Лилия Александрова, съдия: За съдебна реформа един министър не стига

Лилия Александрова, съдия в Административен съд - Бургас

© Личевн архив

Лилия Александрова, съдия в Административен съд - Бургас"Дневник" продължава да интервюира магистрати заради важността на темата за реформа на съдебната власт. Лилия Александрова е съдия е в Административен съд - Бургас, от създаването му през 2007 г., а в съдебната система - от 2006 г. Преди това е работила 8 години като адвокат. Завършила е право в Бургаския свободен университет.


В интервюто Александрова напомня и за писмото на колегите си съдии от Административен съд - Варна, до ВСС, в което те алармират за натиск от страна на председателя им, но вместо ВСС да го разгледа и извърши проверка, шефът на Върховния административен съд Георги Колев набързо изпратил посочен от него проверяващ екип, който веднага установил, че натиск няма, а във ВСС казаха, че не бива да се прави аналогия между случая в Административен съд - Варна, и проблемите в СГС.
"Такива изводи могат да се направят само ако е установено какво се е случило и какви са причините", казва съдия Александрова.


Висшият съдебен съвет извърши най-важния избор през мандата си - председателят на Върховния  касационен съд е вече известен за следващите 7 години, ако не бъде променена конституцията и не бъдат намалени мандатите на тримата големи в съдебната власт. Вашето мнение по тази тема?
- Изборът беше публичен, но остана неясно кои качества на избрания кандидат са надделели. Както много други избори дотук, публичността беше налице. Но публичността не открехна завесата пред мотивацията на мнозинството, а това прави избора непрозрачен - също както няколко предхождащи.


Тайният вот не освобождава ВСС от задължението да мотивира решението си, а мотивите на колективния орган се извличат именно от обсъжданията на членовете му - обратно на изявлението на президента при подписването на указа за назначаването на избрания. Мотивите са важни не само от административноправен аспект, но и защото тяхното съдържание в конкретния случай е индикатор за прозрачността на избора.


Поставям принципни въпроси и не бих обсъждала личността на всеки от кандидатите, не само защото нямам свои лични впечатления, а по отношение на професионализма – познавам само актовете на Л. Панов, и то от периода му, когато е съдия във ВАС, но най-вече затова, че всеки непредубеден, в това число и аз (нямах предварителна нагласа, основана на лични възприятия), не разбра кое осигури предимство на съдия Лозан Панов за избирането му, ако сме съгласни, че качества като любов към спорта, литературата и роднините не могат да се обсъждат през сериозна призма.


Според мен председателят (не само на ВКС) следва да бъде избиран сред съдиите от този съд при зачитане на мнението на Общото събрание относно преценката на качествата на кандидатите.


Безпрецедентно съдии започнаха да пишат отворени писма до ВСС и да говорят в публичното пространство за проблемите - защо се стигна дотук, какъв знак за съдебната система е това раздвижване?

- За мен прецедент е изслушването на тези съдии от ВСС. Досега не съм била свидетел на такова отношение към съдии, недоволни от начина, по който се управлява съдът, в който правораздават. Изслушаха ги, назначиха проверка, чакаме резултати, дано. Вероятно засега този случай ще си остане прецедент – събитията от последните дни го потвърдиха. Без да извършат проверка и дори без да считат, че има нужда от такава проверка (извършена от пратениците на Георги Колев проверка не е такава на ВСС и не може да я замести), членовете на ВСС държаха да подчертаят, че проблемите в Административен съд – Варна, нямат нищо общо с тези в СГС. Такива изводи обаче могат да се направят само ако е установено какво се е случило и какви са причините.


Как гражданите, които не четат НПК и ГПК, да разбират независимостта на съда и защо тя е толкова важна?


- Без независим съд няма върховенство на закона или поне то не е постижимо за всеки, както би следвало. Независим е съдът, който постановява актовете си само въз основа на доказаните по делото факти и приложимия закон, като извършва оценка на доказателствата по вътрешно убеждение.


Нищо друго и никой друг не бива да обуславят по какъвто и да е начин решението, което съдията ще вземе по спора.


Това означава, че върху неговия извод не могат да оказват влияние нито мнението на колеги, в това число и мнението на председателя на съда, на членове на ВСС, на политици, роднини или други хора, близки на сърцето на съдията, нито дори общественото мнение. Това е така, защото всички споменати групи формират своето мнение по казуса, водени от мотиви, които стоят извън върховенството на закона. Тези мотиви може да са користни или не користни, но емоционални или други, но не са мотивите на закона.


Съдът е независим, когато реши вашия казус по същия начин, както е решил друг идентичен казус, независимо че вие се възприемате като нормален средностатистически гражданин, а страната по другия казус счита себе си за важна брънка от някакъв "елит". За независимия съд вие ще сте равни, еднакви. Важни ще са само фактите (установени чрез доказателства) и законът. Ако тези факти са идентични и приложимата законова норма е една и съща, резултатът трябва да е еднакъв.


Точно при зависимите съдии това не се постига, именно при тях страна по делото може да получи недопустимо предимство и казусът да бъде разрешен под въздействието на фактори, които стоят извън върховенството на закона и далече от съдебната независимост.


Как се постига такава независимост на съда?


- Първо, чрез нормативно регламентирани законови механизми, които, функционирайки, ефективно да гарантират тази независимост – например разделяне на ВСС на съдийска и прокурорска колегия, така ще се гарантира липсата на намеса на страна в процеса (каквато е прокуратурата) по отношение назначаването, повишаването, наказването или уволняването на съдии.


Или например по-големи правомощия на общите събрания за сметка на тези, които сега имат председателите. Така ще се игнорира възможността някой с нездрав интерес да използва председателя като лост за влияние върху съдиите и т.н.


Но независимостта има и друга страна – субективното отношение на всеки съдия, неговото усещане за независимост, което според мен се родее с усещането за свобода. Свободният дух със здрава ценностна система и морал, както и с добра професионална подготовка със сигурност ще бъде независим съдия. Това ще се постигне с ясни критерии на ВСС за преценка на моралните качества на всеки конкретен кандидат за магистрат, с обучения и с пример.


Трябва да ги има и двете страни – обективните лостове за гарантиране на съдийската независимост и субективното отношение на всеки съдия към тази независимост.


Как във вашия съд се осъществява връзката на съдиите с административния ръководител - провеждат ли се общи събрания, какъв е регламентът на отношенията на вашия съд с Върховния административен съд, респективно - с председателя на ВАС?


- Нашия съд е малък от гледна точка на броя на съдиите в него - в момента сме 12 съдии с председателя. Всички се познаваме добре, особено тези, които работим в АСБ от създаването му. При нас няма такива обективни прегради в общуването, каквито биха се създали в съд с над 100 съдии.


Считам, че всеки съдия има право да постави на вниманието на председателя проблемите, които среща в работата си, независимо от естеството им, стига да не се отнасят до решаването по същество на делата, които разглежда, а да засягат други аспекти на съдийските задължения – проблеми с натовареността, с разпределението на делата, със служителите, с графика, със заседателните зали или служебно-битови. А председателят, с оглед на функциите си, е длъжен да търси начини за разрешаване без оглед личността на съдията, като общуването следва да е между равни, защото председателят се различава от т.нар. редови съдии само по това, че има повече задължения от административен порядък, свързани с организацията в конкретния съд.


Не ми е известен някакъв специален регламент на отношения с ВАС. Има само опосредствано общуване – чрез инстанционния контрол на съдебните ни актове. Но и не мисля, че е уместен друг тип общуване, освен, разбира се, по време на обучения, когато съдии от ВАС са лектори.


Има ли проблеми със случайното разпределение на делата в Административен съд - Бургас, след скандала с предишния ви председател?


- Бившият председател на АСБ е осъден на първа инстанция по три от общо четирите повдигнати му обвинения за извършени престъпления, които на пръв поглед нямат общо със случайното разпределение. Но в хода на производството пред първата инстанция стана публично известно, че по едно от обвиненията релевантен факт е разпределението на конкретно административно дело, извършено от него. Установи се, че по нареждане на председателя системният администратор (разпитан по това дело като свидетел) периодично е изтривал паметта на програмата за случайно разпределение, за да не може при проверка да се констатира как е извършено разпределението. Тези факти бяха и медийно оповестени.


По това време касационните дела в нашия съд въобще не се разпределяха по докладчици чрез системата за случайно разпределение, а от председателите на съответните състави по нерегламентиран отнапред ред. Тоест от субективното отношение на всеки от председателите на съставите към принципа за случайно разпределение на делата зависеше дали съответните касационни дела в състава ще се разпределят случайно (макар и ръчно), или ще се разпределят по начин и мотиви, известни само на разпределящия. Последното се случваше винаги, когато председател на касационния състав е председателят на съда.


Първите няколко години по всички дела нямаше протоколи от извършеното разпределение, някъде около средата на 2009 г. започнаха да се появяват такива. По време на управлението на съда от този председател имаше неравномерно разпределение на делата между съдиите, и като абсолютно число, и по материя. Компютърът винаги "разпознаваше" (посочваше - бел. ред.) председателя като докладчик по дела с предмет оспорване на актове, с които се одобряват подробни устройствени планове, издадени от кметове на морските общини, серия от идентични дела между митницата и пристанището и др.


Някъде от 2011 г. касационните дела се разпределят чрез системата за случайно разпределение, която избира докладчика, а към момента административните дела се разпределят в 8 групи според сложността им. Последната промяна за обособяване на нови три групи приехме на общо събрание в края на 2014 г. Така вече немалка част от делата се разпределят според сложността им. Тези промени не се случиха изведнъж и се дължат на инициативата на част от съдиите.


Тъй че ситуацията, която колегите от СГС описаха в двукратното си обръщение към ВСС и при изслушването им, съвсем не ми е непозната.


Качеството на софтуера или моралът на разпределящия ръководител е решаващ, за да има наистина несъобразено с нечии интереси разпределяне на делата?


- Качеството и възможностите на софтуера, посредством който се осъществява разпределението, са съществени. Но всичко зависи от лицето, което разпределя. Ако е почтено, с непоклатима ценностна система и високи морални качества, няма да има значение качеството на софтуера, няма да има нужда дори от такъв софтуер.


Но това важи за един идеален свят, какъвто човешкото общество не е. А онези, които ръководят съдебната система и извършват случайното разпределение, още по-малко са. Ето защо действителната случайност на разпределението следва да се гарантира от софтуера. Той да не позволява режисирана и симулирана случайност независимо от моралните качества на разпределящия.


Кои добри страни на стратегията за съдебна реформа виждате, какви несъгласия имате и какви препоръки?


- Стратегията е минималният пакет от мерки, които трябва да се реализират, за да говорим за промяна.
Тяхното осъществяване за съжаление зависи изцяло от законодателната власт, защото изисква законодателни промени в ЗСВ и евентуално в конституцията. Това от своя страна означава, че промяната в съдебната система зависи от политиците.


Не съм оптимист, че политическата класа иска тези промени, а за да се случат заложените в актуализираната стратегия реформи в системата, само един министър не стига. Ако идеите, съдържащи се в стратегията, не намерят своето законодателно решение, и то в рамките най-много на година напред, стратегията ще си остане само едно намерение. Особена важна е следващата стъпка – приемане на норми, съответни на идеите в стратегията.


Възлагате ли надежда на един от основните акценти на стратегията - за преструктуриране на ВСС на две колегии - на съдии и на прокурори, и в каква насока?


- Тази промяна трябва да се осъществи, но реализирането само на тази мярка или на няколко от идеите, съдържащи се в актуализираната стратегия, според мен не би довело до смислена реформа, защото за реална промяна са необходими множество мерки, осъществени едновременно. Тази е само една от тях.


Опасявам се, че противниците на реформирането на системата, приплъзвайки редовно аргумента, че за разделянето на ВСС ще са нужни конституционни промени, ще превърнат всичко в говорене без действия. Времето за говорене обаче свърши, време е за действия. Ако са нужни конституционни промени – добре, да ги направим.


Възражения и на ВСС, и на политици събира идеята за промяна на модела на ВСС от постоянно действащ орган в работещ на сесии. Вашето мнение?


- Най-негативното, бих го нарекла опасното, последствие от постоянно действащ ВСС е това, което виждаме: превръщането на членовете на съвета в номенклатура, която се вълнува предимно от собственото си оцеляване и добруване. Затова мисля, че е по-добре да се върнем към предишния модел. И то с намален мандат от сегашните 5 на 3 години. Това може да се осъществи с промяна на конституцията.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3618 Неутрално
 2. 2 Профил на dmarev
  dmarev
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Аз даже нямам идея колко министри трябват - 100,200...

 3. 3 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 347 Неутрално

  Само да не кажете и тука едно:
  "Свиквайте!"

 4. 4 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Хващайте се на работа! Стига говорене!

  Happy face says, adios !
 5. 5 Профил на jza49480915
  jza49480915
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Права си една птичка пролет не прави но който има сърце и душа може да се присъедени и да стане мощно ято което да се отърве от тези които ги спъват в борбата за правда и справедливост.Въпроса е колко ще са тези и дали ще имат смелостта да излязат в директен двубой или ще седят настрани и ще чакат да се самореформира без да желаят да полетят а те са мнозинството и затова другите безчинстват.

 6. 6 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 786 Неутрално

  Докато не се осъществи НЕЗАБАВНА Конституционна ПРОМЯНА/а не "реформа"/, от ВНС на съдебната власт/ в която според действащата Конституция, все още са прокуратурата и националното следствие/ и тотална подмяна на кадрите в нея/ засега не го искат нито управляващи нито опозиция/, България ще продължи да бъде единствената "централно африканска" /в Северна Африка са по - напред/ държава в Европа, а върховенството на закона все още ще е непознато понятие за държава - членка на НАТО и на ЕС. Всички останали приказки са насочване на общественото внимание в множество погрешни посоки и имитация, че нещо се предприема, в резултат на което, още 25г. ще се водят едни и същи разговори за "реформа" на съдебната власт.


 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Добре общо взето.
  Ако беше съобщено, че интервюираме членовете на Съюза на съдиите, номинирали Панова - още по-добре, ама чак толкоз пунктуалност не очаквам
  По същество избора между постоянен и сесиен ВСС е като избор между Сцила и Харибда.
  Да, известен е аргумента посочен и от Александрова.
  От друга страна , ако някой си мисли , че избраните във ВСС ще си останат редови съдии и няма изведнъж така да станат началници в разни съдилища, няма връзка с действеителността.
  И тъй като такива назначения очевадно ще са свързани с генериране на зависимости, по-добре да си остане сегашното състояние.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Петя и събеседничката и правят точна дисекция на проблемите със
  съдебната власт.Прави са - проблемите са толкова много и толкова дълбоки,че трябва да се извадят корените на гнилите ябълки.Сега дори имам усещането,че съдебната власт си играе с политиците,като има козове да ги държи в зависимост!

  Tony
 9. 9 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Дамата е права - без промени в законите и Конституцията просто не може ... другото са пожелания. Проблемите са системни, и само тяхното решаване ще даде възможност на "добрите" отвътре да свършат тяхната работа !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 10. 10 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1077 Неутрално

  Завършила право в Бургаския свободен университет?

 11. 11 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 465 Разстроено

  Нормално произнасяне на първа инстанция на практика не съществува. Съдиите действат по собствено усмотрение, а не според принципите на правото. Има случаи не просто на възпрепятстване на правосъдие, а и подпомагане на ответника чрез съвети. Същевременно с това се саморазправят с ищците и с протакане опитват да ги обезверят. Тези лица доведоха хиляди граждани до отчаяние и никой не ги санкционира за това. В България няма съд.

 12. 12 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  Но една гилотина би стигнала за всички реформи!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 13. 13 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хмм, не стига! Дваминца - Пеевски и Черния така хубаво я подредиха съебната....

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 14. 14 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  Изриване на целия боклук от системата може лесно да се постигне - но само при добро желание. Другото е ала, бала...

  Предразсъдъците са за ограничените.
 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Може и да греша, но как едновременно най-важното за един съдия е неговата независимост и в същото време да се говори, че проблема е законодателен.
  Не закона прави съдията зависим от подкуп например или друго влияние. Ако един съдия жадува да си "оправи" положението, кой закон ще го направи независим освен наказателния, но само ако бъде заловен, ако доказателствата са събрани съгласно НПК и т.н.
  Хубаво е, че самите съдии се събуждат, може би и техните надежди, покрай общия повик за промени в системата за някакво по-нормално кариерно развитие помага в това отношение. Аз съм сигурен, че мнозинството от съдиите са свестни и честни хора и вътрешно те са на страната на реформите, но нали си даваме сметка, точно поради същата независимост, възприемана само и единствено като невъзможност да бъдат задавани въпроси, да бъдат подлагани на съмнения и дори да бъдат наказвани, та тази независимост прави и техните вътрешни взаимоотношения подозрителни в нашите очи.
  Когато един съдебен началник поиска "услуга" във вид на съдебно решение и при съществуващата незвисимост, как и кой може да установи грешната присъда. Само като пример - и Ченалова се позовава на нейната убеденост на основата на представените факти и доказателства и...толкова. Можеш да обжалваш и да се надяваш, че ако говорим за "поръчка", поръчителя не може да направи същата поръчка и на следващата инстанция, но.. кой ти го гарантира.
  Та си мисля, че един от подходите, освен законодателния, дето всички чакаме някой Айнщайн на законотворчеството да измисли такъв закон, че всички прокурори и съдии да станат честен, по-честен и най-честен, да приложим и нещо по-практично и възможно, което като се приложи, ще редуцира броя на "гнилите ябълки" и дори и да пропусне някои от тях, ще ги накара бая да се замислят, да продължат ли да бъдат такива или да минат от другата страна на барикадата.
  Имам предвид една не много лесна, но съвсем възможна данъчна проверка, от горе- надолу по началническата стълбица на системата, на магистратите и техните роднини и при откриване на , например двойна разлика между имуществено-финансово състояние спрямо доходите за последните 10-15 години, да следва просто забрана за работа в професията, без значение дали става дума за адвокат, съдия, прокурор, следовател. Ако има доказателства - да ги съдят. Но ако няма и само е констатирана такава или по-лоша картина, поне да не замърсяват терена.
  Ако искате ми вярвайте, но след нещо такова, колко от гнилите ябълки ще продължат да си рискуват дипломите, дори и да не ги е "хванала" мрежата и да са се "отървали".
  Помислете, какво би могъл да прави един юрист, ако не може да си упражнява професията - може би да работи в строителството.

 16. 16 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Браво! Отлично казано, съдия Александрова!

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  С този ВСС,толкова.Като назначат нов,може да направи и повече.

 18. 18 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#6] от "subaru": НЕЗАБАВНА ?? Чели ли сте конституцията и решенията на КС по въпроса? Промяна може да се направи само от Велико Народно Събрание т.е. обсъждане да се свика, насрочване на избори...
  Какво трябва, какво може и как да се направи са много различни неща.

 19. 19 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#18] от "classmate67":

  Браво, Колега - опираш "технология", от която се нуждае не само и просто, реформата в съдебната ни система ...
  Поизчакай другите - сетят ли се, тръгвайте заедно - за Реформа ...

 20. 20 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Така е. Затова е време нормалните да се организирате.

 21. 21 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#17] от "rosiraycheva50._":

  Само с нов състав на ВСС няма да мине ...

 22. 22 Профил на naffoo
  naffoo
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Каквато и козметична промяна да се разиграва, кадрите в системата си остават... така че реално няма промяна! Има прах в очите на електората!

 23. 23 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "Лилия Александрова, съдия: За съдебна реформа един министър не стига"
  ===========
  Лиле,
  Разбирам те, но ние нямаме такива генерали!
  И те са като съдиите на големи постове, хич не ги е еня за народа, като клелите се за отечеството и царя преди червената чума да ги изчисти!

 24. 24 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Вижте сега, за да има реформа на съдебната система, не би ли трябвало министъра да е авторитет, а не младо, макар и пуснало брада момче.
  Гледам и съдиите които интервюирате, са завършили престижни правни факултети, като този в СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
  НЯКАК СИ ПРАВЯТ впечатление тези факти...
  А вас впечатлява ли ви някой факт?

 25. 25 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Не мислите ли че една медийна империя, за параметрите на БГ сте такава, не е редно да взема страна в процесите в условно по замисъл на закона независима съдебна власт? Не мислите ли че стотината регистрирани във форума, основно, са некомпетентни в огромното си мнозинство да се произнасят по тн реформа на съдебната власт?
  Не мислите ли че политиците са доста по-зависими отколкото магистратите и по тая логика откъде-накъде точно те ще я правят съдебната реформа? Хора с дисящи дела се изказват като реформатори? Не е ли обсурдно? вярвам че ще изтриете коментара и предходния защото е там на расова основа или не е относим към материала, нали така...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK