Александър Маринов: Разколебаното чувство за общност е най-страшната последица от злоупотребата с власт

Александър Маринов: Разколебаното чувство за общност е най-страшната последица от злоупотребата с власт

© Велко АнгеловПреди седмица Стратегическият съвет към президента публикува третата част на стратегическия документ, с който се иска реална отговорност и контрол над управлението, реално задължение за премиера да се отчита в парламента, както и практическа възможност за разследване на главния прокурор.


Александър Маринов е председател на Стратегическия съвет към президента от февруари 2020 г. и член от създаването му през 2019 г. Професор по политически науки и публична администрация в СУ"Св. Кл. Охридски" и Пловдивския университет "П. Хилендарски". Доктор по социология. Автор на четири монографии, десетки студии и статии. "Дневник" разговаря с него по актуални теми като интервюто е направено с писмена размяна на въпроси и отговори. Акцентите са на редакцията.


Националният стратегически документ може ли да се разглежда и като управленска програма или управленска алтернатива?
- Проектът представлява държавническа стратегия, която осмисля съществуването и бъдещето на нацията и държавата идея, изхождайки от базисни ценностни предпоставки. Всички останали стратегии и управленски програми придобиват смисъл на нейна основа, конкретизират я и правят възможна нейната реализация. Държавническа стратегия от този ранг задава смисъл, а не разпределя ресурси и не предначертава конкретни действия.


Проектът предлага алтернатива на ценностния вакуум, на липсата на споделени национални ценности. В действащия модел на управление и в публичната среда като цяло истински важните неща са принизени и подменени от второстепенни и дори неприемливи. Управлението на държавата няма реална ценностна основа, а стъпва на голословни и често лицемерни декларации, които остават чужди за нацията. Затова не се поражда импулс на еднопосочно мислене и действие, да не говорим за ентусиазъм и себеотрицание.


Една нова програма на управление би била алтернатива, ако стъпи на истински важни ценности и включва последователни и честни усилия за постигането им. Според нас най-важният ценностен приоритет, който трябва да ръководи общите ни усилия в следващите десетилетия, е действителното материално и духовно добруване на българина. Не на абстрактния, средностатистически българин, а на конкретните личности, семейства, професионални и териториални общности.


Както показаха анализът и обществената дискусия по проекта, най-тежките ни проблеми са свързани със състоянието и перспективите на човешкото богатство, човешкия и социалния капитал на нацията. Което е още по-лошо, тези проблеми не просто са сериозни, а имат тенденция на влошаване и се подсилват взаимно.


Човекът е "на последно, а не на първо място" за държавата и тези, които я управляват. Политиката и държавното управление са дехуманизирани. Това се усеща безпогрешно от мнозинството от българите и поражда отчуждение, чувство за безпътица и недоверие в институциите. Досега за това се говори, но се прави твърде малко. Човекът, неговото добруване и развитие е декларативна, пожелателна, а не последователно осъществявана ценност.


Прилаганите политики са фокусирани върху парите и печалбите, включително в области, където
това е недопустимо, като здравеопазване, образование
, териториално развитие, демография, опазване на природата. Ковид-кризата е поредното, макар и драматично доказателство, че тези, които се кълнат, че животът и здравето на хората са най-важни, дълги години не са правили необходимото, за да бъде тази ценност защитена.


Държавата и тези, които я управляват, слабо се интересуват от проблемите на хората и реалното (а не пропагандно) подобряване на техния живот. Поради това се изтъкват и преследват мними или несъществени приоритети, а истински важните са назад. Цели и средства са разменили местата си. Държавата и институциите са се отклонили от своята мисия.


Човекът е на първо място не само защото е мерило на всички неща. Има още една фундаментална причина - той е най-важният фактор за сигурността и просперитета на нацията. Разрушаването на човешкия и социалния капитал е непреодолима пречка за постигането на всяка и всички големи цели пред нацията, а неговото запазване и укрепване - абсолютно необходимо условие за обществен напредък и конкурентоспособност в глобализираната среда.


Всяко управленско решение трябва да бъде поставяно на тест и аргументирано с това, дали допринася за развитието на човешкия и социалния капитал на нацията.


Всичко това звучи добре, но осъществяването е възможно с конкретен управленски модел. Зад този документ стои ли идея за евентуален политически проект на президента Румен Радев след приключване на мандата му?


- Не, зад проекта не стои и не би могла да стои такава идея. Националната стратегия по дефиниция е надпартийна, въпреки че различните партии могат да акцентират върху различни нейни аспекти или цели. Всяка политическа сила, която искрено и добросъвестно подкрепя базисните ценности и цели, може да бъде част от общото движение напред, без да губи идентичността си.


Затова най-важната особеност на предлагания нов национален стратегически проект е, че той цели максимален брой български граждани да се почувстват съпричастни и да станат съавтори на идеите и начинанията. Именно тази убеденост обоснова усилията за задълбочено и търпеливо обществено обсъждане на отделните части на проекта и в перспектива - търсене на форми за концентриране на силната обществена ангажираност към предложените идеи.


Кои са пречките пред постигане на обществена ангажираност към предложените идеи?


- Голямата пречка е недоверието. Недоверието не само към държавата, към нейните институции и към политиците, а към другите хора въобще. Разколебаното чувство за общност е най-страшната последица за масовото съзнание от вируса на злоупотребата с власт и корупцията, който е поразил държавата и обществото. Ние вярваме, че с публикуването и обсъждането на този проект се поставя начало на общонационално усилие за нашето бъдеще и за начало на изграждането му още от утре. В това усилие има място за всяко разумно предложение и за всеки честен принос.


В документа преобладават думите отговорност и контрол. Дори и да се отчита в парламента, ще има ли парламентът реален контрол върху премиера? Какво трябва да се направи?


- Ние предлагаме единство от четири принципа на управление на държавата (и на отношения между гражданите и държавата), които наричаме "четирите О" - откритост, обоснованост, отчетност и отговорност. Централна е идеята, че всеки, който получава власт от върховния суверен, трябва да носи реална отговорност. Парламентът не изчерпва реализацията на този подход, но има водещо значение, тъй като България е парламентарна република. Това, което прави днешното парламентарно мнозинство, е пълна противожположност на посочените по-горе принципи, включително поради факта, че не изисква тяхното прилагане от изпълнителната власт.


В допълнение, освен пред Народното събрание - България е парламентарна република, правителството и неговият председател трябва редовно да се отчитат и пред гражданите, най-вече на основата на реално постигнатите резултати, а не чрез похарчените публични средства. Механизми за това има достатъчно, не е нужно да ги изобретяваме, а да ги прилагаме.


Припомняте, че България е парламентарна република. Какъв е вашият прочит на партийно-парламентарната система в българския й вариант на основа на 30-годишното й функциониране? Как партиите носят отговорност?


- Българската партийна система страда от тежки пороци, а това се пренася върху парламентаризма. В момента партиите не носят практическа отговорност и както виждаме, вече не изпитват респект към избирателите. Това е причината за крайно негативното отношение на повечето българи към партиите, най-вече към тези, които носят основната отговорност за управлението на страната през последните години.


Именно партиите и конкретните лица, които те изпращат във властта (макар и в различна степен) носят отговорност за наложилите се основни черти на неприемливия начин на управление на държавата: непрозрачност, некомпетентност, липса на аргументи и доказателства за вземаните решения, хаотичност, липса на отчетност за изпълнението на решенията и постиганите резултати, нежелание да се поема отговорност във всичките й аспекти, съчетано с множество умело създадени възможности за избягване на такава отговорност. Това не е природно бедствие, а натрупване на човешки грешки и съзнателни деформации.


Ако приемем, че са необходими конституционни, законови и организационно-управленски промени, които адресират основните характеристики на неприемливия начин на управление на държавата, те няма как пряко и косвено да не засегнат и партиите. Имам предвид формата и начина на функциониране на механизмите на представителната демокрация, изборите, политическото представителство (вкл. подбора на представителите във властта и контрола над тях).


Незабавно трябва да се отговори на очакванията на българското общество за осигуряване на честни и свободни избори и ефективен следизборен контрол. Органите, които трябва да следят за недопускане и отстраняване на нарушенията на изборните права на гражданите да бъдат заставени да прилагат единен стандарт и да прекратят прикриването на такива нарушения. Същото важи за масираната партийно-политическа употреба на администрацията за изборни цели.


Убеден съм, че особено внимание следва да се отдели на усъвършенстване на механизмите за кадрови подбор и на публичния контрол над партийните назначения във властта. Обществото с основание приема като порочна и вредна практиката на партийни квоти в органите на властта и институциите и тя следва да бъде ограничена. Неприемливо високо и с тежки последици за компетентността на администрацията е безконтролното партизиране на подбора и кариерното развитие на държавните служители.


В стратегическия проект не засягате липсата на самостоятелни правомощия на българския президент - това сякаш е тема табу? Бивши депутати от ВНС си спомнят, че при писането на Конституцията партиите, включително СДС, били единодушно против права ва държавния глава, защото всички се опасявали че "човек на друга партия" ще стане президент. Ако Конституцията е създадена с оглед на личности, а не на принципи, не е ли заложен днешният дефицит на отговорност и държавност и не е ли време този модел да бъде променен, за да не остават само благи пожелания идеите в стратегическите проекти?


- Ние не разглеждаме правомощията на президента като стратегически въпрос сам по себе си, поне на този етап, това трябва да става в мащаба на общия комплекс от проблеми. Както посочвате, важни са принципите и най-вече - тяхното честно приемане и добросъвестно прилагане от всички субекти на политическия живот. Ако изпълнителната и законодателната власт се упражняваха от политици с други ценности и способности, способни да поемат и носят отговорност, не би имало проблеми със взаимоотношенията между институциите.


В проекта за национална стратегия сме формулирали основните ценности, цели и приоритети, както и необходимите промени в принципите на управление на държавата и на отношенията между обществото и държавата. Няма пречки една част от необходимите стъпки да бъдат осъществени при действащата Конституция - ако има осъзнаване на необходимостта и добросъвестно усилие в тази посока.


Иначе казано, ако обществото накара партиите да вървят в правилната посока и да му служат, значи действащият модел не е изчерпан. Но ако тази обществена необходимост не се реализира при днешната уредба, логично е да се търсят нови пътища. Ако обаче нужната промяна се окаже нежелана или невъзможна, обществото ще има пълното основание да обсъди по-дълбоки промени.


По мое мнение са нужни конституционни промени, които да дадат по-надеждни гаранции за осъществяването на принципите на доброто управление, а не да остават благи пожелания. В частност, да предвидят по-конкретни механизми за отчетност и отговорност при упражняването на властта и за контрол от страна на обществото.


Какъв трябва да е контролът върху главния прокурор? Какво трябва да се реформира в съдебната система?


- Осигуряването на гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще носи реална отговорност, изисква промени и в съдебната власт. Целта им е ясна и категорично заявена от обществото - безусловно върховенство на правото и гаранции за справедливост при нарушаване на закона. Една от първите стъпки е да се въведат механизми за недопускане на политически и други обвързаности при управлението на съдебната система. Нужно е също така да се осигури реална възможност за обществен контрол върху действията на прокуратурата и практическа възможност за разследване на главния прокурор. Какви точно - ще се определи от мненията на експертите и в крайна сметка от избора на обществото.


Тук подчертавам, че е важно да се въведат ефективни инструменти за контрол и въздействие върху органите на властта и длъжностните лица, за да се прекрати ширещата се властова недосегаемост. Следва да се възстанови неприемливо ограниченият съдебен контрол върху актовете на органите на властта и да се отстранят правните и практическите пречки пред упражняването на конституционното закрепеното право на защита. Убедителни аргументи има и в полза на въвеждането на института на индивидуалната конституционна жалба.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 5866 Неутрално

  Никакви факти, голословни обвинения от антуража на президента!

  Не им ли стана ясно, че народът не стои зад болните амбиции на Радев? Провален президент, разделител на нацията!

 3. 3 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3149 Неутрално

  Дневната диза Апокалипсис.
  Сутрин. Обед, Вечер.

  Еретик
 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4598 Весело

  Боже, какво интервю, и по точно, с кой?! Сигурно няма много нормални, които да го прочетат...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2113 Неутрално

  Смятам, че Александър Маринов е честен човек, който говори открито, заради което и беше изгонен от БСП. Интересно защо сега е отговарял така обтекаемо. За да не нагнетява напрежение между Радев и Бойко? Няма как това управление да иска да направи добра промяна. То е прогнило от зависимости. Свинските черва на мафията от политичност не разбират. Националните интереси не ги интересуват. Само алчност и страх ги ръководят. Няма смисъл да им се прави политика.

 6. 6 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1828 Неутрално

  Боже, какво интервю, и по точно, с кой?! Сигурно няма много нормални, които да го прочетат...
  —цитат от коментар 4 на hamiltonf


  Левият Дневник само на такива дава думата.
  А за четеното мераклии, като Кмета, бол.

 7. 7 Профил на bsa22555059
  bsa22555059
  Рейтинг: 15 Неутрално

  обичъми го борисов (както обичъхми и живков):съдба отвъд хоризонтъ

 8. 8 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 390 Неутрално

  благодарим на съветника на Мултигруп за загрижеността! мутри вън, дето вика съветският му началник

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 9. 9 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 390 Неутрално

  Смятам, че Александър Маринов е честен човек, който говори открито, заради което и беше изгонен от БСП. Интересно защо сега е отговарял така обтекаемо. За да не нагнетява напрежение между Радев и Бойко? Няма как това управление да иска да направи добра промяна. То е прогнило от зависимости. Свинските черва на мафията от политичност не разбират. Националните интереси не ги интересуват. Само алчност и страх ги ръководят. Няма смисъл да им се прави политика.
  —цитат от коментар 5 на spiegel


  че може ли да не е честен, след като е бил в Мултигруп и след като е в екипа на съветския резидент

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 10. 10 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 805 Неутрално

  В България всички е прекрасно! Който не е съгласен е долна соросоидна подлога, рептил, илюминат и джендър!
  Няма да ми нападате тиквата и мафията! Няма друг по-достоен в държавата! Никой не може да краде толкова много на глава от населението от тях!

  No Pain No Gain
 11. 11 Профил на kwy38371721
  kwy38371721
  Рейтинг: 705 Неутрално

  Боже, какво интервю, и по точно, с кой?! Сигурно няма много нормални, които да го прочетат...
  —цитат от коментар 4 на hamiltonf


  Прав си. Не го прочетох.Само ,като му видях физиономията и си спомних за Илия Павлов.Сега е човека на Радев.Има някаква приемственост.

 12. 12 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Като човек от университетските среди /в най-добрия смисъл/, г-н Маринов много добре познава примера на Народния сговор от 1923 като организация и управленска практика. Като човек, активно участващ /пряко или не/ в обществения живот на България, г-н Маринов е наясно, че днес няма обществен ресурс за подобно обединение като през 1923; както е наясно, че нито той, нито президентът Радев имат авторитета и контактите в различните слоеве на обществото, за да повторят примера на проф. Александър Цанков. Та затова са обтекаемите отговори, според мен /до коментар №5/.

 13. 13 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Всички комунисти пишат тук вече.

 14. 14 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  До коментар [#13] от "НеКой":

  То напоследък само комунисти пишат вече тука.
  Някои от старите комунета и много от новите либерал-интернационалисти(ама пак са си комунисти).

  Panta rhei....
 15. 15 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  Александър Маринов , сътрудник на ДС с псевдоним „Майстора“

  не трябва да се дава думата на тези хора , а в знак на протест, че ни ги натрапват не трябва да коментираме под тези статии

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 16. 16 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Проф. Маринов е свестен човек, освен това като университетски преподавател може ад каже неща, които действащите политици не могат. Какво не сте разбрали, България е прецакана, липсва национално съгласие. Едни хора се опитват да кажат, че скоро няма да има какво да се управлява. В същото време някои планират бъдещето на децата и внуците в страна, която няма бъдеще. Маскарад!

  master
 17. 17 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2861 Неутрално

  аз чакам още социалистическите другаре да поемат оговорност... но те само власт и пари поемат

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 18. 18 Профил на n_kukaleva
  n_kukaleva
  Рейтинг: 1038 Любопитно

  И цялата тази логорея изсипана от човек, чийто живот е преминал в угаждане,подмазване, игра със силните на деня и лично облагодетелстване от различни партийни и административни постове!!!

 19. 19 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 490 Неутрално
 20. 20 Профил на trafopost
  trafopost
  Рейтинг: 666 Неутрално

  че може ли да не е честен, след като е бил в Мултигруп и след като е в екипа на съветския резидент
  —цитат от коментар 9 на hhhuuunnnn


  И аз се питам същото за премиера на републиката (когото ревностно защитавате)...може ли да не му се вярва след като е бил в БКП, след това в СИК, а сега е най-усърдния слуга на руския президент?

 21. 21 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Браво Петя, очаквам и Грънеца и кмета да се включат.

 22. 22 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3246 Неутрално

  "Голямата пречка е недоверието."
  *
  Е как да имаме доверие на такива видни бесепари като него, вече участвали в управлението? Да не би при тяхното управление да беше различно?
  Зад Радев прозират много такива стари муцуни, уж безпартийни и неутрални, а всъщност играещи в отбора на БСП. На такива не може да се има никакво доверие, още повече, че президентът доказа, че е разединител, а не обединител.
  Нови, нови лица ни трябват! С нови идеи, необвързани с управлението.

 23. 23 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1013 Любопитно

  Ако „Разколебаното чувство за общност е най-страшната последица от злоупотребата с власт“, то нямам никакви, повтарям АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ТАЗИ ВЛАСТ! Друго да изломотиш, Маринов? М?

 24. 24 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Стратегическия съвет, стратегическия документ, най-големите стратези.🤣🤣🤣
  Реална отговорност, държавническа стратегия... Мале, мале.🤣🤣🤣 Ще рече човек, че тоя никога не е бил ДС агент и никога не е работил за Мултигруп.

 25. 25 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 738 Разстроено

  Поредната бълвоч, тиражирана, платена и грижливо натрапвана от десетилетия.Фалшивото т. нар. чувство за общност съсипа вярата и надеждите на милиони българи в последните над 70 години...

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 26. 26 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Чувството за общност се разпада, когато публично се погазят нормите и законите, и се насажда произвол.
  Днес един е на прицела на силните на деня, утре може да бъде всеки. Никой не е сигурен в такова общество, нито вижда някаква ценност в него.
  Лицемерното оправдание с държавата и националните интереси звучи кухо и жалко. В такива случаи всички знаят, че става въпрос за инструментализация и опит за подмяна на ценностите.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 27. 27 Профил на zkm24533265
  zkm24533265
  Рейтинг: 81 Неутрално

  Чичлемето и неговите мекерета ще ни учат на ценности - как да уредим любовниците си на 2-3 службички (че да ни излизат по евтинко) и с държавено жилище в което и те и ние да се обичаме безплатно докато нашето (пак държавно) го даваме под наем. Също така как се търгува с държавни тайни, информация и влияние .... а и да не за развя е как да се разхождаме с държавни пари и да заразяване други хора и политици. ехх къв морал и какви ценности ще научим от тях - вярно че имаме вакуум на такива ценности.

 28. 28 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Тоя не беше ли едно от ченгетата основали силовите групировки?!

 29. 29 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Дневник започва да се превръща в любимо четиво на червените хардлайнери :)

 30. 30 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2041 Неутрално

  Вярно, че е обтекаем. Не като преди да избухнат въстанията, когато призова Борисов да иде и се предаде в президентството.

 31. 31 Профил на paralelepiped
  paralelepiped
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Александър Маринов не беше ли шеф на БСП София по времето на Жан Виденов?

 32. 32 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 804 Весело

  Александър Маринов , сътрудник на ДС с псевдоним „Майстора“ не трябва да се дава думата на тези хора , а в знак на протест, че ни ги натрапват не трябва да коментираме под тези статии
  —цитат от коментар 15 на sarunka


  Аууу, ти да видиш!
  А срещу агент Иван и Николай нямате нищо против :)

 33. 33 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Очевадно е че няма как да има усещане за общност между едни, които умират на стълбите пред болниците и други, които си пълнят чекмеджетата с пачки евра.
  И товае факт, па независмо кой го казва :)
  ----

 34. 34 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#5] от "spiegel":

  Няма как да е честен и да е в екипа на Фигуранта.

 35. 35 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#32] от "ali_ibn_isa":

  То и вие нямате нищо против начело на партийката ви да стои живковски прокурор.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 790 Любопитно

  И какво иска да ни учи *Майстора*?
  Какви умни съвети ни дава?
  Вместо да се наврат в миша дупка,сътрудници и агенти на ДС ни дават акъл?
  И някои тук им се възхищават?
  Кои?
  Ами редовните лиляво-пембени - вече видяхме необятния хоризонт на техните съюзници,приятели и идейни другари!
  Но нас това отдавна не ни учудва,а само предизвиква позиви за повръщане!
  P.S.След прочет на досието си вече нищо не ме учудва.А компанията на масата само каза - не може да бъда!Да,ама не!

 38. 38 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 792 Неутрално

  "Според нас най-важният ценностен приоритет, който трябва да ръководи общите ни усилия в следващите десетилетия, е действителното материално и духовно добруване на българина. "

  Нищо ново под слънцето.Това е принципът на ТодорЖивковата държава преди 1989г. - грижата за човека.Остана само на теория - на практика фалит.

 39. 39 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  Честен човек, дето се не успява да се вреди 😊!

  agent
 40. 40 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Тавариш льотчик и поддръжниците му разединяват народа. Имаме случай на крадеца вика "дръжте крадеца".

 41. 41 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7807 Неутрално

  Герберите пак са на амбразурата, ни приемат, ни предават. Как се прави се прави истинска политика , демокрация и правова държава с такива хора. За тях, каквото каже вожда, колкото и глупаво и абсурдно да е,е истина.

 42. 42 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 804 Весело

  До коментар [#32] от "ali_ibn_isa":То и вие нямате нищо против начело на партийката ви да стои живковски прокурор.
  —цитат от коментар 35 на Alarmstufe: Rot


  Ахаа!
  Значи гавазина на Тодар Живков може, а прокурор НЕ може? :)
  ---
  И все пак, за какъв прокурор става въпрос, че не знам?
  За гавазина и мутрата не питам, защото всички сме наясно? :)

 43. 43 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Българската нация бе разделена от съветския режим у нас. 45 години разделение на комунистически правоверни и на безпартийни простосмъртни. Това е било държавна корупция. Това продължи и през т.н. преход.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#41] от "Роси":

  А ти на какво си?

 46. 46 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#42] от "ali_ibn_isa":

  Гавазина е по времето на демокрацията, когато Живков е под домашен арест. Да го пази да не избяга или самоубие. Действа като такъв с частната си фирма за охрана. А (раз)градският окръжен прокурор Атанас Атанасов е такъв по време на Възродителния процес, в Лудогорието, където населението е преобладаващо турско, със сменени имена. Схващаш ли разликата, или да ти я нарисувам?

 47. 47 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Основите на бруталната злоупотреба с власт поставиха:
  -луканов;
  -беров;
  -виденов;
  -станишев;
  -орешарски
  после се появиха техните "последователи"!!!
  Ченгето- комуне маринов прекрасно знае това, но словоблудства...!

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 686 Неутрално

  И да разложим някой неща по рафтовете:
  "Човекът е "на последно, а не на първо място" за държавата и тези, които я управляват. Политиката и държавното управление са дехуманизирани. Това се усеща безпогрешно от мнозинството от българите и поражда отчуждение, чувство за безпътица и недоверие в институциите."
  Държавата, като изпълнител на волята на управляващата капиталистическа класа и не трябва да се грижи за "човека", ако той не принадлежи към тази класа. И съответно не го прави.

  "Човекът, неговото добруване и развитие е декларативна, пожелателна, а не последователно осъществявана ценност. Прилаганите политики са фокусирани върху парите и печалбите, включително в области, където това е недопустимо, като здравеопазване, образование, териториално развитие, демография, опазване на природата. Ковид-кризата е поредното, макар и драматично доказателство"

  "Всичко в името на човека, всичко за благото на човека" бе лозунг от комунизма. След като се декомунизирахме пожеланието трябва да е "Всичко в името на капитала, всичко за благото на капитала". Така простичко се обяснява как работи капитализма. "Човека" в тази среда е единствено източник на капитал. Докато е източник - добре. Когато престане да бъде - на бунището и да се оправя сам. Капитала знаем няма нужда от здравеопазване, образование, териториално развитие, демография, опазване на природата.

  Така мога да продължа много дълго, точка по точка. Но не виждам смисъл. Дадох пример, вече сами си налагате марксистко-ленинската класова теория и теория на капитализма върху статията и всичко ще ви се получи.

 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Любопитно

  До коментар [#12] от "ivangabrovo":

  А можеш ли да обясниш защо (каква е причината да) няма "обществен ресурс за подобно поведение"?
  Защо в други страни , та дори и у наши съседи все още го има?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Любопитно

  Основите на бруталната злоупотреба с власт поставиха:-луканов;-беров;-виденов;-станишев;-орешарскипосле се появиха техните "последователи"!!!Ченгето- комуне маринов прекрасно знае това, но словоблудства...!
  —цитат от коментар 47 на selqnin


  Тогава обаче у обикновените хора все още имаше надежда, че управляващи ще станат личности, които наистина искат и търсят успеха на страна и народ.
  Непрекъснатата намеса на ДС и ГРУ във вътрешните работи на България в политическия шроцес, обезвериха окончателно хората. Те вече не се надяват на какъвто и да е пробив.
  Довеждането на ГЕРБ, на тази пихтиеста, безидейна и безцелна маса на власт окончателно обезсъчи обществото.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 52. 52 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  До коментар [#4] от "hamiltonf":

  Предлагам ви да не го четете в такъв случай. Вероятно ще ви е по-интересно да четете ПИК.

 53. 53 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  Естествено – първите няколко коментара са на активисти от ГЕРБ. Дежурните коментатори! Все пак надницата трябва да се заработи... Част от хибридната война.

 54. 54 Профил на koevip
  koevip
  Рейтинг: 40 Неутрално

  Авторът, преди да влезе в президентсктвото беше относително свестен човек. След влизането в угоителния комплекс на Дондуков, е загубил и физическите си характеристики и моралните!
  Разколебаното чувство за общност ще се възстанови, когато президентът даде на всеки българин по два държавни апартамента за да га продаде на свободни цени!!!

 55. 55 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Тогава обаче у обикновените хора все още имаше надежда, че управляващи ще станат личности, които наистина искат и търсят успеха на страна и народ.
  —цитат от коментар 51 на Храбър

  А за това, че обикновените хора са наивни като чукотски юноши и не са вниквали в уроците по марксизъм-ленинизъм в училище никой не им е виновен. А откъде-накъде в настъпващия капитализъм управляващите ще искат и търсят успеха на страна и народ, а не собствения си личен успех, както и става навсякъде при всеки капитализъм?

 56. 56 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4233 Неутрално

  Александър Маринов не беше ли шеф на БСП София по времето на Жан Виденов?
  —цитат от коментар 31 на paralelepiped


  Да.

 57. 57 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4233 Неутрално

  До коментар [#43] от "ck":
  "Българската нация бе разделена от съветския режим у нас. 45 години разделение на комунистически правоверни и на безпартийни простосмъртни."

  Българската нация е разделена още преди 140 години на русофили и българофили и така е до днес.

 58. 58 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 573 Неутрално

  До коментар [#50] от "Храбър":

  "А можеш ли да обясниш защо (каква е причината да) няма "обществен ресурс за подобно поведение"?"

  Написал съм "обединение като в 1923". Предполагам сте направил техническа грешка.
  Ако разгледате кои обществени слоеве и представители се обединяват в Народния сговор през 1923, каква тежест в обществото имат и потърсите подобни днес, ще откриете, че няма такива; няма и обществена фигура като проф. Александър Цанков, която с авторитета си да събере и ръководи широк кръг разнородни формации.
  Защо днес няма подобен обществен ресурс - заради унищожението на естествено създадения елит и деградацията на нацията, вследствие управлението на болшевишките слуги, както и заинтересоваността на победителите в Студената война България да бъде оставена в ръцете на мародерите от довчерашните служби на властта.


 59. 59 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Лилявите (всъщност винаги са биличервени) цитират виден бесепар. Още по-известен с това че Васил Илиев беше убит отивайки на среща тъкмо с с Александър Маринов. Който сега е съветник на Радев , който пък е пръв борец срещу мафията.

  Да ви се струва, че нещо не е както трябва???? Всъщност лилявите такива неща не могат да ги разколебаят да следват червени мафиоти и да коленичат пред фатмака.

 60. 60 Профил на nxl27679751
  nxl27679751
  Рейтинг: 668 Гневно

  Празни приказки на червен демагог, а на практика с пРезидента допринасят най-много за разделения на нацията ни.

 61. 61 Профил на zkm24533265
  zkm24533265
  Рейтинг: 81 Неутрално

  [quote#51:"Храбър"][/quote]

  Да вкараха чичлемето :-)

 62. 62 Профил на sgq30693986
  sgq30693986
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Единствената стратегия, необходима на България е, как да не попадат такива хитреци, като сегашните на властови позиции. Това може да стане само с промяна в конститу-цията и мажоритарни избори. Всичко друго е празнословие и демонстрация на его.

 63. 63 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Единствената стратегия, необходима на България е, как да не попадат такива хитреци, като сегашните на властови позиции. Това може да стане само с промяна в конститу-цията и мажоритарни избори.
  —цитат от коментар 62 на sgq30693986


  Още не си си научил урока. Да, има една единствена стратегия, но тя се казва "диктатура на пролетариата и обществена собственост върху средствата за производство". И не включва нищо, което не предполага промяна на днешната диктатура на капитала.

 64. 64 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2647 Неутрално

  Така е с ченгета, комунисти и шапкари начело на държавата.

 65. 65 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Бравопетя угоднически снизходила на видния явочник от ДС и един от идеолозите на мутренските групировки в България. Ако има учудени, да си сверят часовниците с паважа.

  https://bit.ly/3mlmtpy https://bit.ly/2Kru3S8

 66. 66 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#32] от "ali_ibn_isa":

  имам и ще напиша същия пост ако пуснат тяхно изказване тук

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK