Проф. Николай Денков: Екипът на министър Кунева ме изключи от обсъжданията за европрограмата за образование и наука

Проф.Николай Денков отговаряше за висшето образование и европейските структурни фондове.

© Анелия Николова

Проф.Николай Денков отговаряше за висшето образование и европейските структурни фондове.Проф. Николай Денков подаде оставка като зам.-министър на образованието заради "съществените различия с приоритетите и стила на работа на министъра и част от екипа й". Той заемеше поста от 2014 г. и отговаряше за висшето образование и европейските структурни фондове в мандатите на трима министри - доц. Румяна Коларова, проф. Тодор Танев и Меглена Кунева.


Проф. Денков е професор по физикохимия в Софийския университет. Доктор на науките. Специализирал е в Япония и Швеция, работил е като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция). Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в научната литература. Ръководил е над 30 международни научни и научно-приложни проекти. Носител е на голямата награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката (МОН) за високи научни постижения (2010 г.). От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Подадохте оставка в момент, в които секторите, за които отговаряхте в МОН - висше образование и европейски фондове, се развиват добре. Защо напускате така неочаквано?
- Наистина и в двата сектора имаше съществено развитие. По отношение на висшето образование успяхме да се възползваме от обществения и политически консенсус, че промените са крайно належащи. Фокусирахме се върху най-спешните промени в Закона за висше образование, свързани с финансирането и приема на студентите, а в хода на обсъжданията в парламента подкрепихме и идеите за развитие на научната и стопанската дейности на университетите. Важно е да отбележа, че позволихме да се развива само стопанска дейност, свързана с основните дейности на университета - учебна и научна, както и с реализацията на интелектуална собственост – патенти, оригинални научни и технологични разработки, иновации и други присъщи дейности за всички университети в развитите икономически страни. Подготвихме и подзаконовите актове, необходими за финансиране и прием според качеството на преподаване и според реализацията на студентите, за приоритетните направления и защитените специалности, за изследователските университети – част от тях вече са приети от Министерския съвет, а други са подготвени за обществено обсъждане.


Работата по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" също се разви много успешно. Стартирайки половин година след другите програми, успяхме да я договорим в кратки срокове – официалното й одобрение от Европейската комисия дойде през февруари 2015 г. До края на 2015-та стартирахме няколко покани за подаване на проекти в областта на образованието, а от 1 януари 2016 г. можем да се похвалим и с първите два реално започнали проекти – за кариерното ориентиране на учениците и за подкрепа на достъпа до образование на деца със затруднения. През март бяха одобрени и т. нар. проект за "евростипендиите" и този за студентските практики. В края на април ще приключи оценяването на над 250 проекта по две грантови схеми, насочени към образователно включване на деца и младежи от малцинствени групи и деца на бежанци. Подготвихме и обсъдихме в работните групи и критериите за откриване на редица други операции – за дуалното обучение и професионалното образование, за регионалните научни центрове и други.


Междувременно подготвихме и всички документи за откриване на поканите за двете най-очаквани схеми от учените – за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Също така, още през септември 2015 г. предадохме на акредитиращия орган към Министерството на финансите всички документи, необходими за акредитация на Управляващия орган на оперативната програма. Тези документи бяха оценени положително и е необходим, буквално, един подпис на министъра, за да получим акредитация.


Тогава защо напускате? От пресслужбата на Министерския съвет съобщиха, че мотивът за оставката ви е "съществените различия с приоритетите и стила на работа на министър Кунева и част от екипа й".


- С влизането на екипа на новия министър се появиха идеи за предоговоряне на частта за наука от оперативната програмата с Европейската комисия. Сами по себе си, тези идеи имат своето място и заслужават да бъдат обсъдени както експертно, така и политически. Но аз не бях включен в тези обсъждания под никаква форма. По-скоро чувах за тях от колеги от академичните среди. След това бяха проведени разговори от министър Кунева и други хора от екипа й с ресорния вицепремиер Томислав Дончев и беше изпратена делегация в Европейската комисия по тази тема, без никой да обсъди с мен тези предложения, въпреки че те попадаха в моя ресор.


Разбрах от колеги, че отговорът на ЕК е бил доста ясен – оперативната програма има много добър дизайн и трябва да се фокусираме върху изпълнението й, а не да се опитваме да я променяме, ако нямаме много сериозни аргументи. Можеше да спестим два месеца, ако бяхме обсъдили предлаганите промени вътре в министерството, вместо да занимаваме комисията с тях. Но такъв разговор не се състоя. Междувременно бяха направени и кадрови промени в управляващия орган на програмата, без никой да ги обсъди с мен. И накрая разбрах от медиите, че се променят ресорите в министерството като аз трябва да поема ресор наука вместо европейските фондове, без никой предварително да ме е информирал за тази промяна.


Почувствахте ли се обиден от тази изолация при вземането на решения?


- Ни най-малко. Аз не оспорвам правото на министър Кунева да си подбере екипа, с който иска да работи. Но всички тези действия показаха, от една страна, че има дефицит на доверие от нейна страна към мен и обратно – аз също загубих усещане, че ще успеем да влезем в работен режим, с подходящо делегиране на права и отговорности. Работата в министерството е много сложна като обхват и координация на задачите за решаване – без подходящо делегиране на отговорности и вземане на решения, задачите стават непосилни за решаване. Затова реших, че моето място не е в този екип и с известна доза душевно облекчение мога да се върна обратно сред колегите си в университета.


Имаше ли някакъв натиск върху вас да подадете оставка?


- На този етап нямаше натиск. Напротив, имахме разговор с министър Кунева, в който тя ми предложи да продължа работата по ресорите висше образование и наука. Но от това, че не участвах в обсъжданията и вземането на определени важни решения, както и от смяната на ресорите, стана очевидно, че и при нея, и при мен има нарушено доверие. Ако нямаме възможност да обсъждаме достатъчно задълбочено задачите и подходите за решаването им и аз не мога да си кажа мнението и то да бъде чуто, няма как да работим в общ екип.


А по време на работата ви като зам.-министър оказван ли ви е натиск?


- Официално цялата отговорност я носи министърът. Всякакви окончателни решения са вземани от министъра, както и да се казва той. Аз мога да изказвам мнението си и съм го правил, но дори и да е имало такъв натиск, крайното решение е било на министъра.


Какво седи зад желанието на новия екип да предоговори оперативната програма?


- Според мен известно неразбиране на условията на европейските фондове, на правилата на оперативните програми, защото част от заявките за промяна бяха нереалистични от гледна точка на нашата програма. Също така и недооценяване на риска от загуба на средства поради забавяне в стартирането на поканите. Може да има и други причини, но за тях мога само да гадая.


Казахте, че вие сте бил изолиран от последните обсъждания с ЕК – кой тогава е бил включен в тях?


- През последния период тези обсъждания от страна на МОН бяха движени от заместник-директора на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" г-жа Герджикова и главния секретар на министерството - г-н Вълчев. Появяваха се и хора извън МОН, но предполагам, че те са били в неофициална позиция.


Чуха се коментари, че поради значителното финансиране за научни центрове по програмата, може да има нездрав интерес при разпределението на средствата за тях. Има ли наистина такава опасност?


- Когато говорим за инвестиции от над петстотин милиона лева, задължително трябва общественото внимание да е изострено. В оперативната програма е записано, че центровете трябва да се изберат чрез грантова схема – след оценка от независими оценители на проектни предложения представени от водещите научни институции в България. За да осигурим максимално безпристрастна оценка от квалифицирани учени експерти, подготвихме покана за оценители, която поставяше много строги условия – да нямат никаква връзка с потенциалните кандидати, тоест с която и да е от научните организации в България, да имат значителни научни постижения, да са с богат опит в оценяването и финансирането на международни научни проекти с подобен мащаб.


Изискванията са достатъчно високи, така че само много качествени научни организации в Европа биха могли да се включат в процеса на оценка. Нещо повече, за да получим увереност, че сме на прав път, всички документи свързани с научните центрове, съгласувахме с дирекцията по Регионално развитие в ЕК, която финансира тази част от програмата, а също и с нейното звено JASPERS, което е специализирано за научни инфраструктурни проекти. Ако конкурсите за научните центрове се проведат според подготвените правила и не се допусне изкривяване на избора на оценителите - а такава опасност винаги има, то ще сме направили максимално възможното за независим и високо експертен подбор на центровете.


Казвате, че все още може да се "изкриви" селекцията на проектите за центрове. Какво още може да се направи, за да се намали тази опасност?


- Колкото и тривиално да звучи, ключово е да се спазят точно заложените процедури и да има максимална прозрачност на всеки един етап от подбора на проектите. Трябва да се запазят високите критерии към оценителите и да се отправи поканата към тях по начин, който да осигури участие на всички качествени европейски организации, които могат да осигурят такива експерти. След това е добре да има наблюдатели от академичните среди на всеки един етап, които да гарантират прозрачността и независимостта на процеса на селекция. Силно препоръчвам и да се направи публично изслушване на всички избрани проекти, преди да се подпишат договорите с тях, за да се види публично резултатът от селекцията.


Как според вас трябва да се правят държавните политики в образованието, за да има истински ефект за системата?


- Със сигурност ресорите трябва да се водят от топ експерти в областта - ресорите са много трудни и само политическо желание не е достатъчно. Има нужда от експертни лидери, които имат ясна визия какво трябва да се промени. И тези експерти трябва да получат политическа подкрепа - без експертност или без подкрепа няма как да се случат промените.

Ключови думи към статията:

Коментари (82)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1301 Гневно

  За да тръгнат нещата в министерството, трябва да се уволнят ВСИЧКИ чиновници в това ведомство. Там има партийни наслагвания на некадърници от всички кабинети!!! Там се мисли главно за бизнес и изобщо не се мисли за обучение на децата.

 2. 2 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Освен умните и красивите други изненадани не трябва да има. Изключително качествен човек като бившия зам. миниатър бива отстрелян, за да може мадам Yes да върти семейни далавери с поверените й евросубсидии. Все пак мадам Yes толкова работи да има поетфейл, от който да раздава порции като Вожда, а да не бъде само директор на водопад. Мадам Yes заедно с Вожда са голЕмата надежда на умните и красивите за европейско развитие на територията! Да живей!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6582 Неутрално

  Процедурите за инвестиции от над петстотин милиона лева трябваше да стартират на 22 февруари, но се разбра, че новият екип на МОН е решил да ги преразгледа.
  Денков, се оттегли в деня, в който бе представено новото попълнение - консултантът по европроекти Красимир Киряков,които замени на поста друг заместник в МОН - проф. Костадин Костадинов. Така МОН се раздели с двама зам.министри покрай назначаването на Киряков - явно ценен кадър!

  [email protected]
 4. 4 Профил на registriran
  registriran
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Разбра се ,че всичко опира до разпределението на едни пари,които трябва да бъдат освоени от правилните хора.

 5. 5 Профил на Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Рейтинг: 515 Неутрално

  МОН се превърна в сапунен сериал.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  marinov1018
 6. 6 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  Професоре, кажи си го - в МОН фърчи перушина от подивяла за пари ... кокошка. Стига с тая лигавщина

  Но избирате герб - получавате най-простите комунисти...

 7. 7 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4497 Любопитно

  МОЧА имени Лелина

  Евро кинти на раздора...
  Май имуществен е спорът?

  "Проф. Николай Денков: Екипът на министър Кунева ме изключи от обсъжданията за европрограмата за образование и наука"

  Проф. Николай Денков подаде оставка като зам.-министър на образованието заради "съществените различия с приоритетите и стила на работа на министъра и част от екипа й". Той заемеше поста от 2014 г. и отговаряше за висшето образование и европейските структурни фондове в мандатите на трима министри - доц. Румяна Коларова, проф. Тодор Танев и Меглена Кунева.

  Проф. Денков е професор по физикохимия в Софийския университет. Доктор на науките. Специализирал е в Япония и Швеция, работил е като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).
  Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в научната литература. Ръководил е над 30 международни научни и научно-приложни проекти. Носител е на голямата награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката (МОН) за високи научни постижения (2010 г.). От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

 8. 8 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1303 Гневно

  "Проф. Николай Денков: Екипът на министър Кунева ме изключи от обсъжданията за европрограмата за образование и наука"

  Кой е проф. Николай Денков и защо няма място в екипа на Миглена Кунева?

  Проф. Денков е химик - професор във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Има 123 научни публикации в реномирани международни списания, включително и в най-престижното (Nature), по които са забелязани 5899 цитирания, като само по една от публикациите му има над 800 цитирания. Носител е и на голямата българска научна награда "Питагор" и т.н.

  Коя е Миглена Кунева и какво представлява за науката? Една кръгла НУЛА! Една потомствена партийна номенклатура, която като цветарка обикаля от партия в партия, само и само да е във властта. И понеже има едни европари за "усвояване", тя , "специалистката" ще ги усвоява целесъобразно чрез когото трябва. Срам!!!!

  Едно време Радой Ралин бе написал за един министър на МОН епиграмата:
  "Там, където гордо стоеше Иван Вазов,
  днес клечи Начо Папазов!"

  Сега какво е? Срам и позор, братя българи - до къде я докарахме с нашето безразличие! Събуди се народе, щото след време могат да ни сложат да ни управлява и едно магаре!!!!

 9. 9 Профил на pleven
  pleven
  Рейтинг: 233 Неутрално

  За какво "убразувание" говорим?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  https://www.pleven.pro
 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3619 Неутрално

  Постъпили сте много достойно професор Денков.Там където политическия тепегьозлук взима връх за науката няма място.

 11. 11 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 732 Неутрално

  До коментар [#7] от "dnevnikar":

  "Май имуществен е спорът?"

  Да, но въпросът се нуждае от уточнение. Спорът е между човек, професионалист до мозъка на костите си, който направи всичко възможно парите за образование и наука да отидат в училищата, университетите и БАН и едни усвоители, политкомисари, които искат парите да отидат в правилните хора: наши фирми, партийни каси и НПО-та.
  Щом Томислав Дончев е намесен, значи ГЕРБ твърдо е решила да сложи ръка на тези пари и да ги изтъргува срещу подкрепа.
  Дневник, благодаря за интервюто и информацията. Нарочно вчера слушах вечерните новини на всички телевизии и тази сутрин БНР - нито дума по въпроса. За сметка на това имаше изобилен репортаж, че полицията ще спира тези, с тъмни стъкла. Явно някой от високо се е намесил или журналистите са надушили, че въпросът е много важен и автоцензурата се е задействала.

 12. 12 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 841 Неутрално

  .."Но всички тези действия показаха, от една страна, че има дефицит на доверие от нейна страна към мен и обратно – аз също загубих усещане, че ще успеем да влезем в работен режим, с подходящо делегиране на права и отговорности"..

  Нищо общо с темата, но първата ми мисъл беше за нивото на речта на Бойко съпоставена с горния цитат.
  Тъжно ми стана...

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 13. 13 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Един достоен професор с качества, успял с труд и професионализъм да осигури средства от ЕК за развитието на българското образование и наука, които хиените Кунева и Вълчев ще разпределят в известна за тях посока. Достатъчно е да се видят биографиите на тези двамата и какво до сега са направили за нашето общество и за своя собствен интерес, но най-вече за ДС, за да разберем какво става в МОН.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3063 Любопитно

  „Главният секратар г-н Вълчев“Този ли е ,за когото си мисля? Ако е той ,няма какво повече да се обяснява.

 15. 15 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#8] от "Дедо Либен":

  [quote#8:"Дедо Либен"]Събуди се народе, щото след време могат да ни сложат да ни управлява и едно магаре!!!![/quote]

  Дедо, магарето отдавна ни управлява. И кокошки и петли е назначило навсякъде, и едно овчарско куче има да ни бута в правилната посока нас стадото овце. Но магаре пак е добре, че можеше и маймуна да е!

 16. 16 Профил на Гру
  Гру
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Понякога е по-добре да продължиш да работиш въпреки трудностите. Има една приказка, че "колегите и роднините не се избират". Иначе ми се струва, че ресор „Висше образование и наука“ е не по-малко важен.

  Be always at War with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you, a better person.
 17. 17 Профил на ddemivor
  ddemivor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#8:"Дедо Либен"]след време могат да ни сложат да ни управлява и едно магаре[/quote]
  Това, дето сега ни управлява, какъв животински вид е?

 18. 18 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1303 Разстроено

  До коментар [#17] от "ddemivor": Това, дето сега ни управлява, какъв животински вид е?

  Според мен, мутра!!!!

 19. 19 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3063 Весело

  До коментар [#17] от "ddemivor":

  То е растителен вид

 20. 20 Профил на dow_jones
  dow_jones
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Кунето изключила професора от разпределянето на порциите...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 21. 21 Профил на enderchr
  enderchr
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Професоре, не се кахъри! Гледай си вярно университета и семейството и не се ядосвай много! Те не могат да ти отнемат постиженията! Даже ако ти е дошъл реда да се пенсионираш няма да сгрешиш.
  Извинявам се много, че ще направя и един личен коментар. Правя го с най-добри чувства наистина. Не знам дали снимката ти е актуална. Но ако е, според мен иди да се прегледаш обстойно. Казвам го защото баща ми изглеждаше по подобен начин и скоро му откриха, на много късен етап за съжаление, едно онкологично заболяване на панкреаса. И той, принципен човек, дълги години бра ядове в образованието и държавната администрация. Отново се извинявам се за твърде личния коментар, но го правя с най-добри намерения наистина. Желая ти всичко най-добро!!!

 22. 22 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1704 Неутрално

  Отношението на Кунева към науката беше ясно още в 2006 година, когато тя не договори нито лев за оперативна програма за наука и образование! Единствено България от новите страни-членки нямаше такава програма! Сега г-жа Пръмова иска да сложи ръка върху тези пари, за които няма абсолютно никаква заслуга. Комунистическа наглост!

 23. 23 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1704 Неутрално

  До коментар [#21] от "enderchr":

  Хайде малко по-оптимистично, защо плашиш човека? Малко ли му бяха разправиите с дебилите в МОН?

 24. 24 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 494 Гневно

  Назначението на Кунева за министър за образованието е по лошо от това на Пеевски на ДАНС, щетата е несъизмерима. И защо всички си траят а не излязат да изринат кукувицата която за пореден път седна да мъти на чуждите яйца!!!

  Дела трябват, а не думи.
 25. 25 Профил на Gai-jin
  Gai-jin
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Колегите над мене са казали всичко за качествата на професор Денков и мръсните игри, които се играят с парите, отпуснати от Европа.
  Затова само ще попитам:
  КЪДЕ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ, УЧЕНИТЕ ОТ БАН И УЧИТЕЛИТЕ, ЗА ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ТЕЗИ НАГЛИ РАЗБОЙНИЦИ, КОИТО СЪСИПВАТ ВСИЧКО?

 26. 26 Профил на blackbird
  blackbird
  Рейтинг: 255 Гневно

  Снахата развъртя метлата.....Юруш на измислените проекти и ударното усвояване на европарите. Адвоката и Снахата, печелившия тандем.

 27. 27 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#8:"Дедо Либен"]Проф. Денков е химик - професор във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Има 123 научни публикации в реномирани международни списания, включително и в най-престижното (Nature), ......

  Коя е Миглена Кунева и какво представлява за науката? Една кръгла НУЛА![/quote]

  Е, хайде сега НУЛА. Я виж, какви знания по история има само -
  "Историята с пръчките, Хан Крум и неговите синове" и
  "Съединението" на Княжеството с Източна Румелия, каето е станало по времето на Ал. Малинов.
  Не е НУЛА тя, баш си е за МОН и за хам-хумон.

  "УРОК ПО ИСТОРИЯ С МЕГЛЕНА КУНЕВА"
  http://gospodari.com/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-video50408.html

 28. 28 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#2:"fortunes"]Освен умните и красивите други изненадани не трябва да има............
  ...................................
  Мадам Yes заедно с Вожда са голЕмата надежда на умните и красивите за европейско развитие на територията![/quote]

  "Умните и красивите" предполагам го казваш с ирония, нали?
  Щото нито Мадам Yes от "Движение България без граждани", нито Бойку - "Аз съм прост и вие сте прости...." от "Граждани за Евразийски Регрес на България" са представителна извадка от онази изключително тънка прослойка от българското общество, определяна като "умните и красивите".
  Ни по ум, ни по красота се връзват с нея.

 29. 29 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Даниел Вълчев - "реформаторът" изглежда стои в дъното на далаверата.

 30. 30 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1303 Весело

  До коментар [#28] от "choss":

  Че са уми - умни са, но защо ли са и красиви? Вероятно, защото са скромни, а както е известно - скромността караси човека!!!

 31. 31 Профил на hotentot
  hotentot
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Разбирам проф. Денков и му съчувствам. Не за това, че си отива, а че след него целият му труд ще отиде на вятъра. В момента тече парламентарен контрол - Кунева отговаря на Станилов защо е уволнила Денков. Мнооого неубедително (все пак сме възпитани хора).

 32. 32 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 976 Неутрално

  Мегленчето си показа рогата и разбули истинските цели на министерското й назначение - не експертност, а лапане. На пари, на много пари!
  А от интервюто на проф. Николай Денков лъха толкова много възпитание и ерудиция, че няма начин да си помислим, че този човек би могъл да вирее в отровната среда на Кунева!

 33. 33 Профил на scholar144
  scholar144
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Доскоро, на базата на ФНИ, считах че основната причина за невероятната корупция в българската наука се корени в самата научна общност – на неимоверния глад на университетски и БАН-ски учени за пари, които те не могат да заслужат по официален начин.
  Сега започвам да разбирам че основната причина идва отгоре – от партиите, респ. политиците, които действат чрез МОН, депутати и НПО

 34. 34 Профил на Люси
  Люси
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Г-н професор,този екип изключи и нас,гласувалите за РБ.Но никак не страдаме от това!!!Напротив.Аз съм привърженичка на крайната десница,тоест мога да си позволя да говоря от името на шепа хора.Поведението на шайката на Дани бой показва на гледно,че приказките за дясно пространство в България са едни ГЛУПОСТИ.И то пълни!Това последното заключение го пиша вперила поглед(хипотетично)в цялото гербажийско воинство.Години наред,Костов беше обвиняван,че цепи
  това пространство.Обаче,цепи се нещо,което е здраво.Със звук!!!На куп парцали,какво да им разцепиш!?
  Г-н професорът е от малкото хора в България,способни да си подадат оставка.Адмирация!!Повечето хора ще кажат,че си е тръгнал,защото са му взели"портфейла".Но аз си мисля,че в тази държава България,все пак трябва да има 2-3 нормални и почтени хора.Справедливостта го изисква!

 35. 35 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#20:"dow_jones"]Кунето изключила професора от разпределянето на порциите... [/quote]

  Я пак прочети!!!

  "За да осигурим максимално безпристрастна оценка от квалифицирани учени експерти, подготвихме покана за оценители, която поставяше много строги условия – да нямат никаква връзка с потенциалните кандидати, тоест с която и да е от научните организации в България, да имат значителни научни постижения, да са с богат опит в оценяването и финансирането на международни научни проекти с подобен мащаб.

  Изискванията са достатъчно високи, така че само много качествени научни организации в Европа биха могли да се включат в процеса на оценка. Нещо повече, за да получим увереност, че сме на прав път, всички документи свързани с научните центрове, съгласувахме с дирекцията по Регионално развитие в ЕК, която финансира тази част от програмата, а също и с нейното звено JASPERS, което е специализирано за научни инфраструктурни проекти.......
  - Колкото и тривиално да звучи, ключово е да се спазят точно заложените процедури и да има максимална прозрачност на всеки един етап от подбора на проектите. Трябва да се запазят високите критерии към оценителите и да се отправи поканата към тях по начин, който да осигури участие на всички качествени европейски организации, които могат да осигурят такива експерти. След това е добре да има наблюдатели от академичните среди на всеки един етап, които да гарантират прозрачността и независимостта на процеса на селекция. Силно препоръчвам и да се направи публично изслушване на всички избрани проекти, преди да се подпишат договорите с тях, за да се види публично резултатът от селекцията."

  Ахъм, точно за разпределяне на порциите по "любенгоцевски" се е бил подготвил професора.
  Организацията, която е създал, нещо не се връзва със "стила и метода" на работа на крадливите гербаво-комунски калинки, нацвъкани навсякъде из държавните структури.

 36. 36 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Доскоро, на базата на ФНИ, считах че основната причина за невероятната корупция в българската наука се корени в самата научна общност – на неимоверния глад на университетски и БАН-ски учени за пари, които те не могат да заслужат по официален начин.


  До коментар [#33] от "scholar144":

  Две са причини за вашите наблюдения:
  1. Това че Университетите и БАН не са кадрово и финансово санирани, вследствие Закона за академичното самоуправление, превърнало се в самоуправство и див грабеж, достоен за Дивия Запад
  2. Че преподавателите и учените не могат да се пласират на Запад, понеже просто там не ги щат.

  Е, принудени са да се борят за оцеляване в България, най-бедната страна на ЕС. Ще се развият само малцина, ще оцелеят малко повече, но не всички!

  Всички ще се смеем само - над статии и коментари, като по-горе! Е, трябва да плачем всъщност, но хората с по-голям жизнен опит вече знаят, е от мизерия излизане няма!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 37. 37 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#29:"ck"]Даниел Вълчев - "реформаторът" изглежда стои в дъното на далаверата.[/quote]
  Такива, като Кунева, Дани бой и Трикаджията, напълно дискредитираха и "деформираха" Реформаторския блок.

 38. 39 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4381 Неутрално

  Браво, достоен и принципен човек, явно не е за правителството на България днес.

 39. 40 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 233 Неутрално

  В предишна сесия на Фонда имаше грант за "носенето дамското бельо". Под мъдрото управлние на пръмова очаквам да се появи Centre of Excellence по "бурките"!

 40. 41 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#16] от "Гру":

  Няма как професор с име чест да остане да работи с "червената куковица" с която нямат взаимно до доверие. Единствената му грешка е че бидейки "конвертируем" се е върнал да работи в "чалгария"!

 41. 42 Профил на kaleva
  kaleva
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#38] от "Nyama Znachenie":

  Така като гледам, доста имена има редом с това на бившия зам.-министър. във всяка статия, та се чудя какъв точно е неговият собствен принос.

 42. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Бе как ще остави Кунева толкова пари,на някой друг.Тя лично и Вълчев в часност ще се занимаят с тази толкова приятна работа.

 43. 44 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментара на Калева: верно е, че много имена стоят до името на Денков. Вземете среден брой съавтори и разделете 9000 (за по-лесно) на 5, получава се 1800. Дали е много ще кажете Вие, но Здравко Л стана член-кор. с 200-300 несамостоятелни, а Денков с неговите не може да стане няколко пъти. Преценка не правя.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 44. 45 Профил на kaleva
  kaleva
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#44] от "мАГариан":

  Всичко зависи от индивидуалния принос на всеки от съавторите. Той едва ли е равностоен. Не знам, но винаги съм се отнасяла с резерви към подобни публикации, в които не се знае, кой е вложил труд и интелект, а кой престиж и име.

 45. 46 Профил на Jose Kaneti
  Jose Kaneti
  Рейтинг: 32 Неутрално

  До коментар [#42] от "kaleva":

  За да задавате този въпрос, трябва да имате равностойна или поне сравнима квалификация на показаната от г-н професора. Покажете си я - така, както е направено за него. Къде работите и какво сте изработили. А броенето на съавтори на публикации означава само едно - просто нямате понятие за какво става дума, да не говорим, че не можете да представите и биографията си.

 46. 47 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Весело

  [quote#42:"kaleva"]та се чудя какъв точно е неговият собствен принос[/quote]

  Виждам, че освен с висшите училища - тяхното създаване, преобразуване и сливане, не са Ви ясни и "трансформациите" в научните изследвания.
  Та, научното изследване е колективна работа. Но на Вас работата в екип не Ви е позната - всички са равнопоставени. Сиреч, всеки един може да отговори, ако възникнат въпроси или несъгласие (от други учени).
  Има негласно приемане, че името на прекият/преките изпълнител/и стои на първо място, а "идеолозите" са по-назад. При публикациите, в които се развиват нови идеи на базата на редица експериментални изследвания, името на "идеолога" седи на първо място, а след това "преките извършители", ако са доразвивали някои от експериментите.
  Всяка научна публикация има различна научна тежест (терминът е импакт-фактор), а "собственият принос" на един учен се определя от сумата на общия импакт-фактор (от всички публикации) и броя на цитиранията на публикациите (сиреч други учени са оценили научния принос и са го използвали).

  Надявам се да не работите в МОН или в сферата на висшето образование, щото би се срутило окончателно.

 47. 48 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Как па не случи това министерство на читав човек за последните 10-15г. А след като и дани бой е замесен, нещата са ясни. Незабавна оставка на куневица.

 48. 49 Профил на kaleva
  kaleva
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#47] от "wanderer":

  Благодаря за нравоучението.

 49. 50 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ясно, пречиш на лапането.

 50. 51 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  [quote#27:"choss"]"УРОК ПО ИСТОРИЯ С МЕГЛЕНА КУНЕВА"
  [/quote]

  Още един урок по история този път с Бойко Борисов:

  https://www.youtube.com/watch?v=RRV7t1sdExg

 51. 52 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 233 Неутрално

  няма как честен и почтен човек да работи с меркантилната и безпринципна Кунева.

 52. 53 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#17:"ddemivor"]Това, дето сега ни управлява, какъв животински вид е? [/quote]
  Катър!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 53. 54 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Качествените и честни хора се прогонват, гьонсуратите и калинките продължават да пърхат по министерствата.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 54. 55 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 525 Неутрално

  [quote#45:"kaleva"]kaleva
  Всичко зависи от индивидуалния принос на всеки от съавторите. Той едва ли е равностоен. Не знам, но винаги съм се отнасяла с резерви към подобни публикации, в които не се знае, кой е вложил труд и интелект, а кой престиж и име.
  [/quote]

  Работата с над 1000 цитата в Гугъл е от 1992 г. - тогава Денков е бил млад учен, без "престиж и име"...

  Но коментарите Ви наистина показват, че сте много далеч от тази материя, та е понятна реакцията тук на готовността Ви да давате оценки...

  В такива изследвания като правило има много съавтори,
  а в неотдавнашния эксперимент в Щатите, където наблюдаваха гравитационни вълни, съавторите са над 1300 от над 100 университети и институти по света (пиша по памет, числата са приблизителни).

  Във всяка подобласт на отделните науки си има свои правила как се подреждат имената на съавторите според приноса им. Има и области, в които по правило имената са подредени просто по азбучен ред.

 55. 56 Профил на boson
  boson
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#42] от "kaleva":

  Г-жо Калева,
  Не хвърляйте тролска кал по хората. Вашите коментари не правят чест на никого, най-малко на Вас.
  Това, че Вие не разпознавате експерт в лицето на проф. Денков си е лично Ваш проблем.
  А що се отнася до колективния труд - Изненада! Екипната работа е ежедневие в съвременния научен свят от десетилетия.

 56. 57 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1224 Гневно

  До коментар [#21] от "enderchr":

  Като му гледате снимката на г-н Денков, мислите ли, че той е на възраст, когато не може сам да се грижи за себе си, та има нужда Сульо и Пульо да му дават "добронамерени" съвети, при това говорейки му на "ти"?!

 57. 58 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Когато човек попадне в корумпирана среда, или се корумпира, или бива изхвърлян като чуждо тяло.

 58. 59 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Нещо ми подсказва, че това не е епизод последен. Е, за Куна може би е към края на кукувичата й кариера, но пък и тя е сложила достатъчно легални средства настрана за времената след.

 59. 60 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  .. затова ще внеса малко оптимизъм. Доколкото си спомням, Ники Д беше на върха на атаката срещу онзи завалийски конкурс на ФНИ през 2012 г. Протестът беше отчайващо неподкрепен от институциите, включително БАН и СУ, които бяха сред най-ощетените от въпросния куц конкурс. Явно имаше институционален натиск върху тях по линията Борисов-Игнатов-(разклонение)-Илчев+Воденичаров, който премина и надолу, където минаваше. В смисъл, че основно мачкаха младежта, не че това имаше особен ефект, освен сред тези дет си беха смачкани и без това, де.
  Игнатов падна след 50-тина дни премерен и непреклонен натиск, вкл. на улицата, но не само. Скоро след това падна и Борисов. Ясно защо са натискали с Игнатов надолу - самосъхранение.
  Днешната ситуация е по-благоприятна за Борисов - може винаги да каже, че това министерство е на РБ и да не го занимават с глупости, Радан да се оправя. Т.е. ТОЙ може дори с радост да разкара Куна, без да е намесен лично. Мисля, че я изчаква още малко да продължи с нищонеправенето на двата фронта - МОН и корупцията, и ще я ритне по .. бе нема как да не й противно-мека подложката за ритници (бляк!)!
  Още по-готиното е, че Борисов само си мисли, че ставащото в МОН не го засяга. Защото като го засегне .. е, ще го засегне готино!

 60. 61 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#49] от "kaleva":

  Иване, защо пишеш с женски никове, а?

 61. 62 Профил на kaleva
  kaleva
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Приемам обвиненията ви, доколкото изхождат от хора, работещи в определена област на знанието. Така е, както казвате, във вашата сфера. И все пак... С какво полезните модели или патентите в техническите науки, създадените корпуси с бази данни в лингвистиката или проучванията на историците и археолозите, например, са по-малко достойни за уважение от публикациите, които обсъждаме тук, защото в модела за оценка на научноизследователската дейност на проф. Денков се вземат предвид единствено те? Сигурно съм била несправедлива и съжалявам за това, но и това, за което говоря, също е несправедливо.

 62. 63 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#62] от "kaleva":

  Иван(ке), чудя се обличаш ли си рокля преди да дращиш тука? За да се вживееш в ролята, де

  Нооо .. с това старомодно "корпуси с бази данни" кой ще ти повярва??? :О

 63. 64 Профил на kaleva
  kaleva
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#63] от "мАГариан":

  Много подходящ никнейм сте си избрал. Поздравления!

 64. 65 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 525 Неутрално

  [quote#60:"мАГариан"]Отговор
  .. Протестът беше отчайващо неподкрепен от институциите, включително БАН и СУ, които бяха сред най-ощетените от въпросния куц конкурс. Явно имаше институционален натиск върху тях по линията Борисов-Игнатов-(разклонение)-Илчев+Воденичаров, .[/quote]

  Лошо си спомняте, протестът започна от млади хора от Физическия факултет на СУ, чието протестно писмо събра над 1200 подписа - главно на хора от БАН и СУ, но и от други университети още близо 400 български учени на работа в чужбина, които също събраха над 1400 подписа под отвореното си писмо.

  Освен това имаше декларация на Общото събрание на БАН , на Отделението по природо-математически науки към САЧК на БАН, декларация на Съюза на учените в България и т.н. и т.н - виж сайта http://www.fund.nauka2010.com/
  където са събрани повечето от документите и статиите по протестите; още подобни декларации имаше и на сайта на парламентарната комисия. Какво било поведението на шефа на БАН, Воденичаров, и ректора на СУ, Илчев, е съвсем друга опера. 65. 66 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Весело

  Колеги, за да разберете какви глупости пишете, ще Ви опиша следната хипотетична ситуация:

  Министър Кунева назначава за ръководител катедра Физикохимия в Химически Факултет на СУ гражданина Томислав Тончев. След пет месеца Ректора уволнява г-н Тончев и той дава интервю във Дневник, в което споменава, че не бил допуснат до провеждане на важни експерименти (причината е, че е могъл да вдигне във въздуха сградата на Химическия Факултет).

  Защо колегите физици, химици и почие ...ици си въобразяват, че като са доктори по химия, физика и ...ка, имат и знания, капацитет и опит да бъдат и администратори и бизнес мениджери. за това се иска специализирано образование, познаване на законите в областта в която се управлява и доста опит.

  Преди 7 години тояно тези дни почина акад. Борислав Боянов, бивш декан на Математическия. Беше обзет от манията, че е роден ръководител. кандидатира се за Декан на Математ. - касираха избора, поради навършени години. Опита се да стане Ректор на СУ - заради възраст не го допуснаха, но Математическия поде кампания да се измени правилника на СУ, то да няма пределна възраст. Това не мина! Тогава акад. Боянов се устреми към поста Председател на БАН. Не го избраха, питайте БАН защо! Накрая почина - питайте роднините защо - аз мисля от яд!

  Мястото на уважаемия проф. Денков не е заместник-министър (освен ако не завърши право и икономика!), а уважаван съветник в министерството или в кабинета на премиера!
  Не се изхвърляйте, колеги! Академична кариера и администратъивна кариера са две различни неща!

  Пишете си на воля колкото искате минуси! Не забравяйте, обаче, че илюзиите завършват с катастрофа!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 66. 67 Профил на Gospodinov Marin
  Gospodinov Marin
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Да, проф. Денков прав сте. Но аз работя много години в системата, която и Вие "управлявахте". Както във всички области на живота в страната ни и в науката всичко е поставено на една много изкривена ( не намирам по- подходяща дума) политическа система от която зависи всичко. А моето впечатление, че Вие химиците също активно "управлявахте", вече десетки години и науката и образованието. И моето впечатление е , че Вие химиците преядохте с власт и естествено с т.н. "Финансиране", в условията , в които е поставена науката. А преяждането е също така вредно, както гладуването. Така го виждам аз.

 67. 68 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#66] от "vxa15365434":

  ...........Академична кариера и администратъивна кариера са две различни неща! ............

  абе я питай Хавиер Солана за какво иде реч.
  не ставй смешен.

 68. 69 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  [quote#68:"mihail_p"]абе я питай Хавиер Солана за какво иде реч.
  не ставй смешен. [/quote]

  До коментар [#68] от "mihail_p":

  Няма какво да питам Хавиер Солана!
  Достатъчно съм видял какво натвориха като Ректори на СУ професорите Иван Лалов (физик), Биолчев (литературовед) и Иван Илчев Димитров (историк). И как настоящия ректор се опитва да запуши устата на академичния състав и да забрани изказванията ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 69. 70 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Кунева вече коли и беси в това министерство. След като Б.Б. и повери този пост, въпреки очевидното неодобрение на обшеството, тя се развихри както си знае. Власт и пари, това и трябва на госпожата. А Б.Б. разчита на безалртивността на своето управление, на почти монополната си позиция в политическото пространство. Защото той управлчва без реална опозиция, което е пагубно както за него, така и за демокрацията.

 70. 71 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#70] от "proza":

  Изглежда си прав! Но и обществото не е беззъбо. Колко министри на МОН бе принуден да замени Б.Б. след скандали? Една от главните причини за това е, че средата е корумпирана, министрите са безкрупулни, а зам. министрите и чиновниците в добавка са и некомпетентни. А с проектите на ЕС надвисва опасността да се връщат и вече изхарчени пари при откриване на нередности. Аз съм бил дребен изпънител на европейски грантове по Темпус - счетоводителите от Брюксел ми изискаха обратно и картата за градския транспорт, която влизаше в разходите.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 71. 72 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Чува се, че корумпираната Албена Вуцова, главна разпоредителка с за "усвояване" на парите на ФНИ по времето на цариста Даниел Вълчев , се кани
  да прави агенция ( в съдружие или "конкуренция" със себеподобни), на която МОН ще прехвърли оценяването и контрола на средствата по оперативната програма НОИР.

  Та затова са изхвърлени учените от МОН.... Ще гледаме втора серия на големия грабеж 2008-2009.

 72. 73 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално


  До коментар [#72] от "Nyama Znachenie":

  Вуцова рулз!!! И Стемнарк рулз тоже!!!!!

 73. 74 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#65] от "Nyama Znachenie":

  .. бе аз добре си спомням и чужди митове ми не требват!!!

 74. 76 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#74] от "мАГариан":

  Какви "митове" - даден Ви е линк към сайт с всички документи.

  Протестът срещу игнатовската шашма с ФНИ започнаха двама млади физика от ФзФ на СУ и техните колеги в БАН, СУ и чужбина.

  Ако не Ви отърват документираните факти, очевидно митовете са в главата Ви

 75. 77 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#76] от "Nyama Znachenie":

  Тез линкове не се отварят, братми!

 76. 78 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#77] от "мАГариан":

  Повечето се отварят - единствено тези на ОС на БАН не се отварят наистина, вероятно не поддържат архив на страницата си, но ето останалите

  Първото писмо на младежите от ФзФ на СУ, писмата на българските учени в чужбина, декларации на 4 института на БАН, Декларация на Отдела по природоматематически науки на САЧК към БАН и т.н.

  http://www.fund.nauka2010.com/iskane.pdf

  http://www.fund.nauka2010.com/inrne.pdf

  http://www.fund.nauka2010.com/issf.pdf
  http://www.fund.nauka2010.com/ie.pdf
  http://www.astro.yale.edu/iva/pismo/Otvoreno_Pismo.html
  http://www.peticiq.com/za_da_ima_nauka

  http://www.fund.nauka2010.com/OPMN.pdf
  http://www.fund.nauka2010.com/SUB.pdf
  http://artstudies.bg/?navPage=news&news_id=520&Lang=2&Lang=1

 77. 79 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Весело

  До коментар [#71] от "vxa15365434":
  "Колко министри на МОН бе принуден да замени Б.Б. след скандали?"
  Един в миналия мандат и един в този. Но в миналия смени четирима министри на здравеопазването. Единият, Божидар Нанев беше "хвърлен на прокуратурата", защото спази закона. Каква ли трябва да е била средата там, пък сега Москов аха да векува!?
  А Трайчо Трайков и още някои бяха сменени без скандали, а един зам. главен прокурор само с тих незаконен запис, толкова тих, че чак водата на тоалетното казанче се чуваше от Банкя.

 78. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 79. 81 Профил на Георги Георгиев
  Георги Георгиев
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Забравихте да го питате за Кочо и робството!

  Браво на човека - принципен, добре изказва мнението си и обективно приема реалността. Напълно експертен кадър. По обясними причини го разкараха.

  Много активно се действа, когато става дума за европейски пари. Намериха човек да им прокара програмата, сега ще намерят и кой да я окраде. Очаквам видни хидролози от турски произход да получат бази за научни изследвания.

  "Изборът между ляво и дясно е, условно казано, избор между капитализъм и социализъм. А ние имаме проблем с феодализма." Кристиан Таков
 80. 82 Профил на Георги Георгиев
  Георги Георгиев
  Рейтинг: 538 Неутрално

  До коментар [#6] от "Хи-хи":

  Най-простите комунисти за в БСП. Доказано.

  "Изборът между ляво и дясно е, условно казано, избор между капитализъм и социализъм. А ние имаме проблем с феодализма." Кристиан Таков
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK