И ромите имат право на история

И ромите имат право на история

© Ромски архивДигитален ромски архив е създаден от екип учени - историци, архивисти, лингвисти, с помощта на студенти. Той съдържа лични разкази на роми и документи, открити в архивите в Благоевград, Кюстендил и Перник, както и документи за ромите от Югозападна България в Централния държавен архив и в Комисията по досиетата. Излезе от печат и книгата "Ромски архив. Демократична публичност чрез право на история", съставена от доц. д-р Анастасия Пашова и д-р Нурие Муратова. Освен тях в екипа, разработил проекта за архива, участват доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Петър Воденичаров, доц. д-р Марияна Пискова, д-р Милена Ангелова.


Значението на ромския архив


е обяснено от Петър Воденичаров в предговора към книгата: "От създаването на държавните архиви в страната, държавната политика не подкрепя съхраняване на специални документални фондове, отнасящи се до миналото на ромите. Ромите са социално изключени от националния исторически разказ и поради архивната политика през тоталитарния период. Например: от 4000 архивни фонда на Централния държавен архив има само два отделни фонда, свързани с живота на ромите – за ромския театър в София и ромското училище в Шумен. Това е причина за невъзможността за познаване на ромската история, а изследванията в последните десетилетия да са насочени предимно към ромски фолклор, обичаи и обичайно право." Предговорът е озаглавен "И ромите имат право на история".
В първата част на книгата са събрани устни разкази на роми. Смяната на имената, животът им при комунистическия режим, отношението към властта са теми на разказите.


Говори Асибе, родена през 1930 г.:


"...Когато започна прекръстването в нашия край, си мислехме,
че тая заповед не е издадена от БКП


Все си виках това някои хаймани гледат да създадат напрежение в държавата, за да свалят Живков. Все си виках, аз не съм неграмотна да вярвам на милиционерите и кметовете, понеже имах 7 клас, то навремето до 7 клас се учеше основно образование, те гледат само те да са

добре, а населението да бъде мачкано и подигравано и се молех Живков да разбере за тази подигравка с народа и да ги вкара по затворите тези, които преименуваха хората с мюсюлмански имена. А то какво било, това било работа точно на тези, чиито доверие съм имала и съм се молела те да са на власт, та да си гледам децата и да им помагам да градят семейства. Не знам,
защо, но си мисля, че най-тежко смяната на имената на мюсюлманите премина в нашето село.


Покръстването в селото не мина без бой и насилие. В края на 1981 и началото на 1982 година доста хора се преименуваха и кмета и полицията си мислеха, че всички ще идат доброволно да си ги сменят, ама накрая останахме двайсетина къщи, които не искахме да приемем други имена..."


След като падна БКП и комунизмът,
в България настана голямо объркване


Така мисли Шериф, роден 1937 г. Според него: "... Живковото време си беше много хубаво и много добро, който казва, че не е било добро, нека да дойде да ми каже на мене, та да видим, кое му е било лошото. Я да се поогледаме малко и да видим, че през онова време всички си изпонакупуваха и построиха къщи, изучиха си децата с помощта на държавата.


Знам, че всички се ловят за това, че БКП преименува турците, помаците и нас циганите. Прекръстването стана, защото на тях им е било наредено от Русия и Партията не е виновна, пък и те (мюсюлманите) ако не се бяха инатили и се бяха преименували като мен по собствено желание, никой нямаше да ги закача...


Отидох след обяда с жената, синовете и снахите и се преименувахме. Смених си името от Шериф

Мехмедов Османов на Шибил Михайлов Огнянов. ...няколко семейства в махалата казаха, че няма да се прекръстят и да се разделят с майчините си имена и предизвикаха милицията да ги натири и пак да се преименуват."

Молбата на Ахмед Алишев Неджибов от с. Търновци, Силистренски окръг, до председателя на президиума на Народното събрание от 19 април 1961 г., е поместена в раздела с архивни документи. Тя се пази в Централния държавен архив. В молбата пише:


"... Моля обаче, да имате предвид, че аз не съм съгласен да сменям името си с българско произношение, а желая да си остана и занапред Ахмед Алишев Неджибов. Също така, със същите имена от турско наименование да си остане и жена ми и детето ми.


За тая Ваша услуга аз заедно със семейството ми ще Ви останем вечно признателни
- обещава просителят.


Подобно е искането на Реджеб Кадиров Зехириев от с.Търновци, Силистренски окръг. От неговата молба до председателя на Президиума на Народното събрание от 1961 г.:


"Макар и сравнително млад аз съм възприел реда да не се оплаквам за каквото трябвало и нетрябвало, а да търся и намирам начин да уреждам сам своите работи и нужди. ...Съм на около 25- годишна възраст. Имам жена и едно дете на около 1,5 години.
...През 1956 г., когато се създаде ТКЗС в селото ни, аз доброволно влязох като редник и работник в това ТКЗС. Успоредно с това аз и по идея съм с днешната народна власт и по тая причина членувам в разни обществени, политически организации. Местното население имайки предвид и това ме е поставило като и като секретар на ДКМС, която служба върша от 1950 г. до днес. Аз
съм още и секретар-заместник на БКП при ТКЗС-то и съм председател на комисия по партиен контрол. Изобщо аз съм убеден привърженик и последовател на днешната народна власт и с желание и лекота вземам участие във всичките нейни начинания.
... И за да не изброявам всичко нека Ви съобщя това, че къде и каквото стане нужда аз съм готов да е отзовавам и да подпомагам както мога и както разбирам работите на народната власт.

...Имам обаче аз заедно със семейството и една малка неприятност, която тормози лично мен, родителите ми и жена ми. Аз имам убеждението, че за да ми се сервира тая неприятност


причината е някакво недоразумение


но не ми е ясно защо не искат и не желаят да уредят и да изгладят това недоразумение.

Касае се въпроса за приложението на чл.16 от Правилника за водене регистрите за гражданското състояние и чл.56 от същия правилник относно техните изменения, отразени в два пункта и публикувани в Известия бр.2 от 5.І.1960 г. В тези изменения, които се отнасят към чл.16 и чл.56 на поменатия правилник е изразено че родители, трудещи се от небългарски произход, с писмена молба до народния съвет, АКО ЖЕЛАЯТ, МОГАТ ДА РЕГИСТРИРАТ БИЛО СВОИТЕ ДЕЦА ПРИ РАЖДАНЕ, БИЛО ВЪЗРАСТНИТЕ, КАКВИТО СМЕ НИЕ РОДИТЕЛИТЕ, като се впишат вместо с досегашните ни турски имена, да се впишат новоизбрани и одобрени от нас нови български имена.
Това, като идея е много добро, е прекрасно, Ние и лично аз, не правим никаква критика за това законно положение, но ние заявяваме, че поне за сега НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ИЗМЕНЯВАМЕ, КАКТО ИМЕНАТА СИ, ТАКА И РЕЛИГИЯТА И, ВЯРАТА СИ РАЗНИТЕ АДЕТИ, КОИТО ИМАМЕ И, КОИ
ТО СА НИ ОСТАНАЛИ ОТ НАШИТЕ РОДИТЕЛИ, ДЕДИ И ПРАДЕДИ.
...Местната общинска управа, изпаднала в една грешка, изпаднала в едно прибързано решаване на един въпрос, който е свързан, както с вяра, с минало, така и с традиция иска да подадем молби и да сменим и вероизповедание и имената си.

Самата законодателна власт на народна република България, имайки предвид именно това, че и вяра и традиция и имена и народност се менят бавно, затова изрично законният текст казва "ако желаят". Понеже ние психически не сме още подготвени да изменим имена и религия, затова не сме съгласни за сега да правим това изменяване..."

Документът "Насоки от Политбюро на ЦК на БКП за работа на различни институции "Против турчеенето на цигани, татари и българи с мохамеданско вероизповедание" от 21 ноември 1961 г. подказва какво предстои:

"В своята политика към националните малцинства


Българската комунистическа партия винаги се е ръководила
от марксистко-ленинското учение по националния въпрос


Осигурявайки пълно политическо и социално равноправие на всички трудещи се в нашата страна, без разлика на език, религиозни вярвания и народностна принадлежност, Партията и народната власт взеха редица специални мерки за бързо ликвидиране на голямата икономическа и културна изостаналост на турското и циганското население...


Но в процеса на успешното осъществяване на културната революция се забелязват и някои отрицателни тенденции, които затрудняват нейното развитие, пречат за укрепване на морално-
политическото единство на народа и служат за проводник на вражеската пропаганда. Значителна част от циганите, татарите и българите с мохамеданска вяра под различни форми все още се
турчеят, за което особено много допринасят мохамеданската религия и турско-арабските имена.


Подтиквани от турската реакционна пропаганда и религиозния фанатизъм, и улеснени от неправилните действия на редица органи на народната власт, над 130 хиляди цигани и десетки против реакционната турска шовинистическа пропаганда и нейните пантюркистки и панислямстки стремежи и цели.


Нужно е убедително да се разяснява, че религията и личните имена не са признак за национална и народностна принадлежност, да се подчертава липсата на основание за турчеене и вредата от тази тенденция. Сред онези татари,цигани и българи, изповядващи мохамеданска вяра, които са регистрирани като турци да се води широка разяснителна работа с оглед същите да се регистрират съобразно действителната им народност.

... В борбата срещу тенденцията за турчеене в никакъв случай да не се допуска под каквато и да е форма насилие и администриране. Освен това Политбюро смята, че не е целесъобразно деца на цигани, татари и българи, изповядващи мохамеданска вяра да изучават турски език. Следва да се вземат мерки по линията на Министерството на просветата за премахване на условията, които съдействат за турчеенето на тези деца.

В поделенията на народната армия и трудовата повинност е нужно да се осигуряват благоприятни условия за правилното възпитание на младежите-българи, изповядващи мохамеданска вяра, цигани и татари, а Главното политическо управление при МНО и политотдела при Главното управление на трудовата повинност да засилят масово-политическата и възпитателна работа за
националното осъзнаване, комунистическото и патриотичното възпитание на тези младежи.
Комитетът по въпросите на българската православна църква и религиозните култове при Министерството на външните работи да организира разясняването сред духовните лица на мохамеданската религия въпроса за националната и народностна принадлежност на българите, изповядващи мохамеданска вяра, циганите и татарите и да вземе мерки за пресичане на пропагандната за турчеене сред това население.

Българската академия на науките да организира изучаването на етническия произход и народностните особености на татарите и циганите, живеещи в България, а така също да продължи изучаването на историческото минало на българите, изповядващи мохамеданска вяра и с публикациите си да съдейства за повишаване националното самосъзнание на това население.
Към Института по българска история при БАН да се създаде секция за проучване на историческото минало на българите с мохамеданската вяра.

При отдел "Пропаганда и агитация" при ЦК на БКП да се създаде комисия, която да изучава проблемите и разработва мероприятия за националното осъзнаване и комунистическото възпитание на българите, изповядващи мохамеданска вяра."

Ключови думи към статията:

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2564 Любопитно

  А имат ли право да се подиграват и да унищожават нашата история?

  [email protected]
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3354 Любопитно

  Липсата на циганска история е проблем
  само и единствено на циганите,както и
  повод за срам.
  Как така толкова векове не се намери
  един грамотен циганин да седне и да
  напише такава история.
  Нима БЪЛГАРСКИТЕ историци
  от ПАИСИЙ до днес да са седнали
  да мрънкат и да се вайкат,че някой
  им пречи да напишат БЪЛГАРСКАТА история ?!?!

 4. 4 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  Само бедните и малокултурнете имат проблеми!
  В малка Швейцария официалните езици са три - немски, френски и ретро романски.
  Всеки говори по два-три езика и изобщо не се замисля дали е някакво малцинство или не е. Защо???
  Защото държавата не само на книга осигурява равен старт и възможности за всички, без значение дали се казва Ханс, Жан или Джовани, но и никой от тях пък не си и помисля да живее за сметка или на гърба на другите.

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1931 Неутрално

  Знам, че всички се ловят за това, че БКП преименува турците, помаците и нас циганите. Прекръстването стана, защото на тях им е било наредено от Русия и Партията не е виновна-Партията не е виновна,когато съгреши дори.И за концлагерите не е виновна,за тъй нареченият - Народен съд -не е виновна и за избитите без съд и присъда българи не е виновна и за - въдворените не е виновна,въобще една добра Партия.Някакви други са били виновни-Чак след като фалираха за пореден път държавата-Жан Виденов-се разбра какъв бил проблема на Партията-Иван Костов-това бил проблема на добрата стара Партия.

 6. 6 Профил на dorko
  dorko
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Мхм, създават я на места като Асеновград, ама тук тази история няма кой да я отрази.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Ромите са социално изключени от националния исторически разказ и поради архивната политика през тоталитарния период.
  =====================================================
  А през "демократичния" период българите са тотално изключени от почти всичко - ромите бият, крадат, мамят, не плащат никакви данъци или битови сметки, но "политиката" е такава, че "евроатлантиците" отпускат грантове основно за "ромската история", а не за българската. Оправили сме цялата работа тук, дай сега да видим "разказа" на ромите и пак да се полюлеем в люлката на антикомунизма, че то друго не знаят "демократите". Явно ромите като индоарийци са по близки по култура и манталитет до "евроатлантиците" .

 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  на фона на вчерашните събития в Асеновград (що ли мълчите) където същите с право на история пребиха спортуващи деца , да пуснеш това .... показателно .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  Има ли писменост, има и народ с история и култура.
  Това са го разбрали китайците и опитали да го приложат спрямо по-малобройните и по-слабите си съседи - виетнамците. Завладявайки чрез войни на три пъти Виетнам, китайците унищожавали книгите им в манастирите и навсякъде, където ги намирали с една единствена цел - да ги асимилират, но уви - и днес Виетнам съществува като държава и народ!

 11. 11 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Само бедните и малокултурнете имат проблеми!В малка Швейцария официалните езици са три - немски, френски и ретро романски.Всеки говори по два-три езика и изобщо не се замисля дали е някакво малцинство или не е. Защо???
  —цитат от коментар 4 на Дедо Либен  До коментар [#4] от "Дедо Либен":

  Определението за нация е,че тя е единство на душата на народа. Швейцарците притежават такова усещане за единство. Което между другото доказва,че езикът НЕ участва в създаването на нацията. Намекът ми е към нашата неадекватно голяма гордост от българската азбука и език.

 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  До коментар [#11] от "deaf":

  а на кого и защо пречи тази гордост от имането на език , писменост и история

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Има народи,които съществуват и творят история. И народи,които се носят по течението безисторически. Последните са по-скоро население,а не народи. Мисълта,че "ромите имат право на история" е идиотска! Всеки народ или живее исторически,или безисторически. Няма средно положение.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на nikolov1905
  nikolov1905
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Как няма да са доволни от бай Тошо .При него не се крадеше само се "вземаше".Вземаше се ,а сега ако си вземеш ти казват че си откраднал.

 17. 17 Профил на Gunners
  Gunners
  Рейтинг: 1478 Неутрално
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  До коментар [#11] от "deaf":а на кого и защо пречи тази гордост от имането на език , писменост и история
  —цитат от коментар 12 на дерибеев  До коментар [#12] от "дерибеев":

  Не се доуточних. Нека се гордеем,радваме и празнуваме на 24-ти май езикът и писмеността сами по себе си,а не затова,че те били (?!) български.
  Румънската нация е създадена през 18-ти век. Тогава са сътворили и румънският език,чиято основа е латинският. (Както впрочем основата на българският език са латински и гръцки думи.) Но румънците за разлика от нас,го дават по-скромно...

 20. 20 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4172 Любопитно

  "И ромите имат право на история"

  А, някой спирал ли е ромите да имат своя история?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 21. 21 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5388 Неутрално

  Векове са се запазили циганите с "помощта" на околните. Не смята, че изборът на името "роми" ще направи повече...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#14] от "mentra65":

  Създадена история по разкази на цигани,каква история като всяка втора дума е лъжа на циганина.
  —цитат от коментар 14 на mentra65

  Мани циганите, то самата история много прилича на "циганска работа" . Говори се за "
  " лични разкази на роми и документи, открити в архивите в Благоевград, Кюстендил и Перник, както и документи за ромите от Югозападна България" , а най-дълго място е отделено /" Ахмед Алишев Неджибов от с. Търновци, Силистренски окръг, Реджеб Кадиров Зехириев от с.Търновци, Силистренски окръг/ на Силистренско. Впрочем другите споменати: Шериф и Асибе не е указано откъде са , но малко вероятно да са от Югозападна България , там турски цигани общо взето няма, поне доколкото знам. Та общо взето писане на "история" заради самото писане. Глупости на търкалета.


 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3573 Разстроено

  А то какво било, това било работа точно на тези, чиито доверие съм имала и съм се молела те да са на власт, та да си гледам децата и да им помагам да градят семейства. Не знам,

  защо, но си мисля, че най-тежко смяната на имената на мюсюлманите премина в нашето село.
  =========
  И по нашия край имаше подобни сърцераздерателни сцени с циганите !
  Някои от тях дори се мъчиха да докажат че са турци , за да не попаднат в "списъка".
  Ходиха по районни съвети и кантори за на покажат родословните си корени и т.н....  Bukalemun
 26. 26 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#3] от "Hawaii":

  Ами да я напише някой от образованите цигани, ама на какъв език и с каква писменост?

  FILII MARIS SUMUS
 27. 27 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Че ,другарят им Живков и той ром от влашки корен! За тва ли плачат!??ами,си осиноват Женито и бутилковият тошко

  Долу рушистите и фашистите
 28. 28 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 488 Неутрално

  "И ромите имат право на история."
  Право имат,история нямат.

  "Въпреки обилната циганоложка литература, ранната история на етноса остава не докрай ясна. Сигурно, защото писмените извори не се занимават кой знае колко с тях. В добавка, циганите са неуловими археологически, те отказват да се адаптират етнически към средата, в която пребивават, но винаги възприемат материалния облик на обкръжаващата ги цивилизация. Собствена материална среда циганите не създават никога.
  Днес индийският произход на циганите не се подлага на съмнение. Представите за произход от Египет, откъдето е и назоваването им "гюпци" във всякакви варианти, са изоставени напълно. Същото се е случило по-рано и с подозренията, че циганите са потомци на ордите на Тамерлан, или са от сарацините, маврите, кавказките зохори или черкези, на келтите, на аварите, на немските евреи, даже че са от населението на древната Атлантида. Още по-рано, във Византия през ХII-ХIII в., в духа на Средните векове, представят атинганите (за тях - след малко) като синоним на еретици (Лексикон на Псевдо-Зонара).
  Изглежда вероятно циганите да произхождат от тези части от индийското общество, вече оформено в първите столетия от новата ера, които трайно са извън сложната му структура. Най-низшите касти - разклоненията на чандала (или пария), докосването до които е осквернително, вероятно са прародителите на днешните цигани. "Местоживеенето на чандала трябва да бъде извън селището... имуществото [им] трябва да бъде само кучета и магарета... украшенията им трябва да са от желязо, а те трябва постоянно да чергарстват... а браковете им - само с подобни на тях..." (Закони на Ману, Х, 51-56).
  Към V в., изглежда, започва разселението на циганите и дългият им път към Европа. Приблизително в периода VI-VIII в. се обособява и ранният цигански език. По същото време, най-рано през VIII в., ги намираме в Централна Мала Азия, в областите Фригия и Ликаония, като атингани. Малко преди това масивна група цигани се насочва на север, към Кавказ. Втора група заселва Сирия и Палестина, а оттам по-късно поема през Египет към западните покрайнини на Северна Африка.
  Атинганите във Византия веднага се набиват на очи (вж. "Извори"). Макар и християни, те са приемани повече като религиозна секта или като занаятчийска кооперация, отколкото като отделен етнос, което е в традициите на византийското общество - религиозните въпроси там са от изключителна важност. Трудно ще е да намерим някакви съществени отлики между атинганите и днешните балкански цигани. Те живеят "по своите си обичаи", занимават се с гадателство, разселват се, често са гонени, смятани са за нечисти (до които е нередно да се докоснеш, откъдето, според средновековната етимология, е и етнонима атингани). Понеже се занимават с магии, ги сближават с вредоносните демони. Просията е обичайният им начин за търсене на прехрана. В твърде чести исторически периоди атинганите във Византия са подлагани на гонения, осъждани са по религиозни причини на смърт и разни мъчения.
  Така наречените византийски цигани "ром" през следващите векове ще заселят Балканите, Централна и Западна Европа.

 29. 29 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#18] от "todor._89":

  http://www.lostbulgaria.com/pic/1127.jpg

  Коментарът е излишен...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 30. 30 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#28] от "objektivist96":

  Един Голям Плюс!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  Историята на циганите се преплита с историята на БКП.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK