Теодор В. Адорно: Сред фалшивия живот, няма място за правилен

"Minima Moralia" звучи като много лична книга, която е вдъхновена от впечатленията и преживяванията на автора

"Minima Moralia" звучи като много лична книга, която е вдъхновена от впечатленията и преживяванията на автораТекстът е препубликуван от "Литературен вестник". Заглавието е на "Дневник".


Голямо щастие е, че вече можем да четем на български език "Minima Moralia" - още една книга от Теодор В. Адорно след "Диалектика на Просвещението" (с Макс Хоркхаймер) и "Естетическа теория" благодарение на превода на Стилиян Йотов.


Книгата се състои от фрагменти, афоризми и микроесета, писани между 1944 и 1949, докато Адорно е бил мигрант в САЩ. За първи път "Minima Moralia" излиза през 1951 г. в издателство "Зуркамп" и е посветена на 50-годишнината на дългогодишния приятел, колега и идеен съмишленик на Адорно - Макс Хоркхаймер.
"Minima Moralia"на Адорно се намира в непрестанен диалог с няколко други традиции, концепции и парадигми още чрез самото си заглавие. "Minima Moralia" е реакция и пряка реплика към "Magna moralia" на Аристотел и към цялостния античен подход към етиката като учение за добрия живот. Към противоположното насочва и подзаглавието на книгата - "Рефлексии от увредения живот" (Reflexionen aus dem beschädigten Leben): към негативния подход на обръщане към увредения живот.


Адорно. Minima Moralia
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Въпреки че Адорно винаги е бил критичен към големите проекти за морални теории, които в повечето случаи почиват на рационални основания, самото присъствие и написване на тази книга показва това, че философията на Адорно не се е отказала от моралните въпроси и от моралния ангажимент. След преживяното през първата половина на XX век: войните, идването на Хитлер на власт в Германия и накрая Холокоста, заниманията с морални и етически въпроси предполага друг, различен подход. След всички тези събития, които поставят под съмнение разумността изобщо, задачата пред една морална позиция става по-минималистична, но и в същото време все по-трудна.


Въпросът вече не е как да се живее добре, а как да се живее по-малко зле; не как да се живее правилно, а как да се живее по-малко неправилно. Изводът на Адорно, че "сред фалшивия живот, няма място за правилен" (Адорно 2021, 52) сякаш не предполага възможност за правилно или по-малко погрешно действие и живот. След този извод за обреченост остава въпросът какво може изобщо да се направи, как да се държим и ако има някакво "правилно" отношение към един напълно увреден контекст, тогава откъде то би черпило своите основания.


Аристотел. Поетика
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Книгата е изключително мрачна и сякаш не предлага дори възможност или утопия за изход от "неправилния живот", но ако се опитаме да четем и разберем тази книга в контекста на цялостната теоретична работа на Адорно, това не би било толкова учудващо и песимистично. Защото задачата на критическата теория като за начало се състои в това да разкрива проблемите и противоречията: социалните, културните, политическите и т.н. Негативността сякаш изглежда като единственото възможно правилно отношение.


"Minima Moralia" звучи като много лична книга, която е вдъхновена от впечатленията и преживяванията на автора, но разкрива социални проблеми, работейки през примера, през единичното. Вземайки дори един пример, той би бил способен да разклати тоталността и да оголи противоречието, което иначе е било прикривано.


По отношение на "формата" на "Minima Moralia" - нейната фрагментарност - трябва да се каже, че е в съгласие с цялостната теоретична нагласа на Адорно. Вдъхновен от Бенямин, той предпочита разбирането и теоретизирането през констелации, а не през системи. В случая с "Minima Moralia" бягството от систематичното теоретизиране е и поради силния емоционален заряд на книгата, което има и някаква перформативна функция и цел.


Ако тази мрачност на книгата няма за задача да доведе до ефекта на това да си кажем, че да се живее сред погрешен живот е вече нетърпимо, то поне може да освободи от илюзорното състояние, че фалшивият живот е все още поносим. Онова, което тази книга постига чрез различни примери, ситуации и потапяне в преживявания, е да разсее илюзиите и идеологиите, да разфетишизира привидната стабилност на тоталната социална система. "Погледът върху живота е преминал в идеология, която прикрива факта, че вече няма живот" (Адорно 2021, 15).


Другата традиция, с която "Minima Moralia" влиза в диалог, е тази на Ницше. Книгата започва с реплика към "Веселата наука": "Тъжната наука, от която предлагам нещичко на моя приятел, се отнася до област, която от незапомнени времена се е смятала за същинското поле на философията, но която след превръщането й в метод е изпаднала в интелектуално пренебрежение, в плен на произволни сентенции и накрая в забрава: учението за правилния живот" (Адорно 2021, 15).


Тъй рече Ницше
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Теоретично и емоционално книгата стои толкова далеч от Ницше, колкото и от Хегел. Още в тези първи редове се забелязва нещо много характерно за стила на Адорно, което присъства почти навсякъде в текстовете му: отричането на две противоположни нагласи, тези, твърдения. Превръщането на философията в метод и философстването през "произволни сентенции" са на пръв поглед противоположни подходи, но за Адорно тези тенденции имат общ корен и са еднакво пагубни за философията.


Когато Адорно отрича две противоположни позиции и подходи, той сякаш не предлага изход: например едновременните му критики към крайните форми на просвещенската рационалност като позитивизма и от друга страна проектите за връщане към едни по-традиционни културни форми в лицето на романтизма. Адорно рядко предлага готови (позитивни) решения: сякаш критическото и негативното отношение към противоречията за него е по-продуктивно, отколкото непремереното "снемане" на противоречията на всяка цена.


Така основният събеседник и опонент на Адорно в "Minima Moralia" е Хегел - формално и съдържателно, ако тези два момента могат да бъдат разграничени. В "Minima Moralia" Адорно се противопоставя на системата и систематичния теоретичен подход. Затова "Minima Moralia" се състои от фрагменти: приоритизира се и се обръща внимание на единичното за сметка на общото, на тоталността.


"Независимо от всичко тази книга не забравя нито претенцията за тоталност на системата, която не може да търпи нищо да й се изплъзва, нито пък да се опълчва срещу й" (Адорно 2021, 17). Книгата прави опит да разкрие и разбере "фалшивия" живот и неговата отчуждена форма - "обективните сили, които определят индивидуалното съществуване дори в най-скритите му дълбини" (Адорно 2021, 15) и в този смисъл в "Minima Moralia" се долавят нотките от подхода на Карл Маркс и анализите му за стоковия фетишизъм, отчуждението, идеологията.


Книгата на Адорно може да се чете като примери за разпростирането на онези "сили", които отчуждават човека, в конкретност и в контекста на късния капитализъм.


Феноменология на духа
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


Другият важен пункт на диалог и на противопоставяне на Адорно спрямо Хегел е отношението към цялото и към тоталността. Ако при Хегел доминиращата тенденция е да приоритизира общото пред единичното, цялото пред частта, защото независимо от това, че единичното е момент от "ставането" на цялото и присъства в него в снет вид, то истината винаги е на страната на общото.


Общото придава истинност на единичното, както истината на предмета е в неговото понятие според Хегел. Адорно се противопоставя на този модел и на Хегеловото "истинното е цялото" (Хегел 2011, 101) той противопоставя репликата "цялото е неистинното" (Адорно 2021, 67). Адорно нарича тази мисловна традиция, кулминираща в Хегеловата философия, "идентичностно мислене" (Identitätsdenken), на която се противопоставя, тъй като според Адорно цялото заличава и унищожава спецификата на единичното.


Критиката към тази традиция е разгърната по-подробно на теоретично ниво от Адорно в "Негативната диалектика".


Естетическа теория
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

"Цялото е неистинното" поради две основни причини: епистемологическа и етическа, ако изобщо може да се направи такова обобщение и категоризация. Епистемологическото засяга именно "истинността" на обобщенията, които предлагат лъжливо тъждество между общо и единично: снемането на противоречието между единично и всеобщо е нелегитимно според Адорно.


От друга страна, тотализацията има своите социални, културни и практически измерения, които именно са поставени на фокус в "Minima Moralia".


Ако изобщо може да се изведе някаква теория от тази книга, то тя би била в тази или подобна посока, за която Адорно насочва в посвещението на книгата (към Макс Хоркхаймер), което играе ролята на предговор.


Книгата също така има за цел основно не да насочи към определени теоретични изводи, но да предизвика реакция и ангажимент: най-вече морален.


В същото време "Minima Moralia" бяга от всякаква сантименталност - подобна реакция би била също толкова пагубна за Адорно, тъй като не би насочила към отричане на настоящето и към представа за възможно различно бъдеще. Струва ми се, че мрачността и песимизмът в книгата не са целенасочени и не се дължат на липса на въображение от страна на Адорно.


Тази негативност се дължи на това, че негативността остава като максималния легитимен ход за действие и/или писане: като ходенето по въже, при което действията са ограничени, а концентрацията е засилена; залитането в едната или в другата посока би довело до падане.


Трябва да се каже и нещо по отношение на превода на Стилиян Йотов. Предимство за българския читател е това, че в книгата има множество пояснителни бележки от преводача, които помагат за разбирането на определени контекстуални връзки, дебати и скрити реплики на Адорно, които подпомагат за разбирането на тези фрагменти. В българския превод е уловен патосът и емоционалният заряд на Адорно, както и характерната (негативно-) диалектическа конструкция на изреченията му.

Ключови думи към статията:

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  “ да се живее сред погрешен живот е вече нетърпимо, то поне може да освободи от илюзорното състояние, че фалшивият живот е все още поносим. “
  ——
  Надявам се философът да не ги е плющял тия тъпизми за “ погрешен и фалшив” живот, а това да са конструкции на преводач, който не разбирал кво превежда. Нямам нито времето нито желанието да раз бера ква е истината

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 2. 2 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3512 Неутрално

  Да се филосовства между Хегел и Ницше е много рисковано за един писач на книги.....

  Bukalemun
 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2593 Весело

  В момента в който някой почне да си задава въпроса правилно ли живее,значи има психически проблеми...

 4. 4 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Нормално е човек като Теодор Вейзенгрунд с дълбоки рани от нацизма в родината си да бъде мрачен песимист. Че ненавижда американския капитализъм - също. Че изпада в илюзиите на неомарксизма вече е "апотеоз" на морала. Но пък цялата Франкфуртска школа е удобно четиво за Буджак-прес.

 5. 5 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Ето и една сентенция ит трънската философска школа надграждаща теорията на относителността: " Всичко е относително, зависи кой го отнася"

 6. 6 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Какво ли не измислят някои за да не хванат мотиката.

 7. 7 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3343 Неутрално

  Адорно цял живот зовял младежта към бунт за промяна... а когато студентите започнали бунта, повикал полиция
  те му бойкотирали лекциите, той се разсърдил, заминал за Швейцария - и умрял от инфаркт

  какво повече да се каже...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 8. 8 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3343 Неутрално

  До коментар [#2] от "eti mehter":

  вярно
  но махнем ли Хегел, нещата се оправят

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 9. 9 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#1] от "Gretel":Надявам се философът да не ги е плющял тия тъпизми за “ погрешен и фалшив” живот, а това да са конструкции на преводач, който не разбирал кво превежда.

  Плющял ги е. Гарантирам за преводача, който, за мое голямо съжаление, посвети много от фиософската си кариера на Адорно, Хабермас и сие неизтребими вредители.

 10. 10 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3343 Неутрално

  Хабермас
  —цитат от коментар 9 на voodoo_child


  о!
  https://www.anarchy.bg/articles/dran-dranokraciya/

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 11. 11 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  До коментар [#9] от "voodoo_child":

  “ Адорно, Хабермас и сие неизтребими вредители. ”
  ——
  Хабермас е известен гробокопач, но другия не го бях чувала и ме усъмни въвеждането на самите термини … като онова там “квантово съзнание “. Мерси за инфото!

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 12. 12 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 758 Неутрално

  бедни ми стиляне, явление необеснимо и незаслужено в родната ни кОлтура....

  адурно и стилян са ясни. меги - 3+.
  хлапе, голями глупусти са кументирал, "за гулямо сажаление".

  браво бе днесник! испущате статиа за адурно... сащевременно отново ми изизквате да са логна чрез гугала, фейкбука, теленор или а1 за да си вляна у акаунтъ в днесник... стопляте ли кво ви загатвам?

 13. 13 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#12] от "betona":

  Оооо, я да не си надскачаш нивото, правейки ми обструкции по неща, за които хабер си нямаш, плийз!

 14. 14 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 758 Неутрално

  До коментар [#13] от "voodoo_child":
  хахаха, исвинявай, нема веке.... сичките ристови лицемери сте на тоя безакъл. а след тва или хабремас, или адурно, или ванга, или на кулегата гажето ви са криви.... смешници.

 15. 15 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1651 Весело

  Горкият объркан напомпан бидон.
  Станал си твърде досаден, а.... може би винаги си бил. Айде приятен уйкенд, че ми свърши картата.

 16. 16 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 758 Неутрално

  ок, убав викенд и на ваз! оспехи занапреде!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK