Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието: Обществото ще спечели, ако подобрим условията в затворите

Андрей Янкулов, заместник-министър на правосъдието: Обществото ще спечели, ако подобрим условията в затворите

© Цветелина Белутова, КапиталПрез март месец Комитетът за предотвратяване на наказанията излесе с остро страновище срещу България, в което се посочват проблемите в местата за лишаване от свобода у нас - лошите материални условия, унизителното третиране на затворниците, пренаселеността. Наскоро у нас се проведе и кръгла маса с тема "Изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на пилотното решение "Нешков и други срещу България", постановено от ЕСПЧ, на което министерството на правосъдието представи плана за действия по конкретните препоръки на комитета. По този повод разговаряме със заместник-министъра на правосъдието с ресор "Затвори" Андрей Янкулов.

През март Комитетът за предотвратяване на наказанията (КПИ) излезе с остро становище срещу България, в което се посочват проблемите в местата за лишаване от свобода у нас - лошите материални условия, унизителното третиране на затворниците, пренаселеността. Какво се предприе в тази насока?


- Тези проблеми в местата за лишаване от свобода се идентифицират не за първи път. Те са посочвани неколкократно досега в докладите на Комитета след многобройни посещения на негови представители.  Връхна точка беше публичното изявление на Комитета от март т. г., което се възприема като крайно средство за посочване на съществува сериозен проблем в държава членка на Съвета на Европа. 


Тези проблеми са идентифицирани и в осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България. В началото на годината страната ни беше осъдена за пореден път заради лошите условия в местата за лишаване от свобода - този път в пилотна процедура по делото Нешков и други срещу България.
Пилотното решение влезе в сила през юни т. г. и в него се дава 18-месечен срок на държавата за изработване на ефективни превантивно и компенсаторно средство за защита. Този срок изтича в края на 2016 г. и на практика това означава, че дотогава трябва да сме предприели мерки срещу крайно лошите материални условия в местата за лишаване от свобода, пренаселеността на затворите, липса на достъп до тоалетни 24 часа в денонощието и др. 


Тези проблеми са идентифицирани и от Комитета, като в неговите изводи са посочен и  други - лошото третиране на лишените от свобода, наличието на случаи на насилие от страна на персонала и случаи на насилие между затворниците, корупцията.


Какво се прави за справянето с тези проблеми, кой от тях е приоритетен?


- Приоритет е всичко, набелязано от Комитета и от ЕСПЧ. Това са неща, които са известни и нас. Ние нямаме никакъв спор и никакво отричане на тези констатации. Изготвили сме проект на план за действие, представен по време на проведената преди две седмици кръгла маса, организирана от Съвета на Европа на тема "Изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на пилотното решение "Нешков и други срещу България", постановено от ЕСПЧ".


В този план акцентът е върху работата за превенция на случаите на насилие и за подобряване на материалните условия и намаляване на пренаселеността.


За някои от мерките са необходими законодателни промени, по които работят две работни групи в Министерството на правосъдието. Едната от тях се занимава с необходимите промени, извлечени от препоръките на Комитета, които ще включват предложения за промяна в института на условното предсрочно освобождаване, на режима в местата за лишаване от свобода, първоначалното настаняване на затворници в различните типове затвори, възможностите за преместване от един в друг за по-голяма гъвкавост на тези процеси. Другата работна група се занимава с изработването на необходимите нормативни промени за въвеждане на превантивно и на компенсаторно средство за защита срещу лошите материални условия в затворите. 


Какво означава това?


- Превантивното средство означава да се даде възможност на лишения от свобода да реагира срещу неприемливите условия, при които изтърпява своето наказание, като поиска например преместване на друго място, така че да се стигне до прекратяване на тази ситуация. 


Компенсаторното средство означава възможност той да получи парично обезщетение за вредите, които е претърпял, докато е изтърпявал наказанието си в крайно лоши условия.


Кога ще има резултат от работата на тези групи?


- До края на октомври т.г. Това са доста сериозни промени в Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража и в Административно процесуалния кодекс, материята е доста сложна и всяка интервенция в нея трябва да бъде добре обмислена. Ще е необходимо и сериозно експертно и публично обсъждане преди тези промени да станат факт и да бъдат въведени. Както вече казах, 18-месечният срок, даден от ЕСПЧ означава, че до края на 2016 г. ние трябва да сме въвели в законодателството тези мерки.


Успоредно с това се работи и по подобряване на материалните условия, доколкото наличните ресурси позволяват. А ресурсът е крайно ограничен. В момента се работи по два много сериозни проекта - единият е ремонт на бивше военно поделение в село Дебелт до Бургас, което до края на тази година трябва да се превърне в първото новооткрито затворническо заведение от закрит тип, т.е. с повишени изисквания към охраната. 


Какъв ще е неговият капацитет?


- За около 400 лишени от свобода. Там ще се настанят хора от затвора в Бургас, където пък ще се освободят места. Вече тече цялостен ремонт и на корпуса на затвора в Стара Загора, който трябва да приключи до края на годината и след който ще има тоалетни в килиите. Наскоро беше сключен договор за ремонт и вече се работи в затворническото общежитие от открит тип Разделна към затвора Варна, което ще помогне да се редуцира популацията в затвора.


Варна и Бургас са най-критичните места сред затворите в България - пренаселеност, лоши условия, без тоалетни в килиите. Именно тези две общежития ще дадат възможност за започване на цялостни ремонти на основните корпуси. Вече са обявени обществените поръчки за проектиране, за да може да е стартира работа при завършване на двете общежития.  


Друг затвор, който към момента е без тоалетни в килиите, е този в Сливен. Там също е обявена обществена поръчка за проектиране. 


Т.е има шанс за някакво видимо подобрение, което да бъде отчетено и от международните партньори?


- По мое мнение, съвсем постижима цел е до края на 2016 г. да сме излезли от Средновековието и да има изградени санитарни възли във всички килии, както и да имаме цялостен ремонт на голяма част от корпусите на затворите. За да осъществим това обаче, има едно много важно условие – да разполагаме с необходимите средства през следващата година.


Към момента всичките три проекта, цитирани по-горе, са финансирани по Норвежкия финансов механизъм. Със средства от бюджета извършваме по-дребни дейности, тъй като парите за капиталови разходи за Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са крайно недостатъчни – 1,5 млн. И това е от години. Догодина наистина трябва, и то е без алтернатива, да се започнат мащабни и сериозни ремонти на повечето места за лишаване от свобода. Самите сгради имат нужда от сериозно освежаване, защото голяма част от тях  са в разруха.


Какво ще се случи, ако България не спази срока, поставен в пилотното решение на ЕСПЧ?


- Дори и да въведем много добро превантивно средство за защита в закона - разписано като процедура, то няма да бъде ефективно на практика, ако нямаме цялостно подобряване на материалните условия. Нещата са логично свързани. 


Така че през 2016 г. ние трябва да покажем сериозна воля и резултати по отношение на подобряване на материалните условия. Времето тече, а тези въпроси са били неглижирани през годините. 


Ако бюджетът не осигури средства за тази цел, ще трябва да се търсят алтернативни източници на финансиране. Но нашата държава трябва да е наясно, че 2016 г. ще бъде ключова за изпълнението на международните ни ангажименти спрямо лишените от свобода.


Има ли санкция, ако това не се случи?


- Достатъчна санкция са обезщетенията, които се плащат по делата срещу България за нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (забрана за изтезания, нечовешко или унизително отношение). А още по-тежка санкция, според мен, е влошеният имидж на държавата в очите на международните ни партньори. Наскоро стана известно, че Германия отказва да изпълнява европейски заповеди за арест именно заради доклада на КПИ и лошите условия, при които нашите граждани ще бъдат настанени тук, ако бъдат екстрадирани от Германия. Това са абсолютно достатъчни основания за крещящата нужда от осъзнаване на сериозността на проблема и от действия, които да не бъдат неоправдано отлагани във времето.


Ще бъдат ли отпуснати допълнително средства?


- Разговорите текат. Очакваме разбиране от Министерството на финансите за отпускане на средства за догодина. Бюджетът на Главна дирекция "Изпълнения на наказанията" ни изправя пред много сериозни проблеми и по отношение на средствата за персонал. За миналата година са били отпуснати 79 млн. лв. за възнаграждения в ГДИН.  Реално похарчените са 86 млн. лв. При това, този преразход не се случва за първи път, той се е превърнал в практика. Бюджетите все така се правят, че да не могат да бъдат изпълнени и към края на годината се дават допълнителни средства, за да се покрият липсите. За тази година бюджетът за персонал беше допълнително намален – 75 млн. лева. Практически това означава невъзможност за изпълнение на бюджета - каквито и мерки и средства за оптимизация на персонала да се предприемат, този недостиг не може да бъде компенсиран. Това изправя системата пред допълнителен и много силен стрес, което се отразява в опити за съкращаване на персонал. А успоредно с това през тази година сме изправени пред много сериозните предизвикателства, идентифицирани от органите на Съвета на Европа. Нереално е да се очаква, че тази система би могла да функционира адекватно при тези условия.


Колко щата трябва да бъдат съкратени, за да се работи с настоящия бюджет?


- С постановление на МС беше намалена щатната численост на ГДИН с 459 бройки, от които не всички заети. Това е много сериозно съкращение  в системата и вероятно ще доведе до големи трудности.


Според нашите изчисления, за да се вместим в бюджета, би трябвало да се съкратят 1775 бройки, т.е. около 40 % от общата щатна численост. Няма система, която при това положение да не бъде доведена до тотален срив. 


Какви са щатните бройки, които ще бъдат съкратени?


- Идеята е да не се съкращават бройки, които са пряко ангажирани с дейността по изпълнение на наказанията. Редно е да се отбележи, че надзирателите са един много важен елемент от необходимия човешки ресурс за функционирането на един затвор и за изпълнение на наказанието "лишаване от свобода". Извън това обаче, има и друго много важно направление, а именно социалната дейност и възпитателна работа. В затворите работят психолози, медицински персонал и естествено - администрацията. Идеята на съкращенията е да се заложи на административния персонал и да не се засягат щатове, свързани с дейности по изпълнение на наказанията. При така зададената бройка обаче, това ще бъде невъзможно за постигане. Ще се наложи на места да се орежат и такива длъжности. Трудностите в това отношение са големи. Важно е да се отбележи, че в публичното пространство, когато се говори за служители на затворите, се разбират надзирателите.


Естествено, те са много важни, защото и сигурността в затвора е много важна. Но не бива да се забравя, че основната цел на наказанието е осъденият на лишаване от свобода да бъде поправен и превъзпитан, където основна роля имат социалните работници. Те са изключително важни за правилното функциониране на едно място за лишаване от свобода. Те трябва  да са достатъчно, да не бъдат натоварвани с несвойствени функции, а да бъдат ангажирани само с нещата, които са записани в длъжностната им характеристика.


Важно е те да бъдат идентифицирани като изключително съществен елемент от персонала в затворите и да им се отдава подобаващото значение и място в йерархията на служителите в местата за лишаване от свобода. Ако искаме един затвор да не бъде само място, където някакви хора да бъдат принудително изолирани за определен период от време, трябва да се акцентира върху социалната работа в затворите. Това означава осигуряване на достатъчно персонал, който да е мотивиран, т.е. да се осъзнава от ръководителите на системата тяхната значимост и те да получават необходимото уважение към труда, който извършват и това да бъде финансово подплатено. 


Проблемът ни не са само материалните условия, проблемът е цялостното третиране. А той се поражда от философията на изпълнението на наказанията, която прекалено много се концентрира върху необходимостта от изолация, от сигурност и по-малко акцентира върху необходимостта от ангажиране на времето на лишените от свобода и социална работа с тях. Самите надзиратели трябва да осъзнаят, че съществена част от тяхната работа е човешкото общуване. Ако не беше така, модерните затвори щяха да се изграждат с все по-малко хора за охрана и все повече технически средства, защото развитието на техните позволява и с минимален човешки фактор да се постига максимална сигурност.


Това обаче не се прави именно защото е осъзната необходимостта от човешкото общуване по време на изтърпяване на наказанието, а не защото другото няма да излезе по-евтино на данъкоплатеца.  Наказанието трябва да дава възможност на осъдените за поправяне, така че след като напуснат затвора, те да бъдат пълноценни членове на обществото. И за да постигнем необходимият напредък е важно да се осъзнае, че затворът трябва да дава такава възможност. За да може обществото да спечели от системата от наказания, трябва повече хора, които са минали през затвора, впоследствие да се реинтегрират. Колкото и непопулярно на пръв поглед да звучи, че трябва да инвестираме средства в подобряване на условията в местата за лишаване от свобода, една такава инвестиция, ще доведе до положителен резултат, не само спрямо хората, които изтърпяват наказанията, а и върху обществото.  Първосигнално е да вярваме, че изолирайки някого, наказвайки го, той трябва само да страда.  Да, наказанието включва възмездие за извършеното, но това не означава, че човекът, който е извършил престъплението, трябва да бъде поставян в нечовешки условия и да не му се дава шанс да се поправи.  


Да, сякаш го наказваш два пъти…


- Ако успеем да осмислим това, ще разберем, че подобряването на условията в затворите ще доведе до печалба за всички, не само за затворниците. И друг аргумент в тази насока - ние имаме международни ангажименти като част от цивилизованото общество. Не можем да абдикираме от тези ангажименти, скривайки се зад тоталния недостиг на средства, защото в крайна сметка може да се окаже, че губим повече, отколкото ако направим определени инвестиции. За да успокоя данъкоплатците – целта не е да правим затворите хотели, а да се осигурят минималните стандарти за живот на лишени от свобода във всички европейски държави – 4 кв.м. жилищна площ, достъп до светлина, чисти и проветрени помещения, достъп до тоалетна 24 часа в денонощието.  Затворът става актуален, когато се случи бягство или някакви други инциденти.  Ето например тази неделя се случи неприятен инцидент при опит за бягство в Софийския затвор, при който пострада наш служител от надзорно-охранителния състав. Искам да успокоя хората, че колегата вече е изписан от болницата и се намира в добро състояние. Извършва се и вътрешна проверка, и разследване на инцидента от полицията и прокуратурата.   Работата в затворите е рискова и нашите служители заслужават трудностите, пред които се изправят ежедневно, да бъдат оценени от обществото. Още повече, че, съпоставено и с европейските държави, ние нямаме особен проблем с бягствата от места с повишени изисквания към охраната.


Какви са мерките по отношение на превенцията на насилието?

- Предвиждаме нова стратегия на обучения, която да залага повече на нови практически модули за справяне с кризисни ситуации, отколкото на теоретична подготовка на надзорно-охранителния състав. Ще има промени и в някои нормативни правила за освидетелстване на лишените от свобода, които се оплакват от упражнено върху тях насилие. Предвижда се това да се прави от външни лица. Друг акцент са регулярни срещи на политическото и професионалното ръководство с хора на ключови позиции в местата за лишаване от свобода по линия на охраната - инспекторите по охрана, главните надзиратели, командирите на отделения - за промотиране на политиките за нулева толерантност към проявите на насилие. Основните акценти ръководството и на ГДИН, и на министерството трябва да бъдат по линия на превенцията. Защото когато се касае за вече случил се инцидент и неговото разследване, министерството не е компетентно. Нашата работа е по линия на превенцията на тези явления. 


В заключителното изявление на президента на комитета за предотвратяване на изтезанията Микола Гнатовский бяха позитивно оценени усилията на министерството за постигане на промяна…


- Това по никакъв начин не бива да ни заблуждава. Една позитивна оценка може да се окаже без стойност, ако ние действително не постигнем сериозни резултат в идните месеци до края на 2016 г., защото положението е докарано дотам през годините, че имаме много неща за вършене, а нямаме много време. Резултатите трябва да станат видими за сравнително кратък период, това не може да се отлага. Позитивните оценки за подобряването на диалога и за плановете за справяне с проблемите не трябва да ни заблуждават, че са еквивалент на една добра свършена работа. Огромната част от работата тепърва предстои.

 

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  Не знам какво ще спечели обществото,ама оправете ги бе.От когото зависи това да започва.Даже трябва и нови затвори да се строят.

 2. 2 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 505 Разстроено

  Аз пък мисля точно обратното , обществото ни ще спечели когато в затворите е ад , и всеки който извърши престъпление ще знае че там го чакат деветте кръга на ада и никога повече няма да пожелае да отиде там. В момента има маргинали които нарочно извършват дребни или не толкова дребни престъпления за да се върнат отново в затвора , защото навън живота е тежък и гаден .

 3. 3 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1606 Неутрално

  Обществото ще спечели, ако има едно ново и голямо попълнение на затворите от сегашния "елит" и продажните политици.

  Имало едно време ссср...
 4. 4 Профил на mihaela77
  mihaela77
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Обществото ще спечели ако съдебната власт си върши задълженията и се спазват законите, а не за едни да важат, а за други не! те тръгнали да мислят за материалните условия....

 5. 5 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 910 Неутрално

  В Боянските сарай условията са достатъчно подобрени.Натъпкани са с достатъчно гавази,които могат да се преквалифицират в надзиратели.Остана само Обитателят да бъде обявен за пандизчия.

 6. 6 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Обществото би сечелило от липса на затвори, за което обаче е нужна друга фрма обществено управление - тоест САМОуправление: пряка демокрация, федерализъм, нов тип икономика, както и масирана автоматизация и роботизация на производството.

  Всичко друго е дрън дрън

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 7. 7 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Откакто се помня условията в затворите са омерзителни и наистина условията и за затворници и за надзиратели са ужасни.
  Надали чак толкова много средства ще бъдат изразходвани,за да станат условията приемливи!

  Tony
 8. 8 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Откакто се помня условията в затворите са омерзителни и наистина условията и за затворници и за надзиратели са ужасни.
  Надали чак толкова много средства ще бъдат изразходвани,за да станат условията приемливи!

  Tony
 9. 9 Профил на schroeder
  schroeder
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Не условията, г-н Янкулов, а посещаемостта е по-голям проблем. Наистина в белите страни затворите са по-приветливи от много от хотелите по нашето черноморие, но докато се пълнят само с кокошкари, а разни едри бандити, подкупни чиновници и ваши колеги от правосъдната система и следствието се "откупуват" няма да има прогрес.

 10. 10 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Весело

  "Обществото ще спечели, ако подобрим условията в затворите"

  и затворите ще спечелят, ако подобрим условията в обществото.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8323 Неутрално

  То хубаво,но някой трябва да се погрижи и за тези,дето са навън.

 12. 12 Профил на 1mp
  1mp
  Рейтинг: 243 Неутрално

  "Обществото ще спечели..."
  Не, няма!!!!

 13. 13 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Обществото ще спечели ако има повече затвори.
  Че сега навън щъкат едни, дето мястото им вътре - напр. Христо Бисеров, Цветан Цветанов и др.подобни.

  ЦАЦАта се вмирисва откъм главата
 14. 14 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1699 Любопитно

  [quote#2:"lout66"]Аз пък мисля точно обратното , обществото ни ще спечели когато в затворите е ад , и всеки който извърши престъпление ще знае че там го чакат деветте кръга на ада и никога повече няма да пожелае да отиде там. [/quote]
  Мноооооооого емоционално, но съвсем нелогично. Сериозно, наистина е тъпо, щото и в историята пише, че когато в затвора е ад, престъпността става много яка — просто оцеляват само най-яките и бескрупулни типове. Също така, всеки нормален човек би направил всичко (от доста по-яки подкупи до крайни престъпления) за да не попада в затворническия ад — това го има описано при инквизицията... Самите органи, също ще се овълчат, щото в ръцете си ще имат властта да променят коренно и крайно живота на всеки и ще ползват това за рекет.
  Затвора може да е нормален и цивилизован, важното е, престъпленията да се наказват ефективно и на 98%. Дори няма смисъл, присъдите да са огромни, а затворите може да се заменят с електронните гривни. Като изчезне чувството за безнаказаност и огромна част от мераклиите за пакости ще размислят, щото не си струва. За малката част дето все пак се пробват, ще има повече полиция и повече хора в съдебната система и ще им е още по-трудно да се измъкнат...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 15. 15 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 540 Неутрално

  В свисъл, че вече се виждате по затворите, където ви е мястото - при политиците и останалата клептокрация?
  Амин.

  Е, нормално е да искате да си подобрите условията...като знаете до какво примитивно ниво сте докарали всичко в тая страна. Благодарим за "правосъдието".

 16. 16 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#2] от "lout66":

  Вие май не сте влизал в затвор?

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 17. 17 Профил на Peni Radulov
  Peni Radulov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До кога ще ни занимавате със условията в затворите и ще си затваряте очите за условията на живот на трудовите хора,дали живот,здраве в непосилен труд за България.После пенсионирани с жалки пенсии,които не стигат за лекарства,а камо ли за друг по нормален живот.Стига!!!Затворите не са почивни бази!?!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK