Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда

Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда

© lex.bg"По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК" е новата книга на председателя на Конституционния съд и бивш главен прокурор проф. д.ю.н. Борис Велчев. Той обяснява, че целта ѝ не е да представи нов модел, по който да бъдат структурирани обстоятелствата, изключващи обществената опасност в Наказателния кодекс, нито да обоснове нови и несъществуващи към този момент основания за изключването ѝ, а само да открои отделни правни проблеми и да предложи възможни решения.


Проф. Велчев обосновава нуждата от промяна на правната уредба на обстоятелствата, изключващи обществената опасност, и изтъква, че повечето от тях са уредени в различна степен неясно и това или позволява различни тълку­вания, или поражда проблеми при тяхното прилагане.


"Дневник" препубликува от "Лекс.бг" увода на изданието, в който той излага своите размисли за това как законът може да стане по-близък и ясен на обикновения човек. Заглавието е на "Дневник".
На пръв поглед извън темата на това съчинение, ще започна с езика.


"Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо на българския народ, на неговите правни схващания, правни чувства и правни разбирания. Даже ония наши закони, които, като гражданският или наказателният, засягат по-отблизо семейните, битови, стопански и етически отношения на народа ни, го оставят апатичен. Той търпи и понася тяхното приложение, защото държавата и властта му ги налагат. Но рядко, може би, даже никога той не прибягва до тях като към нещо свое, изникнало от недрата на неговия материален и духовен живот, свързано с националния и културен негов напредък. Никакво въодушевление, никаква привързаност не го влече към нашите закони, даже когато той прибягва към тях, за да защити свои материални или духовни интереси."


Тези думи на проф. Венелин Ганев, написани преди век, продължават да бъдат актуални.


Трудно може да се направи някакво обобщение какъв трябва да бъде езикът на законите - общодостъпен и простичък или строго професионален. Наистина, като че ли чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове ясно урежда този въпрос - "Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно." За съжаление, това в чести случаи се оказва само пожелание. А и вероятно няма как да е иначе в нашия сложен свят, в който непрекъснато възникват нови и нови правни явления.


Всъщност, няма нищо по-логично от това правилата да са написани на такъв език, който да е разбираем за техните адресати. Ако хората не разбират предписанията на закона, те просто няма да го спазят.


И без това, старото и мъдро правило, че незнанието на закона не извинява никого, всъщност почива на презумпцията, че гражданите познават закона. А всички знаем, че презумпциите могат да бъдат и оборими.


Идеята, че публикуването на един закон в Държавен вестник бива последвано от масови колективни четения на този закон, за да могат всички да го разберат и спазват, не се нуждае от коментар. Наистина, в наши дни текстът на всички закони е лесно достъпен онлайн, но и обществото е такова, че интересът към скучните четива е минимален, дори когато те предписват правила за поведение, неспазването на които води до тежки санкции.


Скептичен съм, че в наши дни гражданите се интересуват от законите, включително и от наказателния закон. Това ми се струва факт, с който трябва да свикваме. И правосъзнанието и общата култура не са на особена почит. Но в това е само половината зло.


Втората половина на злото настъпва, когато съвестният гражданин все пак се реши да прочете закона с благородната цел да го изучи и спазва и установи, че всъщност не го разбира.


Има закони, насочени към сравнително ограничен кръг адресати, които като правило притежават специфична професионална компетентност. Малко граждани имат интерес да прочетат Кодекса за застраховането, освен ако имат някакъв конкретен застрахователен проблем. Точно обратен е случаят с Наказателния кодекс.


Разбира се, въпросът за езика на НК е много по-широк от темата на това съчинение. И все пак, връзка има.


В последните години правото силно се усложнява. Вероятно за това има множество причини, но аз бих откроил две основни, които имат обективен характер, и една допълнителна - изцяло субективна.


Първата е в това, че животът става по-сложен. Появи се на практика паралелен живот във виртуалната среда, който изисква своята правна уредба. Развитието на индустрията породи нови рискове за околната среда. Появиха се и човешки права от ново поколение, които на свой ред предполагат защита. Възникнаха нови престъпни явления, непознати на нашето наказателно право към 1968 година, когато е приет НК.


Втората основна причина също ми се струва очевидна - необходимостта от постоянното транспониране на норми на европейското право. За съжаление, този процес твърде често се схваща като нескопосан превод на текстове, написани на онзи английски език, който се говори в Брюксел. Така във вътрешното ни законодателство се появяват странни текстове, които едва ли могат да бъдат разтълкувани и от собствените им вносители.


Допълнителната причина има субективен характер. Все по-често сме свидетели на промени в законодателството, които се дължат на конюнктурни политически обстоятелства. Написано набързо, само и само да се удовлетвори някоя временна социална потребност или политически каприз, това законодателство е вътрешно противоречиво, често ненужно и умножава хаоса в правната система.


В резултат от това, правото става все по-трудно за разбиране. То е написано на усложнен език, съдържа твърде много специфични понятия, на които е придадено правно значение, става все по-обемно с увеличаването на броя на отношенията, които биват регулирани. И се пише все по-непрофесионално.


Правото придобива все по-самоцелен характер и като че ли става все по-трудно да бъде спазвано, дори от най-добросъвестните граждани. Този извод е особено валиден за наказателното право. Там той може да бъде проследен особено отчетливо. Впрочем, процесът на отчуждаване на правото от неговите адресати е най-опасен именно в областта на наказателното право.


По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете


От друга страна, успоредно върви и един друг процес - като цяло спада интелектуалното ниво на нацията. Изразът "четене с разбиране", непознат доскоро, е най-добрата илюстрация за подхода, при който българските деца получават образованието си. Някак стана приемливо, макар и нежелателно, четенето без разбиране. Постепенно израстват поколения с коренно различно правосъзнание от своите родители. Училището вече се отказа да възпитава. Друг е въпросът и колко успява да образова.


Бедността и социалната изолация в гетата водят до израстването на младежи без минимална култура и грамотност и на практика отсъстващо правосъзнание. С лекота и все по-често се извършват зверски престъпления. Убеден съм, че ако този процес не бъде спрян, след време ще трябва да преоценим и самото понятие за невменяемост, защото хиляди, иначе психически напълно здрави млади хора просто няма да имат нужния капацитет да разбират значението на постъпките си. Или откровено казано - да отличават добро от зло. Този извод навремето беше направен от доц. Живко Велчев в една негова монография и ми се струва пророчески.


Двата процеса, които се развиват в съвсем противоположни посоки водят до един резултат - правото става все по-недостъпно за гражданите, отдалечава се от своите адресати, превръща се в отчуждена от обществото система от самоцелни норми.


Тълкувателните актове на върховните съдилища показват, че често пъти правото е неясно и за съдиите. Противоречивата съдебна практика налага изясняване на съдържанието на очевидно неясни правни норми - неясни на най-добрите професионалисти в правото - съдиите. В резултат от тълкуването, разпоредбите може би стават ясни за съдиите, но със сигурност това не важи за гражданите. Противоречиво право, което е ясно единствено на органите на съдебната власт и адвокатите, а не и на тези, които трябва да го спазват, престава да бъде право. То се превръща в затворено знание, достъпно за елитен клуб от юристи.


Няма съмнение, че редица от разпоредбите на НК имат за свой адресат държавни органи и предимно съда. Няма как да се обоснове, че разпоредбите относно определянето на наказанието са насочени към обикновените граждани. Съвсем ясно е, че техният адресат е съдът. Други разпоредби са насочени преди всичко към гражданите. Никой не може да ме убеди, че разпоредбата за неизбежната отбрана има за основен адресат някой друг, а не онзи, който първи ще прилага института - обикновеният човек.


НК е измежду онези закони, които трябва да бъдат написани на език, който да е разбираем, ако не за всички, то поне за повечето от гражданите. Този закон трябва да бъде понятен поне за средния българин. Нека посоча един пример.


През годините многократно съм питал студентите от трети курс по право, дали след прочитането на разпоредбата на чл. 12 НК им е ясно как имат право да се защитават, ако бъдат нападнати. Винаги отговорът е бил един и същ - отрицателен. Няма човек, който не познава добре съдебната практика, който може да разбере какъв е вложеният от законодателя смисъл в израза "характера и опасността на нападението" просто като го прочете. Какво постигаме, когато напишем в закона нещо, което не е ясно дори на съдилищата, че се налага Върховният съд да го пояснява, а всъщност е насочено към обикновените граждани? Въпросът ми се струва риторичен. Нищо не постигаме.


Елитарността на юридическата професия няма да пострада, ако законите и особено - НК, бъдат написани на понятен език, който е разбираем за обикновените хора. Естествено, нямам предвид те да бъдат крайно опростени. Естеството на правото изключва възможността то да бъде пресъздадено чрез картинки в комикс. И все пак, поне онзи закон, неспазването на който води до най-тежки последици, трябва да може да бъде разбран от първи прочит от средностатистическия гражданин. А когато естеството на правното регулиране позволява това, известна казуистичност в закона ми се струва оправдана. Просто хората по-лесно помнят конкретни хипотези и чрез тях по-добре разбират съдържанието на съответните институти.


От 1968 година насам почти няма разпоредба от НК, по която да не е формирана значима съдебна практика. Бяха издадени от Върховния съд и от Върховния касационен съд редица тълкувателни актове, които добре обясниха смисъла и съдържанието на неясни разпоредби на НК. Ако един ден кодексът бъде пренаписан в светлината на тълкувателната практика, според мен той ще бъде по-ясен и разбираем. Но това е амбициозно пожелание, с малка вероятност да се сбъдне в държава, в която политическата омраза към компетентността постепенно се превръща в правило.


Тези бележки ми се струват обоснована прелюдия към основната тема - интересът ми към обстоятелствата, изключващи обществената опасност.


Този интерес беше естествено продължение на работата ми за обществената опасност, която беше издадена преди няколко години. Реших, че си струва да направя продължение на темата и да предложа своя анализ на обстоятелствата, които я изключват. Такъв пълен анализ засега липсва. Разбира се, забележителните трудове и на проф. Момяна Гунева, и на проф. Антон Гиргинов, и на доц. Живко Велчев в много голяма степен изясняват редица от посочените обстоятелства. Все пак, струва ми се, че периодично е нужно да се прави преглед на изказаните научни становища и на съдебната практика, да се търсят нови идеи, без това по никакъв начин да омаловажава приноса на онези, които са посветили трудовете си на тези теми в миналото.


Не на последно място, през годините съм изследвал отделни аспекти на тази проблематика. Изводите ми са били публикувани в отделни статии, които в различна степен възпроизвеждам и тук, просто защото продължавам да поддържам направените в тях изводи.


Онова, което ще се постарая да докажа в тази книга е, че в правната уредба на повечето, ако не и на всички обстоятелства, изключващи обществената опасност, има нужда от промени. Повечето от тях, дори и класическите институти, са уредени в различна степен неясно и това или позволява различни тълкувания, или поражда проблеми при тяхното прилагане.


Обществената опасност и българското наказателно право
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Впрочем искам да подчертая, че въпросните обстоятелства имат изключително важно правно значение. Част от тях позволяват да се изключи наказателна отговорност дори за посегателства върху човешкия живот. Именно това изисква тези институти да бъдат внимателно анализирани и да се предложат начини за тяхното приближаване до адресатите им - в повечето случаи - обикновените граждани, за да бъдат те разбрани и законосъобразно прилагани.


Изобщо - идеята за приближаване на правото към хората е основна задача за науката. В противен случай правото и хората постепенно ще се отдалечават, докато в един момент окончателно загубят връзка.


***


Надявам се млади и амбициозни автори като доц. Живко Велчев, д-р Мирослав Овчаров или д-р Герман Германов да продължат оттук нататък по тази тема, защото от цитираните техни работи съм сигурен, че имат много какво да кажат.


Исках тази работа да бъде прочетена и като израз на огромното ми уважение към научния талант на проф. Момяна Гунева, след която твърде малко може да бъде написано за оправдания стопански риск. Същото важи за проф. Антон Гиргинов, чиито разсъждения по въпросите на неизбежната отбрана и крайната необходимост не спират да ме възхищават.


Надявам се тази работа да припомни и позабравените напоследък колоси на българската наказателноправна наука - проф. Никола Долапчиев и проф. Иван Ненов. Имаме гиганти на чиито рамене да стъпим, без да съм сигурен, че сме успели дори да се доберем до раменете им.

Ключови думи към статията:

Коментари (82)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7799 Неутрално

  "политическата омраза към компетентността постепенно се превръща в правило."
  Така е, като те управляват некомпетентни.

 2. 2 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда"

  Е кой е виновен - гражданите и съда или тея дето творят правото? :)

  Едно време било лесно имало е "Здрав разум" и правото се определяло по него. Сега да осъдят убиеца на Милен Цветков има 10-20 експертизи, нищо че на камерата се вижда че оня го торпилира направо.

 3. 3 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  Закон, който слага материалното над моралното и в който логиката е изкривена до неузнаваемост чрез безбройни вратички, прокарани във времето от едни "наши читави хора", няма как да бъде разбран и харесван. Лошият Закон комбиниран с корумпираните прокуратура и съдилища ще заличат България от картата в рамките на няколко десетки години. Достатъчно е да споменем, че България е в демографска криза, слаба икономика и на практика без армия ... накратко мърша.

 4. 4 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  “Братиньо”, разбира се , като такива братиньота вършехте там.

 5. 5 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1125 Весело

  Ех, а навремето баща му на Борката какви закони пишеше!!!
  Умни, разбираеми, професионални!
  Браво другарю Велчев!
  Так держать!

 6. 6 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 797 Неутрално

  Напоследък бях заподозрял , че съда не разбира правото ......не съм грешал.....

 7. 7 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1871 Неутрално

  "В последните години правото силно се усложнява."
  Усложнява се защото се прави главно от адвокати.
  Те така формулират законите, че да има разни врътки , които да се ползват от адвокатите.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 8. 8 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1871 Неутрално

  До коментар [#3] от "Гражданин":

  Коментар в десетката!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4799 Неутрално

  До коментар [#5] от "nhh18551388":

  ПАК лъжеш. Баща му никога не е писал закони.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2819 Неутрално

  Правото отдавна се е превърнало в стока за продан.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1946 Весело
 13. 13 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1780 Весело

  Неразбираемият върши работа. Можеш да го обясняваш на клиентите си , както ти оттърва. А най смешното е, че неразбираемят текст се пише по лесно от разбираемия...

 14. 14 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Правото винаги е било на страната на по-силния.

  Впрочем , Вълчев казва много верни неща , а и направените изводи са точни. Един от основните проблеми днес е възпитателната и образователна дейност в училищата. От там се започва.

 15. 15 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1937 Неутрално

  Велчев е превъзходен теоретик,но не бе добър главен прокурор. За подобна длъжност се изискват не само познания,а най-вече смелост и агресия(в добрия смисъл).

 16. 16 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 879 Неутрално

  "Това ми се струва факт, с който трябва да свикваме. И правосъзнанието и общата култура не са на особена почит. Но в това е само половината зло.

  Втората половина на злото настъпва, когато съвестният гражданин все пак се реши да прочете закона с благородната цел да го изучи и спазва и установи, че всъщност не го разбира."

  Аз пък, като си спомня какъв зор беше навремето да се "докара" правото до масите и да се обучи пролетариата - що е това престъпление и наказание....Имаше едни общовойскови курсове, дето пращаха всякакви "лектори" в Кремиковци, да обучават народните маси.
  Велчев носи родилните петна на компартията и в това му е проблема, иначе не е лошо момче. Но нищоправенето по време на неговия мандат и отъркването му в една безподобна мутра , като Бибинко, го прави абсолютно безполезен в обществения разговор за наказателното право и има ли то почва сред хегемоните.
  Правото не е, за да го разбират масите, а за да го разбират юристите.
  По-скоро бих написал статия - защо не се разбира правото от правоприлагащите и се отдалечава от тях, отколкото да се занимавам дали електората е наясно, що не може да влезе за умишлено убийство шоферчето , дето удари Милен Цветков.
  Е, те такива работи за Велчев..

 17. 17 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 382 Любопитно

  Тва е , щото му е*ахте майката, другарю велчев.
  Ти, и цялата правосъдна гилдия.

 18. 18 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1693 Неутрално

  Велчев е прекалено нежен и чувствителен за действителността, която ни заобикаля. Малко като бройлер ми идва. Доколкото разбирам от публикувания текст, поантата, която го вълнува е "прекалено професионален е тестът на л. 12 НК (и , та затова гражданите не го разбират". Дали? Сещам се за това каква реакция е срещнала пиесата на Самюел Бекет "В очакване на Годо" сред театралите и сред затворниците. Вторите я схванали от раз.
  Та така и с чл. 12 НК (неизбежната отбрана). Смея да кажа, че и съдът, и гражданите го разбират твърде близко, а теоретиците като Велчев - най-зле. Кое е обяснението - ами, че и двете категории са здраво стъпили на земята.
  Впрочем - нито един тексасец ще разбере нашия институт на неизбежната отбрана, нито пък един нашенец следва да действа като един тексацец. Нещата са различни, а за 50 години съдебна практика чл. 12 НК е достатъчно добре разяснен към това, което се очаква да разбира нормалния българин...

 19. 19 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4171 Неутрално

  "Трудно може да се направи някакво обобщение какъв трябва да бъде езикът на законите - общодостъпен и простичък или строго професионален. Наистина, като че ли чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове ясно урежда този въпрос - "Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно." За съжаление, това в чести случаи се оказва само пожелание. А и вероятно няма как да е иначе в нашия сложен свят, в който непрекъснато възникват нови и нови правни явления."  Велчев, Велчев, бързо ли забрави какво написа покойният вече Кристиян Таков за начина, по който КС, в чиито състав ти понастоящем тълкуваш КРБ и закона, защити мафията и успелия млад мъж преди малко по - малко от 10 години ? Толкова ли ти е къса паметта ?
  Конституционният съд реши. Реши зле. Обидно за достойнството на институцията. Унизително за висотата на поста. Позорно за академичната титулованост на "професорската шесторка" (Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева, Борис Велчев и Гроздан Илиев). Защото въпросът не е, дали Делян Пеевски ще продължи да хвърля отсенки от присъствието си върху политическата (?) партия ДПС, върху личността (?) на г-н С. Станишев или върху образа (?) на г-н Пл. Орешарски. Пачавра леке не хваща. Въпросът е, че вярата ми в Конституционния съд е по-малко. Презрението ми към правната професия е повече. Разочарованието от познати съдии горчи.


  Аргументацията на "професорската шесторка" е пример за преднамерена поредица от логически грешки, неотносими аргументи и трайно сбогуване със здравия разум.


  Логическите грешки

  - КС правилно аргументира, че началната несъвместимост – тази, която е налична към момента на избора за депутат (избраният за депутат все още е кмет, управител на ООД и др.) – може да се отстрани в рамките на подходящ срок. Това става, като избраният депутат сам се откаже или от депутатството, или от несъвместимата с него длъжност. Такъв срок трябва да има, защото в противен случай всички кандидат-депутати трябва едва ли не да са безработни, за да могат да встъпят "чисти" в длъжност.


  - При последващата несъвместимост положението е коренно различно. Ако при началната несъвместимост трябва да има срок за отстраняването й, при последващата даването на такъв срок е безпредметно. При такава несъвместимост депутатът съвсем съзнателно е направил избор и е предпочел да е друго, а не депутат. И този избор може да е само окончателен. Та нали Делян Пеевски, който е депутат, би следвало да знае, че ако стане шеф на ДАНС, няма да е съвместим с депутатството си! Какъв срок трябва да му се дава? И колко дълъг трябва да е този срок? Може би – до края на мандата му като шеф на ДАНС? За да може да се "възроди" като депутат и в следващия парламент, без да е избиран в него?


  - "Професорската шесторка" още в началото на аргументацията си посочва, че има разлика между "първоначална" и "последваща" несъвместимост. После шесторката обаче се занимава напоително само с началната несъвместимост, разнищва я подробно, позовава се на предшестващи решения на КС и обосновава, как трябва да се процедира в такива случаи.- А в края на аргументацията си шесторката от КС напълно е забравила разликата между начална и последваща несъвместимост – същата разлика, която изтъква в началото. И – дали защото е удобно, дали защото дългът зове или защото страх лозе пази – прилага правилата на началната несъвместимост спрямо случай напоследваща несъвместимост. И започва да звучи убедително. Само дето не е убедителна. Никак.


  - Защото несъвместимостта на Делян Пеевски не е начална, а е последваща. Защото той първо е станал депутат и едва след това е станал шеф на ДАНС.


  - При тази Делян-Пеевска ситуация всички добре звучащи аргументи на шесторката продължават да са верни, но са напълно неотносими. Шесторката се държи като посредствено-хитроват студент на изпит – като му се зададе въпрос, говори. Само чеговори не по въпроса, а това, което си знае. И се надява, отсреща да спят.


  Неотносимите аргументи: Шесторката пуска и още много мъгла и трици с пяна за разкош, като например разсъждава, че ако на депутат се вземе депутатството, това би подменило волята на избирателите му – забравяйки, че такава подмяна на волята настъпва в множество законово уредени случаи (като депутатите станат министри, еврокомисари, заминат да посланичат някъде и т.н.).


  Шесторката говори за "подходящия срок" и "подходящата процедура" при които на успелия млад човек Делян Пеевски е следвало да се даде възможност да се върне в лоното на Парламента. Като не казва, какъв ще да е този срок и тази процедура. Явно, подходящи ще трябва да са.


  Обикновено, като се говори много и неструктурирано, нещо се крие. Затова на шесторката неотносимите аргументи й трябват – "като слънцето и въздуха за всяко живо същество".[1] Смокиновият лист обаче е малък, а позорът – голям.


  А здравият разум на мен лично ми шепне:


  1) Делян Пеевски е депутат;


  2) Народното събрание избира депутата Делян Пеевски за шеф на ДАНС (това още не поражда несъвместимост, защото новият пост не е зает). С този избор Народното събрание изявява ясна воля, да се лиши от присъствието на Делян Пеевски в редиците си;


  3) Делян Пеевски полага клетва като шеф на ДАНС (с което встъпва в несъвместимата с депутатството длъжност). Така Делян Пеевски прави избора между двете несъвместими длъжности в полза на шефската в ДАНС;


  4) Оттук насетне всякакви последващи действия (напр. подаването на оставка като депутат, подписването на акт за встъпване в длъжност, изричното решение на Парламента за прекратяване на правомощията му, подписването на ведомост за заплата и издаването на служебен пропуск) имат само формален характер. Волята и на едната (Парламента) и на другата страна (Делян Пеевски) е изявена и то – доста недвусмислено, безусловно и окончателно;


  5) В случая има още една особеност – Пеевски не е приел да стане шеф на Газпром или гаулайтер в Хитлерюгенд например. Той е приел да стане шеф на ДАНС и е избран за такъв не от друг, а именно от същия този Парламент, който не бил гласувал оставката му и така "не бил завършил фактическия състав" на прекратяването на депутатските правомощия. Това е все едно да те награбят, да те употребят сексуално, ти да виеш от кеф и после да кажеш, че полов акт не е имало, защото не сте си прошепнали, че се обичате и не сте си подарили червено цвете.


  6) След своеобразен катарзис, в който е по-добре да не вниквам, Делян Пеевски "оттегля" оставката си като депутат. Вероятно следвайки примера на свой съпартиец от ДПС, който "оттегли" подписа си под вече извършен акт. Явно хората от ДПС смятат, че всичко може да се оттегля. Подписи, оставки, съгласия… всичко – освен може би взети пари.


  7) И иска да си остане поне депутат.


  За правната грамотност и приличието


  Хората в ДПС явно имат навика да оттеглят оставки и подписи. Проблемът е техен. Когато обаче конституционни съдии гледат на това с хладна благосклонност, проблемът е наш.


  Самата мисъл, че подадена оставка може да се оттегля и че такова "оттегляне" може да обезсмисли и полагането на клетва, и фактическото начало на дейност като шеф на ДАНС, говори или за правна неграмотност у част от съдиите, или за нещо още по-неудобно за споменаване.


  Шесторката можеше поне да не споменава факта на "оттеглянето" на оставката. Можеше да се направи, че в стаята няма голям розов слон, но след като го спомена, нямаше как да не го обсъди. Но тя го подмина. Предлагам за в бъдеще, ако и да сме безобразни, да гледаме да сме барем донякъде прилични.


  Мъка


  Който е чел доводите на шестимата съдии, с право ще сметне, че юристите плямпат неразбрано, примъкват води от девет кладенеца, пардон, кал от девет локви, баламосват и услужват, за да пребъдат.


  Не се гордея, че съм юрист. Никак.


  Не се гордея, че съм университетски преподавател. Хич.


  Станахте съвсем нетърпими. Хептен.


  Недостойни сте. Идете си.


  С мир.


  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/12/2159671_uspeliiat_mlad_chovek_i_neuspeliiat_konstitucionen_sud/  ...................................................................................

 20. 20 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2077 Неутрално

  До коментар [#19] от "samoedin":

  Понякога се налага да защитаваме правото от закона....Липсва ми Кристиян Таков

 21. 21 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4171 Неутрално

  До коментар [#20] от "lz73":

  " Понякога се налага да защитаваме правото от закона....Липсва ми Кристиян Таков"

  И на мен ! Ракът приключи сравнително рано живота на един забележителен цивилист ..........Всеки път като цитирам горното, се сещам за него и как заради голата истина си развали отношенията в университета с такива като Велчев и Токушев ( айде, тоя последния и той не е между живите отдавна !) . Сам по себе си, Велчев е много добър пеналист, уважаван и от студентите си, но като главен прокурор и после съдия в КС се оказа голям конформист и защити успелия млад мъж и компания......Рядко се намират хора, които като Таков впрягат таланта и цялата си ерудиция в полза на обществото, а не са скъпоплатени държанки на някой мафиот, както повечето им колеги, не са в услуга на силните на деня ! Та пак да повторя: някак си ми липсва, просто се надявам други да поемат щафетата и всеки според областта, в която работи и това, което може, срещу ОПГ - то у нас......

 22. 22 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Неутрално

  "Нашето законодателство, взето в своята цялост, е чуждо на българския народ, на неговите правни схващания, правни чувства и правни разбирания."

  Категорично вярно.
  Редно е да се прилагат старите Крумови закони...

 23. 23 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  *бати глупостите... не беше зле братиньо преди да се засили да обяснява колко е прост матряла, да беше прочел едно друго книжле отпреди стотина години - Народното обичайно право, има-нема двеста и нещо страници - не боли демек... може би щеше да зацепи значението на думата "право" и да не се мори нахалос с бръщолевениците си за високата наука... щото правото си е било право векове преди бандата му червени мошеници и ще си остане такова и много след нея... пък историята казва, че ако правото не идва по лесния начин, рано или късно идва по трудния, а календара показва, че вече е по-скоро късно, отколкото рано... истински късметлии са тия пропаднали мошеници, че биологията ще ги отърве

 24. 24 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Право казваш, Братино.
  Тоз матриял не разбира.

 25. 25 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2823 Неутрално

  Докато Борис Велчев беше главен прокурор в-к "Стършел" обикновено го назоваваше "небрежно небръснатият безделник".

  Та казвате, че небрежно небръснатият безделник написал книга. Интересно е дали скоро няма да научим колко и откъде е преписал - просто зщото го е домързяло да постави кавичките.

 26. 26 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 791 Неутрално

  Като юрист ще трябва с болка да призная, че основната причина за подобни констатации е на първо място факта как правото е оставено безконтролно само в ръцете на юристи.

  Лични интереси, връзкарщина, корупция, зависимости, а от друга страна грандомания, недосегаемост, безотговорност.

  Почти нямаме закон, с изключение на няколко по-стари, който да е написан ясно, просто, подредено. Вместо всяка дума да си тежи на мястото и дори обикновени хора да могат бързо и лесно да разберат за какво иде реч, четем едни обемни творения, които не само не успяват да регламентират никакви отношения, но и са написани неграмотно, нарушавайки всякакви правни, логически и граматически правила.

  Почти няма и въпрос, по който практиката да е непротиворечива. А със сигурност няма такъв, по който съответният върховен съд да не може да създаде нова. В резултат и адвокати, и юристи, само вдигат рамене, когато ги питат дори елементарни неща, като това какво дължимо поведение трябва да следва клиента, за да е спокоен, че закона ще го пази.

 27. 27 Профил на Красимир Андонов
  Красимир Андонов
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Ако е вярно,.че ставаме неспособни да различаваме добро от зло? То политиците, които ще бъдат избрани в бъдеще все по-често ще са грешка.

  Лудостта е привилегия. Глупостта е бреме.
 28. 28 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2127 Неутрално
 29. 29 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  В България съдии и прокурори в голямата си част са едни затворени корумпирани общества, обслужващи определени кланове срещу съответното заплащане. Случайни хора там не попадат. Всичко е като в масонска ложа. Съдебните палати, особено в по-малките градове са семейни крепости на всякакви селски ,номенклатурни родове, чиято наглост и алчност е безгранична.

 30. 30 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда

  Ами щото все повече се отделя от комън сенз. Затуй.

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 31. 31 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Правното образование в България е такова ниско ниво, че няма как да не възпроизвежда неграмотници и връзкари. Първо никъде в нормалния свят не се изучават през целия курс на обучение двайсет вида права, а навсякъде на втората и най-късно на третата година се преминава към определен вид право- гражданско, наказателно ,конституционно, международно и т.н. като се пристъпва и към практически занятия тясно свързани със стаж в юридически институции. У нас до последно се трупат някакви теоретични знания, зубкат се закони и практика - нулева. Нивото на преподавателите осолбено в градове като Пловдив, Русе, Варна - т.н. гастролиращи факултети е под всякаква критика - дементни дядовци , алкохолици,корумпирани лелки, замествани от малограмотни асистенти. Всичките преписали по едно учебниче, от което нищо не се разбира и си го пробутват на студентите. Дечицата на магистратите пък са със специален статут - не ходят на лекции, а някои дори на изпити, но в края на семестъра се оказват оценени подобаващо. Със подобен статут се ползват и депутати и общински съветници, които изкарват курса за по две години в повечето случаи неприсъствено и накрая им лепват по една магистърска степен. И Велчев ще ми пише врели -некипели.

 32. 32 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  Борис Велчев с някои свои решения и постъпки като главен прокурор и като конституционен съдия има лични заслуги за безобразното състояние на българската юриспруденция. Проява на пълно лицемерие е да го коментира. Айде у лево.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 33. 33 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  До коментар [#6] от "KRAFTWERK":

  Отличен коментар. Валиден даже на ниво Конституционен съд, дето би следвало да са качествените юристи...

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 34. 34 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Прифесоре, по-същественият въпрос в българската наказателноправна наука и практика е за вината. Той така е уреден в нашето законодателство, че голяма част от престъпленията остават недоказани, заради изначалната невъзможност на прокуратура да докаже вина по маса от тях. Въпрос, който беше повдигнат от гл. прокурор Гешев, с когото иначе не съм съгласен по много теми, но тук няма как да не се отчете приноса му по тази наболял въпрос. Който остана да види във въздуха.

 35. 35 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 671 Неутрално

  И ние тук се възхищаваме от българските юридически колоси, но възхищението ни е най-силно от председателя на Конституционния съд, който не успя да организира чевръсто гледане на дело №18 и отговорът на въпроса дали Кико е незаконен министър, незаконно назначен от Радев вече е безпредметен. Остава въпросът какъв е предметът на КС? Но ние не ги разбираме тези работи. Тежкото, безвременно академично умуване очевидно е по-важно от резултата.

 36. 36 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  По силата на коя логика ще трябва да слушаме размишленията на човек, който като главен прокурор не направи нищо за ограничаване на организираната престъпност в страната?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 37. 37 Профил на crprales
  crprales
  Рейтинг: 9 Неутрално

  Докато в обществото битува израз като "ще взема да запиша едно Право", съм песимист за качеството на законите и тяхното прилагане.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  Лично считаме, че ББ е с минало. Какво е мнението на авторчето към прилагащия правото сегашен гл. пр-р, по отношение на ББ. И съответно не счита ли, че именно такива "икони" карат хората да се Отвращават от т.нар. негово "право"

 40. 40 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1796 Неутрално

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда"

  Напротив. Правото стана много лесно за разбиране.
  Имаш ли братиня и каскет - имаш право.
  Нямаш ли братиня и каскет - нямаш право.

 41. 41 Профил на saz391051887
  saz391051887
  Рейтинг: 755 Неутрално

  това е изключително важна тема, усложняването на езика, твърде излишно до степен на неразбираемост. характерно не само за правото, макар че там особено. като моторно превзно средство вемсто просто кола. струва ми се, че е свързано с желанието на хората да се направят това с което се занимават по-престижно отколкото е. започва оше от училище и неразбриаемите ни учебници.
  ето го и велчев дорпинася за същия проблем за който говори като реферира към елитарността на юридическата професия. но тя не е елитарна - в огромната си част, 99%, е занаят като всеки друг. и политика, в неговия случай особено.

 42. 42 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1541 Неутрално

  Нормален процес на възстановяване на капитализма в една социалистическа система, комбиниран с глобализацията на света, в това число и на правото ...

 43. 43 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 256 Неутрално

  "Това ми се струва факт, с който трябва да свикваме. И правосъзнанието и общата култура не са на особена почит. Но в това е само половината зло.Втората половина на злото настъпва, когато съвестният гражданин все пак се реши да прочете закона с благородната цел да го изучи и спазва и установи, че всъщност не го разбира."Аз пък, като си спомня какъв зор беше навремето да се "докара" правото до масите и да се обучи пролетариата - що е това престъпление и наказание....Имаше едни общовойскови курсове, дето пращаха всякакви "лектори" в Кремиковци, да обучават народните маси.Велчев носи родилните петна на компартията и в това му е проблема, иначе не е лошо момче. Но нищоправенето по време на неговия мандат и отъркването му в една безподобна мутра , като Бибинко, го прави абсолютно безполезен в обществения разговор за наказателното право и има ли то почва сред хегемоните.Правото не е, за да го разбират масите, а за да го разбират юристите.По-скоро бих написал статия - защо не се разбира правото от правоприлагащите и се отдалечава от тях, отколкото да се занимавам дали електората е наясно, що не може да влезе за умишлено убийство шоферчето , дето удари Милен Цветков.Е, те такива работи за Велчев..
  —цитат от коментар 16 на SSS

  ТОЧНО !!!!!!!РАЗБИРАНЕТО НА ПРАВОТО И СЪВЕСТНОТО МУ ПРИЛАГАНЕ Е РАБОТА НА ЮРИСТИТЕ!!!!!!!!!!!!!ПРИ 80% ДЕБИЛНА ОРДА КАКТО И ДА Е НАПИСАН ЕДИН ЗАКОН ТОЙ ЩЕ СИ ОСТАНЕ НЕРАЗБИРАЕМ !!!!!!!!!!!!!!

 44. 44 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 888 Неутрално

  отдавна КС не е критерий за право.Там се събираха употребени комунистически политици за да взимат добра заплата 9 години.Сега май нищо не се е променило-четеш решения на КС най висшия съд,този който тълкува конституцията и се смееш от сърце.Вярно личи че са искали да оправят правилния човек в конкретен случай ама имайте срам от Бога и от всеки млад районен съдия който си пише мотивите към решенията много по добре от вас.

 45. 45 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 888 Неутрално

  Четето новото решение за министеро канадец и пак ще се смеете от сърце.

 46. 46 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1787 Неутрално

  "От друга страна, успоредно върви и един друг процес - като цяло спада интелектуалното ниво на нацията. "

  За съжаление, този процес вече е изцяло необратим.
  Според мен основна роля за това изиграват т.нар. "социални мрежи" и ... демографската структура на населението.

  Panta rhei....
 47. 47 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда"Е кой е виновен - гражданите и съда или тея дето творят правото? :)Едно време било лесно имало е "Здрав разум" и правото се определяло по него. Сега да осъдят убиеца на Милен Цветков има 10-20 експертизи, нищо че на камерата се вижда че оня го торпилира направо.
  —цитат от коментар 2 на realguru


  Разумно? Но разумни ли сме ние, редовите хора/избиратели, които като стане нещо, което пряко ни засяга ( да речем катастрофа или някакъв инцидент, външен за нас), веднага се събират някаква група хора, които искат нов закон или промяна на съществуващия. Депутатите, които искат да бъдат избрани отново, съответно откликват и се получава един порочен кръг.
  Има една за мен странна вяра, че ако нещо влезе като текст в правилник, закон или друг вид инструкция, живота става по-добър. А всъщност правната среда само се усложнява и бих казал задръства, възникват вътрешни противоречия и се стига до там, че и очевидни нарушения се доказват и осъждат трудно. Това се отнася не само до НК, но и до новия (от преди 10-на и повече) години закон за събиране на доказателства, в който бяха напъхани всички мислими и немислими изисквания за събиране на доказателства. Предвид техническото и научно състояние на нашите криминални институти и квалификацията на дознатели, следователи и прокурори, правосъдната система просто блокира, дори и когато се опитва да бъде справедлива. А ние знаем какво се случва, когато към това се добавят всякакви корупционни и началнически ходове.
  В този смисъл, кадровите и текстови промени в различните елементи на цялата тази система, наистина са наложителни.

 48. 48 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда"Е кой е виновен - гражданите и съда или тея дето творят правото? :)Едно време било лесно имало е "Здрав разум" и правото се определяло по него. Сега да осъдят убиеца на Милен Цветков има 10-20 експертизи, нищо че на камерата се вижда че оня го торпилира направо.
  —цитат от коментар 2 на realguru


  Разумно? Но разумни ли сме ние, редовите хора/избиратели, които като стане нещо, което пряко ни засяга ( да речем катастрофа или някакъв инцидент, външен за нас), веднага се събират някаква група хора, които искат нов закон или промяна на съществуващия. Депутатите, които искат да бъдат избрани отново, съответно откликват и се получава един порочен кръг.
  Има една за мен странна вяра, че ако нещо влезе като текст в правилник, закон или друг вид инструкция, живота става по-добър. А всъщност правната среда само се усложнява и бих казал задръства, възникват вътрешни противоречия и се стига до там, че и очевидни нарушения се доказват и осъждат трудно. Това се отнася не само до НК, но и до новия (от преди 10-на и повече) години закон за събиране на доказателства, в който бяха напъхани всички мислими и немислими изисквания за събиране на доказателства. Предвид техническото и научно състояние на нашите криминални институти и квалификацията на дознатели, следователи и прокурори, правосъдната система просто блокира, дори и когато се опитва да бъде справедлива. А ние знаем какво се случва, когато към това се добавят всякакви корупционни и началнически ходове.
  В този смисъл, кадровите и текстови промени в различните елементи на цялата тази система, наистина са наложителни.

 49. 49 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Разстроено

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Да не кривим право.
  Право е то, право.
  Остареваш, брато.

  Книжката е малка.
  Като залъгалка.

  Млад другарин списа 680 листя!
  Друг другар... отписа 80.

  Така се сдобиха с два труда.

  Един стар, улегнал и все още дебел том,
  вдъхващ морален респект и висока покупателна стойност.

  Книжка малка, като залъгалка, ширпотребно достъпна, за начинающи.
  Продукт на труд "с пот и сълзи" труден.
  С обезкуражаваща промоция...

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда",
  Борис Велчев

 50. 50 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  Всъщност е прав. Законодателството се прилага на кой както му скимне и това е абсолютен факт.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 51. 51 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Лъжата паразитира покрай истина.
  Винаги.

  На по-силния "истината", тоже.

  Накрая сте написали "чиста" лъжа...
  днес какъв проблема е.

  Не.
  Днес проблемът е лъжата в съдилиищата.
  Трупана и там събирана... ред години култивирана.
  И закони криви, но:
  повече закони прави, изкривени с криви нрави.

  А каквото днес в училищата, ще даде "юридически" плод след 10-20 години.

  Трай коньо за зелена околна среда...

  До коментар [#14] от "strymski":

  Правото винаги е било на страната на по-силния.
  Впрочем , Вълчев казва много верни неща ,
  а и направените изводи са точни.

  Един от основните проблеми днес е
  възпитателната и образователна дейност в училищата.
  От там се започва.

 52. 52 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1010 Любопитно

  Я да видиш ти колко приятен за четене стил на писане имал председателят на Конституционния съд и бивш главен прокурор проф. д.ю.н. Борис Велчев! С удоволствие ще прочета двете книги, представянето им определено ме грабна!

  По темата:

  Подкрепям написаното, включително твърдението, че " успоредно върви и един друг процес - като цяло спада интелектуалното ниво на нацията." Тези думи се доказват както от преки наблюдения, така и от статистиката.
  За съжаление не виждам как ще се промени тази действителност и даже смятам, че все по-зле ще стават нещата.

 53. 53 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 910 Неутрално

  Оооо, Братиньото дава правни акъли, наставлява облечено в некаква клоунска дреха.

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 54. 54 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Прав е и казва защо е прав.
  Защо и вие сте прави.

  Защото, Закона е труден.
  Като живота.
  Трудно разбиран от гражданите и съда.

  Гражданите трудно разбират, оттам и съда.
  За съда... какво да говорим.

  Ако се разприказваме, мислиме и разпишаме,
  ще напишаме томове тезиси и съображения.

  И: пак не можем стигна количеството на Генералния другар на БКП ТЖ.

  Не можем боядиша количеството.
  Това поколение не... и следващите!

  пп
  Не можем да не признаем сръчното заобикаляне на "корупция"
  от (новия стар) прав. И повече.
  Съсредоточил е съображенията отвъд "обществена опасност".

  Трудно му е, понеже, да разбира "законодателство" изобщо.
  Пък в частност, съвсем: антикорупционно...

  До коментар [#50] от "Нефертити":

  Всъщност е прав.

  Законодателството се прилага на кой както му скимне
  и това е абсолютен факт.

 55. 55 Профил на iiu09354227
  iiu09354227
  Рейтинг: 428 Неутрално

  "Правото става все по-трудно за разбиране от гражданите и съда"

  Така си е. Също така не разбрах, как е допуснал една мутра да го нарича "братиньо".

 56. 56 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  UNITED EU UNION

  уночнение

  Традицията "клоунада" бе имплантирана още в НРБ.
  При Ректора на СУ на акад. Сендов (да почива в мир вeчно).

  Церемониада с тържествени мантии и такъми доспехи
  при дипломиране на бакалавъри, магистрати, докторанти
  и проч почетни артисти ;)

  И ний сме в Запада, я!
  Нататък... история.

  Грозно настояще ;)

  До коментар [#53] от "ddd":

  Оооо, Братиньото дава правни акъли,
  наставлява облечено в некаква клоунска дреха.

 57. 57 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1010 Весело

  До коментар [#55] от "iiu09354227":

  Вие можете ли да спрете гората да се разлиства?
  То си е казано: "Прост човек и силен вятър нищо не може да ги спре". Дори и шефът на КС не може да го направи... :):):)

 58. 58 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Право, закон, справедливост, морал.
  Каква почва имат у нас?
  До каква степен се разминават по между си?

 59. 59 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Я да видиш ти колко приятен за четене стил на писане имал председателят на Конституционния съд и бивш главен прокурор проф. д.ю.н. Борис Велчев! С удоволствие ще прочета двете книги, представянето им определено ме грабна!По темата:Подкрепям написаното, включително твърдението, че " успоредно върви и един друг процес - като цяло спада интелектуалното ниво на нацията." Тези думи се доказват както от преки наблюдения, така и от статистиката.За съжаление не виждам как ще се промени тази действителност и даже смятам, че все по-зле ще стават нещата.
  —цитат от коментар 52 на Lilith


  Заблуда е, че интелектуалното ниво е било високо.

 60. 60 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Братиньо е олицетворение на безличието и безвремието.

 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Силен вятър там не стига.
  В паркинг-лота на КС.

  Там спокойствие достигат...
  Само с нам сдружените.

  Стари номенклатурски другари,
  или нови: приобщително опитомени.

  Пример, ако некой смел е, да му стиска да поиска.

  Уважаемият г-н Константин Пенчев,
  Национален Омбудсман на Република България преди време,
  констатира факт и положи Молба пред Национално Народно събрание:

  1. Топлофикация представлява гнет за граждините и държава.
  2. Дайте да освободим гражданите от гнета!
  По подразбиране, и държавата да е свободна.

  Това... в 2013 г.
  В 2015... пак.

  Изтече мандата.
  Мандат грабнат и захвърлен после от тарикат Мая.

  Показателно.
  В 2016: Уважаемия предишен омбудсман бе възнаграждаващо въдворен
  в добре платено (повече) безделно и повече спокойно местенце в състав на КС.

  В ново длъжностно "петно", ако важи аналогията с петно "строително"

  До коментар [#57] от "Lilith":
  До коментар [#55] от "iiu09354227":

  Вие можете ли да спрете гората да се разлиства?
  То си е казано:
  "Прост човек и силен вятър нищо не може да ги спре".
  Дори и шефът на КС не може да го направи... :):):)

 62. 62 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Ленина

  Публикува... колкото да не заспи ;)

  И все пак.
  1. Буден.
  2. Избирателно.
  3. Към державно сигурна (комунистическа?) безопасност клони:

  https://www.dnevnik.bg/showimg/zx300_4255725

 63. 63 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 373 Неутрално

  Без да съм юрист бих дал няколко предложения за намаляване на престъпността. 1. Премахване на долния праг от 1 МРЗ при който кражбата се счита за маловажна. Една баба с откраднати 2 кокошки, 1 коза и току що получена пенсия от 200лв. сумата е по-малко от 650лв. , но за нея е всичко. Убиват и се гаврят и за 5лв. 2. Въвеждането на малки, но ефективни присъди( 1 седм.; 2месеца напр.) за дребни кражби, хулиганство, сбиване, за сметка на дългите, но условни. 3. Рязко увеличаване размера на наказанието при рецидив, трети и повече пъти(по американски образец). 4. Кумулативност на наказанията, а не както е сега - излежаване на най-дългото. 5. Затворът не е за почивка, а за тежка и смислена работа(тухларни, каменни кариери, пътища, изкопи). 6. От съда директно в затвора, а не да го търсят после. 7. Социалните помощи да се спират до изплащане на наложена глоба, а не да са неприкосновенни както е сега. 8. Майчинство за жени над 18г.

 64. 64 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  Може ли Дневник да дадат право на отговор и на Митева, която в последните 12 години се трудни над гербавите закони.

 65. 65 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 863 Неутрално

  този престъпник заслужава да бъде обесен, а не печатан. като ГП пръст не мръдна!

 66. 66 Профил на esk431063202
  esk431063202
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#5] от "nhh18551388":ПАК лъжеш. Баща му никога не е писал закони.
  —цитат от коментар 9 на КМЕТ В СЯНКА


  Борис Велчев е роден на 26 април 1962 година в София, България. Син е на дипломата Владимир Велчев, член на ЦК на БКП и на юристката Нина Велчева, внук е на Борис Велчев, бивш член на Политбюро на ЦК на БКП.
  Стар комунистически род. От 2012г. е конституционен съдия. Вече почти 9 години.

 67. 67 Профил на esk431063202
  esk431063202
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Пропуснах да посоча, че е назначен в КС от квотата на президента Роско Плевненлиев !!

 68. 68 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3505 Неутрално

  ,,....Втората половина на злото настъпва, когато съвестният гражданин все пак се реши да прочете закона с благородната цел да го изучи и спазва и установи, че всъщност не го разбира.....,,

  Ми как ша го разбиракатосрещне нещо такова:

  Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
  (2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

  И там среща ,,превишава пределите на неизбежна отбрана......,,


 69. 69 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3505 Неутрално

  И след това:
  ,,....(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана,....,,

  .....и си вика човечеца, са откъде да го търса тва - изм.ДВ.бр62 от 1997 изм.75 от.....,,
  И му тегли една майна като захвърля книгата със за конте

 70. 70 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4427 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Пропусна да посочиш, че Велчев открадна от квотата, най-малко с това,
  че Не положи клетва за Конституционен съдия на Република България.

  Пропусна ти, клеветник "esk431063202", и това, че, отвратен:
  Президентът Росен Плевнелиев не чака края.
  Достойно напусна церемонията.
  Национална церемония... саботирана до състояние номенклатурски "кич",
  "цирк" или каквото там беше

  До коментар [#67] от "esk431063202":

  Пропуснах да посоча, че е назначен в КС от
  квотата на президента Роско Плевненлиев !!

 71. 71 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  До коментар [#66] от "esk431063202":

  Един от малкото комунистичеси издънки, които поради смешението на гените се е случило да получи гени от мислещи сапиенси.
  Това, което върху което е разсъждавал наистина е важно за обществото.
  Мислещ човек.
  Малко останаха такива в България на тия времена....
  Ако вярваме и приемаме процедурите на Атинската демокрация не бих написал неговото име на "остраката".
  Чети в нето какво означава "острака".

 72. 72 Профил на George Velkov
  George Velkov
  Рейтинг: 25 Неутрално

  Ти, велчев, какво направи, ти лично, за да не е положението такова, каквото го описваш ? Един си от тези, които трябва да бъдат съдени, това е отговора. Вечен позор, братиньо !

 73. 73 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 997 Неутрално

  Правото все повече се отделя от своя първоизточник: желанието за справедливост.
  А справедливостта изисква ясна граница на редно и нередно. Когато се получи парадокс писан закон* да противоречи дори на природните закони очевидно имаме проблем.. Но не проблем на справедливостта, а проблем на Правото като посредник в обществото.

  * освен безумните 30+ пола в тази графа включвам и безпрецедентното в историята на човешката цивилизацията вторачване във всякакви "законово" гарантирани "права"...
  Преди години бях потресен, когато в САЩ някой беше осъдил Старбъгс, защото си изгорил езикът докато пие кафе в чаша, на която нямало предупреждение, че напитката е гореща. Сега такава новина няма дори да ми направи впечатление. Е, това е реална загуба на чувстото за справедливост. Подобно извращение на "правото", обаче, е следствие на самата правна система и многобройните организации, които се хранят от там.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 74. 74 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 826 Неутрално

  правото в територията е ного лесно за разбиране. Не е важно какво си направил, а кой си. Съдът се съобразява само с позицията и влиянието, не с деянието!

 75. 75 Профил на esk431063202
  esk431063202
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#66] от "esk431063202":Един от малкото комунистичеси издънки, които поради смешението на гените се е случило да получи гени от мислещи сапиенси.Това, което върху което е разсъждавал наистина е важно за обществото.Мислещ човек.Малко останаха такива в България на тия времена....Ако вярваме и приемаме процедурите на Атинската демокрация не бих написал неговото име на "остраката".Чети в нето какво означава "острака".
  —цитат от коментар 71 на k_


  комуниста винаги си е комунист......чети в нето

 76. 76 Профил на esk431063202
  esk431063202
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#70] от "dnevnikar":

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина
  Духай супата

 77. 77 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 898 Неутрално

  братиньото е основен стожер на статуквото и безвремието и е супер лицемерно да дава акъл...явно си е повярвал....

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 78. 78 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2561 Любопитно

  До коментар [#52] от "Lilith":

  “Подкрепям написаното, включително твърдението, че " успоредно върви и един друг процес - като цяло спада интелектуалното ниво на нацията." ”

  Как го измервате “интелетуалното ниво на нацията”? Дали гражданите могат да изброят всички “джендъри”/социални роли (артист, учител, мъдрец, измамник) или да изброят компонентите на “чистия въздух”?
  Можете ли да дадете правна дефиниция на “език на омразата”, “мигрант”, “отрицателна доходност” (нормативно гарантирана от КФН за УПФ) - с какво се различава от “кражба” на доход?
  Много ще съм Ви благодарен, ако формулирате “солидарност” - основен принцип в държавно-социалната осигурителна система. Значи ли еднакви “солидарни вноски”, или “еднакви “солидарни” пенсии или само еднакви осигурителни доходи?
  Няма как при такива “колоси на правото” като Велчев и цитираните от него професори и нацвъканите закони с по сто-двеста изменения да имаме “интелектуално ниво” на нацията!?
  Еле пък четири милиона “потребители” на Закона за движението по пътищата гледат ежедневно как “собственикът на пътя” го нарушава в съучастие с контролиращият орган - от дупките, колчетата и хълмовете по улиците до използването им за търговска дейност (строителство, сергии, платено паркиране).

 79. 79 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1680 Разстроено

  В последно време взе да намирисва на нов десети ноември......

 80. 80 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 373 Неутрално

  Съвсем разбираемо си е.Илюзията че не е понятно идва от това че след 30год. усърден депутатски труд все още в НК се мъдрят текстове писани преди да дойде Живков на власт.Като например-двете години затвор за разпространение на порнография или петте години затвор за предоставяне на някого на помещение в което да извърши полово сношение.Шофирането на нерегистрирано МПС пък е едновременно и административно нарушение и престъпление.С тоя матриял дето избира такива законотворци-толкоз...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 81. 81 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Няма да чета научните трудове на проф. Велчев. Чакам да излязат научните трудове на Гешев (надявам се дотогава да бъде намерена дипломата му за вишо).

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 82. 82 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 373 Неутрално

  В пост 63 съм дал 8 предложения. Нека др. Велчев да прокоментира всяко едно от тях, а не да пише книги с неразбираемо заглавие. По-надолу има въпроси свързани с превишаване пределите на неизбежната отбрана. Не знам как да се защитя в къщи аз на 65г., сънен, по пижама с дървен кол от един или двама нападатели също с колове на 25г. предварително нахъсани или просто да ги застрелям.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK