Проблемите на правосъдието в предизборната кампания

Чрез политическите представители, които избираме като граждани, точно проличава доколко е готово посттоталитарното българско общество да се обвърже ефективно и трайно с "външни" или по-високи за своята среда стандарти.

© Анелия Николова

Чрез политическите представители, които избираме като граждани, точно проличава доколко е готово посттоталитарното българско общество да се обвърже ефективно и трайно с "външни" или по-високи за своята среда стандарти."Дневник" препубликува откъс от анализ от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Преди парламентарните избори ИПИ ще направи критичен прочит на предизборните програми на основните кандидати за представителство в 45-тото Народно събрание в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Първата част представя какви са основните нерешени проблеми относно гарантиране независимостта на българския съд и отчетността на прокуратурата и предлага концептуалното им разрешаване чрез изменения на конституцията, като за целта ползва общите стандарти и конкретни препоръки към българската държава на редица международни експертни организации.


Какво този път отличава конституционния дебат от предходните? Тематично проблемите са същите - въпросите относно независимостта на българския съд и отчетността на прокуратурата остават нерешени и именно в това следва да се търси основанието за възобновяване на обсъжданията и търсене на решения. А промяната, в резюме, трябва да се изразява най-малко в следното: разграничение на конституционно ниво на мястото и ролята на съда и на прокуратурата.


Съдът следва да получи гарантирана независимост поне чрез намаляване на политическата квота във Висшия съдебен съвет, който избира председателите на съдилищата и оценява, наказва и повишава съдиите. Трябва да бъде засилен общественият надзор върху дейността на прокуратурата, да се гарантира по-голямата независимост на редовите прокурори чрез редуциране влиянието на главния прокурор и да се гарантира обективността на прокуратурата по обвинителната ѝ функция, в това число и в успеваемостта на произведените обвинения в съда. Тази независимост следва да се разглежда в контекста на защитата на публичния интерес. (...)
Важно е да отбележим, че едни бъдещи конституционни изменения не могат да бъдат употребени за някакъв вид международно признание, което да легитимира политическата власт пред международната дипломация, и това прави постигането на целта още по-трудно изпълнима, тъй като трябва като общество изцяло да разчитаме на вътрешния си граждански ресурс.


Упражняващите законодателната власт могат да бъдат заставени да извършат необходимите промени единствено под легитимната принуда на българските граждани - само по този начин биха могли да бъдат събрани нужните 180 парламентарни гласа за постигане на необходимата реформа. Такова усърдие предполага сериозна политическа отговорност и добра коалиционна култура по базисни обществени въпроси. Следователно можем да твърдим, че международната помощ е допълнителен, но не основен мотиватор на едно такова начинание и ще има задачата единствено да оцени експертно резултата. Именно по причина на това задължение на институционалния и политически апарат в една представителна демокрация е да осигури експертно ниво на обществения дебат, така щото той да започне от фактите и да бъде подчинен на аргументите.


Историческият опит показва сблъсък на две гледни точки в едно такова начинание за българското общество. От едната страна стоят носителите на статуквото - тяхната теза няма множество подтези и главно се изразява в това, че нещата не бива да търпят промяна, тъй като предоставят задоволителни за правния ред ефикасност, непротиворечивост и се ползват с доверието на гражданите. Методът на действие на тази страна в дебата е предимно да "обезврежда" концепциите на "противника". Важното обаче е по какъв начин се извършва този процес - често той почива на медийни атаки и непросветени с аргументи позиции. Но ако "пазителите на статуквото" биха си позволили коментар по същество, те рискуват да насочат дискусията към аргументативното начало, което не би било в техен личен интерес и на подкрепящите ги политически, икономически и медийни кръгове.


Носителите на алтернативата, която съдържа елемента на промяна (на политико-административен език реформа) естествено са проактивната страна и като такава задават елементите на дискусията, ползвайки аргументи и представяйки обосновани предложения.


Доводите на двете страни независимо и достатъчно експертно и безпристрастно се "арбитрират" от международните стандарти на редица организации - тези, чиито становища са представени или като общо правило, или по повод конкретни наблюдения на процесите по изменение на закони и политики за реформа през последните 30 години в България. Най-авторитетен - в смисъл на такъв с доказана международна експертиза и легитимност - орган е Комисията за демокрация чрез право на Съвета на Европа, известна и като Венецианска комисия, а също в случая заслужават внимание позициите на Консултативния съвет на европейските съдии и на Консултативния съвет на европейските прокурори.


Възможно ли е да не се стигне до подновяване на конституционни дебат? Определено да. В зависимост от представителството в 45-то НС съществува риск от подмяна на легитимните искания на гражданите за правова държава на това със социална такава. Социалната държава обаче е белег на правовата такава. Няма как да има повече социални придобивки, ако мафията и повсеместната корупция се вихрят, тъй като те буквално изяждат изкараното и платено от гражданите и бизнеса под формата на данъци, включително и средствата от Европейския съюз. А мафиотизираната и корупционна среда сломява желанието за инвестиции както на българските предприемчиви граждани, така и на чуждестранните инвеститори. Последицата от това е, че обществото ни няма откъде да реализира повече приходи, следователно - и да захранва социалните плащания. Апропо, във философски план, конфликтът винаги е по оста права срещу блага. Но няма как да имаш блага, ако нямаш права, с които да ги защитиш.


Поради тази причина предлагаме каквито и да било обсъждания по изменение на българската действаща конституция да бъдат обвързани с препоръките и стандартите, зададени от международните експертни организации в областта на правосъдието. Разглеждаме и обсъждаме като "външни" източниците на легитимност, които са изработени и приети от международни политически консултативни организации и органи, и към които българската държава доброволно се е присъединила и е задължена да прилага стандартите им по силата на международните договори, от които следва да се счита обвързана.


Именно наличието и ефективното прилагане на тези минимални стандарти при упражняване на публичната власт, например като зачитане правата на човека или разделението на властите, са белег за успешната трансформация на един посттоталитарен правен ред в демократичен. Макар и установени като философско-правни концепции, сведени до работещи модели за уреждане на обществените отношения, тези принципи често пъти се разглеждат критично или директно биват отхвърлени чрез неприлагане в посттоталитарния български контекст.


Нагледен пример е дългогодишният проблем с безотчетността на главния прокурор - с редица преднамерени и вредни действия, особено на министрите Цецка Цачева и Данаил Кирилов, довели до псевдо фигурата на прокурор по разследване на главния прокурор, се осуети търсенето на работещо и вярно решение. Именно поради това следва да се обоснове отново валидността на общите стандарти и конкретни препоръки на Венецианската комисия, Консултативните съвети на европейските прокурори и на европейските съдии във вътрешното право, за да бъдат задължени политическите фактори да им се подчинят при бъдещите си законодателни инициативи. В този процес, чрез политическите представители, които избираме като граждани, точно проличава доколко е готово посттоталитарното българско общество да се обвърже ефективно и трайно с "външни" или по-високи за своята среда стандарти.


И тук се задава критичната ситуация - може ли да бъде легитимна за гражданите една система от норми, в която упражняващите властта войнствено се противопоставят, или изцяло отказват да установят доказани демократични конституционни парадигми. От отговора на въпроса защо и как тази "съпротива" е възможна, зависи и отговорът на един друг въпрос - за легитимността в посттоталитарната среда. Ако някой е в състояние мотивирано да отрече, да речем, необходимостта от законовата обезпеченост на това да бъдат независими и безпристрастни съдилищата, значи вероятно едва ли си служи само с аргументи.


Удобният случай убедително да се отричат изначални правни и философски постулати предполага манипулиране на участниците и на самата публична среда, което в очите на заинтересованите страни е в състояние да опорочи силата и обосноваността както на самите "външни" източници на легитимност, така и на страните, които ги представят и поддържат мотивирано. А атаки към основните застъпници за необходимите реформи не са липсвали през годините - персонални и към конкретни граждански организации.


Особен прочит в анализа е отдаден и на практиката на КС, включително и на бележитото решение 3/2003 г., станало повод за цялостно възпрепятстване на решителното отстраняване на дефицитите в глава шеста от Конституцията. Въпросното решение на КС се използва като мотив да бъдат спирани каквито и да е организационни изменения относно съдебната власт под претекст, че с това се променя формата на държавно управление. Още повече, когато тези искания са подкрепени с конкретни базисни правила, отразяващи демократични традиции и ценности, е немислимо срещу тях да бъде противопоставян единствен аргумент - това да е волята на Конституционния съд. В подобни случаи визията за българското правосъдие наподобява родителите на болно дете, които отказват неговото медицинско лечение поради факта на забрана и неодобрение от традиционния лечител в тяхната общност.


Поддържането на конституционния дебат е начинание, което изисква изключителен ресурс в няколко направления - да се организират необходимите вътрешни за съдебната власт обсъждания, дискусии и сред юридическите професии, академичната общност и самата общественост. Това неминуемо би ангажирало съществен организационен, времеви и най-вече финансови ресурси, с които ние не разполагаме.


Но сме убедени, че нашето занятие би могло да бъде ползвано като отправна точка от държавните институции в лицето на Народното събрание, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет при едно взаимно усърдие на тези три институции от трите клона на държавната власт. Задавайки необходимите критерии и условия за конституционния дебат се стремим да обезпечим условия в рамките на обществена процедура да бъде постигнат легитимен устройствен модел на съдебната власт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (75)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  заглавието няма нищо общо със статията

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3146 Любопитно

  Би ми било интересно да видя анализ на предложенията на партиите по отношение на съдебната власт, този текст е само принципен.

 4. 4 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  Пазителите на статуквото успешно убеждават хората и че всички са маскари. Так по-голямата част от тях в деня на изборите отиват да берат гъби и оставят крайния резултат от изборите да се повлиява от хора продали гласа си за едно кебапче или зависими от пазителите на статуквото.

 5. 5 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Съда в тази територия наистина е независим,от него нищо не зависи.По така наречените дела с голям обществен интерес решенията на съда се вземат от червената комуноидна мутро-милиционерска мафия,която е на власт тук.
  Но това е вследствие на гласуващите които избират такива като "героя" с чекмеджето.
  Това е положението.
  Материала,материала.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#5] от "anty":Мисля, че съдията Калин Калпакчиев пусна на свобода доказания убиец Джок Полфриман за да зарадва материала симпатизиращ на ДСБ, СДС и ГЕРБ. Защото убитият българин беше дете на депутат от БСП.
  —цитат от коментар 7 на bib45647808


  Ми не се опитвай да мислиш тогава! Съдията само гледа фактите и ги сравнява със написаното в закона, а в случая те са кристално ясни. В закона е записано при добро поведение се намаля с толкова присъдата, при извършване на обществено полезна работа се намалява с толкова. Отговаря ли на тия критерии постъпилата молба за предсрочно освобождаване - отговаря. Толкова!

 10. 10 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4574 Гневно

  По " Високи стандарти " от тези на "ПРЕХОДА" няма и неможе да има преди да отмине в историята на посткомдържавата.......( Иначе , ще останем завинаги там....).

 11. 11 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3146 Весело

  До коментар [#8] от "gr52":

  Ами аз не ги знам, примерно, пък и не разбирам много, ще ми е полезно някой да ми обясни по какво си приличат и различават. В съдебната система има нужда от промяна, положението в момента е отвратително.
  А че партиите се борят за власт ...

 12. 12 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#9] от "У Чен":

  Според мене в случая „Полфриман“, съдията не се е водил от фактите, а от политическата си антипатия към БСП.
  По същия начин както прокуратурата от симпатия към Б.Б. не заведе дело след записа „Ало, Ваньо…“

 13. 13 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3582 Неутрално

  Какви проблеми? Няма никакви проблеми. Правосъдната ни система е перфектна, удря посочените и пази нашите хора. И е толкова независима, че от нея нищо не зависи. И всичко това, в резултат на обединените усилия на всички парламентарно представени партии до сега, през последните тридесет години.

 14. 14 Профил на zidar
  zidar
  Рейтинг: 108 Неутрално

  Един от проблемите на правосъдието в предизборната кампания е незаконното стартиране на агитация преди старта на кампанията направено от ДБ в Ловеч в нарушение на закона още на 3 март. В градската градина навръх Националния празник ДБ разположи трибунка с логото си и едно човече край нея. То не че някой обърна внимание обаче нарушението е факт и има институции които се задействаха срещу тази андрешковщина и дребните измами на дребните хорица от ДБ които нарушават законите подличко, с трибунка.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  До коментар [#14] от "zidar":

  И кой точно закон са нарушили?

 17. 17 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  До коментар [#2] от "gr52":

  По-точно е как да я убедим да не преследва само определени от шайката. И как да я накараме да се заеме и с шайката.

 18. 18 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2615 Весело

  "Носителите на алтернативата, която съдържа елемента на промяна (на политико-административен език реформа) естествено са проактивната страна и като такава задават елементите на дискусията, ползвайки аргументи и представяйки обосновани предложения."

  Ето типичен пример за един кух цитат.
  Каквото и да направят "носителите на алтернативата", те трябва първо да бъдат признати и приети от обществото като такива.
  Цялото нещастие на "алтернативите" в България във всички области е, че те са САМОЗВАНИ и натрапвани от маргинални групировки, обединени от лични, съсловни, корпоративни или теснопартийни интереси. .
  Те не са получили нито обществено признание, нито обществена подкрепа.
  А тези, които ни ги пробутват, са с манталитета на Миглена Пръмова, която преди години самодоволно заяви (по памет):
  "...затова спираме всички дискусии и ДБГ се САМООПРЕДЕЛЯ като дясна партия".
  И точка...
  Да се сммееш ли, да плачеш ли? 19. 19 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  Правосъдната ни система няма проблеми. Докато каскета след кратка медийна подготовка раздава присъди преди делото да внесено в съда.

  SHADOWS of SOFIA
 20. 20 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Редката съветска фъшкия Г€шеф лепна огромно петно върху България.
  Галошев е по бели гащи. И в ЕС искат оставката му

  Сарайския пудел с каскета изобщо не очакваше такъв удар. Той си мислеше, че може да будалка Брюксел както баламосва българите. Затова казвам и повтарям, Гешев е по бели гащи..

  Но най-важното е, че и той разбра, че не само в България не го искат и му искат оставката, но не го искат и в ЕС. За него има достатъчно информация, и тя говори само едно: Гешев олицетворява и обслужва мафиотизирането на България.

  Мутрата Гешев дойде в Брюксел в Европейския парламент и направи плонж да влезе в телевизионен кадър заедно с Лаура Кьовеши, Европейския главен прокурор. Беше докарал няколко български телевизии да заснемат този момент. Само че тя се усети и напусна залата преди той да осъществи жалкия си план.

  Службата на Европейския прокурор има късмет, че се ръководи от Лаура Кьовеши. Тя няма да бъде излишно дипломатична, нейната цел е да си върши работата, а не да търси да се хареса на този или на онзи. С недопускането на кандидатите на Гешев тя си извоюва още по-голям авторитет.

  Всъщност службата на Европейския прокурор не харсва не седем от десет кандидати, тя не харесва нито един от предложените от Гешев делегирани прокурори. Единствения правилен ход на България е да започне процедурата отново и да я направи прозрачна. А Гешев да помисли как по-деликатно за него да слезе от сцената.

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 21. 21 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#20] от "Al Tikvone":

  Много ви се ще да смените Гешев, та да отървете спонсорите си-назначените червени бизнесмени ,ама ще почакате....до края на мандата му.

 22. 22 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 960 Неутрално

  съдът е независим-вярно нищо не зависи от него.Следя решенията за земите и имотите на царя.Съдът започна за връща имотите на държавата по всички дела и хоп-ново решение на народното събрание нов закон и хоп айде имотите обратно се върнаха.

 23. 23 Профил на wqc45512416
  wqc45512416
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Каскета трябва да си ходи а ние да намалим крадения вот на Тиквоча, който отдавна е основно цигански. Той и затова само ги обикаля по селата.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#21] от "uvtest":

  4.78 млн. лв. струват прокурорските грешки за година и половина
  Всеки работен ден данъкоплатците дават по над 11 000 лв. заради незаконните действия на обвинителите

  Пуделчето на Пеевски се договаря за споразумение не със защитата на обвиняемия, а директно с един от тях (въпросния Х ), в противоречие на Чл. 381 ал. 1 от НПК;
  Договаря се със защитата на единия обвиняем за споразумение с трети лица по досъдебното производство, но в тяхно отсъствие;
  Заявява по недопустим начин за държавен обвинител, че “не вижда данни за данъчни престъпления” и по този начин обезсмисля работатата на предходните си колеги и то в присъствието на основния обвиняем и неговия адвокат;
  Като прокурор се моли на привлечени лица и защитата им да внесат молби за споразумение;
  Изключва от обхвата на обвинението икономическите престъпления и прането на пари, и въобще не отваря дума за възстановяване на щетите, въпреки изричната разпоредба на чл. 381 ал.3 от НПК, който поставя като изрично и задължително условие за сключване на споразумение възстановяването на причинените щети;
  Освен, че стеснява силно конкретното обвинение, но иска да присъедини и други разследвания към споразумението, с което напълно да изчисти обвиняемия, към когото се обръща “на ти”;
  Осуетява наказателно преследване срещу Х, която е близка приятелка на Y

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#25] от "Al Tikvone":

  Обезщетенията,които сега плащаме ,са за неща случили се при предишните прокурори.Защо тогава не искахте техните оставки ?Да не е защото те ,за разлика от Гешев , не посягаха на вашите хора- Баневи,Арабаджиеви , Стайкови , Черепа ....?

 28. 28 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Да не е защото те ,за разлика от Гешев , не посягаха на вашите хора- Баневи,Арабаджиеви , Стайкови , Черепа

  До коментар [#27] от "uvtest":

  Гешев не е внесъл НИТО ЕДИН обвинителен акт за седем години по време на „работата“ си, като прокурор !
  НИТО ЕДНО спечелено дело ! Кръгла НУЛА , даже две нули 00 - това са успехите на главния споразумител .
  ЕДИНСТВЕНО е сключвал СПОРАЗУМЕНИЯ с престъпници!

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 29. 29 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2615 Весело

  До коментар [#19] от "Hepo":

  "Правосъдната ни система няма проблеми. Докато каскета след кратка медийна подготовка раздава присъди преди делото да внесено в съда.."

  Много компетентно мнение.
  Особено като се има предвид, че съдебната система в България се състои от три основни части: прокуратура, съд и следствие (според лаик като мен).
  И като такъв се сблъсквам с елементарен въпрос:как така съдебната система няма проблеми, щом във второто изречение от цитата горе се оказва, че основният проблем е прокуратурата?
  Или Главният прокурор не се отнася към нея?
  След дълги терзания реших, че в случая някой глобално не е в ред.
  Сигурно съм аз- за радост на умнокресливите...

 30. 30 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#27] от "uvtest":

  Кои имаха икономически интереси от остраняването на Баневи,Арабаджиеви , Стайкови , Черепа ....? Не че са безгрешни. Напротив.

 31. 31 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  До коментар [#20] от "Al Tikvone":Много ви се ще да смените Гешев, та да отървете спонсорите си-назначените червени бизнесмени ,ама ще почакате....до края на мандата му.
  —цитат от коментар 21 на uvtest


  Бе остави кой какво иска. Нямаш ли поне малко критично мислене. Казваш искали да свалят Гршев . Хаде сложи си ръка на сърцето и кажи колко много одобряваш начина му на действие. Даже Кьовеши му прави рекламация на седемдесет процента на избраниците.

  SHADOWS of SOFIA
 32. 32 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#28] от "Al Tikvone":

  Затруднява ли те да отговориш на простичкия въпрос : защо не искахте оставките на предишните Г П ? Те какво повече свършиха за първата година от мандата си , та ни яйца и зарзават хвърляхте,ни катуни правихте срещу тях ?

 33. 33 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално  До коментар [#27] от "uvtest":Кои имаха икономически интереси от остраняването на Баневи,Арабаджиеви , Стайкови , Черепа ....? Не че са безгрешни. Напротив.
  —цитат от коментар 30 на Vesselin Velkov


  Не знам ,кой е имал интерес.Ако ти знаеш и имаш доказателства ,моля сподели ги с нас. И ,щом казваш,че изброените от теб не са безгрешни,правилно ли постъпи Гешев ,като ги подгони ,или не ?

 34. 34 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  До коментар [#19] от "Hepo":"Правосъдната ни система няма проблеми. Докато каскета след кратка медийна подготовка раздава присъди преди делото да внесено в съда.."Много компетентно мнение.Особено като се има предвид, че съдебната система в България се състои от три основни части: прокуратура, съд и следствие (според лаик като мен).И като такъв се сблъсквам с елементарен въпрос:как така съдебната система няма проблеми, щом във второто изречение от цитата горе се оказва, че основният проблем е прокуратурата?Или Главният прокурор не се отнася към нея?След дълги терзания реших, че в случая някой глобално не е в ред.Сигурно съм аз- за радост на умнокресливите...
  —цитат от коментар 29 на Дон Кихот


  Ами съда съди според представени неоспорими доказателства. .Само одобрява или отхвърля, любимите на Гешев спорозумения.Да БУДАла така се получава Донки Хотчо .

  SHADOWS of SOFIA
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#31] от "Hepo":

  Никога не съм твърдял,че Гешев е безгрешен. Това което казвам е ,че за първата година от мандата си , свърши повече работа от предшествениците си за същия период.Това което питам е ,защо против тях не протестирахте .

 37. 37 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  До коментар [#31] от "Hepo":Никога не съм твърдял,че Гешев е безгрешен. Това което казвам е ,че за първата година от мандата си , свърши повече работа от предшествениците си за същия период.Това което питам е ,защо против тях не протестирахте .
  —цитат от коментар 36 на uvtest


  Чакаме присъди. Само , че виж как черепа вече спечели едно дело в съда. Това как имитира дейност на която се хващат различни индивиди по различни причини е далеч от действително сериозна работа.А протестите са срещу цялата тази организирана кражба.
  Избирателно гони едни и си затваря очите за други.
  Къде са обвиненията към Ковачки който трови половин България с горене на боклуци. Как остава безмълвен за очевидни нарушения на управляващия на управляващите.Защо се интересува от Мата Хари а не това което е снимала в чекмеджето , същата тази Мата Хари. Много въпроси а никакво правдоподобно обяснение.

  SHADOWS of SOFIA
 38. 38 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  Проблемът е, че действа избирателно.
  —цитат от коментар 35 на Vesselin Velkov


  Това пък какво трябва да значи ?!?Ако изброените червени бизнесмени са "газили лука " ,значи Гешев е постъпил правилно.Ако обаче ,са невинни като агънца , тогава е сбъркал. Надявам се и сам разбираш , че "имам догадки " не е аргумент. ПП .До голяма степен ,Кадийски е прав.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 40. 40 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До коментар [#28] от "Al Tikvone":Затруднява ли те да отговориш на простичкия въпрос : защо не искахте оставките на предишните Г П ? Те какво повече свършиха за първата година от мандата си , та ни яйца и зарзават хвърляхте,ни катуни правихте срещу тях ?
  —цитат от коментар 32 на uvtest


  Ми то не беше след първата година. Истерията започна още преди да го назначат.

 41. 41 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4992 Неутрално

  Проблемите в България, не само в правосъдието, са останки от фалшивият преход и най-вече от липсата на лустрация.

  Полша е направила такава през 1990 година и сега тя няма нашите проблеми!

 42. 42 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#38] от "uvtest":

  Пеевски, Домусчиев, Бойко, Пепи еврото, и прочие? Кога?

 43. 43 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  До коментар [#38] от "uvtest":Пеевски, Домусчиев, Бойко, Пепи еврото, и прочие? Кога?
  —цитат от коментар 42 на Vesselin Velkov


  Много деликатно пропуска да ги спомене тези имена.Заседнали са като рибена кост в гърло.

  SHADOWS of SOFIA
 44. 44 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#37] от "Hepo":

  Извинявай ,ама това пак не отговаря на въпроса ми.Щото и предишните Г П не закачаха Ковачки , Шиши , Доган ,но срещу тях нямаше протести. Обаче те , предишните ,не закачаха и Бобокови ,Баневи и т н ,а Гешев ги натисна.

 45. 45 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#43] от "Hepo":

  Въпрос на време. Дано е скоро.

 46. 46 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#38] от "uvtest":Пеевски, Домусчиев, Бойко, Пепи еврото, и прочие? Кога?
  —цитат от коментар 42 на Vesselin Velkov


  За една година искате да свърши повече работа от всички предишни Г П за целите им мандати ?!?И ,най накрая ,някой ще се престраши ли да каже ,защо срещу предшествениците на Гешев нямаше протести ?

 47. 47 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#40] от "gr52":

  И забележи как ,като коне с капаци ,не могат да кривнат от зададената им опорка и да отговорят на елементарния въпрос.С какво предишните Г П бяха по добри от Гешев,каква повече работа свършиха ,та срещу тях не протестираха.

 48. 48 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До коментар [#8] от "gr52":Ами аз не ги знам, примерно, пък и не разбирам много, ще ми е полезно някой да ми обясни по какво си приличат и различават. В съдебната система има нужда от промяна, положението в момента е отвратително. А че партиите се борят за власт ...
  —цитат от коментар 11 на boevbisser


  В това е проблемът. Като изключиш Ицето, към когото съдебната система е била изключително несправедлива - не искат да го приемат за истински юрист и това си е, при останалите концепциите са според случая, според както ми дойде и според "кво да им кажа, че да ме харесат тия шарани"? Вождът на изпразнистите - прекрасната Мая, например, правото го е усвоила, докато е учила за комсомолски секретар в СССР. Те, от 1990 до 1998 раздаваха на бившите си партийни възпитаници дипломи за каквото поискаш. Една моя позната, завършила "Научен комунизъм" се разходи до Москва за две седмици и срещу определено заплащане получи диплома за преподавател по антична философия, и още една, за специалист по управление на народното стопанство. Приравнили я, значи. За Юридическото образование на Слави и Тошко нищо не знам.

  Искам да кажа, че питаш за несъществени неща. Приликите и разликите са другаде. Промените в съдебната система ще ги интересуват само докато дойдат на власт. Опитах се да помогна, като насочих към актантния модел на наратива на Греймас - към малка част от него, естествено, кои са осите на желанието, на властта и на комуникациите сам ще се досетиш. Ако не те устройва, пробвай с петте големи наративни изречения от Великата "Поетика.." на обявявания за интелектуалец № 1 в света френски изследовател Цветан Тодоров. Или с шегата, която Умбербто Еко си прави с 31-та функции от модела на Владимир Яковлевич Проп. С модела на Барт не си струва да се занимаваш. Другаде му е силата, в кодовете на културата, не в структуралните анализи на наратива..

  Само моля те, ползвай оригиналите, а не ужасяващите тъпотии, които в уикитата пише за всички тези неща.

 49. 49 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2462 Неутрално

  До коментар [#43] от "Hepo":Въпрос на време. Дано е скоро.
  —цитат от коментар 45 на Vesselin Velkov


  Не вярвам. Онзи ден доблестните ни милиционери са задържали за кратко на влизане в България Манол Глишев.Бил уж обявен за издирване докато почивал в Турция. Нещо не им се отдало да го респектират и го пуснали. Старата бракувана машина пригодена за модерно производство изглежда ще продължи по същия начин.

  SHADOWS of SOFIA
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 871 Неутрално

  До коментар [#38] от "uvtest":Пеевски, Домусчиев, Бойко, Пепи еврото, и прочие? Кога?
  —цитат от коментар 42 на Vesselin Velkov


  Ми то може ли всичко наведнъж? Нали обвиненията срещу Костов, които НИЕ не приемаме, с това почнаха: А това, това и това, що него направи? Докато накрая не изрева човекът: кое по-напред бе, хора?

 52. 52 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  До коментар [#51] от "gr52":

  По тяхната лилава логика ,всяка задържана джебчийка може да иска оставката на прокурора,щото избирателно са я запрели в кауша , а колежката и ,Айшето е на свобода.

 53. 53 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Затруднява ли те да отговориш на простичкия въпрос : защо не искахте оставките на предишните Г П ?
  До коментар [#32] от "uvtest":

  Хората от “Правосъдие за всеки” , Христо Иванов , “Референдуми за правосъдие “ протестират още от 2015 г
  Прокуратурата в сегашния вид е заплаха за демокрацията и евроатшантическото развитие на България . Това беше потвърдено и от партньорските служби и целия цивилизован свят. ПРБ и ВСС са троянския кон на руската мафия и служби и са инструменти на Чайка. САЩ и НАТО няма да търпят повече такава про-руска терористична организация , която е тумор за европейската демокрация и ще използват всякакви инструменти и санкции за да я премахнат

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 56. 56 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  Хората от “Правосъдие за всеки” , Христо Иванов , “Референдуми за правосъдие “ протестират още от 2015 г
  —цитат от коментар 53 на Al Tikvone


  Забравил съм ги тия протести.Ще може ли линкове ,да си ги припомня ?

 57. 57 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2557 Неутрално

  ПРБ и ВСС са троянския кон на руската мафия и служби и са инструменти на Чайка.
  —цитат от коментар 53 на Al Tikvone


  Като ви разправям,че водещите ви офицери за нищо не стават ,вие не вярвате.Виж какви глупости ви карат да пишете.Прокуратурата ,по чието искане ,бяха изгонени най много от целия ЕС , руски дипломати.Която обвини български граждани в шпионаж в полза на Русия.Която обвини съветници на Резидента....тази прокуратура обслужвала руски интереси !!! ПП И да им кажеш в щаба ,че Чайка отдавна не е Г. П на Русия.

 58. 58 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Да не е защото те ,за разлика от Гешев , не посягаха на вашите хора- Баневи,Арабаджиеви , Стайкови , Черепа До коментар [#27] от "uvtest":Гешев не е внесъл НИТО ЕДИН обвинителен акт за седем години по време на „работата“ си, като прокурор ! НИТО ЕДНО спечелено дело ! Кръгла НУЛА , даже две нули 00 - това са успехите на главния споразумител .ЕДИНСТВЕНО е сключвал СПОРАЗУМЕНИЯ с престъпници!
  —цитат от коментар 28 на Al Tikvone


  Първо, ти веднага дефинира кои са ВАШИТЕ ХОРА. Нека сега Ицето да отрича, че има нещо общо с тях. Елементарна логика на класовете. Или, ако ти харесва повече, преки следствия от употребената ексклузивна форма от твоя страна, при един елементарен психолингвистичен анализ.

  Второ, възможността за споразумения е един от най-.добрите инструменти, използвани от прокуратурата, адвокатурата и съда, и чрез тях юридически казуси се решават много по-лесно и по-бързо, отколкото чрез траещи години съдебни процеси. Освобождават време, пари, усилия, които да бъдат насочени към други престъпници. Не случайно бяха въведени И в нашето законодателство. И: споразумения ПРОКУРАТУРАТА сключва именно с престъпници: "без да влизаш в съда, ти ще си понесеш заслуженото и по-добре се съгласявай да го направиш, защото нямаш представа колко е според съдията това "заслужено".

  Трето, замислял ли си се, защо има толкова много свръхбогати хора в СЪДИЙСКОТО съсловие?

 59. 59 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 871 Неутрално

  ПРБ и ВСС са троянския кон на руската мафия и служби и са инструменти на Чайка.
  —цитат от коментар 53 на Al Tikvone

  Като ви разправям,че водещите ви офицери за нищо не стават ,вие не вярвате.Виж какви глупости ви карат да пишете.Прокуратурата ,по чието искане ,бяха изгонени най много от целия ЕС , руски дипломати.Която обвини български граждани в шпионаж в полза на Русия.Която обвини съветници на Резидента....тази прокуратура обслужвала руски интереси !!! ПП И да им кажеш в щаба ,че Чайка отдавна не е Г. П на Русия.
  —цитат от коментар 57 на uvtest


  Само да прибавя: именно дамският и мъжкият състав на ДБ пищяха и се тръшкаха на умряло тогава: Що ги гони ГЕШЕВ тез хубавите хора! Русофилите на Шаренкова не се тръшкаха и не реваха толкова много. И пак: не, не сме русофили бе, ако бяхме русофили, що Боку строи тръба на Путин? Ми знам ли го що я е строил? Може да е било по-евтино, отколкото да чакаме да ни направят поредната мизерия, като "народното въстание" в Черна гора", дето трябваше да сменя геополитическата й ориентация. Или от глупост... Или поради някаква информация, дето я нямаме. Или поради някакъв анализ, различен от многократно публикуваните. Или като цена на възможността да посредничим между всички, без да обираме негативи от многократно по-голям мащаб? Ма не - тръбата, та тръбата. Не бе, не сме русофили, и майките и бащите ни, и те не са били, щото Боку строи тръба на Путин...

 60. 60 Профил на vif50702041
  vif50702041
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Колко още време трябва да мине за да се разбере, че проблемите в съдебната система не са структурни с вадене, слагане, преместване, цепене, делене и пр. Проблемите са изцяло качествени, професионални и дебатите за промени на Конституцията и пр. са напълно безсмислени в тази сфера. Гаранцията за качество, професионализъм, отговорност и в този ред на мисли може напълно и спокойно да бъде гарантирано с някои промени в изисквания, проверки, контрол в кодекс, закон и т.н.

 61. 61 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2615 Весело

  Въртим, сучим - истината около съдебната система в България е ясна за всички, които искат да я видят.
  А тя е, че гнилите ябълки в нея са от съдийското съсловие.
  Това се потвърждава и косвено- никой в България не говори за прокурорско-адвокатска мафия.
  Затова пък всички са наясно с адвокатско-съдийската мафия.
  Само тя има отбор за бързо реагиране, наречен "адвокати на мафията".
  Който работи перфектно- за трийсет години нито един осъден мафиот.
  Но следите остават- сега за изборите Татяна Д21 , прочула се с "Ванко 2", служи за параван на Маямата, прочула се с Братя Галеви.
  Всички те-щастливи "жертви на" "върховенството на закона".
  както го разбира Бойкикев.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 695 Неутрално

  До коментар [#7] от "bib45647808":

  Мисленето се отнася за хора с нормалн интелект. Но то е непосилно упражнене за пълзяи биологични единии като теб.
  Нищо лично,просто такава е е действителността,за такива които са от ония 80% според проф. И.Христов към групата в която си и ти.
  Материала,материала.

 65. 65 Профил на SerenaLipuma
  SerenaLipuma
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Този горе е млад и добре образован. Хранилките взимат такива.Да вземе да прочете кримката “Фирмата” на Джон Гришам. Това го чака и него един ден!

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7738 Неутрално

  До коментар [#66] от "gr52":

  Не, тя и за прокурорите има забележки. Казва,че не са достатъчно квалифицирани.
  "сред кандидатите има хора с много малък или никакъв опит. Той /Милан Ярон, шеф на кабинета на Кьовеши/ споменава три имена: Вероника Трифонова, Божидара Ганева – Димова и Венцислав Фердинандов."
  И тримата са прокурори.

 70. 70 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  "А мафиотизираната и корупционна среда сломява желанието за инвестиции както на българските предприемчиви граждани, така и на чуждестранните инвеститори."
  ______________
  Така е, когато начело на държавата стоят бивши комунисти и ченгета. Тези хора са обучавани да рушат капитализма и демокрацията и те това и правеха 30 години.

 71. 71 Профил на Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Рейтинг: 153 Неутрално

  "Упражняващите законодателната власт могат да бъдат заставени да извършат необходимите промени единствено под легитимната принуда на българските граждани"

  Оствката на ГешеФ и премахването на фигурата "главен прокурор" е абсолютно ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, за да започнат да се решават проблемите в правосъдието.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Рейтинг: 153 Весело

  До коментар [#44] от "uvtest":

  Поредната демонстрация на пълното непознаване на конституция и закони, на структурата на прокуратурата.

  ГешеФ НЕ Е СВЪРШИЛ никаква работа. Никъде не може да се похвали какъв документ, поставновление или каквото и да е, което е предвидено по ЗАКОН в правомощията на гл прокурор.

  От 1 година се занимава с ПиАр и обиколки като селски пъдар.

  С други думи Каскета НЕ Е СВЪРШИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО!

 74. 74 Профил на Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Рейтинг: 153 Весело

  До коментар [#44] от "uvtest":

  Като отговориш,

  КОЛКО ГОДИНИ Цацата и ГешеФта не могат да екстрадират още Цв. Василев щото много "искат", ще ти кажа точно и съгласно ЗСВ защо!

 75. 75 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2990 Неутрално

  До коментар [#6] от "gr52":

  след като бащите и дядовците им веднъж вече са го направили по девети септември, защо да не могат да го направят и те, за втори път?

  Умрете да приписвате личностни качества и истории на други хора, партии, а забравяте членската книжка от БКП на любимия Бойко Борисов, заради която е напуснал работа!Доказан ФАКТ!
  Да прибавим и баща, полковник от МВР!
  Кой достигаше този ранг в близкото и най-светло минало?
  Та на този истински фон от наследеното минало на доказан и ОСЪДЕН в Чехия крадец! на автомобили, какво искаш да залепиш на Христо Иванов?
  Някаква фантазия, родена от Пи арите на Геп, ГЕРБ, ПРЕДНОТО ПО-ПРИЛЯГА!
  А че ГЕРп трябва да се пръждоса от властта – това вече голяма част от българите осъзнаха!
  Гласувайте масово, българи!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK