Росен Цонев, доцент по екология : Това "субсидиевъдство" трябва да се спре

Доц. Росен Цонев

© Личен архив

Доц. Росен ЦоневСлед трагедията с изоставено стадо от стотина коне в Осоговската планина, голяма част от които умряха от глад и студ, стана ясно, че най-вероятната причина е "изключително безотговорното отношение на собственика", който е получавал евросубсидии за грижите си за тях. Потърсихме експертно мнение по казуса от Росен Цонев: доцент по екология и опазване на екосистемите в Софийския университет, фитоеколог, експерт по растителни съобщества и природни местообитания, както и по опазване на биологичното разнообразие. Цонев е автор на проучвания върху пасища и ливади: в Дунавската равнина и Добруджа, в Сакар планина, Дервентските височини и Странджа. Участва в работните групи по Тревните и по крайбрежните местообитания в Червената книга на хабитатите в Европа, както и в Червена книга на Република България, том 3, Природни местообитания, където е разработил редица тревни хабитати. Проучвал е влиянието на пашата на коне и овце в опитни площи по проект на дирекцията на природен парк "Врачански Балкан". Съавтор е на две издания на Ръководство за определяне и ефективно управление на тревни местообитания, както и на публикация за неправилното прилагане на т.нар пасторализъм (Мярка 214 Агроекологични плащания) в програмата за развитие на селските райони.


Г-н Цонев, каква е основната цел на евросубсидията за животновъди, която е получавал и собственикът на това стадо коне?


- Основната цел е опазване на биологичното разнообразие чрез имитация на естествените природни процеси. Начинът на прилагане на тази мярка в България обаче всъщност задълбочи проблемите, вместо да ги реши.
Големите тревопасни животни са много важни, защото поддържат баланса между тревните съобщества и храсталаците и горите, като създават полуотворен ландшафт. Например саваната на Африка ще се превърне за едно десетилетие в гора, ако не са големите стада пасящи животни, които са се специализирали в различни типове растителна биомаса - ниски и високи треви, клонки на дървета и храсти и т.н. От тях са зависими хиляди видове по-дребни животни - насекоми, гризачи, птици, които поддържат природните екосистеми.


В Европа големите тревопасни като диви коне, диви говеда (турове), зубри, елени, козирози са били напълно или почти напълно изтребени за разлика от повечето други континенти. Така тяхната роля е заета от домашните животни. Те са пасли постоянно около селищата в по-ниските райони - равнини и предпланини (т.нар. стационарна паша), или са се премествали от планините, където условията са били по-трудни, в равнините и обратно в зависимост от сезоните. Последното се нарича номадско животновъдство и е било добре развито през Средновековието в границите на обширната тогава Османска империя, включително и в България. У нас са го практикували каракачани и юруци през последните 500-600 години.


С разпадането на империята и появата на граници и национални държави и особено през социализма това номадско животновъдство повсеместно запада. Преди това пастирите са поддържали в много от нашите планини - Стара планина, Осогово, Витоша, но и части от Родопите, Рила, обширна високопланинска безлесна зона, като ежегодно са опожарявали и унищожавали храстите - основно сибирска хвойна и клек. С прекратяването на тази практика започва бързото "обрастване" на билата на планините, т.е. възстановяване на дървесната и храстовата растителност. Това води до намаляване на много видове животни, включително и гризачи, насекоми и хранещите се с тях птици, влечуги, хищни бозайници, които са били свързани с откритите местообитания.


Заради това с цел "възстановяване" на биологичното разнообразие в много от високите планини, особено Пирин и Централния Балкан, беше допуснато субсидиране на паша (т.нар. пасторализъм) в планинските пасища според мярка 214 "Агроекологични плащания" на програмата за развитие на селските райони.


Росен Цонев, доцент по екология : Това "субсидиевъдство" трябва да се спре

© Теодор Спасов


Защо от едно на пръв поглед добро начинание – субсидии за възстановяване на пасища, се стига до такава ужасна и недопустима жестокост с над 70 измрели от глад и студ коня?


- Загубена беше причинно-следствената връзка. Преди високопланинските пасища не са били поддържани толкова от самите пасящи животни, колкото от пастирите. Те целенасочено са унищожавали храсти и дървета, като основно са ги опожарявали. В годините на социализма това е продължило по билото на Централния Балкан, като се е практикувало от кооперативните стопанства (ТКЗС). Което сега, при наличието на строго защитени територии като националните и природните паркове, няма как да стане. Самите животни не унищожават тази основно иглолистна растителност, защото тя не става за ядене. Стъпкването от тях само по себе си не е достатъчно, за да спре разпространението на клека и хвойната.


От друга страна, за номадите животновъди животните са били всичко ценно и те са ги пазели като очите си. Не са били източник за лесна печалба като сега, а са били целият им живот. Заради това през зимата те са ги сваляли на по-малка надморска височина, а са ползвали билата на планините само до 3 месеца през лятото. А и поради екстремната природа на планинските пасища и краткия сезон за ползване на тревата там, ниската й продуктивност, там никога не е имало големи стада диви животни и практически домашните животни са създали ново екологично равновесие, което е по-скоро една дебалансирана система.


Росен Цонев, доцент по екология : Това "субсидиевъдство" трябва да се спре

© Нели Найденова


И тук смятам, че и ние, учените, сме виновни, доколкото беше надценена стойността на пашата за опазване на биологичното разнообразие на тези високопланински пасища. А още през 1948 г. един от корифеите на ботаниката не само в България, а и на Балканите и в Европа - акад. Борис Стефанов, пише, че каракачаните са довели до силно изтощение пасищата по билото на Стара планина.


Защо е по-скоро негативна практика тази мярка "пасторализъм", субсидирането на животновъдите? Какви са подводните камъни?

- При субсидиране, например дирекциите на националните паркове раздават т.нар. пасищни участъци. Привидно те са съобразени с пасищното натоварване (т.нар. брой животински единици на хектар) и с капацитета на пасищата. Не се отчита в този пасищен участък обаче какъв процент от терена е зает от камъни и сипеи, ерозирали площи, покрит ли е с храсти хвойна или клек или е много стръмен и големите и тежки животни като кравите не могат да пасат по него. Заради това те преизпасват и унищожават подходящите за паша участъци, практически животните винаги са повече от възможностите на тези пасищни участъци.


От друга страна, в планините, например в Пирин, са докарани какви ли не породи животни, дори и типични за равнината, които са неприспособени за пашата в такива места. Тези животни страдат от климата на високите планини, боледуват, трудно се придвижват, храната и водата не са им достатъчни.


Друг много съществен проблем е именно липсата или недостигът на места за водопой. Това води до концентрация на животните


край торфища и езера, които те замърсяват,


стъпкват и практически унищожават. В планини като Стара планина или Пирин, където водоизточниците са малко, това е много сериозен проблем. Забелязваме за сравнително краткия период от прилагането на тази мярка намаляване и изчезване на редица редки и застрашени видове растения, особено свързани с планинските потоци, езера и торфища. Тези големи животни също така плашат и гонят и дивите животни, които и без това са малобройни - диви кози, елени. Макар че в последно време в някои от парковете контролът срещу оставянето на животните да скитат свободно - и в резерватите (където пашата е забранена), се засили от страна на парковата администрация, такива случаи


като с конете в Осогово са често явление.


Това целогодишно пребиваване на животни в планината и извън човешки контрол, например при конете, води и до тяхното подивяване. То е опасно за тях, защото загиват от снегове, студове, хищници и др. Но те могат да се превърнат и в опасност за хората, за туристите например, от страна на които вече има много оплаквания от срещи с агресивни жребци, бикове, пастирски кучета и др. Дано да не съм лош пророк, но въпрос на време е да се случат и инциденти с хора.


Росен Цонев, доцент по екология : Това "субсидиевъдство" трябва да се спре

© фейсбук/Венцислав Венков


Има ли начин да се избегнат подобни злоупотреби и как?

- Моето мнение, а и на колеги, работили по въпроса, е, че това т.нар. не животновъдство, а субсидиевъдство, трябва да бъде прекратено колкото се може по-скоро.


Паша в чувствителните планински екосистеми с наличие на много редки и застрашени реликтни растения и съобщества, кратък летен сезон и ниска продуктивност на пасищата може да се прилага, но ограничено, в определени участъци, където това няма да влезе в конфликт с опазването на флората и фауната. То трябва да бъде насочено основно за целите на опазване на традиционни и застрашени местни породи животни: каракачанска овца, каракачански кон, калоферска коза, родопско късорого говедо и др. Това трябва да става обаче след паспортизация, т.е. изследване на потенциала и на планинските пасища и определяне на реалните участъци за паша.


И при тези традиционни породи се налага контрол, така ли?


- Дори и тези приспособени към планините традиционни породи трябва да пасат по схема и контрол на използваните от тях участъци, което да включва и недопускане на оставането им.


в планините при неподходящи сезони и време.


- Което всъщност са правили и животновъдите номади. Трябва да преоценим и отношението си към естествените природни процеси в планините като самовъзстановяването на унищожаваната в продължение на векове от пастирите дървесна и храстова растителност.


Това значи ли, че трябва да има регулации къде точно се практикува мярката - в планината или в равнините?


- Искам да обърна сериозно внимание на това, че мярката "Пасторализъм" не се прилага там, където от нея има реална нужда. В предпланините и равнините екосистемите са били свързани много повече - и то от хилядолетия, с пасящи животни в сравнение с планините. Всъщност и изчезналите големи диви копитни са се срещали не в планините, а в по-ниските части на страната. В планините дивите животни винаги са били по-малко и със сезонни придвижвания към по-ниските части, а номадското животновъдство се е практикувало реално последните няколко столетия.


Поради дължината на сезона, по-плодородните почви и по-високопродуктивните тревни съобщества биологичното разнообразие на свързаните с пашата животни е много по-голямо именно в по-ниските части на страната. Точно в тези райони липсата на домашни животни и упадъкът на селата доведоха до изчезването на крайселските мери (пасища и ливади). На много места те се затвориха, т.е. покриха се с храсталаци и дървета. Това доведе до намаляване на дребните животни и на свързаните с тях хищници (особено грабливи птици) поради липсата на подходящи за хранене места.


Това води и до цялостно намаляване на биологичното разнообразие и в съседните обработваеми площи, а това е проблем, доколкото хищните насекоми и птици са важни за контрола на растителноядните гризачи и насекоми - конкуренти на човека.


Росен Цонев, доцент по екология : Това "субсидиевъдство" трябва да се спре

© Надежда Чипева, Капитал


Само субсидиите за животновъдите ли са проблем? Има ли и други сгрешени практики, свързани с еврофондовете?


- Много сериозен проблем е и изключително вредната политика на субсидиране на обработвана площ в земеделието, която доведе до разораването и унищожаването и на последните оцелели тревни местообитания в ниските части на страната и превръщането им в ниви.


Как може да се поправи тази грешка в подпомагането на животновъдите?


- Нужна е драстична промяна и либерализация на режима на подпомагане на животновъдството именно в равнините и предпланините, включително и на пашата на козите, които най-силно редуцират храстова и дървесна растителност. Такава промяна на политиката би подпомогнала съществено както биологичното разнообразие и екосистемите, така и поминъка и живота на хората по тези места.


Домашните животни трябва да са там, където винаги им е било мястото - около селата и градчетата, а не по високите върхове на планините.

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  Субсидиите са вид комунизъм, който изкривява пазара и често води до безумия

 2. 2 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 992 Неутрално

  Както често се случва при намесата - каква я мислихме, каква стана.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 3. 3 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2251 Неутрално

  не само субсидиевъдството а субсидиевсичко трябва да спре. както коУегата писа, това изкривява пазара а и превръща предприемачите в грантаджии и измамници, убива инициативата и иновацията.
  А за животните, аз се чудя орките къде спят? Ама по-лесно да краднеш направо от къщите вместо да ги гониш по чукара

 4. 4 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2458 Неутрално

  Субсидиевъдството изкривява пазара, изкривява и обществото, защото се изпълнняват точките в договора писан от чиновник. Преди години каракачанските стада по Осогово са били по 5000 овце и сега ресурса не се използва.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5638 Неутрално

  Сбъркана политика с вредно финансиране...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1756 Неутрално

  До коментар [#5] от "penetrating":

  Така е, и аз съм на подобно мнение, въпроса е, че тази политика се води далеч не само у нас.
  И се получава нещо като състезание, къде ще се дадат по-големи субсидии, като това, според мен погрешно се зачита като повишаване на конкурентните способности.
  Решението на проблема трябва да се вземе поне на европепейско равнище, тъй като на световно е напълно невъзможно.

 7. 7 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1756 Неутрално

  В последните години много се говори за екология и няма как да не прави впечатление, че точно по такива, чисто екологични проблеми, т.н. еколози никакви ги няма, а се появяват само там, където проблема опира до големите пари.

 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5638 Неутрално

  До коментар [#6] от "tsvetko_51":

  Напълно вярно. Решението за европейските субсидии трябва да се вземе единодушно в Брюксел. Англия беше един от противниците на такова финансиране. Франция е най-големият защитник. Да видим как ще се реши
  Междувременно може поне да не се прилага толкова малоумно от държавата както е в България...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Когато нещата се правят от калинки с цел лична изгода и отчисляване на процент за шефа и падишаха, резултатите са това.

 10. 10 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1149 Любопитно

  "Те целенасочено са унищожавали храсти и дървета, като основно са ги опожарявали."

  Браво бе, редакцията!
  Ами с тази статия сега, зорлем карате неНовите, с туби бензин и клечка в ръка да чакат малко затопляне на времето и да опожарят половината Пирин , за да може клекнали, да осигурят "регулирани местообитания" на клека и хвойната и доволен да се намести там цЕКО.....

 11. 11 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#3] от "uq":

  Така, но това може да стане само на световно ниво. Няма как само една страна да спре субсидиите, защото ще загуби конкуретноспособност.

  А на световно ниво тенденцията е даже обратната. Даже меката на свободния пазар САЩ субсидира яко цели отрасли и ги пази с всевъзможни мита...

 12. 12 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#8] от "penetrating":

  Брюксел нищо не може да направи... Не може да спре субсидиите, защото САЩ, Китай, БРИГС яко субсидират. И ако ЕС спре субсидиите, ще фалира за отрицателно време.

 13. 13 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  Добре ше бъде да напишем една молба до Големия Бял Баща в Брасъл да започне да отпуска субсидии за опожаряване.

 14. 14 Профил на Ivo Di
  Ivo Di
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Тепигьозлъка е проблем, не субсидиите.

 15. 15 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Сорка за спама, ама този "учен" не ви ли прилича (поне визуално) на Спас от Кочериново.

 16. 16 Профил на d11111
  d11111
  Рейтинг: 413 Гневно

  Дневник, не може ли снимките на интервюираните да бъдат публикувани по-професионално? Защо в последните три публикации в "Интервю" снимките на хората са отрязани по такъв идиотски начин??? Само ги вижте - Росен Цонев, Диана Радославова, Елисавета Панова! Страхотен професионализъм ли се изисква лицата на хората да са в цялост?

 17. 17 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1149 Разстроено

  Сорка за спама, ама този "учен" не ви ли прилича (поне визуално) на Спас от Кочериново.
  —цитат от коментар 15 на Stanko


  Да, твърде бузест ми се вижда този цЕколог....

 18. 18 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1004 Гневно

  Хубаво казано-субсидиевъдство! Както в селското стопанство, така и в €не€рг€пиата и здравеопазването!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 19. 19 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3123 Неутрално

  Субсидиевъдството се внедри в България благодарение на неоценимата и ползотворна, братска помощ на Великия Европейски Съюз! Ура, другари!

 20. 20 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  трябва, но не може
  това е капитализмът, това е бюрокрацията
  те са причинителите

  властта ражда паразити
 21. 21 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#1] от "selqnin":

  при комунизма, даже според марксистите, няма парично-стокови отношения

  властта ражда паразити
 22. 22 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#4] от "korc":

  кога и къде е имало НЕИЗКРИВЕН "свободен пазар"?

  властта ражда паразити
 23. 23 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#8] от "penetrating":

  единодушно? от лобисти?

  властта ражда паразити
 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3250 Неутрално

  Заради това, че в предпланините и полята всичко е разорано и няма поляни за паша, ЕС с тази субсидия иска чрез животните да се образуват поляни на по-голяма височина.
  Накрая ще разорем и билата на планините от алчност.

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  А в телевизиите поп този въпрос незнайно защо канят все Мирослав Найденов.
  Телевизиите, ето го точния човек, поканете го!

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 26. 26 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#2] от "stein":

  Както често се случва при намесата - каква я мислихме, каква стана.
  —цитат от коментар 2 на stein

  Според мен мисленето липсва.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 27. 27 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 362 Неутрално

  Няма нищо лошо в субсидии, закони и т.н. Проблема е в българина.

 28. 28 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  Опазването на природните ресурси не може без регулация (чрез субсидии или санкции) на държавно и междудържавно ниво. Няма как да се остави това на пазара, т.к. най-големите пазарни дефекти са именно тук.
  Обаче трябва доста по-често да се прави оценка на мерките - дали вършат работа, или задълбочават проблема.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 29. 29 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 229 Неутрално

  А най-големия парадокс на субсидиите е, че продукцията не е задължително да се реализира в ЕС. Крайния потребител може да е в Саудитска Арабия, САЩ, или Китай. И в крайна сметка се получава че субсидираме китайците, да речем.

  Между другото и субсидиите за екология се усвояват не по-малко безумно отколкото земеделските. Но това е друга тема.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 30. 30 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  Прав е за субсидиите...
  Само да попитам какво означава " доцент по екология и опазване на екосистемите "?
  Прилича ми на субсидирана от държавата длъжност по нищоправене!

 31. 31 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 380 Неутрално

  До коментар [#30] от "lz73":

  Трябва да четеш повече. Не виждаш по-далеч от носа си, надявам се, поне да е дълъг!

 32. 32 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5638 Неутрално

  До коментар [#6] от "tsvetko_51":

  Страните-членки са го въвели, те трябва да го преразгледат

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 33. 33 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5638 Неутрално

  До коментар [#23] от "Николай Теллалов":


  Лобисти не вземат решение :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 34. 34 Профил на deep_water
  deep_water
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Ужас, ужас направо е последният случай, но не е само той! Имам чувството, че това е сферата на най-голямото "лапане"!

 35. 35 Профил на ham
  ham
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ПРСР е една огромна черна дупка,във която потъват средствата ,на Европейският данъкоплатец!Процедурите и мерките ,са тромави и глупави ,че обезсмислят,начинанието за Дребния фермер!Виж Едрите,те са друга бира!У нас ,МЕРКИТЕ,АЗ ГИ НАРИЧАМ "СХЕМИТЕ" СЕ ПИШАТ ЗА ГОЛЕМИТЕ!Наливането на средства,по този начин,тотално изкривява пазара,Там където ,няма пазар,няма развитие.БРАВО ,НА АНГЛИЧАНИТЕ!

 36. 36 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#33] от "penetrating":

  няма други освен такива

  властта ражда паразити
 37. 37 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  Грантаджийството е вредно във ВСИЧКО, включително медии и НПО-та. А субсидии е другото име на грантове.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 38. 38 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 592 Неутрално

  Крайно време беше някой да каже публично истината.
  Субсидиевъдството трябва да се спре!

 39. 39 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5638 Весело

  До коментар [#36] от "Николай Теллалов":

  Тогава на кого сте лобист вие?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 40. 40 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2268 Неутрално

  Дневник. Редактора.

  Човека е преподавател по екология, но да го позиционирате като "доцент по екология" е като да напишете "началник цех по зъбни колела". а?

  Нещата които са споделени от доц. Цонев са на половина верни и на половина грешни. Трагедията е , че той е "професионалист"

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 41. 41 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Весело

  До коментар [#7] от "tsvetko_51":
  Жалък сте. Росен Цонев е точно от тези еколози, от които се възмущавате.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 42. 42 Профил на ham
  ham
  Рейтинг: 450 Гневно

  До коментар [#38] от "antikvarno":

  И той като го каже, ще вземе да спре!Хората крадат здраво....и изобщо не им дреме....,КОЙ КАКВО КАЗАЛ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK