Идеите на "Капитал"

150-те най-често използвани думи в идеите на "Капитал"

© Wordle.net

150-те най-често използвани думи в идеите на "Капитал""Идеите на "Капитал" събира предложения на различни експерти за мерки срещу най-сериозните проблеми в България – икономическата криза, ниската конкурентноспособност, корупцията и организираната престъпност и слабостите на публичния сектор. Целта е да покажем кои са най-важните промени, които следващото правителство трябва да предприеме в шест приоритетни области – икономика, климат и енергетика, образование, здравеопазване, социална политика и правосъдие и вътрешен ред.


Поканихме партиите да ни изпратят програмите си за управление на страната, които да обобщим за читателите в шестте области. Разработихме и специална функционалност на Dnevnik.bg/Izbori2009/Programi , която позволява да сравните всяка от прогрмите с тази на друга партия.
Месец преди изборите повечето партии нямат официално представени програми за управление на страната.


Икономика

Макроикономика

- запазване на валутния борд при сегашния валутен курс до влизането в еврозоната
- договаряне на бързо влизане на България във валутния механизъм ERMII и приемане на еврото
- балансиран бюджет
- преструктуриране и подобряване на производителността на публичния сектор
- договаряне на достъп до външно финансиране, за частично компенсиране на очаквания отлив на инвестиции, при подържане на здравословно ниво на държавния и - държавногарантиран дълг: МВФ - за покрепа на платежния баланс, Световната банка - за подкрепа на реформите; възстановяване на достъпа до европейските фондове; насърчаване на частни проекти и проекти на общините по програми на частни кредитори
Конкурентност

- подобряване на институционалната среда - върховенство на закона, защита на права на собственост, ограничаване на корупцията
- реформи за подобряване на бизнес средата - опростяване и намаляване на лицензионните режими; подобряване работата на регулаторите; ефективност на администрацията
- запазване на сегашните нива на преките данъци
- намаляване на осигурителните вноски, за сметка на преструктуриране на бюджетните разходи
- стратегия и инвестиции в инфраструктура, които да подпомогнат транспорта, търговията, туризма, инвестициите в реалния сектор, селското стопанство и да са
- адекватни на бъдещите бизнес модели в енергийно ефективни и "зелени" икономики - пътища, железопътна инфраструктура; ВиК; градска инфрастуктура
- продължаване на реформите в образованието и науката (вижте акцентите в сфера "Образование")


Секторни политики

- стимулиране на инвестициите в енергийна ефективност и технологии за алтернативна енергия
- реформиране и либерализация на енергийния сектор (подробности в програма "Енергетика")
- политики за развитие на земеделието, така че да се отговори на очакваното глобално повишаване на търсенето на земеделска продуктия
- стратегия за развитие и промотиране на интегриран туристически продукт


Климат и енергетика


Целите, които България трябва да си постави в областта на енергетиката:

- Нисковъглеродна енергийна сигурност
- Диверсификация и децентрализация на енергийните източници
- Рязко подобряване на енергийната ефективност
- Значително намаляване на енергийните разходите на гражданите


Мерки за постигане на тези цели:

- Създаване на ново Министерство на климата и енергетиката, което да обвърже всички енергийни проблеми на България с националните и международните климатични политики
- Стимулиране на развитието на вятърната и слънчевата енергия и на биогоривата от второ поколение
- Изграждане на интелигентна електрическа мрежа, чрез която всеки безпроблемно да може както да купува, така и да продава електроенергия
- Създаване на национален фонд, който да финансира чрез банките в страната ремонта на всички сгради, които се нуждаят от подобряване на енергийната им ефективност. Фондът да се финансира от търговията с емисии, държавния бюджет, частни инвеститори и от спестените разходи за енергия
- Насочване на значителни инвестиции в модернизация на обществения транспорт в големите градове и на железопътните линии в страната
- Създаване на условия и стимули за използване на алтернативен транспорт и екологични горива, както и на схеми за повишаване на градската мобилност
- Финансиране на научни изследвания в областта на климатичните промени, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия
- Опростяване на режим за използване на геотермална енергия в страната
- Провеждане на продължителни и интензивни информационни и образователни кампании за възможностите на всяко отделно домакинство да намали енергийните си разходи и да се повиши енергийната ефективност на домовете
- Гарантиране на пълна прозрачност на инвестициите, и особено на всички форми на държавна подкрепа, за енергийни проекти


Образование


Предучилищно образование

Въвеждане на задължително и безплатно предучилищно образование за всички деца


Училищно образование

- Разработване на система за рязко подобряване на дисциплината в училище
- Подобряване на метода на обучение – материалът в училищата и начинът на преподаване трябва да поощряват аналитично мислене, разсъждение и решаване на проблеми, а не наизустяване
- Въвеждане на едносменен режим на обучение и намаляване на броя ученици в клас на максимум 26 ученика
- Специална програма за ликвидиране на функционалната неграмотност сред деца и възрастни. Според PISA 28.8% от 15 годишните могат да четат и пишат, но не разбират смисъла на прочетеното
- Промяна на обучението в осми клас (т.нар. "подготвителен") с въвеждане на останалите общообразователни предмети.
Изграждане на работеща система за обучение на деца със специални нужди
- Осигуряване на допълнителен ресурс и наблюдение за училищата с ниски образователни стандарти с цел преодоляване на различията в качеството на преподаване и успеваемостта на учениците
- Доразвиване на въведеното през последните години външно оценяване и поощряване на финансовата и управленска самостоятелност на училищата
- Пълна прозрачност на директорските назначения, които трябва да са единствено и само на конкурсен принцип, базиран на управленска способност и способност да придвижва училищните стандарти постоянно напред
- Организиране на консултации по кариерно развитие още в ранния гимназиален етап
- Задължителен английски език във всички етапи на училищното образование
- Привличане и задържане на добрите учители, които да получават и по-добро възнаграждение
- Включване на частните училища в конкуренцията за предоставяне на образователни услуги, чрез субсидия за издръжка на всеки ученик
- Интензивно развитие на условията за активен спорт в училищна възраст и увеличаване на часовете за физичеко възпитание
- Увеличаване на възможностите за извънкласни занимания
- Рязко повишаване на дела на качествени образователни програми в националните медии, които получват честоти или субсидии от държвата


Висше образование

- Повече автономност на висшите учебни заведения с минимална намеса на Министерството на образованието и науката
- Засилване на връзката образование – пазар на труда чрез прогнозиране на нуждите на работодателите от служители и професии и кариерни консултации за студентите
- Поощряване на конкуренцията между висшите учебни заведения и съставяне на техен ежегоден рейтинг от Агенцията по акредитация, студенти и работодатели
- Проучване на възможността да се преобразува БАН в мрежа от учебно-изследователски институти, афилиирани към университети и проектно финансирани и самофинансиращи се звена
- Участие на поне двама експерти от международни акредитационни агенции в управлението на Агенцията по акредитация


Здравеопазване


Цели:

Преструктуриране на здравно-осигурителната система на базата на:


- Намаляване на тежестта на задължителното здравно осигуряване за бизнеса и гражданите
- Ефективно управление на средствата от здравно-осигурителни вноски
- Демонополизация на здравно-осигурителната система
- Подобрен достъп до медицинско обслужване за гражданите
- Рязко повишаване на качеството на медицинските услуги


Мерки за постигане на тези цели:

- Подготвяне на цялостен пакет за реформа на здравеопазването
- Промяна на финансирането на здравната система чрез въвеждане на конкуренция и разбиване на монопола на НЗОК, като се дадат законово равни възможности на частните здравно-осигурителни фондове и НЗОК за привличането на задължителните здравни вноски и допускане на свободно договаряне между здравните фондове и лечебните заведения
- Намаляване на дела, който бизнесът и гражданите плащат от задължителната здравно-осигурителна вноска и запазване на размера на участието на държавата
- Стимулиране на доброволното здравно осигуряване под формата на допълнителни здравно-осигурителни вноски, здравно застраховане и др
- Запазване на принципа на солидарност само за 50% от задължителните здарвно-осигурителни вноски, а останалата част от средставата да се водят в индивидуални партиди на осигурените и те да имат възможност да ги контролират лично
- Въвеждане на граждански контрол (чрез участие на пациентските организации) в управлението на здравно-осигурителните фондове и каси
- Предложение за приватизация болниците с максимално открити и прозрачни процедури, като се привлича интересът на чуждестранни стартегически инвеститори с дълъг опит в сектора. За тази цел да се проведе маркетингова кампания в успешни болници в ЕС


Социална политика


Пазар на труда

- облекчаване на условията за назначаване и за освобождаване на служителите, стимулиране на мобилността на работната сила - целта е да се осигури по-голяма гъвкавост на пазара на труда
- регламентиране на различните форми на гъвкава заетост - временна заетост, надомен труд, работа от разстояние
- въвеждане на система на гъвкаво работно време, за да се запазят работните места в условията на криза и намалели поръчки
- стимулиране на инвестициите в образование и допълнителна квалификация на работната сила - чрез договаряне на повече финансови схеми по оперативна
- програма "Човешки ресурси", отпускане на кредити за обучение при облекчени условия (гарантирани от държавата)
- създаване на информационна система, която да следи актуалните потребности на бизнеса от работна ръка и да осъществува връзката с образователната система
- разработване на пакет от мерки за включване на трудово неактивните лица


Доходи

- приоритетно обвързване на индексирането на доходите, включително в бюджетната сфера, с производителността на труда
- съобразяване на нивото на минималните осигурителни прагове с производителността и икономическата ситуация
- връщане на семейното подоходно облагане


Пенсионна система

- намаляване на общата осигурителна тежест с 5 %
- приоритетно развитие на капиталовите пенсионни схеми (вторият и третият стълб в пенсионната система) - чрез увеличаване на дела на вноската в задължителната - лична пенсионна сметка и данъчно стимулиране на доброволното осигуряване. Така ефективно ще се насърчава декларирането на реалните трудови доходи.
- въвеждане на мултифондовете - възможност осигурените сами да избират вида инвестиционни портфейли, в които да се инвестират личните им пенсионни вноски
- увеличаване на лимита на пенсионните фондове за инвестиции в облигации и в акции
- промяна в законодателното уреждане на Сребърния фонд - гарантиране на независимост на мениджмънта на фонда от изпълнителната власт в лицето на
- финансовия и социалния министри, увеличаване на възможността за инвестиции в облигации и ДЦК
- въвеждане на лични осигурителни вноски за категориите лица, които се осигуряват от държавата (държавни служители, военни, полицаи и работещи в съдебната система) и адекватност на държавните осигуровки за тези лица


Социални услуги

- засилване на процеса на деинституционализация на децата, лишени от родителска грижа, развитие на модела на защитените жилища
- аутсорсване на повечето дейности на неправителствени и благотворителни организации
- въвеждане на допълнителен бонус от Държавният пенсионен фонд към пенсиите на възрастните хора над 75 г. заради обективното увеличение на здравните им разходи


Правосъдие и вътрешен ред


Правосъдие

- Цялостно преразглеждане на Конституцията в частта й, отнасяща се до съдебната власт
- Изваждане на прокуратурата и следствието от съдебната в изпълнителната власт
- Разширяване на кръга от субекти, които могат да сезират Конституционния съд, създаване на възможност за индивидуална жалба
- Избиране на членовете от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет с 2/3 мнозинство в парламента, за да се пресекат тесните политически назначения
- Ясни и прозрачни правила за назначения и кариерно израстване в съдебната система. Ясни и адекватни правила за оценка работата на магистратите
- Провеждане на обществена дискусия с кандидатите за административни началници в прокуратурата и съдебната власт
- Лустрация за служителите и сътрудниците на бившата ДС в съдебната власт
- Изграждане на единна информационна система, която да свърже правоохранителните органи
- Прозрачност на съдебната практика - всички съдебни актове и протоколи от съдебни заседания да са достъпни в интернет. Преустановяване на практиката за масово разглеждане на дела при закрити врати


Вътрешен ред

- Създаването на нови Наказателен и Наказателно-процесуален кодекси - степенуване на наказанията; декриминализация на леките простъпки; премахване на формалността при доказване
- Цялостна реформа на МВР - закриване на излишните звена; реформа на обучението на служителите на МВР (униформени полицаи, разследващи полицаи, оперативни работници)
- Създаване на "елитно" звено в рамките на МВР, което ще се занимава само и единствено с организираната и тежката престъпност, в т.ч. и отвличанията
- Създаване на цялостна реформа в сектора за сигурност - преразглеждане на функциите на ДАНС, създаване на закон за НСО.
- Реформа на Националната разузнавателна служба
- Реформа в сферата на финансовото разузнаване, създаване на работещи механизми за превантивна дейност


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Фен
  *****
  Неутрално

  А нещо, някъде, просто така... линк да сложите към това дето пише за него?

 2. 2 Профил на Aleko
  Aleko
  Рейтинг: 1416 Весело

  Мога да кажа само едно голямо БРАВО Капитал. Най-големите сте отново. Ако имаше повече интелигентни и активни хора като вас България щеше да е на друго ниво. Успех в начинанието и нека всеки един българин на помогне с нещо в постигането на тези цели.

 3. 3 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 736 Гневно

  Абе, ДНЕВНИК!
  Как си позволявате такива груби грам. грешки, бе ей!
  "униформени полицаЙ, разследващи полицаЙ"

 4. 4 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 736 Неутрално

  Пардон, КАПИТАЛ било, не ДНЕВНИК

 5. 5 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много хубава идея. Поне на думи мога да разбера какво всяка паритя предлага. На дела ке видим, колкот толкова....

  Peshkata
 6. 6 Профил на Мечтател
  *****
  Неутрално

  Копирах си целият материал!
  Дано дочакам нещо от това да се осъществи!
  Ако това стане ще бъдем най уредената държава.
  Бих казал: Швейцария на Балканите!

  Ще бъде много хубаво ако се приемат като фундаментални няколко неща:
  1. Върховенство на законите и безкомпромисното им прилагане.
  2. Инвестициите в образованието да бъдат основен приоритет. Те са с дългосрочен ефект и осигуряват доброто бъдеще на цялата нация.
  3. Инвестициите в инфраструктурата, най вече в пътищата, са с непосредствен ефект и повишават ефективността на всички дейности в страната и привличат средства от чужбина.
  4. Намаляване до минимум на административните пречки в живота и дейността на хората чрез премахване на излишните разрешителни режими, електронно правителство, обслужване на едно гише и т.н.

 7. 7 Профил на himik
  *****
  Неутрално

  "Въвеждане на задължително и безплатно предучилищно образование за всички деца"

  Това ни връща в годините на комунизма - насилствено (з/о е задължително) отнемане на невръстни деца от родителите им точно в период, когато се изгражда детската емоционалност и себеувереност.


 8. 8 Профил на Petar
  *****
  Неутрално

  Само дето Капитал са забравили науката - явно според Капитал БГ няма нужда от наука

 9. 9 Профил на ха!
  *****
  Неутрално

  Няколко важни щрихи:
  - концесия на инфраструктура за която няма пари в бюджета
  = АМ Черно море - приоритет (ще спомогне за развитие на туризма)
  = АМ Рила
  = Летище Русе

  - пълна модернизация на сектор сигурност (МВР, ДАНС, НСО, Гражданска защита), както и на митниците + съкращаване на 50% от администрацията в МВР - от 63 000 служители само 32 хиляди души са полицейски служители, а останалите 31 000 работят в администрацията

  - адекватни мерки срещу укриването на данъци, акцизи - - За една година от републиканския бюджет на България, чрез източване на ДДС, укриване на данъци, невнесени акцизи и митнически измами, се губят над 2.5 млрд. лв. - с тези 2.5 млрд. лв. средната учителска заплата за страната може да стане 1000 лв., а всички пенсионери над 70 години могат да получат пенсии от 500 лв.

 10. 10 Профил на nemo
  *****
  Неутрално

  за да се случи всичко това, трябва Иво Прокопиев да стане премиер? не, благодаря.

 11. 11 Профил на Мишелов
  Мишелов
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Много положителни идеи са изложени, но и някои,които според мен са не добре издържани:
  1. "Създаване на ново Министерство на климата и енергетиката, което да обвърже всички енергийни проблеми на България с националните и международните климатични политики"(България е единствената страна с толкова много министерства - 16,още едно!!???! - стига де те и без това другите не работят)
  2. "Промяна на обучението в осми клас (т.нар. "подготвителен" с въвеждане на останалите общообразователни предмети.
  Изграждане на работеща система за обучение на деца със специални нужди" - за това също не съм съгласен, аз съм бил в подготвителен клас...ако нещо съм научил за немския език то е било тогава...подготвителния клас е нещо добро!
  Другите области не мога да ги коментирам, защото не са ми в компетенцията, но като изключим тези и добавим още няколко изложената концепция е добра...За съжаление, намаляването на осигурителните вноски е невъзможно в сегашните условия,в които един работещ издържа трима неработещи...

 12. 12 Профил на aaa
  aaa
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Относно образованието и науката най-важният въпрос е процента от БВП, който се отделя за тях. В момента и в двете области сме най-зле в Европа. Ако процентите не се увеличат и ако учителството и научната работа не се превърнат в привлекателни професии, всички други мерки и програми ще представляват просто губене на време, хартия и мастило.

  Дървен философ
 13. 13 Профил на krankito
  krankito
  Рейтинг: 458 Разстроено

  Много хубаво звучи така написано, но реално никой проект не може да се реализира при сегашната корупция и мудна администрация. А и с темповете на харчене на държавния бюджет от управляващата коалиция преди изборите, съм убеден че ще приключим с дефицит или с значително намалени валутни резерви. Според мен първо е необходимо да се поправи системата като цяло и да се стимулират принципи като прозрачност, подкрепа на общия интерес а не на частния, законност и т.н. Време е да започнем да изграждаме силно гражданско общество. Така ще постигнем много.

 14. 14 Профил на Анонимен
  *****
  Неутрално

  Това всичко в сферата на пожеланията ли е? Направете и една по-развита програма, за да се видят по-подробно мерките и средствата за постигане на целите. Напр. какво е "ограничаване на корупцията" и "ефективна администрация": пожелания ли са, какво са?!? Има добри предложения, ама е малко рехава тази програма.
  А поместените в Дневник програми: първо има само две или три програми и второ: това официални програми ли са?!?!? Приличат на написани от студент първа година - даже са по-зле?!?! Не е нормално една партия да няма официална платформа, с която ще управлява. На базата на какво очакват хората да гласуват за тях.
  И после защо не се гласува. С какво конкретна партия или кандидат стигат до хората? Вместо да публикуват платформи и конкретни измерения, виждаме само "Ако гласуваш за Бойко, получаваш Костов" и други откровени тъпотии.

 15. 15 Профил на евро
  *****
  Неутрално

  Здравеопазване?
  Изискванията:
  Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2007 г. за влиянието и последиците от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар
  2. Отбелязва, че държавите-членки не подкрепят в достатъчна степен здравните грижи, в резултат на което правата на пациентите са ограничени
  Правосъдие и вътрешен ред
  - Разширяване на кръга от субекти, които могат да сезират Конституционния съд, създаване на възможност за индивидуална жалба
  РЕШЕНИЕ № 5по конституционно дело № 2 от 2008
  РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)
  по дело 531/06 на ЕС 19 май 2009 година
  Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2007 г:
  "65. Призовава Комисията да укрепи своята политика на преследване на нарушенията на законодателството на ЕС, за да се гарантира придържането от всички държави-членки към практиката на Европейския съд и всички европейски пациенти, независимо от тяхната страна на произход, да могат да се възползват от правата си, предоставени им от договора"
  Не програми,а права!!!!


 16. 16 Профил на Знайко
  Знайко
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Реформите за висшето образование предложени от "Капитал" са по-скоро вятър и мъгла отколкото конкретни мерки. И разбира се липсва най-важната - цялостна подмяна на преподавателите в университетите с по-млади и с по-разчупено мислене...

  Не разбира, но говори
 17. 17 Профил на 9.8N
  *****
  Неутрално

  само дето не разбрах кой ще изчисто кенефа?

 18. 18 Профил на Киров
  *****
  Неутрално

  Доста написано и много малко конкретика. На хората им писна от фрази с общо звучене.
  Ето цитат: "подобряване на институционалната среда - върховенство на закона, защита на права на собственост, ограничаване на корупцията". Ами да вземат да предложат нещо конкретно: "държавен служител уличен в корупционни схеми няма право да заема държавна длъжност в течение на три години. При доказано вземане на рушвет забраната за заемане на държавна длъжност става безсрочна." Това е един пример. Какво искат да кажат с това "Върховенство на закона- бла, бла, бла!" За всеки отказ противоречащ на законово основание държавата изплаща компенсации на засегнатите физически/юридически лица в размер не по-малък от трикратния размер на средната работна заплата в държавния сектор, а виновното служебно лице носи административно наказание и задължително се изпраща на опреснителен курс. Ей такива конкретни неща искат да чуят хората. Липсата им показва или липса на управленски идеи или нежелание за установяване на прозрачни и ясни правила на обществения живот. Защо не се проведе конкурс сред населението без юридическо образование, като издържалите го на случаен принцип да се назначават за съдебни заседатели. Пред същите след пледоариите на обвинителите и адвокатите на страните, съдиите да излагат юридическите аргументи за присъдата и нейния размер, като делът на съдийското решение да е да речем не повече от 30% с тежест спрямо решението на заседателите. В резултат на тайно гласуване да се огласява и присъдата. Всички свидетели по знаковите дела да се включват в програми за защита на свидетели и ред още такива мерки. Просто си мисля, че няма политическа воля да се решават проблемите на страната.

 19. 19 Профил на ир
  *****
  Неутрално

  пичове, айде по-сериозно, и БСП би се справила по-добре

  Климат и енергетика

  Целите, които България трябва да си постави в областта на енергетиката:

  - Нисковъглеродна енергийна сигурност- УОТ ДЪ ФАК ИС ТХИС
  - Диверсификация и децентрализация на енергийните източници - ХУБАВО, НО КАК
  - Рязко подобряване на енергийната ефективност - БРИЛЯНТНО, НО КАК
  - Значително намаляване на енергийните разходите на гражданите - ОЩЕ ПО-ДОБРЕ, НО КАК

  ТАКА НАПИСАНИ, МЕРКИТЕ СА АБСОЛюТНА ПЛЯВА. САМО ДЕТО СТЕ ИЗХАБИЛИ ЕДНО ДВЕ ДРЪВЧЕТА

 20. 20 Профил на миле поп йо мен
  *****
  Неутрално

  Пътят към ада е посипан с добри намерения! "Капитал", звучите малко кухо. Не целя да ви обидя, защото вие сте любимия ми вестник и досега твърде малко разочарования сте ми поднасяли. Но, моля, каква е тази "пролетарска реторика" сега? Това, за което чета, че и наблюдавам да се случва по света и около нас..., нима тези "вълшебни" клетви и вричания ще помогнат? На загиващата ни планета? На бездуховното ни общество? На алчния световен "дух"? Все още чакам някой смелчага да започне да се бори за някакви генерални промени..., каквито и да са те. Страна без автомобили, училище без насилие, икономика без "тайни клаузи"... Мда! Звучи истерично, защото Печалбата е важно нещо, но поне е някаква кауза. Ако считате, че "подобряване на дисциплината в училищата и стимулиране на аналитичното мислене..." са нови идеи, то яво има нещо сбъркано в цялата схема. Това са нормални неща и учителите, които са призвани да бъдат преподаватели, изобщо не биха коментирали дали това трябва да се случва. Основите на нещата първо се полагат и после се строи върху им. А света строи бъдещето си без да полага темелите. За да се промени света, не ви трябват добрите намерения. Правете нещата, както трябва да се правят, мислете повечко и не хитрейте. Безплатен обяд...! - знате си го. Уф! Много поучаващо се получи. Съжалявам. Просто такива "тартаносвания" и в този стил твърде много са били афиширани на тоз' свят.

 21. 21 Профил на 228
  228
  Рейтинг: 466 Неутрално

  а защо всички обосновани критики към вестника се посрещат толкова негативно? всички са с минуси? феновете на прокопиеви с настървение полагат гърди на амбразурата?!

 22. 22 Профил на Alex
  *****
  Любопитно

  Българи, Юнаци,

  имам чувството, че при 80% от коментарите е скрита (малко) злоба, комплекси и демонстрация!?

  Кажете нещо весело, помогнете с нещо, и бъдете искрени, като пишете. Сутрин отварям да си чета Капиталчето, да се мотивирам, защото работя поредния Уикенд, също така по този начин да се стимулираме всички. Като чета внимателно коментарите, ме лъха странна миризма!?

  Дано се замислите по този казус и успех, защото кризата още не е достигнала устрието

  Късмет !

 23. 23 Профил на Горския
  *****
  Неутрално

  А защо няма идеи в областта на околната среда?

 24. 24 Профил на ха!
  *****
  Неутрално

  Също така въведете облагане на хазарта с ДДС, това ще компенсира намалението на осигуровките.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK