Метеорологът Антон Петров: Най-чистият въздух в София обичайно е в западните квартали

Метеорологът Антон Петров: Най-чистият въздух в София обичайно е в западните квартали

© Георги КожухаровАнтон Петров работи в Националния институт по метеорология и хидрология, като от 9 години изучава замърсяването на въздуха в градска среда. Работи по създаването на модели, които да прогнозират замърсяването в градска среда. Завършил е висшето си образование във Физическия факултет на СУ специалност "Астрофизика, метеорология и геофизика" с профил метеорология.


С какво точно се занимавате и какво отношение има то към мръсния въздух?


- Аз се занимавам с моделиране, компютърни симулации, казано накратко. Работя с модели, които математически представят физичните процеси, отговорни за разпространението на замърсителите в атмосферата. В зависимост от сложността на модела в изчисляването на разпространението на замърсителите могат да бъдат включени химични реакции или не.
В случая засега работя само с модели, които не отчитат химичните реакции в процеса на изчисляване. Занимавам се основно със замърсяването на въздуха в градска среда. Използвам модели, които изчисляват потока между сградите, като целта ми е да създам система за прогнозиране на замърсяването в градска среда с висока пространствена резолюция.


Какво значение имат сградите за разпространението на замърсяването на въздуха?


- Въздушният поток се влияе от подложната повърхност и при наличие на сгради се получава доста сложна картина, която трябва да се вземе предвид, когато се моделира разпространението на замърсителите. Вятърът е най-главният фактор определящ това, накъде ще отиде даден замърсител. Естествено има и други метеорологични фактори, например при наличие на валеж дъждовните капки улавят замърсителя, захващат го и свалят част от него на земята. Вертикалният профил на температурата също оказва влияние. Наличието на температурна инверсия например благоприятства задържането и натрупването на замърсителите близо до земната повърхност.


В определени райони от града, където има по-плътно застрояване, заради влиянието на сградите на някои места се създават условия за безветрие, а на други се създават такива за усилване на вятъра. В първия случай можем да наблюдаваме задържане и натрупване на замърсители, а във втория - по-добра вентилация, или "продухване". Особен интерес в това отношение представляват т.нар. "улични каньони" - улици, които са оградени и от двете страни от сгради. Ако вятърът духа перпендикулярно (напряко) на улицата, тогава се създават условия за задържане на замърсители и повишаване на тяхната концентрация.


Обратно, при вятър, духащ по дължината на улицата, е налице това "продухване" и постъпване на свеж въздух, което води до понижаване на концентрациите на замърсителите. Разбира се, при наличие на фоново замърсяване, произхождащо от всички останали части на града, а също и от по-далечни райони, няма как да твърдя, че във втория случай имаме кой знае какво очистване от замърсители.


Метеорологът Антон Петров: Най-чистият въздух в София обичайно е в западните квартали

© Георги Кожухаров


Значи един строеж или изграждането на цял комплекс може да промени картината на замърсяването в определен район?


- Така е. Имам спомен за някакви опасения, изказани, мисля, от страна на специалисти в Столична община, че зачестилите епизоди на по-силно замърсяване в района на Павлово са резултат от интензивното застрояване там, защото увеличената в резултат на това грапавост на земната повърхност забавя циркулацията, която се наблюдава между склоновете на Витоша и Софийската котловина. Склонен съм да се съглася с тях донякъде.


Получава се едно блокиране на тази циркулция, забавяне, смущение на потока и в резултат на това - задържане на замърсители. Този казус ме принуждава да отделям повече време и за по-дълбоко запознаване с особеностите на софийския градски микроклимат, защото самата градска подложна повърхност оказва различно въздействие върху прилежащата отгоре атмосфера, сравнено с условията които наблюдаваме извън града. Всичко това като следствие може да окаже доста усилващи замърсяването влияния.


Една от визуализациите на Антон Петров за замърсяването на въздуха край един от блоковете в "Младост".

© Георги Пауновски

Една от визуализациите на Антон Петров за замърсяването на въздуха край един от блоковете в "Младост".


Например през лятото често се наблюдава т.нар. остров на топлина в града. Заради нагряването на пътната настилка, покривите и стените на сградите се създават предпоставки за по-голямо повишаване на температурата на въздуха в града спрямо тази в околностите. По този начин се създават условия за нарушаване на нормалния режим на склоновия вятър, който се наблюдава по северните склонове на Витоша.


За момента обаче не знам, като се планира строеж, някой да го съобразява с влиянието върху въздушния поток.


- По тази тема урбанистите повече могат да говорят.


А имате ли представа как Столична община прогнозира какво ще е замърсяването?


- В момента Столична община получава прогнозите от модел, разработен в НИМХ. Този модел използва статистическите връзки между метеорологичните условия и наблюдаваното при тези условия замърсяване. Например статистиката показва, че най-голямо замърсяване е налице, когато имаме температурни инверсии и мъгли, следователно, когато прогнозата е за такъв тип време, можем да очакваме и съответното замърсяване. Това, разбира се, го излагам във възможно най-сбит и опростен вид. Истината е, че в един такъв модел се отчитат редица сложни взаимовръзки между най-различни процеси. Това е плод на дългогодишен труд и солидни познания в най-различни интердисциплинарно свързани научни области.


Според Вашите модели и наблюдения кои райони са с най-мръсен въздух?


- В България като цяло преобладава западно-източният пренос на въздушни маси. Още повече самата Софийска котловина е оградена от по-високи планински масиви от северната и южната страна, докато западната и източната страна са, така да се каже - "по-отворени". Това оказва влияние върху розата на ветровете - в София преобладават западните и източните ветрове. Това е и причината райони като Банкя, "Люлин" - западните квартали на София, да се оказват с най-чист въздух заради преобладаващия западен пренос. А замърсяването излиза най-силно в "Младост", "Дружба" и въобще в източните квартали на София. Това, разбира се, са мои лични "неофициални" изводи, направени на базата на тестове с модели.


Има много локално влияещи фактори, като емисиите са един от тях. Именно по тази причина хвърлям толкова усилия в модели, които включват релефа и сградите в сметките. Моделирането и измерванията се допълват взаимно и могат да се извадят доста интересни връзки между различни параметри в процеса на изследването.


Метеорологът Антон Петров: Най-чистият въздух в София обичайно е в западните квартали

© Георги Пауновски


Популярно ли е в чужбина това моделиране на замърсяването?


- Прави се на много места. Аз например съм участвал в такива изследвания за Хамбург. Това беше част от инициативата по европейска COST програма, основна задача в която беше да се проверят възможностите на различни модели да представят дадено замърсяване с максимална точност и бързина. Преди да се направят тестове с моделите, се правят измервания на терен и в аеродинамичен тунел. Прави се макет на района от града, който изследваме, слага се източник на замърсяване, пуска се въздушен поток, а данните се събират със сензори за отчитане на замърсяването, разположени в гъста мрежа из целия макет.


Същата информация - за мощността на източника, за метеорологичните условия и за подложната повърхност, се подава и на тествания модел. После се сравняват резултатите, получени от реалните измервания, и тези, симулирани от модела. Това е част от процеса на т.нар. "валидация" на даден модел.


Визуализация на замърсяването на въздуха на улица със сериозен трафик по протежението на която има сгради.

© Георги Пауновски

Визуализация на замърсяването на въздуха на улица със сериозен трафик по протежението на която има сгради.


Колко напред би могло да се прогнозира замърсяването на въздуха?


- Както и при съставянето на метеорологична прогноза, така и тук се сблъскваме с предизвикателства от най-различен характер. В конкретния случай това е недостатъчната наличност на данни. Не знаем какъв ще е режимът на трафика например. Могат да се ползват обаче данни от минали периоди и да се изследва зависимостта на интензивността на движението от деня от седмицата, от месеца, от сезона и т.н. Тези данни са необходими, за да могат да се направят съответните усреднения (където е необходимо) и типизации на емисиите, което ще ми позволи да ги приложа за бъдещ период от време. Когато се вкарат тези данни в модела паралелно с метеорологичната прогноза, която служи за основа, може да се направи и прогноза на замърсяването.


Целта е да се прави краткосрочна прогноза - за две-три денонощия напред. За по-дълъг период неопределеността в прогнозата ще нараства, което е валидно и за прогнозата на времето като цяло. Разбира се, могат да се направят и прогнози за месеца, сезона, годината, но те ще имат по-скоро вероятностен характер. Това ограничение се налага главно от невъзможността да се прогнозира времето за всеки час от деня и за всеки ден, за цял месец напред.


Доколко сте напреднали в изграждането на прогнози?


- Още съм във фазата на изследванията. Първо трябва да се намери подходящ модел, който да свърши работа, вижда се какво изисква като входяща информация и какво дава като изходяща, правят се валидации и това изисква доста време и техника. На моя лаптоп по един от моделите, с които работя, за един малък район прогнозата ще отнеме около седмица изчисления, което е, меко казано, непрактично.


В момента се занимавам с тестове на един обещаващ модел, който е валидиран с повечето налични експериментални бази данни и е доста точен, а и не изисква толкова мощен изчислителен ресурс. Трябват ми обаче данни за източниците на замърсяване. Най-големият проблем е инвентаризацията на емисиите от транспорта и част от фокуса ми е върху тях.


Казват, че той не влияе толкова...


- Според мен влияе сериозно, особено на локално и микромащабно ниво. Изследванията ми с модела, за който споменах преди малко, показват, че на самото пътно платно концентрациите на прахови частици и азотни окиси могат да са 50-100 пъти по-високи от тези в междублоковото пространство. Наскоро проведох един обстоен тест с конфигурация, включваща блок 31 в "Младост", който е разположен непосредствено до бул. "Александър Малинов". Резултатите показват ясно, че стената на блока откъм булеварда е винаги изложена на голямо замърсяване независимо дали вятърът духа от булеварда към него или обратно - и това е заради влиянието на самата сграда върху преминаващия край нея въздушен поток (статия по темата можете да откриете тук).


Мислили ли сте да се занимавате с това, което правите, в чужбина, където със сигурност условията ще са по-добри?


- Бях нает на работа в НИМХ като техник-метеоролог още като бях студент - не бях завършил даже бакалавърска степен. Още тогава казах на директора на института, че нямам намерение да бягам никъде и че искам да работя в България, пък да става каквото ще. Не ме интересуваше дори каква заплата ще взимам, защото метеорологията е голямата ми любов и си обичам и работата, и родината. Но главната причина да остана в НИМХ са хората, с които работя. Това са едни прекрасни, отзивчиви и ерудирани хора! Винаги, когато имаш нужда от помощ, съвет или насока - получаваш ги. Непрекъснато се стремят да стимулират развитието ни - на мен и на другите млади колеги.

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Добре, че и Обеля не я поставил в източните райони.

 2. 2 Профил на juk
  juk
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Западняците пак се урЕдиха:)

 3. 3 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Жителите на Овча Купел и Красна Поляна ще останат много доволни от новината, че компютърният модел на инж. Петров показвал, че въздухът им бил най-чист в София...

 4. 4 Профил на le_bigmac
  le_bigmac
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Бахти безделника е тоя !!!

 5. 5 Профил на nkpk
  nkpk
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Това е и причината, райони като Банкя, Люлин - западните квартали на София да се оказват с най-чист въздух".
  Веднъж и Люлин да го споменат с добро.

 6. 6 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2748 Неутрално

  Люлин беше построен за да докажат че на запад се живее също толкова лошо както и на изток.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 7. 7 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5475 Неутрално

  И все пак той се занимава с модели, реалността е това което показват измервателните станции

 8. 8 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1157 Неутрално

  И все пак той се занимава с модели, реалността е това което показват измервателните станции
  —цитат от коментар 7 на pet_fire


  Така е - каквито и модели да използва човек, тъмнозелените като надуят кюмбетата..

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  Колко по-чист ще да е?

 11. 11 Профил на Arcade
  Arcade
  Рейтинг: 21 Неутрално

  Има се предвид, че най-чистият въздух ще е там, ако не влияят други фактори, а се гледа само релефа. Реалността е съвсем друга. Дневник, разбира се, изкарал такъв цитат от контекста за заглавие, че изобщо не си пасва с думите на господина.

 12. 12 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Преди повече от половин век,никой не мереше замърсяването на въздуха.И въпреки,че локомотивите и сгурта от тях се изхвърляше направо по гарите,плюс хилядите тухларни, фабрики ,заводи и тецовете ,които бълваха какво ли не хората бяха много по-здрави и живееха много по-дълго от сега.Явно не само въздуха е причината за днешната ситуация с болестите и смъртността в БГ-тото изобщо.Но на съвременниците каквото и да им подхвърлиш се хващат на въдицата.Наивност ли е,що ли е не знам но тая зелена"магия"има почва тук,също като комунизма едно време.Колко ли хора ще захлебват десетилетия наред от тази
  Утопия.

 13. 13 Профил на MrHide
  MrHide
  Рейтинг: 536 Весело

  Друго си е да живееш на Запад!

  Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense much fear in you.
 14. 14 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Забелязвам , че по начина описвайки днешните западни квартали на София повечето от писещите са пришълци , тоест не са софиянци, това разбира се не е .
  проблем поне за мен.
  За мен западни квартали бяха тогава Захарна фабрика , Модерно предградие , целия Западен парк (там ритахме футбол по естествените ливадки като ученици , част от комплекса Люлин (повече от половината още не беше построен) и Красна поляна .
  Това беше за нас от 3 -то , 30-то и 45 -то училища зЗападна София .

 15. 15 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1827 Неутрално

  Ами внимаваите тогава да не изникнат на запад някои небостъргачи че въздуха в Центъра и на Изток съвсем ще се оплеска. На първо време се сещам се за един проект на турската Коза (същата която се пъне в Младост) за комплекс от небостъргачи на мястото на бившия завод за мотокари. Така ще ви подпре въздуха от запад че само пепел, сажди, прах и автомобили ще идват от там към централната част.

 16. 16 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Написаното е АБСОЛЮТНА ПАРТЕНКА!!! Баси шарлатанията...
  "- Още съм във фазата на изследванията. Първо трябва да се намери подходящ модел, който да свърши работа, вижда се какво изисква като входяща информация и какво дава като изходяща, правят се валидации и това изисква доста време и техника."
  А че, що се обаждаш неподготвен???
  "В момента се занимавам с тестове на един обещаващ модел, който е валидиран с повечето налични експериментални бази данни и е доста точен, а и не изисква толкова мощен изчислителен ресурс."
  Никой нормален учен не би се излагал така... Научните публикации съдържат РЕЗУЛТАТИ, не очаквания... Виж медийните са според заплащането... Ако мине пред "аудиторията"?

  roo
 17. 17 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#16] от "babyroo":

  "А че, що се обаждаш неподготвен???"

  А Вие защо се обаждате неподготвен по теми, които не са Ви ясни? Истина е, че от запад има течение на въздуха. След като се преместих в Люлин, в западната му част, до Околовръстното, се отказах от опитите да нося шапка и много внимавам, когато си отварям вратите или капака на колата, за да не ми ги отнесе вятърът. Следейки прогнозите за времето, установявам, че често Драгоман е най-студеното място в България, а нищо не спира студения въздух от Драгоман до Люлин.

 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6088 Неутрално

  Сещам се за една история със Скопие. Въпреки предупрежденията на архитекти-урбанисти да не се строи около реката, защото ще се повиши негативното влияние на сградите за микрокимата на целия град, хората на Груевски го построиха. Сега щешата са доста по-зле от преди.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 582 Неутрално

  До коментар [#16] от "babyroo":

  Ми не, всяко едно изследване съдържа И очаквания в началната си фаза. Съвсем научен си е подходът. Явно не знаете някакви елементарни неща, но иначе бързате да кажете, че другите не знаят.

 20. 20 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  До коментар [#16] от "babyroo":
  Верно, си бабуин.
  Човека се занимава наистина със сериозни неща.
  В момента подобни модели са в началото на развитието си дори в световен мащаб.
  Не виждам, защо би му трябвало да ходи някъде в другаде да работи по темите си на тия времена.
  В момента в БАН много светнати младежи (пък и от по-старите също) си докарват добри доходи, като в БАН им се води стажа за пенсия, а от проекти в западни екипи си вадят добри кинти.
  Ако наистина се интересуваш от работите му тук:
  https://scholar.google.bg/citations?user=0HYfzZ4AAAAJ&hl=en

 21. 21 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 582 Неутрално

  На мен това, което не ми вдъхва доверие, е доста показателният вид на повечето в България. Не става дума да пропорциите им, за красотата им. Питам се, защо всички изглеждат толкова враждебни, мърляви и в постоянна готовност за следващ запой. Ето например този господин се занимава с наука, все едно тя започва от него. Никакво уважение към историята на областта си не демонстрира с този вид. Скръстил ръце като някакъв физкултурник в най-добрия случай, облечен като за бой в тъмното. Дори това, че при него отива медия, за да го представи на широката общественост, не го предизвиква да се представи в по-добра светлина. Не личи да прекарва много време на работното си място, някаква чиния за евтина кръчма виси ей така над главата му, две кутии с евтини химикалки, които не използва, чиновнически календар, който е спрял на декември миналата година. Всичко това изадава неудобно много неща.

 22. 22 Профил на futurika
  futurika
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Юпий, и моята Света Троица е на запад и винаги съм си харесвала квартала, независимо, че като цяло София и един засран мега-град, насред една трагична и недоразвита провинция.

 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5027 Неутрално

  Небостъргачите сентъра разговат фамилията на естествените чъздушни течения.
  Но толкова от фандъкова, диков и здравков.
  Убиха София !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5027 Неутрално

  До коментар [#23] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Небостъргачите в центъра разгонват фамилията на естествените въздушни течения.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на Anton Petrov
  Anton Petrov
  Рейтинг: 5 Неутрално

  До коментар [#1] от "nwj49315903":
  Здравейте! Там, където съм споменал кв. "Надежда", всъщност съм имал предвид "Дружба". Грешката си е моя - не ми изяждайте главата, моля. :)
  Винаги съм бъркал имената на тези квартали; сега ще се науча по трудния начин. :)))

 26. 26 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#17] от "evpetra":
  Страданието, че сте се "преместили" в Люлин, чудя се откъде, избива и ви пречи да разберете същността... Отвята от вихъра...
  До коментар [#19] от "Victoria":
  Не ми скачайте за нещо, което не съм казал. Пиша за ПУБЛИКАЦИЯ, не за ИЗСЛЕДВАНЕ. Да не ви затруднява българският? А за фасадата на учения сте права, тя изразява самооценка. Нещо ми нашепва, че вие сте умнокрасива извънмерно - пак самооценка?
  До коментар [#20] от "k_":
  Ако babyroo, за теб означава бабуин, не заслужаваш никакво внимание...
  Прочее, не очаквах толкоз емоции по тази шарлатания, ама явно времената са такива... "Учени" от Тумберговата епоха. Изгубих интерес.

  roo
 27. 27 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Леле, леле, чукнах грешна буква в името на Върховното Божество! Очаквам лавина от справедлив гняв. Нищо, че са съседни... Екодяволът ме е изкушил. Дали ще намеря утеха?
  ТУНБЕРГ да прости!

  roo
 28. 28 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#26] от "babyroo":

  "До коментар [#17] от "evpetra":
  Страданието, че сте се "преместили" в Люлин, чудя се откъде, избива и ви пречи да разберете същността... Отвята от вихъра..."

  Вятър Ви вее Вас на бяла колиба! Защо решихте, че страдам от преместването си в Люлин (защо ли "преместване" сте го сложили в кавички, сигурно и Вие не знаете!). Напротив, когато за пръв път отидох до блока си и в разгара на лятото от полето ме лъхна прохладен въздух, реших, че това ще е едно от предимствата на мястото. Е, през зимата е по-студено, но то вече и зима няма.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK