Мария Йорданова: Времето на половинчатите реформи в съдебната власт отмина

Мария Йорданова: Времето на половинчатите реформи в съдебната власт отмина

© Велко АнгеловПрокуратурата да остане в съдебната власт с промяна в структурата и организацията й, също и с промяна в структурата на Висшия съдебен съвет. Ако обаче не се промени сегашният й модел, вариантът е държавното обвинение да се обособи извън съдебната власт, с всички произтичащи рискове, смята Мария Йорданова, главен експерт към Правната порграма на Центъра за изследване на демокрацията.


Тя е дългогодишен изследовател на съдебната система в България, специалист в сферата на хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз, въвеждането на европейските стандарти в правосъдието и защитата на правата на човека, развитието на правната и стратегическата рамка за противодействие на корупцията. В момента е член на работната група на Министерството на правосъдието за изготвяне на законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза. Има редица публикации в областите на трайните й изследователски интереси.


Как разбирате решението на Висшия съдебен съвет, което отхвърли като недопустимо предложението на правосъдния министър за отстраняване на главния прокурор?
- Решението не е изненада нито за вносителя на предложението, нито за магистратите и политиците, нито за обществото. Не се предполагаше мнозинството във ВСС, което избра единствения кандидат за главен прокурор преди по-малко от две години, коренно да е променило позицията си. Самият акт на внасяне на предложението обаче, освен "тест за самостоятелност и независимост на членовете на ВСС" по думите на служебния министър на правосъдието, е и тест за това дали и доколко съществуващата правна рамка дава реална възможност за предсрочно освобождаване на главния прокурор, за осигуряване на неговата отчетност и отговорност. А в по общ план и дали и доколко е ефективен съществуващият модел на управление на съдебната власт.


Така че решението на ВСС е показателно за отсъствието на воля и желание сред членовете на прокурорската и част от съдийската колегия да обсъдят сериозно основанията и представените доказателства. При това положение, макар то да не възпрепятства възможността за внасяне на други подобни предложения (от част от членовете на ВСС например), е малка вероятността да се стигне до откриване на процедура, а още по-малко до решение за предсрочно отстраняване от длъжност на главния прокурор.


Във ВСС се чуха остри упреци към доклада на министъра, че съдържа преобладаващо материали от медиите. Откъде другаде би могло, или би трябвало, да се съберат данни за уронване престижа на съдебната власт пред гражданите?


- Престижът на всяка власт, в това число съдебната, както и на всяка конкретна институция се измерва чрез общественото мнение и доверие, а те най-често се артикулират чрез публикации и изявления в медиите, анкети, изследвания на нагласи, възприятия и т.н. Между другото тъкмо такива изследвания - национални, европейски и международни, показват ниски нива на доверие на българското общество към правосъдието и в частност към прокуратурата.


А наскоро оповестеният доклад на ЕК относно върховенството на закона за 2021 г. се позовава на изследвания, според които и "нивото на усещане за независимост на съдебната власт в България остава ниско сред широката общественост".


Упреците на членове на ВСС, че преобладаващите материали, приложени към доклада на служебния вътрешен министър и съответно към предложението на служебния министър на правосъдието, са от медии, сами по себе си са неоснователни. Тeзи материали не бяха обсъдени от пленума, не беше направен опит да се установи достоверността на фактите, както и дали в тях се съдържат данни за твърдените нарушения, а именно:


- на презумпцията за невиновност, за пристрастност и предубеденост
- липса на еднакви критерии при преценка и действия по отношение на лица, заемащи висши държавни длъжности
- избирателно и тенденциозно разгласяване на данни от досъдебното производство, придобити със специални разузнавателни средства (СРС-та)
- използване на служители от Бюрото за защита на свидетели за неправомерни цели; и други, изложени в предложението до ВСС.


И то като се има предвид, че самата прокуратура в своята дейност често се самосезира по медийни публикации, в които се излагат различни твърдения. Освен това част от приложенията към доклада съдържат изявления на главния прокурор в медиите, прессъобщения на самата прокуратура, както и информация за публично известни действия на главния прокурор или такива, разпоредени от него, отразени и в медиите. Възможно би било при едно задълбочено изследване на фактите да не се установи наличието на обстоятелства за изтъкнатите нарушения, но такава дискусия по същество не се състоя.


В конституцията е залегнало условието за високи професионални и нравствени качества на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Когато ВСС избираше Гешев, спомням си, етичната комисия представи заключение, че кандидатът притежава необходимите качества, тъй като не е бил наказван дисциплинарно. Този ли е критерият?


- По принцип необходим е комплекс от критерии за всички представители на съдебната власт и особено за тези три най-висши длъжности, както и за членовете на ВСС и Инспектората към ВСС. Освен общите конституционни изисквания в Кодекса за етично поведение на българските магистрати се посочват основните принципи, които установяват стандартите и очертават рамката за регулиране на поведението на магистратите във и извън службата им. Те са независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, компетентност и квалифицираност, конфиденциалност.


На основата на тези стандарти са развити конкретните правила за етично поведение на магистратите и в допълнение - специфичните правила за административните ръководители. Освен доброволното спазване на правилата, кодексът вменява на Висшия съдебен съвет да осъществява цялостен контрол по прилагането и спазването на етичния кодекс, а на комисиите по професионална етика към съдийската и прокурорската колегии на ВСС - пряк и непосредствен контрол по прилагането и спазването на етичния кодекс. Това означава при всяко едно предложение за избор и назначение да се изготвя цялостна оценка за кандидата на основата на етичните стандарти, а текущо - да се вземат мерки при всеки констатиран случай на допуснато нарушение.


От отчета на комисията към прокурорската колегия за 2019 г. е видно, че се извършват проучвания и се събира информация "за изготвяне на становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт". В отчета се посочват източниците на събираната информация, като относно кандидатите за административни ръководители в органите на съдебната власт са добавени и "проверки в печатните и електронните медии за информация, която да поставя под съмнение притежаваните нравствени качества от кандидата". Липсва обаче информация дали такава оценка е изготвена за единствения кандидат за главен прокурор. (Подобни, макар и с малко по-голяма
конкретика, са и отчетите на комисията към съдийската колегия.)


В предварителните разговори на парламентарните партии се очертава идеята, че парламентът е на ход да реши въпроса, като прекрати преждевременно мандата на ВСС и новият състав да се произнесе за отстраняването на главния прокурор. Досега няколко пъти се е случвало да бъде предсрочно разпуснат ВСС, сегашният случай отличава ли се от предходните и с какво?


- За разлика от предходните случаи сега ситуацията е по-различна - всички инструменти на Европейската комисия (от механизма за сътрудничество и проверка до докладите за върховенство на правото и планираното обвързване не резултатите с финансирането) и на Съвета на Европа (Комитета на министрите, ЕСПЧ, Венецианската комисия) обръщат внимание на предизвикателствата пред независимостта на съдебната власт в България, необходимостта от механизми за отчетност, контрол и наказателна отговорност на главния прокурор, състава и функционирането на ВСС и т.н. Същевременно има и трайна обществена нагласа и натиск за промяна, а въпросите на съдебната реформа са във фокуса на водените преговори в новоизбрания парламент въпреки неговото несигурно бъдеще.


Би било добре, ако парламентарните партии постигнат съгласие за параметрите и конкретните стъпки на реформа, която да доведе до премахване на корените на недосегаемостта, безконтролността и непрозрачността в съдебната власт като цяло, и в частност в прокуратурата, а не с ad hoc решение, целящо само отстраняване на отделна личност.Ако има воля и се формира консенсус за комплексни промени в посочения смисъл и те бъдат приети своевременно, предсрочното разпускане на ВСС би се изпълнило с повече смисъл. Трябва да се има предвид обаче, че този процес изисква воля, последователност и време. В противен случай моделът ще продължи да възпроизвежда подобни рискове, с по-малка или по-голяма интензивност.


Все пак в най-оптимистичния вариант необходимите конституционни и законодателни промени биха могли да се приемат преди 3 октомври 2022 г., когато изтича мандатът на сегашния състав на ВСС, за да се проведе изборът за нов в условията на една принципно нова правна рамка.


Вътрешният министър Рашков сезира зам. главен прокурор за нарушение на закона от страна на главния прокурор с обявяването на данни от СРС по време на досъдебното производство - смятате ли за вероятно да започне разследване?


- Този въпрос разкрива друг ракурс към темата за главния прокурор. За разлика от несъстоялата се процедура пред ВСС за отстраняване на главния прокурор за "действия и бездействия, които съставляват тежко нарушение на служебните задължения и действия, накърняващи престижа на съдебната власт", в този случай се поставя въпросът за наказателната отговорност на главния прокурор.


Трудно е да се прогнозира дали ще започне разследване, но във всички случаи един такъв ход ще покаже дали наистина, както твърдят от прокуратурата и от Конституционния съд, всеки отделен прокурор може ефективно да разследва главния прокурор. В противен случай би се потвърдила необходимостта или от механизъм за наистина независимо разследване срещу главния прокурор, различен от всички предприети досега опити, или от коренна промяна на модела, изключваща института главен прокурор в този му вид.


Какво трябва да се промени в Закона за съдебната власт и конституцията, за да не се налага през няколко години обществото да бъде занимавано с безсилието на съдебната власт да се справи с възникващ проблем като сегашния?


- Няма лесен и еднозначен отговор, но безспорно са необходими добре обмислени промени в действащия основен закон и в Закона за съдебната власт, за да започне постепенно преодоляване на натрупаните дефицити. Тридесет години след приемането на конституцията е очевидно, че замисълът за автономно, ефективно и деполитизирано държавно обвинение не можа да бъде осъществен със запазения модел на главен прокурор и силно централизирана прокуратура, обособена като равностойна със съдилищата част от съдебната власт. Въпреки предприетите умерени конституционни и множеството законодателни промени през годините, институтът главен прокурор като едноличен държавен орган начело на прокурорската институция остава юридически недосегаем и безконтролен, и то без оглед на конкретната личност. На този фон изкушенията за завладяването на прокуратурата, а и на съдебната власт като цяло, от политически и икономически интереси продължават да са твърде големи.


Времето на половинчатите промени изглежда отминало и е наложително да се смени подходът. Един възможен вариант за промяна в установения модел, който може да се постави на обсъждане, е да се запази прокуратурата като част от съдебната власт, но структурата и организацията й да се приведат в съответствие с конституционния принцип, гласящ "Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата" (чл.126, ал.1) и възпроизведен дословно в Закона за съдебната власт (чл.136, ал.1, изр. първо).


Във връзка с това би било логично да отпадне фигурата на главен прокурор и по подобие на съдилищата да се въведат съответно длъжностите ръководител/председател на Върховната касационна прокуратура (ВКП) и на Върховната административна прокуратур (ВАП). Да се обмисли кои от досегашните правомощия на главния прокурор и в какъв обем ще се изпълняват от ръководителя на ВКП. Следствените органи също могат да запазят мястото си в съдебната власт като служби към отделните прокуратури или обособено звено, чийто статут подлежи на дискусия.


Този вариант може да включва запазване на ВСС, но при въвеждане на промени относно формирането и функционирането на двете колегии, в това число:


1) Да се намали парламентарната квота на съдийската колегия за сметка на съдиите, избирани от съдии, като същевременно парламентарната квота включи изявени юристи, които не са магистрати, с възможност те да бъдат номинирани от граждански организации


2) Да се увеличи парламентарната квота при прокурорската колегия, която да включи изявени юристи, които не са прокурори, с възможност те да бъдат номинирани от граждански организации


3) Да се премине към стриктно разделение на правомощията на двете колегии във ВСС, което да включва например председателите на ВКС и ВАС да се избират само от съдийската колегия, а тези на ВКП и ВАП и ръководителят на следствието, ако то се запази като обособено звено - само от прокурорската колегия


4) Предвид предлаганото разделяне на правомощията на двете колегии би могло да се обмисли отпадането на пленума на ВСС и замяната му с обща администрация.


Друга възможност е да се премине към два отделни висши съвета - един на съдиите и един на прокурорите и следователите. При този вариант и функциите по административното обслужване на двата съвета, както и по защитата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, следва да се поемат от специализирани звена към Министерството на правосъдието.


След постигане на съгласие и след съответните конституционни промени, детайлите следва подробно да се закрепят на законодателно ниво.


Ако обаче не се промени сегашният модел на прокуратурата, вариантът е държавното обвинение да се обособи извън състава на съдебната власт, като самостоятелно автономно образувание или като част от изпълнителната власт, макар и с по-особен статут, с всички произтичащи от това последици - нови рискове и предизвикателства.


А къде виждате мястото на Бюрото за защита на свидетели, което в момента служи като охранителна служба към главния прокурор?


- Дейността по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, следва да премине към Министерството на правосъдието и при двата посочени варианта, по подобие на осъществяваната съдебна охрана чрез Главна дирекция към министъра на правосъдието.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Петък Вучев
  Петък Вучев
  Рейтинг: 38 Неутрално

  Най-накрая експертно мнение

 2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5798 Неутрално

  И накрая, основното изречение: "...след съответните конституционни промени...".
  Някои все още си мислят, че ще променят нещата само с остроумни лозунги или медиини активности.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2018 Весело

  До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Летните мечтания пропускат елементарния факт, че промени в конституцията се гласуват от най-малко 3/4 от ВСИЧКИ народни представители на ТРИ гласувания. Което означава, че освен ДПС и БКП, протестните партии трябва да привлекат за каузата минимум 5 "гербиджа". Найс, а!

 4. 4 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 491 Неутрално

  До коментар [#3] от "Lemmy":

  Това е процес. Изисква се постоянство. В този парламент реформа на прокуратура и ВСС е много малко вероятна да се реализира. Достатъчно би било на този етап да се махнат Спец. съд и прокуратура, да се разследва Росенец, 700мил. проспани от Горанката, ТЕЦ Варна, Балкански поток. Добре би било няколко герберски калинки да литнат в посока Банишора. Така при следващи избори и формиране на парламент е вероятно за 3/4 от гласовете да се налага подкрепа от ДПС и БСП дори. Както спомена Иванов при Ризова, ако поставим ГЕРБ на властова диета ще станат доста по кооперативни. БСП са най пресен пример.

 5. 5 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2018 Весело

  До коментар [#4] от "negodnik":

  Съгласен, още 3-4 парламентарни цикъла и работата е изпечена. Засега глад, бой, стригане и Гешев на пангала.

 6. 6 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  Стига лалане и общи приказки. Искам да знам следните неща:

  - Къде точно са проблемите и какво причиняват?
  - Какви са предложените мерки и какво се изисква за да минат?
  - Какъв ефект се очаква от мерките и кога ще се усети?
  - Как ще измерваме ефекта и ще знаем до каква степен е успешна реформата?
  - Как промените ще гарантират собстената необратимост?

  В крайна сметка искам да знам пак ли ще се разчита на пожелателни и субективни условности или всичко ще е обективно и както трябва ще върви като по релса?

  МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ СА ЕДИНСТЕНИЯТ ИЗХОД ОТ ПАТОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИТУАЦИЯ. НЕ СИ ЗАТВАРЯЙТЕ ОЧИТЕ!
 7. 7 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1508 Неутрално

  половинчати да.

  Създадоха олигарси с партии готови да срутят държавата.

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 8. 8 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 659 Любопитно

  Абе, на дрогарката испициалистка по таквозто не ѝ ли идва на ум да предложи на Бравопетя главният прокурор да бъде освобождаван по публикации в медиите.

 9. 9 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":Летните мечтания пропускат елементарния факт, че промени в конституцията се гласуват от най-малко 3/4 от ВСИЧКИ народни представители на ТРИ гласувания. Което означава, че освен ДПС и БКП, протестните партии трябва да привлекат за каузата минимум 5 "гербиджа". Найс, а!
  —цитат от коментар 3 на Lemmy


  Да не говорим, че за някои промени е необходимо ВНС.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 10. 10 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  Права е госпожата, само със сменяване на главен прокурор нищо няма да се промени!

  Съдът трябва основно да се реформира, всички присъди трябва да са на мониторинг!

 11. 11 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  Наслушали сме се на дрънканици за реформата без някой още да е назовал проблемите. Колко са и кои са най-важните? Ако знаем проблемите тогава ще анализираме първопричините. Когато разберем първопричините тогава ще можем да набележим мерките. На базата на мерките ще прогнозираме резултатите.

  Толкова е просто но се искат прости и целенасочени действия. Няма нужда от излишно политизиране на съдебната реформа. Дотук съм чул само три неща. Оставка и смяна на главния прокурор, премахване на специализираните съдилища и разпускане на ВСС. Това не е реформа! Това е подмяна на едни с други и решаване на лични а не на обществени проблеми. Подмяната на хора не гарантира нищо освен подмяна на хора.

  Да ме прощава главната експертка, но и нейните думи са само общи приказки без яснота за посока и без яснота относно търсения ефект. Нито една от описаните мерки няма обяснение защо ще се прави, т.е. какъв проблем ще решава и какъв ефект се търси с мярката.

  Ако на някой западен бизнесмен му се говори по този общ и неконкретен начин то човекът ще стане и ще си тръгне защото тук си губи времето в празни приказки.

  Изобщо някой знае ли какво е реформа, каква реформа ни трябва за какво ни е или само си дрънкаме за реформа за да имитираме дейност?

  МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ СА ЕДИНСТЕНИЯТ ИЗХОД ОТ ПАТОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИТУАЦИЯ. НЕ СИ ЗАТВАРЯЙТЕ ОЧИТЕ!
 12. 12 Профил на George Pantev
  George Pantev
  Рейтинг: 851 Неутрално

  "времето за половинчати реформи в.... отдавна е отминало". Този лаф е като дежавю. Помня още бай Тошо го декламираше с патос ... 40 г. по късно , пак слушаме същото. Все нещо и някъде не е наред и все се чакат някакви супер удачни реформи които веднъж за винаги ще ни направят щастливи хора ...Ама няма такова нещо пичове. Първата и най важна реформа е в нашите ръце - да станем добри граждани , да "изчегъртаме" от себе си всички лоши навици , да осъзнаем (като корейците например) , че обществото и неговите проблеми са с по висок приоритет от личните и така реформите , които ще ни направят щастливи, ще се случат по съвсем естествен път ... без лозунги и клетви ...Но ние правим точно обратното, плюем на общото , вторачени в някоя лична бърза далавера , а после сядаме да хленчим , че "държавата не прави нищо за нас". Е какво да направи като съвременната и държава е съвкупност предимно от егоисти, мислещи само за собственото си развитие?

 13. 13 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1516 Неутрално

  "В конституцията е залегнало условието за високи професионални и нравствени качества на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища."

  'ми те би следвало да са валидни за всеки, работещ в съдебната система. Ако приемем, че е така, защо за висшите магистрати трябва да е изрично?

  I Want To Believe
 14. 14 Профил на silance
  silance
  Рейтинг: 305 Неутрално

  ДругаркеЙ, я престани да се пънеш, МА! Явно ви припари под лаковите и крадливи за.дни.ци от възможността от парламента да се излъчат грамотни и професионално читави хора. Себеуважителни и с истински и заслужени дипломи.
  Центърът ви пропагандира клептокрацията, с която сте закърмени.

 15. 15 Профил на silance
  silance
  Рейтинг: 305 Неутрално

  ДругаркеЙ, я престани да се пънеш, МА! Явно ви припари под лаковите и крадливи за.дни.ци от възможността от парламента да се излъчат грамотни и професионално читави хора. Себеуважителни и с истински и заслужени дипломи.
  Центърът ви пропагандира клептокрацията, с която сте закърмени.

 16. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7458 Неутрално

  Хубави и точни предложения прави и само за това, никой от тези, от които зависи, няма да ги приемат.

 17. 17 Профил на justauser
  justauser
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Времето на пловинчатата демокрация в България още даже не е дошло. Сега сме все още червена държава. Махнаха Герб, че не ставали и сложиха на власт направо червени. Те щели да правят реформи... Разбира се кога червените не са правели реформи? Ще връщат член 1-ви от конституцията на НРБ ли?

  ДБ криптикомунисти боядисани в лилаво, но отвътре червени. Проект на БКП за промиване на мозъци и лъжене за миналото на България. Идеята на ДБ не е декомунизация и лустрация, а реставрация на Виденов, Орешарски и всички комунисти.
 18. 18 Профил на ideyazabulgaria
  ideyazabulgaria
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  Пълни глупости говори другарката експертка от Центъра на демокрацията на бившото СДС. Тя най важното от проблема не споменава- ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗБОР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ГЛАВЕН ПРОКУРОР( избран от средите на ВСС), останка от старата комунистическа държава. И това е бетонирано в гиньоганевската конституция направена 1990 от комунистите на двете първи партии БСП и СДС. Това е главната причина за царящото беззаконие в нашата държава, да бъде разграбена от партиите голямата държавна социалистическа собственост, силовите групировки и криминални престъпници да захващат ключови позиции в управлението на държавата и в икономиката, елита да краде половината БВП на държавата, да няма обществен ред...
  Останалите реформи за които експертката говори- премахване на специализираните съдилища( също останка от старата комунистическа държава), нуждата от намаляне на състава на ВСС, отделяне на прокурорската институция от ВСС( не изваждането и от съдебната система) не могат да работят въобще, ако не се премахне политическия избор, просто на мястото на Гешев ще дойде друг като Гешев и всичко ще продължи по старому. Казвам го в материала си със заглавие“Ако не е Гешев, ще бъде някой друг като Гешев. Как трябва да бъде променена конституцията?” https://www.ideyazabulgaria.org/news-mainmenu-2/autor2/5143-5143
  Същите глупости говори Христо Иванов( КостоватаДБ), в предложенията си за съдебна реформа, без да споменава за нуждата от премахването на политическия избор на съдии и прокурори. И Курнелия веднага го повтори с усмивка, защото добре знае, че премахване на политическия избор е поставяне основите на правова държава. А никоя от партиите на мутростатуквото, начело с БСП и нейния нов безпринципен съюз с ДБ не желаят да направят България правова държава, защото добре знаят, че правовата държава първо тях ще погне за грабежа на държавна собственост и извършен геноцид над нацията.
  Явно е като бял ден, че експертката е учила право по комунистическото право на Вишински и хабер си няма от основните принципи на европейската правова държава. Същия е и юристът Христо Иванов.
  Политическия избор е отречен в законодателството на ЕС, не случайно във всеки годишен доклад за България, ЕС съветва: „Изхвърлете политическия избор на прокурори и съдии, заменете го с всенароден, така вашата съдебна система ще проработи за обществото , а не за партиите както е до сега“.
  Но то изисква промяна в конституцията, а това става със 75% квалифицирано мнозинство. Те добре знаят, че няма да намерят такова мнозинство в Парламента за да извършат конституционните промени и предпочитат да се правят на разсеяни. Което значи ,че нищо няма да се промени в България!
  Господа от Дневник, не навирайте мнението на пишман експертите от Сороския „Център за демокрация“, те се движат по пътищата на САЩ, а те са коренно различни с тези на развитите и демократични страни в Европа, САЩ има много да се учи от тях.

  Идея за България- алтернатива на статуквото
 19. 19 Профил на ideyazabulgaria
  ideyazabulgaria
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  Пълни глупости говори другарката експертка от Центъра на демокрацията на бившото СДС. Тя най важното от проблема не споменава- ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗБОР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ГЛАВЕН ПРОКУРОР( избран от средите на ВСС), останка от старата комунистическа държава. И това е бетонирано в гиньоганевската конституция направена 1990 от комунистите на двете първи партии БСП и СДС. Това е главната причина за царящото беззаконие в нашата държава, да бъде разграбена от партиите голямата държавна социалистическа собственост, силовите групировки и криминални престъпници да захващат ключови позиции в управлението на държавата и в икономиката, елита да краде половината БВП на държавата, да няма обществен ред...
  Останалите реформи за които експертката говори- премахване на специализираните съдилища( също останка от старата комунистическа държава), нуждата от намаляне на състава на ВСС, отделяне на прокурорската институция от ВСС( не изваждането и от съдебната система) не могат да работят въобще, ако не се премахне политическия избор, просто на мястото на Гешев ще дойде друг като Гешев и всичко ще продължи по старому. Казвам го в материала си със заглавие“Ако не е Гешев, ще бъде някой друг като Гешев. Как трябва да бъде променена конституцията?” https://www.ideyazabulgaria.org/news-mainmenu-2/autor2/5143-5143
  Същите глупости говори Христо Иванов( КостоватаДБ), в предложенията си за съдебна реформа, без да споменава за нуждата от премахването на политическия избор на съдии и прокурори. И Курнелия веднага го повтори с усмивка, защото добре знае, че премахване на политическия избор е поставяне основите на правова държава. А никоя от партиите на мутростатуквото, начело с БСП и нейния нов безпринципен съюз с ДБ не желаят да направят България правова държава, защото добре знаят, че правовата държава първо тях ще погне за грабежа на държавна собственост и извършен геноцид над нацията.
  Явно е като бял ден, че експертката е учила право по комунистическото право на Вишински и хабер си няма от основните принципи на европейската правова държава. Същия е и юристът Христо Иванов.
  Политическия избор е отречен в законодателството на ЕС, не случайно във всеки годишен доклад за България, ЕС съветва: „Изхвърлете политическия избор на прокурори и съдии, заменете го с всенароден, така вашата съдебна система ще проработи за обществото , а не за партиите както е до сега“.
  Но то изисква промяна в конституцията, а това става със 75% квалифицирано мнозинство. Те добре знаят, че няма да намерят такова мнозинство в Парламента за да извършат конституционните промени и предпочитат да се правят на разсеяни. Което значи ,че нищо няма да се промени в България!
  Господа от Дневник, не навирайте мнението на пишман експертите от Сороския „Център за демокрация“, те се движат по пътищата на САЩ, а те са коренно различни с тези на развитите и демократични страни в Европа, САЩ има много да се учи от тях.

  Идея за България- алтернатива на статуквото
 20. 20 Профил на ideyazabulgaria
  ideyazabulgaria
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  ДБ искат министерски места, за да се доберат до голямото лапане, към което се стремят всички партии в НС. Това са 18 милиарда евро ,които ЕС дава на България за възстановяване от щетите от пандемията. Но условието при което ЕС дава тези пари е ДА ИМАШ НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА СИСТЕМА( ПРАВОВА ДЪРЖАВА). България няма такива, но Христо Иванов се мъчи да заобиколи това условие ,като предложи някаква съдебна реформа само в премахване на специализираните съдилища и преструктуриране на ВСС. Но най важното, което ще направи нашата съдебна система независима- ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИЗБОР НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ( останка от старата комунистическа държава), той не предложи, което значи, че предлага козметични промени за да замажи очите на ЕС. Разбира се, новата му съдружничка Курнелия с радост приела предложението на Христо и тя „застанала“ зад неговата съдебна реформа, защото добре знае, че правовата държава започва да се изгражда първо от НЕЗАВИСИМА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ СЪДЕБНА СИСТЕМА и ако се поставят основите на правова държава у нас, тя първо тях ще погне за грабежа на държавна собственост, който извършиха БСП и СДС през прехода и геноцида който донесоха на народа си.
  ДА, ама НЕ! Хората в Брюксел имат очи и уши и няма да му мине номера. Със съдебната реформа на Христо Иванов, България ще гледа 18 милиара евро през крив макарон!

  Идея за България- алтернатива на статуквото
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK