Цветан Давидков: И мениджърите, и служителите трябва да развиват междукултурна чувствителност

Цветан Давидков: И мениджърите, и служителите трябва да развиват междукултурна чувствителност

© Личен архивПрофесор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет "Свети Климент Охридски"; ръководи катедра "Стопанско управление" в Стопанския факултет. Наскоро излезе от печат негово мащабно изследване "Изследвания върху културите. Културни ориентири на управлението", посветено на връзката култура (манталитет) - успешно управление. Проф. Давидков показва, че изследователските резултати могат да служат на мениджърите.


Повече от 25 г. изследвате организационната култура в различни организации в България. Какви тенденции наблюдавате?


- В организациите тенденциите са разнопосочни, но те имат общ знаменател - устойчивото и променливото в националния манталитет. Въз основа на подхода на Хеерт Хофстеде следим във времето показателите властово разстояние, избягване на несигурност, индивидуализъм (колективизъм), мъжественост (женственост).
Властовото разстояние в България традиционно е голямо - с индекс от от 72 до 80 (за да оценим тези стойности за координатна система можем да ползваме скала от 0 до 100). Това означава склонност да се оправдават неравенствата. Властовите позиции са свръх ценни. Приема се, че употребата на власт не подлежи на морална оценка. Още: привилегиите, които властта носи, не са обект на нетърпимост. Спомнете си, че в България, когато някой "излезе от властта" и видимо не се е обогатил, обикновено му казват: "будала", "залупеняк", "некадърник", "я виж какво правят другите, а ти... такива като теб не заслужават да са във властта". Съзнателно се изграждат стръмни организационни пирамиди (с много управленски равнища) - така се осигурява власт за повече "партизани". В организациите мениджърите разчитат предимно на формалните правила (нареждам от името на предоставената ми власт), а подчинените (подчинените - не ръководените!) очакват да им се казва какво да правят. Доверието между хората с повече и по-малко власт е на критично ниско равнище. Има и положителна новина - в конкретните организации се регистрират значителни отклонения от тези общи национални норми - наблюдаваме както организации с ниски равнища на властово разстояние, така и организации с "космически високи постижения".


Избягването на несигурност показва как хората се чувстват, когато нямат достатъчно ориентири какво и как трябва да правят. В такава ситуация човек може да изпитва страх, напрежение, дискомфорт - налице е силен стремеж да се избягват такива ситуации. На другия полюс са хората, за които състоянието на неопределеност се съпровожда по-скоро с любопитство и се преживява като шанс (а не като заплаха). За тези хора се казва, че проявяват висока толерантност към несигурни ситуации. Стойностите на този индекс за България (в различни точки на измерване) се поместват в интервала 60 - 80; тези стойности се оценяват като високи. Това означава по-високи равнища на стрес и безпокойство; по-слабо субективно усещане за благополучие (прословутата тема за нещастните българи); предпочитания към по-големи организации (приема се, че са по-сигурни). При тези условия хората се нуждаят силно от истината (единствената - трудно приемат, че истините могат да са повече). В организациите работата е по-важна от хората и взаимоотношенията. И при този показател в отделните организации могат да се измерят стойности на индекса, които се отклоняват значително от общата норма за България. Големи разлики се наблюдават и при подгрупите, формирани въз основа на различни признаци - възраст, семейно положение, трудов опит, сфера на дейност на организацията, населено място и др.


Макар и бавно нараства индивидуализмът - за периода 1995 - 2014 г. индексът е нараснал от 49 на 55. Въз основа на този резултат оценките могат да се движат в противоположни посоки (българинът е индивидуалист - българинът е колективист). В съзнанието на хората и в текстовете битуват най-различни представи и твърдения за българите и индивидуализма. Превеждат се включително съображения, че българинът е "полисубектен" - има множество същности и лица - в едни случаи по-скоро се проявява като индивидуалист; в други - като колективист. Срещат се и квалификациите "колективно ориентиран индивидуалист" и "индивидуалистично ориентиран колективист". Между другото, за мен това е един от най-трудните за разбиране измерители на културата. Идва ми наум полезното указание, че ценностите имат кръгов характер. Когато за някого казваме, че е индивидуалист, това изобщо не означава, че той няма чувство за принадлежност и дълг към групата - означава единствено, че когато разсъждава върху дилемата Аз спрямо Другите, има голяма вероятност да започне от Аз. И обратно, ако някой е по-скоро колективист, това не означава, че "загърбва" себе си и не си защитава интересите - означава, че разсъждавайки върху дилемата Аз спрямо Другите, има голяма вероятност да започне от Другите. Един от големите въпроси, свързан с този измерител, е способността на обществата да създават богатство. Налице е силна зависимост между равнищата на индивидуализъм и богатството на обществата (правилото е по-силен индивидуализъм - по-голяма производителност - по-голямо богатство). Да приемем ли, че за да бъдем по-производителни (и богати) непременно трябва да развием у себе си индивидуалиста? Или да заложим на твърдението, че всяка култура трябва да открие своя път за създаване на богатство?


Индексът на мъжественост нараства с около 3 пункта (за изследвания период) и достига стойност около 54. Нека си спомним, че чрез този измерител разбираме какви са доминиращите разбирания в обществото за подходящите (и неподходящи) роли на мъжете и жените. При култури с високи стойности на този индекс хората са убедени, че дадени роли (и позиции) са подходящи за представителите на единия физически пол, но не са подходящи за представителите на други физически пол. При ниски стойности на измерителя (тогава говорим за женствени култури) горното разделение не работи - ролите и позициите (в семейството, на работното място, в училище, в обществото и т.н.) са еднакво подходящи и за двата пола.


Въз основа на измерените стойности на индекса на мъжественост трудно може да се обоснове еднозначна оценка на "националния манталитет" по този показател. В България, както в немалко други страни, са налице индикатори за мъжествено мислене - например по-високи заплати на мъжете в сравнение с жените на еднакви позиции. Същевременно - по много други показатели - България е по-близо до женствения манталитет. За това говори и относителният дял на дамите в различните органи за управление (и изобщо, на властови позиции).


Една от разделителните линии върху скалата мъжественост-женственост е свързана със смисъла на усилията ("Работя, за да живея" или "Живея, за да работя"). В първия случай е важно качеството на живота - работата е само средство - това е женственият начин на мислене. Във втория случай смисълът е в работата - тя е най-важното; тя е всичко. Можем ли да твърдим, че една от тези ценностни ориентации е определено господстваща в съзнанието на българите?


Как се променя удовлетвореността на служителите през годините? От какво зависи тя?


- За наблюдавания 20 годишен период общата удовлетвореност на хората в организациите макар и бавно нараства. Върху общата удовлетвореност най-силно влияят следните фактори: взаимоотношенията с прекия ръководител; предизвикателствата в работата; възможностите за развитие и израстване; признанието; добрите доходи. Тази картина е обяснима. Да вземем факторът добри взаимоотношения с прекия ръководител. В култури с голямо властово разстояние подчинените са изключително силно зависими от прекия си ръководител. Ако с прекия си ръководител си ОК, ти ще добруваш по всички фронтове - ще имаш по-приятни работни задачи, по-добро заплащане, развитие и пр. Ако - не дай си боже - не се долюбвате с шефа, в общия случай Вие нямате срещу него полезен ход - той може да направи живота Ви ад. По-добре си "хващайте шапката" и...


Какви са повтарящите се характеристики в организационната култура на успешните организации?


- Ех, ако знаех... Не един и два пъти изследователи са правили опити и са имали претенцията да разберат и представят "общото в културата на успешните организации". И след фурора обикновено идва отрезвяването - част от организациите, изследвани като "устойчиво успешни", впоследствие изчезват от картата (просто загиват). Освен това какво означава успешна организация? Ако прави нещата по-добре от другите, успешна ли е? Или ако умее да продава по-добре това, което прави? Или ако хората са щастливи?


Кои културни ориентири трябва да спазва (да има предвид) един мениджър, за да управлява ефективно?


- Организацията би била улеснена, ако реалната културна матрица на мениджърите и служителите кореспондира с реалната културна матрица на организацията. Това означава споделени основополагащи ценности; споделена визия за функционирането и развитието на организацията; споделено разбиране за важно - маловажно, правилно - неправилно, организационно добро - организационно зло и т.н. Когато мениджърът и екипът са от обща културна матрица (сходен начин на мислене, близък манталитет), задачите на мениджъра изглеждат по-лесни - той разбира ръководените и по-обосновано взема работещи решения. По-проблемна е ситуацията, когато мениджърът и служителите са с различен културен код.


Важно е още нещо. Културата (колективният манталитет) е сложен пъзел от множество субкултури. Така например, служителите от различни поколения с общ ръководител го възприемат по различен начин - за едни той вероятно е прекалено строг; за други - точно такъв, какъвто трябва да бъде; за трети - прекалено мек. Мениджърът непрекъснато се изправя пред подобни културни различия и трябва да решава вечното противоречие: на всички дължи равно отношение, но тези "всички" са различни помежду си. Вие казвате на хората едно и също, но те чуват различни неща и ги разбират различно. Тогава? Върху манталитета оказват влияние също така полът, образованието, трудовият опит и т.н. Важно е организацията, за която работите, дали оперира в София или в малкия град. Важно е дали произвеждате павета или предлагат хамбургери. Обобщено, познаването на субкултурите е важна предпоставка за успешно ръководство. В новото изследване тази проблематика заема централно място.


Днес почти навсякъде по света, включително в България, работят многокултурни екипи. Кое е най-важното от културна гледна точка за успешното ръководене на такъв екип?


- Важно е и мениджърът, и служителите - представители на различни култури, да развиват междукултурна чувствителност; стремеж да разберат как мислят другите. И защо. Безусловно важна е толерантността и умението да се управляват различията. Добре е да се помни, че културата има много пластове - от това, което наблюдаваме "на повърхността", не можем да правим прибързани изводи за това, което "стои отдолу".


Същевременно в многокултурните екипи нямаме безкрайно много време да навлизаме в "света на другите" - екипите трябва да работят, да създават стойност. В общия случай се приема, че водещи трябва да бъдат организационните правила (независимо кой какво мисли за тях). Спазването на правилата е цената, която всеки от нас плаща, за да бъде част от конкретна организация или екип. Известно адаптиране на правилата по мярката на отделните култури е възможно, но водещо е общото - "При нас нещата се правят така".

Ключови думи към статията:

Коментари (23)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 1151 Весело

  Виждали ли сте "междукултурно чувствителен" англичанин или американец? Особено ако е шеф? Че нали първата работа на този шеф е да ти поправи грешките (в пряк и преносен смисъл) с червеното мастило. Да не би да си мислите че американците управляват империя от Аляска до Самоа с междукултурна чувствителност?

 2. 2 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 829 Неутрално

  В България, както в немалко други страни, са налице индикатори за мъжествено мислене - например по-високи заплати на мъжете в сравнение с жените на еднакви позиции.
  ----------------------------------
  Абе защо в нито едно от тези изследвания не се дават конкретни примери кои фирми дават по-ниски заплати на жените спрямо мъжете за една и съща позиция?
  Може би защото такива НЯМА ?
  Може би ако си получил грант за да докажеш неравенство между половете някак си е неудобно кажеш, че такова няма?

 3. 3 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Мдам, стиснах зъби и изчетох до край.
  Според аФтора колкото човека -толкова субкултури.
  Доообре.
  Матриалчето е нагледно доказателство колко девалвирана е професорската титла в момента.

 4. 4 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2060 Весело

  До коментар [#1] от "john_3volta":

  Aaaa - чувствитвлни са те, ама ако си черен или мохамеданин. Щото ония си търсят правата директно през HR-a и заплашват с дела. Виж ако си източноевропеец те правят луд. И англо-саксонците не са най-лошите. Ако имаш шеф белгиец (от фламандските) или холандец - тогава ще видиш дявол на магаре. Тия са ксенофоби в най-чист смисъл и буквално мразят всички останали, най-вече източноевропейците.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 5. 5 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 1151 Неутрално

  До коментар [#1] от "john_3volta":Aaaa - чувствитвлни са те, ама ако си черен или мохамеданин. Щото ония си търсят правата директно през HR-a и заплашват с дела. Виж ако си източноевропеец те правят луд. И англо-саксонците не са най-лошите. Ако имаш шеф белгиец (от фламандските) или холандец - тогава ще видиш дявол на магаре. Тия са ксенофоби в най-чист смисъл и буквално мразят всички останали, най-вече източноевропейците.
  —цитат от коментар 4 на Тюфлекчия


  Имал съм шефове холандци и изобщо не бяха такива, каквито ги описваш. Иначе щях да ги спомена наред с англичаните и американците. Които без да са ти шефове се държат по-шефски от шефовете ти.

  Това с правенето на луд също е относително. За да те правят на луд (освен ако не говорим за Аушвиц и Беломорканал), трябва да ти има нещо :-)

 6. 6 Профил на Saint of Me
  Saint of Me
  Рейтинг: 2459 Весело

  Обаче умнокрасивците успяха да постигнат едно нещо - пълната девалвация на титли които някога са значели нещо както и до известна степен на думата наука която затоплистките шарлатани постоянно изнасилват брутално за целите на гьобелсовата си пропаганда таргетираща чуждите мангизи.

  Сега някой като каже че се занимава с наука трябва да се минава през логическото разклонение за посредствени но фанатични грантолапачи додрапали формално до некви позиции. Хубавото е че лъсват като въшки на чело само с пет лафа

  Use your Illusion
 7. 7 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
  CINZANO - оправете си сайта!
  Рейтинг: 1225 Любопитно

  Каква простотия прочетох току що!?

  Мома, връщай 12 и 12А!
 8. 8 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#7] от "CINZANO - оправете си сайта!":
  И колко си издигнат само! Каква сложност и дълбочина!

 9. 9 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Видяхме културните особености на плъхоядците как хвърлиха света в смъртен страх и донесоха трилиони долари загуби за икономиката.

  Спаси, Господи, Твоите чеда и благослови наследството си, като даряваш на православния български народ победа над враговете му и го запазваш с Твоя кръст. ☦
 10. 10 Профил на Политически некоректен
  Политически некоректен
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#7] от "CINZANO - оправете си сайта!":

  Манипулативна, невярна, откровено левичарска и най-вероятно платена от грантовете на някое НПО.

 11. 11 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  Сега да ви обясня междукултюрелните различия по примера на коронавируса.

  У нас, разбира се, цялата власт -- на каскетите.

  Из цяла Италия: пеене по време на карантина https://www.welt.de/vermischtes/article206550911/Viral-Videos-aus-italienischen-Sperrzonen-gehen-um-die-Welt.html

  В Германия: по "младежката" телевизия Funk, обща собственост на ARD и ZDF, комикът Шлеки Зилберщайн обяснява, че коронавирусът е красива и разумна реакция на природата. Особено защото, в акт на справедливост, убивал възрастните, които били виновни за лошото състояние на планетата.

  Да, има междукултюрелни различия.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 12. 12 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  Каква простотия прочетох току що!?
  —цитат от коментар 7 на CINZANO - оправете си сайта!


  Ми от цецовите. Ти какво очакваше?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 13. 13 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  в едни случаи по-скоро се проявява като индивидуалист; в други - като колективист.
  Цецо да те светне безплатно и да ме цитираш в научните си трудове. Запосвай си:
  Кога ума нещо за гепене българинът е колективист от най-висша категория. Наоример Японците не могат да се сравнят с нашата съдебна система когато трябва да се оправдава някой. айдук. Един ше забрави папка, втори ще загуби куфарче, трети ще се разболее когато трябва една инстанция ще се договори с друга итн. . Тиймуърк майна.
  Кога няма нищи за гепене положението е ин че ми каже индивидуалисти майна
  Аде бегай да пишеш дисертация и целувай ръка

 14. 14 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2060 Весело

  До коментар [#5] от "john_3volta":

  Ами имал си късмет. Аз честно казано съм много по-недоволен от белгийците и холандците, отколкото от англо-саксонците (говоря за такива конкретно, не за британци и американци от малцинствата). Може би има изключения във всяка група и зависи на какво си попаднал. А "да те направят луд" е идиом и не визира психическото състояние на индивида. ;)

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 15. 15 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2329 Весело

  До коментар [#7] от "CINZANO - оправете си сайта!":

  На някои плитко мозъци им е трудно да вдянат научни изследвания с негативен (нееднозначен) резултат. Моят, който също не се отличава с някаква дълбочина, 35 години не може да отговори на въпроса: Коя е печелившата стратегия - живот/робата на заем или живот/работа, опиращи се на собствените способности (частен случай на дилемата "живея за да работа" или "работя за да живея").
  На един от семинарите, преди "вятърът на промяната да беше духнал, имаше за цел да убеди участниците в силата на банковия кредит. Цветан Давидков, тогава асистент, ни раздели на три отбора. По-точно, поради липса на достатъчно семинаристи на два отбора-две корпорация, а третия-банката се играеше от Давидков. Победител е този, който реализира най-голяма печалба от "производството" на иновации (магически квадрати 3х3, 5х5, 9х9). Опциите бяха да се тегли кредит от банката за закупуване на лиценз (готов магически квадрат) или да се разработи "собствено решение". Спечели отбора (филоложки, химици и математици), който разработи "собствено решение" (квадрат 3х3, копиран/със светкавична манифактура от филоложките) в сравнение със затъналите в дългове юристи и историци за лиценз на най-печелившия 9х9 магически квадрат. И това е при хипотезата, че пазарът е неограничено ненаситен, което е далеч, далеч от реалността (никой не купува сега магнетофони - магически квадрат 3х3).

 16. 16 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  До коментар [#15] от "wanderer":

  Колко от участващите в експеримента продаваха после книги на Славейков?

 17. 17 Профил на koevip
  koevip
  Рейтинг: 180 Неутрално

  Прочетох всички коментари
  Тъжно ми е за автора, който работи повече от 40 години върху този проблем.
  Цецо, сега разбра ли защо напуснах България?

 18. 18 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  Прочетох всички коментариТъжно ми е за автора, който работи повече от 40 години върху този проблем.Цецо, сега разбра ли защо напуснах България?
  —цитат от коментар 17 на koevip


  Сиреч, започнал е още 1980 година, в разцвета на развитото социалистическо общество, когато Людмилка беше жива и (донякъде) здрава и организираше асамблеите Знаме на мира. Браво на него.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 19. 19 Профил на До децата на Барба Ганьос
  До децата на Барба Ганьос
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Обаче умнокрасивците успяха да постигнат едно нещо - пълната девалвация на титли
  —цитат от коментар 6 на Saint of Me


  Това го постигнахте интернет "експертите" по всичко, верни последователи на прости, но нагли личности като Тръмп и Борисов. Просто се скупчвате на глутници за да симулирате обществено мнение. Същото направихте в тоя форум. Човек би си помислил, че половината от читателите на медията са под опашката на Боко.

 20. 20 Профил на antgrig
  antgrig
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "NoBrainNoPain":

  Ако си направите труда да прочетете самата книга и не правите заключение единствено на база на нейното кратко представяне, ще видите и конкретните примери. Има цял раздел с казуси и интервюта с български ръководители - различни по пол, възраст, образование, големина на фирмата, която управляват, както и секторът в който произвеждат и реализират своите продукти и услуги.
  Вместо това, да си почешем езиците "по стар български обичай" - което, между другото, също може да се обясни чрез тези измерители на националната и организационната култура.

  с най-добри пожелания
 21. 21 Профил на antgrig
  antgrig
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#15] от "wanderer":

  Между другото, играта е доста интересна - аз бях от "губешите", които заложих на закупуването на лицензи, но срещнах проблеми с "манталитета" на хората. Преди, в реалността залагах на търсене на уникално решение в конкретни за страната условия и пак срещах проблеми с "манталитета" на хората - ефективност чрез" копи-пейст" - разбира се безплатно.

  с най-добри пожелания
 22. 22 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2060 Весело

  Това го постигнахте интернет "експертите" по всичко, верни последователи на прости, но нагли личности като Тръмп и Борисов. Просто се скупчвате на глутници за да симулирате обществено мнение. Същото направихте в тоя форум. Човек би си помислил, че половината от читателите на медията са под опашката на Боко.
  —цитат от коментар 19 на До децата на Барба Ганьос


  Ами не Стюпид - възползваме се от правото на свобода на словото и съвестта и се збавляваме като си говорим по форумите. Тези дето се скупчват на глутници са твоите крайнолеви идоли на Запад, които формират "Twitter mobs" и канселират (или поне се опитват, щото вече спря да им се получава) всеки дръзнал да изрази мнение различно от тяхното. Да ти давам ли примери за актьори, учени, политици и т.н.? Няма да ти давам - искам първо да кажеш "това не е вярно, няма такова нещо, няма такива случаи!". Айде давай.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 23. 23 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1155 Неутрално

  Нямате, братя и сестри, капацитет да коментирате по темата. Трябва човек да е поне малко наясно с модела на Хофстеде, за да разбере за какво иде реч. Ама то е нормално, колкото е по-невеж човек, толкова е по-убеден в собствените си (не)знания.
  Което може и да се проследи от самия модел.

  Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK