Диана Радославова, "Глас в България": Търсенето на работна ръка сред бежанци у нас нараства

Адвокат Диана Радославова

© Личен архив

Адвокат Диана РадославоваФондация "Център за правна помощ - Глас в България" е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществено полезна дейност през 2009г., основано за да подпомага и защитава правата на имигранти и бежанци в България, както и правата на сходни групи от нуждаещи се, чрез предоставяне на безвъзмездна юридическа помощ и консултации, водене на индивидуални дела, осигуряване на обучения и семинари и лобиране за балансирана и справедлива правна рамка и приложението й в страната. "Дневник" разговоря с Диана Радославова, която е съучредител, управител и главен адвокат във фондацията. Повод за разговора с нея стана случаят от миналата седмица при който край лагера "Враждебна" в София група еритрейци, получили статут у нас, бяха нападнати. По случая няма задържани, а един човек е бил хоспитализиран.


За бежанците, за търсещите закрила у нас все по-малко се говори. Това обаче едва ли означава, че проблемите са решени. Каква е ситуацията от вашата гледна точка?


- Предполагам спадът на интерес към темата за бежанци и търсещи закрила е свързан с резкия спад на бройката хора, влизащи, или допуснати да влязат в България като такива. Статистиките от базата данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е, че през 2016г. 19 418 души са потърсили закрила у нас, докато през 2017г. тази бройка е 3 700 души - 7 пъти по-малко. Намалява, макар и не с такава интензивност, бройката на достигащите и до Европейския континент като цяло.
Основната причина за това е, че административното задържане и връщането систематично се утвърждава като основния инструмент за регулиране на миграционните потоци, което е в голяма част не само национална, но и Европейска тенденция на изнасяне на континенталните граници в трети страни чрез насърчаването на реадмисионни споразумения и партньорства - т.н ектернализация на европейските граници. Това са споразумения с Турция, Либия, Мароко, Афганистан -страни с тоталитарни и репресивни режими, които чрез финансови обезпечения са убеждавани да държат имигранти (в болшинство търсещи закрила) далеч от европейските граници.


В този контекст са разбираеми и изявленията на български политици по повод настоящото председателство на България, че като гранична държава ние изпълняваме добре задължението си за "защита" на европейските граници.


Но тази защита за съжаление е най-вече на гърба на най-уязвимите и нуждеащи се от достъп, за които наистина все по-малко говорим. Увеличава се използването от тях на най-опасния Средиземноморски маршрут до Европа, увеличава се и броят на жертвите. Според статистики на Международната организация по миграция (МОМ) от 171 635 пристигнали в Европа по средиземноморието 3 116 губят живота си по пътя през изминалата година.
Миграцията продължава да бъде обрисувана от политици и медии като заплаха, а не като възможност и задължение за съпричастност.


В резултат, законодателството става все по-репресивно. Продължават практиките на систематични отблъсквания на хора от границите (т.н. push-backs), като физически и чрез огради се препятства възможността на хора да търсят закрила в България и Европа.


Конкретно за България, огромен проблем е некачествена процедура за закрила, която не отговаря на минималните стандарти за предоставяне на статут, и неадекватното санкциониране на това от съда. В резултат се насърчава вторичната миграция и се създава немалка група недокументирани пребиваващи на територията ни чужденци, които са с отказан статут и с невъзможност да бъдат върнати в страните им на произход.


Когато няма цялостен подход към различните аспекти на миграцията, когато единственият инструмент, на който се залага е превенция и връщане, когато спадът в бройката хора не се възприема като възможност спокойно да се изгради балансирана и работеща система, то тогава наистина има риск миграцията да се превърне в заплаха, а не във възможност.


Преди време правителството прие правила за интеграция на бежанците. Няколко месеца след приемането й, стана ли известо дали това е работещ механизъм или общините не проявяват активност?


- Наредбата за интеграционните споразумения (https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136897655 ) бе приета през 2016г. и последно преработена през 2017г. Въпреки това, вече четвърта година България отчита срамната статистика за нулево ниво на интеграционна политика. Все още сякаш разбирането е, че нямаме нужда от такава политика, защото така или иначе никой не остава в България.


Това обаче е огромна грешка, защото въпреки транзитния облик на страната ни, тук се натрупва през годините значителна бройка останали, върнати, в това число и релокирани от Европа чужденци. И ако нулевите интеграционни показатели не се променят скоро, това ще бъде изключително пагубно за нашето собствено благосъстояние като общество.


Каква е причината за това, че тези правила не работят?


- Според горецитираната интеграционна наредба, за да започне процеса на интеграция, трябва да се сключи интеграционно споразумение между кмет на община и лицето, получило статут на закрила в България. Чрез интеграционните споразумения хората с предоставен статут би трябвало да получат от общината "съдействие" за намиране на работа, жилище, социално подпомагане, здравеопазване, образование, включително езиково обучение.


В уредбата има един вид изместване на отговорността по интеграция от държавния орган (ДАБ) към местната власт – общините. Проблемът е обаче, че вече втора година, въпреки провежданите преговори, все още няма община, която да дръзне да поеме тази отговорност. Което препятства възможността да започне каквато и да е интеграция, отпускане на средства, предполагаемо съдействие на получилите закрила лица, които вече са част от обществото ни.


Показателен е примера с групата съвсем наскоро релокирани от Италия 10 еритрейски граждани, които миналия месец получиха статут на бежанци тук. Това са хора, които нямат буквално нищо, освен дрехите на гърба си, които са им дадени в Италия. България получава за тяхната релокация от Европа по 6 000 евро на човек. По план, 75% от тези 6 000 евро е преценено да се отпуснат на общини, които да сключат спразумения с тях за интеграция. Всички 10 от еритрейските бежанци са подали заявления за такива споразумения. Но при липсата на община, те нама как да бъдат подпомогнати включително в намирането на жилища и излизането от бежанския лагер. Без жилища и адрес, те няма как да си извадят дори лични карти.


Ясно е, че общините към настоящия момент не искат да поемат отговорност за интеграция. Въпросът обаче е кой поема тази отговорност? И ако няма отговорна държавна или местна институция, то тогава може би ние, като граждани, като общество, сме длъжни да поемем тази отговорност.


И според мен тук идва и мястото на работодателите, които по един много естествен начин вече стават ключов фактор в миграционните и в интеграционните процеси. В нашата работа като правозащитна организация през последната година ние наблюдаваме силно нарастване на търсене на работна ръка сред бежанци и търсещи закрила в страната ни, получаваме все повече запитвания и готовност от съдействие от различни по вид фирми, производства, бизнеси, все по-голяма част от клиентите ни работят и са ангажирани в трудовия пазар.


Към настоящия момент, например ние като организация и доброволци, работим в посока свързване на конкретните 10 еритрейски граждани с работодател, който много по-бързо и по-лесно от община ще им осигури доход, обучение, специализация, ефективна и явна интеграция.


Все още сякаш на мигрантите, на бягащите от война, на търсещите се закрила се гледа със страх, което поражда агресия. Как си го обяснявате?


- Страхът е резултат от натрапваната концепция, че всички влизащи в страната ни са екстремисти, терористи, и миграцията е заплаха, която поставя обществото ни в криза. Истината е точно обратната. Да, има съображения за сигурност, които са адресирани повече от адекватно от релевантните институции. Но болшинството от идващите не са терористи и екстремисти, а са хора като нас, и кризата не е в България, а в Сирия, в Афганистан, в Еритреа, в Сомалия, и затова хора идват и ще продължават да идват.


И докато тази концепция не се нормализира и промени, ще има страх и ще има агресия, което създава отровна атмосфера не само за имигрантите, но и за цялото ни обществото.


Отново се връщам към примера с релокираните еритрейци – те са малка и напълно незастрашителна група, всички са православни християни, а не терористи и ислямисти, имат легално признат статут и не са влезнали незаконно в страната ни. Въпреки това, те са систематично жертва на заплахи и насилие в района на лагера, където живеят. Тук вече не става дори въпрос за миграция, а за чиста форма на расизъм и екстремизъм, който премества фокуса върху проблемите на нашето собствено общество, а не проблемите с мигрантите.


Какво може да се направи срещу подобна реакция?


- Да бъде предизвикана да се надигне една критична маса от хора, които са здравомислещи, информирани и не безразлични към опасни пропаганди и признаците на радикализъм и насилие сред самите нас, и да даде нов облик на страната ни. Вярвам, че позитивните промени ще са резултат на процес от долу нагоре, от зряло гражданско общество, което да създаде условия за резумни и ефективни политически и законодателни промени.


От вашите наблюдения има ли хора, които искат да останат тук или България продължава да е транзитна държава?


- България продължава да е транзитна държава именно заради нездравите условията на прием и живот тук за новопристигащите, не толкова заради по-ниския стандарт на живот в сравнение с останалите Европейски дестинации. Но разбира се, има и хора които остават, или са принудени да останат. Хора, преминали през България и регистрирани като търсещи закрила тук също така подлежат и на връщане по силата на Дъблинския регламент и такива връщания се осъществяват. Споменахме вече и за Европейската политика на релокация, по която България е поела ангажимент за прием на релокирани квоти. Така че транзитният характер на миграционния поток не може да бъде извинение срещу нуждата от изработване на трайни, разнопосочни и ефективни механизми за цялостно управление на миграцията, а не само за нейното предотвратяване.


Каква е ситуацията с трудовата интеграция - има ли работещи програми и какво се случва на този терен.


- За сега все още никъде не се чува, но е само въпрос на време трудовата интеграция и гласът на работодателите в България да даде доста различен тон в дискусията за миграцията и бежанците.


България е най-бързо свиващата се нация в света. Според съвсем скорошно становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели, българският пазар на труда губи хора в много по-голяма степен отколкото придобива. На всеки 100 души, напуснали пазара на труда, идват едва 63 души. Годишно се пенсионират средно по 100 хил. души, а нетната емиграция, макар и да отслабва, възлиза на около 4000 души годишно.


Има болезнен недостиг на стотици хиляди работници. Споменах, че в нашата лична практика наблюдаваме активно търсене и ангажираност на търсещи закрила и бежанци на трудовия пазар, тъй като те са най-непосредствената, налична работна ръка в страната ни в множество нуждаещи се сектори. Прекрасен пример за интеграция на бежанци чрез трудова ангажираност са и инициативи и проекти като Human in the Loop, MOVE.BG, и др.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2752 Неутрално

  "В резултат, законодателството става все по-репресивно. Продължават практиките на систематични отблъсквания на хора от границите (т.н. push-backs), като физически и чрез огради се препятства възможността на хора да търсят закрила в България и Европа"
  ===============
  И защо ние да минаваме през КПП с документи, а те където си искат без документи? Привилегии, замазвани като права.
  ПАК!

  Еретик
 2. 2 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Стига бе.
  Пак ли "бежанци".

  Common sense !
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2134 Неутрално

  Темата на статията е:

  "Давайте бежанци, че ще останем без работа"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  На една такава активистка в Швеция (мисля, че беше) и обърнаха хастара и я заклаха... Ей така, от благодарност...

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2134 Неутрално

  И защо въобще трябва да се търси работна ръка сред бежанците? Те за какво са тръгнали, да ги хрантутят ли, че не си търсят работа! А на тая от снимката кой и плаща?

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 7 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3047 Неутрално
 8. 8 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  "А на тая от снимката кой и плаща?"

  Ония дето окраде мебелите на изпратените в концлагерите...
  До коментар [#6] от "lz2":

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 9. 9 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  Това е добре, в мнозинството си млада и силно мотивирана работна ръка.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 10. 10 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2134 Неутрално

  Това е добре, в мнозинството си млада и силно мотивирана работна ръка.
  —цитат от коментар 9 на DDR


  Виждам силна мотивация за социални в Германия, ама за работа-ТЦ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 11. 11 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 992 Неутрално

  ,,- България продължава да е транзитна държава именно заради нездравите условията на прием и живот тук за новопристигащите, не толкова заради по-ниския стандарт на живот в сравнение с останалите Европейски дестинации.,,
  Каквото зависи от нас трябва да сторим за да продължи да е така. Желаем ли за потомците да живеят така както днес сърбите в Косово?

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 992 Неутрално

  Спестен е един неудобен въпрос: Кой и с колко финансира фондация "Център за правна помощ - Глас в България" ? Може също: Какво мислите за мисълта на император Веспасиан - ,,Парите не миришат,,?

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 14. 14 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 780 Неутрално

  До коментар [#13] от "gripen":

  Всъщност дневник, ако искат да са обективна медия, при интервю с даден човечец по каквато и да е тема, следва първия въпрос да е, има ли значение за финансовото ви състояние изказаното мнение ?
  След отговора на този въпрос може да се чете.
  Иначе е загуба на време да четеш словоблудството на продажник.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 15. 15 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#4] от "lz2":

  Темата е -дайте да усвоим едни ваши пари,за наши си глупости!

 16. 16 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#14] от "ironhorse":

  Че,то няма статия в Дневник без мотивация,било финансова,било по линия на присъдружно НПО/партийка/медия.

 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5779 Неутрално

  Преди седмица в Германия осъдиха "бежанец" на доживотен затвор без право на замяна.
  Изнасилил и убил 19 годишна студентка по медицина във Фрайбург.
  Декларирал, че е роден 1999 на влизане в Германия през 2015 без документи, от Афганистан.
  Става ясно по време на процеса, че е направил опит за убийство на жена в Гърция през 2014 и е избягал от правосъдието
  Там е декларирал, че е роден 1996 в Иран
  Установява се медицински възрастта му на 25 години, т.е, не е непридружен тинейджър
  Открива се баща му в Иран, има акт за раждане от 1982 година, т.е. бил е над 30 годишен и при първото престъпление
  ООН предлага конвенция за правата на мигрантите, където границите и документите са несъществена подробност
  Смятате ли, че има справедливост за студентката и нейните близки, ако се приложат предложенията за мигрантите?
  Впрочем бащата на студентката е служител в секретариата на ЕС и пише юридически документи за човешките права.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Мизо
  Мизо
  Рейтинг: 237 Весело

  Да, бе! Убиват се работодателите да наемат "бежанци". Просто се бият за "качествена работна ръка". Арабите ги знаем, че са много работливи, квалифицирани и високообразовани. Приказки под шипковия храст! :)))

 19. 19 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Изгониха младите и кадърните, сега дай да наемаме бежанци без език.
  образование и трудови навици. Във Германия от над млн. пришълци
  стотина работят, а и защо като мама Меркел ги дундурка !!!

 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3243 Неутрално

  "... Има болезнен недостиг на стотици хиляди работници..."!

  Това къде...?! В България? Доста съмнително... Ако има недостиг и силно търсене, би следвало да има високо заплащане. А високо заплащане, няма. Следователно...?

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 992 Неутрално

  Не ми се вярва адвокат Диана Радославова да е дотам глупава, та искрено да ги говори тези работи, но то едва ли и проститутките пъшкайки докато са с клиент изживяват наистина оргазми.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 22. 22 Профил на Baizuo
  Baizuo
  Рейтинг: 1431 Любопитно

  Кога ще започне да се дава гласност на източниците на финансиране на подобни кръжоци?
  Напълни се с нпо-та , в които си намират работа крайно некадърните и неуспели службогонци.
  Но пък затова нагли, нахални и кресливи. Абе либерасти.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 23. 23 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Много ми домъчня за 10 - тях еритрейци дето още нямат жилища, социал, и не са ги пратили на езикови курсове. Има ли измежду тях гендери, че от матряла не става ясно?

 24. 24 Профил на Filofob
  Filofob
  Рейтинг: 830 Неутрално

  Всъщност работа за бежанците има. Ама не е за 4цифрена сума, въпреки че съм сигурен, че за някой инженер с език или пък лекар и такава ще се намери. Работодателите също имат интерес. В самото начало като беше големия бум и се напълнихме с мигранти им бяха направили специална трудова борса.След този форум приелите работа бяха по-малко от пръстите на ръцете. Никой(за щастие) не иска да остава тук. А които са поискали са си е намерили работа и се опитват да се интегрират учейки български.

  А госпожата и нейната организацийка е екзистенциално свързана с "проблема". Трябва да се раздухва, че има такъв, за да се оправдае съществуването на НПО-то и финансирането.

 25. 25 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Предполагам и Лорчето Филева и Дианчето Радославова горещо ще подкрепят искането на Нидал Алгафари и Аладин Фуудс за провеждане на шофьорските изпити и на арабски език.
  Същото е поставено пред депутатите от транспортната комисия в НС.
  За Дневник това беше несъществена новина.
  https://www.24chasa.bg/novini/article/6773835

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 27. 27 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1056 Гневно

  "В резултат, законодателството става все по-репресивно. Продължават практиките на систематични отблъсквания на хора от границите (т.н. push-backs), като физически и чрез огради се препятства възможността на хора да търсят закрила в България и Европа"

  Кой им плаща на тези "правозащитни организации"?
  Те си осъществяват една откровена престъпна дейност.
  Доколкото знам незаконното преминаване на държавната граница е престъпление.
  А тези които подпомагат дадено престъпление се наричат съучастници.

  Panta rhei....
 28. 28 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#14] от "ironhorse":

  ако искат да са обективна медия,
  ----------------------------
  Нито искат, нито могат.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 29. 29 Профил на Flogger
  Flogger
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Имам питане към управителката на тази фондация: колко лични ваши средства отделихте за подпомагане на бежанци и колко от тях приютявате в собствения си дом?
  Иначе е много лесно с чужди пари, демек обществени, от бюджета и тези от "Америка за България" да се дава акъл какво да се прави?

 30. 30 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Кой финансира тази жена?

 31. 31 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2187 Неутрално

  Гледах реклами как дърти немкини се радват на млади бежанци
  .... и това е работа ...

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 32. 32 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3053 Неутрално

  Ако на някой му отпускат 6000 евро за интеграция, той да не е луд да работи :)

  Пък и тея от Еритрея едва ли имат някакви трудови навици, едва ли знаят езика и едва ли им се работи.

 33. 33 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3053 Неутрално

  "Ясно е, че общините към настоящия момент не искат да поемат отговорност за интеграция. Въпросът обаче е кой поема тази отговорност? И ако няма отговорна държавна или местна институция, то тогава може би ние, като граждани, като общество, сме длъжни да поемем тази отговорност."

  Много ще се радвам да я поемете вие дето давате акъл. :)

  Пробвайте с тея 10-те от Еритрея. Настанете ги у вас. Научите ги да стават всеки ден в 6-7 часа и да ходят на работа до 18 часа. И после ги показвайте като пример за добра интеграция. :)

 34. 34 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1468 Неутрално

  До коментар [#3] от "venci4":

  "Отделен въпрос е, че арабин на почтена работа не се хваща."

  Аааа понякога се хващат, ама не на каква да е, а нещо да има така алъш-вериш.

 35. 35 Профил на stem
  stem
  Рейтинг: 264 Весело

  М-да... не им се получава някак на някои "десни и обективни" медии да убедят читателите си...
  Интересно, тия, дето дават грантовете, дали отделят по някой лев и за преводачи, та да разберат какво пишат читателите под подобни излияния?

  Левичаро-либералстващите се заклеха да воюват до пълна победа на здравите сили над здравия разум!
 36. 36 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За сетен път редакцията трябва да дава обяснение пред донора си Америка за България всички тези консервативни възгледи изразени под вече станалите ежедневни статии за ИК, бежанците, и други там мултикултурални проекти натресени ни отвън.

 37. 37 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За сетен път редакцията трябва да дава обяснение пред донора си Америка за България всички тези консервативни възгледи изразени под вече станалите ежедневни статии за ИК, бежанците, и други там мултикултурални проекти натресени ни отвън.

 38. 38 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1468 Неутрално

  "И ако няма отговорна държавна или местна институция, то тогава може би ние, като граждани, като общество, сме длъжни да поемем тази отговорност."

  Тцъ. Ние като граждани, като общество не сме длъжни.
  Вие като активисти си я поемайте като толкова много драпате. Вие искате да приемате бежанци, вие си се грижете за тях.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 41. 41 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Така се омешахме, че вече като видиш някой(както момичето от снимката) гадаеш българка ли е, циганка ли, индийка ли е, арабка, туркиня. Особенно с тия типично тъмни кръгове около очите.
  Вече съвсем съм объркан.
  Иначе името екстра.

 42. 42 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Очаквам Дневник да ме банната за поредния един месец и да ми отнемат поредните 1000-2000 точки за критичното ми отношение към техния донор Америка за България и другите там чужди НПО-та налазили България. В същото време един турски сепаратист в този форум е обгрижван най-усърдно, зер требе да крепим мултикултурализЪма.

 43. 43 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  За лелята от фотото- повече бежанец, повече мъни. Мародер с една дума.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 44. 44 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2752 Весело

  До коментар [#35] от "stem":

  "Интересно, тия, дето дават грантовете, дали отделят по някой лев и за преводачи, та да разберат какво пишат читателите под подобни излияния"
  =========
  Ха-ха ха-муха хейха------бас маата!
  +++++++++++++++++++++

  Еретик
 45. 45 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  Много селски пръчки, много мъдри слова, голям житейски опит, прекрасна и богата страна.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 46. 46 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2163 Разстроено

  Много приказки, много нещо! Интеграция, програми, договори, алабала. Кой от стотиците хиляди българи емигрирали през последните 30 години е имал подобни условия за интеграция. Отиваш някъде, търсиш си работа, работиш, интегрираш се. Ако не можеш, беж обратно!

 47. 47 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 3018 Неутрално

  Крайно време е да се приеме закон, според който всички НПО-та да са длъжни да дават отчет с точност до стотинка от къде и от кого получават финансиране, с каква цел. И да им бъде забранено финансирането от чуждестранни източници. Включително от държавата, нали са "неправителствени". Тогава ще видим колко от тях ще останат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 48. 48 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4401 Неутрално


  Бежанците ги ангажират за дейности, за които българите-арийци не се хващат.

  Между другото статията е интересна, поради много ксенофобски и расистки организации у нас не се правят и минимални усилия за интеграцията им, не само бежанците, но и местните ни роми. И ксенофобщината и расизма са издигнати в ранг на официална политика, с парламентарно представени партии, с расистки изказвания тиражиран по официалните медии. Които целят само едно -пълното безхаберие на службите за сигурност и охрана, и ДАБ - агенция с сържавни служители, получаващи заплати, ползващи служебни коли и телефони, пътуващи до Брюксел поне един път месечно - т.е. хора не на държавна, а на европейска хранилка.

 49. 49 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4401 Неутрално

  До коментар [#35] от "stem":"Интересно, тия, дето дават грантовете, дали отделят по някой лев и за преводачи, та да разберат какво пишат читателите под подобни излияния"[/quote]

  Бежанците са голям проблем особено за юга на ЕС, но решението "всички на сапун" отдавна е отхвърлено. И се очаква всички страни да положат поне минимални усилия за справяне с проблема.
  И четат какво пишат читателите, бъди сигурен. Затова гледат на нас като на странни субекти, като на чужди.

  Очаквам минуси от арийците.

 50. 50 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4401 Неутрално

  Много приказки, много нещо! Интеграция, програми, договори, алабала. Кой от стотиците хиляди българи емигрирали през последните 30 години е имал подобни условия за интеграция. Отиваш някъде, търсиш си работа, работиш, интегрираш се. Ако не можеш, беж обратно!
  —цитат от коментар 46 на Таралеж

  Много точно, това съм го говорил и на колегите от туристическите борси, че ние българите като стъпим в Германия или Франция нито чупим витрини, нито палим коли, нито убиваме. И пак не ни харесват. Замислят се, и не знаят какво да отговорят?
  Но има и друго, за което не споменавам - за милиардите изсипани в страната ни, и усвоени от правилните хора по руски теретип, и инвестирани в бентлита, яхти и имоти като прогимназии или в Прованс, а напоследък и в покупка на местни предприятия-монополисти.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK