Общи условия и правила за участие в играта Междузвездни войни: Последните джедаи

Общи условия и правила за участие в играта Междузвездни войни: Последните джедаи“ (наричана за краткост само Играта)

1. Организатори:

"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. „Брегалница“ 43, ет.4

2. Период:

04.12.2017 г., 10:00 часа – 17.12.2017 г., 23:59 часа

3. Награди:

1-ви етап: на първи етап се раздава единствено следната награда:

 • 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г.*

След приключване на 1-ри и 2-ри етап се разпределят само и единствено следните награди:

 • Комплект раница + мъжка тениска – 1 бр. комплект;

 • Пътна чанта – 1 бр.

 • Bluetooth слушалки - 1 бр.

 • Дамска тениска – 1 бр.

 • Мъжка тениска – 1 бр.

 • Чаша за път – 2 бр.


4. Правила за участие в играта:

а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.

б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).

За да преминете успешно първото ниво на Играта, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като подредите правилно пъзела от Ниво 1. С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.

г) С тази допълнителна регистрация на http://www.dnevnik.bg/mejduzvezdni/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).

д) За да участва в Играта, участникът трябва да подреди правилно частите на минимум един от двата пъзела, публикувани на http://www.dnevnik.bg/mejduzvezdni/

5. Механизъм на играта:

а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва подреждане на пъзел, посвететен на филма МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ПОСЛЕДНИТЕ ДЖЕДАИ“.

б) Играта продължава 14 дни.


Към всяко ниво се публикува по един пъзел. Участниците могат да подреждат пъзела от Ниво 1 в рамките на 7 дни от публикуването на пъзела. Участниците могат да подреждат пъзелите от Ниво 1 и Ниво 2 в рамките на 7 дни от публикуването на съответния пъзел.


Всеки правилно подреден пъзел добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.

Етапите на играта са, както следва:

Ниво 1: СВЕТЛАТА СТРАНА

04.12.2017 г. – 10.12.2017 г.
В 10:00 часа на 04.12.2017 г. ще бъде публикуван първият пъзел от играта. За да участват в играта, потребителите трябва да подреди правилно частите на пъзела от Ниво 1. На 10.12. 2017 год. в 23:59 часа нивото се затваря за участие.
Ниво 2: ТЪМНАТА СТРАНА

11.12.2017 г.– 17.12.2017 г.
В 10:00 часа на 11.12.2017 г.–. ще бъде публикуван вторият пъзел от играта. За да участват в играта, потребителите трябва да подреди правилно частите на пъзела от Ниво 2. На 17.12.2017 год. в 23:59 часа нивото се затваря за участие.

в) Жребият за всички награди, освен 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г.*, се тегли на 18.12.2017 г.

* жребият за тази награда ще бъде изтеглен на 11 декември 2017 г.

г) Всеки участник може да подрежда неограничен брой пъзели, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, колкото пъзела е подредил правилно.

д) Всеки участник може да подреди един и същ пъзел, публикуван в рамките на Играта, само един път.

е) Единствено участници, подредили правилно поне един от пъзелите, включени в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.

6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:

а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на http://www.dnevnik.bg/mejduzvezdni/ на 18.12.2017 г.*

* единствено наградата 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г. ще бъде изтеглена на 11 декември (понеделник), за да може победителят да се възползва от наградата. За разпределянето на тази награда ще участват всички, подредили правилно само пъзела от първо ниво СВЕТЛАТА СТРАНА, и които са се регистрирали за участие.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си  чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 2-дневен срок да се свърже с организаторите. Единствено за наградата 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г. Победителят се задължава да се свърже с организаторите до 13.00 ч. на 12.12, за да потвърди дали ще се възползва от наградата си. В случай че не се съобрази с горепосочените срокове, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.

д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

ж) При получаване на наградата на място, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта. 

и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail internet@dnevnik.bg и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).

7. Информация за обявените в Играта награди:

а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.

в) Наградите за играта включват 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г., както и оригинални предметни награди от филма МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ПОСЛЕДНИТЕ ДЖЕДАИ и са само и единствено изброените в т. 3.

г) Организаторите не поемат никакви транспортни, лични, както и разходи от друг характер, свързани с получаването и използването на наградите в т.3 от настоящите правила.

8. Ограничаване на отговорността:

а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.

б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.

в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

Г) Организаторите не носят отговорност ако участникът, спечелил наградата 1 бр. двойна покана за гала премиерата на Междузвездни войни: Последните джедаи в София на 13 декември 2017 г. е възпрепятстван и не може да се възползва от наградата си в посочения ден.

9. Спорове:

Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

10. Лични данни:

а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.

б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.

в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта Междузвездни войни: Последните джедаи или на електронната поща на организаторите: internet@dnevnik.bg

г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.

11. Други условия:

а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на http://www.dnevnik.bg/mejduzvezdni/ на 04.12.2017 г.

12. Приложимо право:

а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. • Ниво 1

  Светлата страна

 • Ниво 2

  Тъмната страна

Ниво 1
Преминато
Ниво 2
Преминато
15 декември 2017 г МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ПОСЛЕДНИТЕ ДЖЕДАИ

Играта приключи. Очаквайте имената на победителите на 18.12.2017.

Регистрация

Грешно име! Грешен телефон! Напред

Включи се в междузвездното приключение от 4 до 17 декември и спечели уникални награди.

1 бр. двойна покана за гала премиерата на "Междузвездни войни: Последните джедаи" в София на 13 декември 2017 г., 1 бр. дамска тениска, 1 бр. мъжка тениска, 2 бр. чаша за път, 1 бр. комплект раница+мъжка тениска, 1 бр. пътна чанта, 1 бр. Bluetooth слушалки.

Играй и спечели оригинални награди

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах