Атанаска Дишева, Висш съдебен съвет: Мнозинството зад Гешев е все така стабилно

Атанаска Дишева, Висш съдебен съвет

© Лили Тоушек

Атанаска Дишева, Висш съдебен съветНа 22 юли членовете на съвета отхвърлиха с мнозинство от 12 души искането на правосъдния министър Янаки Стоилов за отстраняване на главния прокурор заради данни, че е накърнил престижа на съдебната власт. След седемчасов дебат, който се фокусира върху това дали Стоилов може да прави предложение или не, членовете приеха, че искането на правосъдния министър е недопустимо, без да го разгледат по същество.
По време на заседанието Атанаска Дишева, която е член на съдебния съвет и дългогодишен съдия, и председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов обявиха, че биха се подписали под искане за отстраняването на главния прокурор. Според закона за съдебната власт такова правомощие имат трима членове на прокурорската колегия или петима души от пленума на съвета. Засега обаче не може да се намерят достатъчно хора, които да внесат ново такова искане. Служебният правосъден министър Янаки Стоилов обжалва решението на съвета, а преди това кабинетът отправи питане до Конституционния съд дали може да прави подобно предложение. "Дневник" разговоря с Атанаска Дишева за процедурата по отстраняване на главния прокурор и детайли за мнозинството около Гешев в съдебния съвет.


Как ще коментирате искането на правосъдния министър Янаки Стоилов за тълкуване от Конституционния съд за правомощието му да иска преждевременно отстраняване на главния прокурор?


- Намирам, че това е най-логичният и обоснован от правна гледна точка способ за получаване на обвързващ, тоест задължителен за всички, отговор на въпроса дали министърът на правосъдието има право да прави предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Решението на Конституционния съд ще даде ясен отговор на този въпрос и така ще бъде изключена възможността за различно тълкуване. При обсъждането на заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) бяха изложени съображения, че именно по аргумент от чл. 130в, т. 3 от Конституцията министърът на правосъдието не може да прави предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор.
Сезирането на Конституционния съд в конкретния случай освен това е много целесъобразно и предвид междувременно подадената жалба от министъра на правосъдието против решението на пленума на ВСС от 22 юли, с което се обжалва отказът да се разгледа по същество предложението за предсрочно освобождаване, именно по съображения, че министърът няма право да прави такова предложение. Считам, че при разглеждане на тази жалба Върховният административен съд има право и следва да спре производството по делото, за да съобрази решението си по жалбата с решението на Конституционния съд.


В тази връзка искам да обърна внимание на обстоятелството, че макар в Закона за съдебната власт да не е разписана подробно процедура за предсрочно освобождаване, по силата на чл. 175, ал. 5 от закона се препраща към процедурата за избор в чл. 173. В различните алинеи на този член, които са приложими и за отстраняването, се съдържат достатъчно елементи от процедурата, които да позволят законосъобразно провеждане на едно производство за импийчмънт, а именно - посочено е кой може да направи предложение (трима членове от съответната колегия или министърът на правосъдието), посочено е кой разглежда искането - пленумът на ВСС, и как може да се вземе решение - с квалифицирано мнозинство от 17 гласа, като се прави предложение до президента, който може да издаде указ, включително да върне предложението веднъж; изрично е посочено, че заседанието на пленума са излъчва в реално време.


Няма обективни и публично оповестени данни в какво се изразява успешната работа на прокуратурата при борбата с битовата престъпност и телефонните измамници.Наред с това следва да бъдат приложени общите правила на всяка санкционна по своя характер процедура, а именно - осигуряване право на защита на лицето, което в случая може да се осъществи с изслушване на главния прокурор и/или приемане на писмени обяснения; следва да бъдат изяснени основанията за освобождаване чрез съответно събиране на доказателства и т.н. Посочвам това, за да обоснова тезата си, че в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и общите принципи на правото, изведени и от Конституцията, съществуват достатъчно правила за законосъобразно провеждане на процедура за предсрочно освобождаване. Опитът да се "пришият" към тази процедура правилата на дисциплинарното производство според мен има за цел да се направи възможно изключването на част от деянията (действия или бездействия), поради изтичане на шестмесечен срок от тяхното узнаване, съответно - публичното им оповестяване.


Как да разбираме решението на ВСС, което отхвърли предложението на министър Янаки Стоилов?


- Четох изявления, че решението на пленума на ВСС означавало, че предложението на министъра на правосъдието било неоснователно и затова то било отхвърлено. Но за посочените в доклада на министъра нарушения не е имало произнасяне на пленума. Друг е въпросът на какво основание беше отказано изобщо разглеждането на предложението. Прочетох изпълнени с надежда мнения, че при избора на господин Гешев само четирима членове на ВСС били против, а сега цели осем. Истината е, че по време на дебата бяха изложени различни основания, поради които да не бъде разгледано по същество предложението.


Атанаска Дишева

© Лили Тоушек

Атанаска Дишева


Първото - че министърът на правосъдието нямал компетентност да прави такова искане до Висшия съдебен съвет. Друго посочено основание - че министърът има право да прави такова искане, но то трябва да се движи по реда на дисциплинарното производство, защото нямало разписана процедура, а за да се образува дисциплинарно производство е необходимо да са посочени подробно обстоятелствата, свързани с нарушенията, включително дата, място, начин на осъществяване и т.н. В тази връзка се направи предложение да се дадат указания на министъра да направи уточнения по предложението и едва след това да се подложи на обсъждане по същество. На следващо място се изложиха съображения, че следва да са спазени сроковете по член 310 от Закона за съдебната власт, в които може да бъде образувано дисциплинарно производство, като имаше позовавания на предишни случаи на отказ за образуване на дисциплинарно производство, включително и заради неспазени срокове, които са преклузивни.


Как трябваше да бъде формулирано решението на пленума, за да бъде ясно защо е отхвърлено предложението на министъра?


- Според мен решението трябваше да гласи, че предложението е оставено без разглеждане поради липса на активна легитимация на вносителя. Тоест, че министърът няма правомощието да направи предложение за отстраняване на главния прокурор. Предложението на министъра на правосъдието беше оставено без разглеждане и това е несъмнено като краен резултат, макар че по време на дебата покрай въпросите за допустимостта се насложиха и изказвания по същество за представените в доклада примери за нарушения, за действия и бездействия от страна на главния прокурор.


В хода на обсъждането бяха изложени съображения за наличие на различни основания за оставяне на предложението без разглеждане. По мое виждане всички те трябваше да се гласуват поотделно. Първо трябваше да се подложи на гласуване възражението за липса на активна легитимация на министъра да прави такова предложение и ако на това основание бъде оставено без разглеждане, следващите разисквания биха били излишни. А ако такова проекторешение не бъде прието, едва след това трябваше да се разисква дали предложението съдържа достатъчно основания за образуване на дисциплинарно производство, ако се приеме за приложима тази процедура, включително дали са спазени преклузивните срокове.


А отговор на въпроса дали производството, което следва да бъде проведено е дисциплинарно, се съдържа в отговора на въпроса дали министърът има правомощието да поиска отстраняване на главния прокурор, защото в чл. 312, ал. 2 ЗСВ не е предвидена възможност министърът да инициира дисциплинарно производство срещу член на Висшия съдебен съвет, какъвто е и главният прокурор. Ако пленумът ясно беше казал, че министърът е активно легитимиран да прави предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор, от това следва, че е задействана процедура за отстраняване, известна като импийчмънт, която е различна от налагането на дисциплинарно наказание. С две думи, ако беше даден отговор на първия въпрос, това автоматично щеше да даде отговор и на втория - дали е дисциплинарно производство или импийчмънт.


Излиза, че осемте гласа против не са непременно опоненти на главния прокурор?


- Осемте гласа, които създадоха илюзията за увеличаване на опонентите, са в резултат на различните основания, заради които не се приема предложението за допустимо. По време на обсъжданията някои казаха - да, съгласни сме, че министърът може да предложи отстраняване, но неговото предложение не може да бъде разгледано по никакви различни от дисциплинарното производство правила, а тези правила включват конкретно, точно и ясно изложение на фактическите обстоятелства, за които се твърди, че представляват нарушения или неизпълнение на задължения, или които са довели до уронване на престижа на съдебната власт, както и преценка за спазване на преклузивните срокове за образуване на производство.


Твърдените действия или бездействия са осъществени в по-голямата си част през миналата година, изтекъл е посоченият в ЗСВ шестмесечен срок от узнаване на нарушението и на това основание не може да се образува производство. Мисля, че четири или пет от осемте гласа против недопустимостта на предложението са именно такива, поне доколкото може да се съди по направените изказвания.


Главният прокурор Иван Гешев по време на изслушването във Висшия съдебен съвет в края на юли.

© Юлия Лазарова

Главният прокурор Иван Гешев по време на изслушването във Висшия съдебен съвет в края на юли.


Но в предложението на министъра се говори не само за действия, а и за бездействия на главния прокурор. Как е уреден въпросът за сроковете при бездействията?


- Въпросът за сроковете никак не е лесен, те се изчисляват по един начин за действията, по друг - за бездействията. Бездействие е например твърдяното необразуване на досъдебно производство по случая "Ало, Ваньо", който придоби публична известност.


Бездействието продължава във всеки един момент, докато това дължимо действие не е осъществено, а то е станало дължимо още от момента, в който прокурорът е получил законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление.


При твърдения за накърняване престижа на съдебната власт срокът тече от момента, когато действието е станало известно, тоест когато съответното деяние е разгласено извън органите на съдебната власт.


В дисциплинарната си практика сме имали редица случаи, когато заради изтекли срокове оставяме без разглеждане искането за образуване на дисциплинарно производство или прекратяваме на това основание вече образуваното. Понеже в случая става въпрос за различни действия и бездействия, за които се твърди в предложението на министъра на правосъдието, че представляват тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт и са основание за предсрочно освобождаване на главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, то за всяко от тях сроковете по чл. 310 ЗСВ текат от различен момент. Това трябваше задълбочено да се обсъди, но нищо подобно не се случи.


Възможно ли е да се събере в съвета изискваният от ЗСВ брой членове за иницииране на дисциплинарно производство срещу главния прокурор, след като импийчмънтът беше отхвърлен?


- Миналата година опитахме да инициираме такова производство, аз положих усилия да убедя колеги от съдийската колегия. Условието на закона за иницииране на дисциплинарно производство срещу член на ВСС, какъвто е по право и главният прокурор, е предложението да бъде направено от трима членове на прокурорската колегия или петима от пленума, което автоматично включва и членове на съдийската колегия сред петимата от пленума, дори означава, че вносителите на предложението могат да бъдат и само от съдийската колегия. Не се намериха четвърти и пети.


Но с колегата, който можеше да бъде четвъртият, имахме много задълбочено обсъждане и той смяташе, че изобщо е изключено провеждане на дисциплинарно производство срещу "тримата големи" - главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища.


През октомври м.г. и веднъж преди това, на заседания на пленума на ВСС бяха повдигнати въпроси за дейността на главния прокурор, но дебати по същество не се проведоха, главният прокурор се явява за малко в началото, прави едно декларативно изявление как предложението преследва политически цели, нарушава независимостта на прокуратурата и не се признават успехите в работата и т.н.


Главният прокурор не отговори на нито един конкретен въпрос по време на изслушването.Посочват се най-често успехите в пресичане на телефонните измами и битовата престъпност?


- Не знам какъв е успехът във връзка с телефонните измами или във връзка с конвенционалната или т.нар. битова престъпност, която, казват, е намаляла благодарение на действията на прокуратурата и то под ръководството на този главен прокурор. Това главният прокурор го говори още от началото на мандата си.


Един вид - може с корупцията да не сме постигнали кой знае какво, но пряко в помощ на хората срещу битовата престъпност успехите са факт. Първо, поначало прокуратурата не би следвало да приоритизира борбата с един вид престъпност за сметка на друга и по някакви неясни критерии да решава какъв да е приоритетът.


На следващо място, няма обективни и публично оповестени данни в какво се изразява успешната работа на прокуратурата при борбата с посочените видове престъпления, като например колко извършители са изправени на съд и осъдени.


Според говорителя на главния прокурор Сийка Милева фактите в сигнала на служебния министър Бойко Рашков срещу Гешев са "правно несъстоятелни", самият Гешев нарече сигнала "правно нищо".


- Ще оставя това без коментар. Лексиката, изразните средства, речта при изложението и като цяло комуникацията... Главният прокурор не отговори на нито един конкретен въпрос по време на изслушването. За мен например беше ново твърдението, че част от делата в Софийска районна и Софийска градска прокуратура се разпределят с разпореждане на административния ръководител, не сме го обсъждали, затова попитах главния прокурор дали е издавал такова разпореждане. Той не отговори на този въпрос. Неговата защитна теза по въпроса беше, че той не разпределял дела. Но никой не е твърдял, че е разпределял. Беше лесно да се отговори, да каже, че не е издавал такова разпореждане.


Не знам дали ви е направила впечатление разликата в изразните средства, в обосноваността, последователността и прецизността на изразяването като чисто говорене между вносителя на предложението и главния прокурор. Разликата в говоренето като юридически изказ, според мен беше шокираща. Защото месеци и години наред, покрай това говорене - какво представлявали упреците срещу прокуратурата, каква е целта им, от кого са инспирирани и т.н., съм имала случаи, в които, сядайки сама със себе си, съм се питала да не би аз да съм в заблуда. Толкова е масирано това говорене, толкова многословно, и практикувано от толкова много хора. Само че като заглъхна един сайт (бел. ред. "Правен свят"), който беше продължение на прессъобщенията на прокуратурата, интензитетът на това говорене намаля чувствително.


Направи ми впечатление и това, че колегите, които се изказваха по същество, изместваха фокуса на въпроса. Например за СРС-та акцентът в предложението беше не че тези данни са изнасяни по принцип, а че те са използвани не по конкретното наказателно дело, за което са разрешени и приложени и са изготвени ВДС -(веществени доказателствени средства), а са използвани за други цели.


Показателен е примерът с изнасянето на данни от СРС-та по делото срещу президентския съветник. Те не са по конкретното дело. Можело, казват, по решение на наблюдаващия прокурор да бъдат изнесени такива данни. Но фокусът не беше върху това. Фокусът е, че те се използват не за целите на наказателното производство, за което са разрешени, а за други цели. И това не са един и два случая.

Също така, по въпроса за използването на сила при нахлуването в президентството, акцентът беше за спазване принципа на пропорционалност, тоест за несъразмерната употреба на сила, а не изобщо за това дали съответните процесуално следствени действия били разрешени или не.


На кои въпроси още трябваше да отговори главният прокурор?


- На всичко трябваше да отговори. Тези въпроси се повдигат много пъти, и то отдавна, още когато започнаха гражданските протести с искане на оставката на главния прокурор. Дължат се отговори и за т. нар. нахлуване в президентството, и за изнасянето на данни от СРС-та и за бездействието по публично оповестени, знакови случаи, съдържащи данни за извършени престъпления. Но никога не се стига до конкретни отговори.


Какво е вашето обяснение за това солидно мнозинство в подкрепа на Иван Гешев. Тези членове са убедени, че главният прокурор си върши добре работата или това мнозинство е мотивирано от нещо друго?


- Питате ме да коментирам чуждо поведение, аз мога само да изкажа някакви предположения. Но ми се струва, че нито един от членовете на съвета не е толкова некомпетентен като юрист, за да не може да даде отговор на тези чисто правни, а и морални въпроси.


Моето убеждение е, че това не е искреното им разбиране. Естествено, веднага ще бъда опровергана от 20 души, че те точно така мислят, че това е убеждението им и че имат аргументи. Виждате, говори се много.

Прокурорската колегия се сля с кандидатурата за главен прокурор и това беше очаквано, след като цялата колегия беше издигнала номинацията на господин Гешев.
След това, не се видя нищо укоримо в поведението му, а от членовете, които са издигнали кандидатурата, е съвсем нормално да се изтъкват неговите професионални и нравствени качества, иначе няма да е обосновано. Може и да са убедени в неговите качества.


Членовете на прокурорска колегия всички до един са действащи прокурори и следователи (до избора им за членове на съвета). В последните дни четох един анализ колко е трудно да се промени начин на мислене, който е изграждан в продължение на десетилетия - за това че имаш началник, че той може да ти издава разпореждания, включително как да движиш или не движиш едно дело и ти си длъжен като действащ прокурор и следовател да изпълниш тези разпореждания.


Когато в целия ти професионален стаж такъв начин на работа е трупан, може би това е формирало действително вътрешно убеждение, че това е правилният начин на действие.

Ако си изградил такъв манталитет, на човек, който приема нареждания, това става част от твоята същност. Аз може би имам късмета, че през целия ми живот съм била съдия и не са правили много опити да ми се влияе по дела.


Как се доказва накърняване престижа на съдебната власт, което е основание за предсрочно освобождаване на тримата големи - чуха се укори, че докладът съдържал публикации от медиите?


- Накърняването на престижа на съдебната власт представлява по своята същност намаляване на авторитета, на доброто име на съдебната власт, както и на доверието на обществото в нея.


Престижът на съдебната власт отразява отношението на външни за съдебната власт лица към нея. Затова накърняване на престижа няма как да стане, без публично разпространяване на информация, която намалява авторитета, доброто име, доверието на гражданите в съдебната власт. Няма как изобщо да се говори за накърняване престижа на съдебната власт, ако не се стигне до някакви източници на информация, чрез които тези сведения са станали публично известни.


Когато си главен прокурор и правиш изявления пред медии с абсолютно ясното съзнание, че го правиш, за да стигне до широк кръг лица, не говориш в лично качествоВ конкретния случай това се установяваше с медийни публикации и с отзвук на публично разпространена информация, със становища на неправителствени организации. Накърняването на престижа изисква публично разпространяване, достояние на негативна информация до широк кръг лица извън съдебната система.


ВСС и отделните колегии имат достатъчно богата дисциплинарна практика във връзка с накърняването на престижа на съдебната власт, защото то е основание за наказание и винаги доказването е било допустимо с такива средства - материали от пресата, от медии, има и съответна съдебна практика на ВАС по такива казуси. Например, сред известните случаи са имотният скандал в Приморско, дисциплинарното производство на прокурор Светлозар Костов и други подобни случаи.


Как се определя границата между накърняването на престижа на съдебната власт и свободата на словото?


- По мое виждане, когато говори длъжностно лице и говори публично, и то по въпроси в предмета на неговите правомощия, не може да се приеме, че говори в лично качество. Това е защитна теза, която през последните години упорито и успешно се разпространява. Когато си главен прокурор и правиш изявления пред медии с абсолютно ясното съзнание, че го правиш, за да стигне до широк кръг лица, не говориш в лично качество. Ако си сред приятели, сред близки хора, в тесен кръг, тогава може може да се приеме, че говоренето е било в лично качество.


Става въпрос за елементи от изискванията за съответната длъжност. Не говорим за районен прокурор, който поради неопитност, недостатъчно знание за длъжността, която заема, може да си позволи подобно изказване, защото не разбира колко е значимо това, което прави и какво влияние ще окаже това, което говори. Но за главен прокурор или за председателите на върховните съдилища и за други магистрати на ръководни длъжности, според мен не може да се приеме, че избирателно могат да говорят ту в длъжностно качество, ту в лично качество, повтарям, особено когато правят това пред медии, чрез средства за масово осводомяване или чрез нарочно съобщение.


Публично по време на обсъждането заявихте, че бихте подписали искане за отстраняването на главния прокурор. Към вас се присъедини и председателят на ВКС Лозан Панов. Има ли още трима души в съвета, които биха ви подкрепили. Има ли въобще такъв разговор?


- Не съм говорила с всички членове, но аз затова направих изказването си публично на пленума. Всеки който би искал, би могъл да ми се обади и да каже - аз съм третият, четвъртият или петият. Не мисля, че към настоящия момент има петима души, които да подпишат такова искане.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Съвсем скоро ще им лъснат зависимостите на всички ВСС, които крепят Каскета. Рашков вече предаде в комисията списъка с високопоставени държавни служители със сметки в швейцарски банки.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2821 Любопитно

  И защо да не е стабилно? Защото олигарските "поръчаха" Гешев, а останалите от ВСС трябва да скочат и заиграят по свирката им? Двете дружки на Лозанчо явно много страдат от неуспешната ченгесарска акция на комунистите - Рашков и Стоилов.

 4. 4 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Весело

  ...... : какво Мнозинство зад Гешев бе Дишева ? Какво "мнозинство" зад Висшият съдебен съвет стои?....... Един вагон нямате бе?

 5. 5 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  БСП (комунисти) винаги са държали цялата съдебна система в кървавите си ръце и когато изпуснаха главния прокурор, и той им подгони олигарсите – почнаха да повръщат кръв!
  НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ВИНАГИ ПРОБЛЕМИТЕ В ДЪРЖАВАТА И СРЕД ХОРАТА ЗА УСЕЩЯАНЕТО ЗА ДЪЛБОКА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ ИДВАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪД...., САМО ОТ ТАМ!!!

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Всеки със зависимостите си.

 9. 9 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Гешев спокойно ще дочака края на мунчовия мандат. Това е големият страх и оттам идва тази истерия.

  Няма мрак, който светлината да не може да разсее.
 10. 10 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 834 Неутрално

  Пълно е тук с проГешевите тролове.

 11. 11 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4182 Неутрално

  Каскетът на Републиката яко се е окопал и няма скоро да бъде изхвърлен от поста си!

 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5378 Гневно

  Пълно е тук с проГешевите тролове.
  —цитат от коментар 10 на ck


  Защото Гешев е радост!

 13. 13 Профил на kwy38371721
  kwy38371721
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Стабилно ще е ,защото това мнозинство не играе по музиката на олигарсите.

 14. 14 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Гешев е ключа към развалянето на корупцията. И е чудесен барометър - който го подкрепя, е затънал в схеми и корупция. Наистина е точно толкова просто.
  Статуквото - към което се присъединиха и дилетантите от ИТН - е заинтересовано Гешев да остане недосегаем. Няма разследване - няма съд.

 15. 15 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1114 Весело

  леле како..😁😁😁😁

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 16. 16 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1114 Весело

  сега сериозно...това остана единствевата власт неовладяна от евразииците. колкото и гешов да е нелицеприятен, трябва да го браним. ако го махнат ставаме задуняйская. гадно е, но там е щанса ни🤢

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK