Офелия Кънева, председател на ДАЗД: Приоритет е участието на децата в обществените и политическите процеси

Офелия Кънева

© ДАЗД

Офелия КъневаНаскоро бяха представени резултатите от инициативата на вече бившия министър на труда и социалната политика в оставка Зорница Русинова "Деца помагат на деца", към която се присъедини консултативният орган към Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) Съветът на децата.


За инициативите на децата и на Агенцията за детско участие в обществените и политически процеси в страната, за приоритетите и идеите на ДАЗД "Детски Дневник" разговаря с председателя й Офелия Кънева.


Госпожо Кънева, откакто оглавихте ДАЗД в края на май 2016 година, какво въведохте, променихте?
- Кратък е срокът, в който мога да демонстрирам ясно видими резултати, но за мен беше много важно екипът на ДАЗД да работи спокойно, не със стреса, че с новия ръководител ще последват серия от уволнения. Защото спокойствието води до качествена работа. Първо се постарах да опозная всеки от колегите си на собственото му работно място. Едно от нещата, на които много наблягам, е изпълнението на задачите в срок. Настоявам също колегите да работят в синхрон, а не всяка дирекция сама за себе си. Да се вършат нещата проследимо, ясно и качествено. С изненада открих, че много от колегите не се познават, не контактуват, което трябва да бъде незабавно променено, защото повлиява върху качеството на нашата работа.


Силно амбицирана сте да задвижите агенцията да влезе в ролята си на координатор на отговорните за защитата на децата институции. Как ще го постигнете?


- Това не е просто амбиция, това е моят служебен ангажимент като председател на ДАЗД. Аз съм длъжна да дам всичко от силите си, за да го направя добре. Като общество ние сме узрели за момента да не се делим на наши и ваши, а се обединяваме зад националния интерес - децата на България. Срещам подкрепа и никак не е трудно да вляза в ролята си на координатор на политиката за закрила на деца, когато всички вече искат да работят в една посока, готови са да бъдат координирани адекватно и търсят дори и за собствените си дела ясно видими резултати от усилията, които влагат.


Едно от нещата, които беше важно да направим, беше да синхронизираме дейността на Националния съвет за закрила на детето много точно, в реално време. Последното заседание продължи 7 часа при пълен кворум и дискусиите бяха качествени, защото те надградиха първоначалната информация с допълнителни ангажименти от всяка от присъстващите институции. Но ключово за работата ни през 2017 година е, че имаме календар на срещите на заседанията на съвета и това дава възможност на всички органи и институции в страната предварително да знаят кога могат да съгласуват, да планират хода на собствената си организация спрямо цялостната политика за децата, така че да не се разпилява излишно ресурс.


Какви са приоритетите на ДАЗД?


- За 2017 г. аз заедно с екипа си съм формирала три основни приоритета. Първият е разгръщане на политиката за деца към всички деца, за да може всяко българско дете да усеща закрила и подкрепа. Независимо дали има нужда от нея, когато се явява на олимпиада по биология, когато се състезава за европейска титла по вдигане на тежести, когато постъпва в ново училище, когато отпада от училище или когато просто има нужда да последва мечтите си.


В тази връзка акцентираме в не толкова традиционни области за закрила, свързани с децата таланти, със свободното движение на деца, с децата в образователната система, които имат по-високи постижения от връстниците си. Тоест разгръщаме нашата работа и върху секторите, които през последните години не са присъствали осезаемо в работата на ДАЗД.


Много искам всички деца да имат пътечка, по която да стигат до онези професионалисти, които откриват таланти. Не всяко дете осъзнава, че е талантливо. Трябва много да се постараем да изградим тази пътечка и да я отъпчем. От една страна, да обезпечим финансовия ресурс на механизмите, които вече съществуват, чрез различни наредби за стимулиране на деца, от друга страна обаче - да подпомогнем достъпа на кадрите до масовото детско присъствие. Например в малките населени места децата нямат достъп до школи по изкуства. Трябва да направим достъпна обстановка между хората, които работят с таланти и децата, които все още не знаят, че са таланти.


Министърът на спорта Красен Кралев бързо визуализира тази идея. Той каза, че ще дефинира 15 спорта от национално значение, в които ще инвестира министерството му в следващите години и ще ангажира минимум 15 доайена в тези спортове, които ще имат задачата да обикалят страната по училищни игри и да наблюдават децата. Мисля, че министърът на културата би могъл да предложи подобен отговор в собственото му тематично поле.


Вторият приоритет е привличане на професионалистите пряко в създаването и прилагането на политиката за деца. Както от единия й край, където са практиците, работещите на терен, така и от другия й край - в академичните среди, които виждат тенденции, насоки, анализи. Необходими са и хората, които знаят какъв е проблемът, могат да го дефинират ясно, и онези, които знаят какви са възможните решения.


Засега практиците все още не вярват, че има кой да ги чуе. Академичните среди все още не вярват, че има кой да им обърне внимание. Прекъсната е тази връзка в практиката, но аз вярвам, че нещата ще стават по-добри.


Третият приоритет е свързан със стимулирането на участието на децата в обществените и политическите процеси в страната. Тук обръщаме внимание върху създаването и утвърждаването на модела за детско участие - Съвета на децата, така че да стане национално представителен и членовете му да бъдат ангажирани с областите, които представляват.


Съветът на децата е създаден през 2008 г. и включва по едно дете от всяка област на България, както и деца от уязвими групи. Каква е дейността му?


- Тъй като е много важно да чуваме гласа на децата, когато разработваме политики и практики за деца, целият екип на ДАЗД влага много усилия да укрепи модела за детски участие и да му даде максимално качествена изява, така че да може Съветът на децата да стане правителствена консултативен орган, а не просто консултативен орган към председателя на ДАЗД, който координира цялостната политика за деца.


Успяхме и да оформим календар на Съвета на децата за 2017 година, така че и другите институции, когато планират календар на дейността си, да могат да я съгласуват със Съвета на децата.


Членовете на Националния съвет за закрила на детето решиха да съобразят своя календар със Съвета на децата и така всяко тяхно заседание ще се провежда две седмици след заседанието на децата и задължително ще се съобразява с тяхното становище.


Съветът на децата съществува от 2008 година, но плахо. Като човек аз вярвам, че не е честно да се вземат решения за когото и да било без неговото участие. И не ми се струва честно децата да не участват в процесите, които пряко ги касаят. Беше време да помислим за утвърждаване на тази форма и по-сериозното й присъствие в политическия и обществения живот. Ето за пример едно от качествените становища, които дават по нормативните актове децата: всяко дете, на което му предстои да бъде осиновено, да се срещне предварително с вече осиновено дете.


Тази година децата инициираха модел на детско участие, който да гарантира национална представителност на членовете и съответно ангажимент на всеки от членовете към региона, който представлява.


През декември миналата година в Съвета на Европа в Страсбург се провее семинар за Инструмента за оценка на детското участие през 2017 г.


- България е член на ад хок Комитета по правата на детето към Съвета на Европа, в който се гради възможността държавите членки да синхронизират законодателствата си. Това е възможност България да блесне с добрите практики, които реализира през последните години. Аз използвах тази възможност да изостря вниманието на всички държави членки върху модела за детско участие в България.


България наред с Италия и Литва след заявен интерес бе избрана от Съвета на Европа в конкуренция с останалите европейски страни да бъде една от пилотните страни за прилагане на инструмента, като ще се ползва от експертната подкрепа на международно признати експерти като Ан Кроули, консултант за правата на детето във Великобритания и координатор на групата на консултантите, Джерисън Лансдаун, международен консултант на правата на детето, и Мике Шуурман, консултант на правата на децата и европейските въпроси и главен координатор по политика и застъпничество в Eurochild.


Какви предстои в близко бъдеще?


- Имаме идея на официалния сайт на ДАЗД да се създаде подиум за изява на всички професионалисти, които се справят по-добре в практиката. Това може да бъде мотивиращо и оптимизиращо работата на техните колеги в работата с деца. Тематичният обхват ще бъде в целия спектър на политиката с деца, а авторството на публикациите да бъде на всички ангажирани, включително деца, представители на бизнеса, лекари, учители, родители, треньори. Много ми се иска този подиум да бъде и критично следен от медиите, за да могат да се заразяват с повече истории, които да проследят и отразят, но най-важно е споделянето на добрите практики.


Миналата седмица приключи първото за тази година заседание на Съвета на децата. С какви инициативи и предложения към институциите излезе той?


Много са, ще посоча само някои от тях: Към Министерство на културата предложението е всички деца от 1 до 12 клас, които са отличени в конкурси, олимпиади и състезания, да получават стипендии, тъй като децата проявяват талантите си по различен начин според възрастта си и трябва да бъдат възнаградени техните усилия. А в часовете по гражданско образование да се представи наредбата и начините за получаване на стипендии от децата, спечелили състезания, олимпиади и конкурси. Членовете на Съвета ще разпространят информацията на местно ниво чрез изградените си канали за комуникация с младите хора, които представляват. Да се проследи получаването на стипендии, за да се предотврати евентуална злоупотреба.


Към министерството на образованието децата предлагат да бъде променена Наредбата, която урежда отпускането на стипендии на учениците. Тяхното предложение касае вдигане на долната граница на стипендиите – от 21 лв. на 40 лв., като горната да се запази на 50 лв. Децата да бъдат активно включвани в разпределението на стипендиите, чрез училищното самоуправление.


На Министерството на правосъдието Съветът на децата препоръчва да се открият причините, които карат децата да нарушават законите и да се планират мерки, които ще предотвратят извършването на престъпления. А за да бъдат децата, настанени в центровете, заменящи възпитателните интернати, по-добре приети в училищната среда, да се организират опознавателни срещи, както и информационни кампании и работа от страна на специалистите с цел взаимно опознаване между децата.


Предложения към Министерство на вътрешните работи: Според децата, налагането на полицейска закрила за деца-чужденци на територията на Република България, е адекватна мярка за закрила на техните права.


Съветът на децата предлага още да се промени социалната политика, като децата с увреждания получават безплатно техническите средства, които ще им помогнат в комуникацията. Притежаването и използването на тези средства не трябва да зависи от материалните възможности на семейството, а да е съобразено с нуждите от социализация и интеграция.


На заседанието си Съветът на децата поде и редица инициативи за 2017 г., сред които конкурс за правата на детето, "Панаир на професиите", "Всеки ден е ден на детето", "Градът на игрите", "Деца помагат на деца" и много други.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK