Доц. Христо Христев: Свободна държава или неоавторитарна олигархия – това е въпросът

Много ми се иска разговорът за принадлежността ни към ЕС да не бъде за едни пари, които ще се вземат за едни проекти. Това е извратено разбиране за европейската интеграция, казва доц. Христо Христев

© Анелия Николова

Много ми се иска разговорът за принадлежността ни към ЕС да не бъде за едни пари, които ще се вземат за едни проекти. Това е извратено разбиране за европейската интеграция, казва доц. Христо Христев"Дневник" разговаря с доц. д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски" и адвокат, за първия годишен доклад за върховенството на закона в Европейския съюз, който беше обявен вчера. В научната си дейност той изследва темата за кризата на правовата държава в ЕС.


Очаквани ли бяха за вас критиките и тонът на първия доклад за върховенството на закона в ЕС?


- Направените в първия доклад за върховенство на правото в ЕС констатации по отношение на България обективно съответстват на проблемите, пред които сме изправени. В този смисъл те едва ли могат да бъдат неочаквани.
Вярно е, че Европейската комисия прояви доста снизходителност и разсеяност към задълбочаването на ситуацията у нас в продължение на години, защото всички тези проблеми, върху които е поставен акцент, не са от вчера. Но, от друга страна, както избухналите масови протести в България, които продължават вече месеци, така и усилията на различни членове на Европейския парламент, особено на Радан Кънев и Елена Йончева, на депутати от политическите групи на Зелените и либералите, поставиха комисията в невъзможност да продължава да гледа с широко затворени очи задълбочаването на кризата на правовата държава в България.


Решаващо значение според мен има и това, че много медии в различни европейски държави, специализирани европейски издания и влиятелни американски медии насочиха прожекторите си към нашата страна, малко или много вероятно впечатлени от избухналите масови протести, продължаващи месеци наред, при това в условията на пандемия. За да си готов да рискуваш собственото си здраве, за да защитиш здравето на обществото, ножът наистина трябва да е опрял до кокала.


Какъв знак дава Брюксел на гражданите?


- Представеният от ЕК доклад за върховенството на правото ясно бележи промяна на следваната от комисията линия по отношение на България. Да, разбира се, в доклада има критични бележки и за редица други държави, включително и за държави от Западна или Стара Европа.


Но откъдето и да гледаме, в представеното от комисията е видно, че България е сред държавите, спрямо които са констатирани най-широк кръг проблеми и на практика сме поставени в една група с Полша и Унгария, по отношение на които има ясно заявена позиция на ЕК и ЕП, че в двете държави са налице тежки и системни посегателства срещу основните положения, на които почива правовата държава.


Може ли да се съборят правителството и главният прокурор с този доклад и с предстоящото обсъждане на ситуацията в България в Европарламента на 5 октомври? А също и с оставащия мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка?


- Трудно ми е да прогнозирам. А и струва ми се, че по нашите ширини отдавна цари тежко политическо и институционално дебелокожие. Факт е, че България е откроена от ЕК като държава, в която има съществени проблеми пред функционирането на правовата държава. Факт е, че в ЕП беше свикан за първи път пленарен дебат относно положението в страната ни и това, което комисията прави, за да гарантира ефективното зачитане на върховенството на правото у нас. Факт е, че този вече добил исторически характер механизъм на специално наблюдение над нашата страна не е премахнат и ще се прилага наред с общия механизъм за наблюдение над зачитане на изискванията за върховенство на правото, защита на основните права и демокрация в ЕС.


Всичко това недвусмислено показва, че през изминалите 13 години след присъединяването ни ние не сме преодолели проблемите в материите на правосъдие и вътрешни работи, поради които бяхме приети с определен политически компромис и при създаване на този особен ред на контрол, наречен механизъм за сътрудничество и проверка. Във всяка нормална европейска държава за политическите субекти, които са управлявали през този период от време, би стоял въпросът за тяхната политическа отговорност. Когато не само не си успял да преодолееш проблемите, но си довел страната до криза на правовата държава, вероятно политическото достойнство изисква да се оттеглиш.


Що се отнася до прокуратурата, докладът за върховенството на правото е още едно потвърждение, че там има системен проблем и е необходимо да се преосмисли цялостно това, което имаме като уредба в конституцията, Закона за съдебната власт и наказателно-процесуалното законодателство, защото сегашното положение на нещата е заплаха за съществуването на пълноценна правова държава. Това вече ясно ни е казано от Европейския съд за правата на човека, от Венецианската комисия, а сега от ЕК. И тук въпросът не опира до едно или друго конкретно лице. Ние се нуждаем от нов модел и правна уредба на държавното обвинение.


Предназначението на този доклад е да действа като превантивен инструмент - за да има достатъчно информация и за да се стимулира обсъждането и предотвратяването на проблеми със законността. Възможно ли е той да повлияе по някакъв начин върху ситуацията в България?


- Ние в България познаваме вече добре подобен род инструменти, доколкото процес на наблюдение и периодично отчитане на напредък, недостатъци или проблеми имаше както в периода преди присъединяването ни, така и от 2007 насам. Същностната разлика на досега прилаганите форми с новия механизъм е в неговия обхват, участващи субекти и публичността. И в това се крие шансът той да доведе до някакво разместване на пластовете както на европейско ниво, така и у нас.


Доколкото този механизъм не е затворен в специфичната среда на европейската професионална бюрокрация и не зависи само от комисията, а в него съществена роля ще има Европейският парламент, както и с оглед предвидените форми на принос към наблюдението на различни неинституционални представители и субекти на гражданското общество, силно се надявам, че той няма да позволи проблемите в една или друга държава да бъдат замитани под килима по съображения за моментна политическа целесъобразност.


Изследвате кризата на правовата държава в ЕС. Ситуацията в България показателна ли е за състоянието на целия ЕС? И кой е отговорен за тази криза?


- Развитието на проблемите на правовата държава както в Полша, така и в Унгария, и в България показва, че в съществуващата европейска уредба за гарантиране на върховенство на правото и в практиката на нейното прилагане досега има сериозни дефицити. Основният механизъм, на който се разчита да бъде средство за действие, когато се появят такъв род проблеми, е предвиденият в чл. 7 от Договора за Европейския съюз ред на политически контрол за зачитане ценностите на ЕС, в това число на основните положения, на които почиват демокрацията и правовата държава.


Очевидно е, че този механизъм не работи. Дори след като беше направено предложение за прилагане на тази уж "ядрена опция" в случая с Полша и в случая с Унгария, макар и в превантивния ѝ вариант по чл. 7, пар. 1 на Договора за ЕС, предвид на изискваното специално квалифицирано мнозинство (четири пети от държавите членки) за прилагане на механизма, до настоящия момент няма реален резултат, а задълбочаването на кризата, особено в Полша, продължава. Макар комисията да започна серия дела за нарушаване на правото на ЕС по проблеми, свързани с кризата на правовата държава в Полша, а и в Унгария, и по някои от тях вече да имаме и произнасяне на Съда на ЕС, това не води до възпиране на процесите на отклонение на двете страни от ценностите, на които се основава европейската интеграция.


В тази връзка въвеждането на новия механизъм на текущо наблюдение на всички държави членки и особено засилването на ролята на Европейския парламент и гражданския сектор несъмнено е положителна стъпка към създаването на по-ефективни гаранции за спазване на основните положения, на които почива принадлежността към ЕС. Ако бъде финализирано приемането на предложенията за обвързване на финансирането от европейските фондове със състоянието на правовата държава, ще се разкрият допълнителни възможности за ефективно въздействие. И неслучайно съпротивата на Полша и Унгария срещу това предложение е толкова ожесточена. С цената на това да се поставя под въпрос съществуването на самия ЕС.


Що се отнася до това къде са причините за тази криза, отговорът изисква доста пространен анализ, но най-общо вероятно генезисът на кризата на правовата държава в ЕС и в по-широк план, в Европа изобщо, е някъде между това, че в Европа сме приели демокрацията за даденост, за положение след края на историята и сме подценили динамиката на общественото развитие. Поради което сме забравили, че демокрацията и върховенството на правото, без което тя е невъзможна, изискват ежедневни и постоянни усилия за тяхното утвърждаване.


В частност, рамките на ЕС досега не е предвиден ефективен инструментариум за контрол и санкции при нарушаване на основните изисквания, произтичащи от принципа на правовата държава. И най-вече при голямото Източно разширяване на ЕС от 2004 - 2007 е изключително подценено значението на времето за формирането на устойчива демократична култура и стабилни демократични институции. Тази криза за съжаление говори, че Източното разширяване до голяма степен е било прибързано. При всички положения обаче, ако говорим за криза на правовата държава или дори на демокрацията, това не е просто проблем на ЕС, това на първо място е проблем и порок на националните държави в Европа, защото националните държави остават основната форма и равнище на организация на публичната власт.


Допускате ли, че е възможно този доклад да доведе до спиране на еврофондове за България?


- В краткосрочен план това трудно може да се случи. Сега действащата правна уредба на европейския бюджет предполага спиране на финансирането при установяване на системни нарушения на реда за усвояване на средства от европейските фондове. Установяване на тези нарушения и предприемането на санкционни мерки предполага определен период от време, предполага натрупване. И е обвързано с нарушения на правилата по финансирането, а не с общи нарушения на изисквания, произтичащи от принципа на върховенство на правото. В перспектива на шест месеца или година обаче подобно развитие не може да се изключи, особено ако бъде прието предложението за обвързване на европейското финансиране със състоянието на правовата държава.


Много ми се иска обаче разговорът за принадлежността ни към ЕС и за значението на европейската интеграция и мястото на България в нея 14 години след присъединяването ни към съюза да не бъде разговор за едни пари, които ще се вземат за едни проекти. За едно финансиране за едни магистрали. Това е извратено разбиране за европейската интеграция. И проблемите, които имаме днес, са резултат от тази неспособност да погледнем на ЕС отвъд едни пари, които се дават по едни проекти.


Проблемите, които имаме днес и които ЕК открои в доклада за върховенство на правото, са проблеми на функционирането ни като базисно подредена европейска държава и поставят под въпрос цялостното ни развитие за последните 30 години. Преодоляването им не е въпрос на достъпа до фондовете на ЕС, а въпрос на това дали ще се развиваме като нормална европейска държава, в която има законност, реална защита на правата на гражданите, равенство пред закона, ефективно публично регулиране, справедливо правосъдие, или като несвободна държава, в която цари неоавторитарна олигархия, основана на корупция, непотизъм, мафиотски зависимости и "бизнес" на обръчи от близки до властта назначени "бизнесмени". Държава, в която се упражнява репресивна власт, която мачка всеки и всичко, неудобно на тези, които контролират властта.


Въпросът за кризата на правовата държава е въпрос на това дали ще се провалим в опита да изградим пълноценна европейска демокрация, или въпреки трудностите и слабостите все пак ще преодолеем демоните на миналото и рано или късно ще станем същинска част от Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4896 Неутрално

  Край на мутренското управление.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4896 Неутрално

  Край на превзетата държава.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4896 Неутрално

  Край на Кремълския модел на управление !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4896 Неутрално

  ОСТАВКА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Мутрата разбира от свобода, колкото магарето от симфонична музика.

 6. 6 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1125 Весело

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Към по зелени поляни, по жълто слънце и безплатен сладолед и пони за всички !

  Като се напънем така на емоция без акъл, ще елиминираме всички олигарси и после като стигнем до рая ще викаме на всички клети дето идват да видят чудото: " Добре дошли в БълНарния" :)))

 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  Край на Кремълския модел на управление !
  —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


  Край на надеждите за връщане на комунизма!...а толкова се надявахте...

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1746 Весело
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Край на Кремълския модел на управление !
  —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА

  Как ще дойде краят на този модел !?
  Като станем президентска република с Ушко Фигуранта !?

 11. 11 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Кмета го баннат за 4-5 дена и после си наваксва с бройката за два дни !

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1746 Любопитно

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ухааааааа.......
  Питахте ли пасоля преди да ги пишете тези неща, пък било то и за камуфлаж...
  Да не стане беля и да изгорят рубличките...

 13. 13 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1125 Весело

  До коментар [#10] от "Dankol":

  Ако хората/масите разберат истинската цена на безплатното, тогава и ще има реална промяна :)))

  Защото всеки, които предлага "безплатни" услуги и помощи и тнн ще бъде подминаван като чумав :)))

  Иначе няма значение как я наричаш системата.. Винаги си под тиранията на масите, които продават бъдещето на всички за бонбони и олигарсите, които дават бонбоните :)) Реалист на власт няма да бъде скоро, трябва да си популист и да лъжеш :))

 14. 14 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Това господинът със „списъците" ли е? Този, дето няма да ги забрави лошите като дойде на власт?

 15. 15 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4806 Весело

  България сигурно е световен лидер на това, как да лъже, маже, преправя, поправя, прикрива нещо с което не е съгласен, но е искано от висшестоящите, дори някой път и ги изпълняваме нещата, на хартия естествено, после идват евробюрократите и виждат, че нищо не е така, както трябва да бъде....

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 16. 16 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  Кмета изпраскал 4 коментара... Край Мутрата пада... Трябва да се уважава труда на Кмета... човека здравето си дава, работи денонощно и тоя Мутрата сега ако не си подаде оставката...

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 17. 17 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Сега, човекът място не може да си намери в нашата политическа джунгла: младежкото БСП – напуска, ДаБългария – напуска, но пък какви хубави интервюта дава и какви хубави статуси пише във Фейса! Доцент, демократ, либерал!

  „За протокола само да подчертая, че си водя на списък всички гербави подлизурковци, които подпляскват на всички безумия на Борисов и се подиграват на хората, които реагират на войнстващото тържество на баналната простащина... Драги люде, няма да ви забравим."

 18. 18 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4806 Весело

  До коментар [#16] от "anonim440":

  Този човек ако с такъв темп е работил едно време, сигурно щеше да има поне 5 ордена "Герой на соц. труд"...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 19. 19 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6314 Весело

  До коментар [#17] от "nniikkii":

  Жена му трябва и ще се кротне.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 20. 20 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4806 Весело

  До коментар [#19] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Жена ли, другу ли, не се знае...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 21. 21 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  До коментар [#18] от "hamiltonf":

  Може и да има... То едно време (хванах малко от това време) тея "герои" по вторият начин ставаха. Целият "колектив" е в далаверата, и накрая хем "планът е преизпълнен" на хартия, хем "колективът" (ОПГ) се откарднал парите... И партията (БКП доволна и крадците ("колективът").
  Разказваше ми един как се е бачкало яко едно време... Отиват да боядисват хале... Хубаво... и започват, минават хубаво една ръка и после цял ден спят. Не минават повече. После казват, че са минали три ръце... Хем боя бол и има за всички, хем не са работили, а са спали, хем са преизпълнили плана...

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 22. 22 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Свободна държава или неоавторитарна олигархия

  Да, наистина това е Въпросът.
  За съжаление все още неразбран от мнозина...

  Stupid people make me sick
 23. 23 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2254 Весело

  Интересно ми е, защо от 22 коментара, едва три са по темата?!
  Мнението на младежа, е много интересно и, струва ми се, правилно.
  Само дето не съвпада с "линията на Партията-ОПГ"!

 24. 24 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1269 Любопитно

  Ето това, драги сърофумци, е Христо Христев - https://ibb.co/D18Lnn9 - който има наглостта да ни пита „Свободна държава или неоавторитарна олигархия – това е въпросът“! Каква държава ще бъде тази твоята, любезни ни Христев, в която ти се заканваш „Драги люде, няма да ви забравим…“? М? „Свободна държава или неоавторитарна олигархия…“? Или направо тоталитарна диктатура – с лагери, затвори, Белене, хвърляне на хора за храна на прасетата? Или ти си въобразяваш, че ние сме забравили заканите и заплахите ти ли? Водиш ли си списък и с мен, защото и аз съм от тези „гербави подлизурковци“ и рунтави герберасти, които много ги е страх от гърчавите пишурки като теб? Какво изобщо си мислиш, че правиш?

 25. 25 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 539 Неутрално

  До коментар [#17] от "nniikkii":

  Сега, човекът място не може да си намери в нашата политическа джунгла: младежкото БСП – напуска, ДаБългария – напуска, но пък какви хубави интервюта дава и какви хубави статуси пише във Фейса! Доцент, демократ, либерал!

  „За протокола само да подчертая, че си водя на списък всички гербави подлизурковци, които подпляскват на всички безумия на Борисов и се подиграват на хората, които реагират на войнстващото тържество на баналната простащина... Драги люде, няма да ви забравим."
  ..................

  Баси какви хора стават в днешно време доценти.
  И то по право - сигурно затова година наред вече има свободни бройки за студенти в СУ.
  Пак се е изцепил. Както си му е реда.
  Чудно е само защо от газетата на Прокопиев постоянно му дават думата.

  Всъщност, не е чудно. Щом им налива вода в мелницата.

 26. 26 Профил на polivanov
  polivanov
  Рейтинг: 362 Весело

  Това господинът със „списъците" ли е? Този, дето няма да ги забрави лошите като дойде на власт?
  —цитат от коментар 14 на nniikkii


  Същият. После си изтри коментара и си закри профила във фейсбук за няколко дни. И сега е възкръснал и е пак на амбразурата.

 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  До коментар [#7] от "lz2":

  Защо, ГЕРБ не управлявали по комунистически и Боко не е ли ученик на последния комунистически диктатор.

 28. 28 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2352 Неутрално

  С такива преподаватели такова висше образование.

 29. 29 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2132 Неутрално

  Масови протести?!? Къде бе?!?

 30. 30 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  До коментар [#7] от "lz2":Защо, ГЕРБ не управлявали по комунистически и Боко не е ли ученик на последния комунистически диктатор.
  —цитат от коментар 27 на Роси


  Нито ГЕРБ управляват по комунистически, нито Боко е комунист! Има хиляди косури, ама комунизма не сред тях! Комунисти сте вие, защото не търпите чуждо мнение.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 31. 31 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 816 Неутрално

  Щом много знаеш, много разбираш свободата, олигархията и мафията, защо не кажеш по какви закони, по какви правила трябва да у устроена държавата и обществото, а не да говориш ей така , пет за четири, и да си мислиш, че някой ще се съобрази с теб, че изобщо си казал нещо значимо. Аман от новоизлюпени акъл- раздавачи на килограма; празни балони; въздух под налягане!

 32. 32 Профил на Инженер Раул Викторов
  Инженер Раул Викторов
  Рейтинг: 554 Неутрално
 33. 33 Профил на erg31570932
  erg31570932
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Що за девиативно поведение! Този ни заплашваше със саморазправа, водеше ни на списък, и не знам още какво и сега зове за свобода!

  „За протокола само да подчертая, че си водя на списък всички гербави подлизурковци, които подпляскват на всички безумия на Борисов и се подиграват на хората, които реагират на войнстващото тържество на баналната простащина... Драги люде, няма да ви забравим."

 34. 34 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  Доц. Христов, управляващите разбират от тоягата, не от академични разговори.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK