Проф. Цочо Бояджиев: Автентичният избор е този на истината и доброто

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на М̶̸̨̡̢̢̨̡̨̟̟͙̪͔͎͈̟̼̱̟̙̞͙̜̺͍̪̜͔̖͚̟̝͍̼̣͓͎̜͙̖̼͖̺͍̩̪̙̫̱̖͎̤̭̦̯͚͍̭ͥ͋͑ͮͬͥ͋ͩ̿ͬ̃̾̌ͬͫ͑͐ͥ̎ͪ͒͗͂̌͆̍ͦ͋̾ͩͣ̾̓̿̃̔͒ͬͨ̃ͪͩ̓̃ͬͣͫ̏͑̎̓ͥ͐̎̍ͪ̔͑̔ͥ͂́̀̀̌͋̾͊́̈ͩ̐ͣ̿͆̍̃̕̚̕̚̕̕̕̚͟͜͜͞͞͞͡͞͡͝ͅͅо̠͍̱͔̏̅͂͛͑ͮ͜͞͞͏̢̨̧̩̝̭̣͕̞̫̝͇̞͎͍̖̗̱̝͎̦͔̒̇̋͛ͤ͂ͥ͂ͫ̿̂ͦ̿̎͌ͩ͗́̊̍ͫ͛̾̇̆͑ͩ͂̕̕͜͢͜͜͜͡͞͏̶̢͍̗̩̬̝̣̹̞̺̞̘̬̱̫̝̘̮͎͍̖̹͓̜̙͖̝̱̗̝̰ͩ̔ͦ̋̀͛͂̌̌ͫͧͧ̿ͦ̎̿̂ͩ̇͋ͭ̍ͭ͛̄̾̇̇̏̓̀̆ͬ͘͢͞а̶̶̶̴̸̶̴̶̶̧̧̧̧̦͇͙̦̼̟̻̞̮̥̮͚̳͕͇͙̘̦̤͇̬͓̰̳̭̼̱̲̬̻̥̞̰̥̰͇̘̫̭͚̰̼̳̦̤̻̥͓͈̰̱͍̳͇̲͇̱̥̲̘̀ͦ͒ͩͭ̍̀ͥ̓͋ͦ̒ͩ́̇̉ͤ̈͂ͭͫ̓̀̽͋ͥ̎̑̓̔̑ͧͮͦͣͬ͐̓̽̇ͤ̀̂̀̉ͣ̒̾̀ͣ́̽̽ͥ̾̓ͫ̎̚͜͢͜͟͡ͅͅͅͅ͏̯͚̿̓̏̔͗̑̽͞ П̸̸̵̸̶̧̧̛̬̘̩̬̻̲͓̩̝͔̬̘̬̟̗̤̻̦͎̘͚̝̱̠̫͍̼͔̺̜̲̝̩̬̘̺̹͖͖̟̱͈̄ͦ́̎͌ͣ̄ͥͧ͆ͦͮ́̎̎̏̑̊̽ͮ̿̍ͣͥ̋̎͗̈́͒ͧ̄ͣ͊ͥͩͧ̀̆ͦ́̀̂́̎̉̓͛̊̇̽ͮ͛ͣ̓ͥ̓ͤ̋̔̆͗̌͐̈́̚͘̚̕͟͜͟͟͝͠͝͠͝͝ͅͅͅ͏̴̸̴̸̧̧̗̤͙͍̮͎͙̘͇̱͚̟̖̠̫̗͋̐̄ͫ̆̓ͮͨͭͥ̃͘͞͏р̴̶̷̵̧̺̫͚̳̦͔͕͔̣̱͇̩̭̯̬̬̤̱̹̣͔͔̫̣̭͇̗̜̬̟͔̫͍̰͖̦̯̰͍̱̱̳̇̅ͦ́̓͆̆͗̎͐ͮ̌̍͋̑̇ͦ͐ͮ̌͛ͦͦ͆̈́ͦͧ͛͗̃͊̏͋̎͂̈́ͮ̐̓͌͗͂̾̃ͭ̌͐̉͐̍́̄̍̔́ͧ̕͘̚͢͠͠͝͝ͅͅͅе̹̹̖̱̝͍̹ͨ̋͝͏̞̹̝̘̖̝̘̱̹̥̻ͣͤ͊͒͆͋̓͗ͬͨ̀̓̅̆̄͗ͭͩ̋͂͐̚͢͢͝͡͏̸̵̛̛̘̩̳̞̫̼̹̗̠͚̝̱̖̦̝͎̭͉̹̫̥̝̭̄ͫ̽ͣ̒͒ͨ͂ͣ͆̃͂͋̽̏͗̓̎ͨ̀̒̓͑͑ͭ̈̃̿̋ͧ̑ͭ͂ͩ̕͘͢͢͠͡͏̡̦͚̟̹̬̗̺ͩ̄ͫ̃͢͏̵̸̢̠͇͚͚̳͗͒̉̓̌ͨͥ͆̃̍̎͡ͅа̸̸̸̵̵̧̡̧̧̢̡̧̭͔̺̥̺͖̭͈̥̫̪͔̼͓̝̺͙̥̦̮͍̺̦̭̩͙̮̼̣̦̲͈͈̫̪͔͖̳̺͍͔͙̜͕̥̦̙̭̩͔̮̫̟̱̟̼̬̣̐̂̐̍́̐ͥͥ̄̍̂͑͗ͤ̋̐͌ͩ̀̀̍̈́̐ͫ̆͑̽̏́̃ͥ̒͌̉̄͑̑̍̂́͊̔ͤ͂ͤ͌͊̋̿̐̋͌̆̔ͩ̅̎̒͒̀̒̆͑̔̇̿́͒ͥ̐ͮ̒̉̌̈̕̕͞͝͠͠͞т̷̷̨̢̧̧̡̛̛͍͎͍̭͇̤͕̙̤̙̼͍̝̜̬̭͇̩͖̟̰̤̪͕̬̥̙̩̤͚͍̬̝̹̻̭̜̳̖̰͖̖̤͕̟̱̩͈̓̈͐̉͂̌̓̋̒̌̓̐̍̀ͬ̉̈ͣ͐ͮ͂ͪ͑͆̀́͑ͬ͑͊̉͐̈ͮ̀̌̌̋̒̊̔̓̑̐̒̐ͬͩ̾͂ͥͪ͑̽́͑̍͊͛ͨ͐͒͌̾̈̀̓̀ͥ̌̕̚̕̚͘̕̕̚͘̚͘͘̕͘͜͟͝͝͝͝͠͞͠͡ͅе̶̶̴̶̴̶̸̡̧̨̬̤̱̘̬̩͎̰͔͍͖̬̺̳̲͉͍̭̤̭̳͈̟̦͉͕̗̘̞̮̝̰͕͔̟̬͇̺̜̝͉̯̠̦̟̤͎̤̺̭͙̱̰̳̬͙ͫ͗̌̾̿ͧͤ͐͑̀͒ͫ̾̾͗̌͛ͥ̍̾̃̿̂̓ͤͮ͑͐ͭ̊͑̍͌ͫ́̓̃͂̾͗̐̇̌̾̃̅͋͛̃̂ͫ́͒̓̾ͤ͋ͮ͂̌ͫͣ͌́͌̄͑̓̅̐̃̇̕̕̕͘͟͟͜͢͟͜͡͠͡͠͝͠͡ͅл̵̴̵̸̴̶̸̧̧̢̢̧̡̨̧̢̛̛̛̪͇̪̳̼̝͔̰̥͚̦͙̟̩̙̪̪͚͙̥̣͕̰͎̤̝̹̜̗̞̝̱̠̦͙̟̟̩̪̝̜͚͙͉̠̺̥̞̐̏́ͩ̆̆ͪ̈̋̌ͭͥ̎̌̆ͤ͗ͤ̄͑̊̑́̏ͫͧ̈́́ͩ̆͐̓ͩͪ̋̄̌̀̎̔͊ͨͨͣͫ̍͊͗̿̈̇ͫͬ̏́ͫ͑ͧ́̽͂ͫ̐̕̕͘̕͝͞͠͡͠͠͠͠ Т̥̱̼̙̦̥̦̥͖̒̎̓ͥ͞͏̸̧̧̡̧̧̧̨̡̛̛̻̱͈̮͚̼̙̯̥̙̦̜̣̗̥͖̮͕̦̭̲̻̱̤̹̗͈̮̥̼̺̮̝̦̜͖̙̣̙̗̱̟̮͕̼͈̖̠̒ͣ͒ͭ͋ͧ̔̎ͥ̍̄ͭ͌ͮ̅ͥͮ͊͆́̇̒̽ͣ̌̀͐̌ͣ̈͒̍̐ͧͭͨ̎̀̄ͭͧ̇ͮ̉͌̀ͪͥͮ͂̒ͧ̄ͮ̌ͣ͆̌͑̀̌ͮͣ̎͘̚̚̕̕͘͟͢͜͢͝͝͞͝а̴̨̨̬̗̼̹͇̱̬̟̜̼̬̙̗̞́̐͑͆ͦ̂́͂̿̐̏̓̍ͥ͑̔̾ͧ͐͆͂́͛ͩ̿̀͑ͮ̐̇͂̌ͩ̿ͮͣͣ̐̑̀͢͟͝͠͞͝͏̵̢̧̨̨̣͎̰̟͓͖͚͉̹̲̭̦͎̣̬͔̺̗̼̞̻̩̣̭͓̰̟̏̍̓ͫ̍̋̅ͥ͑̐̔̎͋́ͧͩ͑̆ͤ́̾̑͛ͭͩ͑ͮ͂̌͛̀̐͗̈̀̄̑̀̏͗̍̈́̓̇̓́̇̕͢͞͞͡͝͠͝ͅй̨̻̹̻̜̌̀̚͢͡͏̷̵̷̡̨̰͙̹̻̭͙͓̪̭̻̭̜̄̑͑͂̌͛̀̌̐͐̏̓ͥͧ̆̓̈́͝͡͝͏̸̷̵̵̨̢̡̠̤͉̰̣̹̼͍̳̻̻̭̹̫͍͉̰̪̻̣̺̜̽̄́͋́͋͊͑͒̂̌ͧ͒̈̐̌͆̒̀̌̽̐̎̅̌͊ͥ̀ͣ̆̊̍̓̀̚͘̕͢͝͝͏̵̨̢̝͖̠̠̩̹̖͔̟͕̼̜̠͍̘̻̻̗ͧͣ́̈͋́͛͑ͤͬ̈͒̂ͪ̎ͧ̌ͥͧ̌͋͢п̷̴̴̵̸̵̸̡̨̛͖͖̟͕̖̼͖̻̖̼̳͖̝͙͖̱̦̳̳͉͎̼̟̝͎͖̟̼̝̤̠̟̫͖̟̫̤̣̱̤̝̥̝̺̼̰̼͚̰͍ͤ̿͐͌͑̽ͤ̉͂̽ͦ͑͆͑̑̓̾͆̋̊ͬ̊̊̅ͬ͐ͪ̾̑̄͑̀̇̾͒͊̈͑ͦ̓͊̓̔ͬ͑͋̐̍̍̾̍̉͛̕̚̚͘͘͘͢͟͞͝ͅи̸̴̴̵̴̵̡̡̨̡̡̧̨̡̨̝̦̣̺̝̻̻̳͕̠̦̪̥̣̺̝̩̳̰͇̻̣̻̪̻͔̝̦̥̫̟͓̳̦̼͚͇̼̤̤̝̭̰͈͇̻̣̗̻̬̗̩̦͙͓̟͓̦ͫ͑͛ͪͮͪ̾ͥ̽ͪ̇ͫ͆̋ͤ̄ͫͪͫ̌ͪ̏̇̾ͣ͂̓ͥ̀͛̽̏̈́̇ͪ̓ͫ̋͆͛̋̐ͧ̽ͫͪ̈́ͮͥ̇̂̌̎́̾ͣ͂̊ͥ̿̋̅̆̚̕̚̕͘͢͜͡͞͠͡͠͝ͅͅͅ
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци и БКП
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци и БКП
  Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци и БКП
  Рейтинг: 615 Неутрално

  С какво БПЦ успя да помогне на прехода ни от атеистично към свободно общество?

  С нищо?

  От проста СИКаджийска МУТРА , през "Вие сте прости и аз съм прост " до Има Такива Наглеци - открийте разликите?
 4. 4 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2336 Неутрално

  С какво БПЦ успя да помогне на прехода ни от атеистично към свободно общество? С нищо?
  —цитат от коментар 3 на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи


  Кой от така наречената БПЦ ДА ПОВЕДЕ НАРОДА КЪМ СВОБОДНО ОБЩЕСТВО?
  Тези водачи, които носеха пагони под расата ли?
  С някои изключения всичко извън младите свещеници е слуга на дявола поради възпитанието си от ДС.

 5. 5 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2336 Неутрално

  Интервюто на проф. Бояджиев ме накара да се замисля за много неща – няма да ги изреждам.
  Чест и почит, г-н Професоре!
  Честит празник!

 6. 6 Профил на Марк
  Марк
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Цочо Бояджиев, един от умните хора на България! Да пише и снима още много години!

 7. 7 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Никога не чета сериозно статии на Дойче /тя не е немска, а соросоидна/ зеле, но фактите по света доказват, че ЗЛОТО е Фащ /не е САЩ/.

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2295 Неутрално

  УВАЖЕНИЕ за Цочо Бояджиев!

 9. 9 Профил на westermann
  westermann
  Рейтинг: 64 Неутрално

  "Бях изумен, когато в един латински текст от дванадесетото столетие, описващ характерните поведенчески стереотипи на различните "нации", прочетох за такива, които и до ден днешен отнасяме към част от руснаците:"

  Виждам доста проблематични мнения в това интервю. Например: Това, че Путин днес е заплаха за Европа и за самата Русия е ясно за всички. Но свързването на неговия режим с “поведенчески стериотипи на руснаците“ само подкрепя основен аргумент на Путин и на Путинистите: Европа винаги е ненавиждала руснаците и се е стремяла да ги неутрализира.

  Путин и неговата идеология е основно формирана от мисленето по съвеско време и не може да се изведе от същността на руската култура или хабитус. Това не е Русия а реваншискти настроен пост-СССР.

  И, разбира се, в латински текстове от 12 век могат да се срещнат най-невероятни твърдения.

 10. 10 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 2229 Весело

  До коментар [#7] от "Dimitar Kunev":
  Кунев, честито ти Рождество.
  /Ако , атакаджиите чествате слд 14 дни , с мужиците пак честито/

 11. 11 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Голяма и рядка дарба е да можеш да изясниш сериозни въпроси аргументирано, ясно и системно.
  Цочо Бояджиев я има и за пореден път я доказва.

 12. 12 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  А др. Кунев (пост №7) правилно не е прочел (сериозно или несериозно) интервюто. Така или иначе едва ли щеше да разбере нещо.

 13. 13 Профил на Martin Barkashki
  Martin Barkashki
  Рейтинг: 330 Неутрално

  Хаха,ама че забавно четиво....!Дайте и някой академик,смехът да не спира....

 14. 14 Профил на Johnnie Glupavia
  Johnnie Glupavia
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Е, гого избра парата и лъжата...

  Слава на Украйна! Слава на героите!
 15. 15 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1832 Весело

  Страхотно удоволствие е да се чете подобен разговор на български!
  Поздравления и за проф. Бояджиев, и за доц. Лозанов!
  Честита Коледа на всички!

  Мараба, С-ДС доносници!
 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2591 Неутрално

  Много поводи за размисъл в това интервю . Проф. Бояджиев един от малкото интелектуалци у нас , които не се развяват по телевизиите , но има какво да кажат. Много точно определение за камуфлажната религия и православието.

 17. 17 Профил на izoblichitel
  izoblichitel
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Снимките не са хубави, а слаби и имитативни.
  Но от това "българската" "интелигенция" не се интересува.
  За тях е важно да има някакъв, какъвто и да е материал, върху който да се редят патетични слова и да се получават тези клишета, вече новговор, в който комбинацията от "автентичният" "избор" и нещо за истината, доброто, бъдещето, книгите и т.н. произвеждат отвратителна стилизация.

  Фотографията в 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 1024 и т.н. е нещо съвсем друго и преследва други цели.

  Искам да посоча две причини да се получава тази пропаст между таланта и умозрителното бърборене - защото всичките тези, инсталирани да са култур-трегери нямат автентична истина и добро в личната си история. Деца на другари или в най-добрият случай - на примирили се хорица. Когато генезата е такава, увереността в нещо ново, невидяно, нещо което да провокира настоящето, миналото или бъдещето, нещо което да изрази оригинална позиция - клони към нула. Не си вярват соц хорицата в ткзс.
  Затова - къде по-лесно е колективно да се "интелектуалства" с едни и същи предъвкани думи, така все едно времето не тече, а се повтаря.

  От друга страна публиката МНОГО мрази коментари като моят - защото блатото е толкова всеобхватно, че някой "наш" "интелектуалец", който говори за доброто и автентичността им е нещо свято. Разбираемо, но много слабо, защото тази позиция защитаваше и хора като юлия кръстева като светци. Защото е световно известна философка. И т.н.

  Но днес е Коледа. А казано е: Истината ще ви направи свободни!

  Octavian е антикомунист и се смее на номенклатурната имитация на псевдо опозоция от чичкови червенотиквеничета и комсомолската й редакция и цензори.
 18. 18 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  Цочо - най-умният глупав човек, когото познавам. Но да е жив и здрав и още много години да радва няколкото десетки читатели на книгите си.
  Закрепостяването в Русия се налага напълно в края на 16и век, когато Борис Годунов забранява смяната на господарите всяка есен - право, което до тогава селяните са имали.
  Много медовина трябва да са пили мужиците през 12и век, защото водката идва в Русия едва в края на 14и.

 19. 19 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5585 Неутрално

  Това е много точно казано: "едно много сериозно разминаване между организационната принадлежност към десницата и левичарския светоглед на немалко от членовете на десните партии."

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 20. 20 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  "Но изборът е в последна сметка между доброто и злото, между истината и лъжата. И затова нашите избори са и поемане на отговорност за присъствието на злото в света."

  По Коледа и Великден избягвам религиозни теми щото съм почти атеист и не желая да нараняван нечии чувства. А изборът между доброто и злото, когато доброто е предварително дефинирано, утвърдено и постановлено, а всико друго е проявление на злото си е злонамерена еквилибристика. Този автор напълно подкрепя Терминаторът, който ще унищожи злото. Католицизмът с неговата Инквизиция е безброя кръв пролята "в името на вярата" стои над православието и това не подлежи на съмнение. А отношението не само към Путин, но и Русия и руснаците и всичко руско и славянско си е грубо казано соросоидно.
  Право на автора е да си е такъв какъвто е и да пише каквото си иска, но поне да очаква някой извън "групата" ако и да не вярва, поне да одобри. Защото тези нелепости в България и пред българите не минават.

  Judjuk
 21. 21 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5585 Неутрално

  Относно "либералното християнство", нека да си припомним Библията:
  Левит 20:13: "Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени, те заслужават смърт."

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 22. 22 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 492 Неутрално

  [quote]солидарността не е пожелателно състояние, а автентичният модус на човешкото съществуване[/quote]

  това е добро

  другото няма да коментирам

  въпреки всичко Цочо е за уважение

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 23. 23 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 492 Неутрално

  коментар към показаното от интервюиращия:

  "прехода ни от атеистично към свободно общество" е показателно манипулативна конструкция, защото "атеизъм" не е противоположност на "свобода", а по-скоро един от синонимите
  докато обратното на "атеистично", т.е. "религиозно", се характеризира с твърдо рамкиране, недосегаеми даже за съмнение догми, сурови изисквания към най-малките подробности от живота на всекиго

  Лозанов
  и с това всичко е казано

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 24. 24 Профил на kyulc
  kyulc
  Рейтинг: 18 Неутрално

  като какво е това животно "либерално християнство" и от кога (дата)е прозведен този новофилософски кичозен етикет (много локуми на самопровъзгласили са бг интелектуалци). колкото до фотографията му (не само на неговата) и "дискурсусите" или "наративите" са си чиста логорея,казано просто:фукня. относно следното казано от цб:"Избягвам типизации от рода на "загадъчната руска душа". И все пак изглежда някакви общи черти на отделните човешки общности има и те следва да бъдат отчитани. ". става дума за колективно съзнание ,което е непростимо за такъв "ерудит" на КО,да го не употребява,защото ТО,което е предмет на модерната Психология, проучването му, се опитва да разкрие дълбоките различи например между нас (българете) и японците (може да се сравнява и германците и ко). много книги се пишат, но не знам и сега, да не говоримЕ,колко ще са обществено потребни след броено време. всичко много ми прилича на "игра на стъклени перли" между тия двамцата "елитни корифеи" на по така направените специални хора

 25. 25 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 878 Неутрално

  "Бях изумен, когато в един латински текст от дванадесетото столетие, описващ характерните поведенчески стереотипи на различните "нации", прочетох за такива, които и до ден днешен отнасяме към част от руснаците:"Виждам доста проблематични мнения в това интервю. Например: Това, че Путин днес е заплаха за Европа и за самата Русия е ясно за всички. Но свързването на неговия режим с “поведенчески стериотипи на руснаците“ само подкрепя основен аргумент на Путин и на Путинистите: Европа винаги е ненавиждала руснаците и се е стремяла да ги неутрализира.Путин и неговата идеология е основно формирана от мисленето по съвеско време и не може да се изведе от същността на руската култура или хабитус. Това не е Русия а реваншискти настроен пост-СССР.И, разбира се, в латински текстове от 12 век могат да се срещнат най-невероятни твърдения.
  —цитат от коментар 9 на westermann


  Цитирал съм ти цялата глупост, която си изтърсил по-горе. Тъпо, по-тъпо, най-тъпо. Открай време "циливилизована" Европа иска, ама все не може да се разправи с Русия и просто да си присвои несметните природни богатства. Защото все се намират "путинци", които начукват канчето на такива главоци, като Наполеон и Хитлер. И много други преди тях. И никой не се пита защо всеки път се получава все един и същи резултат.
  А сега, както са я подкарали през просото с тия "зеленикакви" технологии, разрушавайки енергетиката и промишлеността си, само стой та гледай как не само Холандия ще купува пресни парникови краставици от Русия, но и половината европа. От много ум ли или от нещо друго? И се вижда и с просто око, че държава, която разполага с енергийни суровини, която има добре развита енергетика и огромна единна електроенергийна система, лесно може да постави на място бедните енергийно, но и духом. Щото поставянето на живота с "шарени гащи" като приоритет и натрапването на измислените "зеленикакви" технологии, това са щрихи от едно всеобщо загниване на тази цивилизация. Разпадането на нравите е сигурен индикатор за началото на края. Доказано исторически. Пък разни типчета нека си въртят латерните до премаляване.

 26. 26 Профил на westermann
  westermann
  Рейтинг: 64 Неутрално

  [quote#24:"kyulc"]колкото до фотографията му (не само на неговата) и "дискурсусите" или "наративите" са си чиста логорея,казано просто:фукня.[quote#24:"kyulc"]

  Също и преводът на Бояджиев на Хайдегеровата „Sein und Zeit“ от 2020 г. е ужасен. Направо не се чете. Мърлящина. А на немски тази книга се чете с кеф.

  От това може да се прави извод за качеството на преводите му на Tommaso d'Aquino на български.

 27. 27 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 953 Неутрално

  До коментар [#26] от "westermann":

  Знаеш ли за какво се отнася книгста?! Аз зъм сигурен, че не.

 28. 28 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#17:"izoblichitel"] Фотографията в 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 1024 и т.н. е нещо съвсем друго и преследва други цели.....всичките тези, инсталирани да са култур-трегери нямат автентична истина и добро в личната си история. Деца на другари или в най-добрият случай - на примирили се хорица...

  От пространния Ви пост разбрах, че у нас има "интелигенция", но има и интелигенция (без кавички), чийто представител е Ваша милост. Не стана ясно има ли и втори достоен.
  Изглежда по същия начин стоят нещата и с фотографията.
  А иначе аз не познавам родителите на Цочо Бояджиев и не мога да кажа дали са "другари" или "примирили се хорица". Но мога да се подпиша, че Цочо Бояджиев не е никакъв другар, още по-малко примирил се човечец.

 29. 29 Профил на izoblichitel
  izoblichitel
  Рейтинг: 18 Неутрално

  [quote#25:"alexsilver"][/quote]

  Чемодин-вокзал-масква. Вярвам, че ще ме разбереш.

  Octavian е антикомунист и се смее на номенклатурната имитация на псевдо опозоция от чичкови червенотиквеничета и комсомолската й редакция и цензори.
 30. 30 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  "... Защото тези нелепости в България и пред българите не минават.
  —цитат от коментар 20 на Judjuk


  ... каза един българин, който употребява странната българска дума "постановлено".

 31. 31 Профил на izoblichitel
  izoblichitel
  Рейтинг: 18 Неутрално

  предполагам освен, че не сте разбрал какво казвам, не сте прочтел и интервюто, че да се подписвате под неверни твърдения?

  [quote#17:"izoblichitel"] Фотографията в 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 1024 и т.н. е нещо съвсем друго и преследва други цели.....всичките тези, инсталирани да са култур-трегери нямат автентична истина и добро в личната си история. Деца на другари или в най-добрият случай - на примирили се хорица...От пространния Ви пост разбрах, че у нас има "интелигенция", но има и интелигенция (без кавички), чийто представител е Ваша милост. Не стана ясно има ли и втори достоен. Изглежда по същия начин стоят нещата и с фотографията.А иначе аз не познавам родителите на Цочо Бояджиев и не мога да кажа дали са "другари" или "примирили се хорица". Но мога да се подпиша, че Цочо Бояджиев не е никакъв другар, още по-малко примирил се човечец.
  —цитат от коментар 28 на zocho1


  Octavian е антикомунист и се смее на номенклатурната имитация на псевдо опозоция от чичкови червенотиквеничета и комсомолската й редакция и цензори.
 32. 32 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  "... каза един българин, който употребява странната българска дума "постановлено".
  До коментар [#30] от "zocho1":

  От постановление. Не от поставка.

  Judjuk
 33. 33 Профил на bvt26495605
  bvt26495605
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#9] от "westermann":

  Проф. Бояджиев също влиза в стереотипи - какво някой бил казал преди "х" години за някого. Ако прочетем византийските летописци какво са казвали за българите и ако им повярваме, то ще се обесим.
  Т.е. по-внимателно с трактовките.

 34. 34 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  За мен е доста проблематично определението на Рождество като рожден ден. Дали наистина е рожден ден?

 35. 35 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Човек, който хвали католицизма и го поставя над Православието е или лъжец, или грантаджия. Католицизмът е избил 95 % населението на цял континент, англиканството е държало роби до 1865 г, изобщо този "текст-интервю" е обратното на истината, особено на фактите. Либерално христеянство, ако изобщо такова понятие може да съществува, е точно Православието, а геноцидни са западните - католицизъм и лютеранство. Макар че самият Мартин е определил католицизма за ЗЛО. В Православието няма Вартоломеева нощ, няма избиване на цели индиански племена заради "езичество". Бай Цочо по американо-селски превръща черното в бяло, а бялото в черно. Самият "текст" е антитекст, ноумен. Феноменът на цоковщината е примитивна русофобия, която е родила Хитлер, Наполеон, Байдън и ДБ.

 36. 36 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Ако прочетем византийските летописци какво са казвали за българите и ако им повярваме, то ще се обесим.
  —цитат от коментар 33 на bvt26495605

  Що? Нещо невярно ли има там?
  Хайде да не ставаме смешни като северномакедонците, с техния прочит на историята и фактите.

 37. 37 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  "... каза един българин, който употребява странната българска дума "постановлено".До коментар [#30] от "zocho1":От постановление. Не от поставка.
  —цитат от коментар 32 на Judjuk


  Да, разбира се, от "постановление" е.
  Само дето на български думата е "постановено", а "постановлено" е на руски.

 38. 38 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  . Феноменът на цоковщината е примитивна русофобия, която е родила Хитлер, Наполеон, Байдън и ДБ.
  —цитат от коментар 35 на Dimitar Kunev


  Сякаш чета премъдростите на др. Ленин за "плехановщината" - същият стил, същото величие на мисълта.
  А и очаквам с нетърпение да науча за другите видове русофобия освен примитивната.

 39. 39 Профил на alfonsie88
  alfonsie88
  Рейтинг: 436 Неутрално  Уважение за проф. Бояджиев! Мисля все пак трябваше да даде едно рамо на феминистката мисъл, която не е просто 'идеология', а сериозна и задълбочена философско-теоритична и художествена култура, която е основна и съществена част на съвременната Западна култура (към която принадлежи и България). Това е особено нужно за страна, като нашата, където тазки култура почти няма присъствие, макар че има болезнена необходимост от нея. Нужно е да сме наясно, че нашата страна е толкова изостанала в културно отношение от други европейски страни, че сексизми и расизми се ръсят по медии и от политици без последствия, че дискриминацията срещу ромската общност и ЛГБТ+ общността (наистина основно от по-старото поколение) е все още повсеместна, а законодателната им защита и социо-културно признание дълеч от нивата постигнати в Запдна Европа.

 40. 40 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2015 Весело

  Относно "либералното християнство", нека да си припомним Библията:Левит 20:13: "Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени, те заслужават смърт."
  —цитат от коментар 21 на Незнайко в Слънчевия град


  Ми те не си лягат с мъж а с мъж избрал социалната роля на жена (по истанбулската конфекция)

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 41. 41 Профил на NotWokeEnough
  NotWokeEnough
  Рейтинг: 285 Неутрално

  Уважение за проф. Бояджиев! Мисля все пак трябваше да даде едно рамо на феминистката мисъл, която не е просто 'идеология', а сериозна и задълбочена философско-теоритична и художествена култура, която е основна и съществена част на съвременната Западна култура (към която принадлежи и България). Това е особено нужно за страна, като нашата, където тазки култура почти няма присъствие, макар че има болезнена необходимост от нея. Нужно е да сме наясно, че нашата страна е толкова изостанала в културно отношение от други европейски страни, че сексизми и расизми се ръсят по медии и от политици без последствия, че дискриминацията срещу ромската общност и ЛГБТ+ общността (наистина основно от по-старото поколение) е все още повсеместна, а законодателната им защита и социо-културно признание дълеч от нивата постигнати в Запдна Европа.
  —цитат от коментар 39 на alfonsie88


  Феминизмът, заедо с всички други прозиводни за си наистина идеология. Нищо повече, нищо по-малко. Тези крайно леви комунистически нео-либерални движения са на практика тоталитарни в своята същност. Няма как да се говори за равенство, когато се вслушаш в призивите на тези течения са за надмощие. Правилно професа ги заклеймява. Това са мега опасни хора, групи, НПО

  'progressives' is the politically correct word for communists
 42. 42 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#21] от "Незнайко в Слънчевия град":
  Относно "либералното християнство", нека да си припомним Библията:
  Левит 20:13: "Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени, те заслужават смърт."

  Левит е третата книга от Библията, от СТАРИЯ ЗАВЕТ. Това е книга на свещеници, които са от Левиевото коляно. Свещеничеството (левитите) е представено като законен посредник между Бог и израилтяните.

  НОВИЯТ ЗАВЕТе централното писмено свидетелство на християнството.
  "Нова заповед ви давам: Обичайте се един друг! Както аз ви обикнах, така и вие трябва да се обичате един друг."
  Йоан 13:34

  https://www.youtube.com/watch?v=SvJFoOEOYpE

  Ето заради такива религиозни фанатици и догматици, намиращи извинение за престъпленията си , скоро Пастафарианството ще стане основната религия...

 43. 43 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 15 Неутрално

  При разсекретяването на досиетата на агентите на Държавна сигурност у нас се осветлиха досиетата на 14 митрополити агенти на Държавна сигурност.
  Баща на Митрополит Николай Пловдивски - „дядо Николай“ е милиционер, който по-късно оглавява взвод в Специалното поделение за борба с тероризма при Шесто управление на Държавна сигурност. След дипломирането си в Богословския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ продължава обучението си в Московската духовна академия, където получава научната степен „кандидат на богословските науки.“
  А ето и мнението по този въпрос на Врачанският митрополит Калиник:
  „Принуда да ме правят агент не е имало, аз съм имал свои разбирания, виждания, така както пише в Библията, всяка власт е от Бога, ние сме били длъжни да сме в синхрон с държавността за доброто на народа”, признава Калиник.
  Из доносите на владиката Калиник, като ДС агент: Максим е себичен, Дометиан е женкар...
  И защо ли тук се сещам за народната поговорка „Вържи попа, да ти е мирно селото“?
  А също и за "Кесаревото кесарю, Божието Богу".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK