Откъс от "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация" на доц. д.и.н. Даниел Вачков

Издателство "Сиела"

Издателство "Сиела"В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация", с автор доц. д.и.н. Даниел Вачков, предоставен от Издателство "Сиела".


Една слабо разисквана и замъглявана преди 1989 г. у нас тема – тази за трудовите злополуки, промишлените аварии и по-тежки катастрофи, е предмет на изследване от доц. д.и.н. Даниел Вачков в книгата "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация". Тя е част от поредицата "Минало несвършено" на Института за изследване на близкото минало.


Промените в производствения процес в България след 1944 г. като предпоставка за развитието на трудовите злополуки, условията на труд в периода на "срамежливата десталинизация" и дълговата криза и нейното въздействие върху условията на труд са сред разгледаните теми в подробното изследване "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация" от доц. д.и.н. Даниел Вачков. Книгата проследява процеса на индустриализация и произтеклите от нея произшествия, случили се в България през годините на социализма – от установяването на отечественофронтовската власт и изграждането на основите на комунистическата държава и икономика през края на епохата на Сталин до "перестройката" и възродителния процес.
В предговора на изследването си доц. д.и.н. Вачков пише: "Изследването на индустриалните аварии и катастрофи ще представи една адекватна, различна от създаваната от комунистическата пропаганда картина на реалното положение на работничеството в България при комунистическото управление. То също така ще допълни анализа на икономическата политика на комунистическата партия и може да очертае истинското състояние на българската промишленост.


Чрез него ще се проследят едни от най-острите деформации в осъществяването на ускорената индустриализация и настъпилите с нея обществени трансформации. Освен това ще покаже доколко системата има управленческия капацитет да се справи с един толкова тежък социален проблем. И не на последно място могат да се видят механизмите, прилагани от режима по отношение на индустриалните аварии с цел опазване на неговия обществен образ, а по-късно да се проследи и как те рефлектират върху изграждането на паметта за комунизма в обществото."


За корицата на "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация" Веселин Праматаров е използвал колаж от снимки на прокатния цех от металургичния завод в Перник (юли 1959 г.), чийто покрив рухва малко по-рано през май, и броят на "Работническо дело" от деня след голямата авария в Девня.


Читателите на "Дневник могат" да се възползват от 10% отстъпка от цената в Ozone.bg при въвеждане на код Dnevnik10. Поръчай книгата с безплатна доставка тук


Откъс от "Аварии и катастрофи. Xроника на социалистическата индустриализация", Даниел Вачков


Профсъюзите – главна поддържаща роля в провеждането на партийната стопанска политика


Началото на 60-те години са белязани с някои сериозни преобразования, най-вече в ръководните структури в Централния съвет на профсъюзите, които обаче имат съществени последици и в цялостното поведение на профсъюзите, в това число и в борбата за спазване на безопасност и хигиена на труда.
В доклада до Политбюро на ЦК на БКП от март 1960 г., в който основен автор е председателят на Централния съвет на профсъюзите Тодор Прахов, се разкрива една много нелицеприятна карти на условията, в които работят и живеят българските работници в края на 50-те години.


Изведено е на преден план повсеместното нарушаване на Кодекса на труда в името на преизпълнение на стопанския план. Макар критиките в доклада да са изцяло насочени към ръководителите на стопански организации и предприятия, очевидно е, че форсираното икономическо развитие е в основата на големия брой трудови злополуки. Явно първият секретар на ЦК на БКП Т. Живков съзира в доклада косвени атаки срещу лансираната лично от него идея за "големия скок" на българската икономика. Макар скоро инициативата да е изоставена, желанието за отмъщение и да се поставят на мястото им профсъюзите остава и реакцията не закъснява.


През май 1961 г. по препоръка на Политбюро на XI пленум на Централния съвет на профсъюзите висшето профсъюзно ръководството е подложено на тежка критика. То е обвинено, че отклонява професионалните съюзи от основните им задачи, че принизява тяхната роля в общественото развитие и дори води до противопоставянето им на политиката на партията. В резултат на тези критики досегашният председател Т. Прахов е сменен и на негово място е изб ран Стоян Гюров, към когото партийните водачи изразяват пълно доверие.


В решение на Политбюро на ЦК на БКП от 22 март 1966 г. е отбелязано, че новото ръководство на профсъюзите се е заело енергично и с разбиране за преодоляване на сериозните слабости и недостатъци от предишния период. Заявено е, че профсъюзите са дали "съществен принос за успешното изпълнение на четвъртата петилетка, за провеждане в живота решенията на VIII конгрес на БКП за доизграждане на материалнотехническата база на социализма, за развитието на социалистическите обществени отношения, за комунистическото възпитание на масите, за издигане на тяхното жизнено равнище". Те активно са съдействали "за по-нататъшното сплотяване на работническата класа, на трудещите се около Българската комунистическа партия и нейната политика".


Като основна заслуга на новото ръководство на профсъюзите е изтъкнато, че за разлика от миналото ръководство, което се занимава ло с второстепенни въпроси (може би тук се визират въпросите за условията на труд и злополуките – б.м. Д. В.), то сега централно място в дейността на профсъюзите заемат задачи за най-активно въвличане на трудовите колективи в борбата им за изпълнение на народностопанските планове, за ускоряване на техническия прогрес, за повишаване на производителността на труда, за разкриване и използване на резервите в производството".


По-надолу в решението са изведени доста ясно основните причини за извършените през май 1961 г. промени в ръководството на профсьюзите. В прав текст е казано, че бързо и смело е преодоляна следваната от бившето профсъюзно ръководство линия на криворазбрана защита на работническите интереси. Заставайки на ленински позиции Цент алният съвет и другите профсъюзни органи проявяват пълно разбиране, че най-добрата защита на интересите на трудещите се е оная, която изхожда от коренните интереси на работническата класа, на народа и в максимална степен съдейства за провеждането в живота на партийната политика за увеличаване богатството на страната и на тази основа – за непрекъснатото повишаване жизненото равнище на трудещите се.


Естествено като голям успех на новото ръководство е отчетено задълбочаването на отношенията с профсъюзите от другите братски социалистически страни и най-вече със съветските профсъюзи, като по този начин се повишила ролята на българските профсъюзи в борбата им за укрепване на единството и солидарността на световното работническо движение.


В документа на Политбюро ясно са формулирани задачи, които и в бъдеще следва да изпълняват професионалните съюзи в тоталитарната политическа система. Те са изведени в 7 отделни точки. Като първостепенна и главна дейност на профсъюзите е борбата им за мобилизиране на трудещите се маси за изпълнение на стопанските планове, за повишаване производителността на труда, за максимално използване на резервите и възможностите в организирането на производството. В тази връзка се изисква подобряване на организацията и осъществяване на социалистическото съревнование и движението за комунистически труд.


Профсъюзите са призовани да работят и за уплътняване на работното време и за пълно използване на материално-техническата база. Така формулирана, тази задача на практика натоварва профсъюзите с дейност, отнасяща се само и единствено до работодателя, т.е. за пореден път е заявено и наложено абсолютно отклоняване от естествените функции на всеки нормален профсъюз.


Втората основна задача на профсъюзите е да се превърнат в школа за комунистическо възпитание. Чрез разгръщане на широка и съдържателна културно-масова и идейно-възпитателна работа сред трудещите се и основно сред младите работници и работнички да помагат на партията за възпитанието на съзнателни и активни строители на социализма. В това отношение профсъюзите трябва да засилят борбата срещу остатъците от миналото в съзнанието и поведението на хората, против влиянието на буржоазната идеология, за повишаване революционната бдителност на трудещите се.


У работниците и служещите трябва да се възпитава добросъвестно отношение към трудовите им задължения, непримиримост към безстопанствеността и разточителството и към потребителските настроения. И тук се вменява една задача, напълно неприсъща за естествената природа на профсъюзите, действащи в нормална политическа и икономическа система.


Едва на трето място в решението на ЦК на БКП е формулирано задължението на профсъюзите да упражняват контрол за подобряване условията на труда и социално-битотото обслужване на работниците и служещите, които се явяват като едни от важните предпоставки за повишаване на тяхната съзнателност и активност в производствената и обществената дейност. За тази цел се заявява, че профсъюзните организации трябва да изискват от ръководителите на предприятията, стопанските и държавните органи строго да спазват трудовите закони, да полагат усилия за подобряване охраната на труда, техниката набезопасността и санитарно-хигиенните условия в предприятията.


Най-после е декларирана една присъща за дейността на профсъюзите задача. Но и тя е така формулирана в текста, че става ясно, че е подчинена на главната цел – повишаване на активността на работниците в производствения процес. Освен това тя очевидно влиза в противоречие с предните две задачи, които са посветени главно на провеждането на стопанската политика на управляващата партия.


Останалите 4 точки в решението са свързани отново с изпълнението на стопански задачи, като например активно участие в изготвянето на производствените планове – задача, произтичаща от провежданите по това време реформи за частична децентрализация на определянето на плановете на отделните предприятия.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8794 Любопитно

  Поредният активен борец със социалистическата индустриализация - и що не се пробва да извади нож не на умряло куче, ами на съвременните ни аварии и катастрофи ?

  karabastun1@abv.bg
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8794 Любопитно

  Може би на всички им е много по-интересно да четат за авариите и катастрофите при социалистическата индустриализация - отколкото за съвременните ни ужаси ?
  Или сега няма и не може да има никакви злополуки и бедствия !?

  karabastun1@abv.bg
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8794 Любопитно

  Може би на всички им е много по-интересно да четат за авариите и катастрофите при социалистическата индустриализация - отколкото за съвременните ни ужаси ?
  Или сега няма и не може да има никакви злополуки и бедствия !?

  karabastun1@abv.bg
 4. 4 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 3717 Неутрално

  По времето на комунизма профсъюзите се бореха за мир и разбирателство между народите по света. А че българските бачкатори мрат като мухи в рудниците и цеховете им беше през левия крачол.

 5. 5 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 4833 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Е, то какво да се бориш с миналото?
  То не е реално, а е само в мислите ни.
  Аварии имаше, и то големи. Но не им отделяха толкова новинарско време.
  Грамадни заводи - грамадни аварии.
  И мънички съобщения в Р. Дело.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5254 Гневно

  До коментар [#5] от "Незнайко в Слънчевия град":

  До коментар [#4] от "palav_nik":


  Понеже много знаете я ни осветлете колко бе обезщетението за загинал при трудова злополука тогава и колко е сега в абсолютен и относителен размер !!!
  И колко ръководители са били осъждани за смърт на работник тогава и колко при ГЕРБ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 3717 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Като падне скалната маса връз тебе в някой рудник едва ли ще си мислиш за обезщетения.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5254 Неутрално

  До коментар [#7] от "palav_nik":

  Явно нищо не си разбрал. Не се и надявах. Едно справедливо обезщетение за смърт е много важно в обществените отношения !!! Сега разбра ли ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 3717 Неутрално

  Разбрах те. За тебе парите са по-важни от собствения ти живот.

 10. 10 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Полезно четиво....стана ми интересно и браво на автора....стила е архаичен като едновремешния но и темата предполага..

  И естествено двамата дърти комунистически бастуна се подпалиха..особено смешни и двамата ...единият със смъртни присъди и шизофренясал за ГЕРБ.... другият ссъ некви ужаси ..

 11. 11 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Психопат сега няма смъртни присъди бе....вече ти се искаГЕРБ да ги избиеш...напълно полудя бе психопат..

  А при комунизма смъртните случаи от трудови злопулуки са десетки за година и никой слабоумен комунистически боклук като теб не е понесъл отговорност.

 12. 12 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1585 Любопитно

  Аз в целия ферман не прочетох нищо за никакви аварии.
  Само пасквил за профсъюзите?

  В Русия съм! В Русия съм!
 13. 13 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 968 Весело

  Полезно четиво....стана ми интересно и браво на автора....стила е архаичен като едновремешния но и темата предполага..И естествено двамата дърти комунистически бастуна се подпалиха..особено смешни и двамата ...единият със смъртни присъди и шизофренясал за ГЕРБ.... другият ссъ некви ужаси ..
  —цитат от коментар 10 на lynyrds


  Дечев от коментар 12 е прав, само 'дето не сФана че "статията" съдържа само "апетайзъра", алабалистиката. Конкретизацията (вЕрвам че има такава) е в книгата, предлагана с 10% намаление за съфорумниците.

  Относно "двата бастуна"-'ми прав си, има хора с увреждания от "онзи период"😀. ДА УТОЧНЯ-И АЗ отраснах тогава, И АЗ съм със свойте увреждания. Разликата е какво направих: Дали пЦуех под сурдинка/ръкоплясках, или..."друго". Избрах "другото"😀.

  За гореспоменатите двама има едно интересно рразвитие: Преди 6-7 месеца единият от тях беше "първи коментар" в почти всяка тема, другият просто джаФкаше. Сега си размениха местата-бастуня е "с първи коментар", другият го е олабил...иди знай защо😀
  До коментар [#10] от "lynyrds":

  ----------------------
  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  След малко ще ти пратя ЛС, ако искаш-отговори ми на ЛС😀

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5254 Неутрално

  До коментар [#11] от "lynyrds":

  Дожаля ми за вас.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5254 Неутрално

  До коментар [#13] от "Мойше! Толкоз!!!":

  О.К.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на Даниел Киряков
  Даниел Киряков
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Здравейте, @Дневник, бихте ли активирали линка за поръчка на книгата? (Поне) При мен не работи. Благодаря.

  ДК
 18. 18 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1585 Весело

  Сега си размениха местата-бастуня е "с първи коментар", другият го е олабил...иди знай защо
  —цитат от коментар 13 на Мойше! Толкоз!!!


  Бях 27-8 по планини и гори на велопоход.
  Вече се завърнах!

  В Русия съм! В Русия съм!
 19. 19 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Росен съм аз а Путлер ще капитулира
  Рейтинг: 1817 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  Интересно е, защото не знаем за повечето от тях.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 20. 20 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8794 Неутрално

  До коментар [#19] от "Росен (Путлер капут)":

  Ми не знаем - не знаем , и като научим к'ва файда !
  И к'ва файда като след 50-60 години нашите правнуци научат за сегашните грабежи и далавери!
  Ако има кой де - че с тая демографска катастрофа , може да няма.....

  karabastun1@abv.bg
 21. 21 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Понеже статията пропуска конкретните аварии, да се опитаме да си спомним такива, които така и не се разбра истината.
  Аз си спомням за тази в Полимери Девня.
  Като оплескаха нещата пуснаха слухове за саботаж.
  Другата която си спомням когато в корабостроителния се задушиха с въгледвуокоис доста работници.
  То и сега от безотговорност се случват такива неща като катастрофата с влака с химикалите. Поне не ми ги завоалират в медиите.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия."
 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5254 Неутрално

  До коментар [#21] от "zz_s":

  А в мините на Ковачки ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кажи нещо за ГЕРБ , минаха цели два часа. Още по -силно ли ги мразиш,
  приближиха ли изборите, сънува ли ги снощи.По силен ли си и за следващата загуба на избори?

 24. 24 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#22] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Е да де. Изобщо не твърдя, че е само преди.
  А и то мините на Ковачки са си едно голямо "минало" в настоящето. Да си спомним какъв "соц" се ширеше из ведомствените му магазини.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия."
 25. 25 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2210 Неутрално


  Публикуваният откъс добре показва защо и до ден днешен синдикатите, наследници на някогашните профсъюзи се занимават с всичко друго освен с това, което им е работа.

 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8452 Неутрално

  "че профсъюзите са дали "съществен принос за успешното изпълнение на четвъртата петилетка, за провеждане в живота решенията на VIII конгрес на БКП за доизграждане на материалнотехническата база на социализма, за развитието на социалистическите обществени отношения, за комунистическото възпитание на масите, за издигане на тяхното жизнено равнище"
  То само името им беше профсъюзи. Бяха като партийни организации и провеждаха политиката на партията.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK