желанието да бъде наказано действително извършеното, е довело до опит да бъде квалифицирано по по-тежко наказуем състав на престъплението. Очевидно колегите са сметнали, че просто да инкриминират едни документни престъпления ще изглежда доста несериозно пред обществото. Затова се е стигнало до квалификация по по-тежък престъпен състав, който всъщност не би могъл да бъде доказан на базата на събраното като доказателства и в досъдебната, и в съдебната фаза на процеса."

  Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 24. 24 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 858 Неутрално

  До коментар [#2] от "Дедо Либен":

  По времето на цар Крум не сме били членове на ЕС, но сме били напълно наясно кое деяние е престъпно и какво наказание заслужава: общо взето придържайки се към десетте божи заповеди.

 25. 25 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Галинче,
  а имаше време, когато като се кажеше, че работата ще стигне до прокурор, чакащия го тази среща пускаше течност отпред!
  А сега хуква да търси пари!

 26. 26 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 708 Неутрално

  До коментар [#24] от "waterfall":

  Общо взето, ама някой друг път.

  България е древна и заслужава много повече!
 27. 27 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 708 Неутрално

  До коментар [#23] от "Вени Марковски":

  Като колега мисля, че думата потресен е прекалено меко. Все едно да видиш как твой познат участва в оргия и да му кажеш, че другия път трябвало да вземат повече дрога.

  България е древна и заслужава много повече!
 28. 28 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 722 Неутрално

  "Ще те дам на прокурор" стана нещо като "Ще те дам на Торбалан". Много локуми и нищо конкретно. А по единствения казус с минираното дело по САПАРД се измъква по терлички с доста притеснителни аргументи. А дали МВР командва прокуратурата? Ако прокуратурата беше на място, изобщо нямаше да се поддаде на натиск да повдига обвинения по тотално съсипани и скалъпени дела.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 29. 29 Профил на kman
  kman
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "А ми се иска по-нататък да стигнем и до възможността за реализиране на лична отговорност при системни пропуски и некачествено свършена работа".

  Шокиращо! Революционно! Радикално!!!

  Уф, ама не, това ще стане "по-нататък", сега още не сме готови за подобни революции, ще си караме както досега в блатото, няма виновни за нищо...

 30. 30 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 858 Неутрално

  До коментар [#26] от "flagellumdei":

  Май обърках епохите,а?

 31. 31 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 652 Неутрално

  Амиии? Защо още не сте стигнали? Какво чакате?

  goblenka
 32. 32 Профил на chernomorski
  chernomorski
  Рейтинг: 584 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK