Галина Захарова, върховен съдия: Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд

Галина Захарова, върховен съдия: Председателят на ВКС трябва да бъде професионалист от същия съд

© Надежда Чипева, КапиталГалина Захарова е съдия от Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Тя е магистратът, който подаде оставка от предишния Висш съдебен съвет през 2011 г., заедно със съдия Капка Костова, в знак на несъгласие с избора на Владимира Янева за председател на СГС - избор, който се запомни с  драстичната липса на прозрачност и мотиви, тъй като в конкурса участваше още един съдия - с безупречна репутация, неоспорена и до днес от никого. Заради куража на съдия Захарова да има позиция и да я изразява публично и достойно, и заради доказания й професионализъм тя се ползва с висок авторитет сред съдийската колегия.


Затова се обърнахме към нея с въпроси в навечерието на най-важния избор за годината, който ще направи утре ВСС - за председател на Върховния касационен съд (ВКС).


Как един върховен съдия определя значението на утрешния избор на председател на ВКС? И как обикновените граждани да разбират посланието на ВСС през цялото време на процедурата за избора -  "всички кандидати са еднакво добри и подходящи"?

- Изборът за ръководител на ВКС е състезание на идеите, професионалната квалификация, опита и качествата на кандидатите. За обществото и за съдийската общност е от особено значение ясно да разберат и да бъдат убедени в конкретните преимущества на единия от кандидатите. Такъв резултат може да се постигне само чрез обективно сравнение на конкретните данни, очертаващи качествата на кандидатите.
Оценяването им със стереотипни одобрителни фрази не допринася за прозрачността на избора. Формулата "всички са еднакво добри и подходящи" е дипломатична и удобна, но не изяснява конкретните предимства на някой от кандидатите, нито по-слабите страни на останалите. Крайните изводи трябва да се основават върху ясни факти, които могат да бъдат проверени и доказани.


А каво означава за Вас честен избор?


- Честният избор се провежда при своевременно оповестени изисквания за длъжността; при ясни критерии, въз основа на които ще се направи съпоставката между кандидатурите; при съдържателен дебат относно качествата на кандидатите.


Така всеки от тях ще узнае защо е подходящ или неподходящ за длъжността, а всички странични наблюдатели ще "видят" и ще разберат защо е взето съответното решение. Всяко отстъпление от тези простички правила води до симулация на състезателност и поражда съмнения за прикрити съображения, извън действителните професионални, делови и нравствени качества на избрания кандидат.


Вие бяхте сред съдиите, които подкрепиха съдия Павлина Панова за председател на ВКС - защо?


- Убедена съм, че председателят на ВКС трябва да бъде професионална фигура от колектива на този съдебен орган. Свързвам перспективите за развитие на върховната съдебна инстанция с опита и идеите на колега с еднопосочен професионален път и последователно кариерно израстване единствено въз основа на заслугите му към правосъдието.


Личната ми подкрепа за кандидатурата на Павлина Панова се основава на развитите в концепцията й идеи, убедителната им защита на изслушването пред колегите от ВКС, представянето й при публичните изяви, които съм проследила, и непосредствените ми впечатления за професионалната й компетентност и морален интегритет, получени в хода на дългогодишната ни съвместна работа (още като съдии в СГС).


Професионализмът и нравственият облик на съдия Панова са последователно доказани в хода на целия й досегашен професионален път. Оценявам високата степен на личната й независимост, нетърпимостта й към всякакви форми на външен натиск и безкомпромисността й при осъществяването на пряката й съдийска функция.


Сериозно внимание заслужава развитата от съдия Панова теза и очертаните от нея конкретни мерки за съдийското самоуправление като основополагащ фактор за успешно провеждане на реформата и превръщането на ВКС в модел на управление за останалите съдилища в страната. Смятам, че нейната визия и цялостно поведение разкриват лидерски потенциал, който може да даде тласък на положителните промени и да предостави адекватен и реален отговор на очакванията на обществото и съдийската общност.


Чуха се мнения от Българската съдийска асоциация, че не трябва да се изразяват позиции, за да не се влияе на членовете на ВСС да формират волята си свободно?


- Нямам опасения, че активната ни позиция в подкрепа на една от кандидатурите за председател за ВКС би могла да се изтълкува като недопустимо "влияние" върху ВСС. Считам за полезно и достойно да изразяваме свободно пред решаващия орган професионалното си мнение по въпросите, които касаят управлението на съдебната власт. Съдебният съвет представлява съдебната власт и не трябва да се отчуждава от магистратите и да се дистанцира от реалните нужди на съдебните органи. Въпрос на управленски капацитет е даден въпрос да се разреши при пълна информираност относно мненията на съдиите и при всестранно отчитане на реалните нужди на съдебните органи.


Съдиите не могат да бъдат лишени от свободата да формират и изразяват ангажираност към актуалните проблеми на правосъдието и върховенството на закона. И без значение е броят на колегите, които отстояват дадена кауза. Правилността на една идея се определя от същността й, а не от числеността на последователите й. Всеки добросъвестен магистрат заслужава внимание и уважение, поради което гласът му трябва да бъде чут. Опитите за внушение, че управленските теми са извън компетентността на съдиите, са опасни, защото насаждането на "мълчание" цели обезличаване на съдиите и застрашава независимостта.


Убедена съм, че нито един гражданин не би искал делото му да бъде решено от безразлични лица, лишени от съпричастност към проблемите на обществото и на отделния човек.


Защо е толкова важен този избор?


- Изборът на председател на ВКС е от значение за правилното функциониране на цялата съдебна власт. Ролята на ВКС да утвърждава стандартите на правосъдието, авторитета му, широката му юрисдикция – върху територията на цялата страна, твърде значителната продължителност на мандата на председателя (7 години) са все обстоятелства, които предопределят възможностите за влияние върху развитието на цялата съдебна система.


В зависимост от персоналните си качества и поведение, личността на председателя на ВКС може да мобилизира потенциала на съдийската общност за положителна промяна, но може да задържи в застой реформаторските тенденции, а дори и да заличи някои от досегашните демократични постижения с въвеждането на ретроградни управленски практики.


За да повиши доверието в институцията, председателят на ВКС трябва да е човек с безспорни лични и професионални качества, с висока степен на лична независимост, с ясна визия за перспективите и начините за усъвършенстване на правораздаването. Затова ВСС трябва да вземе решението си отговорно и обективно, в условията на публичност, пълна прозрачност и реална състезателност.


Ролята на административните ръководители в съдебната система остава неясна за обществото, тъй като те не управляват съдиите, а същевременно са фигури с огромно влияние в съдебната власт...


- Административните ръководители персонализират органите на съдебната власт пред обществото, поради което се възприемат като "лица" на системата. От изключително значение е каква личност олицетворява правосъдието и с какъв именно човек се отъждествява съдебният орган.


Постоянно трябва да напомняме за опасността от отрицателно "самовъзпроизвеждане" на съдебната система. Качественият лидер насърчава и утвърждава професионализма, почтеността и отговорността на членовете на колектива, а неудачният ръководител мултиплицира негативните си качества в цялостната дейност на съдебния орган.


Поради това изборите на административни ръководители са от категорията на онези решения, които имат дългосрочно отражение върху перспективите за развитие на съответните съдебни органи и на правосъдието в цялост.


Можеше ли да се избегне кризата  в управлението на Софийския градски съд, чието ръководство в момента е обект на проверка?


- Тази конфликтна ситуация беше неизбежна, тъй като беше заложена още през 2011 г. с непрозрачния избор на председателя на СГС.


Административните постове в съдебната система дефинитивно не следва да бъдат източници на някакви привилегии, а само на задължения:х към обществото – за да подготвят условията за ефективно правосъдие, към гражданите – за да гарантират доверието им, че делата им ще бъдат правилно решени, към отделните съдии – за да им осигурят необходимите предпоставки да вършат качествено работата си.


Важно е кадровият орган на съдебната власт, останалите държавни органи, професионалната общност и отделните граждани ясно да осъзнават тези специфични изисквания на административните длъжности в съдебната система. За да бъдат преодолени рисковете от въвеждане на единоначалието при управлението на съдебната система, накърняването на съдийската независимост и "феодализирането" на съдебните органи.


Споменахте публичност и прозрачност на избор на съдебните ръководители  - синоними ли са?


- Публичността и прозрачността са ключови инструменти за преодоляване на недоверието към съдебната власт. Но не са равностойни синоними.


Публичността е една от предпоставките за постигане на прозрачност в управленските решения. Тя прави процеса явен и открит.


Прозрачността пък осигурява видимост и яснота на крайния резултат. Иначе казано, публичността предоставя възможност "да се види" как протичат определени процеси. Прозрачността пък показва и обяснява "защо" се вземат определени решения.


Няма спор, че в последните години дейността на съдебната власт се осъществява в условията на все по-засилваща се публичност. Проблемът с прозрачността на вземаните решения обаче продължава да съществува. Въпреки условията на публичност и гласност, начинът на провеждане на процедурите все още не създава у страничния наблюдател сигурност и яснота по въпросите как именно и защо – въз основа на какви критерии, факти и обстоятелства – се е стигнало до формирането на определено решение.


Така например, предишният неуспешен опит за избор за председател на ВКС беше проведен в условията на безпрецедентна публичност – беше цялостно проследен от медиите, излъчен он-лайн, като всички имаха възможност да го наблюдават. Мисля обаче, че хората не разбраха защо никой от двамата уважавани колеги от ВКС не беше избран, въпреки че професионалната им компетентност и нравствените им качества получиха блестящи оценки от членовете на съдебния съвет.


На какво се дължи неяснотата?


- Тази неяснота се дължи на отсъствието на откровена и съдържателна дискусия, която да осигури прозрачност на проведената от ВСС процедура. Състоянието на ВКС не бе анализирано и оценено, не бяха дебатирани достиженията и проблемите му. Не бяха разяснени вижданията на Съвета за бъдещото развитие на този съдебен орган. Не бяха очертани конкретни изисквания за длъжността председател на ВКС. Съответно, не стана и ясно кои именно качества и идеи на кандидатите не бяха одобрени от кадровия орган.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK