Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва

Ситуацията е абсурдна: партиите, които не са участвали в предходното управляващо мнозинство, критикуват плана, а правителството им отговаря, че не са го видели.и прочели.

© Юлия Лазарова

Ситуацията е абсурдна: партиите, които не са участвали в предходното управляващо мнозинство, критикуват плана, а правителството им отговаря, че не са го видели.и прочели.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).


Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че правителството в оставка не възнамерява да изпрати окончателен вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост до Европейската комисия за разглеждане и одобрение. В деня на първото заседание на 45-ото Народно събрание пък премиерът в оставка Бойко Борисов обяви, че правителството ще "внесе плана в парламента". Какви са следващите стъпки и има ли полезни решения в контекста на настоящата политическа ситуация?


На първо място, не е ясен смисълът на т.нар. внасяне. Изготвянето, приемането и изпращането на националния план съвсем очевидно е прерогатив на изпълнителната власт. Изглежда, че по-скоро става въпрос за предоставяне на изчерпателен пакет информация, свързана с плана - включително последна работна версия към настоящия момент и детайлна документация по инвестиционните проекти. Това, разбира се, не е малко - към момента на интернет страницата, разработена специално в процеса на изработване и обществено консултиране на плана, е налична версия към 8 февруари 2021 г. Същевременно от изказвания на вицепремиера Дончев можем да приемем, че екипът на правителството е работил след тази дата, за да отразява становища и препоръки на засегнатите страни, експертната общност и Европейската комисия.
Всичко това създава абсурдната ситуация към днешна дата, в която партиите, които не са участвали в предходното управляващо мнозинство, критикуват плана, а


правителството (вече в оставка) им отговаря, че няма как да харесват нещо, защото не са го видели


и прочели. Предоставянето на пълния актуален вариант на разработеното до момента на народните представители, а и осигуряване на публичен достъп на гражданите, преодоляват поне тази пречка пред достигането на бъдещо решение.


Парламентът обаче няма особено полезни ходове. Традиционната роля на парламентарен контрол над действията на изпълнителната власт в случая не може да бъде ангажирана за постигане на някакъв смислен резултат. Законодателната власт може да блокира определено решение на правителството или да реализира политическата отговорност чрез сваляне на доверието и излъчване на ново правителство, включително и чрез нови избори. Имаме прецеденти, при които с решения на Народното събрание (в т.ч. "мораториуми") е ограничавано упражняването на определени правомощия, присъщи на изпълнителната власт. Сега обаче парламентът изглежда не се опитва да блокира изпращането на плана, напротив - поне няколко политически партии изявиха несъгласие със заявения отказ.


По отношение на реализирането на политическа отговорност е очевидно, че правителството вече е в оставка, очевидно няма подкрепа от парламентарно мнозинство и то може да бъде сменено от избор на нов кабинет в това Народно събрание или чрез назначаване на служебно правителство в сценарий с предсрочни избори. Извън реториката от трибуната и в медиите, възможните действия в парламента са три - парламентът да не предприеме нищо, да приеме решение, с което да забрани или да задължи правителството в оставка да изпрати този вариант на плана за възстановяване, или да не вземе решение, което изглежда по-вероятно. Обратното би означавало или нововъзникналото мнозинство да даде формална положителна оценка на свършеното от предходното управление, или да поеме върху себе си отговорността за отлагането на изпращането на документа. Разбира се, съществува и почти немислимият вариант, при който народните представители в рамките на самия парламент пишат нов план - как точно обаче може да се операционализира подобно решение остава неясно.


Дори да приемем, че замесването на парламента в процеса на разработване и одобряване на националния план за възстановяване е моментен "политически шум", това не дава отговор на основния въпрос -


какво оттук-насетне. Вариантите са няколко:


- Правителството в оставка все пак изпраща разработения към момента план в срок, а следващо правителство - излъчено от този парламент, служебно или дори редовно правителство след нови избори - влиза в процедура на съгласуване на корекции с Европейската комисия и Съвета;


- Ново правителство изготвя бързи ограничени корекции, стъпвайки на съществуващите документи;


- Ново правителство изготвя изцяло нов национален план.


Макар политическата ситуация да е труднопредвидима, все пак първият и последният вариант за действие изглеждат по-слабо вероятни. Твърде вероятно е да се постигне съгласие по преработка чрез изменение на част от приоритетите и реформите във вече разработения документ. Трябва да се отбележи и че в инвестиционния си компонент документът е резултат от разписани и остойностени проекти от отделните министерства, други институции и дори публични предприятия. Големи промени или изцяло нов план изискват време и нова изпълнителна власт с мнозинство в поне обозрим хоризонт, което да възложи на администрацията в отделните ведомства да изготвят нови проектни предложения.


Подобряване на качеството на плана и постигане на политическо съгласие около приоритетите му оправдават поемане на известен риск от забавяне. Регламентът, създал Механизма за възстановяване и устойчивост, предвижда краен срок за изпращане на националните планове за възстановяване - 30 април, но заедно с това редица изявления на представители на Европейската комисия дават сигнал, че неспазването на срока няма да доведе до фатални последици. Трябва да отчитаме и че това е изцяло нов инструмент на Европейския съюз и няма натрупани прецеденти от подходи и решения в сходни ситуации. Водещото допускане е, че забавянето не води до санкции, но е (предполагаемо) в интерес на самата държава членка.


Колко седмици или месеци е разумният срок за преработка или допълнения е трудно да се оцени. Балансът между качество на проектите, ефективност на разходите, рационалност на предложените реформи и постигане на широк консенсус от една страна, и получаване на одобрение и задействане на плана и достъп до ресурсите, от друга,


трябва да вземе предвид поне следното:


- Регламентът, или по-точно решението на Съвета за собствените ресурси на ЕС, все още (към 14 април) не е ратифициран от 10 страни членки. Същевременно ратификацията в Германия ще трябва да се съобрази с решение на Конституционния съд. Дали целият процес ще приключи към юли, или ще се проточи е трудно да се прогнозира, но така или иначе към момента дори да имахме готов и приет от ЕК национален план, това не би позволило достъп до ресурс.


- След одобряване на плана България може да получи 13% от общия размер на безвъзмездното финансиране под формата на аванс. Казано просто, всяко забавяне "отмества" получаването на тази сума напред във времето. Прагматичното съображение е дали се търси вариант авансът да постъпи още през 2021 г. и да бъде на разположение за покриване на ликвидни нужди през тази бюджетна година, или бъдещото правителство ще планира този приход за 2022 г.


- Трябва да се отчитат и правилата на механизма, според които 70% от предвидените разходи за инвестиции трябва да са договорени до края на 2022 г. Колкото по-късно планът получи окончателно одобрение, толкова по-кратък ще е периодът, през който бенефициентите ще могат да финализират проектите, проведат процедури по обществени поръчки и сключат договори с изпълнители след всички стъпки по евентуално обжалване.


При всички случаи и дори при допускане за значителна гъвкавост в сроковете, промените все пак трябва да се финализират в обозрим период.


Какво може да се промени в националния план относително бързо?


Големият фокус на обществената и политическата дискусия, разбираемо, е върху инвестиционния компонент, т.е. кои проекти ще се реализират. Евентуалните промени все пак трябва да попадат в ограничителната рамка на самия механизъм. Така например поне 37% от разходите ще трябва да са обвързани с "позеленяване", а поне 20% - с дигитализация. В този смисъл, инвестициите трябва да подкрепят трансформация и преструктуриране на икономиката, а не какви да е помощи и трансфери за бизнес или домакинства.


Същевременно проектите трябва като цяло да включват дейностите и мерките, посочени в Годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. на ЕК - включително например дейности по саниране на сгради, които са обект на силна (и до голяма степен - оправдана) критика, преквалификация и обучения, ускорено въвеждане на широколентови услуги и 5G мрежи и т.н. Най-важното обаче остава постигането на политически и обществен консенсус около промените - засега няма монолитно ново управляващо мнозинство с вече договорени общи приоритети, които да бъдат включени в плана, а новите предложения трябва да минат и нов кръг публично консултиране с гражданите и засегнатите страни.


В същото време, както в процеса на обсъждане през последните месеци, така и при подновените дискусии по плана предлаганите реформи остават като че ли встрани. А още при създаването си целият инструмент беше подчинен на философията "пари срещу реформи" - с идеята, че финансовият ресурс подкрепя краткосрочното възстановяване през публичните разходи, но държавите членки се ангажират да променят политиките си, за да насърчат преструктуриране и модернизиране на икономиките и по-висока конкурентоспособност в дългосрочен план.


За България това означава правителството да се ангажира с реформи,


които да подобрят качеството и достъпа на образованието, да повишат ефективността на социалното подпомагане, за да се постигне намаляване на бедността, подобрят бизнес средата, да гарантират справедливо и ефективно правосъдие, да ускорят въвеждането на електронно управление и т.н. В последния публично достъпен вариант на плана този компонент беше като че ли неглижиран. От една страна, полетата с действия и мерки, които да адресират препоръките към България в рамките на Европейския семестър бяха оставени празни ("ще се допълни"). От друга, в основните области на въздействие част от реформите бяха описвани съвсем общо, много често до степен "ще се приеме нов закон ", без обаче да се дава ясна заявка за визията и посоката на промените и очакваните дългосрочни ползи от реформите.


Ако съдим от внесените дори само за денонощие предложения за законодателни промени, сред формиращите ново мнозинство има сериозна готовност за разнообразни реформи. Предстои обаче координация и постигане на съгласие поне по безспорните идеи за промени и оттегляне на откровено популистки предложения. Всъщност консенсусът около преработването и одобряването на плана за възстановяване ще се превърне и в тест за възможността за ново управление. Заедно с това, неизбежното "бързане" с преработката на плана може да се превърне в катализатор за незабавен порив за структурните реформи още в първия месец на едно ново управление, вместо отново да слушаме обяснения и извинения, че "не е сега моментът".


Напротив - точно сега е моментът. Още повече, има и финансов стимул. Получаването на финансиране в рамките на механизма не следва харченето на парите по инвестиционните проекти, а достигането на определени ключови етапи, обвързани с изпълнение на реформите - колкото по-рано се реализират обещаните реформи, толкова по-рано България ще получава достъп до нови средства.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  Надявам се новите да успеят по-сериозно да пренапишат плана, дори и с цената на някакво забавяне. Подготвеното от Дончев и калинки е глупаво и гарантира допълнително изоставане спрямо останалите европейски държави, както и безсмислено пилеене на пари. Само погледнете какво стана със стадионите по селата - скъп паметник на глупостта и "усвояването" от ГРОБ.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 2. 2 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Весело

  Нали Герб бяха големи експерти и държавници и обичаха България, сега пък като инатливо дете не искат да внесат плана в ЕК. Какво да се коментира, на това му се казва саботаж. И няма да е само този, сигурен съм.

 3. 3 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Весело

  "Националният план за възстановяване и устойчивост: какво следва"

  Следва г-н Бойко Борисов да го научи наизуст до сряда и да се яви на изслушване в Народното събрание.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1816 Весело

  До коментар [#2] от "boevbisser":

  Хахаха.
  Че много ясно. Нормална реакция. Даже слаба тактически щото Борисов е особен.
  При 70% кметове и 90% в областните градове питах как и кого ще управлява тюрлюгювечът.

 6. 6 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Весело

  Нали Герб бяха големи експерти и държавници и обичаха България, сега пък като инатливо дете не искат да внесат плана в ЕК. Какво да се коментира, на това му се казва саботаж. И няма да е само този, сигурен съм.
  —цитат от коментар 2 на boevbisser


  Въпросът тук е дали изобщо има план. Нека си припомним, че Боко лично каза няколко пъти, че неговите планове са разчетени до изборите и след това това е проблем на другите....Заяви го официално няколко пъти😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 7. 7 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  Нали Герб бяха големи експерти и държавници и обичаха България, сега пък като инатливо дете не искат да внесат плана в ЕК. Какво да се коментира, на това му се казва саботаж. И няма да е само този, сигурен съм.
  —цитат от коментар 2 на boevbisser


  ГРОБ са експерти и държавници, ама само на приказки. Най-големия държавник - еднокнижника, не е стъпвал в парламента над година, а горе-долу от толкова време се е покрил и в миша дупка и не смее да се покаже пред хората. Експертизата им добре я видяхме, всичко до което се докоснаха успяха да усер_т. Единственото по което са експерти е "усвояването" - пълненето на шкафчета, барселонски къщички и магазинчета, севдини палатчета, апартаментчета и т.н.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 8. 8 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Явно ги е срам да го покажат, защото ще се види, че това е план само за техни фирми. герб иззе всичко в което, както се казва има много салам, а за матряла не останаха и трохи. Да се молят да няма скоро нови избори, щото матряла ще им покаже, че предпочита чалгаджиите пред тях. СОРИ сами се докараха до това дередже, вече не могат да се оправдават със Станишев и Орешарски.

 9. 9 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  До коментар [#5] от "Да вярваме на истината":

  Изпълнителна власт и НС не могат да се оправят с кметчетата и общинските съветници на ГЕРБ ли?
  Я не ни разсмивай. Почваме ги и тях - ФандУкова и Портних са за ордьовър!

 10. 10 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2521 Любопитно

  "Предоставянето на пълния актуален вариант на разработеното до момента на народните представители, а и осигуряване на публичен достъп на гражданите, преодоляват поне тази пречка пред достигането на бъдещо решение." - толкова е важно, толкова е належащо, толкова е голяма загрижеността, а толкова малко се знае - за истинското положение в държавата, в сключвани или предвиждани договорености за бъдещо развитие, в която и да е област на икономиката, за възможностите за партньорство, препятствия, помощи, за да може да се използва, във всеки един сектор, експертният потенциал и желанието за реформи. Реформи трябва да има, не заради тях, а заради съвременните изисквания и развитие в света, за което в България все още няма единна визия. Планът е план, когато е осмислен и следван без компромиси, въпреки вътрешни и външни зависимости. Но у нас все нещо се променя и то не в полза на българите.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 11. 11 Профил на Vasil Petkov
  Vasil Petkov
  Рейтинг: 23 Неутрално

  [quote#5:"Да вярваме на истината"]До коментар [#2] от "boevbisser":Хахаха. Че много ясно. Нормална реакция. Даже слаба тактически щото Борисов е особен. При 70% кметове и 90% в областните градове питах как и кого ще управлява тюрлюгювечът.

  При тази централизирана държава, кметовете много бързо ще "обърнат" плочата при излъчване на ново правителство. Те вече са научени от ББ да следват парите, както кучето кокала. Освен ако самия той не им предложи повече от заделеното в чекмеджето.

 12. 12 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 231 Неутрално

  Ако в този план са предвидени милиарди за сканиране-Не благодаря

 13. 13 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 103 Неутрално

  Следват протести за изгонване на новите мутри от парламента!!!

 14. 14 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  "Европейската комисия дават сигнал, че неспазването на срока няма да доведе до фатални последици."

  Брюксел не гори от желание да дава пари на България даже и от печатницата /а те са само от там/. Закъснението за тях е възможност за всякакъв вид рестрикции. Затуй плана, какъвто и да е, трябва веднага да се внесе. НС не може да го промени, нито да направи нов за 10 дена. Ако няма кой да го внесе, пратете ми го, веднага ще им го препратя.

 15. 15 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1846 Неутрално
 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#14] от "Judjuk":

  Парите които Брюксел "дава" на България са изработени от...българите. Буквално.
  И стига с тая тъпа "опорна точка" за печатенето на пари! Ако Брюксел наистина печатеше пари,досега щеше да е съсипал икономиката си. То ако ставаше така,щяха всички държави да си печатат пари и пей сърце.

  П.П.

  Като чуя думата "устойчивост" от икономист,веднага разбирам че той е мошеник...

 17. 17 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  До коментар [#13] от "sbaleev":

  Аууууу, как ви чакаме само да знаеш!

 18. 18 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Любопитно

  До коментар [#14] от "Judjuk":Парите които Брюксел "дава" на България са изработени от...българите. Буквално. И стига с тая тъпа "опорна точка" за печатенето на пари! Ако Брюксел наистина печатеше пари,досега щеше да е съсипал икономиката си. То ако ставаше така,щяха всички държави да си печатат пари и пей сърце. П.П.Като чуя думата "устойчивост" от икономист,веднага разбирам че той е мошеник...
  —цитат от коментар 16 на deaf


  Би ли бил така добър да ми обясниш тези 720 милиарда които ЕС гласува като "спасителен" пакет от къде са? Коя банка ги пази в сейфовете си? Или може би ти лично знаеш коя Държава в ЕС ги има готови като "излишен" резерв който до сега е пазен в тайна?
  Като за начало можеш да се поинтересуваш какво означава "quantitative easing" и дали ЕС са го правили преди?

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 19. 19 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  Няма нужда да го давате СЪРДИТИ дами и господа от ГЕРБ. Ето, първа политическа сила сте. Продължавайте с плана. Не се стеснявайте да изпълните волята на вашите избиратели, както до сега...

 20. 20 Профил на СМЕТ В СЯНКА
  СМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 15 Весело

  [quote#7:"rumen_s"][/quote]

  АМА ГЕРБ В МОМЕНТА НИТО ИМАТ ПРАВИТЕЛСТВО, НИТО МНОЗИНСТВО.

  АРЕ УПРАВЛЯВАЙТЕ, БЕ, ЕКСПЕРТИ! ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ГЕРБ, ТЕ СА АУТ, НАЛИ ТАКА?

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  Тези 240 ако ще го играят НАПУК ВСЕКИ СРЕЩУ ВСЕКИ- просто да напуснат НС и да си ходят у тях.
  Те това правеха и до сега.... ПИСНА НИ!

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24 Профил на vista2
  vista2
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Хубава статия. давате идеи какво може да се промени, стига с това какъв е/не е ГЕРБ. Ето, един е против санирането (което обаче е включено и в плана за зелена икономика), да предложи с какво да бъде заменено в плана, предложете на ЕК да преосмисли процентите, отделени по всяко направление. Върху този план се работи доста отдавна (имам състудентка в едно от министерствата) и подготовката е доста трудоемка и времеемка, както авторът е отбелязъл.

 25. 25 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  "Ако Брюксел наистина печатеше пари,досега щеше да е съсипал икономиката си."
  До коментар [#16] от "deaf":

  Твърде е възможно.

 26. 26 Профил на Matrix
  Matrix
  Рейтинг: 254 Неутрално

  До коментар [#2] от "boevbisser":Хахаха. Че много ясно. Нормална реакция. Даже слаба тактически щото Борисов е особен. При 70% кметове и 90% в областните градове питах как и кого ще управлява тюрлюгювечът.
  —цитат от коментар 5 на Да вярваме на истината


  В смисъл, ще го играете кратуните срещу нормалните хора, така ли?
  И това ти се струва нормално....? Това е саботаж !
  А мислиш ли, че в София това може да стане? А знаеш ли, че кратуните и поцинкованите кофи може и да се счупят? И ще се счупят...
  Да, зная, че извън София в голямата си част сте крепостни селяни, интересчии и келепирджии и за съжаление там всичко е изгубено!

  Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
 27. 27 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3137 Весело

  До коментар [#16] от "deaf":

  "Като чуя думата "устойчивост" от икономист,веднага разбирам че той е мошеник..."
  =================
  А аз я разбирам като синоним на СТАБИЛНОСТ.

  Еретик
 28. 28 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  Така. По действията на ГЕРБ се вижда че ше хвърлят кърпата. Те смятат че до тук са били перфектни, показали са най-доброто от себе си ... и не искат никой да им засенчва ,,успехите”.
  Затова следващите (ИТН) да се готвят...

 29. 29 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  Вървим сериозно към политическа криза. Всъщност няма как ,,със стари к-ви - нов бардак...”
  Ако ми е вярна прогнозата- след служебното правителство на Радев... отново ще опукаме едни милиони ЗА СЪЩИТЕ ТИКВИ... и така... до края на света...

 30. 30 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  За съжаление следва много политически шум и нулева политическа и държавническа ефективност!!!

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Комунистите и техните другари нищо не могат да възстановят, а само да съсипят. Нека си припомним комунистическо-турските управления от прехода. През 1991 г. буквално нямаше какво да ядем - магазините бяха напълно празни, а хляб се купуваше с купони! Второто нулиране - 1996-97 година, когато другарите фалираха 8 (осем) банки и в рамките на месец се превърнаха в кредитни милионери. Хиперинфлацията, която предизвикаха, срина пенсиите до 15 долара на месец. През 2007-09 година, заради тези наследствени крадци, България загуби 3 милиарда евро от европейски програми. Лесно можем да си спомним, че последния път когато бяха на власт обраха КТБ и задигнаха 4,5 милиарда лева. Който има глава да мисли, нека мисли!

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 33. 33 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 91 Неутрално

  До коментар [#2] от "boevbisser":Хахаха. Че много ясно. Нормална реакция. Даже слаба тактически щото Борисов е особен. При 70% кметове и 90% в областните градове питах как и кого ще управлява тюрлюгювечът.
  —цитат от коментар 5 на Да вярваме на истината


  Точно, затова изборите са фалшифицирани.
  Над 50 процента представителство в цялата страна от преди само година и половина на местните избори, без използване на машини за отчитане на вота, и сега изведнъж свиване до под 30 процента с използване ма машини и много лошо представяне в областните градове.
  Айде моля ти се!

 34. 34 Профил на СМЕТ В СЯНКА
  СМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 15 Весело

  [quote#26:"Matrix"][/quote]

  Искаш Гражданска война? Майната му, давай да си почупиме кофите. тАпак.

 35. 35 Профил на fmo211046145
  fmo211046145
  Рейтинг: 91 Неутрално

  До коментар [#5] от "Да вярваме на истината":Изпълнителна власт и НС не могат да се оправят с кметчетата и общинските съветници на ГЕРБ ли?Я не ни разсмивай. Почваме ги и тях - ФандУкова и Портних са за ордьовър!
  —цитат от коментар 9 на nij50393132


  Няма начин, такова е разпределението, поне за следващите 3 години, до другите местни избори, властта ще е в полза на ГЕРБ.
  Местната власт е на ГЕРБ, а националната долу-горе споделена, дори и след манипулациите.
  За да можеш да направиш нещо повече, трябва да спечелиш и местната и националната власти.
  Засега за тъй наречената опозиция това са само мечти.

  Тъй че по-кротко през следващите 3 години, после ще видим.

 36. 36 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  Комунистите и техните другари нищо не могат да възстановят, а само да съсипят. Нека си припомним комунистическо-турските управления от прехода. През 1991 г. буквално нямаше какво да ядем - магазините бяха напълно празни, а хляб се купуваше с купони! Второто нулиране - 1996-97 година, когато другарите фалираха 8 (осем) банки и в рамките на месец се превърнаха в кредитни милионери. Хиперинфлацията, която предизвикаха, срина пенсиите до 15 долара на месец. През 2007-09 година, заради тези наследствени крадци, България загуби 3 милиарда евро от европейски програми. Лесно можем да си спомним, че последния път когато бяха на власт обраха КТБ и задигнаха 4,5 милиарда лева. Който има глава да мисли, нека мисли!
  —цитат от коментар 32 на Мизийски  До коментар [#32] от "Мизийски":

  По ред на номерата.

  1. ДПС и Ахмед Доган са комунисти,а не турци.

  2. През 1991г. комунистите изкуствено предизвикаха гигантски дефицит на всичко,за да могат след това да вдигнат цените на всичко. А и за да сплашат българите.

  3. През 1996-97г. "другарите" предизвикаха хиперинфлацията за да се отърват от заемите си. Тази хиперинфлация НЕ СЕ отрази на българите,защото трая само няколко месеца.

  4.Когато Борисов и ко, ограбиха КТБ,те всъщност ограбиха едни други богаташи,а не "обикновените" българи. Българският народ отдавна няма спестявания в банките.

 37. 37 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#26] от "Matrix":

  Не извън София, а вътре в София - пак се мислиш за голямата работа, 'щото навремето от партията са ви дали някой отнет имот от селянин, дето този имот днес се води квартал на София. От провинцията много искаме да сме независими както е при цивилизациата на запад, но при тази централизация няма как - столицата обира всичките финанси и ги разпределя за нея си - там нЕкви трохи може да хвърли в провинцията, но пак за софийски проверени фирми. Децентрализацията ще изрине ГЕРБ, БСП, ДПС, ОП, Барековци, Трифоновци, Яневци и др. - но няма във властта достатъчно некомунисти да направят тази важна крачка за присъединяването на България към демокрацията - истинската, не преименувания комунизъм като такъв - тя и КНДР се води демокрация на име, та и ние днес така. Естествено при децентрализация софийското поле ще загуби много пара, идваща насила там, затова не очаквам нито столичани, нито дошли за тази далавера "столичани в повече" да се съгласят да отритнат комунистическата централизация - и само Иванов да го предложи, ще бъде върнат под опашката на коня. А той, макар и да ми е любимец, е наивен - и току виж го предложил, поемайки по пътя на цивилизования свят - пребоядисаните комунета ехидно потриват ръчички това да стане и да му вземат електората.

 38. 38 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#31] от "chichka":

  Колега, това не само е бездарно, но си личи че и руснак го е писал - аре баста на руски "доброжелатели" - ГЕРБ и БСП са едно и също - иначе Нинова да е в ареста заради Техноимпекс, а Гергов щеше да види 40 милиона през крив макарон - точно ГЕРБ призна че заради пречки, Гергов не може да си изпълни задълженията към "Гьола" , но по договор му се полагат 40-те милиона. Подписано от ГЕРБ - факт, пред който и Боговете мълчат. А то отдавна руското лоби се пише демократично и борец против комунизма - но то се гледат делата, не се слушат приказките - потока, АЕЦ-а, Росенец, ТЕЦ-а Варна, Лукойл, Булгартабак и други - говорят че на власт у нас е партия, обслужваща руските амбиции. Какво ГЕРБ е направил повече за ЕС и НАТО? И то много повече - нали уж сме им членове, а май само за далаверата сме там - и то далавера, дето шепа предатели вземат малко пара, другото отива в Кремъл, а нашия народ се чуди 'що аджеба парите от ЕС не ги вижда 'ич.

 39. 39 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#36] от "deaf":

  Стига глупости - нашия бизнес фалира точно защото отидоха спевтяванията в банките 96-та, 97-ма. Но все пак решихме да почнем отначало - и с риск да ми нашляпат минусите - СДС продаде пазарите за едър бизнес на стойност милиарди за два лева и така обезпечи кредитните милионери при Виденов - все верни и проверени червени другари; а дребния бизнес на обикновените хора, СДС набримчи с патенти, такси, изисквания и прочие спънки, да не надигат глава и да предпочетат да са работници, вместо да се блъскат в бизнеса. Така олигархията си остана с едрия бизнес, имайки защита от държавно ниво срещу опити за обединения на гаражни ЕТ търговци в среден бизнес. Иначе от Божков се видя че големите данъци не плащат - данъците са за бедните - много ЕТ с няколко човека персонал не се уредиха за мерките 60/40 и затвориха - а Домусчиев се уреди с тези мерки, също да му опростят 60 милиона към БМФ, за да може да му останат пари да си купи Нова ТВ.

 40. 40 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#39] от "Deaddark":

  Как са "отишли" спестяванията ти?

 41. 41 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2690 Неутрално

  "Така например поне 37% от разходите ще трябва да са обвързани с "позеленяване", а поне 20% - с дигитализация. "
  *
  Не виждам защо трябва да се бърза с това "позеленяване" след като много други държави с доста по-развити икономики не си поставят такива амбициозни цели. Плюс това България е някъде по средата в Европа.
  https://www.investor.bg/energetika/472/a/bylgariia-e-ot-pyrvencite-v-es-po-dial-na-vyzobnoviaema-energiia-297322/
  А, освен това ВЕЦ-овете кой знае защо са изключени от "зелените" източници въпреки, че не замърсяват и енергията е екологично чиста. Най-вероятната причина е, че са по-ефективни от перките и соларките и не пасват на нечии бизнес интереси.
  Който и да е на власт инфраструктурните проекти не бива да спират. Всяка една държава, която е след нас по процент на зелена енергия има далеч по-добри пътища и магистрали.
  Дигитализацията съвсем не е панацея след като маса народ е компютърно неграмотен, няма компютър и интернет и ако се премахнат гишетата и уволнят чиновниците ще трябва да се изпращат необходимите документи по пощата за да се обработват от съответните служби и да се връщат заключенията също по пощата. Естествено с риск да бъдат изгубени или откраднати.
  Като резултат тези, които и сега ползват електронните услуги ще продължат да ги ползват, а за останалите животът ще бъде усложнен, а не облекчен.

 42. 42 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2898 Весело

  Най вероятно ще видим в изпълнение на живо баснята - Орел , Рак и щука изготвят нов план ...

 43. 43 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#40] от "deaf":

  Като стойност - как мислиш. Или ти си мислиш че с десет бона през 97-ма можеше да купиш същото през 95-та - левът се обезцени в пъти, стотици пъти, или по-точно - точно хиляда пъти, все едно днес десет хиляди лева да станат десет лева, при същите цени. Като на малко дете съм го обяснил, но имам съмнения точно Вие да разберете. Тогава промиха мозъците на хората колко лош е нашего брата търговеца, как се е овълчил и как печели от препродажба, та сам Бог го наказал като му изгорели спестяванията - и след два месеца като фалираха търговците и нямаше пари за служителите им, стана големия протест. Но принципа разделяй и владей остана - за работниците и пенсионерите СДС се погрижи както трябва, но за фалиралия дребен бизнес - не, вместо да му даде отсрочки и отстъпки да се съвземе, го набрули с такива налози, все едно ЕТ то за месец печалбата му бе да си купи мезонет, луксозна вила, скъпа кола и десет метра яхта. Тогава тръгна лафа че к'вото изискват към АЕЦ-а, изискват и към ЕТ-то. Само че разпределено на печалбата на АЕЦ-а, бълха го ухапала - а ЕТ-то е на минус и пуска кепенците. И знаеш ли к'во - производители, търговци и клиенти бяха много по-добре преди хиперинфлацията, отколкото сега. Те ти сега цени без "мръсните търговци" - едни домати са 4 лева, вместо 60 стотинки - но вече наистина търговците за месец печелят там за мезонета, яхтата, сещаш се нали - ама монопол с протекторат от държавата - плащаш, къде ще ходиш, овсен на Терминал 2.

 44. 44 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#43] от "Deaddark":

  Ти прочете ли какво съм написал? Хиперинфлацията трая само няколко месеца. После левът беше деноминиран. И разберете веднъж завинаги,че инфлация означава повишаване на цените,а не обезценяване на парите. Та как е бил на загуба един хлебар когато цената на хляба скочи?
  Големият обир стана чрез приватизацията,а не чрез хиперинфлацията.

 45. 45 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Нали Герб бяха големи експерти и държавници и обичаха България, сега пък като инатливо дете не искат да внесат плана в ЕК. Какво да се коментира, на това му се казва саботаж. И няма да е само този, сигурен съм.
  —цитат от коментар 2 на boevbisser


  Това си е ИЗМАМА !Ние наРода сме платили на тези да вършат определена РАБОТА!Те са ДЛЪЖНИ ДА НИ ПОКАЗВАТ И ДАДЪТ ТОВА КОЕТО СА ПРОИЗВЕЛИ /други ще решът за качествата на ПРОДУКТА И НЕГОВАТА ГОДНОСТ! Определено ПЛАНА е създаден от екперти а не от ""калинките "" и ""мутрата""!Те може само да са добавили лъжицата ""КАТРАН" изгодите за ""КОЙ" с което медът да не става за консумация!

 46. 46 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Мечтата на келнера:ресторантът да е на самообслужване, а бакшиша да му го носят в къщи. Така новото ОФ иска Бойко за премиер, а те да намират мана и да им пълнят чекмеджетата.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 47. 47 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 480 Неутрално

  След като плюха непрекъснато по този план сега без да са го видели искат да се изпрати!? Психопат до психопата, мутра до мутра, хиперпростак до простак и червен боклук до боклук. Е, това вече е абсурд до абсурда. Трябва веднага да се правят нови избори - тази психеделия не може да продължава - все пак се касае за управление на държава, а не на долнопробно шоу.

 48. 48 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#44] от "deaf":

  А суровините, колега - те не скочиха ли? Брашното не поскъпна ли, на хората джобните за хляб не се ли обезцениха? Абе остави - ясно бе че не няма да схванеш и то 'щото не искаш.

 49. 49 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 403 Неутрално

  Май пак замирисва на планова икономика и на социализъм с човешко лице.Но зад това човешко лице,нали знаете какъв безпощаден звяр се крие.След като бяха премахнати атестационните комисии,безброи тикви се сдобиха с титли,че и с генералски пагони.Даже някои се обявиха за шамани.

 50. 50 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Най вероятно ще видим в изпълнение на живо баснята - Орел , Рак и щука изготвят нов план ...
  —цитат от коментар 42 на SS


  Що ти за кой гласува ?За орела рака или щуката ?И с какво орела превъзхожда рака или щуката ?""прост народ слаба държава ""!АЛЧНОСТА //в разбирането като основен ЕСТЕСТВЕН механизъм за ОЦЕЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВАТА И РОДА//!Защо ГЕРБ властваха толкова години?ОТГОВОРА е защото използваха този животински инстинкт АЛЧНОСТА на ПРОСТАКА ПОД ФОРМАТА НА """""""ПРАВОТО НА НАГЛОСТА И СИЛАТА НАД СИЛАТА НА ПРАВОТО"""""""""""Само г–н Хр.Иванов посочва верния път за съдебна реформа която да обърне тази зависимост в """СИЛАТА НА ПРАВОТО НАД ПРАВОТО НА СИЛАТА""

 51. 51 Профил на turanagasan
  turanagasan
  Рейтинг: 236 Неутрално

  при положение ,че това ще е основния икономически план на страната, не знам защо т.н. протестъри нямаха собствен план в предизборната си кампания. защо не казаха какво ще правят? бойко - прост, прав, крив има изготвен план 3000страници, качен на собствен сайт, преминал през работодатели, синдикати, ЕК. А великите протестъри нямат и ред на кръчмарски тефтер !

 52. 52 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 880 Неутрално

  А видяхти кифтетата и зехте да ривети , че не ги стигати 😀😀😀😀😀😀😀!
  Глад и пълна мизерия!

  agent
 53. 53 Профил на rexdog2004
  rexdog2004
  Рейтинг: 789 Неутрално

  НС да си изясни може ли МС с прекратени пълномощия да изпрати планът или да му гласува пълномощия да го изпрати.

 54. 54 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 576 Неутрално

  НС може да създаде специална комисия която бързо (до 10 дни) да излезне с позиция какво има да се измени или добави в Плана, след което да възложи на съответните институции (но и да се съберат предложения от други заинтересовани - бизнес, общини, гражански организации) да предложат разработени промените които искат (до няколко седмици) и ако резултатът е добър се одобрява, ако не се търси начин за доработването му

 55. 55 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Пич! Тошко Африкански, Мая Галева, Татяна Дончева, Ристю и т.н са отишли да Управляват, не да работят. Това дето го предлагаш е къртовска работа и то на посоки , така че не очаквай от тях да свършат нещо - те ще, да се направи веднага, да дадем.... Това може да очакваш от тях. Много си се прецакал ако очакваш друго!

  agent
 56. 56 Профил на Miroslav Vladimirov
  Miroslav Vladimirov
  Рейтинг: 280 Неутрално

  Ей Дневник, е хайде стига сте манипулирари хората. На сайта има последната версия на плана към 16.04. 2021. За да лъжете избирайте си поне нещо което не може да се провери.
  Грозно е бе пичове.

  Мирослав Владимиров
 57. 57 Профил на space35
  space35
  Рейтинг: 378 Неутрално

  До коментар [#39] от "Deaddark":

  Поздравления! Рядко точен коментар, нетипично за този форум!

 58. 58 Профил на Miroslav Vladimirov
  Miroslav Vladimirov
  Рейтинг: 280 Неутрално

  До коментар [#39] от "Deaddark":

  Добре е еедна теза да бъде подчинена на факти.
  Иначе ......................

  Мирослав Владимиров
 59. 59 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Весело

  До коментар [#58] от "Miroslav Vladimirov":

  Добре е да кажете с какво не сте съгласен че е факт, иначе си е просто тролене.

 60. 60 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  НС с отделно решение трябва да задължи министър-председателя да втесе плана за развитие в ЕК. Хубав-лош, какъвто план са направили - такъв. После ще се доработва, ако трябва, но сега е най-важно да се внесе.

 61. 61 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  Една от целите на плана е зелен преход и опазване на природата със заложените мерки. Това е тотално подценено в сегашния план като под 1 процент от разходите са за конкретни мерки свързани с опазването на околната среда а не уж с "енергийна ефективност" при саниране и закупуване на техника за администрацията, което пак уж щяло да доведе до спестяване на енергия. Има и други примери, в които се изсмуква от пръстите уж някакава еко цел на разхода, но на практика е прах в очите.

 62. 62 Профил на galina georgieva
  galina georgieva
  Рейтинг: 678 Неутрално

  До коментар [#2] от "boevbisser":

  Ами да,ГЕРБ Са експерти и държавници и са го доказали!!! Самия факт,че този план е бил обсъждан и консултиран с експерти от ЕК,и те са го одобрили, доказва това. Второ,ГЕРБ бе са отказали да предоставят плана,и затова в петък Томислав Дончев отиде в парламента да им го представи,само че,се видя,че зора на другите не е плана,а да дойде ББ в парламента!!!
  И стига с тия опорки,че другите не са го чели,и някой трябвало да ги запознае с плана. ГЕРБ им казаха, че който е искал е можел да се запознае с него, защото е качен на сайта от три месеца!!!
  Накрая излезе, че Тошко Крумовите закони и Мая Галева,са по - големи експерти и от експертите на ЕК 😅😅🤣
  Ако не беше толкова жалко, щеше да е много смешно!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK