Политически компас на изборите – как се позиционират партиите

Видим е силният дисбаланс в полза на дясното, като само две партии са вляво.

© Цветелина Белутова, Капитал

Видим е силният дисбаланс в полза на дясното, като само две партии са вляво.В навечерието на парламентарните избори решихме, че ще е информативно за избирателите да погледнат надпреварата от един не твърде популярен ъгъл. Говоренето за идеи и ценности в българския политически живот сякаш рядко отива отвъд геополитиката, а и медийната среда често кара партии и политици да се улисват по едни и същи теми, без да задълбочават в ценностни и идейни аргументи. Всичко това често създава усещане за малки или дори никакви различия на политическата арена. Искаме да покажем, че може би зад някои позиционирания, на които сме свикнали, стоят неподозирани идейни и ценностни различия, но и сходства между политическите играчи.


Избрахме да се фокусираме върху десет от претендентите в изборната надпревара.


Това са десетте партии и коалиции, които събират поне 1% електорална подкрепа
според усреднените данни на социологическите агенции към началото на март и за които може да се каже, че имат значимо влияние върху обществено-политическия живот. За всяка от десетте партии отговорихме на 70-те твърдения от теста 8Values и отнесохме резултатите към координатната система на популярния политически компас.


Причината за това смесване е, от една страна, че политическият компас е известен в интернет, и информативен за идеологическите ориентации. От друга страна, тестът 8values предоставя както повече твърдения, така и възможността за неутрална позиция, която е изключително важна, когато през оценка минават не индивидуални и анонимни, а колективни и публични субекти. Нанесохме резултатите от четирите скали на 8values теста върху политическия компас, като икономическата скала си остава икономическа ос (ляво-дясно), а резултатите от останалите три скали от теста (дипломатическа, властова и културна) сляхме по вертикалата на компаса (авторитарно-либертарно).


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последните прогнози - четете тук


Ето защо, за разлика от традиционния политически компас, в този отгоре и отдолу стоят не само "Авторитарно" и "Либертарно", но и "Консервативно" и "Прогресивно" (което и традиционният компас предвижда в известна степен). Други методологически съображения коментираме в края на текста.


Оста ляво срещу дясно касае идеите и ценностите, свързани с икономически въпроси от типа на преразпределение на благата, икономическите отношения между държавата и пазара, данъчната система, подкрепа за хората на труда или подкрепа за предприемачите и т.н. Оста авторитарно и консервативно срещу либертарно и прогресивно се отнася до въпроси, свързани с отношение към своето и чуждото (нация, етнос, полова и сексуална идентичност и ориентация), към властта (права и свободи "отдолу" спрямо контрол "отгоре") и към научно-техническото и културно развитие (традиция срещу прогрес).


Нашият анализ не се занимава с миналото, а почива единствено на публикуваните предизборни платформи и актуалните позиции и политики на съответните 10 формации, считано към март 2021 г.


Кой къде е?


Политически компас на изборите – как се позиционират партиите


Видим е силният дисбаланс в полза на дясното, като само две партии са вляво. Вдясно се разполагат останалите осем партии, като пет от тях са в по-консервативно-авторитарния спектър, а три са по-либертарни и прогресивни. Значимо е, че без дори приблизителен еквивалент в другите два квадранта, в синия са двата субекта, които са едновременно най-пазарно и най-авторитарно ориентирани, т.е. са най-отдалечаващи се от центъра. Зеленият квадрант, изразяващ лява и либертарно-прогресивна ориентация, остава празен.


Пет партии и коалиции са на почти една и съща ос вдясно - ВМРО, "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС, ДПС и "Демократична България". Тук е моментът да подчертаем, че това не е оценка на конкретни политики, а ценностно отношение на съответните формации към тип политики. В този смисъл това, че пет партии са в една линия по вертикала, не означава, че имат напълно еднакви икономически политики, а че начинът, по който гледат на икономиката, е много сходен и че поне дългосрочно общественият ефект от политиките им ще е вероятно сходен.


Ето защо при такъв баланс на силите и като се отчетат прогнозите на социологическите агенции (в парламента да влязат една лява и поне четири десни от посочените формации) следва, че от бъдещото правителство не бива да се очакват икономически леви политики като преразпределение с цел намаляване на неравенствата и такива в полза на хората на труда, а по-скоро такива за подобряване климата за частна инициатива, за насърчаване на търговията и т.н.


По социокултурната ос дисбалансът привидно е по-малък. Според прогнозите на социологическите агенции и съобразно този компас излиза, че в парламента могат да се очакват три малко по-либертарни и прогресивни и три по-консервативни и авторитарни партии и коалици. Както става ясно от електоралната подкрепа на формациите обаче, след като тя се въплъти в пропорционалните ѝ мандати, сумарното представителство на по-консервативните и авторитарни играчи трудно би допуснало решения в полза, например, на политическите и културни права на една или друга обществена група, или пък в разрастване на демократичния живот в повече форми и за повече хора.


Интересни са двойките и тройки от формации, разположени съвсем близо помежду си. Докато за две от тях едва ли някой се изненадва и самите партии едва ли биха възразили - диадата БСП-АБВ и триадата ВМРО, Воля-НФСБ и "Възраждане" (за локацията на партията, виж повече в края на текста*), то другите две вероятно не допадат на съответните симпатизанти. Във всяка от двойките ГЕРБ-СДС-"Има такъв народ" и ДПС-"Демократична България" има по един стар и системен играч и по един с твърда и досега извънпарламентарна опозиционна линия. Интуитивният отговор на този парадокс е, че формациите във всяка от тези две двойки водят или биха водили едни и същи политики. Противопоставянето им, както е известно, е неидеологическо: обвинения в неморално управление, корупция, некомпетентност.


Българският център


Политически компас на изборите – как се позиционират партиите


Запитахме се къде е центърът в българската политика днес. Усреднихме резултатите на десетте партии от 8values теста, все едно са една формация, и отнесохме общия им резултат отново в компаса. (Външната рамка е ограничена до полетата, в които е позиционирана поне една формация и спекулативно обозначава най-широкия мислим идеен хоризонт.) Вижда се, че центърът се измества нагоре към авторитарно-консервативно и надясно.


Националистите, БСП, ДПС и "Демократична България" запазват позициите си в същия квадрант, както спрямо оригиналния център. Националистите се доближават до центъра, левите стават по-леви, "Изправи се! Мутри вън!" заемат досега празния зелен квадрант, либертарните стават по-либертарни, а ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" - първата и третата по подкрепа партии - се оказват центристи. Забележително е, че въпреки усилията си да се заяви като консервативна партия, БСП се оказва близо до оформената граница с българското либертарно и е значимо за бъдещето дали ще продължи с опитите да се оттласква по-далеч от нея.


Политически компас на изборите – как се позиционират партиите


Приемаме обаче, че така разположен, българският център указва само ориентацията на отделните формации "като такива" и отразява повече публичния дискурс, но непременно и политически настроения в обществото. Ето защо към резултатите на партиите добавихме тежести, пропорционални на електоралната им подкрепа.


Разликата от квадратче надолу и наляво от "партийния център" е малка, но значима. Явно е следствие от електоралната тежест на БСП наляво и на малко по-прогресивните и либертарни сили надолу. Така, в съпоставка с "партийния център", възниква познат въпрос, на който, за съжаление, изборите сами не биха могли да отговорят: партиите ли "теглят" избирателите или избирателите "бутат" партиите нагоре и надясно? Но дори по-интересен би бил въпросът за това къде е политическият център на общественото мнение и до каква степен той се доближава/отдалечава от партийния. Може би някоя социологическа агенция би се заловила с такова проучване.


Идейното статукво


Политически компас на изборите – как се позиционират партиите


Така изглежда компасът на изборите, ако върху позициите на десетте партии наложим тяхната електорална подкрепа, изразена в кръгове с пропорционални диаметри.


Видимо, крайнодесните формации са с малка подкрепа. Ако прогнозите на социологическите агенции се окажат верни, националистите ще получат отново по-малко от традиционно най-високата си сумарна подкрепа от 10% - в случая, около 7. Те са освен това доста отдалечени от всички останали - толкова далеч от ГЕРБ-СДС, например, колкото са и БСП. Така за трите партии най-далеч от центъра в синия квадрант бихме направили два извода - първо, че останалите партии и коалиции биха ги търсили само по стратегически причини (както например ГЕРБ са демонстрирали); второ, че фактическото им влияние и успех, след като отново няма да е в изборното състезание, остава да е във влиянието им върху публичния дискурс и в изместването на центъра нагоре. В този смисъл изглежда съвсем последователно, че за разлика от жълтите и червените, националистите никога не са се поставяли в опозиция на ГЕРБ.


Изглежда, че основната битка е вдясно и гравитира около центъра на вертикалната ос. Първо, прави впечатление, че дори при налагане на електоралните тежести, Има такъв народ пак не излиза от границите на ГЕРБ-СДС. Второ, опозициите, отвъд проблемите с корупцията или компетентността (които са неотносими към политическия компас), са по-скоро по вертикала, във връзка с правата и свободите на гражданите и отношението към културата и научно-техническото развитие.


В обозримо бъдеще може да се очаква, че каквито и размествания в позициите или в електоралните тежести да се случат между формациите в синия и жълтия квандрант, стоящи около хоризонталната линия, те едва ли ще бъдат наляво. Това е фактически доближаване до БСП, а всички тези формации многократно са заявявали дистанцията си от столетницата. "Демократична България", ДПС, ГЕРБ-СДС и Има такъв народ по-скоро биха вървели към окрупняване или преливане на електорати, или към леки измествания надолу, нагоре и надясно.


На този фон отдалечеността на левите от всички останали, както и фактът, че сумарно те получават по-малко от една трета от подкрепата за останалите формации, навежда на три сценария за бъдещето, които не се изключват непременно помежду си: 1) сегашните леви да търсят позиции надясно и да продължат движението нагоре, в опит да привлекат избиратели от тези полета; 2) сегашните леви да отстояват сегашните си позиции или дори такива по-наляво и/или по-надолу, за да отстояват все по-пренебрежимите леви полета и политики. 3) да се появят нови формации някъде в левия спектър.


На база на позиционирането върху компаса и електоралната тежест на партиите могат да бъдат отличени няколко хипотези за обозримото парламентарно бъдеще: 1) при тази или следваща изборна кампания е напълно възможно периферията на ГЕРБ да премине към Има такъв народ и по-малко към либералните сили; 2) мястото на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" в центъра на "българския компас" предполагат възможно коалиране между една от тях и играчи със сходни икономически ценности, но с по-авторитарни или по-либертарно-прогресивни ориентации; 3) цялостният дисбаланс може да бъде променен при появата на нови леви сили. Интересно е в този смисъл, че на "Изправи се! Мутри вън!" им трябва малко, за да се окажат в ляво-либертарния квадрант.


В обобщение


Анализът ни показва, че политическата арена в България е доминирана от партии, отстояващи десни икономически ценности и предимно авторитарно-консервативни социални ценности. Няма нито един играч, свързан с т.нар. Ново ляво, отличаващо се с леви икономически и либертарно-прогресивни позиции, за сметка на двете сравнително авторитарно-консервативни леви партии. Изглежда сигурно, че в следващия парламент ще преобладават десните икономически политики, докато тежки за България проблеми като икономическото неравенство и условията на труд ще останат на заден план.


Поради наличието на по-либерални и по-консервативни десни партии, могат да се очакват идейни сблъсъци по тази скала, но по-скоро между групата от партии около ВМРО и либералния конгломерат, съответно, двата противоположни края по вертикала вдясно. В този смисъл това какви коалиции биха избрали двата големи претендента в "българския център" (ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ"), ще има решаващо значение за разместванията по социокултурната ос за всички.


Заслужава си също така да адресираме някои впрягани от време на време в публичното пространство призраци. Например либерално десни партии понякога обвиняват ГЕРБ или пък ВМРО за леви или обратното - консервативни кръгове обвиняват "Демократична България" в левичарство, а играчи от иначе различни позиции предупреждават за настъпването на екстравагантни врагове като "розов фашизъм". След усилието да представим поне приблизително справедлива картина на наличните в България партийно-политически посоки за нас е много трудно да видим правдоподобността на подобни обвинения и заплахи.


Надяваме се, че този анализ може да помогне на онези избиратели, които се чудят на какъв принцип да гласуват. Ако искат да се информират допълнително, могат сами да направят теста 8values и този на политическия компас - и без смесването, което ние правим за целите на този текст, резултатите от двата теста са достатъчно информативни за собствените идейни и ценностни ориентации.


*След написването на текста, обърнахме внимание, че партия "Възраждане" има несъответствие в икономическите политики между публикуваното в сайта и в програмата им от 2019 г. Ако се вземе предвид само програмата им, то "Възраждане" се измества към центъра на ляво-дясната ос, но запазва позицията си по вертикала в силно консервативно-авторитарното.


Методологически бележки


"Колективният мозък". За да определим различните позиции на партиите и коалициите по 70-те твърдения на теста, изхождаме от метафора за колективния мозък: ако всички активни дейци на партията (не гласоподаватели и симпатизанти) можеха да отговарят като един мозък, какво биха отговорили? Това задължително означаваше да гледаме внимателно в техните актуални програмни документи и на второ място - в позиции, които представители на съответния субект със значимо публично присъствие застъпват.


Дипломатическата и културната скали. И ние, и тестовете изхождат от исторически вече неактуалните предпоставки, че консервативните и авторитарни режими избягват международни обединения и избягват употребата на науките и технологиите. Същевременно поне твърденията, каквито са в 8values теста, в тяхната конкретика (не кое да е обединение, а ЕС и ООН; не кои да е технологии, а генните примерно) остават достатъчно релевантни, доколкото засягат обединения и научно-технически развития, които остават обичайна мишена на консервативните и авторитарни политически субекти. Допълнително, при твърдения като например "Автоматизацията, науката и технологиите ще допринесат за един по-добър свят" опитваме да отчитаме същинските позиции на формациите. Поради всички тези съображения си позволяваме да окрупним скалите традиции-прогрес и нация-свят (заедно със свободи-авторитет) във вертикалната ос на компаса.


Силно или умерено съгласен или несъгласен, или неутрален? За да поставим отговор "Силно съгласен" или "Силно несъгласен", гледахме за изрични позиции на съответния субект, присъстващи в негови политически документи. За да поставим по-умерените отговори "Съгласен" или "Несъгласен", имахме два варианта: или формацията има доказуема в програмите си по-умерена позиция, или основателно за такъв умерен отговор може да се съди от други, достатъчно близки ценностни и политически проблеми. По подобен начин, за да поставим отговор "Неутрален", имахме също два варианта 1) партията или коалицията няма никакви официални или неофициални позиции по съответното твърдение; 2) от други позиции по достатъчно близки ценностни и политически проблеми не може да се извлече еднозначен отговор.


Мълчаливи консенсуси и очевидности. 10 от 70-те твърдения получават еднакви или близки отговори за всички партии и коалиции. Това са твърдения, които не са актуални/релевантни в българското публично пространство и се допуска, че съответният субект ги приема тъкмо по начина, по който са уредени в нашето общество - например "Разходите за отбрана са загуба на пари" - всички са силно несъгласни. Алтернативно, това са твърдения, на които неотговарянето по определен начин би означавало най-често анархистки позиции, несъвместими с държавността изобщо - например "Всяка власт трябва да бъде поставяна под съмнение".


Отклонения и ограничения. Отчитаме ограниченията на самия 8Values тест като инструмент. Една неголяма част от твърденията в него изобщо не са актуални за българския обществено-политически живот, както посочихме по-горе, докато проблеми и политики, които са изключително актуални и/или твърде специфични, не присъстват достатъчно недвусмислено в теста. Въпреки това смятаме, че възможните отклонения, ако хипотетично някои твърдения могат да бъдат заместени с по-актуални за българската действителност и все пак близки по ценностен заряд и смисъл такива, биха били минимални.


Накрая, анализът не претендира за обективност. Смятаме, че обективността е несъвместима с политическия дебат, и всъщност колкото по-политически (значи ценностен и идеологически) е той, толкова по-несъвместим е с претенция за обективност. Дори дадена партия да отговаря на теста на свой конгрес, например, то пак резултатите не биха били съвършено еднозначни за всичките ѝ членове. Въпреки това положихме всички усилия за справедливо и съответстващо на различните реалности на тези 10 субекта оценяване, изхождащо от единни критерии и процедури, каквато впрочем е целта и на тестовете.


Станислав Додов е социален педагог с фокус в сферата на човешките права, правата на децата и политическия тренинг. Работил е като координатор, фасилитатор, обучител и консултант с множество организации в България и Европа. Занимава се и с публицистика.


Ивайло Динев е доктор по политически науки от Университета "Сант'Анна" в Пиза и изследовател в Института по социални и синдикални изследвания към КНСБ. Бил е гост учен в Центъра по изследвания на Югоизточна Европа в Грац и е водил лекции във Флорентинския университет.


Анализът им е препубликуван от сайта "Барикада".


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  Реално ГЕРБ и Воля само на теория са десни. Управляващите отдавна са ясни, че само се маскират като "десни" "евроатлантици", иначе са си досущ номенклатурчици милиционери. Видно е дори само от структурирането и функционирането на институциите. Да не говорим за офанзивата да се правят държавни предприятия с парите на данъкоплатците, които да изкривяват нормалното функциониране на и без друго изкривената икономика.

  Воля са тяхна патерица, така че няма как да е друго. А "Възраждането" на КК даже не е и на теория дясно...

 2. 2 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 481 Неутрално


  Ако си успял да излъжеш някого, това не означава, че той е глупак, а че са ти вярвали повече, отколкото заслужаваш - Чарлз Буковски.

  "Презирам онези, които обичат да маршируват в строя. Те са получили мозък по случайност, защото за маршируването им стига и гръбначният мозък." Думи на Алберт Айнщайн.

  "Не ме слушай какво ти говоря, а гледай какви цигари пуша!" - някой си.

  "Народът, който ще гласува за ГЕРБ, ДПС и партиите на статуквото, вместо да се възмущава, мечтае да се нареди в групата с далаверата и тарикатите (това особено силно важи за новите кандидати като русата свръх амбиция и шоуммена). Да не работи, но да взема.
  Накрая поглеждам към заклинанието, че сме направили цивилизационен избор в полза на евроатлантическите ценности и разбирам че делюзията е национална диагноза.
  Тази съдба не е природна даденост, или генетично определена, а наш собствен избор и низ от предателства към самите нас."
  В резултат истината е такава, каквато владетелят казва, че е: честни избори са тези, които ТОЙ (КОЙ) печели; добър служител е този, който е лоялен към владетеля. Владетелят иска прокуратурата и съда да бъдат лично подчинени на него и да осъждат така, както той им нареди.
  И така, новият член на ЕНП (става въпрос за ГЕРБ) се оказа ".... оглавяван от един изтърван от здравните специалисти психопат на силни субстанции, необразован, неук и откровено п*рост и невъзпитан, който се държи като м*агаре в театър и е също толкова на мястото си....).

 3. 3 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  Статията без да разясни критериите, начина на оценяване и дадените оценки, първо определя кои са леви и десни партии. Аз лично не виждам дясна партия в българското политическо пространство на база на политически и икономически платформи. Оттам нататък целият анализ олеква.

 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3022 Весело

  Много интересно, но всичко това в България е доста условно. Управляващите от Герб, които вдигат заплати без повод в публичния сектор, раздават пари на калпак на пенсионери и стартират в 21.ви век в държава от ЕС държавна фирма за бензиностанции /!?!/ какво дясно точно имат? Предпочитам да ги съдя по делата, а по тях - всъщност няма ясно ляво и дясно, особено пък като дойдат на власт.

 5. 5 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Политолога и антрополога ви казаха, какво е различното между тези в квадратите. По-важното обаче е какво е общото между тях - това, че са българи (дори и дпс). Така че - надежда всяка тука оставете. Ако ви предложат пари за гласуване - не се колебайте.

 6. 6 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1806 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  ГЕРБ води абсолютно дясна политика.
  А политика по доходите нямат. Доходите са толкова изостанали, че с 30% да се вдигнат пак ще са малко на фона на 35% черна и 15 милиарда лева сива икономика. А вдигането на доходите е най-прекият път към стимулиране на икономиката и растеж.
  А налудничавата идея на патриотите за държавни бензиностанции едва ли ще се реализира.

 7. 7 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Проруската "Възраждане за Отечеството" има доста над 1 %. На 4 април си спомнете постинга ми.

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2887 Неутрално

  ДПС и ДБ плътно в един квадрат? Не бяха ли ДОСТ подкрепилите ДБ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Весело

  Българската нация, разглеждана като личност, е малоумна!

  За едни благата, за други ла*ната
 10. 10 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 910 Весело

  До коментар [#4] от "boevbisser":ГЕРБ води абсолютно дясна политика. А политика по доходите нямат.
  —цитат от коментар 6 на Да вярваме на истината


  Как да нямат, от 280 лева при Станишеф сега минималната е 650 лева или ти си мислиш, че минималната заплата сама решава колко да стане?

  А 2000 лева средна заплата в края на Борисов 4?

 11. 11 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2999 Неутрално

  Проруската "Възраждане за Отечеството" има доста над 1 %. На 4 април си спомнете постинга ми.
  —цитат от коментар 7 на Dimitar Kunev


  Един приятел казва, че ще гласува за тях. не съм го питал защо, вероятно защото са нови.

  Еретик
 12. 12 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":

  Минималната заплата има значение само за заплатите на администрацията. На кърлежите

  За едни благата, за други ла*ната
 13. 13 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Неутрално

  А понеже 95% са малоумни, не могат си направят и теста за себе си!

  За едни благата, за други ла*ната
 14. 14 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1806 Неутрално

  До коментар [#10] от "Дария Колев":

  Много ясно, че нямат. Вървят стихийно.
  Политика по доходите значи да е най начело на всяка програма.
  А заплатите на наемите лица не са работа на Правителството. Те си растат или намаляват на пазарен принцип.
  Работа на Правителството са доходите на неговите сектори и пенсионерите. Даже държавните фирми формират свободно договаряне по търговският закон.
  Та в този смисъл нямат политика. На парче. Ще вдигане на учителите. Юруш. Ами на библиотекарите например как ще ги вдигаме?

 15. 15 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 996 Неутрално

  До коментар [#8] от "дерибеев":

  “ ДПС и ДБ плътно в един квадрат?”
  ——
  Ша ги изволнят тия двамата, още на следващия ден гато ДБ земи властта.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 16. 16 Профил на Avalon Blackmore
  Avalon Blackmore
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Трагикомедия. Уважение към двамата специалисти, но в местните условия има специфичности, които са неизразими на нито една графика...в крайна сметка ги разбирам, защото ако се бяха опитали да опишат реалната ситуация с голяма вероятност биха си загубили работата.

  Няколко мита :

  АБВ и БСП са леви партии.

  АБВ и БСП не са леви партии. Поне БСП със сигурност. Причините са безкрайни, като най-явния пример е този с мнението на партията по Истанбулската конвенция.
  А че са авторитарни, авторитарни са. Но не и авторитетни.

  ГЕРБ и ДПС са десни партии.
  Коя дясна партия раздава предизборно пари и стоки на калпак?
  Коя дясна партия национализира бизнеси и ги превръща в държавни компаниии?
  Коя дясна партия разчита на контролиран вот и държавни служители за база на електората си?

  ДБ също е силно съмнително дясна. Не може да раздаваш пари на засегнати от коронавируса бизнеси и подобни след принудително затваряне, това е 100% лява политика на преразпределение на богатства.
  Дясна политика би било да не се затваря принудително нито един бизнес, но този, който е в определена група по рисков критерий и реши САМ да го направи, да има възможност да получи такива.
  Това е и разликата между "либертарното" и авторитарното.

  Изводи : Ако не обещаеш, че ще раздаваш, шанса да те изберат пада страшно.
  Истински леви партии няма, както няма и истински десни.

  100% национал-популизъм

  олекна ми на душата, возвисих ся!
 17. 17 Профил на d04
  d04
  Рейтинг: 144 Неутрално

  Изследването е любопитно, но българският избирател гласува не за ГЕРБ, а за Бойко, не за ДБ, а за Христо Иванов. С други думи партиите в България не са идеологически формирования, а лидерски партии (бих използвал и думата проекти).
  Това не беше винаги така. През 90-те, когато имаше две големи партии, едно по-слабо ДПС и някакви партийки като Евролевица и Бизнес блок, оста беше комунизъм-антикомунизъм. Тогава и СДС, и БСП бяха многолики. Но с идването на Царя започна ерата на лидерските партии.

 18. 18 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  Момчета, ако нещото на чалгаря е "дясно - консервативно" е крайно време аз да се препозиционилрам?!?!?!
  Просто няма никакъв начин с него да сме в едно и също политическо и обществено пространство...

 19. 19 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 858 Неутрално

  Ние, българите живяхме добре по време на цялото 10 годишно управление на ГЕРБ, хората забогатяха, започнаха да пътуват по екскурзии навсякъде по света, не можеш да се разминеш от автомобили; направиха се нови магистрали, нови линии на метрото, страната се преобрази. Но хората са алчни, искат още и още, мислят си, че би могло и иначе; добре са, но може би ще са още по- добре, ако ги управляваха някои други. Не сме умни; лесно забравяме; не се учим от грешките си! Едва ли някой си спомня какъв беше животът преди 1989 г. и до каква трагедия ни доведе очакваната, жадуваната "перестройка" на Горбачов след 1990 г. (окрадоха ни спестяванията за десетилетия и въведоха купонна система, както не е било през войните). Най- голямата тъпотия на българите е, че си разпиляват гласовете за десетките партии, а нормално за България, пък и за целия останал свят е да имаме 2 партии: ГЕРБ (дясна) и БСП (лява). Абсолютно непонятно е да имаме партии с имена: "има такъв народ" или "мутри вън", а на всичко отгоре да се намират и техни симпатизанти. Че какво може да се очаква, какво очаквате от партии с такива имена, А?! Или пък какво очаквате от антипатягате, които откак са в европарламента освен да плюят, да хулят по България, нищо друго не правят? Да се доверим на провереното; да отидем и дадем гласа си за ГЕРБ!

 20. 20 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 474 Неутрално

  До коментар [#19] от "bobhunter":

  Политологията определено не ти е силата. Опитай да вдъхновяваш хората с нещо друго

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 21. 21 Профил на bizarre_infit
  bizarre_infit
  Рейтинг: 474 Неутрално

  До коментар [#19] от "bobhunter":

  Политологията определено не ти е силата. Опитай да вдъхновяваш хората с нещо друго

  Всеки го бива поне в едно нещо -ако и толкова не те бива, поне не пречи на другите.
 22. 22 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1672 Весело

  Самото допускане от авторите, че "изхождаме от метафора за колективния мозък: ако всички активни дейци на партията (не гласоподаватели и симпатизанти) можеха да отговарят като един мозък, какво биха отговорили..." прави т.нар. изследване смехотворно. Въображаемата екстраполация на имагинерни партийни функционери върху неадекватни на българскаата действителност анкети пък вече е гротеска. Аре, стига с каламбурите. ДеБъ - десни!? А маяма либертарианка, пък ДПС прогресисти! Ма, моля ви се!

 23. 23 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1672 Весело

  Самото допускане от авторите, че "изхождаме от метафора за колективния мозък: ако всички активни дейци на партията (не гласоподаватели и симпатизанти) можеха да отговарят като един мозък, какво биха отговорили..." прави т.нар. изследване смехотворно. Въображаемата екстраполация на имагинерни партийни функционери върху неадекватни на българскаата действителност анкети пък вече е гротеска. Аре, стига с каламбурите. ДеБъ - десни!? А маяма либертарианка, пък ДПС прогресисти! Ма, моля ви се!

 24. 24 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  Ясно е, че програмата на ГЕРБ няма никакво значение, каквото и да пише, става това, което е хрумнало на член първи. Програмата на ДПС също е безсмислена за четене, тя съществува, за да оправдава еврочленството в съюза на либералите. Избирателите на БСП също не гласуват за програми, а за партия, сигурно половината дори не знаят кой е лидер, така че оставят да се упражняват в писането някакви млади натегачи, които искат да градят партийна кариера.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 25. 25 Профил на Луд Общественик
  Луд Общественик
  Рейтинг: 844 Неутрално

  До коментар [#3] от "Lazarus":

  ДПС е единствената дясна партия, но имам само две ръце и ако пусна за тях бюлетина, ще трябва и двете да отрежа - едната защото е пуснала, а другата защото не е спряла първата. Толкоз.

  Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
 26. 26 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Весело

  В този анализ аз виждам очевадната липса на един основен елемент- социологическа база, на която се основават мъглявите умозаключения.
  Например, що за дясно са мутрите на Маямата? Или копейкиновите българофоби? Или чалгаджиите? Или ДБ, която на местните избори се оля до ушите в колаборацията с Маямата?
  Терминът "дясно" отдавна вече е мръсна дума в България. И то основно благодарение на тези, които са най-напред в списъка на "дясното", който любезно ни се представя.
  Българинът отдавна е загърбил и "ляво" и "дясно".
  За него има "можещи" и "неможещи".
  Да му осигурят приличен живот.
  Това е, друго няма!

 27. 27 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 751 Неутрално

  ДПС и ДБ плътно в един квадрат?
  —цитат от коментар 8 на дерибеев


  ДПС и ДБ са близки партии, защото са авторитарни!
  При тях се издават заповеди от Падишаха или от Командира. При тях не може да има сблъсък на мнения като в БСП – между Жан Виденов и Първанов, между Станишев и Първанов, между К.Нинова и Г.Гергов. В ДСБ Командира казва, че трябва да се подкрепят гейовете (за да изглеждат либерали) и никой в ДСБ не се изказва против. Разбира се, че има „десни“, които не са съгласни, но те не са в ДСБ.

  До коментар [#8] от "дерибеев":

 28. 28 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2221 Неутрално

  Бих сложил поне едно квадратче с " Изненада ".......

 29. 29 Профил на Деметриус Железов
  Деметриус Железов
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ние, българите живяхме добре по време на цялото 10 годишно управление на ГЕРБ, хората забогатяха, започнаха да пътуват по екскурзии навсякъде по света, не можеш да се разминеш от автомобили; направиха се нови магистрали, нови линии на метрото, страната се преобрази. Но хората са алчни, искат още и още, мислят си, че би могло и иначе; добре са, но може би ще са още по- добре, ако ги управляваха някои други. Не сме умни; лесно забравяме; не се учим от грешките си! Едва ли някой си спомня какъв беше животът преди 1989 г. и до каква трагедия ни доведе очакваната, жадуваната "перестройка" на Горбачов след 1990 г. (окрадоха ни спестяванията за десетилетия и въведоха купонна система, както не е било през войните). Най- голямата тъпотия на българите е, че си разпиляват гласовете за десетките партии, а нормално за България, пък и за целия останал свят е да имаме 2 партии: ГЕРБ (дясна) и БСП (лява). Абсолютно непонятно е да имаме партии с имена: "има такъв народ" или "мутри вън", а на всичко отгоре да се намират и техни симпатизанти. Че какво може да се очаква, какво очаквате от партии с такива имена, А?! Или пък какво очаквате от антипатягате, които откак са в европарламента освен да плюят, да хулят по България, нищо друго не правят? Да се доверим на провереното; да отидем и дадем гласа си за ГЕРБ!
  —цитат от коментар 19 на bobhunter


  +++++++++++++++++++++++++++++++++

 30. 30 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2739 Весело

  Ей тази координатна система е пренесена едно към едно от американската.
  Правих си тест навремето, падам се леко вдясно на оста Х. Само че техният тест беше за САЩ, където консервативното е много консервативно, а прогресивното - типичен ляв радикализъм. При това положение няма как да се позиционирам по оста У нагоре или надолу.
  От цялото това изследване човек остава с впечатлението, че ДПС е най-подходящата партия за умерено десния избирател!? Смях!
  Това ако тепърва се запознава с политиката и няма никакъв предишен опит.

 31. 31 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Твърде подробно са описани фалшивите претенции на партиите - те просто искат власт и пари.

 32. 32 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 850 Неутрално

  ....Най- голямата тъпотия на българите е, че си разпиляват гласовете за десетките партии, а нормално за България, пък и за целия останал свят е да имаме 2 партии: ГЕРБ (дясна) и БСП (лява). ...
  —цитат от коментар 19 на bobhunter


  Той и Слави така мисли, вероятно блянуващ за позицията не цветето. Добавяме и ДПС към "световните" партии. Само дето нито ГЕРБ са десни, нито БСП са леви, а ДПС-либерални. Властта в България не залага като основна цел реализация на някакви идеи, а управление на пари и контрол над бизнеси. Което НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ БЕЗ КАТЕГОРИЧЕН КОНТРОЛ НАД ПРОКУРАТУРАТА. У нас дали си престъпник или не зависи не от закона, а от това КОЙ те разследва.

 33. 33 Профил на Боби М
  Боби М
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  По-интересното е , че са поставени в ниската част относно авторитарната ос.

  Ако спориш с идиот , вероятно същото прави и той.
 34. 34 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  Нямало ново ляво?? А ДБ какви са ? Нали бяха център дясно, сега дневник вдига завесата, че били прогресивисти,някак си десни ама с минимална разлика от нео комунистите на запад.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 35. 35 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Осите са намеса в личния живот-лични права и намеса в икономиèското поведение-икономиèска свобода.

 36. 36 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Весело

  До коментар [#32] от "Ruse_Island":

  "У нас дали си престъпник или не зависи не от закона, а от това КОЙ те разследва."

  Лъжеш!
  Зависи преди всичко от това, КОЙ те съди!
  Най-фрапиращият пример- съветниците на Първанов бяха осъдени в Германия и след това за същите престъпления оправдани в България.
  Със същите доказателства....
  Ще добавя само, че сега в България съдийско-адвокатското съсловие си има и партия.
  Която застана като Матросов на амбразурата в защита на единствения осъден за корупция досега.
  Допълнителен щрих към профила на "независимия" български съд!

 37. 37 Профил на bes08654551
  bes08654551
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Проруската "Възраждане за Отечеството" има доста над 1 %. На 4 април си спомнете постинга ми.
  —цитат от коментар 7 на Dimitar Kunev


  "Възраждане" и "Възраждане на отечеството" са различни партии,
  втората се появи за да обърка избирателя. Но няма да стане.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на tapat0p
  tapat0p
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#37] от "bes08654551":
  "Възраждане" и "Възраждане на отечеството" са различни партии,
  втората се появи за да обърка избирателя. Но няма да стане.

  Да, защото всеки го е страх от еднопроцентовите Възраждане, та искат да объркват допълнително 5-те хиляди гласуващи за тях :D

 40. 40 Профил на bes08654551
  bes08654551
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#39] от "evf54378219":

  Явно доста ги е страх иначе нямаше да поръчват лъжливи репортажи. Сега и нова и репортерчето ще бъдат осъдени.

  Явно много ги е страх щом се мъчат да заличат партията. Прокуратурата безславно загуби делото.

  Много ги е страх щом пускат такива като вас да внушават 1% по форумите след като реалния процент на ВЪЗРАЖДАНЕ е над 6.

  Страх ли ви е? МНОГО!

 41. 41 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#36] от "Дон Кихот":

  Напротив, Кихоте, ти лъжеш като дърт трол!
  Защото:
  1 . В България те обявяват за престъпник и те блокират с години арест, още преди съдът да се е произнесъл какъв си, само на база обвинения+медиен шум.
  2. Съдът НЕ МОЖЕ ДА ПОВДИГА ОБВИНЕНИЯ, НИТО ДА СЪБИРА ДОКАЗАТЕЛСТВА! - което означава, че прокурора може да предопредели почти изцяло едно дело, в посока да падне или изобщо да го няма.

 42. 42 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1109 Неутрално

  На теория много десни партии, но практика е пълно с всякакви комунисти. Това е тъжната истина.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 43. 43 Профил на tapat0p
  tapat0p
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#39] от "evf54378219":Явно доста ги е страх иначе нямаше да поръчват лъжливи репортажи. Сега и нова и репортерчето ще бъдат осъдени.Явно много ги е страх щом се мъчат да заличат партията. Прокуратурата безславно загуби делото.Много ги е страх щом пускат такива като вас да внушават 1% по форумите след като реалния процент на ВЪЗРАЖДАНЕ е над 6.Страх ли ви е? МНОГО!
  —цитат от коментар 40 на bes08654551


  И после се събуди с мокри краци :D 6% във Варна - може би. В България - 1, 1.5 :D

 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  До коментар [#34] от "Deadpudding":

  13 принципа, които са описателни и наложителни за една политическа мисъл и формация, която ще защитава десните и християнски принципи в политиката.

  1.Консервативни ценности:
  -Защита на традиционното семейство и семейните ценности и правата на родителите да отглеждат и образоват децата си съгласно своите убеждения и
  -прилагане на традиционните християнски цивилизационни ценности в обществения и политическия живот.
  -Противопоставяне на всякакви тенденции за обществено и държавно предефиниране на брак и пол.
  2.Социална справедливост. Защита на правата на слабите, беззащитните и неродените. Равенство пред закона.
  3.Лична свобода. Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо. Тази свобода включва формирането на икономически или светогледни предприятияи асоциации без намеса на държавата. Всеки формира своите светогледни възгледи и вяра без намесата на държавата, като личната свобода включва промяна на възгледите и асоцииране на личности с близки възгледи.
  4.Защита на основни човешки права. На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот - свобода на съвестта, вярата и словото, право на живот, право на справедлив процес, свобода на сдружаването, свобода на събранията,неприкосновеност на личния и семеен живот, неприкосновеност на жилището. Недопустимо е въвеждането на „специализирани права", които да отменят или да се противопоставят на изброените основни права и свободи.
  5.Справедливо правораздаване. Възстановяване или въвеждане нана разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказани съразмерно, а невинните - оправдавани.
  6.Дясна икономическа политика. Ниски данъци, малка но ефективна държавна администрация, лична инициатива, общинско самоуправление, ненамеса на държавата в живота на обществото и личностите когато няма нужда от държавно администриране на дейностите на хората, намаляване на държавната бюрокрация.
  7.Сигурност. Свободата и благоденствието са зависими изцяло от условия за мирен и спокоен живот. Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото. Сигурността, вътрешна или външна, не може да бъде основание за нарушаване на основни човешки права и за потъпкване на човешкото достойнство и принципите на свободното общество.
  8.Свобода на образованието. Всеки има право да търси образование подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол. Родителите имат правото да решават въпросите относно образованието на своите деца, както и философията и програмата на образование, включително домашно образование.
  9.Суверенитет. Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото. Традицията, законите, културата и начинът на живот на българското общество, доколкото те издигат свободата, законността и справедливостта, и се противопоставят на тиранията и тоталитаризма, имат приоритет пред външни и чужди интереси, политически или военни, които целят разрушаването на свободното и демократично общество.
  10.Принцип на светската държава. Този принцип означава прилагане на идеологически и религиозен неутралитет от държавата при управление на светските дела. Този принцип не може да се прилага като ограничение на правото на християни и други религиозно вярващи да участват в публичния дебат и политическите процеси. „Светска държава" не означава "атеистична държава"- атеизмът не може да бъде официална държавна идеология. Принципът означава и забрана за намеса на светската власт в богословието или вътрешните дела на църковните и религиозни общности и техните организации.
  11.Сътрудничество. Взаимодействие със сходни по убеждения политически формации в страната и отвъд границите ѝ.
  12.Златното правило. "Прави на другите, така както искаш на теб да направят" е основополагаща християнска добродетел, от която ще се ръководи идеологията и дейността на партията.
  13.Стратегическо виждане. Целта на политическата активност не бива да е само участие в избори и политическата властта, а изграждане на структури и политическа култура и визия, която да има дългосрочен ефект в обществото в посока на установяване на свобода, законност, ред, справедливост, духовност и истина в държавното управление и в обществения живот.

  За кое от това не се бори ДБ. Много хора в България въобще не знаят, какво е дясно и какво ляво. Но коментират, колкото да не заспят и да объркват другите.

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  Кое от горното изповядват в ГЕРБ. Нито едно. Значи, те са всичко друго, но не и десни.

 46. 46 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Весело

  До коментар [#19] от "bobhunter":

  Крадците на ДДС от обръчите на ГЕРБ и ДПС забогатяха, ДА

  За едни благата, за други ла*ната
 47. 47 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Весело

  До коментар [#19] от "bobhunter":

  Крадците на ДДС от обръчите на ГЕРБ и ДПС забогатяха, ДА

  За едни благата, за други ла*ната
 48. 48 Профил на Ivayloto бе
  Ivayloto бе
  Рейтинг: 734 Весело

  До коментар [#44] от "Роси":

  Напротив, много хора турят всичко по оста ляво-дясно, а проблемът е по другата ос.

  Някой може ли да ми обясни кои са традиционни ценности след 45 години комунизъм и 30 години фасадна демокрация??? 🤔

  За едни благата, за други ла*ната
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Нека някой да ми докаже че има по дясна партия от БСП , толкова са в дясно че даже миришат на фашизъм .

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  вие майтапите ли се, та в България десни партии на практика няма, нито една при това

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 54. 54 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  До коментар [#34] от "Deadpudding":13 принципа, които са описателни и наложителни за една политическа мисъл и формация, която ще защитава десните и християнски принципи в политиката.1.Консервативни ценности:-Защита на традиционното семейство и семейните ценности и правата на родителите да отглеждат и образоват децата си съгласно своите убеждения и-прилагане на традиционните християнски цивилизационни ценности в обществения и политическия живот.-Противопоставяне на всякакви тенденции за обществено и държавно предефиниране на брак и пол.2.Социална справедливост. Защита на правата на слабите, беззащитните и неродените. Равенство пред закона.3.Лична свобода. Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо. Тази свобода включва формирането на икономически или светогледни предприятияи асоциации без намеса на държавата. Всеки формира своите светогледни възгледи и вяра без намесата на държавата, като личната свобода включва промяна на възгледите и асоцииране на личности с близки възгледи.4.Защита на основни човешки права. На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот - свобода на съвестта, вярата и словото, право на живот, право на справедлив процес, свобода на сдружаването, свобода на събранията,неприкосновеност на личния и семеен живот, неприкосновеност на жилището. Недопустимо е въвеждането на „специализирани права", които да отменят или да се противопоставят на изброените основни права и свободи.5.Справедливо правораздаване. Възстановяване или въвеждане нана разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказани съразмерно, а невинните - оправдавани.6.Дясна икономическа политика. Ниски данъци, малка но ефективна държавна администрация, лична инициатива, общинско самоуправление, ненамеса на държавата в живота на обществото и личностите когато няма нужда от държавно администриране на дейностите на хората, намаляване на държавната бюрокрация.7.Сигурност. Свободата и благоденствието са зависими изцяло от условия за мирен и спокоен живот. Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото. Сигурността, вътрешна или външна, не може да бъде основание за нарушаване на основни човешки права и за потъпкване на човешкото достойнство и принципите на свободното общество.8.Свобода на образованието. Всеки има право да търси образование подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол. Родителите имат правото да решават въпросите относно образованието на своите деца, както и философията и програмата на образование, включително домашно образование.9.Суверенитет. Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото. Традицията, законите, културата и начинът на живот на българското общество, доколкото те издигат свободата, законността и справедливостта, и се противопоставят на тиранията и тоталитаризма, имат приоритет пред външни и чужди интереси, политически или военни, които целят разрушаването на свободното и демократично общество.10.Принцип на светската държава. Този принцип означава прилагане на идеологически и религиозен неутралитет от държавата при управление на светските дела. Този принцип не може да се прилага като ограничение на правото на християни и други религиозно вярващи да участват в публичния дебат и политическите процеси. „Светска държава" не означава "атеистична държава"- атеизмът не може да бъде официална държавна идеология. Принципът означава и забрана за намеса на светската власт в богословието или вътрешните дела на църковните и религиозни общности и техните организации.11.Сътрудничество. Взаимодействие със сходни по убеждения политически формации в страната и отвъд границите ѝ.12.Златното правило. "Прави на другите, така както искаш на теб да направят" е основополагаща християнска добродетел, от която ще се ръководи идеологията и дейността на партията.13.Стратегическо виждане. Целта на политическата активност не бива да е само участие в избори и политическата властта, а изграждане на структури и политическа култура и визия, която да има дългосрочен ефект в обществото в посока на установяване на свобода, законност, ред, справедливост, духовност и истина в държавното управление и в обществения живот.За кое от това не се бори ДБ. Много хора в България въобще не знаят, какво е дясно и какво ляво. Но коментират, колкото да не заспят и да объркват другите.
  —цитат от коментар 44 на Роси


  съгласен съм, но кой изобщо се бори за това - дясноконсервативна партия у нас няма и на практика не е имало в най добрите си години СДС беше центриска партия

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  Кое от горното изповядват в ГЕРБ. Нито едно. Значи, те са всичко друго, но не и десни.
  —цитат от коментар 45 на Роси


  "...Десните ценности на Бойко Борисов са като новите дрехи на царя - всички виждат, че ги няма. Идеологията на ГЕРБ и ДПС е властта, използването на ресурсите на властта за придобиване на повече власт, повече ресурси и така - до пълната власт. Пълната власт е тоталитарна държава, в която какво мислят гражданите няма значение. В тоталитарната държава всички десни ценности - като лична свобода, свободна инициатива, ред, правила, справедливост, сигурност, законност и свобода на изразяването, са потъпкани..."

  Десните хора искат свобода, а не диктатура.
  Десните хора са инициативни т.е. те търсят и се нуждаят от свободата, от демокрацията.
  Да се чуди и мае човек, що за идиот е сложил ГЕРБ сред десните.
  Те не желаят конкуренция.
  Нещо повече!
  Тях ги е страх от конкуренцията.
  С две думи, това скверно писание има за цел да обърка и замае избирателя.
  То се опитва да зариби повече избиратели за мутрите и техните кукловоди.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#54] от "stg":

  Отговори ми на въпроса!
  Какво точно е дясноконсервативна партия и има ли все още такава някъде по света?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 57. 57 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  До коментар [#44] от "Роси":

  спрях да чета на консервативни ценности... дано поне плащат добре.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 59. 59 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 715 Неутрално

  Добре, че в ДемБГ има малко десни, иначе ако са само Ристьо и зелените ще ударят ъгъла долу в 3-ти квадрант.

 60. 60 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1620 Весело

  До коментар [#41] от "Ruse_Island":

  "1 . В България те обявяват за престъпник и те блокират с години арест, още преди съдът да се е произнесъл какъв си, само на база обвинения+медиен шум.
  2. Съдът НЕ МОЖЕ ДА ПОВДИГА ОБВИНЕНИЯ, НИТО ДА СЪБИРА ДОКАЗАТЕЛСТВА! - което означава, че прокурора може да предопредели почти изцяло едно дело, в посока да падне или изобщо да го няма."

  Хе-хе!
  В случая, който съм цитирал, доказателствата и фактите са събрани от германското слздствие и прокуратура.
  На тяхна база там убавците бяха осъдени.
  И милостиво върнати в българия.
  Където за същото бяха милостиво оправдани.
  Е, имаше и още нещо оправдано де- общоприетото определение на независимия български съд като "съдийско -адвокатска мафия", или "раздаване на правосъдие под масата".
  Което е едно и също!

 61. 61 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#60] от "Дон Кихот":

  Трол Кихоте, обори ми това което съм написал, не ми подхвърляй неизвестен единичен случай с неясна фактология и релевантност по темата.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 63. 63 Профил на Dimi Ivanov
  Dimi Ivanov
  Рейтинг: 265 Разстроено

  До коментар [#48] от "Ivayloto бе":

  Ценностите са си базови, те не се променят за разлика от хората, основният проблем е средата ,която респективно обезверява определени популации от регионално и материално зависещи от условията индивиди и те променят стереотипите си. Или про -Марксиската формулировка; Битието ,определя-житието , то съзнанието.

 64. 64 Профил на ucv09699704
  ucv09699704
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Благоденствието на България зависи от истинското покаяние на духа на всички хора(новорождение).
  ГАРАНТИРАН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ ще има ако послушаме Бога, Който обещава лек и благ живот само чрез промяна на сърцето и ума на всички.А тъй като правителството не увещава българите да вярват на Бог и да пълнят църквите да слушат Словото,и не налагат четене на Библия в училищата по цялата държава-То ще се умножава беззаконието и хаоса в живота ни.
  Затова Господ ни призовава:
  „Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си, и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.
  Но ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които поставих пред вас, и отидете та послужите на други богове и им се поклоните, тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите Си тоя дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всичките племена. И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на бащите си, та се хванаха за други богове и им се поклониха и им послужиха, за това нанесе на тях всичкото това зло.
  2 Летописи 7
  Това са нещата, които трябва да вършите: Говорете истина един на друг, праведно и с истина съдете в съдилищата си; и не замисляйте в сърцата си зло един против друг и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тези са неща, които мразя, заявява ГОСПОД.
  Захария 8:16‭-‬17
  Политици и всички запътили се да стават съдии!Мъже Водачи на България-покайте се и обяснете на хората,че ехидните НПО-та са сектите,който омайват и ограбват хората,а не евангелските църкви.
  Хората се нуждаят от духовно очистване от Словото,а не от лъжци лицемери в парламента да се правят на богове.
  Покайте се и проумейте,че Библията не манипулира хората,а ги освобождава!!!
  А корумпираното,изчеткано от телевизиите българско правителство,манипулира и мами народа и го поробва.
  Божието слово освобождава със сила в истините които разкрива.Тези истини събуждат човека от неговото зомбирано състояние и го правят способен да мисли,и да се противопостави на злото и греха.
  Божието Слово единствено призовава хората да се обичат и да си съдействат.
  Божието Слово вдъхва надежда в сърцето на човеците,и желание за вършене на добро.
  Но човек става свободен от грях чрез вяра и обновяване на ума чрез молитва и четене.
  Също както става поробен чрез гледане на глупостите на телевизиите.
  Вярата в Исус прави човека честен,трудолюбив с любящо сърце,с мир и радост в душата,готов да помага и способен да се владее.
  Против такива неща няма закон,а само благодат и мир за България!!

 65. 65 Профил на ucv09699704
  ucv09699704
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Благоденствието на България зависи от истинското покаяние на духа на всички хора(новорождение).
  ГАРАНТИРАН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ ще има ако послушаме Бога, Който обещава лек и благ живот само чрез промяна на сърцето и ума на всички.А тъй като правителството не увещава българите да вярват на Бог и да пълнят църквите да слушат Словото,и не налагат четене на Библия в училищата по цялата държава-То ще се умножава беззаконието и хаоса в живота ни.
  Затова Господ ни призовава:
  „Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си, и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.
  Но ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които поставих пред вас, и отидете та послужите на други богове и им се поклоните, тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите Си тоя дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всичките племена. И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на бащите си, та се хванаха за други богове и им се поклониха и им послужиха, за това нанесе на тях всичкото това зло.
  2 Летописи 7
  Това са нещата, които трябва да вършите: Говорете истина един на друг, праведно и с истина съдете в съдилищата си; и не замисляйте в сърцата си зло един против друг и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тези са неща, които мразя, заявява ГОСПОД.
  Захария 8:16‭-‬17
  Политици и всички запътили се да стават съдии!Мъже Водачи на България-покайте се и обяснете на хората,че ехидните НПО-та са сектите,който омайват и ограбват хората,а не евангелските църкви.
  Хората се нуждаят от духовно очистване от Словото,а не от лъжци лицемери в парламента да се правят на богове.
  Покайте се и проумейте,че Библията не манипулира хората,а ги освобождава!!!
  А корумпираното,изчеткано от телевизиите българско правителство,манипулира и мами народа и го поробва.
  Божието слово освобождава със сила в истините които разкрива.Тези истини събуждат човека от неговото зомбирано състояние и го правят способен да мисли,и да се противопостави на злото и греха.
  Божието Слово единствено призовава хората да се обичат и да си съдействат.
  Божието Слово вдъхва надежда в сърцето на човеците,и желание за вършене на добро.
  Но човек става свободен от грях чрез вяра и обновяване на ума чрез молитва и четене.
  Също както става поробен чрез гледане на глупостите на телевизиите.
  Вярата в Исус прави човека честен,трудолюбив с любящо сърце,с мир и радост в душата,готов да помага и способен да се владее.
  Против такива неща няма закон,а само благодат и мир за България!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK