Управленските идеи на БСП предвиждат забрана за офшорките да получават държавни пари и поръчки

Управленските идеи на БСП предвиждат забрана за офшорките да получават държавни пари и поръчки

© Анелия НиколоваОфшорните компании  да не могат да сключват сделки с държавата, общините и фирмите с държавно участие, да получават финансиране от държавния бюджет и евросредствата и да са страна по договори за изпълнение на обществени поръчки (в т.ч. като доставчици и подизпълнители) - това е една от управленските мерки, предвидени в т.нар. "План Орешарски".


Националният съвет на БСП утвърди днес приоритети на програмното правителство, озаглавени "Път към стабилизация и развитие". Проектът беше представен от Пламен Орешарски, който беше гласуван от пленума за кандидат за премиер на програмно правителство с мандата на левицата.


"Дневник" публикува извадки от приоритетите, обобщени в "Укрепване на демокрацията и заздравяване на държавността", "Възстановяване на икономическото развитие и насърчаване на предприемачеството" и "За повече солидарност и социална справедливост". В документа не се споменава нищо за отмяната на плоския данък и въвеждането на прогресивно подоходно облагане, за каквото се обяви Конгресът на БСП, нито за рестартирането на проекта АЕЦ "Белене". С тези програмни намерения Орешарски отива на преговори с ДПС и "Атака", както и с извънпарламентарни партии, синдикати и работодателски организации за подкрепа на програмен кабинет.
В края на документа се прави уточнението, че програмните управленски намерения са разработени на база на публичната информация за финансовото и икономическото състояние на страната. При наличие на скрити дефицити и задължения в публичния сектор прилагането на част от мерките с финансово изражение ще се затрудни, а ефектите ще се разтеглят във времето.

Три групи най-неотложни стабилизационни мерки:


1. За подкрепа на домакинските бюджети на социално слабите граждани


- Въздържане от ново увеличение на цената на електроенергията. Преглед и промяна на ценообразуването. Въвеждане на двутарифна система с по-ниски цени за определен минимум (до определено количество консумирана енергия цената да е по-ниска, а после да скача - бел. ред.). Разширяване на системата за енергийно подпомагане.


- Промяна в политиката на ценообразуването на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление.


- Финансово подпомагане на домакинствата с ученици, които ще бъдат първокласници тази есен чрез увеличаване на еднократните целеви помощи.


- Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови бройки на временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица


2. За подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемчивостта


- Преустановяване на прекомерния административен натиск върху бизнеса. Отказ от практиките за използване на приходните агенции да силов натиск върху данъкоплатците. Промяна в режима на глоби и санкции и замяната им с предписания при допуснати нарушения от формален характер.


- Намаляване на държавните и ведомствени такси, особено при стартиращ бизнес.


- Ускорено разплащане на държавата по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС. Разработване на график за издължаване при просрочените задължения.


- Установяване на права на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка за плащане на задължения към бюджета.


- Решителни мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно общностни доставки.


- Финансово-икономическо ребалансиране на енергетиката и установяване на стабилитет и предвидимост в цените на електроенергията. Възстановяване на условията за износ на електроенергията за по-добро натоварване на мощностите и на въгледобива.


3. За укрепване на държавността


- Нов модел на взаимодействие между парламента и правителството - редовни отчети на изпълнителната власт по програмата за управление, нов тип парламентарен контрол.


- Предприемане на незабавни мерки за овладяване и ограничаване на битовата престъпност.


- Възстановяване на баланса на функционалност и компетенции между МВР и ДАНС.


- Преустановяване на практиката на безразборното използване на СРС чрез надежден и независим надзор върху тях.


- Спешно обсъждане и актуализиране на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС за 2014-2020 г. с участие на неправителствения сектор.


Пакет програмни намерения:


1. Нормализиране на стопанската среда:


- Отказ от популистко-пропагандното и поради това хаотично и непремерено "говорене" от страна на висши правителствени кръгове.


- Стопиране на практиката недостигът на данъчни приходи да се запълва от неданъчни - глоби и санкции.


- Възстановяване на статута на държавата като изряден платец.


2. Координираща роля на държавата в икономиката:


- Осигуряване на отговорно управление на държавните предприятия и държавната собственост с цел предотвратяване на фалити и запазване на работни места.


- Оценка на резултатите от провежданите политики на приватизация и концесиониране на компаниите от сектора на т.нар. естествени монополи. Функционално укрепване на регулаторните органи.


- АЕЦ "Белене" и преговори по арбитражните искове на страната. Развитие на ядрената енергетика като високотехнологичен сектор на икономиката.


- Нов режим за обществените поръчки с цел прозрачност, гарантиране на равни условия за участие.


- Активна роля на държавата като инициатор и по-активен координатор на частните инвестиции. Насърчаване на местната инвестиционна активност и целенасочени усилия за привличане на чужди инвестиции.


- Дялово участие на държавата в стартиране на перспективни високотехнологични производства чрез апортиране на активи или при формиране на капитала на съответните търговски дружества в партньорство с иновативни компании със солидни пазарни позиции. Държавна подкрепа и финансиране на иновационно-внедрителска дейност.


- Противодействие срещу тенденцията на изкуствено монополизиране на цели сектори в икономиката. Ревизия и промяна на лобистки закони, които предпоставиха създаването на такива. Предприятията със значително пазарно влияние и дял да оповестяват информация като публичните дружества на борсата.


- Стъпки за реализация на стратегия "Произведено в България". Регулации на спекулативни търговски вериги с цел свиване на маржовете между цени на едро и на дребно, особено на земеделски продукти.


- Задължителна оценка за въздействието на всички нови законови и нормативни актове, особено за тежестта върху малките и средните предприятия (тезата е лансирана още в края на миналия мандат от председателя на ДПС Лютви Местан - бел.ред.).


- Въвеждане на ограничения на фирмите с неясен краен собственик (офшорни компании) да сключват каквито и да са сделки с държавата, общините и фирмите с държавно участие, да получават финансиране от държавния бюджет и евросредствата и да участват и да са страна по договори за изпълнение на обществени поръчки (в т.ч. като доставчици и подизпълнители).


- Опростяване на процедурите за фалити и несъстоятелност.


- Оздравяване на БДЖ. Изграждане на континерийни терминали на пристанищата ни и международните пътни коридори.


- Икономизиране на външната политика и дипломация за излизане на българските износители на пазарите на страни извън ЕС.


3. Облекчаване на достъпа до финансови ресурси на малки и средни фирми:


- Институционализиране на специализирани фондове към Банката за развитие за финансиране на стартиращи (рискови) стопански инициативи.


4. Гарантиране на усвояването на средствата от ЕС и международното сътрудничество:


- Кризисен план за спасяване на изпълнението на проектите за пътна инфраструктура по оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г.


5. Укрепване на аграрния сектор:


- Подкрепа на дребните и средни земеделски производители чрез осигуряване на европейско финансиране на стопанства до 10 дка чрез осигуряване на субсидия до 1500 евро на стопанство  и въвеждане на таван на субсидията до 300 000 евро на стопанство, като освободените средства се предоставят за преразпределение на стопанствата, свързани с производството.


- Субсидиране на секторите зеленчукопроизводство, трайни насаждения и животновъдство до равнището на останалите страни от ЕС въз основа на правото до 15% от директните плащания да се предоставят целево за слаби сектора на отрасъла.


6. Образование и квалификация:


- Възстановяване на средните професионални училища по базови професионални направления и засилване на професионалната подготовка на обучаващите се в средните и общообразователните училища.


- Професионални стажове на учениците и студентите и заключително обучение на бъдещите работни места.


- Обвързване на държавното финансиране за университетите с практическата реализация на подготвяните от тях кадри, като предпоставка за по-тясна обвързаност между образованието и практиката.


- Държавното съфинансиране на програми, обезпечаващи първо работно място за завършили висше образование.


7. Пазар на труда и заетост:


- Създаване на възможност за гъвкав трудов паза чрез въвеждане на минимална часова работна ставка и за работа на 2-3 и повече работни места.


- Дипломатически усилия за премахване на всички ограничения за наемане на български работници в страните от ЕС.


- Постигане на напредък с намаляването на младежката безработица чрез прилагане на т.нар. "Гаранция за младежта".


8. Ефективност на публичните финанси:


- Запазване на Валутния борд и фиксирания курс и до пълното членство в Еврозоната.


- Дългово финансиране само на продуктивни публични разходи и на програми за подкрепа на бизнеса.


- Възстановяване на процеса на фискална децентрализация като поетапно се преотстъпват ресурси и функции от централната към местните власти.


9. Политика по доходите:


- Повишаване на минималната работна заплата при отчитане на ръста на продуктивността на труда, инфлационните темпове и конкурентоспособността на българската икономика.


10. Стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца:


- Увеличаване на размера на детските надбавки.


- Увеличаване на майчинските за втората година до минималната работна заплата


11. Качество на образованието:


- Нов закон за професионалното образование


- Въвеждане на таван за таксите за обучение на студентите.


- Нов закон за предучилищната подготовка, възпитание и училищно образование.


12. Подкрепа на възрастните хора:


- Спиране увеличаването на осигурителния стаж и възраст и въвеждане на гъвкави условия за пенсиониране на недостиг на две години стаж или възраст.


- Възстановяването на т.нар. швейцарско правило за индексиране на пенсиите от 2014 г.


- Установяване на съотношението 1:10 между минималния и максималния осигурителен доход.


13. Мерки за интеграция на хора с увреждания:


- Усъвършенстване на процедурата по освидетелстване на трайна неработоспособност.


- Социалните плащания да се обвържат с линията на бедността.


- Да не се допуска проектиране на сгради без да е осигурен достъп на хора с увреждания.


14. Разширяване на достъпа до здравни услуги:


- Подкрепа за държавните клиники в по-малките и отдалечени населени места. Намаляване на потребителската такса за пенсионери на 1 лев.


- Стабилизиране на работата на Спешната медицинска помощ. Промяна в организацията на работата на телефон 112.


15. Ефективна защита на потребителите:


- Промени в закона за кредитните институции и в закона за потребителския кредит за създаване на ясни и прозрачни обективни критерии при определяне на лихвите по договори за кредит.


- Прекратяване на възможността за едностранна и произволна промяна на лихвата от банката-кредитор.


- Закон за личния фалит и абсолютна давност за погасяване на задължения.


- Законодателни промени за приравняване на дружествата със значително пазарно влияние към публичните дружества относно разпоредителни сделки с значителни активи.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK