Светослав Живков, историк: Академичният разказ не може да се напасва спрямо силните на деня

Светослав Живков

© Юлия Лазарова

Светослав ЖивковНа 19 и 20 април се навършиха 80 години от присъединяването без военни действия на Вардарска Македония, Беломорието и Западните покрайнини към Царство България, което продължава от април 1941 до есента на 1944 г., когато българските части се оттеглят доброволно. Тогава това е оценявано като решаване най-сетне на националния въпрос чрез обединяване в една държава на разпокъсаната българска общност. Събитието, което в учебниците по история беше или премълчавано, или дефинирано с идеологически етикети, днес се оценява от съвременната българска историография като мирен ревизионизъм на Ньойския договор, който е част от Версайската наказателна система, сътворена от победителите след Първата световна война. Система, която през 30-те години на 20-и век започва да се разклаща поради очевидната й несправедливост спрямо победените.


Д-р Светослав Живков е главен асистент в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава в дисциплините по нова българска история, българските избори (исторически аспекти) и история на избирателното право и изборните системи в света. Изследва конституционната уредба, политическите партии, изборните системи и законодателство в докомунистическа България.


Интервюто е взето с писмени въпроси и отговори. Акцентите са на "Дневник".
Д-р Живков, през април 1941 г. България стъпва във Вардарска Македония и Беломорието без участие във военни операции и обявява това като мирно решаване на националния въпрос. Кое от срещаните различни имена на това събитие използва хладнокръвният учен-историк: освобождаване, обединяване, присъединяване, окупация, анексия?


- За огромното мнозинство българи от онази епоха събитията от април 1941 г. се приемат като освобождение на сънародниците, останали по силата на ред предхождащи международни договори (Берлинският от 1878 г., Букурещкият от 1913 г. и Ньойския от 1919 г.) под чужда власт. Така го възприемат както българите от довоенните предели на Царството, така и техните съплеменници от новозаетите земи.


За кои точно земи става въпрос?


- Става дума за по-голямата част от Беломорска Тракия (без долината на река Марица, но с островите Тасос и Самотраки), Драмско (Югоизточна Македония), по-голямата част от Вардарска
Македония (без най-западните ѝ краища - Стружко, Кичевско, Тетовско и Гостиварско,
отстъпени на Албания, която тогава е италиански протекторат), Западните покрайнини,
Пиротско и Южното Поморавие (Вранско).
Че българските войски са посрещнати като освободители от българското население говорят както документите от епохата, така и спомени на съвременници, включително такива, които впоследствие минават на македонистки позиции.
Дори и да допуснем, че към 1941 г. значителна част от българоезичното население в Повардарието /Вардарска Македония - бел. ред./ вече притежава македонска самоидентификация, то тя е все още по-скоро регионална, отколкото етно-национална и определено не влиза в конфронтация с българизма. Сблъсъкът на идентичности ще се случи по-късно.


Какво е положението в Беломорието?


- Проблемът е по-комплексен в Беломорието. Можем откровено да заявим, че местните гърци възприемат събитията като завладяване, попадане под чужда власт. В периода 1941 - 1944 г. тук над стогодишният българо-гръцки конфликт ескалира.
Между двете световни войни гръцката политика на асимилация на иноезичното население в комбинация с етническо прочистване на неподалите се на претопяване българи и турци и замяната им с гърци бежанци от Османската империя и другаде, променя значително етническата картина. В резултат през 1941 г. опитите на българската държава да ребългаризира чрез колонизационна политика региона не са успешни, дори допълнително повишават напрежението и довеждат до
стълкновения, като т.нар. Драмско въстание от есента на 1941 г., което е потушено от българските власти.


А от международна гледна точка кава е била оценката?


- От гледна точка на международното право присъединяването на новите земи представлява по-скоро анексия, тъй като България не просто навлиза в тези територии, а въвежда в тях своя администрация. На практика те са напълно интегрирани към Царството, в тях започват да се прилагат българските закони, да се възстановява българската църковна и просветна мрежа. Ако щете, дори футболните отбори от новите земи се състезават в българското първенство, като "Македония" (Скопие) достига и до финала през 1942 г.


Обратно, окупационен е статутът на частите на Оста в марионетната Гръцка държава (Ελληνική Πολιτεία). Нейната територия е окупирана от италиански и германски части, а Халкидики в един период - и от български войски, но там администрацията си е гръцка, разбира се - под германски контрол.
Аналогична е ситуацията и със Сърбия на Милан Недич, която е германски протекторат. През 1942 - 1943 г. българският Първи окупационен корпус замества германските части и заема по-голямата част от територията със сръбска администрация - земите почти до Белград. Там имаме българска военна окупация, но администрацията си остава сръбска - под германски контрол.


Задължително е уточнението, че анексията на Беломорието, Вардарска Македония
и Пиротско не е международно призната
. Противниковият лагер в нито един момент не признава въпросните територии за български, а в Кайро и Лондон резидират гръцкото и
югославското правителства в изгнание. Самите германци третират земите като
временно отстъпени на България. От друга страна, Германия мълчаливо приема
замяната на гръцка, респективно югославска администрация, с българска.


Как е станало възможно това присъединяване? То част от договорките за включване на
България в Тристранния пакт ли е?


- Не. Мит е, че България влиза в Тристранния пакт, за да си реши националния въпрос. Определящото за българската ориентация е преди всичко присъствието на германски войски на Дунава и непоколебимото решение на Хитлер да изпрати тези войски на помощ на съюзника си Мусолини, изнемогващ в Гърция. Самото споразумение за включването в Тристранния пакт, подписано от премиера Богдан Филов във Виена на 1 март 1941, няма териториални клаузи. Хитлер устно ни е обещал територии в Беломорието и впоследствие просто си изпълнява думата.


Други са предпоставките от международен характер, за да се стигне до заемането на "новите земи". На първо място, това е рухването на Версайския ред в края на 30-те години, съществен принос за което има Германия на Хитлер, което отваря път и на българските претенции за ревизия на териториалните клаузи на Ньойския договор. Още април 1939 г. българското външно министерство със специална "директива" поставя и степенува приоритетите: връщане на Южна Добруджа, Беломорието и Западните покрайнини. Непременно трябва да подчертая две важни подробности. Първо, сред приоритетите не е спомената Вардарска Македония, тази рана в българската душа. До края на март 1941 г. никой български държавник не смята за реалистично заемането на Повардарието.


Населението на Прилеп посреща българската военна част, април 1941 г.

© Изгубената България

Населението на Прилеп посреща българската военна част, април 1941 г.


На второ място, България държи на мирна ревизия на Ньойския договор. Въоръжените ни сили, дори и след модернизацията им от втората половина на 30-те години, отстъпват значително като числен състав и въоръжение на армиите на съседките ни. Опасенията на цар Борис III от включване в активни бойни действия, от превръщането на българската земя в арена на сражения и, не на последно място - от повторение на трагичния изход от Първата световна война,
надделяват над каквито и да е териториални аспирации. Неслучайно българският монарх отклонява примамливото предложение на Мусолини от есента на 1940 г. за включване на Царството във войната на Италия срещу Гърция.


Кога и как България получава шанса?


- България получава шанс за Вардарска Македония едва месец след влизането в пакта, след драматичните събития в западната ни съседка. На 25 март Югославия последва България и влиза в
Тристранния пакт, но два дни по-късно ген. Симович извършва пробритански преврат и Белград от съюзник става противник на Хитлер.


Планираната кампания срещу Гърция започва на 6 април 1941 г. като война едновременно срещу Гърция и Югославия. В нея не участват български войски, но страната ни оказва логистична помощ на Германия. За няколко дни Югославия е не просто разгромена и подписва безусловна капитулация, но се разпада като държава.


По отношение на териториалните въпроси, още на 27 март Хитлер заявява на обкръжението си, че "Югославия ще бъде заличена" и че България ще получи територии в Македония. На 6 април фюрерът конкретизира в т.нар. "Общ план на сетнешно организиране администрацията в югославските земи" - в точка 6, че "Македония (Вардарска - б.м.) ще бъде предадена на България", без да се уточнява дали става дума за анексиране или просто за окупация. Самият документ не представлява международна спогодба.
На 18 април германската легация в София получава телеграма от Берлин, с която се съобщава, че на българската армия се разрешава да навлезе в гръцка Тракия без района на Марица, в Драмско (до устието на Струма) и в западна посока - до Пирот, Враня, Скопие и
долината на Вардар, с обещание, че впоследствие българската зона ще се разшири и
"оттатък реката".
На 19 април - след полученото "позволение", българските военни части навлизат във Вардарска Македония и Западните покрайнини, а на 20 април - в Беломорието.


Без погодба, без писмено договаряне?


- След вербална нота от германска страна, с която се дава "височайше позволение". Да повторим, че към 19 - 20 април югославска държава фактически не съществува вече. Що се отнася до Гърция, нейните части в Егейска Македония капитулират още на 9 април. Към 20 април германските войски вече са завзели Лариса в Тесалия, напредват към Термопилите и до края на месеца ще превземат цяла континентална Гърция.


Известно е, че Царство България влага огромни финансови и материални средства по време на управлението в Македония, и не само в инфраструктура и строителство, а във всички сфери. От архивните кинокадри виждаме възторг на населението от пристигането на българите, особено на военните части, но не е широко известно справяла ли се е компетентно и честно администрацията с управлението на тези средства?


- Въпросът е сложен. Факт е, че българската държава инвестира за три години милиарди левове. Но трябва да се признае, че съществуват и сериозни проблеми с българската администрация. На първо място, за много къс период териториите на Царството се увеличават с 46% до над 152 000 кв. км. - като включим и връщането на Южна Добруджа през септгември 1940 г. Една начална интеграция на новоприсъединени земи винаги е съпътствана с трудности. Държавата мъчно може да подсигури достатъчно компетентни административни кадри за тях. В резултат, в Беломорието и Вардарска Македония като чиновници постъпват и лица с неособено високи професионални и морални качества, а това само по себе си е предпоставка за корупция.


А възниква и конфликт между желанията на местните за по-активно участие в управлението на собствените им земи, от една страна, и обективната невъзможност техните претенции да бъдат напълно задоволени по причина, че нямат ценз, административен опит, познания за българското законодателство и неговото функциониране.


Всичко това довежда до леко затихване на първоначалния ентусиазъм, тук-там до недоволство сред по-активните местни българи във Вардарска Македония, че "всичко се командва от София" и до засилване на традиционните автономистки нагласи.


Какъв е вашият коментар на болезнения въпрос за депортираните евреи от новите земи?


- Депортирането на евреите от "новите земи" действитгелно е един от болезнените за българското общество въпроси, по който се пише трудно, но по който се и спекулира.
Безспорен факт е трагичната гибел на над 11 000 човеци. "Вдигането" и началната фаза
на депортацията на евреите от "новите земи" се осъществява в началото на март 1943 г.
от българската администрация като част от прилагането на тайната българо-германска спогодба "Белев - Данекер". Политическата, а в известна степен и моралната, отговорност за тези мерки се носи от българското правителство.


Нужни са обаче няколко уточнения. Първо, могли ли са българските власти да отклонят искането на германците за тази депортация. Отговорът е - по-скоро не без сериозни рискове от
пълно ликвидиране на българския суверенитет (германска окупация) или най-малкото - отнемане на "новите земи". Второ, в началото на 1943 г. вероятно почти никой в България, включително управляващите, не знае, че тези хора отиват на смърт. Официалната информация е, че евреите се концентрират в трудови лагери в полските земи. Трето, ако Беломорието и Вардарска Македония не бяха предадени на България, съдбата на тези евреи нямаше да е по-различна. Същата е тя за евреите от териториите на марионетната Гръцка държава и за онези в Сърбия на Недич.


Може ли, в смисъл разумно ли е, историческите събития - конкретно присъединяването, да бъдат причина за антибългарските настроения днес в Република Северна Македония?


- Не е разумно, разбира се, но при всички нас разумът често отстъпва място на чувствата. Стереотипите, заложени в колективното съзнание на днешните македонци, са много здрави и ще бъдат трудно преодолени.


Не съм сред онези, които дефинитивно смятат, че появата на македонската нация е резултат единствено от политиката на Коминтерна, на Тито и насилията след 1944 г., за това съществуват предпоставки най-малкото от края на XIX в. Но е безспорен факт, че доминиращото влияние на комунистическия фактор в процеса на македонския nation-building превръща войнстващия антибългаризъм в един от фундаментите на съвременния македонизъм. Днешните македонци трябва да намерят начин да примирят македонското си настояще с българското си минало, за да живеят в разбирателство с нас, но най-вече - в мир със себе си.


Разбира се, ние също имаме нашите си трески за дялане и стереотипи, които да преодоляваме. Но пътят, който има да извърви Скопие в това отношение, е по-дълъг и по-труден.


Един концептуален въпрос: Как е създаден българският национален въпрос, кой и защо полага корена на този свръхтравматичен проблем на българската история - във всеки случай не е България, но който България трябва да реши, а не успява с две балкански войни, водени от нея, и участие в още една - Първата световна, та се наложило да разчита на устните обещания на Хитлер?


- Всяка нация в Централна и Югоизточна Европа има своя национален въпрос. Началното обособяване на национални елити тук предхожда появата на националната държава. При всяка една от тези нации мечтата за "целокупна" държава, включваща всички земи, населени със сънародници, се оказва труднореализируема - в рамките на империите етно-религиозните групи до такава степен са се смесили, че практически е невъзможно изграждането на етнически чисти държави.


Това важи в най-пълна степен за постосманските Балкани. В този смисъл моделът на западната демокрация след Втората световна война и най-вече на европейската интеграция е изключително
подходящ за решаването на националните ни въпроси. В крайна сметка, в общество, в което гражданските права се спазват и културните различия се уважават, и българинът, и сърбинът могат да отстояват идентичността си напълно свободно, независимо от това къде живеят.


За това обаче механичната интеграция не е достатъчна. Нужно е огражданственяване на мисленето, мирогледа, ценностите, ако не на абсолютно всички, то на преобладаващата част от представителите на балканските нации.


И накрая въпросът, който задавам на всички историци: Ако е вярно твърдението на Чърчил, че историята се пише от победителите, то как науката история отстоява себе си пред този абсолютно антинаучен, циничен "принцип"?


- В демократичния свят е недопустимо академичният исторически разказ да се напасва спрямо силните на деня. Безспорно, по времето на комунистическата диктатура историческата наука, както и всяка хуманитарна и социална наука впрочем, е била подчинена на идеологическата парадигма на режима. От нейното рухване минаха повече от 30 години, днес историците имат свободата да изследват и пишат това, което им диктуват фактите и собствените им разбирания. Доколкото не всички се възползват пълноценно от тази свобода, проблемът има нравствено-етични измерения.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8547 Разстроено

  Ми Гърция и Югославия са били защитавани от Великите сили , а България - не !
  Така е и днес !

  [email protected]
 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  Кой исторически разказ? Защото той не е само един. Но държавата иска само един исторически разказ. Какво правим?

 3. 3 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  "присъединяването на новите земи представлява по-скоро анексия, тъй като България не просто навлиза в тези територии, а въвежда в тях своя администрация" - тогава са степенували приоритетите, правейки се, че не знаят къде изпращат 11-те хиляди "човеци", но им се е получило и то само след "дадена дума". Днес, БГ политици се уговарят, договарят, подписват, правят какво ли не, но нищо не им се получава. Да са живи и здрави българите, които не само почиват на Беломорието, но и го населяват, и то въпреки гръцката администрация. В източните Родопи са запазили българските традиции, дори и архаичните български наречия, въпреки различната религиозност. Та, където държавата е по-добра, там ще навлизат българите, въпреки различията, враждебността на местните, които рано или късно ще се размиват, защото едва ли хора, мислещи, знаещи, работещи се отнасят като политици един към друг. Историята не може да се пренаписва според зависи, от пореден вожд-"патриот", а мъдро отсява истината, колкото и да е неудобна или приемана, но вярна за българите.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 4. 4 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4357 Любопитно

  Който е гледал предаването История.bg този понеделник е разбрал какви са реалностите по тази историческа тема.

  А, именно за България и българите от онова време това присъединяването на тези земи (Западните покрайнини, Вардарска Македония и Беломорска (Егейска) Тракия е било обединение на страната и народа. За международната общност обаче това е била незаконно анексиране на гръцки и югославски земи от страна на България. И най-накрая за нашите уж съюзници от Германия и Италия, че това е било прието като военна българска окупация на въпросните земи. Най-интересната част е, че Оста на злото е решила да дели въпросните превзети и окупирани земи по време на ВСВ чак в края на ВСВ. Тоест много е вероятно при една една победа на Тристранния пакт тези земи да бъдат взети от Италия най-вече, защото италианците не крият своите апетити към тях (и към цялото Средиземноморие като цяло).

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 5. 5 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 792 Весело

  Кой твърдеше че асистентите в СУ изнемогват на 1000 лв,тази шия не е от туршия

 6. 6 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Има ли исторически "разказ", той винаги е просто една интерпретация и субективност спрямо ценностната система, морала и културата на пишещия го. Обективните неща в историята са само фактите от миналото подплатени със солидни доказателствени артефакти – войни, граждански конфликти, бедствия, договори, документи, изобретения, произведения на изкуството. Оттам нататък, опитите да се правят причинно-следствени вериги между тези факти са обречени на провал да стигнат до истината, защото не можем да съживим мъртъвците и да разберем какво са си мислили тогава, какви намерения са имали, какво са си говорили помежду си.

 7. 7 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  За какъв стогодишен българо-гръцки конфликт към 1944 г. иде реч? За църковния въпрос ли става дума или нещо друго?

 8. 8 Профил на nik34
  nik34
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Прецизна и умерена статия от компетентен български историк.

  Малко допълнение - освен Драмско също Сярско, част от Югоизточна Македония, е "анексирано" през април 1941 г. от Царство България.

  Отговорността за депортирането на вардарските и беломорските евреи е преди всичко на нацистка Германия, а България (и най-вече праволинейния премиер Богдан Филов) е изпълнител на волята на тогавашен Берлин. Може би българското правителство можеше да постъпи по по-друг начин, но това е въпрос за дебат.

 9. 9 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3430 Неутрално

  Тоест много е вероятно при една една победа на Тристранния пакт тези земи да бъдат взети от Италия най-вече, защото италианците не крият своите апетити към тях (и към цялото Средиземноморие като цяло).
  —цитат от коментар 4 на Иво


  Говняната роля на Италианците на Балканите е изключително неглижирана и замазана, а именно Италия играе една от най мръсните игри с най-големи последствия за Балканите.
  По-точно. Сърбите участват в Балканската война защото искат да завземат Албания (не че е населена със сърби, ама да има) Обаче Италианците се намесват, и отцепват Албания като малко прасенце, да си го гледат и после да си го гътнат. Така сърбите остават без нищо от Балканската война и почват да се оглеждат да гепят нещо друго от плячката, пак ненаселено със сърби. Това нещо се оказва вардарска Македония. Останалото е история.

 10. 10 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3430 Неутрално

  Отговорността за депортирането на вардарските и беломорските евреи е преди всичко на нацистка Германия, а България (и най-вече праволинейния премиер Богдан Филов) е изпълнител на волята на тогавашен Берлин. Може би българското правителство можеше да постъпи по по-друг начин, но това е въпрос за дебат.
  —цитат от коментар 8 на nik34


  Да можеше, да постъпим по друг начин. Да пратим 10 дивизии на Източния фронт. След Сталинград, става въпрос за пролетта на 1943. Ако беше сега сигурно щахме да изнберем да пратим войски там, както го правим в Афганистан и Ирак, отколкото да се срамуваме пред евреите и Големия брат.

 11. 11 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3430 Гневно

  За депортираните от Македония евреи интересно е също така, че никой от македонците не се е юрнал да ги спасява. Доколкото има спасени, са спасени от отделни лица от българската администрация. Споменаха в История.бг за д-р Костов спасил евреите медицински кадри в Скопие. Буквално ги е свалял от влака. Сигурен съм че Спилбърг като научи за него ще направи и за не го филм "доктор Костовс лист"

 12. 12 Профил на chvor_s
  chvor_s
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#9] от "blondofil":

  Австро-Унгария е големия шебек-твърдо заявява преди Първата Балканска война,че няма да се съгласи под никакъв предлог излаз на шумадийците на Адриатика.Ма те си решават както обикновено,че това не важи ,особено като знаят,че Русия е зад гърба им.И като не става на тяхната изквичават на умрело и захапват Македония.Не,че и преди това не са натворили безброй простотии там.....

 13. 13 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8547 Любопитно

  До коментар [#9] от "blondofil":

  Италианците от край време си въртят дрогата от Албания и част от Македония, че и до днес !
  Толкова е простичко, ама няма кой официално да изплюе камъчето, че всичко да стане ясно и да не се рови за народни и национални и всякакви политически измишльотини !!!

  [email protected]
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4357 Любопитно

  До коментар [#9] от "blondofil":

  Блондофиле, прав си в голяма степен. Но не само Сърбия е искала да глътне Албания. За части от албанските земи апетити имат също така Гърция и Черна Гора. Тези наши съюзници в Балканската война са искали да си разделят Албания помежду си. И са щели да го направят, ако в края на Междусъюзническата война не се намесва на първо място Италия, но също така (в по-малка степен) Австро-Унгария. Благодарение на тези две велики сили през 1913 г. се създава албанската държава. Разбира се самите албанци също са разбрали какво им готвят сърби, гърци и черногорци и правят каквото могат за да създадат своя държава. По-късно (след края на ПСВ) както ти написа италианците са мислили да направят Албания своя васал с идеята по-късно напълно да я присъединят към Италия, имали са свои войски във Вльора, до момента в който местните албанци не се разбунтуват и не изгонват със сила италианците. Тогава дипломатически за Албания се застъпва САЩ.

  Ето повече подробности:
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Война_за_Вльора

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 16. 16 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4357 Любопитно

  До коментар [#11] от "blondofil":

  Така е - ДА! Аз не бях се замислял по този въпрос. Но си напълно прав. Как бяха спасени българските евреи? Тях също е било планувано да бъдат депортирани в Полша, НО след като се разбира за това цялото българско гражданско общество (депутати, различни организации и клубове, както разбира се и БПЦ) се мобилизира и се застъпва за тяхното спасяване. Те спасяват нашите евреи, а не толкова цар Борис III.

  Защо македонското гражданско общество във Вардарска Македония не правят същото за спасяването на техните си евреи!?

  Отговорът мисля, че е ясен... на тях не им е пукало за тях (за евреите). Същата работа за гърците в Беломорска Тракия.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на let151049619
  let151049619
  Рейтинг: 16 Весело

  До коментар [#5] от "Ivan Ivanov":

  Хич не му е малка заплатата виждал съм негови фишове на заплатата, под 1500 лева няма!

 19. 19 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1617 Любопитно

  До коментар [#13] от "karabastun":

  А, знаеш ли, че до края на Втората световна война и промените след това, България е един от най-големите производители на суров материал за дрога?

  CONTADOR GRATUITO!
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8547 Весело

  До коментар [#19] от "г-н Думанов":

  Ми това си е било цял отрасъл от икономиката, както доскоро беше и тютюнът ....
  Дълги са тия теми и никак не са политкоректни, по-лесно е да се обясняват историите с класи, народи, нации и други шаблонни евфемизми - вместо с кратката истина за зависимостите, ама така ще я докараме и до модерната фармация и ще закъсаме ....

  [email protected]
 22. 22 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  ...Но не само Сърбия е искала да глътне Албания. За части от албанските земи апетити имат също така Гърция и Черна Гора. Тези наши съюзници в Балканската война са искали да си разделят Албания помежду си. И са щели да го направят, ако в края на Междусъюзническата война не се намесва на първо място Италия, но също така (в по-малка степен) Австро-Унгария. ....
  —цитат от коментар 15 на Иво


  Албанците, които традиционно живеят в доста по-голям комфорт в границите на Османската империя от другите балкаски народи и се възползват това, доста късно се усещат, че националните революции ще почукат и на тяхната врата. Самите очертания на Сан Стефанска България и произтеклите от това претенции на другите държави ги стряскат и те се обръщат за съдействие към естествения си защитник Падишаха. Самите турци обаче проявяват късогледство и вместо да им гарантират защита от апетита на Сърбия, Черна гора и Гърция започват да ги тормозят. Албанци участват както в освободитеелните движения в Гърция, така и в движението на Гарибалди в Италия. В Италия албанската диаспора е много голяма и оттам със своите големи материални възможности италианските албанци основават училища в Албания, където се изучава албански език. Без оглед на факта, че такива училища са отдавна разрешени в другите държави били под османска власт, то на албанците са им забранени. Ученето и говореното на албански като официален език е било тотално спряно и преследвано. Нито гърците, нито който и да е иска да помага на албанците освен Италия. За чугунените ортодоксални чутури ролята на албанците в подкрепа на осаманската власт на Балканите е била същата, като ролята на евреите в арабска Испания - прости предатели и съдействащи елементи. Така че, напълно разбираеми са италианските претенции за контрол и политическа доминация.

  CONTADOR GRATUITO!
 23. 23 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  До коментар [#21] от "karabastun":

  Точно... И въпреки протестите на средно- и западноевропейските държави, нашите правителства не са си мръднали и пръста да направят, каквото и да е. Има едни характерни по всяко време запитвания от рода на "Ние, ще го спрем, ама е поминък - дайте ни нещо. Финансови компенсации?". Онези обаче са възмутени още повече и нищо не става, така или иначе. В България производството и употребата на дрога не е било криминализирано, а и няма клиентела на пазара. Комунистите го ограничават, но пък прекрасно се възползват от каналите, създадени най-вече от ВМРО за попълване на нуждите си от валута.

  CONTADOR GRATUITO!
 24. 24 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8547 Весело

  До коментар [#22] от "г-н Думанов":

  И сега Тирана си е евтин вариант на Италия - 2018-та ходихме , децата бяха във възторг от всичките пици, пасти, сладоледи ... а аз от цените им :)

  [email protected]
 25. 25 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8547 Весело

  До коментар [#22] от "г-н Думанов":

  А по-хубави магистрали от албанските, на Балканския полуостров май няма ....

  [email protected]
 26. 26 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 913 Разстроено

  Тогава през 1941 баба ми бог да я прости вижда брат си останал в Гърция след масовото бягство на българи през 1913 година.
  Още когато минавам през селата около Серес има хора говорещи чист български език, въпреки че България отдавна е забравила че има българи в Гърция.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Македонският въпрос е бил най-близо до разрешаването си през 1908 и 1912години.Някои историци считат, че през 1908 е първата национална катастрофа.Младотурският преврат през 1908 г- слага край на усилията на Великите сили да въведат в 3-те вилаета Скопски, Битолски и Солунски реформи след Илинденското възстание , които основават автономия на Мак.Става ясно, че единствения начин да се освободи Мак. е войната.През войната 1912г Б-ия придобива всичко, което си е поставила на цел (Вкл. голяма част от Мак), но го загубва с фатална грешка на 16 юни 1913г, когато избухва Муждусъюзническата война.

 29. 29 Профил на Vladislav Sotirov
  Vladislav Sotirov
  Рейтинг: 95 Неутрално

  До коментар [#19] от "г-н Думанов":

  Аз не знаех. Какъв? Мак за морфин? Чел, че основен производител е била Турция.

 30. 30 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4233 Неутрално

  Берлинският договор предвижда да се даде автономия на Македония в рамките на Османската империя , която автономия да има статута на Източна Румелия. Това е можело да стане по дипломатически път. Стамболов е започнал разговори със турския султан по този въпрос. Бил е в отлични взаимоотношения с него. Султанът високо е ценил българския държавник, но Стамболов бива свален от власт и по-късно убит. Стамболов е разбирал , че македонският въпрос трябва да е двустранен между България и Османската империя и в него не трябва да се намесват други държави като Сърбия и Гърция , които имат претенции към македонските земи. Отлично е съзнавал , че чрез войни и въоръжени въстания този проблем няма да се рещи в полза на България. Затова е бил против създаването на ВМРО.

 31. 31 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  До коментар [#29] от "Vladislav Sotirov":

  Точно така. При това не само макът, а цялата дейност по пресоване и изготвяне на основата за производство. Турция, може и да е била по-голям производител от нас, разбира се, с оглед на територията.

  CONTADOR GRATUITO!
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 33. 33 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Неутрално

  Еми то без военни действия е била присъединена и Южна Добруджа...

 34. 34 Профил на dorko
  dorko
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Чудя се дали това, че само до преди два месеца Дневник бранеше северномакедонската позиция не е било единствено, защото българската позиция беше отстоявана от ГЕРБ+ВМРО. Защото сега започва тенденция към представяне на българския интерес.
  Много любопитна редакционна политика.

 35. 35 Профил на prn24630966
  prn24630966
  Рейтинг: 72 Неутрално

  Не съм сред онези, които дефинитивно смятат, че появата на македонската нация е резултат единствено от политиката на Коминтерна, на Тито и насилията след 1944 г., за това съществуват предпоставки най-малкото от края на XIX в. Но е безспорен факт, че доминиращото влияние на комунистическия фактор в процеса на македонския nation-building превръща войнстващия антибългаризъм в един от фундаментите на съвременния македонизъм. Днешните македонци трябва да намерят начин да примирят македонското си настояще с българското си минало, за да живеят в разбирателство с нас, но най-вече - в мир със себе си.

 36. 36 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2275 Любопитно

  Не спирам да се питам как е възможно една сериозна легитимистка, антикомунистка и консервативна националистка като Бравопетя в същото време да споделя крайно съмнителни каузи на левичарската умнокрасавщина. Вероятно лебът насущний?

 37. 37 Профил на Vladislav Sotirov
  Vladislav Sotirov
  Рейтинг: 95 Неутрално

  До коментар [#31] от "г-н Думанов":

  Чел съм „Железният светелник” и си спомням, че бащата на Ния беше търговец на афион. Освен Македония, бидейки планински регион е неподходяща за отглеждана на пшеница или други култури, изискващи плодородна почва. Знам, че опиомният мак е растения, което изисква по-бедна и суха почва и предвид климата на Анадола и по-голямата и територия е нормално в Турция да има по-голямо производство. Знам, че американците са държали основно търговията с турски опиум в Хонг Конг, който бил и по-евтин, и по-слаб, та оттам направих извода, че най-вероятно е мак.

 38. 38 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално
  Берлинският договор предвижда да се даде автономия на Македония в рамките на Османската империя , която автономия да има статута на Източна Румелия. Това е можело да стане по дипломатически път. Стамболов е започнал разговори със турския султан по този въпрос. Бил е в отлични взаимоотношения с него. Султанът високо е ценил българския държавник, но Стамболов бива свален от власт и по-късно убит. Стамболов е разбирал , че македонският въпрос трябва да е двустранен между България и Османската империя и в него не трябва да се намесват други държави като Сърбия и Гърция , които имат претенции към македонските земи......
  —цитат от коментар 30 на tacheaux


  ++++

  Към Гърция и Сърбия можехме да добавим и Русия. Русия бе против съединението ни с Източна Румелия, но добре че британците го подкрепиха.
  Интересното е друго, но в нашата история се пренебрегва една подробност - Високата порта не се е противила на Съединението от 1885г. Симеон Радев има много добро обяснение - Княжество България се разширило, но не променило своя статут на трибутарно княжество. Т.е. планът на Стамболов за обединение с Македония е бил съвсем реален, и осъществим.

 39. 39 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  "А възниква и конфликт между желанията на местните за по-активно участие в управлението на собствените им земи.....

  Всичко това довежда до леко затихване на първоначалния ентусиазъм, тук-там до недоволство сред по-активните местни българи във Вардарска Македония, че "всичко се командва от София" и до засилване на традиционните автономистки нагласи."

  "Всичко се командва от София!"
  И в Македония отново си спомнили как след обединението на Княжество България с Румелия Пловдив останал един обикновен провинциален град. И че същото очаквало и Скопие. А там все пак бившата администрация искала запазване на някои свои привилегии, т.е. поне малка автономност.
  Съвременната интерпретация на понятието "автономност" е "децентрализация", или "регионализация". За което в София (на жълтите павета) не искат и да чуят!

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 41. 41 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  Интересното е друго, но в нашата история се пренебрегва една подробност - Високата порта не се е противила на Съединението от 1885г.
  —цитат от коментар 38 на historama

  Вие четете бъ;гарската история по учебници по политческа подготовка на натовски войници ли ?

  Свободата, Санчо...
 42. 42 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  До коментар [#41] от "Bornagain":

  Не таварашч, чета историята ни в книги на големи автори. Напр. Стивън Рънсиман, вие чували ли сте за него? Едно от най-големите имена във византологията. С удоволствие съм чел Захари, Георги Раковски, и разбира се Симеон Радев и Иван Хаджийски.
  А вие прочели ли сте "Строителите на съвременна България" на С. Радев? А "Корона и кръв" на Ал. Беровски, издадена през 1967г., и станала веднага библиографска рядкост? Прочетете ги, дори и да сте служител при г-жа Митрофанова. Интересни са.

 43. 43 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  До коментар [#42] от "historama":

  Между другото, натовски войници са и нашите! Нещо напротив?

 44. 44 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 415 Гневно

  предният манипулатор и лъжец, поканен от любителката на легионери и нацисти, за да лъже по отношение на окупацията на съседните ни държави

 45. 45 Профил на Stefan Dimitrov
  Stefan Dimitrov
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#6] от "irobot":

  Все пак има по-достоверни и по-малко достоверни исторически разкази.

 46. 46 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  Ми Гърция и Югославия са били защитавани от Великите сили , а България - не !Така е и днес !
  —цитат от коментар 1 на karabastun


  Така е, или поне така беше до последния разпад на Югославия и нашето влизане в ЕС, но затова има причини, част от които са в резултат на решения и действия, които ние сме взели и извършили в различните исторически периоди на Третото царство и друга, не малка част в резултата от интересите на великите сили - по далечните Англия и Германия и доста по близките Русия, Турция, Австрия. Защо, кога и кои от тях са били в подкрепа на нашите съседи и в някои, може би по-редки случаи на наша, според каквото сме успели да заработим на икономическия, дипломатическия и военен фронтове.
  Що се отнася до днешния ден, отговора го има в интервюто и той никак не е лош неприятен или насочен срещу някоя от нционалностите на нашия полуостров:
  "В този смисъл моделът на западната демокрация след Втората световна война и най-вече на европейската интеграция е изключително подходящ за решаването на националните ни въпроси. В крайна сметка, в общество, в което гражданските права се спазват и културните различия се уважават, и българинът, и сърбинът могат да отстояват идентичността си напълно свободно, независимо от това къде живеят.
  За това обаче механичната интеграция не е достатъчна. Нужно е огражданственяване на мисленето, мирогледа, ценностите, ако не на абсолютно всички, то на преобладаващата част от представителите на балканските нации."
  Казано по просто, това означава, всеки тук на балканите, да си яде, пие и пее това което смята за родно, без да си осигурява различни неприятнсти, да работи и/или да си гледа бизнеса и да ходи там, където желанието го води.
  Е, малко ще е неприятно, за митнчарите, за шкембе войвода или за неговото огледало в Македония (примерно, защото в други региони има други подобни), няма за какво да съществуват, ще отпадне тежката му задача да пази нашата история от кражбите на нашите врагове или ще остане за него, все пак уж е историк, задачата да се бори за своите исторически тези не с политически, а с научини аргументи. За Джабамбаски и това не остава, ама сори, казано на чист български.

 47. 47 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 727 Весело

  Петя,
  сега колегата ти Аце Петровски ще ти бъде много сърдит.
  Що му размаза макеностичните полюции?

  Мома, връщай 12 и 12А!
 48. 48 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  През войната 1912г Б-ия придобива всичко, което си е поставила на цел (Вкл. голяма част от Мак), но го загубва с фатална грешка на 16 юни 1913г, когато избухва Муждусъюзническата война.
  —цитат от коментар 28 на dlagnikov


  Голямата , голямата колко да е голяма тая част - земята на изток от линията Сяр - Враня. По едно съвпадение съвпада с линията Сяр-Враня (после като допълнителна отстъпка е променена в линията Сяр - Щип -Враня), която Андраши предлага на Горчаков през пролетта на 1878 г.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK