Галина Захарова, върховен съдия: Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд

Галина Захарова, върховен съдия: Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд

© Надежда Чипева, КапиталГалина Захарова е съдия от Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Тя е магистратът, който подаде оставка от предишния Висш съдебен съвет през 2011 г., заедно със съдия Капка Костова, в знак на несъгласие с избора на Владимира Янева за председател на СГС - избор, който се запомни с  драстичната липса на прозрачност и мотиви, тъй като в конкурса участваше още един съдия - с безупречна репутация, неоспорена и до днес от никого. Заради куража на съдия Захарова да има позиция и да я изразява публично и достойно, и заради доказания й професионализъм тя се ползва с висок авторитет сред съдийската колегия.


Затова се обърнахме към нея с въпроси в навечерието на най-важния избор за годината, който ще направи утре ВСС - за председател на Върховния касационен съд (ВКС).


Как един върховен съдия определя значението на утрешния избор на председател на ВКС? И как обикновените граждани да разбират посланието на ВСС през цялото време на процедурата за избора -  "всички кандидати са еднакво добри и подходящи"?

- Изборът за ръководител на ВКС е състезание на идеите, професионалната квалификация, опита и качествата на кандидатите. За обществото и за съдийската общност е от особено значение ясно да разберат и да бъдат убедени в конкретните преимущества на единия от кандидатите. Такъв резултат може да се постигне само чрез обективно сравнение на конкретните данни, очертаващи качествата на кандидатите.
Оценяването им със стереотипни одобрителни фрази не допринася за прозрачността на избора. Формулата "всички са еднакво добри и подходящи" е дипломатична и удобна, но не изяснява конкретните предимства на някой от кандидатите, нито по-слабите страни на останалите. Крайните изводи трябва да се основават върху ясни факти, които могат да бъдат проверени и доказани.


А каво означава за Вас честен избор?


- Честният избор се провежда при своевременно оповестени изисквания за длъжността; при ясни критерии, въз основа на които ще се направи съпоставката между кандидатурите; при съдържателен дебат относно качествата на кандидатите.


Така всеки от тях ще узнае защо е подходящ или неподходящ за длъжността, а всички странични наблюдатели ще "видят" и ще разберат защо е взето съответното решение. Всяко отстъпление от тези простички правила води до симулация на състезателност и поражда съмнения за прикрити съображения, извън действителните професионални, делови и нравствени качества на избрания кандидат.


Вие бяхте сред съдиите, които подкрепиха съдия Павлина Панова за председател на ВКС - защо?


- Убедена съм, че председателят на ВКС трябва да бъде професионална фигура от колектива на този съдебен орган. Свързвам перспективите за развитие на върховната съдебна инстанция с опита и идеите на колега с еднопосочен професионален път и последователно кариерно израстване единствено въз основа на заслугите му към правосъдието.


Личната ми подкрепа за кандидатурата на Павлина Панова се основава на развитите в концепцията й идеи, убедителната им защита на изслушването пред колегите от ВКС, представянето й при публичните изяви, които съм проследила, и непосредствените ми впечатления за професионалната й компетентност и морален интегритет, получени в хода на дългогодишната ни съвместна работа (още като съдии в СГС).


Професионализмът и нравственият облик на съдия Панова са последователно доказани в хода на целия й досегашен професионален път. Оценявам високата степен на личната й независимост, нетърпимостта й към всякакви форми на външен натиск и безкомпромисността й при осъществяването на пряката й съдийска функция.


Сериозно внимание заслужава развитата от съдия Панова теза и очертаните от нея конкретни мерки за съдийското самоуправление като основополагащ фактор за успешно провеждане на реформата и превръщането на ВКС в модел на управление за останалите съдилища в страната. Смятам, че нейната визия и цялостно поведение разкриват лидерски потенциал, който може да даде тласък на положителните промени и да предостави адекватен и реален отговор на очакванията на обществото и съдийската общност.


Чуха се мнения от Българската съдийска асоциация, че не трябва да се изразяват позиции, за да не се влияе на членовете на ВСС да формират волята си свободно?


- Нямам опасения, че активната ни позиция в подкрепа на една от кандидатурите за председател за ВКС би могла да се изтълкува като недопустимо "влияние" върху ВСС. Считам за полезно и достойно да изразяваме свободно пред решаващия орган професионалното си мнение по въпросите, които касаят управлението на съдебната власт. Съдебният съвет представлява съдебната власт и не трябва да се отчуждава от магистратите и да се дистанцира от реалните нужди на съдебните органи. Въпрос на управленски капацитет е даден въпрос да се разреши при пълна информираност относно мненията на съдиите и при всестранно отчитане на реалните нужди на съдебните органи.


Съдиите не могат да бъдат лишени от свободата да формират и изразяват ангажираност към актуалните проблеми на правосъдието и върховенството на закона. И без значение е броят на колегите, които отстояват дадена кауза. Правилността на една идея се определя от същността й, а не от числеността на последователите й. Всеки добросъвестен магистрат заслужава внимание и уважение, поради което гласът му трябва да бъде чут. Опитите за внушение, че управленските теми са извън компетентността на съдиите, са опасни, защото насаждането на "мълчание" цели обезличаване на съдиите и застрашава независимостта.


Убедена съм, че нито един гражданин не би искал делото му да бъде решено от безразлични лица, лишени от съпричастност към проблемите на обществото и на отделния човек.


Защо е толкова важен този избор?


- Изборът на председател на ВКС е от значение за правилното функциониране на цялата съдебна власт. Ролята на ВКС да утвърждава стандартите на правосъдието, авторитета му, широката му юрисдикция – върху територията на цялата страна, твърде значителната продължителност на мандата на председателя (7 години) са все обстоятелства, които предопределят възможностите за влияние върху развитието на цялата съдебна система.


В зависимост от персоналните си качества и поведение, личността на председателя на ВКС може да мобилизира потенциала на съдийската общност за положителна промяна, но може да задържи в застой реформаторските тенденции, а дори и да заличи някои от досегашните демократични постижения с въвеждането на ретроградни управленски практики.


За да повиши доверието в институцията, председателят на ВКС трябва да е човек с безспорни лични и професионални качества, с висока степен на лична независимост, с ясна визия за перспективите и начините за усъвършенстване на правораздаването. Затова ВСС трябва да вземе решението си отговорно и обективно, в условията на публичност, пълна прозрачност и реална състезателност.


Ролята на административните ръководители в съдебната система остава неясна за обществото, тъй като те не управляват съдиите, а същевременно са фигури с огромно влияние в съдебната власт...


- Административните ръководители персонализират органите на съдебната власт пред обществото, поради което се възприемат като "лица" на системата. От изключително значение е каква личност олицетворява правосъдието и с какъв именно човек се отъждествява съдебният орган.


Постоянно трябва да напомняме за опасността от отрицателно "самовъзпроизвеждане" на съдебната система. Качественият лидер насърчава и утвърждава професионализма, почтеността и отговорността на членовете на колектива, а неудачният ръководител мултиплицира негативните си качества в цялостната дейност на съдебния орган.


Поради това изборите на административни ръководители са от категорията на онези решения, които имат дългосрочно отражение върху перспективите за развитие на съответните съдебни органи и на правосъдието в цялост.


Можеше ли да се избегне кризата  в управлението на Софийския градски съд, чието ръководство в момента е обект на проверка?


- Тази конфликтна ситуация беше неизбежна, тъй като беше заложена още през 2011 г. с непрозрачния избор на председателя на СГС.


Административните постове в съдебната система дефинитивно не следва да бъдат източници на някакви привилегии, а само на задължения:х към обществото – за да подготвят условията за ефективно правосъдие, към гражданите – за да гарантират доверието им, че делата им ще бъдат правилно решени, към отделните съдии – за да им осигурят необходимите предпоставки да вършат качествено работата си.


Важно е кадровият орган на съдебната власт, останалите държавни органи, професионалната общност и отделните граждани ясно да осъзнават тези специфични изисквания на административните длъжности в съдебната система. За да бъдат преодолени рисковете от въвеждане на единоначалието при управлението на съдебната система, накърняването на съдийската независимост и "феодализирането" на съдебните органи.


Споменахте публичност и прозрачност на избор на съдебните ръководители  - синоними ли са?


- Публичността и прозрачността са ключови инструменти за преодоляване на недоверието към съдебната власт. Но не са равностойни синоними.


Публичността е една от предпоставките за постигане на прозрачност в управленските решения. Тя прави процеса явен и открит.


Прозрачността пък осигурява видимост и яснота на крайния резултат. Иначе казано, публичността предоставя възможност "да се види" как протичат определени процеси. Прозрачността пък показва и обяснява "защо" се вземат определени решения.


Няма спор, че в последните години дейността на съдебната власт се осъществява в условията на все по-засилваща се публичност. Проблемът с прозрачността на вземаните решения обаче продължава да съществува. Въпреки условията на публичност и гласност, начинът на провеждане на процедурите все още не създава у страничния наблюдател сигурност и яснота по въпросите как именно и защо – въз основа на какви критерии, факти и обстоятелства – се е стигнало до формирането на определено решение.


Така например, предишният неуспешен опит за избор за председател на ВКС беше проведен в условията на безпрецедентна публичност – беше цялостно проследен от медиите, излъчен он-лайн, като всички имаха възможност да го наблюдават. Мисля обаче, че хората не разбраха защо никой от двамата уважавани колеги от ВКС не беше избран, въпреки че професионалната им компетентност и нравствените им качества получиха блестящи оценки от членовете на съдебния съвет.


На какво се дължи неяснотата?


- Тази неяснота се дължи на отсъствието на откровена и съдържателна дискусия, която да осигури прозрачност на проведената от ВСС процедура. Състоянието на ВКС не бе анализирано и оценено, не бяха дебатирани достиженията и проблемите му. Не бяха разяснени вижданията на Съвета за бъдещото развитие на този съдебен орган. Не бяха очертани конкретни изисквания за длъжността председател на ВКС. Съответно, не стана и ясно кои именно качества и идеи на кандидатите не бяха одобрени от кадровия орган.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 466 Разстроено

  "....безразлични лица..."
  бих добавил :чужди за болката на другите и много, много корумпирани...

  Happy face says, adios !
 2. 2 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Браво за това интервю! Да помечтаем за повече такива съдии!

 3. 3 Профил на Huba_Buba
  Huba_Buba
  Рейтинг: 459 Неутрално

  С такива хора има малък лъч надежда в този безкраен и мрачен тунел наречен българска съдебна система ..

 4. 4 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 524 Неутрално

  съдия с добро име откровено лобира за колега- съдия с добро име

  Изглежда нормално и много различно от всичкото лицемерие на което сме свидетели постоянно в обществото и политиката

 5. 5 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 466 Неутрално

  На снимката:честна и достойна съдийка.4000 души в България вярват в това.Аз не съм видял хиена да посяга на собственото си месо,когато е гладна.А вие?Така наречената съдебна реформа все повече се изражда в уреждане на юристите от РБ на сладки постове със ходатайството на този ,който си ги избира и когото щяха да разследват за търговия с влияние.Фарс,невиждан по други географски ширини.

 6. 6 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Освен професионализъм, да притежава и морал.

 7. 7 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2520 Любопитно

  Добре е често да виждаме и чуваме съдиите като хора, облечени с власт не по волята на народа, но в името на който се произнасят, когато са облечени в тоги. Още по-добре е да познаваме техните възгледи по разрешаването на всякакви житейски (морални) проблеми. Една от основните причини съдебната ни система да е на това незавидно дередже е "анонимността" на магистратите - скриването на всякакви връзки и зависимости под дебелата сянка на институцията.

  (Съдия Захарова не е ли дъщеря на руснака проф. Владимир Захаров, известен в ЮФ с кротостта и твърдите си комунистически убеждения?)

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 8. 8 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 786 Неутрално

  "Галина Захарова, върховен съдия: Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд"
  Може, но не е задължително да е от същия съд. Колкото до професионализма, всички съдии във ВКС са професионалисти, както впрочем и всички останали български съдии, прокурори, и следователи/съдебна власт/, защото това е професията им,това работят, за което българските данъкоплатци им плащат заплатите и екстрите. Критериите трябва да са съвсем други, но не са удобни на т. нар. "задкулисие", каквото и да означава това. В блатото на съдебната власт оцеляват и "бисери" като съдия Златанова. Има ще много такива - съдии, прокурори и следователи, които от време на време "проблясват" в мътилката. Без пресушаване на блатото и изчистване на тинята обаче, нищо няма да се получи.

 9. 9 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  Гробище не можеш да ремонтираш с хора отвътре. Трябва си някой отвън за да сложи бездарните корумпирани гарги в ред.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 10. 10 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  [quote#9:"Нефертити"]Трябва си някой отвън за да сложи бездарните корумпирани гарги в ред. [/quote]
  Съгласна съм! Особено като слушах Райковска и Панова в последно време. Тези двете нямат никакво желание за промени - според тях всичко с ВКС си е наред, а вътрешните проблеми са си тяхна, "вътрешна" (разбирай "секретна" работа. Ако само ще прехвърлят топката към другото "турско гробище" - прокуратурата, за какво са ни?!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 11. 11 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  До коментар [#10] от "Black Ice":

  Не искат реформи защото реформите ще им прекъснат далаверата и ще им се наложи да работят. Дават мило и драго и се излагат само и само да запазят статуквото. А от Райковска нищо освен далавери не може да се очаква.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Дано тези,от които зависи избора да чуят какво говори многоуважаемата съдиика.

 13. 13 Профил на Yordan Damaskinov
  Yordan Damaskinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Съдия Захарова със своите точни и убедителни отговори очертава профила на достойния председател на ВКС и на всеки съд. Поздравления.

 14. 14 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 993 Неутрално

  До коментар [#9] от "Нефертити":

  Най-добре е да ги разгони с една сопа.

 15. 15 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3838 Неутрално

  [quote#5:"hmc12310991"]Така наречената съдебна реформа все повече се изражда в уреждане на юристите от РБ на сладки постове със ходатайството на този ,който си ги избира и когото щяха да разследват за търговия с влияние.[/quote]
  Ще дадеш ли някакви факти или ще продължаваш да пишеш ей така…без такива?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 16. 16 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  До коментар [#15] от "Храбър":

  За очевадното не са нужни факти.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 17. 17 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#7] от "Black Ice":

  Да- дъщеря е на същия Владимир Захаров. Това обаче нищо не означава, защото вижданията и убежденията и въобще не са еквивалентни на тези на баща и.
  И поредно доказателство за това е съдържанието на самото интервю.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 18. 18 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  [quote#17:"Rhapsody of Fire"]И поредно доказателство за това е съдържанието на самото интервю. [/quote]
  Да, съгласна съм. Защитата на кандидатурата на съдия Панова все повече се превръща в пробен камък за цвета на убежденията. Панова няма никакво намерение да променя каквото и да било. Тя е част от статуквото в отдавна развалената "глава" на рибата. Всички знаят, че изходът по важните дела зависи единствено и само от съдиите във ВКС. В този съд са съсредоточени огромни интереси, свързани не само с търговските дела. Да не забравяме, че Красьо Черничкия излезе абсолютно "бял" оттам. Колкото по-скоро ВКС престане да е "черна кутия" за взетите от съдебната мафия решения, толкова по-добре. "Вътрешен човек", каквато е Панова, няма да допринесе за ценностите, за които говори уважаемата съдия Захарова.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 20. 20 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 753 Любопитно

  Професионалисти с дипломи -бол, професионалисти с морал- нъц

 21. 21 Профил на nik_177.
  nik_177.
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Според последните проучвания доверието в съда /ВКС включително/ е 8 %. Недоверието - 92 %. Защо тогава начело на ВКС трябва да е "професионалист от същия съд", моля?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK