Учениците не са подготвени за 21-ви век: визията на партиите

Учениците не са подготвени за 21-ви век: визията на партиите

© Георги Кожухаров"Дневник" публикува писмените отговори на БСП, Демократична България", "Изправи се! Мутри вън" на въпроси по 4 основни теми от организирания от водещr неправителствени организации предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето".


Темите са:

Равен достъп до качествено образование. Приобщаващо образование. Образователна интеграция
Подготвени, уважавани и достойни учители. Силни училищни лидери. Силни училищни общности
Компетентностен подход. Подготовка на учениците за професиите на бъдещето
Ранно детско развитие и грижа. Предучилищно образование.


От поканените политически партии и коалиции ГЕРБ -СДС са потвърдили участие, но не са изпратили писмени отговори на въпросите, а ДПС и "Има такъв народ" са отказали да участват. Провелият се в сряда форум е организиран от ценър "Амалипе", асоциация "Родители", фондация "Заедно в час", Институт за прогресивно образование, Национална мрежа за децата, фондация "Приложни изследвания и комуникации", координатор на Националния център за безопасен интернет, сдружение "Образование без раници" и сдружение "Образование България 2030". "Дневник" публикува в две части със съкращения отговорите на партиите. Втората част можете да прочетете тук.


Равен достъп до качествено образование. Приобщаващо образование. Образователна интеграция
- Как ще подобрите подбора, подготовката, подкрепата и кариерното развитие на педагогическите специалисти, така че всяко дете в България да получава качествено образование, вкл. ученици от непривилегирован произход?


"Демократична България": Въпросите по тази тема засягат единия от двата основни проблема пред българското образование, които ние от "Демократична България" регистрираме, а именно - че то продължава да задълбочава социалните неравенства, вместо да ги преодолява.


На първо място, за да имаме добре подготвени специалисти държавата трябва да гарантира качеството на висшето образование и научните изследвания, както и тяхното използване в интерес на обществото. Това трябва да става без да се нарушават принципите на академичната автономия и свобода. Затова ще свържем в единен, логически свързан механизъм за управление на качеството инструментите, с които разполага държавата - правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, атестирането на преподаватели, изследователи и администратори, акредитирането на институции и програми, управлението на проектното финансиране. Ще създадем по-добри условия за ефективен граждански контрол през настоятелствата, студентските съвети и рейтинговата система. Ще осигурим по-голямо държавно финансиране от 1% БВП според нов модел, в който съществена част от това финансиране ще се разпределя в съответствие с постигнатите резултати.


В този контекст, държавата също трябва да управлява разумно собствените си нужди от специалисти с ключов принос към бъдещето на човешкия капитал, вкл. педагогически специалисти. Ще приложим специална политика за привличане на млади хора към тези специалности и насочването им към програмите, които определяме като най-качествени.


С оглед на религиозно-етническото разнообразие на българското общество и нуждата от приобщаване на различните етноси и общности, специален приоритет на тази политика ще бъде квалифицирането на представители на тези общности в тези ключови специалности. Също така държавата трябва да е по-взискателна към подготовката на тези специалисти. За да гарантираме по-добра подготовка на педагогическите кадри, ще продължим да развиваме държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" към повече практическа подготовка, по-добро съответствие с нуждите на приобщаващото образование, по-добри способности за развиване на компетентности, като ще гарантираме действителното, не само формалното, покриване на тези изисквания. Едновременно с това ще осигурим максимално гъвкав достъп до учителска правоспособност, за да можем да подкрепим специалисти, квалифицирани в други области, след внимателен подбор и сериозна педагогическа подготовка, да упражняват тази професия. Ще осигурим ресурс, но също ще гарантираме качеството на научноизследователската дейност, продължаващата квалификация и ученето през целия живот на педагогическите специалисти.


Добрата подготовка е само едната страна на поставения въпрос, другата е свързана с подбора, подкрепата и кариерното развитие на педагогическите специалисти.


"Изправи се! Мутри вън": Необходим е детайлен анализ първо на нуждите на учителите. Всеки един от тях има различни нива на компетентности и това което е най-адекватено е на ниво училище да бъде възложена такава задача (анализ на нуждите) и в този контекст да се инвестира в качествени обучителни програми, произтичащи от нуждите.


- Как ще гарантирате все по-малко отпадащи ученици


"Демократична България": Категорични сме, че за да се постигнат устойчиви резултати, философията на обхващане и принуждаване, с която се характеризира сега действащият механизъм, трябва да се замени с нова философия - на привличане и приобщаване. Ще осигурим специален ресурс за приобщаваща грижа и образование, т.е. идентифициране и посрещане на индивидуалните нужди на всяко дете или ученик, както и за преодоляване на факторите, пречещи на физическия или функционален достъп до качествено образование и личностно развитие. Ще осигурим плътна координация между секторните политики и институции в областите образование и наука, култура, спорт, здравеопазване, социални услуги, обществен ред и сигурност, правосъдие, както и местната власт, в центъра на която ще бъдат децата, учениците, младежите.


Ще проведем политики за интеграция на родителите и местната общност, както и за изграждане на култура на гражданско участие на децата и учениците. Ще работим за приобщаване на вече отпаднали ученици. Даваме си сметка, че този подход изисква много работа и ресурси, но това е единственият начин педагогическите специалисти, психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници и ресурсни учители, които винаги ще бъдат на първа линия в предоставянето на приобщаваща грижа и образование, да получат адекватна подкрепа в усилията си за оптимално развитие на потенциала на всяко дете или ученик.


"Изправи се! Мутри вън": Това до голяма степен е въпрос на училищна политикаи може би адекватните квалификации, които са насочени към изграждане на позитивна атмосфера в класната стая, ще доведат до решаването на този проблем. Друг важен елемент е идентифицирането на причините, поради които отпадат децата и да се противодейства. Единна формула едва ли би имало, просто защото причините са различнин.


- Как ще надградите мерките в подкрепа на интеграцията и подобряването на резултатите на децата и учениците от ромски или другетнически произход и чийто майчин език не е български? Какви мерки предвиждате за ефективна десегрегация?


"Демократична България": Считаме, че основната роля на държавата в този случай е да гарантира равното прилагане на принципите на приобщаваща грижа и образование към всяко дете, без оглед на неговия етнически произход. В този смисъл там, където протичат процеси на естествена сегрегация, ще компенсираме това като не допускаме намаляване на нивото на подкрепа за райони или институции, които стават обект на такава сегрегация. По-ниското ниво на владеене на езика на преподаване се явява фактор, пречещ на функционалния достъп до качествено образование, който наред с други индивидуални потребности ще бъде преодолян чрез приобщаващи мерки, например в случая чрез програми за обучение по български като немайчин език.


"Изправи се! Мутри вън": Тук важното е децата, чийто майчин език не е български, да получат небходимата подкрепа. Ето че пак стигаме до квалификацията, видимо в такива училища е необходима квалификация за работа с билингуални деца. Вторият важен момент е тези деца да не са изолирани, а да учат заедно с останалите и тук мястото на десегрегацията. Голяма част от училищата са общински и това, за което аз бих работил, е за насърчаване на местните власти да преосмилсят план-приема, така че да се избегне сегрегацията. Там, където обаче е невъзможно, е необходимо да се повиши качеството на обучение чрез изграждане на добронамерена атмосфера, индивидуален подход и акцент върху силните страни на детето. Това обаче в клас с 20-26 ученици е трудно, така че аз бих работил за намаляването на броя на учениците в класовете и паралелките.


БСП (представили общ отговор на трите поставени въпроса по темата): Ще работим за утвърждаване на учителската професия като регулирана професия-професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Това ще рече:

- високи критерии за подбор при кандидатстване за педагогически специалности;
- актуализирани учебни програми във висшите училища, съответстващи на съвременните изисквания за подготовка на учителите, включително за работа в среда и с деца, чиито майчин език не е български;
- задълбочената програма на обучение, която ще позволи на младите учители да работят в пълна свобода по отношение на методите на преподаване;
- високи критерии за изход на завършващите педагогически специалноссти;
- ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната;
- поддържане и развитие на квалификацията на учителите с не по-малко от 100 часа годишно за следдипломна квалификация, периодичен платен отпуск за квалификация, стимули за високата квалификация;
- стимулиране на добрите резултати, творчеството и работата при трудни условия.


Реално, а не само нормативно ангажиране на всички отговорни институцииза максимално обхващане в образователните институции на всички, подлежащи на задължително образование. В момента това е грижа основно на училищата, независимо от законовите задължения на други институции.Създаване на единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, проследяващ образователния статус на всяко дете и ученик.Безплатни ясли и детски градини за всички деца, което да улесни обхвата им.Изравняване на материалните условия във всички детски градини и училища. Създаване на среда за обучение, отговаряща на съвременните стандарти.


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последните прогнози - четете тук


Компетентностен подход. Подготовка на учениците за професиите на бъдещето.


- Как ще надградите политиките и мерките за формиране на ключови компетентности, а не само на предметните знанияна учениците?


"Демократична България": Въпросите по тази тема засягат втория от двата основни проблема пред българското образование, които ние от Демократична България регистрираме - а именно, че то продължава да не подготвя българските ученици за нуждите на XXI век. Виждаме набиращия скорост преход към все по-широко използване на информационни и комуникационни технологии във всички сфери на живота, автоматизация на производствените процеси и цифровизация на все повече дейности, с цел увеличаване производителността и ефективността им. Надеждите за ускорен икономически растеж, създаване на по-висока добавена стойност и осигуряване на по-добро качество на живот се насочват все повече към потенциала за иновации и пробиви във високотехнологични области, катоизкуствен интелект, роботика, биотехнологии, нанотехнологии, квантова наука.


Същевременно, освен опазването на човешкия живот и здраве, човечеството се изправя и пред други сериозни предизвикателства, като защита на човешките права и свобода, гарантиране на справедливото и равномерно разпределение на ползите от технологичния преход, нуждата от зелено и устойчиво развитие на планетата. Искаме българските деца, ученици, студенти да се възползват пълноценно от възможностите, които им предоставя прогреса, и дане се превръщат в негови жертви. Затова категорично смятаме, че основната цел на образованието трябва да бъде развиването на компетентности (свързани системи от знания, умения, нагласи и ценности) - не само ключови, но също професионални и академични -и всички процеси в образованието трябва да водят натам.


За да може това да стане на практика, не само на хартия, на първо място ще създадем необходимата организация за адекватно определяне и регулярна актуализация на тези компетентности. Благодарение на Европейския съюз и други международни организации, които от десетилетия развиват знанието в полето на образователното целеполагане, имаме доста ясна представа кои са и какво съдържат ключовите компетентности, но наша задача, заедно със съответните заинтересовани страни - работодатели, представители на академичната общност, изследователи и др., да определим професионалните и академичните компетентности. Необходимо е също да се коригира едно структурно недоразумение в прилагането на компетентностния модел, макар че към тях на определени етапи се добавят професионални и академични компетентности, ключовите компетентности се развиват през целия живот. Затова те трябва да бъдат основна цел не само на предучилищното и училищното образование, но също на висшето образование и ученето през целия живот.


Ще прехвърлим отговорността на държавата от гарантирането на съдържание (предметни знания) към гарантирането на компетентностите. Ще заменим задължението за прилагане на определени учебни планове и програми с ясна отговорност за развиване на определени компетентности. Тази отговорност ще бъде основния приоритет на новия механизъм за управление на качеството, който предлагаме. Ролята на държавата в този механизъм ще бъде да гарантира развиването на компетентности чрез процедурите за инспектиране на институциите и чрез система от национални инструменти за оценяване, включваща националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити.


"Изправи се! Мутри вън": Чрез промяна в учебните програми и повече занимания по интереси.


- Как ще работите за промяна на изпитните форматина НВО и ДЗИ, така че да оценяват компетентностите на учениците?


"Демократична България": Националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити са основен инструмент за гарантиране от страна на държавата на качеството на образованието и развиването на компетентности в училищното образование. Затова в техния дизайн и регулярна актуализация ще вложим максимален експертен капацитет и ще осигурим участие на всички заинтересовани страни. Създаването на изпитни формати, които да измерват адекватно развиването на компетентности не е лека задача, но за щастие това е проблем в световен мащаб, по който вече са генерирани доста знания и добри практики, които ще можем да използваме. Ще гарантираме честното и почтено прилагане на националните инструменти за оценяване, защото съзнаваме, че то е не по-малко важно от самия дизайн на изпитните формати.


Изключително важно е новото национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити да нямат определящо значение за бъдещия живот на учениците, както е положението в момента, особено в случая на НВО в VII клас. Това определящо значение мотивира значителна извънучилищна подготовка, която обезсмисля функцията на оценяването като сумативно (обобщаващо) и съответно способността му да гарантира цели на училищното образование.


"Изправи се! Мутри вън": Изпитните формати трябва да бъдат общообразователни и изпитните формати трябва да бъдат насочени в посока да оценяват не само знания, но умения и интереси на учениците.


- Чрез какви политики ще насърчите прилагането на образователни практики и подходи за развиване на ключовите компетентности на учениците, вкл. използване на проектно базирано обучение, междупредметни връзки, използване на дигитални инструменти, помагащи за изграждането на умения и други и свободата в преподаването на учителите, спрямо конкретните нужди на техните ученици?


"Демократична България": Успоредно с предоставянето на по-голяма свобода на учителите да избират методите на преподаване и на директорите да избират как да управляват институциите, както и завишаването на изискванията към резултатите от тяхната работа - ще привлечем експертен капацитет, който да осигури непрекъсната подкрепа за учителите и директорите. Ще предоставим индикативни учебни планове и програми, ще разпространяваме добри практики на преподаване и управление, ще осигуряваме платформи за взаимодействие между образователните институции, културните и научни институти, бизнеса, ще предприемем ударна цифровизация, изграждайки необходимата инфраструктура, но поставяйки основния акцент върху цифровите компетентности, ще осигуряваме възможности за непрекъснато повишаване на квалификацията и развитие.


Не на последно място, ще провеждаме държавна политика в подкрепа на иновациите в предучилищното и училищното образование, която ще се съсредоточи, заедно с частния и неправителствения сектор, върху създаването на условия за иновации, внимателното им изследване, внедряване и мултиплицирането на успешните модели и практики.


Също така смятаме, че развиването на компетентности продължава извън класната стая и образователната институция. Затова ще провеждаме държавна политика за подкрепа на личностното развитие на децата посредством извънкласни и извънучебни дейности, както и хоризонтални младежки политики. Тази част от държавната политика ще бъде насочена към създаването на оптимална физическа, човешка и културна среда за игра, спорт, неформално и информално обучение, доброволчество, участие в управлението и вземането на решения и др. Целите ѝ ще включват: здравословен начин на живот, психично здраве, борба със зависимостите, изграждане на ключови компетентности и умения на бъдещето, развиване на културна компетентност и умения за творческо мислене и изразяване, социално включване, кариерно консултиране и развитие, повишаване на политическата чувствителност, международния обмен, ангажираността с глобални и зелени каузи.


"Изправи се! Мутри вън": Тук вече опираме до належащата училищна автономия и възможността училищата да изготвят свои учебни програми. Та автономията за нас ще бъде основен приоритет.


БСП (представили общ отговор на трите поставени въпроса по темата)Пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците и възстановяване на междупредметните връзки; Прилагането на образователни практики и подходи за развиване на ключовите компетентности на учениците е и въпрос на подготовката и квалификацията на учителите, което означава и усвояването на нова методика на преподаването на учебните дисциплини.


Това е въпрос на промяна на учебните програми в педагогическите специалноссти и въпрос на продължаващата квалификация на учителите.Прекратяване на подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на толерантност и традиционни общочовещки и национални ценности.Промяната на изпитните формати на НВО и ДЗИ трябва да е паралелно с промяната, за която става дума по-горе. Тази промяна не може да е самоцелна. Няма как да се променят форматите, а да не се променя учебното съдържание, подготовката на учителите и методиката на преподаване.


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 484 Неутрално

  В предизборните програми всяка партия обещава много, само не са написали как точно ще реформират образованието.

 3. 3 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  До коментар [#2] от "Дария Колев":

  Напротив, много ясно са го написали, само че на "новоезика" на левичарския либерализъм. А той се чете наобратно. Както ни го е показал Оруел. И тогава всичко става кристално ясно....
  !

 4. 4 Профил на wkk57607068
  wkk57607068
  Рейтинг: 567 Неутрално

  В сайта на МОН е публикуван проект на решение на МС за преждевременно пенсиониране на неудобни университетски преподаватели. Чистките и мизерията след изборите са гарантирани от ГЕРБ.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 301 Неутрално

  А подготовката на повечето учители е на ниво 19-ти век. Нали им оправиха заплатите, това е важно. Но и доказателство, че само с наливане на пари и без реформи, няма промяна в крайния резултат.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 7. 7 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 304 Неутрално

  ...организираният от водещи неправителствени организации предизборен дискусионен форум...
  —цитат от коментар 0 на Статията

  Нали вече на всички ни е ясно за какво се борят неправителствените организации в образованието и възпитанието на българските деца. Ако не ви е ясно, погледнете книжката за сексуално образование, която издаде БХК наскоро. Всяка тоталитарна идеология цели да отнеме възпитанието на децата от родителите им и да ги превърне в пионерчета и хитлерюгенд, в талибани, зомбирани от култа към сатрапския режим.

  На НПО сектора трябва да се забрани да се бърка по какъвто и да е начин в образованието, включително и като финансиране. И не само в образованието, а и в медиите и политиката.

  В противен случай ще се превърнем в Канада, където преди няколко дни бащата на транссексуално дете влезна зад решетките, щото отказал да я нарича с "правилното" местоимение.

  "Нашите деца не получават образованието, от което имат нужда. Те трябва да бъдат обучавани в традиционните морални ценности, но вместо това им се казва, че имат изконното право да бъдат гей. Това е измама, която ги отклонява от верния път в живота." - Маргарет Тачър, 1987
 8. 8 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1533 Весело

  За 21 век не са ли? Ама пият, пушат, еват се и на дърти педофили сигурно пускат, стига кеш да има, дрогират се, сменят си пола, след като първо са безполови, значи според новото нормално даже за 30-ти век са подготвени. Кой го боли дали знаят физика и математика според някви си там остарели норми, че знаят си и още как, тия дизайнерски дроги дето ги варят, да не би да не искат да са запознати с химията.

  мурзилка
 9. 9 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Обективният анализ на партийните програми показва един резултат - има Спуснат ШАБЛОН ОТ ЕДИН ЛЯВОЛИБЕРАЛЕН ЦЕНТЪР.

  Каквото правеха ГЕРБ до сега. Неолибералните НПО много отдавна се инплантираха и превзеха основните партии. Най-много в ГЕРБ. Бяха употребени за целите на либерастията като управляващи.
  В ДБ, БСП, МВ виждаме същото. Къртиците на неолибаралното тотално доминират.
  Всички програми с една доктрина - да се подготвят едни маси "универсално" зомбирани "граждани на света", които да бъдат изнесени в други общества, където да са полезни за тамошния БВП, само че подготвени с нашите публични инвестиции.
  Либерастите на това му викат свободно движение на хора... а сериозните анализатори го наричат свободно движение на работна сила. Инструмент на конкуренцията между обществата.
  Източване на човешки ресурс!!!
  Да отговаряли били на пазара на труда.... А на чий пазар на труда срамежливо се премълчава.
  За не говорим за такива ценности като семейство, род, Родина...
  С такива програми се подготвят "интернационални" роботи.
  А тук след тях - потоп...
  !
  !

 10. 10 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6326 Любопитно

  След като мама и тате са в 19-ти век, как може децата им да са в 21-ви век?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 11. 11 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  [quote#7:"Дисидент в ЕССР"][/quote]

  Бащата е арестуван, защото е нарушил съдебна заповед да не обсъжда промяната на пола на детето си пред медиите. https://nypost.com/2021/03/18/man-arrested-for-discussing-childs-gender-in-court-order-violation/

  На запад правото на индивида на личен живот - включително да не го разкарват по медиите без негово съгласие - е основно човешко право.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 12. 12 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Така е! Не са подковани от малки с неомарксистките идеи на "либералната демокрация". :-) Изобщо не са готови за 21-ви век, какъвто им готвят културните марксисти!

 13. 13 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#12] от "Stargate":

  Проблемът е, както показват международни и национални оценявания, че на 15 г. голяма част от българските ученици не могат да четат, пишат и смятат. При това положение, дали ще им преподават класически марксизъм, както на Вас едно време, или неомарксизъм, който твърдите че им преподават, все тая.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  хубу де, как пък няма 2 числа в тия програми? на кое място в PISA ще се целим да сме? колко пари ще струва това? дъра бъра само

 16. 16 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#15] от "karatista":

  Може би съм наивна, но мисля, че засега би било достатъчно да сме близо до средните стойности на ПИСА . Колко ще струва - не би трябвало да е много. Предоставянето на автономия на учителните е въпрос на промяна в закона за образованието, не в нова материална база, не в напечатване на нови учебници - и сега на пазара има избор от учебници. Но бих се радвала български учител да каже.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 17. 17 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#16] от "7777":

  няма такова нещо като средни нива, като няма цел няма и резултати, алабалистики. и каква автономност на учителите, на тия дето обясняват, че петжи е вредно и че земята е плоска ли? сопа за такива, каква автономност. не знам кой ги пише тия отговори, но не е продал и една ролка тоалетна хартия през живота си.

 18. 18 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#17] от "karatista":

  Средните нива за ПИСА за нас са цел, защото сме далече от тях. Автономност на учителите не значи липса на квалификации, а свобода да избират наина на преподаванем стига да покриват поставени образователни цели.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 19. 19 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#18] от "7777":

  добре, колко сме далече от тоя средни нива и колко време/ресурс трябва, за да ги стигнем? колко от учителите са плоскоземци/антиваксъри и защо и за колко време ще изчезнат?

 20. 20 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4230 Весело

  Ами майките и бащите живеят в Сладкото Минало, какво са виновни децата?!

  klimentm
 21. 21 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Нищо! Важно е даскалите да са с по-високи заплати от лекарите...

 22. 22 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4230 Весело

  До коментар [#12] от "Stargate":

  Спи спокойно Рип ван Уинкъл!

  klimentm
 23. 23 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Къде това... ааа да.

  Партии не са.
  Готвени са под, но в бивш век, за подмолен акт.
  Дресирани за наназатък.

  "Учениците не са подготвени за 21-ви век:
  визията на партиите"

 24. 24 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#18] от "7777":добре, колко сме далече от тоя средни нива и колко време/ресурс трябва, за да ги стигнем? колко от учителите са плоскоземци/антиваксъри и защо и за колко време ще изчезнат?
  —цитат от коментар 19 на karatista


  Ами зависи дали ще чакате на естествените процеси, за да изчезнат или ще ги уволните. Отворете последният доклад от ПИСА и сам/а ще видите колко далече сме от срдните резултати.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 25. 25 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#24] от "7777":

  какъв е смисълът от някакви политики, ако ще чакам на естествени процеси да си свършат работата? а аз ПИСА съм отварял, просто очаквах отговор, който се базира на някакъв структуриран подход, вместо на замеряне с общи приказки, явно ще си чакам.

 26. 26 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#25] от "karatista":

  Общите приказки са от Вас. Отваряте доклад на ПИСА и виждате резултатите. Азне съм Ви секретарка. Ако родителите окажат натиск, учител-плоскоземец, може да бъде уволнен. Така че давайте.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 27. 27 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#26] от "7777":

  не може да чакаме родителите да се оплакват от учител плоскоземец, а трябва да има механизъм в системата, който да хваща такива още преди да се появят, това казвам. това означава да има организация и ред. иначе нищо не правим и си мислим, че се занимаваме с образование. за ПИСА да забравим, очевидно не разбирате, какво питам

 28. 28 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#27] от "karatista":

  Има механизъм. Само че никой в министерството на образованието не желае да го приложи. Затова е нужен родителски натиск. В крайна сметка, кой е по-заинтересован от родителите за бъдещето на децата им?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 29. 29 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#28] от "7777":

  "Има механизъм. Само че никой в министерството на образованието не желае да го приложи." значи няма механизъм. въпросът е какво ще се промени, за да заима. родителите са заинтересовани, но не могат да бъдат търсени да оправят безбройните проблеми, за това има някаква уж система.

 30. 30 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Любопитно

  До коментар [#29] от "karatista":

  Мда, личната отговорност е понятие чуждо на някои българи явно. Механизмът, системата, международното положение. Еми, родители плоскоземци ще преподават на децата ви.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 31. 31 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#30] от "7777":

  да, вие дайте автомат на луд учител, после ме обвинявайте, че не съм сложил протовокуршумна жилетка на детето преди да го пратя на училище. брилянтно!

 32. 32 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Вова Пу:
  Каждый копейкин не превыполняващ плана,
  сопа вертикална над плътта му жална!

  Диверсифицирате отклонения от линията,
  [#12] от "Stargate":

  Така е! Не са подковани от малки с неомарксистките идеи на "либералната демокрация". :-) Изобщо не са готови за 21-ви век, какъвто им готвят културните марксисти!

 33. 33 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#31] от "karatista":

  Аз не само, че няма да му дам автомат, но и няма да го пусна да припари до детето ми. Живея в Сиатъл, децата ми ходят в общинско училище. В Сиатъл, като навсякъде в САЩ, има учители плоскоземци, но не могат да припарят до общинско училище, а само до релгиозно частно. И това е защото родителите за учител-плоскоземе, да са осъдили образователните власти сто пъти досега. А вие си словоблудствайте. На Вашия манталитет точно учител-плоскоземец приляга.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 34. 34 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#33] от "7777":

  и тук някой ден ще осъдят, въпросът на разумния човек е, можем ли и трябва ли да го изпреварим този момент. за мен отговорът е очевиден.

 35. 35 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1608 Неутрално

  Само преди 5-6 години средната възраст на учителите беше над 50 години. Голяма част от тези учители имаха затруднения с използването на компютър, интернет, дори офис програми като Пауърпоинт. В същото време децата от 4-5 годишни вече работят със смартфони. Получаваше се някакъв абсурд - даскали, които са компютърни туземци, да преподават на ученици, които по-добре образовани в новите технологии. В резултат интересът на учиниците от уроците няма как да е голям.

  През последните години доходите на учителите бяха вдигнати /по трудния начин/ и все повече млади педагози започнаха да се вливат в системата. Млади, модерни хора, с познания в съвременните технологии. Тръгнахме напред. Старите мумии една по една отиват в пенсия.

  Но имаме и примери като Големия /с главно Г/ Теодосий Теодосиев - учител с опит, изучил поколения успели физици, които днес работят в САЩ и Европа. Учители като него просто са магнит за ученолюбиви деца. Подходът към ученика е важен. Ако детето бъде привлечено към науката, няма да остави и да отиде да пуши цигари накъде. Но аз съм имал е обратния пример в моите ученически години едно време - даскали, които си пеят една песен, мънкат си под носа, после контролно или изпитване на дъската и това е - никакъв опит да привлекат ученика към науката.

  България има много талантливи и ученолюбиви деца. Има и много деца със средни качества, както и мързеливи калпазани. Всяко поколение е така. Винаги ученолюбивите стават големи хора, а калпазаните бачкат после в закусваня. Ще кажете къде са тези талантливи деца? Защо не са в България? Защото тук нямат бъдеще. Днешните младежи не правят разлика от това правило. 99% от децата днес са технологично подготвени и дори знаят повече от своите родители. Но само една част от тях ще успеят в живота. Важното е, самите учители да могат да им предадат знанията си по такъв начин, че самият ученик да бяга да търси даскала за още знания, а не даскалът да гони ученика, за да го научи.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 36. 36 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#34] от "karatista":

  За трябване - трябва. А дали можете? Ми, дайте да видим. Успех.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 37. 37 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Разстроено

  UNITED EU UNION

  За съжаление, анархистки tv канал промоцира:

  1. Управление
  2. Корупция
  3. Ред.

  Анархистко управление: Приоритет.
  Корупция - между другото.
  Ред... ако му дойде реда

  До коментар [#27] от "karatista":
  До коментар [#26] от "7777":

  не може да чакаме родителите да се оплакват от учител плоскоземец, а трябва да има механизъм в системата, който да хваща такива още преди да се появят, това казвам.
  това означава да има

  организация и ред.

  иначе нищо не правим и си мислим, че се занимаваме с образование. за ПИСА да забравим, очевидно не разбирате, какво питам

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Плоскоземно роден, обучи плоскоземчета в площ народени.
  Западът е Многомерно страшилище.
  Злепоставящо неравнопостоващ плоскоземчета.
  Некрасив факт, но...

  До коментар [#30] от "7777":
  До коментар [#29] от "karatista":

  Мда, личната отговорност е понятие чуждо на някои българи явно.
  Механизмът, системата, международното положение.

  Еми, родители плоскоземци
  ще преподават на децата ви.

 39. 39 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Другарю 7777,
  децата Ви ходят в общинско училище.
  Не ходят в религиозно, плоскоземно.

  В добавка:
  памятник В.И.Ленина вечно пази града Сиатъл и
  вечно предупреждава, какво то е: религиозна плоска земност.

  Немате проблем.
  Какъв Ви е антиплосък (?) проблема, че истерясвате в Европа?

  До коментар [#33] от "7777":
  До коментар [#31] от "karatista":
  Аз не само, че няма да му дам автомат, но и няма да го пусна да припари до детето ми.

  Живея в Сиатъл, децата ми ходят в общинско училище.
  В Сиатъл, като навсякъде в САЩ,

  има учители плоскоземци,
  но не могат да припарят до общинско училище,
  а само до релгиозно частно.

  И това е защото родителите за учител-плоскоземе,
  да са осъдили образователните власти сто пъти досега.

  А вие си словоблудствайте.
  На Вашия манталитет точно учител-плоскоземец
  приляга.

 40. 40 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2295 Неутрално

  Въпроса не е само и не е просто до достъп до образование. Достъп не е да няма. Въпроса е и до желание и възпитание/ценностна система! Последните зависят от родителите. Някои определени етносни групи в България, ученето хич не им е любимо занимание :-)

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  Когато се говори за образование, трябва да е ясно че това е въпрос на бъдеще. То ест, образованието е в пряка зависимост от визията за развитието на държавата в средносрочен и дългосрочен план. България, в момента, е изправена пред дилема. Прекалено сме скъпи за производството на шир потреба и прекалено неуки за производство на стоки и услуги с висока добавена стойност. Бъдещето на Родината, според скромното ми мнение, зависи как ще се реши тази парадигма.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 43. 43 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2722 Неутрално

  До коментар [#42] от "tsyrvulan":

  Дрън брън :)

  Единствената статистически доказана връзка е между образованието и ниската раждаемост.

  Други доказани връзки от/към образованието чрез статистиката няма.

  Ама как образованите хора щели да създават продукт със висока добавена стойност, ама може ама друг път. :)

 44. 44 Профил на Потребител
  Потребител
  Рейтинг: 13 Неутрално

  То и политиците не са подготвени за политиката на 21 век ама си играят на политици.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK