Росица Димитрова, зам. социален министър: Необходимо е парите за психиатричните институции да се увеличат с 25%

РОСИЦА ДИМИТРОВА. Заместник-министър на труда и социалната политика

© Велко Ангелов

РОСИЦА ДИМИТРОВА. Заместник-министър на труда и социалната политикаНеотдавна комитетът на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение критикува остро условията в институциите за психично болни в България. От институцията коментираха, че условията могат да бъдат определени като нечовешки и унизителни, описаха мизерни условия, липса на всякаква хигиена, бой с пръчки, затваряне и връзване на настанени в институциите и други нередности. Във връзка с доклада разговаряхме с ресорния зам.-министър на социалната политика Росица Димитрова.


Констатациите от доклада на комитета за предотвратяване на изтезанията за съжаление не са нещо ново. От години четем за тях, пише се за насилие, унижения, бой, мръсотия. Защо това продължава да е актуално и днес?


- След посещението на комитета в петте специализирани институции направихме среща заедно с дирекция "Социално включване" към министерството и Агенцията за социално подпомагане. Тогава бяхме в подготовка на изготвяне на първи план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Направени са анализи на институциите, които са най-отдалечени от други публични услуги, с най-занемарена материална база, с най-голяма липса на квалифициран персонал, който да подкрепя хората. Така в този първи план са набелязани 10 институции за закриване, от които над 750 човека се планира да бъдат изведени.
Сред тези институции са и два от домовете, посетени от комитета и критикувани в доклада. Така че и в отговор до комитета поехме ангажимент, че това ще са първите институции, които ще влязат за закриване в този първи план. Домът за пълнолетни с психични проблеми в село Радовец, община Тополовград, е предложен за закриване. От другите посетени домове е най-големият дом за хора с умствени увреждания в село Бяла, общ. Сливен, в местността Качулка. В първия план е предвидено да се намали с 80 потребители капацитетът му. Целият му капацитет е 240 човека, настанени са и мъже, и жени, в три блока. Ще се направи прецизна оценка на всички и ще бъдат изведени 80 души. Това са трайно институционализирани пълнолетни хора с увреждания, като някои от тях са в институционална грижа от раждането си.


Алтернативата са центровете за грижа за хора с увреждания, които заедно с общините ще изградим по оперативна програма "Региони в растеж" и "Развитие на човешките ресурси", но и съобразено с последващото финансиране от държавния бюджет.


Непосредствено след посещението на комитета инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане направи проверки в петте специализирани институции посочени в доклада. Констатациите на инспектората съответстват до голяма степен с тези от доклада на комитета.


По отношение на занижената хигиена своевременно са изпратени писма до регионалните здравни инспекции за проверки по компетентност.


Бяха взети и моментални мерки за преодоляване на другите проблеми, част от които ще бъдат отстранени в кратки срокове, други вече са отстранени. Изпратихме и на комитета отговор с извършеното и предприетите действия и мерки за изпълнение.


Говорите повече за бъдещи планове, кога в бъдещето са разположени те?


- Да, до изграждането и организирането на новите социални услуги, до подбора на необходимия персонал хората ще останат да живеят в институцията, в която са към момента. Но искам да ви уверя, че непосредствено след проверките, в които се включих лично и аз, и колегите от Агенцията за социално подпомагане с участието на кметовете на общините, които на практика са доставчици на тези социални услуги, всички проблеми и несъответствия с нормите се отстраняват. Някои бяха отстранени моментално.


Така че много се надявам след доклада на комитета чрез проверките, които инспекторатът ще продължи да прави, както и с подкрепата на общините да предоставим по-добра грижа за хората до момента, в който те бъдат изведени в новите социални услуги.


И все пак горе-долу времево кога се планира реално да се случи това извеждане?


- Планът е с времеви хоризонт 2018-2021 година, което означава, че към 2022 г. с приключване на проектното финансиране да продължим устойчивостта с финансиране с държавни средства. До август тази година общините, които ще кандидатстват за изграждане на новата инфраструктура за новите услуги, ще подадат проектни предложения. До 2019-2020 г., в зависимост от това дали има обжалвания при обществените поръчки, центровете трябва да бъдат изградени. И тогава да започне подбор и обучение на персонала, подготовка и преместване на потребителите.


Това преместване също не е лесна задача, тъй като става дума не само за специфичните потребности на хора с увреждания, но те са живели години наред в една и съща обстановка, към която са се адаптирали, и смяната в мястото за живеене няма да е лесна.


Ние ще потърсим и алтернатива за тези хора, няма механично да ги преместваме в новите центрове, които ще изградим. Ще видим колко от тях имат близки, при които биха могли да се върнат и които биха имали желание и възможност да се грижат за тях. Има заделен ресурс за прецизна оценка на всички, които са в институциите, подлежащи на закриване. Малка част от тях имат близки, които ги посещават. Ако те са в състояние да поемат в домашна среда грижите, при съпътстващите консултативни дневни услуги, които също ще изграждаме в изпълнение на плана, това би бил най-добрият вариант.


Но за съжаление по-голямата част от тях ще попаднат в новите центрове. Планирани са 32 центъра за грижа за хора с психични разстройства, 20 – за такива с умствена изостаналост, 7 - с деменция, и 9 за възрастни хора в невъзможност да се самообслужват, т.е. зависими от грижа. Всеки от тях ще е с по 15 души капацитет.


Но по-големият ни ангажимент е не хората да ги преместим от голямата институция в по-малкия модел за грижа, а да работим за превенция на институционализацията. И затова в първия план сме заложили изграждането на 32 нови съпътстващи консултативни, почасови, мобилни социални услуги. На някои от тях – 10 на брой профилирани центрове за социална рехабилитация и интеграция /за хора с психични разстройства и такива с умствена изостаналост/, ангажимент ще бъде и осигуряване на възможност за реализация на трудовия пазар чрез подкрепа за трудово наставничество от член на екипа на центъра, провеждане на трудова практика и заетост в реална работна среда, обучение и текуща подкрепа в работния процес за хората, за които се осигурява заетост. Те ще правят и връзка с работодателите, за да могат хората да могат да работят реално съобразно техните умения и възможности.


Отделно планираме и 16 дневни центъра за хора с увреждания, включително и за такива с тежки множествени увреждания. Това е форма на социална услуга, която няма да ги отдели от тяхната семейна среда. Досега не сме изграждали такава форма на услуга са хората с тежки множествени увреждания и подкрепа на техните семейства. Тези центрове ще са също и мобилни, ще имат и ателиета за трудова рехабилитация.


В шест областни общини пък ще се изградят и дневни центрове за хора с деменция – специализирани дневни центрове.


За тези услуги ще кандидатстват общините, ще се изпълняват от общините. Приоритетно центровете за социална рехабилитация и интеграция са планирани да бъдат в близост до новите центрове за грижа за хора с увреждания, в които ще се преместят потребителите от закритите институции, за които няма алтернатива да се върнат в семейна среда, респективно са определени общините, на чиято територия е специализираната институция, определена за закриване.


Достъпът до тези услуги ще става както и за останалите социални услуги – през териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. Приоритет е и прилагането на интегриран междуинституционален модел на действие и да се даде възможност и на лекуващи лекари психиатри да насочват хората към тези услуги и да са партньори на екипите на социалните услуги.


Финансово всичко това как е обезпечено?


- Това е нещото, за което най-много съжалявам – в първия вариант на плана и въз основа на анализите необходимостта бе да успеем да закрием 19 специализирани институции. 41 млн. лева са предвидени по оперативна програма "Региони в растеж", 70 млн. лева са по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", които средства са недостатъчни, за да изградим повече алтернативни социални услуги. И затова пристъпихме към тези 10 специализирани институции, които са най-спешните и нуждаещи се. След проектното финансиране устойчивостта ще продължи със средства от държавния бюджет.


Хубаво, ще изградим нещо модерно, ново, чисто, то ще има нови мебели, ново оборудване. Но там трябва да работят и хора. Дали те няма да продължат да работят, както и досега – да упражняват насилие, да се стига до бой, до тормоз?


- Тези теми са обсъждани и продължават да се обсъждат по концепцията за разписване на новия закон за социалните услуги – тоест новият модел на финансиране както на самите социални услуги, така и на инвестицията, която трябва да правим в персонала на тези социални услуги. За да няма напред във времето такива констатации, е необходимо да инвестираме в обучения и супервизия на персонала.


Не оправдавам персонала, че заради ниското заплащане могат да си позволят да прибягват до такива методи. Но при подбора на хората следва да сме прецизни относно умения, знания, мотивация, хора, които искат да работят в тези социални услуги. За да се стига до такива констатации, за да има такива случаи, зависи от възпитанието, от усещането на хората към потребностите на хората с увреждания в социалните услуги, в които отиват да работят.


Разбира се, не са лесни и потребителите, но подходът е важен. В това отношение ни трябва повече персонал, който да бъде подкрепян постоянно и подбиран прецизно.


Затова сме поискали в следващия бюджет и увеличаване на стандарта за финансиране на тези институции за 24-часови грижи. Защото ние ще обучаваме персонала, ще го подбираме, но всеки пита колко пари ще получава. Предложили сме завишаване на стандартите с около 25 на сто в сравнение с тази година. В тези социални услуги работи помощен, но и специализиран персонал, а в момента в повечето случаи почти се изравнява заплащането на специализирания и на помощния персонал, което е демотивиращо. Няма да ви излъжа, че ако стигнем над 600 лв. основна заплата в тези услуги просто сме щастливи.


А планирате ли някак да затегнете контрола, той да не е след поредния доклад или журналистически материал за поредните нередности?


- Това е основната задача на инспектората към Агенцията за социално подпомагане. Правят се планови проверки, по сигнал, периодични или последващи проверки. Но това, което дискутираме с членовете на групата, подготвяща новия закон за социалните услуги, е по-скоро какъв контрол на нас ни е необходим.


Моето разбиране е, че не трябва да се чака инспекторатът или общината да провери, всяка една социална услуга има ръководител и той е работодател на персонала, той подбира персонала, грижи се за обучение и контролира наетите. Той трябва да е този, който трябва да си върши работата и по контрола на качеството на предоставяната услуга.


Но това очевидно не работи, за да сме свидетели на толкова много случаи на нередности през толкова много години. Защо не може България да се погрижи качествено за не толкова голям брой хора?


- Имаме много тежко наследство. И на практика промените започнаха осезателно и видимо едва след 2010 г. В момента имаме 161 специализирани институции за възрастни хора, в тях живеят над 11 хиляди пълнолетни. Около 80 са домовете за стари хора. Само хората с умствена изостаналост, настанени в институциите, са 2083, а тези с психични разстройства са 1028.


Има и огромно търсене към тези домове, в момента над 3200 човека се нуждаят и искат да бъдат настанени в такава държавна институция за 24-часова грижа. От тях по-голямата част са хората с психични разстройства и умствена изостаналост, следвани от тези с деменция.


Друг сериозен проблем е, че много голяма част от хората с психична болест пребивават повече от година в държавните психиатрични болници. С този първи план ние ще изведем от държавните психиатрични болници и над 200 души. Това също показва острата нужда както от създаването на съпътстваща грижа и помощ за подкрепа в домашни условия, така и нуждата от дневните центрове за хора с увреждания и от центровете за социална рехабилитация и интеграция.


Тук говорим за проблеми от много години назад, когато започвах работа в системата през 2000 г., имаше единствено институции – и за деца, и за възрастни. Сега все пак можем да кажем, че има доста повече алтернативни форми за подкрепа, оставящи хората в семейна среда. И сега продължаваме да работим за разширяване на тази мрежа от социални услуги.


Какво е мнението ви за идеята и настояването за отпадане на института на запрещение? Готова ли е България да направи тази крачка, като осигури насрещна социална подкрепа на тези хора?


- Голяма част от хората, настанени в институциите, за които говорим досега, са именно тези със запрещение. Много малка част от тях са дееспособни. Има подготвен законопроект, който предвижда отпадането на този институт. Но в него по-голямата част от ангажиментите и дейностите по обгрижване и подкрепа на тези хора ще са върху общинските администрации, където са органите по настойничество и попечителство. Аз лично смятам, че това е добър подход.


А личното ми мнение е, че това е добре да се случи. Най-вече имайки предвид злоупотреби с хората, поставени под запрещение с користна цел, което често виждаме и в специализираните институции и за съжаление от близки на тези хора. А и запрещението на практика нарушава правата.

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 524 Неутрално

  И какво като ги увеличите...обществото навън е шантаво.
  Да му мислят бедните.

 2. 2 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Вижте как се държат хората с различните..почват да ги мачкат зада видят унищожението им и това ги радва.
  Щом полицията дава "примера" за какво говорим.
  Болно общество начело с Главния.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  Поредното НЕадекватно решение на ГЕРБ във вреда и на болните и на обществото !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6249 Неутрално

  Да се използват хората с психически проблеми за политическа пропаганда, само по себе си е психически проблем.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 5. 5 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 802 Неутрално

  Отдавна се чудя защо различните клиники за хора с психични заболявания са правени и продължават да се развиват в някакви чукари, далеч от обществото и вякаква възможност за реинтеграция? Пак ли се опитваме да крием тези хора и да се правим, че не съществуват.

  malart.blog.bg
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#5] от "malart":

  Не се чуди а попитай някой специалист- има какво да научиш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3879 Любопитно

  До коментар [#5] от "malart":Не се чуди а попитай някой специалист- има какво да научиш.
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА


  Говорш като да си специалист.
  Я кажи какво има да се научава!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  То навън има малко психари, че и още ще пускат. И как ще ги върнат на близките, те си искат един човек да се грижи за тях. Работа ли ще напускат хората, защото няма държава.

 9. 9 Профил на Yuri Dobrev
  Yuri Dobrev
  Рейтинг: 581 Весело

  Болен съм от Б.А.Р.Щастлиф ,че съм попаднал наХора;съпруга, дъщеря и син.Благодаря Ви!!!

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#7] от "Храбър":

  Ти имаш ли личен опит с психично болен?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Роси, а с колко процента се увеличиха психично болните?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK