Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието

Красимир Вълчев

© Юлия Лазарова

Красимир ВълчевКрасимир Вълчев е министър на образованието и науката в третия кабинет на Бойко Борисов.
От 2009 г. до 2017 г. е бил главен секретар на Министерството на образованието и науката, където се занимава с управление на администрацията и бюджета на ведомството, координира функционирането на отделните структури и звена и участва в процеса на формиране и изпълнение на политиките в сектора. Работил е и в Министерството на финансите.
Магистър е по публични финанси. Завършил е Икономическия университет във Варна. Преминал е обучение по "Бюджет и финансово управление" в университета "Дюк" - САЩ.


От девет месеца сте министър на образованието и науката, но отдавна работите в ресорното министерство. Кой е най-големият проблем в образованието според вас?


- Големите проблеми пред системата на предучилищното и училищното образование са недостатъчното равнище на базовите умения - четене, писане, математика, природни науки, дигитални умения; високият процент на преждевременно отпадналите от образователната система ученици; застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически специалисти; ниското участие на възрастните в учене през целия живот; възпроизводството на неграмотността от поколение на поколение и неспособността на образователната система да пресече това и др.
Достатъчен ли е новият закон, който влезе в сила от август 2016 г., за да се реформира училищното образование? Расте впечатлението за неграмотност и пропуски в знанията на младите хора.


- Като говорим за реформи, не знам дали в момента има друга система с такава концентрация на промени, които се извършват. Немалка част от тях произтичат от новия закон. Те са свързани с образователната структура, с учебните програми, с реализирането на концепцията за приобщаващото образование, със системата на професионалното образование. Друга част от промените не произтичат от закона - например промените във финансово-разпределителния модел. Усилията, които са насочени към обхващането и задържането на всяко едно дете в системата, и подобряването на образователните резултати са перманентни задачи, които трябва да се реализират с всички инструменти на политиката независимо дали сме приели нов закон или не. Реализираме редица политики, насочени към намаляване на неграмотността и подобряване на резултатите на учениците на децата и учениците. Имаме специален проект за ограмотяване на възрастни хора. Изпълняваме и политики за обвързване на образованието с пазара на труда, разширяване на дуалното обучение, повишаване на процента ученици в системата на професионалното образование, придобиване на дигитални умения и повишаването на дигиталните компетентности, включване на повече деца в системата на предучилищното и училищното образование, включване на повече ученици в дейности за развитие на способностите и интересите.


Кога според вас ще дадат резултат тези политики?


- Инвестициите и мерките в системата на образованието са с дългосрочен ефект. Периодът на възвръщаемост на инвестициите в образованието е от едно до повече от пет десетилетия. Инвестициите в подобряването на утрешното образование започват с днешни инвестиции в учителите. Цикълът от нови учебни програми, които въвеждаме, ще приключи през 2022 г. Тогава ще завършат и първите ученици, които са започнали да учат по новите програми. От това, което виждаме като политики в другите европейски страни и това, което четем от последния доклад за световното развитие на Световната банка, който е посветен на образованието, можем да направим извода, че политиките, които провеждаме, са правилни. Това, което като че ли най-често не успяваме - не само ние, но и другите страни, е да ги обвържем по най-добрия начин с инструментите на политиката, да осигурим достатъчно ресурси, не само финансови, но и институционални, и най-вече - да направим тези политики достатъчно последователни и устойчиви.


Аз се радвам, че в сектор "Образование" имаме относителен обществен и политически консенсус какво трябва да правим и накъде трябва да вървим. Въпреки че имаме дискусии и различия, те са по една малка част от темите - сигурно ще продължим да дискутираме дали трябва да финансираме частните училища; дали да има един учебник по предмет или неограничен брой учебници. Но по отношение на останалите теми може да кажем, че имаме относително съгласие и дискусиите са насочени към детайлите. Важното е, че направихме политическия и бюджетен избор да инвестираме в учителите, тъй като в най-голяма степен бъдещите образователни резултати зависят от това дали ще имаме добри учители.


Този "политически избор" на третия кабинет на Бойко Борисов да увеличи двойно учителските заплати до края на мандата ще даде ли резултат? Има ли други начини, по които ще се мотивират младите хора да бъдат добри учители?


- Повишаването на възнагражденията е задължително, но не и достатъчно условие за привличането и задържането на мотивирани млади хора в педагогическата професия, което е важно за повишаване на образователните резултати. Необходими са още благоприятна среда за работа във всяка една образователна институция, доверие към учителите, постоянна квалификация. Днешните студенти, които учат за придобиване на педагогическа правоспособност, ще са учители и след 40 години, когато не знаем какъв ще бъде светът, в какво общество ще живеем. В този смисъл е задължителна постоянната квалификация на учителите, както и във всички сектори. Важно е да имаме добри учители не само в София, но и във всички региони, в т.ч. и в най-малките и отдалечени населени места. Важно е да изграждаме партньорства между образователните институции и семействата, между учителите и родителите, за да имаме взаимно доверие. Разбира се, това доверие трябва да се печели от педагогическата общност, като се полагат усилия за постоянно взаимодействие с родителите.


В последните седмици обществото се вълнува дали ратифицирането на т.нар. Истанбулска конвенция ще доведе до обучение за стереотипните и нестереотипните роли на половете и др. Ще се променят ли учебните програми заради конвенцията? Ще се учи ли как да се противодейства насилието?


- Ако бъде ратифицирана в този й вид, Истанбулската конвенция не налага промени в учебните програми или в други елементи на образователната система. Истанбулската конвенция е необходима като документ за противодействие на домашното насилие. Освен другото в нея, тя стъпва и на презумпцията, че една част от това насилие е в резултат на изграждането на стереотипни роли на пола, поради което стана повод за обществени дискусии. Нещо повече, конвенцията попадна в ценностния разлом между по-либералното и по-консервативното разбиране накъде трябва да вървим като общество. Конкретно анализирахме член 14 от конвенцията, който касае образователната система, и сме категорични, че не са необходими промени. За системата на образованието е важно ние като общество да имаме относителен консенсус на какви ценности искаме да научим децата си. Такъв набор от ценности е заложен в закона за предучилищното и училищното образование - това са националните ценности, ценностите на толерантността, за взаимното уважение, общочовешките ценности, европейските ценности.


Освен финансиране според качеството, подкрепа за приоритетните специалности и т.н., какво друго трябва да се реформира във висшето образование?


- Има четири основни подсистеми в системата на висшето образование - управление, финансиране на държавните висши училища, акредитация и развитие на академичния състав. Започнахме с промени във финансирането и приема, като ги обвързахме с качеството на обучението и потребностите на пазара на труда. Скоро ще приключат и обсъжданията в Народното събрание на промените в закона за развитието на академичния състав. На дневен ред ще останат другите две подсистеми - акредитацията и управлението на държавните висши училища. Предвиждаме промени в закона за висшето образование в частта за акредитация. С ръководствата на висшите училища ще обсъдим и промени в системата на управление, така че висшите училища да бъдат по-реактивни към промените във външната среда, да подобрим отговорността и отчетността, да ги отворим в по-голяма степен към потребностите на обществото и пазара на труда.


За какви промени в акредитацията и управлението на университетите става въпрос?


– Факт е, че в момента акредитационната оценка не ни казва в достатъчна степен кое висше училище предоставя по-качествено обучение от другото. Акредитацията трябва да оценява не само дали са налични вътрешните системи и процедури, от които зависи качеството на обучението, а и доколко те работят ефективно. По отношение на управлението на висшите училища трябва да намерим баланса между автономия, от една страна, и отговорност и отчетност, от друга.


Университетите нямат студенти. Нужни ли са мерки за привличане на чуждестранни студенти в страната? В редакцията на "Дневник" имаше сигнали за забавяне при признаването на дипломи на чуждестранни кандидати за магистратури у нас.


- В България се обучават три групи чуждестранни студенти - граждани на страни-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, лица от историческите български диаспори и граждани на трети страни. За да приемат повече студенти от други страни, нашите висши училища трябва да са по-конкурентни. Това, което целим като стратегическо развитие - да се съсредоточат в профилите, които са силни и да добавят стойност, за да станат разпознаваеми, ако не в глобален, то поне в регионален мащаб. Факт е, че имаме такива разпознаваеми висши училища като медицински и технически, но този имидж трябва да се подобрява.


В последните години увеличихме приема на студенти от историческите български диаспори - от 400 на 1000 студенти на година; сега предлагаме да се повиши на 2000. Това обаче не е достатъчно. Важно е да мотивираме повече младите хора да се обучават в страната, заради което увеличаваме и стипендиите за тези студенти - през м.г. ги увеличихме от 150 на 200 лв. Водим разговори с висшите училища за възможността в образованието да се включат и български граждани, учили в други страни, т.е. студенти от новите български диаспори да се върнат в България. Това зависи от системите за прием във висшите училища. Вече дадохме възможност за придобиване на сертификати за владеене на български език, разширяваме мрежата от неделни училища, чиято цел е както да запазим тези деца като част от българското езиково и културно пространство, така и да им дадем възможност за обратно интегриране в българската образователна система.


След като обяви протести, Българската академия на науките (БАН) получи исканото допълнително финансиране. Какви реформи са нужни в академията и във финансирането на науката като цяло?


- Радвам се, че имаме относителен консенсус какво трябва да се направи и той е заложен в подкрепената от всички политически сили в настоящото Народно събрание Национална стратегия за развитие на научните изследвания. С нея казваме, че трябва да увеличим инвестициите в научни изследвания, но паралелно с това трябва да подобрим тяхната ефективност и да повишим и обясним въздействието им върху икономиката и обществото. Трябва да обвържем в по-голяма степен научните изследвания с резултатите и с конкретни задачи на обществото и икономиката. В тази връзка работим в няколко посоки. Първата е промяна в правилника за наблюдение и оценка на научната дейност - м.г. направихме първа оценка, но тя не даде резултати, които може да окачествим като надеждни. Новата оценка ще бъде базирана в много по-голяма степен на пълна, точна и проверима информация. Тази оценка ще се прави ежегодно и най-общо ще казва кои висши училища и научни организации имат повече научна продукция и по-голям капацитет за научна дейност. Отделно от това веднъж на 5 години предвиждаме да правим международна оценка, която ще бъде по-задълбочена - на научно-изследователката ни система и на отделните висши училища и научни организации. Въз основа на тези две оценки ще насочваме финансирането към тези звена, които имат по-голям капацитет и по-стойностна научна продукция.


Отделно от това изготвяме национални научни програми, които да бъдат насочени към основни задачи и теми, важни за обществото. Една от тях ще бъде за млади учени и постдокторанти. Предвиждаме програми в областта на информационните и комуникационните технологии, в областта на медицината, в областта на електрическата и водородната мобилност. Опитваме се да свържем работата на институтите на БАН със задачите на отделните сектори и министерства. Част от тези задачи ще включим в програмите, други - ще бъдат възложени със споразумение. И по този начин част от научната дейност ще бъде насочена към тези задачи.


Т.е. БАН ще дава научна продукция, която да подпомага конкретни политики.


- Да, както БАН изготви доклади за АЕЦ "Белене", за демографското развитие. Основни принципи в тези програми ще бъдат и партньорството между висшите училища и научните организации. Ако инвестираме в научна инфраструктура, то ще бъде на едно място, на принципа на партньорство, а не - в пет научни организации и висши училища. Ако пет висши училища и научни организации работят в една област и имат нужда от лаборатория, ще инвестираме в една лаборатория с условието да я ползват всички.


Миналата седмица бяха избрани проектите за центрове за върхови постижения, които ще се финансират с европари. Сред тях е изграждане на лаборатории в минералната баня в "Овча купел". Ще успее ли страната ни да оползотвори парите за наука?


- Средствата за наука и за образование в оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са с различна насоченост, тъй като са от два различни европейски фонда. Средствата за наука са предимно за изграждане на научна инфраструктура и техен източник е Европейският фонд за регионално развитие, с помощта на който новите научни инфраструктури следва да се изградят на принципите на концентрация и партньорство. За наше съжаление в едно от четирите професионални направления няма одобрен проект за финансиране. По отношение на други три - надявам се да бъдат сключени договори до края на февруари и да стартират проектите. Аз няма да коментирам избраните проекти, защото нямам нито право, нито информация в детайли, нито нужната експертиза да оценя научната стойност на проектите - оценката е на външни оценители.


Плащанията от Брюксел по оперативната програма са замразени от година заради редица нередности. Ще бъдат ли пуснати парите?


- Замразените средства са по втора и трета ос на оперативната програма, където са средствата за образование. Положителните новини са, че изпълнихме мерките по препоръките, които имахме от Европейската комисия (ЕК). През пролетта предстои това да бъде оценено от ЕК и се надяваме оценката да бъде положителна. Междувременно проектите за образованието на стойност над 200 млн. лв. се изпълняват с авансирани средства. Сред тях е "Твоят час", ученически и студентски практики, образователна интеграция; приключиха проектите за кариерно развитие, приобщаващо образование и европейски стипендии, които решихме да продължим да финансираме през бюджета.

Ключови думи към статията:

Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 4304 Неутрално

  Неграмотността и неусвояването на основни предмети, както и възрастта на учителите, са следствие, а не самият проблем. Т.е., министъра не знае проблема, но ше го бори. Ще го бори като даде на БАН да пишат доклад, и като увеличи административно броя на.чуждестранните студенти.

  Еми... Толкова. После не се чудете що е такова нивото на образованието.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 2. 2 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  Не, г-н Вълчев!
  Не са това проблемите в образованието.
  Проблемите са, че структурата на нашето образование е таква, че в него могат да работят само мазохисти.
  Проблемът на образователната ни система е, че СЪЗНАТЕЛНО е направена неработеща.
  А липсата на кадри е просто следствие.

 3. 3 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  До коментар [#1] от "Darth Plagueis":

  И като налеят едни милиони (или милиарди) си мислят, че нещо ще се промени...

 4. 4 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  Констатаците са ясни!
  Отдавна е време образованието да стане не административен, а обществен приоритет, както по време на Възраждането!!!

 5. 5 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Големият проблем на образованието ни, г-н министър, са некомпетентните и откровено тъпи чиновници в министерството и регионалните управления. Всичко останало е следствие...

  No Pain No Gain
 6. 6 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  Проблемът в образованието *както е във всички останали сфери) е следствие от това, че държавата е превзета отдавна и се управлява от мафията.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 7. 7 Профил на Nikolay Savov
  Nikolay Savov
  Рейтинг: 531 Разстроено

  Господин Министър,
  ако използвам клишета "рибата се вмирисва от към главата , но:
  проблемите са много:
  1. Учителите се изживяват на Преподаватели
  2. Учебниците приличат на енциклопедии
  3. В следствие на учениците не им пука за нищо.

  замислете се ...... не участвате ли в съсипването на бъдещето на България.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  "Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието"

  Неграмотността не е проблем, неграмотността е следствие от проблемите в образованието, а и в цялата държава.

 10. 10 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3428 Неутрално

  От 2007 г , свръх дългата учителска стачка, се повтаря – учителя е поставен на социалното дъно! Дани вълчето и фин. министър просташки "прекратиха седЕнката"!
  Днес констатират резултата от надменното отношение на четири, пет правителства! Прости им, Боже, те не знаеха какво вършат.
  Г-н министъра успява с добре увъртян канцеларски език да ни поднесе бъдещето развитие на драмата с предстоящата липса на педагози:
  "застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически специалисти;" !!!
  Не високо квалифицирани кадри, никакви кадри няма да останат в образованието, камо ли добри специалисти!
  Всъщност необразовани управляващи нямат способност да разберат ролята на учителя в държавното устройство. Необразовани избиратели не могат да изберат НОРМАЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, което да схване важността на качественото образование!
  Нямало пари?
  Милиарди се откраднаха и потънаха в широките джобове на управляващи и съпровождащите ги!
  Това, което се подхвърли на учителите е смехория, в сравнение с това, което е действително нужно, за да може наистина качествените педагози да си свършат работата!

 11. 11 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 2687 Неутрално

  Докторът и даскалът трябва да взимат най-високите заплати, ако искаш здрав и образован народ.

  На агитката не отговарям! А на бивши и настоящи доносници хептен!
 12. 12 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 803 Неутрално

  Дотук, като гледам има около десетина човека напълно наясно с проблемите на образованието и готови да седнат в министерското кресло. Нека и аз се присъединя, но само отчасти, защото ще кажа само за висшето образование.
  Най-големият проблем във висшето образование е бедността. Много студенти, да не кажа почти всички, са принудени да работят, при това на пълен работен ден. В това отношение се върнахме сто години назад. И ако за някои специалности това все пак може да е поносимо, то за инженерни и природни науки е абсолютно недопустимо. То води след себе си незнание и компромиси.
  Няма работеща програма, която да гарантира чрез заеми с поносими условия завършването на студентите с последващо дългосрочно изплащане. Стипендиите са смешни по размер. В резултат - който няма заможни родители да го издържат е обречен.

 13. 13 Профил на patsis
  patsis
  Рейтинг: 2698 Весело

  Имаме специален проект за ограмотяване на възрастни хора.

  По този проект 50-годишни циганки ходят веднъж месечно "на училище" и се разписват, че да усвои училището едни пари! И накрая получават диплома за завършен 8-ми клас!

 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Според мен, освен заплатите на учителите, нещо безусловно много важно е рязкото повишаване на изискванията към обучението на бъдещите учители, защото неграмотността на децата, в не малко случаи се дължи на неграмотността на техните учители. Само като пример, в документалния филм на Адела Пеева "Да живее България", образите на учителите при това в окръжен град (Стара Загора) е ужасяващ и не говорим за артисти и сценарий, а за реални "образи".
  Та нещата са в комбинация, средата в училищата се формира от самите учители, значи освен мотивация е необходимо и ние да изискваме качество.
  Другото е в самото семейство, да не разчита някой друг да му възпитава детето, а самите родители да контролират какво учат или не децата и да изискват от тях и да им внушават уважение към инститиуцията училище - без това и Господ да слезе да ги учи, няма да се получи.

 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  До коментар [#2] от "atmanpg":
  "Проблемите са, че структурата на нашето образование е таква, че в него могат да работят само мазохисти.
  Проблемът на образователната ни система е, че СЪЗНАТЕЛНО е направена неработеща."

  Не познавам и не ме интересува в случая министъра и не съм му адвокат, но няма как да се съглася с вашето мнение.
  С нищо особено не се е изменила структурата на образованието, в резултата на която знаем и виждаме много примери на доста добре образовани и културни хора, а се измени, за наше голямо съжаление, нашето отношение към училището като институция - говоря за началното и средно образование, при висшето нещата стоят по много различен начин.
  Не знам дали изискването да си мазохост е условието да си учител, но да рабтиш активно и качествено като такъв, за една меко казано никаква заплата е едно от двете - или си някакъв идеалист или живота така те е притиснал, че нямаш друг избор.
  Най-често не е нито едно от двете, а тежка посредственост и пускане по течението, нещо което добре се връзва и с голямата средна възраст в тази сфера.
  За да дойдат хора с хъс и амбиция, си трябват пари, с трици маймуни не се ловят или най-много да хванеш наистина маймуна, а не качествен учител.
  А отношението на родителите въобще към образованието, а не към получаване на необходимата "тапия" е второто изключително важно нещо.

 16. 16 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  "Расте впечатлението за неграмотност и пропуски в знанията на младите хора."

  Именно това е политиката водена от този конкретно министър. Премахнаха общообразователнити предмети в 11 и 12 клас за сметка на бачкаторските умения.
  Нарекли са го ранно профилиране, първия набор ще е 2003.Защо?
  Това е най-важния въпрос, на който е трябвало да отговори.


  "Ако бъде ратифицирана в този й вид, Истанбулската конвенция не налага промени в учебните програми или в други елементи на образователната система. "

  Чл. 14 (1) "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища."

  ТОВА Е ПРАВИТЕЛСТВО СЪСТАВЕНО ОТ ЛЪЖЦИ И ПРОДАЖНИЦИ, А ЖУРНАЛИСТИТЕ ГО ИГРАЯТ ПОДЛОГИ.


 17. 17 Профил на Софианец2
  Софианец2
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Глупости. Големите проблеми са в министерството.

 18. 18 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Според мен, освен заплатите на учителите, нещо безусловно много важно е рязкото повишаване на изискванията към обучението на бъдещите учители, защото неграмотността на децата, в не малко случаи се дължи на неграмотността на техните учители. Само като пример, в документалния филм на Адела Пеева "Да живее България", образите на учителите при това в окръжен град (Стара Загора) е ужасяващ и не говорим за артисти и сценарий, а за реални "образи".Та нещата са в комбинация, средата в училищата се формира от самите учители, значи освен мотивация е необходимо и ние да изискваме качество.Другото е в самото семейство, да не разчита някой друг да му възпитава детето, а самите родители да контролират какво учат или не децата и да изискват от тях и да им внушават уважение към инститиуцията училище - без това и Господ да слезе да ги учи, няма да се получи.
  —цитат от коментар 14 на tsvetko_51


  На детето ми, което учи в елитна езикова столична гимназия, учителя по математика пише "кАде", на 25 години е.

 19. 19 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 954 Неутрално

  На мен интервюто ми направи добро впечатление. Министърът е наясно с проблемите и има идея за възможни решения. Няма да стане от днес за утре, но с постоянство и търпение може да има подобрения.

 20. 20 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Друг сериозен проблем, за който журналистите са пропуснали:
  деца под 10 годишна възраст масово гледат порно в училище. МОН са наредили да има безплатен интернет в училищата, а всечки ходят със смартфони.
  Дори да премахнат безжичния интернет, остават децата с интернет на телефоните си. През всички междучасия са вкупчени пред някакви електронни устройства.
  По- добрите държавни и частни училища, взимат смартфоните в 8 и ги връщат в края на учебния ден.
  Кога ще вземе мерки този г-н МинистЕр?

 21. 21 Профил на Nikolay Savov
  Nikolay Savov
  Рейтинг: 531 Весело

  До коментар [#18] от "hope":

  Ами то затова е учител по математика , а не по български....
  Нормално е други учители да им говорят , че 2 + 2 не е 4 .....
  но не е съвсем нормално ако учителката им използва мъжката тоалетна......
  Малеее докъде я докарахме.....
  УЖАС!!!!!!!!!

 22. 22 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Слушах господина по радиото, практически същото каза, което го има в това интервю.
  Главният му извод накрая може да се обобщи така: до всеки ученик трябва да стои по един полицай, съдия и надзирател. Още по-добре - до всеки гражданин. Идеята, че възпитанието е преди всичко поощряване на будната съвест, изобщо не вирее в главата на господина. Което е обяснимо: сегашният, а и предишният строй преди всичко газеше съвестта, заместваше я със служебни инструкции и законови санкции за неспазване на "гражданските задължения".
  Явно мисълта на политици и чиновници плътно е затънала в идеологемите на Томас Хобс, според които човекът, за да е човек, трябва да бъде заплашван с тояга.
  Само дето Хобс е 17ти век, а днес, поне формално, е 21-ви...

  властта ражда паразити
 23. 23 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#12] от "grajdanin1":

  Проблемът е в съществуването на министерства.

  властта ражда паразити
 24. 24 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#6] от "virtual brain":

  Държава и мафия е едно и също

  властта ражда паразити
 25. 25 Профил на bgq06551177
  bgq06551177
  Рейтинг: 226 Неутрално

  Много се говори и пише за неграмотността. Някой обаче да е чул или видял някъде дефиниция за грамотност или неграмотност? А това е първото, което трябва да бъде направено при всяко обсъждане или спор – да е ясно, че участниците обсъждат или спорят за едно и също нещо.

 26. 26 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  Да не му се сърдим, човекът е чиновник и говори за следствията не за причините, които бяха заложени от подлизурковци като дани бой и серготеп.

  Разгромът над средното образование беше предизвестен с поставянето на УЧИТЕЛЯ на дъното на социалната стълбица и сриване на престижа му.

  Отделно нарочиха учените, а без добра наука няма как да има приемливо вИшу и от там следва производство на посредствени учители.

 27. 27 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 1929 Неутрално

  "Всички монополи са отвратителни, но най-лош е този над образованието."
  Фредерик Бастиа

 28. 28 Профил на The Grimm Future
  The Grimm Future
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Неграмотността и невежеството определено са проблем.

  There will be only war
 29. 29 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  До коментар [#15] от "tsvetko_51":

  И най-качественият учител не може да работи, ако няма дисциплина в час.
  Ако нямаш право да изгониш от клас онези, които нарушават дисциплината и нямаш правото да ги наказваш.
  И най-качественият учител не може да постигне добри резултати, ако го притискат "отгоре" да завишава оценките и го санкционират, ако пише ниски такива.
  Парите не са най-важното. И по 100 000 $ месечна заплата да вземат - резултатът ще е същият - нулев.

 30. 30 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 270 Неутрално

  След само 6 г. според мен в България няма да има учители и лекари.
  Не говоря вече за всички останали професии, където също се усеща вече липса на кадри.

 31. 31 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 270 Неутрално

  До коментар [#25] от "bgq06551177":

  Най-лошо е грамотният неразсъждаващ. По-добре неграмотен, но мислещ човек, отколкото грамотен, с претенции, но безполезен, немислещ.
  В България все си мисля, че разсъждаващите хора преди 1944 г. са били повече от сега. Ако и сега да са грамотни, т.е. да знаят да четат и да пишат.

 32. 32 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1251 Гневно

  "От 2007 г , свръх дългата учителска стачка, се повтаря – учителя е поставен на социалното дъно! Дани вълчето и фин. министър просташки "прекратиха седЕнката"!
  Днес констатират резултата от надменното отношение на четири, пет правителства! Прости им, Боже, те не знаеха какво вършат."
  До коментар [#10] от "Alexander97":

  Знаеха, много добре знаеха какво вършат! И продължават да го вършат под една или друга форма. Изказванията и решенията на същия този фин.мин., но вече като мин. председател бяха в същия коловоз като през 2007. Липсата на пари съчетана с т.н. приобщаване на .... всички ученици, съчетана с недостиг на материална база, съчетана с административното връзване на ръцете на учителите, съчетана с административната ангажираност на учителите унищожава точно децата с възможности.
  Учителите сме се превърнали в администратори, а и по-зле ще става....не е важно дали децата са разбрали и научили, важно е маминката и татенцето да са доволни и щастливи, щото са гласоподаватели, детето може и да не е разбрало, но учителите трябва да го поощряват, щото ако детето се премести падат и парите...... Все по-често си задаваме въпроса "Е на този/тази как да му/и пиша 3???", щото ако е 2 започват едни индийски драми....обаждания у дома.....че и директорски уйдурми.....
  /Да попитам министъра, какво мисли за мандатност при директорите?/
  Духът е изпуснат от бутилката....Да му мислят колегите след 5-10-15 години....

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 33. 33 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Застаряващите може да заблуждавате и те да се правят, че ви вярват. Младите и способните не ви чакат, и не ви бакарят и за слива.

 34. 34 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 1929 Неутрално

  "...Липсата на пари съчетана с т.н. приобщаване на .... всички ученици, съчетана с недостиг на материална база, съчетана с административното връзване на ръцете на учителите, съчетана с административната ангажираност на учителите унищожава точно децата с възможности.
  Учителите сме се превърнали в администратори, а и по-зле ще става..."
  =================================================================
  +++Абсолютно вярно!

  "....не е важно дали децата са разбрали и научили, важно е маминката и татенцето да са доволни и щастливи, щото са гласоподаватели, детето може и да не е разбрало, но учителите трябва да го поощряват, щото ако детето се премести падат и парите...... Все по-често си задаваме въпроса "Е на този/тази как да му/и пиша 3???", щото ако е 2 започват едни индийски драми....обаждания у дома.....че и директорски уйдурми....."
  =================================================
  +++ Нищо ново под тукашното слънце...:)))

  "— Когато бог иска да накаже някого, прави го учител — започна старият преподавател по история. — Това го е казал Сократ. Чуй сега аз пък какво ще ти разправя: виждаш ли го онзи там, с дългия врат, прегърбения, дето стои пред клуба? Виж го добре и слушай! Едно време този човек беше мой ученик. Преподавах му история и понеже часовете ми бяха малко, като допълнителен предмет имах и няколко часа рисувание.

  Това момче тогава проявяваше едно изумително невежество въобще и беше една от най-големите ми грижи. Какво не правих, какво не струвах да го събудя — нищо не помагаше. Извадя го някой път на урок и го накарам да ми опише границите на Месопотамия, да речем. Той зашари с пръст около Галиполския полуостров, обиколи из Серското поле, мине Вардара, забучи най-после пръст някъде из долината на Шкумба и мига, мига…

  Друг път го питам за историята на евреите:

  — Ха сега, Пондьо — думам му, — покажи ми най-напред где се намира град Ерусалим!

  Той пак предприеме една кръгосветска обиколка из Алжир, Тунис, Мароко, върне се назад, прескочи няколко морета и планини, спре се сред Източния Сибир, гледа ме като пате и мълчи.

  По рисувание проявяваше също незнание. Не стига това, а беше и далтонист! Пълен далтонист. Рисуваме, да речем, стомна. Най-обикновена, проста стомна. Като я захване, обръща я или на бинлик, или на ракиен казан, или на каквото щеш друго. Почнем ли да полагаме бои, хвърлените сенки ги прави с червена боя. Цинобър, чист натурален цинобър! Веднъж им поставих да рисуват препариран гарван и той го боядиса с червена боя. Просто го болшевизира, знаеш! Разбира се, за срока му поставих слаб и по двата предмета. Сложих му двойки, ама си взех беля на главата. Като се заредиха, брате, баща му, майка му, леля му, един адвокат, негов сродник, един училищен настоятел, че и кметът даже ми обърна внимание! Беден бил, при лоши условия живеел, очите му били слаби, но щели да го лекуват — както-както, убедиха ме и на края на годината го пуснах да мине в по-горен клас.

  На другата година, за голям мой ужас, Пондьо беше пак мой ученик. Не само това, а и партията на баща му дойде на власт и той зае видна служба в градеца. Пристигна Пондьо мазен, ухилен и със сини очила. И още по-тъп. Мъчих го, въртях го, усуквах го дано изкопча нещо от него — не ще и не ще! Пак му писах слаби бележки за срока. Тогава пък тръгнаха околийският началник, приставът, акцизният, председателят на околийското бюро, депутатът и трима детективи. Изредиха се, знаеш, един след друг и ми дадоха да разбера недвусмислено, че или Пондьо трябва да мине, или пък аз да си замина. Мислих, мислих: четири деца имам, нито къща, нито имот някакъв, а посред зима къде да ходя?! Писах му пак тройките и се отървах временно. За да не се излагам поне пред учениците си, виках го у дома да го занимавам безплатно, та дано каже нещо, кога го вадя на урок. Тъй вървя работата цели три години, защото партията на баща му управлява толкова. Пондьо мънка, аз помагам и се потя, той мънка, аз го подсещам и накрая пиша тройката. Като паднаха от власт, аз се окуражих отново и пак му писах двойките. Че като ме емнаха тогава: бре анонимни писма, бре клюки!… Анархист съм бил, дъновист съм бил, рушвети съм вземал, в разврат съм потънал и какво ли не!

  За да не ме изкарат и людоед, писах му пак тройки на края на годината и наш Пондьо завърши училището за голяма радост на майка си, баща си и за чест и слава на леля, свако, адвоката, настоятеля, началника, пристава, председателя на околийското бюро, депутата и тримата детективи и се изгуби от града.

  Къде се дяна, какво прави, не знам. След няколко години, като се яви пак, все бърза, все се муши из кантори и клубове, сваля шапка, кланя се, хили се, кокори се, а мене и не поглежда.

  — И какво работи сега?

  — Не знаеш ли? Учител е. И да е това само — въздъхна старият учител, — само това да е нещастието, иди-дойди, ами учи и двете ми деца!

  — Какво преподава?

  — Как какво? История, разбира се. На мое място е. Прави-струва, уволниха ме и ми зае мястото. И понеже часовете му по история са малко, като допълнителен предмет води и рисуване!"

  До коментар [#32] от "the_flea":

 35. 35 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1251 Неутрално

  До коментар [#32] от "the_flea":

  Решенията трябва да са в няколко посоки:
  1 Обвързване на Образователния закон със Закона за закрила на детето и социалното подпомагане...
  2 Завишаване на изискванията за прием в педагогическите специалности комбинирани с нови програми, привличане на нови преподаватели в университетите и предложения за работа на изявените НЕ по шуробаджанашка линия...
  3 Промяна на недоносения закон с полустандартите... - мандатност на директорите до 2 мандата - 4 + 4 години...
  4 Двойно увеличаване на парите за образование, в т.ч. и за заплати СЕГА, а не след 2-3 години...
  ....мога да продължавам още......

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 36. 36 Профил на Nikolay Savov
  Nikolay Savov
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Проблемът е , че този човек се чуди къде са му проблемите!??!??!!??!??

  Проблемът му , че не го знае къде е !!!!!!!!!!!!!!!!!

 37. 37 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 701 Неутрално

  ... не е разбрал де са проблемите, министЕра... види последствията, но не мо'е да разбере причините.

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 38. 38 Профил на тракиец
  тракиец
  Рейтинг: 271 Разстроено

  "Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието."
  Не са проблем застаряващите учители, а подмладяващите се министри!
  Когато г-н Вълчев стана министър бях леко учуден, как някои хора са винаги в играта , имам спомен за един младеж, който някога, незнайно как, се намести в голямата далавера наречена "Студентски общежития и столове" и единственото нещо, с което се свързва дейността му там е идеята за подмяната на каймата в кюфтетата със соева смес.
  За съжаление в дейността му на министър прозира отново ерзаца.
  Много песимистични очаквания имам за образованието в България.
  Дано да не съм прав.
  А колкото до застаряващите учители, когато обществото не предлага качествена замяна, те могат да работят и до 70 години. За съжаление на много хора, никой не може да отмени някои естествени процеси като търсене и предлагане.

  O sancta simplicita!
 39. 39 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#17] от "Софианец2":

  най-големите проблеми са в семейството

  Birds of a feather flock together.
 40. 40 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 414 Неутрално

  До коментар [#18] от "hope":

  На моето малко дете не зная как пишат учителите по математика в училище №1 за последните години, но са на 50+ години и крадат и лъжат като за световно.

  No Pain No Gain
 41. 41 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8716 Неутрално

  Ще има неграмотни ученици, защото заплати не се дават за резултати , а на калпак. Така няма да накарат учителите да се стараят.

 42. 42 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 379 Неутрално

  До коментар [#1] от "Darth Plagueis":

  Приказки, приказки, приказки! От 1001 нощи - сладки и омайни. Какви реформи, какво чудо?! Бре, другарю министър, това ли е всичката реформа? Къде са новите техники, технологии и методики? Къде са техническите средства и перспективните квалификационни модели? С други думи - къде са парите?

 43. 43 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2871 Неутрално

  На детето ми, което учи в елитна езикова столична гимназия, учителя по математика пише "кАде", на 25 години е.
  —цитат от коментар 18 на hope


  Простотията има тенденция да се възпроизвежда... и обратното.

  Конкретният Ви пример с правописа някак мога да го отмина; вече компютрите и телефоните проверяват дали думите са изписани правилно. Същото се отнася и за лошия почерк. Но предполагам, че това е само симптом на по-големи проблеми.

 44. 44 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 302 Весело

  Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието?!

  До коментар [#17] от "Софианец2":
  Глупости. Големите проблеми са в министерството!

  Как да се "оправят" нещата? Може би е редно след толкова "опити за реформи" и плачевните резултати най-после на няКОЙ да му дойде идеята да го закрият това министерство, с него и без него "МУНЧОВЦИ" ще продължи да има?!!!!!

 45. 45 Профил на xali
  xali
  Рейтинг: 7722 Неутрално

  От българите толкова. Ще си внасяте и учители, като работна ръка.

 46. 46 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 538 Неутрално

  За да привлекат ъчители ли измислийа: нужен е преглед при психиатър - учителят се бръква със 100 лева, трябват нови свидетелства за съдимост - 25 лев, учителите трябва да карат курс за безопасност на движението - 150 лева (изтупване на брашнения учителски чувал). Ани за София е достатъчно едно име: Кастрева, което да накара учителите да напускат! Невъзпитани ученици - наркомани, роми и т.н.т. , които имат само права и арогантни родители! Учители само със задължения...
  Във визовете има автономия и ректорските ръководства крадат като за последно!

 47. 47 Профил на Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Истинският голям проблем е, че натикаха учителите в дъното на социалната стълбица. На времето кмета, попа и даскала на село са били тримата стълба на селото, хората с неоспорим авторитет. Вуйчо ми беше директор на гимназията, като влизаше в кръчмата хора много по-стари от него ставаха на крака в знак на уважение.

  И това срутване започна още при социализма, който не успяваше да влезе да следва за инженер, юрист или икономика записваше нещо педагогическо. Причината е ясна, ниско заплащане, нисък обществен престиж.

  Отгоре на това професията силно се феминизира. А е необходимо децата да виждат пред себе си двете социални роли, на мъжа и жената. Включително строгостта на мъжа който да поддържа дисциплината и да ги учи на ред и дисциплина. Знам го защото баща ми е бил учител, още се разправя как като влезе в клас и калпазаните млъкват. Без шамари, само с присъствието си. И защото когато ги докарваха при нас на военно обучение първите дни беше врява и хаос и после да видите как се научават на дисциплина. Самите учителки се учудваха.

  Така го разсипаха напълно образованието. И понеже то е страшно инерционна система сега десетилетия ще минат докато/ако си стъпи на краката. Не става така, вдигаме заплатите и хоп старите изнервени учителки повтарящи сляпо спуснати от МОН учебници изведнъж стават съвременни квалифицирани авторитетни специалисти.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 48. 48 Профил на Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  А с този идиотизъм със смесените класове с ученици от малцинствата за да ги интегрирали въобще и не ми се говори.

  Моят опит ясно и категорично говори, когато в класът има слаби ученици учителите снижават и критериите за да ги избутат някак си. Което автоматично смъква надолу и силните ученици, защо да се напрягат като шесторката все едно я вземат с лекота.

  Колкото и полит-некоректно да звучи, за малцинствата трябва да има специализирани училища. И на учителите в тях трябва да плащат двойна заплата за тормоза който ще изтърпят и нервите които ще изхабят. Ама дискриминация било, в Америка всеки ли може да запише Станфорд? Аман от либерасти и толерасти.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 49. 49 Профил на Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  И последно, трябва категорично да се забрани на университетски преподаватели да пишат учебници или участват в колективи за учебници за средното образование. Те гледат на учебника като на научна публикация и ги пълнят с високи теории да се изфукат пред колегите колко са умни. Учебниците трябва да се пишат САМО от учители с дългогодишен практически опит.

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 50. 50 Профил на Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Не стана последно както смятах но относно Истанбулската конвенция: голям наивник е министъра или съзнателно ни будалка. Той може и да не смята, че са необходими промени в образованието поради нея но него няма и да го питат. Защото ще има над национална комисия която ще оценява изпълнението на тази конвенция, преценява тя че са необходими промени в учебните програми и никой няма и да го пита. Ще изпълнява иначе има санкции.

  А освен това не е казано, че вечно ще е министър. Идва друг министър който пък смята, че са необходими промени поради тази конвенция и тогава Кво Шъ Прайм?

  Така че тази конвенция просто не трябва да се ратифицира, това е единственото чисто решение.-

  Политкоректостта е Гестапо за Истината
 51. 51 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 302 Любопитно

  Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието (и не само те!)

  До коментар [#49] от "Fred: Бойко Борисов-Ледоразбивача пред БСП":
  ....трябва категорично да се "забрани" (приятелю, ако нещата ставаха само със забрани ..., ама не стават!) на университетски преподаватели да пишат учебници за средното образование. Те гледат на учебника като на "научна" публикация и ги пълнят с високи теории да се изфукат пред колегите си колко са "умни". Учебниците трябва да се пишат САМО от учители с дългогодишен практически опит!

  Съгласен съм! А университетските преподаватели да се ползват като консултанти само при необходимост!

 52. 52 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Помествам два мои по-стари поста, които ще са актуални и след много години:
  Ниските заплати, трудната и свързана с голям стрес работа е причина много от младите и кадърни учители да си сменят професията като я превърнаха в дефицитна. Училищата се напълниха с пенсионери, некадърници, които са там от няма и къде, мъжете напуснаха и се получи "новото училище". Намесиха се разни комисии, НПО-та, които вменяваха само права на ученици и родители за сметка на малкото останали добри учители(на другите не им пука). Това удари по дисциплината в училищата. Има и други причини, като мобилните телефони, всеобщата чалгализация, наркотици, алкохол и др. които досъсипаха образованието (особено средното).
  Ако има нещо сгрешено, то е в начина по който увеличават заплатите. В момента наистина има некадърни учители (както и навсякъде!) и е необходима стратегия в следния смисъл. Сега увеличението ще го вземат всички, но ако и догодина министърът гарантира същото или по-голямо увеличение нещата ще тръгнат по-добре. Част от напусналите професията ще се замислят и ще се завърнат измествайки част от некадърните. Ако това е една дългогодишна тенденция и педагогическите специалности във ВУЗовете ще се напълнят, ще се получи конкуренция, пенсиониране на навършилите възраст, доста мъже ще се завърнат в училищата (което е много добре) и др. положителни ефекти.

 53. 53 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 302 Любопитно

  До коментар [#52] от "pbdan":
  Ниските заплати, трудната и свързана с голям стрес работа е причина много от младите и кадърни учители да си сменят професията, което я превърна в дефицитна. Училищата се напълниха с пенсионери и некадърници, които са там от "немай къде". Мъжете напуснаха (или жените директорки не ги искат, за да не им развалят "рахата"?) и се получи едно "новото училище". Намесиха се разни комисии, НПО-та ("заедно" не знам от къде си, които за три месеца "произвеждат" учители!) и вменяват само права на ученици и родители за сметка на малкото останали добри учители. Това удари по дисциплината в училищата. Има и други причини, като мобилните телефони, всеобщата чалгализация, наркотици, алкохол и ...., които досъсипаха образованието.
  Ако има нещо сгрешено, то е в начина по който ще се увеличават заплатите на "калпак", а е необходима стратегия за това. Ако и догодина министърът гарантира същото или по-голямо увеличение нещата ще тръгнат към по-добре. Част от напусналите професията ще се замислят и ще се завърнат измествайки част от некадърните. (мислиш ли?) И доста мъже ще се завърнат в училищата (едва ли!), което ще е много добре.

 54. 54 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#53] от "Emil Dimov":

  Не мисля, че жените директорки ще гонят мъжете "да не им развалят рахата", може би е някакъв конкретен случай(или с тебе). Доста директорки предпочитат мъжете в прекия смисъл на думата, а и като да свършат някава мъжка работа в училище или у тях. Трудно е директорът да изгони добър учител (просто не той ги назначава), трябва нещо да е сгазил лука сериозно. Това за повишаването на заплатите и завръщането на по-добрите се наблюдава и в други професии. Например в банките при социализма (конкретно ДСК) беше изцяло феминизирана, но когато вдигнаха сериозно заплатите се появиха и мъже банкери. Същото беше и с аптеките - преди имаше само аптекарки и когато се вдигнаха заплатите се появиха и аптекарите. В пощите същото го имаше, но те сега пак са зле.

 55. 55 Профил на lilka
  lilka
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Защо винаги несведущи се включват да коментират образованието! Работя в тази система вече 40 години, мисля, с отношение и стремеж да дам най-доброто от себе си.
  Отблизо и някога не толкова отблизо имах възможност да наблюдавам и преценявам грамотността на министрите през последните 20 години! Повярвайте, Вълчев е на светлиини години по-напред от всички останали - Игнатов, Атанасов, Кунева, хеле пък Тодор Танев, Методиев, изкукалата Клисарова и всички други взети вкупом! Момчето не само знае, но и прави нещата - без шум, без фойерверки. Работи скромно и забележете - има според всички в системата успех! Не съм пристрастна, но не мога да не го призная! Той вече е класа! А що се отнася до т. н. проблеми, те не са от вчера, а от стари времена, когато сметката беше изначално сгрешена! Дано Вълчев се огради с подходящи хора, които да му помагат!

 56. 56 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 302 Любопитно

  До коментар [#55] от "lilka":
  ....отблизо и някога не толкова отблизо имах възможност да наблюдавам и преценявам грамотността на министрите през последните 20 години! Повярвайте, Вълчев ( КОЙ? щото преди него имаше и друг Вълчев - известен с разтурване на "седянката"?!) е на светлинни години по-напред от всички останали (не е ли малко пристрастно да си мислите така?!) - Игнатов (боксьора - египтолог), Кунева ("кукувицата" дето трябваше "правилно" да "преразпредели" едни пари), хе ле пък Танев (един "ид*от" на средна възраст?), Методиев, Клисарова и всички други взети вкупом (всеки по своему си е....)!? Момчето (което) не само знае, но и прави нещата - без шум, без фойерверки, работи скромно и забележете има според всички (кои?) в системата успех! Той вече е класа и дано да се "огради" с подходящите хора, които да му помагат!
  ( хайде стига с толкова "кръгове"!)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK