Трябват ни четящи и грамотни хора. Инвестирайте силно в библиотеките

Април 2006 г. – Бойко Борисов, тогава кмет на София, чете приказка на деца в Столичната библиотека.

© Надежда Чипева, Капитал

Април 2006 г. – Бойко Борисов, тогава кмет на София, чете приказка на деца в Столичната библиотека."Дневник" публикува призива на асоциация "Българска книга" (АКБ) към премиера Бойко Борисов. В нея членуват над 130 книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които издават над 90% от книгите и реализират над 90% от книготърговията у нас. Те приканват управляващите да предприемат мерки в подкрепа на четенето и книгите, които да залегнат в Плана за възстановяване и устойчивост на България.


Уважаеми г-н министър-председател,


Нашето категорично становище по така предложения проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България е, че този проект силно неглижира българската култура и в частност четенето и книгите. Думата "култура" е спомената едва три пъти в проекта, а в него по същество отсъстват мерки за подкрепа на културния сектор и по-специално мерки за по-широк достъп до книгата и за възпитаване на четящи поколения.
Нещо повече - предложената в проекта мярка за дигитализация на библиотечните фондове в този й вид, без допълнителни защитни механизми за компенсиране на българските автори и издатели, практически ще доведе до легализиране на нарушенията на авторските права - проблем, с който ние се борим от години и по който държавата не е предприела решителни действия.


Сериозното подценяване на културния сектор в националния план е необяснимо,


предвид огромната добавена стойност, която секторът има за развитието на икономиката. Известно е, че секторът съставлява 4,2% от БВП на ЕС и осигурява 7,4 милиона работни места в рамките на Съюза.


Според нас е неправилно и поставянето на културата в Стълб 4 "Справедлива България", приоритет "Социално включване". Развитието на културата и на книжния бранш не е въпрос само, нито дори основно на справедливост и на социално включване. Това е въпрос на цялостна стратегия за развитие на човешкия капитал. Наред с демографията и образованието, културата е секторът, който има най-пряко отражение върху човешкия фактор, а той, както знаем, е ключов за просперитета на държава като България, която не е богата на природни и стратегически ресурси.


С особена тревога отчитаме принципно неправилния контекст и твърде беглото отбелязване на мерките в областта на културата и най-вече


пълната липса на мерки за подкрепа на четенето и книгите.


Убедени сме, че е нужно обособяване на нов стълб в плана, който да е посветен на развитието на човешкия капитал и със сигурност на специален раздел с мерки, насочени към създаването на четящи и функционално грамотни хора.


Голяма част от мерките за насърчаването на четенето и книгите, за които АБК се бори последователно от създаването си, са отлагани с години и отдавна е назрял моментът за тяхното налагане. Считаме, че част от тях могат да намерят своето място в Плана за възстановяване и устойчивост поне на две основания.


От една страна, няма как да се гарантира устойчивост на икономическите и социалните политики, ако не се инвестира в хората и тяхното развитие. Предвидените проекти за развитие на инфраструктурата, които заемат значително място в Плана, няма да доведат до очаквания ефект, без наличието на достатъчно знаещи и можещи хора, които да използват тази инфраструктура. Всички добри намерения се провалят, когато отсъства критичен минимум от функционално грамотни хора, а функционалната грамотност се оказва решаваща за развитие и надграждане на знания, умения и компетентности, които са нужни на съвременния човек, за да бъде той пълноценен гражданин и участник на пазара на труда.


От друга страна,


културният сектор беше сред най-тежко засегнатите от пандемията


и той най-трудно ще се възстанови предвид спецификите на създаването на творческия продукт, изискващ значително време и участие на разнообразен кръг тясно квалифицирани кадри, които не могат лесно да бъдат заместени.


Това важи с пълна сила и за книжния сектор. По данни от проучване, проведено сред членовете на АБК през ноември 2020 г., през тази година се наблюдава общ спад от около 30% в продажбата на книги спрямо 2019 г., а в някои месеци този спад достига до 70%. Над 70% от издателите и книготърговците само частично са възстановили дейността си в последните месеци, а близо 20% продължават да изпитват много сериозни затруднения.


За съжаление, втората вълна на пандемията ще увеличи негативните въздействия върху сектора, когато поради очакваното намаление на доходите хората ще трябва да приоритизират нуждите си и книгите няма да са първият им избор. Макар и да е налице лек ръст на онлайн търговията на книги, не може да се очаква трайна възходяща тенденция и защото


разходите за доставка са непропорционално високи спрямо цената на стоката книга


(при индивидуалните доставки те са между 1/3 и ½ от цената).


АБК подкрепя изцяло отправения призив от културните асоциации в Европа към европейските институции и националните правителства поне 2% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост да бъдат отделени за сектора на културата и творческите индустрии, в това число книгоиздаването, което е в съответствие с Резолюцията на Европейския парламент "Културното възстановяване на Европа".


Позволяваме си да припомним постигнатото през предходните години по отношение на книгите и четенето и, за съжаление, трайно отсъстващия ангажимент на държавата в това отношение и свързаните с това негативни последици.


Още през 2006 г. АБК бе сред инициаторите на националната програма "Четяща България", с която се поставиха основите на национална стратегия за развитие на четенето и книжния пазар у нас. Преди повече от 10 години АБК и Министерство на културата заедно с още 15 институции подписаха меморандум, в който е записано, че "основно мерило за културата на една нация е нейната книжнина".


През 2009 г. най-сетне бе приет Закон за обществените библиотеки, а след продължителен обществен натиск на 5 юни 2015 г. министърът на културата подписа и необходимия Стандарт за библиотечно-информационно обслужване. В него бе предвидено през първия тригодишен период от влизането му в сила броят на новите книги в библиотеките да расте с от 0,10 до 0,15 книги годишно на жител от страната, т. е. в изпълнение на стандарта за 2016, 2017 и 2018 г. обществените библиотеки трябваше да бъдат подпомогнати от държавата за обновяване на своите фондове с поне 30 милиона лева (съответно 8, 10 и 12 милиона лева). Тази средства естествено щяха да преминат и през книготърговията и част от тях да достигнат и до книгоиздателския бранш.


В крайна сметка почти нищо от тези дългогодишни усилия не даде резултат.


Законът за обществените библиотеки остана само на хартия, след като свързаният с него Стандарт за библиотечно-информационно обслужване вече 6 години не е осигурен финансово от държавата.


С активната "подкрепа" на държавата книгата и четенето у нас слизат все по-надолу в скалата на обществените ценности.


Показателни в това отношение са резултатите от последното международно сравнително оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведено през април и май 2018 г. с фокус върху четивната грамотност, дефинирана като "разбиране, използване, оценяване и осмисляне на текстове за постигане на цели, задълбочаване на познанията на ученика, личностно развитие и ефективно участие в обществото".


Анкетираните 9600 15-годишни български ученици показаха среден резултат 420 т. (при средно 487 т. за проучените 79 страни) - най-слаб от всички страни-членки на Европейския съюз, далеч зад "отличниците" Китай (555 т.), Сингапур (549 т.), Естония (523), Финландия и Канада (по 520 т.) и т.н. Очевидно не ни притеснява и тенденцията на трайно намаляване на и без това слабия резултат - от 436 т. за 2012 г., през 432 т. за 2015 г., до 420 т. за 2018 г.


Най-обезпокоително е, че


47,1% от българските ученици са на ниво под критичното равнище по четивна грамотност


(по този показател средният процент за 79-те страни е 22,7%), като и тук тенденцията у нас е низходяща - 41% през 2009 г., 39,4% през 2012 г., 41,5% през 2015 г. и 47,1% през 2018 г. Намаляват и учениците на пето и шесто ниво (т. е. които могат да разбират дълги абстрактни текстове, да установяват разлика между факт и мнение и т.н. ) - от 4,3% през 2012 г. на 3,6% през 2015 г. и едва 2,4% през 2018 г. А четивната грамотност по дефиниция "включва основните операции, свързани с четенето и придобиването на познание чрез четене - способност на читателя да формира смисъл от текста, а при осмислянето да свързва прочетеното със своите представи и опит".


Въпреки успокоителните изявления на МОН, че "България е в група със стабилни резултати от началото на провеждане на изследванията" и че "не е фатално, че сегашните резултати са малко по-лоши - това може да се дължи на статистическа грешка", тенденцията е ясно откроена - поредното изследване PISA през април-май 2021 г. нищо чудно да ни "изненада" с още по-дълбоко засядане на дъното на неграмотността в ЕС и света с повече от половината функционално неграмотни и едва един от сто младежи, успяващ да осмисли прочетеното. При това става дума за поколенията, които през втората четвърт на ХХI век очакваме да осъществяват технологичен прелом и да внедряват иновации в българската икономика - и така българинът от заглавната илюстрация на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България може да се окаже абсолютно бос...


Защо се стигна дотук? Според нас - заради системно неглижиране на книгата


и четенето в последните десетилетия.


На първо място - честно е да се признае, че в последните десетилетия държавата е оставила на доизживяване обществените библиотеки, а популяризирането на четенето и книгата е оставено единствено на инициативи на организации, като АБК, ББИА и отделни кампании на неправителствени организации, издателства и активни общественици. Време е да видим фактите:


- През 1989 г. в България има 9347 обществени библиотеки, през 2000 г. - 6942, през 2008 г. - 2351, след което НСИ неясно защо наблюдава само 46 - 47 библиотеки с над 200 000 тома книжен фонд, т.е. за три десетилетия като брой библиотеките са 4 пъти (!) по-малко!?


- Към 31.12.2017 г. НСИ отчита 3045 читалища с функциониращи библиотеки (от общо 3321);


- През 1990 г. в България има 3269 училищни библиотеки, през 2000 г. - 2599 (от които 638 без дейност, т.е. на практика не функционират), а за 2013 г. представително изследване на НСИ сочи вече едва 1065 библиотеки в 2552 училища със 742 304 ученици. Според данни на МОН от тази година от 2277 държавни и общински училища 1386 имат библиотеки, от които


356 училищни библиотеки разполагат с от 30 (!?) до 1000 книги


и само 57 библиотеки имат между 20 000 и 50 000 книги;


- През 1989 г. в библиотечните фондове са постъпили близо 4 милиона библиотечни единици, през 2000 г. - само 740 000, а през 2020 г., рекордна като отпуснати средства по програмите на МК "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" (820 библиотеки с проекти за 1 997 135 лв.) и МОН "Библиотеките като образователна среда" (142 проекта за 700 000 лв., но неясно колко от тях за книги) - около 200 000 - 250 000 тома;


- Липсва всякаква информация за осъвременяването на книжния фонд на училищните и читалищните библиотеки, за физическото и моралното овехтяване на наличните книги, за отдалечаването им с две до три десетилетия от съвременните читателски вкусове и интереси;


- През последните 15 години не се събира информация за книжния фонд на читалищните и училищните библиотеки, за брой читатели и за заетите от тях книги;


- 25% от участвалите в изследването PISA-2018


български ученици сочат, че имат до 10 книги в дома си;


само 9% от учениците посочват, че имат от 200 до 500 книги вкъщи, като те имат много висок среден резултат и са по-напреднали с равностойността на около 4 години обучение в училище спрямо съучениците си, които имат до 10 книги; Данните показват, че колкото по-често българските ученици четат художествена и документална литература, толкова по-високи са техните резултати - разликата в четивната грамотност на ученици, които четат редовно художествена литература, и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на почти двегодишно обучение в училище;


- Според данни на НСИ за 2016 г. 52,1% от българите са прочели до 5 книги годишно (по-вероятно нито една), 27,7% - от 5 до 10 книги, 20,2% - над 10 книги. И по този показател България е на дъното в ЕС. За сравнение - средният норвежец чете 15,5 книги годишно;


- Средният тираж в България през 1989 г. е бил 13 000 екз., през 2002 г. - 1000 екз., за последните години няма точни данни, но се движи между 600 и 400 екз. В същото време книгоиздаването почти е удвоило приноса си - по данни на НСИ през 2011 г. са издадени 5078 книги и брошури с общи тираж 3,2 милиона екз., през 2012 г. - 8263 с 5,0 милиона, през 2013 г. 6853 с 4,4 милиона, през 2014 г. - 7515 с 4,0 милиона, през 2015 г. - 9320 с 4,9 милиона (от които само книги - 8221 заглавия с общ тираж 3 901 000). В последните няколко години броят на издадените заглавия доближава или надхвърля 10 000.


- У нас държавата няма последователна политика в подкрепа на четенето и книгоиздаването и за попълване и обновяване на книжния фонд на обществените (вкл. читалищните и училищните) библиотеки. От приемането през 2009 г. на Закона за обществените библиотеки до края на 2020 г., т.е. за 12 години, през бюджета на Република България по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" са отделени общо под 7 милиона лева, т.е. по 0,96 лв. или средно по 0,08 лв. на глава от населението годишно.


По години картината е печална:


2009 - 0
2010 - 0
2011 - 0,10 лв.
2012 - 0,15 лв.
2013 - 0
2014 - 0,03 лв.
2015 - 0,02 лв.
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0,14 лв.
2019 - 0,24 лв.
2020 - 0,28 лв.


- При начален стандарт от 0,1 книга на глава от населението годишно и средна цена на книгите в продажба през 2015 г. 11,22 лв., за общо 12 години държавата е изпълнила 85 % ... от едногодишното си задължение. Което при това трябваше на третата година да е нараснало с още 50%. За сравнение: в Обединеното кралство всяка библиотека има осигурено финансиране и трябва да купува по 216 книги на 1000 души население, в Ирландия годишно на глава от населението са осигурени по 2,75 евро за книги за публичните библиотеки, в Италия - по 0,63 евро, в Германия 7774 обществени библиотеки разполагат годишно с 2 милиарда евро за книги, във Финландия 863 обществени библиотеки имат осигурени 800 000 евро за непопулярна литература, в Норвегия всяка година от 600 новоизлезли книги държавата изкупува между 770 и 1550 екз. и ги предоставя на публичните библиотеки за безплатно ползване там.


Конкретни предложения


Във връзка с изложеното дотук предлагаме обособяване на специален раздел в Плана "Развитие на четенето и популяризиране на книгата" със следните ключови мерки:


1. Незабавно възстановяване на училищните библиотеки във всички 2277 общински и държавни училища чрез залагане на ясни количествени стойности в Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие (обн. ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.) - въвеждане на минимум библиотечен фонд в училище, минимален % на годишно обновяване на фонда и включване в стандарта за издръжка на един ученик на средства за закупуване на книги за училищните библиотеки.


2. Привеждане в действие на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, в това число чрез приемането му с акт на Министерския съвет, и гарантиране на средства за обновяване на фондовете на обществените библиотеки при стартов размер 0,1 книги на глава от населението с нарастване през периода, както следва:


2021 - 0,10 книги на жител - 8 милиона лева;


2022 - 0,15 книги на жител - 12 милиона лева;


2023 - 0,20 книги на жител -16 милиона лева;


2024 - 0,25 книги на жител - 24 милиона лева;


2025 - 0,30 книги на жител - 30 милиона лева.


Така в края на 5-годишния период общо 7 милиона книги ще обновят библиотечните фондове, ще върнат за живот над 5000 регионални, общински, читалищни и училищни библиотеки и ще активизират възвръщането на четенето в живота на българина, а 54 милиона лева ще подпомогнат косвено книгоиздаването и 36 милиона лева ще останат в книготърговията.


3. Създаване на механизъм и програми за финансиране на модернизацията на библиотеките с цел превръщането им в привлекателни места за четене, учене, творчество и креативност, особено за младите хора.


Предложените мерки ще стимулират силно книгоиздателския сектор, което ще доведе до издаването на повече и по-разнообразна и качествена литература. С тях ще се осигури по-широк достъп до книгите, ще се насърчи четенето, а това на свой ред ще доведе до повишаване на академичните резултати на младите хора. Така през следващите десетилетия ще се изградят поколения от четящи и грамотни хора, които ще произвеждат повече добавена стойност в социално-икономическия живот на страната и ще съдействат за създаването на хармонично и проспериращо общество.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Всяка криза ражда и възможности. Съзнаваме колко е сложно в труден момент като този да се вземат правилните решения и отпуснатите европейски средства да се насочат по начин, позволяващ действително възстановяване и устойчивост. Важно е да се разбере, че устойчивостта значи преди всичко инвестиции в хората и тяхната грамотност, в техните знания и умения. Вярваме, че може да се подходи стратегически правилно и да се инвестира силно в подкрепата на книгите и четенето. От избора, който правителството ще направи днес, зависи бъдещето и просперитета на България.


Разчитаме, че ще получим подкрепа и за другите наши предложения, които ще създадат условия за издаването на повече и по-разнообразна и качествена литература у нас и за изграждането на общество от четящи и знаещи хора - превръщането на намалената ставка на ДДС върху книгите в постоянна мярка; решителни мерки за борба с интелектуалното пиратство; създаване на механизъм и осигуряване на средства за заплащане на репроправата; уреждане на възнаграждения за отдадени под наем книги, приемането на закон за фиксираната цена на книгата и др. По тези ключови мерки сме направили предложения и сме внесли съответни обосновки и проекти на закони в Министерството на културата.


Днес, повече от всякога е важно да бъдат взети мерки в дългосрочен план, които да подпомогнат книгоиздателската индустрия и в същото време да гарантират съществуването на книгата, като уникален продукт, необходим за духовното и културно оцеляване на българското общество. Във времена на криза, на изолация и ограничения, книгите може да са от огромно значение за превъзмогване на трудностите. Без подкрепата на държавата обаче издаването и разпространението на книги в следващите години ще е изключително проблематично и така достъпът до книги на гражданите ще е още по-ограничен.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 937 Неутрално

  Тези хора са съвсем далеч от реалностите. Библиотеки, да, но електронни, пълни с достъпни електронни книги.

 2. 2 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 226 Неутрално

  На нощните шкафчета и в техните чекмеджета нормалните хора слагат книги. Какво има на шкафчето и в чекмеджето на Боко всички знаем !/500 €/

 3. 3 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Неутрално  БИБЛИОТЕЧНОТО дело в България е на почит

  БИБЛИОТЕКАРСКИЯТ ИНСТИТУТ е люпилня на КАДРИ

  които ВЕЧЕ СА ОБЯЗДИЛИ ДЪРЖАВАТА

 4. 4 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Намерили са към кого да насочат исканията си...

 5. 5 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  "Тежко на тази държава, в която Венета Райкова е написала повече книги отколкото министър-председателя е прочел"

 6. 6 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 324 Весело

  "Трябват ни четящи и грамотни хора. Инвестирайте силно в библиотеките."

  Като видях заглавието и снимката, реших, че това са думи на Бац€. Това ме накара да прочета цялата статия. И да разбера, че пак съм се заблудил.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 7. 7 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  То неграмотни като ни управляват, какъв пример да дават.Децата си мислят, че колкото по-прост си, по-висок пост получаваш.

 8. 8 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1481 Весело

  Навремето конярите и фантонджиите така са прискуняли когато треновете са им обезсмислили професията.

  Адаптивността и приспособяването към променяща се среда са най-важните сапиенски качества а осъзнаването на реалностите (хартиените четачки са практически мъртви) е първата и най-важна стъпка в тая посока

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 9. 9 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1693 Неутрално

  На мат'риалното правителство му трябва само неграмотен гласуващ за него мат'риал.

 10. 10 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  връщането към масови хартиени библиотеки през 21 век, просто няма да се случи, освен ако искаме да финансираме издателствата допълнително

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 11. 11 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Никой вече не ходи в библиотеките, кви ги плещите ?

 12. 12 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1499 Весело

  Трябват ни повече коне за транспорт, инвестирайте в конната индустрия :)))))))

  Смисъл, да трябва да има физически книги, но на този етап можем да имаме цели библиотеки в телефоните си и не ни трябват толкова много физически библиотеки :))

  Освен това, в тази страна умните и грамотните не се обичат в тази страна :)) Тук за да успееш трябва да си простак и да говориш на разбираем език с другите простаци :)) АКо искаш нещо да бъде свършено, трябва така да формулираш думите си, че човека ясно да разбере, че ако не стане както казваш, ще му влезе в гъза и ще плаща цял месец, задето ти хаби времето :)))

  Откривам ,че всички са по любезни, когато допреш дръжката на брадвата до дупето им, не толкова от възпитание, колкото от инстинкт за самосъхранение.. :)) Десет стени бих съборил, за да накарам тоя дето ме е прецакал, да си плати :))

 13. 13 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Вярно си е. Е гледай Библиотекарския какъв Оксфорд стана.

 14. 14 Профил на Георги Христов
  Георги Христов
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Точно на тези управляващи едва ли им трябват грамотни хора. Неграмотния управляващ се стреми да се обгради с неграмотни хора, за да не си личи неговата собствена простотия. Този филм го гледаме вече от доста време. Само имената на второстепенните актьори се сменят, но главния си е все същия.....

 15. 15 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  В България учен обикновено означава безработен и беден
  = докато това не се промени библиотеките ще са празни.
  За жалост едва ли може да има промяна при капитализъм

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 16. 16 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#8] от "Morbias":

  Така де , така, Бацко втора книга през живота си не е прочел , но на ес-ем-ес-четата е цар.
  Със съдебния съвет, с Божков.

 17. 17 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Напоследък забелязвам, че всички книги които купувам са невъзможни за четене. Независимо дали български и преводни. И спрях да купувам книги на български.
  Има някакъв огромен проблем с българските автори, с преводачите и с издателите. Наскоро видях книга от Марк Твен за Жана Д'арк издадена едновременно от две издателства. Това е пълен абсурд.

  The best way to predict the future is to invent it.
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 562 Неутрално

  То неграмотни като ни управляват, какъв пример да дават.Децата си мислят, че колкото по-прост си, по-висок пост получаваш.
  —цитат от коментар 7 на Роси


  И не са далеч от истината.

 20. 20 Профил на iceland
  iceland
  Рейтинг: 67 Неутрално

  За нашия премиер се говори, че е прочел само една книга през живота си, в което твърдение аз не вярвам. Смятам, че е силно преувеличено. Нивото Му на четивна грамотност е много под критичното равнище. Библиотеките не фигурират в приоритетите на вожда ни.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1110 Разстроено

  Това писмо-обръщение НЕ Е АДРЕСИРАНО ПРАВИЛНО, моля! Човекът, към който е адресирано НЕ МОЖЕ НИТО ДА ЧЕТЕ, НИТО ДА ГОВОРИ! По-проЗ човек от ББ и да бяхме искали нямаше как да намерим, че и да го направим министър председател, срам за всички нас! Няма как да си разглеждал "Винету" (защото съм 100% сигурен, че ББ тая книга не я е чел изобщо, просто е чул за някакъв известен индианец) и в днешно време да дадеш пари на издателите за... книги. Да беше асфалт, да беше ресторантьор, фитнес маниак или футболист - да, разбира се, а вие искате пари за книги, ха-хаа, кой знае как ви се е присмивал (ББ) зад гърба и ви е наричал книжни плъхове. Не разбрахте ли, че с това управление на страната ще останем да дъното на всички класации, измислени от хората, с изключение на производството на тикви...

  Отделно се чудя как човек може да живее без книга - хартиена, електронна - все тая, много е важно да се чете. Четенето ти отваря очите, разширява кръгозора, обогатява речника и още куп други личностни ползи. Но човек, който чете да бъде разбран от такъв, който е виждал книга само през витрина - моля, моля, това си е кауза пердута...

 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4774 Неутрално

  Возда с книжка в куните се пъчи
  Отзад Самоковката се явно мъчи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Последната книга, която купих се казва Стари кости. Разказва се за канибализъм през 19 век в САЩ. А на корицата са сложили биволски череп? На оригиналното издание има човешки черепи. Комунисти, сър.

  The best way to predict the future is to invent it.
 26. 26 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Напълно съм съгласен с идеята на статията. Но ще обърна въпроса към технологичната реалност.

  Хартиената книга е безценна Много хора то старото поколение не могат да заменят мириса на партията с някой смарт телефон. Но младите хора живеят в 21-ви век. Всички англоезични книги вече се издават в аудио и електронен формат, освен хартиен. Днешният човек няма достатъчно свободно време, за да чете с часове. Затова аудио книгата е идеален вариант. Електроннитя формат пък дава достъп до книгите без да се налага да носиш цяла чанта за една книга - имаш я директно на телефона или лаптопа.

  Ролята на библиотеките винаги ще бъде голяма. Там е център на грамотността и науката. Както и хобита като танци, музикални инструменти и други. Библиотеките трябва да се поддържат, но в никакъв случай да не бъдат основен източник на книги за четящите.

  Държамата трябва да направи всичко възможно, за да стимулира издателствата да издават българските книги и преводната литература в електронен формат или аудио книги. Може би да някакви данъчни облекчения, ДДС или нещо подобно. Защото аз днес, в обедната почивка, бих чел книга на телефона ми, отколкото да нося цяла хартиена книга. А когато една електронна книга ми харесва, тогава ще си я купя и в хартиен формат за библиотеката ми. А докато шофирам колата или пътувам в трамвая, не пречи за слушам аудио книга, вместо радиото.

  Нека влезем най-после в 21-в век. В България бизнесът с елетронни книги почти не съществува. Издателствата бълват хартиени книги, но когато една просветителска страница като "Читанка" пусне електронна книга, скачат - крадяли им издателските права! А защо тогава самите издателства не започнат да продават и аудио и електронни варианти на техните книги?

  Светът се нуждае от четящи и грамотни хора. А не от пещерняци от времето на Гутенберг. Той създаде технологията за печатане на книги, но вече минаха няколко века. Време е да направим крачка напред.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на dinko
  dinko
  Рейтинг: 611 Неутрално

  Има смисъл от четеното на хартиени кники, просто когнитивния процес е друг, различен, по-задълбочен и допринася значително за развитието на личността. Електронно непрекъснато има разсейване, липса на концентрация и задълбочено поемане на съдържанието. Хората, които не са прочели достатъчно хартиени книги, са осъкатени до известна степен.

 29. 29 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 562 Неутрално

  До коментар [#14] от "Георги Христов":

  За черната работа обаче им трябват тук таме и образовани. Така наречените кадри. Но си мислят, че кадрите ще се навият да работят за 600лв. И са много обезпокоени, че няма кадри. За тяхно съжаление, живеем в отворен европейски пазар на труда. Който е прочел някоя и друга книжка, хич не му е трудно да прецени къде да работи.

 30. 30 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 670 Разстроено

  Лъжат. Не ИМ трябват грамотни хора, а такива, плащащи си дипломите и купуващи всевъзможни помии, наричани за благозвучие "книги", "учебници" и "литература".

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 31. 31 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 562 Неутрално

  За нашия премиер се говори, че е прочел само една книга през живота си, в което твърдение аз не вярвам. Смятам, че е силно преувеличено. Нивото Му на четивна грамотност е много под критичното равнище. Библиотеките не фигурират в приоритетите на вожда ни.
  —цитат от коментар 20 на iceland


  Като си помисля с каква мъка прочете това и съм сколонен да се съглася, че поне в скоро време не е чел https://www.youtube.com/watch?v=IcgiaXmbau0

 32. 32 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  Интересно, защо се свързва четенето на книги единствено с хартиен носител?
  Голяма част от световната класика е достъпна и онлайн и то безплатно.
  Който иска да чете намира начин.
  Проблемът ми е, че много книги просто ги няма за купуване в електронни версии, а само на хартиен носител и при това може да се окаже, че ги няма и в наличност.
  Със сигурност книгите на разните политолози (да не споменавам имена), които ги рекламират в "Дневник" няма да ги купя и прочета. Също и биографиите на подбрани политици, бивши президенти и половинките им.

 33. 33 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 35 Неутрално

  "Тежко на тази държава, в която Венета Райкова е написала повече книги отколкото министър-председателя е прочел"
  —цитат от коментар 5 на Jazzdevil


  ЗА ИЗДАВАНЕТО НА СЛОВОБЛУДСТВАТА ВЕНЕТА РАЙКОВА ИЗДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ПОСИПЯТ ГЛАВИТЕ С ПЕРЕЛ И ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ...
  ОЧЕВИДНО СМЯТАТ ЧИТАТЕЛИТЕ ЗА КРЪГЛИ ИДИОТИ...

 34. 34 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  Има смисъл от четеното на хартиени кники, просто когнитивния процес е друг, различен, по-задълбочен и допринася значително за развитието на личността. Електронно непрекъснато има разсейване, липса на концентрация и задълбочено поемане на съдържанието. Хората, които не са прочели достатъчно хартиени книги, са осъкатени до известна степен.
  —цитат от коментар 28 на dinko


  явно никога не сте виждали електронна книга

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 35. 35 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5434 Весело

  "Април 2006 г. – Бойко Борисов, тогава кмет на София, чете приказка на деца в Столичната библиотека."

  От снимката е видно, че ББ чете приказка на медиите а не на дещата.

 36. 36 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Тези хора са съвсем далеч от реалностите. Библиотеки, да, но електронни, пълни с достъпни електронни книги.
  —цитат от коментар 1 на Lazarus


  ти си далеко от реалностите.
  в по-малките градове е по-различно.
  хората четат на хартия и е добре
  да има такива места, в които ще се
  правят и срещи. то и в София във
  доста кафенета в центъра има библиотеки,
  от които съм вземал разни неща. така че няма какво
  да се конкурират двете неща.

 37. 37 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  До коментар [#26] от "Lou":

  И аз така смятам: нека да се продават и книги в електронен вариант. Така издателствата и авторите ще печелят, а и предполагам много българи в чужбина ще ги купуват.

 38. 38 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#28] от "dinko":

  глупости.
  чета си на киндъла без проблеми.

 39. 39 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 35 Неутрално

  В ИЗДАТЕЛСКИЯ БИЗНЕС СА КОМУНЕ ДО КОМУНЕ.
  ЛОШО НЕМА ДА ОТСЛАБНАТ...
  АЗ ЛИЧНО ЧЕТА СУМА КНИГИ И БЕЗ ДА ГИ ФИНАНСИРАМ...
  ЩОМ ПРЕДСТАВЯТ НЕДОРАЗУМЕНИЕТО ВЕНЕТА РАЙКОВА ЗА "ПИСАТЕЛ" ТЕ СА СРАМ ЗА СОБСТВЕНИЯ СИ ЗАНЯТ.
  ДОРИ ,АКО ИЗДАВАНЕТО Е СТАНАЛО ЗА НЕЙНА СМЕТКА,КАКТО ПОДОЗИРАМ...

 40. 40 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#28] от "dinko":

  Все едно да се каже, че съдържанието на книга с твърди корици и луксозно издание се възприема по друг начин от същата книга, но с меки корици и на обикновена хартия.

 41. 41 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1877 Неутрално

  За нашия премиер се говори, че е прочел само една книга през живота си, в което твърдение аз не вярвам. Смятам, че е силно преувеличено. Нивото Му на четивна грамотност е много под критичното равнище. Библиотеките не фигурират в приоритетите на вожда ни.
  —цитат от коментар 20 на iceland


  Между другото "Винету"не е една книга,а поредица. Това я все едно някой да каже,че е чел само един от романите на Димитър Талев от четирилогията му.
  Според мен е гледал филмът с Гойко Митич.

 42. 42 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 35 Неутрално

  [quote#41:"Мусаши"][/quote]

  БАТЕ ГОЙКО НИКОГА НЕ Е БИЛ "ВИНЕТУ", А "ТОКАЙХТО".
  "ВИНЕТУ" БЕШЕ ПИЕР БРИЗ.
  ВАЖНО Е!.😁😁😁😁😁

 43. 43 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#33] от "rkf46690675":

  Всеки, който си плати може да издаде написаната от него книга в какъвто си иска тираж. Няма ограничения.
  Други пък предпочитат да си разпространяват глупостите безплатно по интернет във форуми и социални мрежи.

 44. 44 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  Поддържането на библиотеки е идиотщина.
  Ако библиотекарите искат да са полезни, могат да се заемат с нещо смислено - например със сканиране на книги.

 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  Интересна статия: трябват ни грамотни и четящи хора, а за илюстрация - Бойко Борисов.

  Хехе.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 35 Неутрално

  [quote#41:"Мусаши"]
  —цитат от коментар 42 на rkf46690675
  БАТЕ ГОЙКО НИКОГА НЕ Е БИЛ "ВИНЕТУ", А "ТОКАЙХТО"."ВИНЕТУ" БЕШЕ ПИЕР БРИЗ.ВАЖНО Е!.😁😁😁😁😁[/quote]

  ..И "ОЦЕОЛА"
  ..И "ТЕКУМЗЕ"..
  И ЗНАЧКА СЪС СНИМКА ОТ СТРЕЛБИЩЕТО.С ДИАМЕТЪР ЕДИН САНТИМЕТЪР...
  ОТ СЛАВНИТЕ ВРЕМЕНА КОГАТО БРОДЕХМЕ ПО ЛОВНИТЕ ПОЛЕТА НА АПАЧИТЕ..

 47. 47 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 1003 Весело

  "Тежко на тази държава, в която Венета Райкова е написала повече книги отколкото министър-председателя е прочел"
  —цитат от коментар 5 на Jazzdevil


  Тя да беше ги само написала... пък то се оказва, че била и най-продаваната "писателка" в държавата.
  Даже повече от Папи Ханс.

 48. 48 Профил на MP
  MP
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Най-добре ще е да има специализирани библиотеки само С Майн Рид и Г.Г.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на ikod
  ikod
  Рейтинг: 250 Неутрално

  Лондон, 21 век и компании като Амазон напълно доминират този пазар, предлагайки аудио и дигитални книги, достъпни на елетронен четец или умен телефон / компютър. Звучи ли ви като краят на библиотеките? Да, но не. Тук библиотеката не е просто услуга да наемеш книга срещу абонамент. Работят по-скоро като институции, даващи допълнително образование, курсове, предлагащи възможност да се докоснеш до нещо ново и винаги имат с какво да те изнедат - приятно. И хората ценят това, използват ги и си ги пазят. Ние да му мислим

 51. 51 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 752 Неутрално

  Бъдещето е на цифрови, общодостъпни за всеки библиотеки, а държавата да помисли как да подпомогне хората, които издават, пишат, прервеждат и разпространяват книги.


  Аз самият имам над 10 000 томна библиотека, виняги съм четял по много, отделно това, кото чета като професионален интерес и това, което пиша, накрая пиша по 20тина рецензии годишно.

 52. 52 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Предлагам да привлечем нобелови лауреати за професори в Библиотекарския.

 53. 53 Профил на itwasalladream
  itwasalladream
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Попадение на Дневник с подбора на снимка, признавам. Гледам, Баце е младичък, да не би да е от първия и единствен път, когато е прочел книга?

 54. 54 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2197 Любопитно

  До коментар [#50] от "ikod":

  А Вие знаете ли, че българските читалища са създадени две десетилетия преди Освобождението и винаги са пазили духа и принадлежността на дедите ни? Те са имали малко книги в началото, давали са на всеки от общността според потребностите - ограмотявали са, пазили са традициите, дори са осигурявали подслон при нужда. Заради темпото на напористия преход библиотеките в България поопустяха, но са си тук. Те имат търпението и мъдростта да дочакат поколения четящи, все едно на какъв носител и ще надживеят всички ни.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 55. 55 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Жалко е когато книгоиЗдатели са пропуснали последните 10-15 години.
  Да са ракиджии или луканкаджии да ги разбереш.
  Ама да издаваш книги и да не Знаеш че 90% от четенето на книги днес е на компютри, таблети, телефони, аудио?
  Тъжничко е.

 56. 56 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 35 Неутрално

  Жалко е когато книгоиЗдатели са пропуснали последните 10-15 години.Да са ракиджии или луканкаджии да ги разбереш.Ама да издаваш книги и да не Знаеш че 90% от четенето на книги днес е на компютри, таблети, телефони, аудио?Тъжничко е.
  —цитат от коментар 55 на Таралеж


  ...И ВЕ САМО ИЗДАВАТ,НО ИМ СЛАГАТ И БЕЗБОЖНИ ЦЕНИ...

 57. 57 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Националната библиотека е превърната в церемониална зала, в която ДС агенти си раздават орден "Стефан Стамболов"... Безродниците се гаврят с нас... а вие чакате от умрял писмо... Бойко и култура... К'во го занимавате с глупости, ве тулупи?!

  I shave with Occam's razor
 58. 58 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1675 Любопитно

  Интересно е предложението , щом като е към премиерът .......наистина е любопитно !

 59. 59 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#11] от "basilicum":

  Странно заключение, но все още има хора, които посещават библиотеки, дори има и такива, които си купуваткниги!

 60. 60 Профил на Violeta Dimitrova
  Violeta Dimitrova
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Само да питам : Ходите ли на концерт?Влизате ли в църква?Организирате ли рожден ден?Ако слушате музик само през слушалките,ако на Великден само чупите червени яйца,,ако на празник не запалите свещи - то никой не можете да разберет ползата от библиотеката.Няма лошо в електронните книги - практично е, но толкова.
  Хора на книгите ,близки приятели,н
  Книжни маршали и последователи,
  Мили жени с гласове утешителни,
  Вий,на душите човешки лечители,
  В чувствата,в мислите наши – учители.
  Най-съвършени и хубави вие сте.
  Влизам в читалните като в светилище.
  Ние без вас сме дървета без корени,
  Хора без утре и хора без спомени

 61. 61 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Неутрално

  До коментар [#56] от "rkf46690675":

  Абсолютно вярно,цените са безбожни и подозирам че този призив за библиотеките има само една цел - получаване на печалба чрез държ поръчки за книги.

  klimentm
 62. 62 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Весело

  " Бойко Борисов, тогава кмет на София, чете приказка на деца в Столичната библиотека."

  Така се започва,с приказки за деца,сетне за възрастни а сега вече направо с порнографска литература!

  klimentm
 63. 63 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Кой ще ни даде париии??Очевидно социалиститечското мислене в БГ скоро няма да се изкорени.Броя на лудиТите в страната-също...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 64. 64 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  Глупости! Четящи и грамотни хора имаше по комунизма при Тодор Живков и те, като четящи и грамотни видяха колко е прост, и го свалиха. Че сега ако инвестираме силно в библиотеки ще стане същото, и четящите и грамотни ще почнат да свалят Бойковци и Радевци и прочее. Не, не ни трябват четящи и грамотни!

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 65. 65 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4072 Неутрално

  На снимката , Бойко е с книга в ръка. Това е някакъв вид карикатура. Карикатурна снимка.

 66. 66 Профил на dinko
  dinko
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#34] от "stg":

  Виждал съм но вие явно си мислите че няма голяма разлика между електронна книга и хартиена тогава. Така се случи че през моя живот съм изчел много книги - трудно се научих да чета но в резултат се запалих още от малък, минах през 2 годиниБългарска Филология в СУ и две висши образования в чужбина. Изчел съм пълноценно по груби сметки 4000-5000 книги. Аз съм човек на средна възраст. Младите сега (1995 набор+) в България са много наперени и на ти с модерните технологии и бързото усвояване на нова информация, не са чели толкова и толкова разнообразна литература колкото едно време (80-90 години учениците) и мислят лековерно че няма разлика в носителя и формата, нали е книга. Но хартиената книга се усвоява и осмисля различно, по-бавно и задълбочено, развива малко по критично осъзнаване. В дигитален формат дори и на таблет или е-боок устройство често е на крак, в движение, набързо и без концентрация. Лично мнение.

 67. 67 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1675 Весело

  Снимката е показателна, вероятно е монтаж......( ами , държи книга....).

 68. 68 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#10] от "stg":

  Понеже съм запозната мъничко с въпроса, съвременната библиотека е друго животно. Европа наистина има големи, да не кажа мегаломански проекти за библиотеки. Само че това вече не е естетично място, а някаква стерилна чудовищност. Библиотеката освен това става център за събития, тоест - център за индоктринация. Щото нали...трябват нови и модерни зали, за да може драг кралици и транс-жени да четат приказки на деца. Някак не става в опърпано читалище, под пожълтял портрет на Кирил и Методий.

  Та библиотеките са поредния конвергиран проект на постмодернизма. А самите книги...там е същото, заглавия, приемливи идеи...тоест наглед е библиотека, а под повърхността е вид горене на книги. Парадоксално, но е така.

  И затова се драпа за пари и книги - щото не е точно библиотека и книгите не са точно книги, а приемлива пропаганда и психо-операции...

 69. 69 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  До коментар [#34] от "stg":Виждал съм но вие явно си мислите че няма голяма разлика между електронна книга и хартиена тогава. Така се случи че през моя живот съм изчел много книги - трудно се научих да чета но в резултат се запалих още от малък, минах през 2 годиниБългарска Филология в СУ и две висши образования в чужбина. Изчел съм пълноценно по груби сметки 4000-5000 книги. Аз съм човек на средна възраст. Младите сега (1995 набор+) в България са много наперени и на ти с модерните технологии и бързото усвояване на нова информация, не са чели толкова и толкова разнообразна литература колкото едно време (80-90 години учениците) и мислят лековерно че няма разлика в носителя и формата, нали е книга. Но хартиената книга се усвоява и осмисля различно, по-бавно и задълбочено, развива малко по критично осъзнаване. В дигитален формат дори и на таблет или е-боок устройство често е на крак, в движение, набързо и без концентрация. Лично мнение.
  —цитат от коментар 66 на dinko


  ми това са глупости електронната и хартиената книга са си все текст на бял фон, никаква разлика няма в усвояването , къде ще си четеш книгата не зависи от това каква е , лично аз си чета предимно у дома, няма причина да чета на е боок четеца по бързо, няма защо да има разлика, само вметка телефони и таблети просто не стават за четене и не ги включвам в анализа си

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 70. 70 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  До коментар [#50] от "ikod":А Вие знаете ли, че българските читалища са създадени две десетилетия преди Освобождението и винаги са пазили духа и принадлежността на дедите ни? Те са имали малко книги в началото, давали са на всеки от общността според потребностите - ограмотявали са, пазили са традициите, дори са осигурявали подслон при нужда. Заради темпото на напористия преход библиотеките в България поопустяха, но са си тук. Те имат търпението и мъдростта да дочакат поколения четящи, все едно на какъв носител и ще надживеят всички ни.
  —цитат от коментар 54 на etty1


  ами много работи са създадени в средата на 19 век, но сега сме 21 или предлагате да гледаме нямо кино и да слушаме музика само на грамофон с фуния

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 71. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4343 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Призив до грешен адрес:
  самодостатъчен еднокнижник ;)

  Той чете (и пише!) на www електронен носител соц мрежа Фейсбук.

  пп
  бумагохартиени книжки са за книжници в Библиотекарски университет

  ""Дневник"
  публикува призива на асоциация "Българска книга" (АКБ)
  към премиера Бойко Борисов.

  В нея членуват над 130 книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти,
  които издават над 90% от книгите и реализират над 90% от книготърговията у нас.

  Те приканват управляващите да предприемат мерки
  в подкрепа на четенето и книгите,
  които да залегнат в Плана за възстановяване и устойчивост на България."

 72. 72 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Който се учи, той ще сполучи.

 73. 73 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4343 Любопитно

  UNITED EU UNION

  Даскале, сподели заплатата си на работещ научен работник
  под бивш компартиен соц режим.

  Задръж парите.
  Сподели информацията.

  До коментар [#15] от "dark'star":

  В България учен обикновено означава безработен и беден
  = докато това не се промени библиотеките ще са празни.

  За жалост едва ли може да има промяна при капитализъм

 74. 74 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4343 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Бучков, грамотното писане е "към премиера".

  Интересни предложения бол.
  Месеци наред Велики народни въстаници искат оставката на премиера.
  Да се освободи от длъжността.
  Да бъде свободен.

  Други... искат да го възползват.
  Банално предложение

  До коментар [#58] от "Николай Бучков":

  Интересно е предложението , щом като е към премиерът .......
  наистина е любопитно !

 75. 75 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4343 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  И Ленин така.
  В кожена тужурка... обичаше децата, обичаше книгите,
  обичаше себе си ;)

  https://www.dnevnik.bg/shimg/zx860y484_4144694.jpg

 76. 76 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Трябва да се чете. Но е много по-важно човек да може да анализира прочетеното, да си прави правилни изводи. Това не го може всеки. Познавам хора, които имат домашни библиотеки с много книги, но само си мислят, че са умни... Реално са твърде посредствени.
  А призивът тук май е да се вземат едни държавни пари за частен бранш, който не върви.

 77. 77 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 603 Неутрално

  До коментар [#76] от "4okuto":

  Аналитично мислещият човек може сам да си сглоби знание от наблюдения, информация и личен опит. Този соц-идеал за прочитането на един вагон с книги е архаизъм. Умният човек може сам, дедуктивно или индуктивно да открие много принципи и идеи описани в книги, без непременно да знае названието им и това, че въобще са концептуализирани.

 78. 78 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Правителството ще откликне като инвестира в библиотекарите... от библиотекарския институт... И, за равноправие, и в Сараите...

 79. 79 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2197 Любопитно

  До коментар [#70] от "stg":

  Къде в коментара ми прочетохте подобно нещо?

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 80. 80 Профил на pataran
  pataran
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Я се поупражнявайте по фундаменталния въпрос: Защо 100 хиляди души могат да прочетат някоя книга, взета от библиотеката, без да платят за това, а не могат да си изтеглят един филм от Замунда или пък музика на любим изпълнител?

 81. 81 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1000 Неутрално

  До коментар [#80] от "pataran":

  Ако бяхме обновили качествено библиотеките- можеха не само книги да взимат хората от там.
  Ама на.
  П.П. В Столичната библиотека имат аудиозаписи. Не съм виждала филми, но не пречи да почнат да предлагат.
  Освен ако не ревнат някои хора пак за " права", което вече ще е брутално, друг проблем няма.
  Но да, трудно ще разберат отговорните фактори аналогията, която правите. За съжаление.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK