Румен Радев е искал отмяна на наредбата за интеграцията на бежанците

Президентът Румен Радев при представянето служебното правителство с премиер Огнян Герджиков

© Анелия Николова

Президентът Румен Радев при представянето служебното правителство с премиер Огнян ГерджиковПрезидентът Румен Радев е пожелал служебният кабинет да отмени наредбата за интеграция на бежанците, става известно от стенограмата от извънредното заседание на правителството в петък. Тогава служебният премиер проф. Огнян Герджиков изненадващо свика министрите с единствена точка отмяна на нормативния документ, приет през 2016 година. След близо час заседание правителството реши да отмени наредбата и в рамките на седмица да приеме нова.


Като основен мотив за решението е, че по нея няма сключено нито едно споразумение за интеграция между бежанци и общини и няма механизми за отпускане на средства за това.


Малко преди изборите, когато в Елин Пелин и Белене хора, получили статут, не бяха приети от местното население, служебният кабинет реши да промени наредбата и сформира работна група. Отмяната на документа беше едно от предизборните обещания на БСП.
От стенограмата се разбира, че Герджиков се мотивира с това, че общините въз основа на проект за интеграция е следвало да заявят готовност за приемане на определен брой лица с предоставено убежище или международна закрила, като се вземат предвид състоянието на пазара на труда, наличната квалификация, демографски тенденции, перспективи за развитие на общината, наличие на общности от чужденци и други. "Няма обаче разписни ясни критерии в наредбата за изпълнение на тези мерки, особено в частта за изпълнение на споразумението на интеграция на чужденците", казва Герджиков.


Срещу предложението възражения има вицепремиерът по еврофондове Малина Крумова: "Считам обаче, че отмяната на действаща наредба,


при това без да може да се види какво реално я замества, освен че създава правен вакуум, е доста притеснително послание по отношение на европейските ни партньори",


казва Крумова и допълва, че приемането на такъв документ, е "в изпълнение на ангажиментите, които сме поели по отношение на бежанците, които са установени на европейско ниво. Това е в изпълнение на решение на Европейския съюз."


Друго нейно опасение е, че "отмяната й на този етап, без да имаме яснота по отношение на това с какво я заместваме, може да се прочете много лошо от европейските ни партньори, включително да доведе до използване на някои механизми, които са им дадени по отношение на санкциониране на държавата ни във връзка с кохезионни плащания".


От стенограмата става известно, че и други министри са против спешното отменяне на документа и задават въпроса защо решението за това се прави в петък в следработно време. Министърът на правосъдието Мария Павлова задава именно този въпрос към премиера Герджиков.


"Ако мога да перифразирам малко въпроса на проф. Денков – кое налага това да се случи точно днес, в петък, в 18 часа вечерта? Знам, че е имало работна група, тъй като от представители на Министерството на правосъдието ми дадоха проект за изменение. Аз дойдох тук с нагласата, че ние ще изменяме наредбата. Затова въпросът ми е – сигурно има някакво обстоятелство, което се е случило и което е хубаво ние да го знаем все пак, за да вземем едно информирано решение."


На това Герджиков отговаря: "Съвсем коректно поставяте въпроса, не мога нищо да кажа срещу тази коректност.


Желанието на президента на републиката е това да бъде направено по този начин, по който аз докладвам. Това е.


По-надолу може да прочете цялата стенограма:


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Аз имам задачата да докладвам. На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерски съвет за отмяна на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с Постановление №208 на Министерски съвет от 2016 г.


В наредбата са предвидени конкретни мерки и услуги за интеграция в областта на достъпа до образование и обучение по български език, заетостта, здравеопазването, социалното подпомагане, жилищното настаняване, интеграцията, социалния, културен и граждански живот в обществото на чужденците с предоставено убежище или международна закрила. Общините въз основа на проект за интеграция е следвало да заявят готовност за приемане на определен брой лица с предоставено убежище или международна закрила, като се вземат предвид състоянието на пазара на труда, наличната квалификация, демографски тенденции, перспективи за развитие на общината, наличие на общности от чужденци и други. Няма обаче разписни ясни критерии в наредбата за изпълнение на тези мерки, особено в частта за изпълнение на споразумението на интеграция на чужденците.
Предвид изложеното, предлагам Министерският съвет да отмени наредбата и да възложи на министъра на вътрешните работи и на министъра на труда и социалната политика изготвянето на нова наредба по чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците в едномесечен срок от влизане в сила на Постановлението.


Това е, уважаеми дами и господа. Имате думата по тази единствена точка от дневния ред.
Господин Донев, заповядайте.


ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря ви, господин премиер.
Дами и господа вицепремиери, господа министри, заместник-министри, наредбата за условията и реда за сключване, изменение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила е приета от Министерския съвет през месец август 2016 г.


От приемането на наредбата, която указва механизма за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в България, няма нито едно сключено споразумение по реда на тази наредба. Дори обратното, наблюдаваме някои тенденции на напрежение в местната общност в общините, когато има желание от страна на чужденци, на които е предоставено убежище или международна закрила в Република България, да бъдат настройвани местните общности срещу заселването на тези чужденци на територията на общините. Същото се получава и когато имаме непридружени деца, които се настаняват в центрове за предоставяне на социална услуга в общините.


Действително, при така разписания механизъм за интеграция и за сключване и прекратяване, изменение на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила няма критериите, по които институциите, органите, които са ангажирани с дейностите по интеграцията, да дадат оценка за това интеграционният процес дали се е случил в положителна посока или в отрицателна.


Според мен би трябвало да се разработят такива критерии, които да отразяват и да дават оценка за това доколко съответният чужденец, който е получил убежище или международна закрила, се справя с дейностите, които са заложени в механизма за интеграция. Освен критериите, би следвало да има и ясно разписани, макар и привнесени от законите, тъй като там има разписани и санкции, ако дадено лице, даже след предоставено консултиране, търсене на работа и т.н. от страна на Агенцията по заетостта, това лице откаже тази заетост, съответно да му бъде отнето правото да получава социално подпомагане, така както е за всички български граждани.


А чужденците, които са с представено убежище или международна закрила след като получат такъв статут, те вече имат всички права, каквито имат и българските граждани, с изключение на някои, които са изброени в съответните закони.


В крайна сметка има един притеснителен момент, че ние приемаме Постановление, с което отменяме наредбата, без да имаме готовия разработен друг нормативен документ, с който да бъде заменена.


Другото нещо, което искам да кажа е, че целият този механизъм, който е по сключване, изменение, прекратяване на споразуменията за интеграция, той има абсолютно доброволен характер. Дали даденото лице чужденец, получило статут, дали кметът на общината съответно ще пожелае, защото тук стоят двете страни – чужденецът и общината, ако една от страните не пожелае да сключи такова споразумение, няма орган в държавата, който да задължи някоя от страните да сключат такова споразумение за интеграция.


Другият момент е: при сключено споразумение и прекратено извън сега действащата наредба от една от страните, в случаите, които са описани там, също няма някакви последствия нито за чужденеца, получил предоставено му убежище или международна закрила, или по отношение на съответната община или кмет, освен ако общината или кметът не си е изпълнил законовите разпоредби по отношение на издаване на лични документи на съответното лице и другите законови изисквания и съответно вписване в регистъра.


Имам едно притеснение от гледна точка на оставането в правното пространство без уредба по отношение на споразуменията за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, която празнота би било редно да бъде запълнена много бързо с разработване на нов проект или усъвършенстване на този механизъм със съответните критерии за интеграция.


Другото ми притеснение е по отношение на реакциите, които ще имаме от Международния комисариат по бежанците към ООН, които следят процеса по интеграция и тази наредба, макар и неизявила се до момента със споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Би бил един недобър атестат за правителството и за държавата, че отменяме една наредба, когато нямаме готов изработен проект, с който да бъде заменена.


Аз лично ще подкрепя проекта на решение за отмяна на наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, господин Донев. Други? Госпожо Крумова, заповядайте.


МАЛИНА КРУМОВА: Благодаря ви, господин премиер.
Аз имам резерви по отношение на вземането на такова решение. Напълно вярно е това, което е изложено във Вашия доклад по отношение на това, че в Наредбата не са уредени ясни критерии за изпълнение на мерките за интеграция. Тя има и други съществени пропуски, както спомена и господин Донев, по отношение, примерно, на непридружените деца и някои други елементи, които със сигурност трябва да бъдат отстранени.


Считам обаче, че отмяната на действаща наредба, при това без да може да се види какво реално я замества, освен че създава правен вакуум, е доста притеснително послание по отношение на европейските ни партньори.
В тази ситуация трябва да имаме предвид няколко неща. Тази наредба и въобще механизмът, който е уреден в нея, е в изпълнение на ангажиментите, които сме поели по отношение на бежанците, които са установени на европейско ниво. Това е в изпълнение на решение на Европейския съюз.


Към настоящия момент процесите, които се развиват на територията на Европейския съюз, поставят много държави членки в цивилизационен, може да се каже включително, избор – за това дали да бъдат демократични общества, които са склонни да проявят солидарност към бежанците или по-скоро въвеждат допълнителни ограничения към тях. Въпросът в случая, който ние трябва да си поставим, е къде искаме да бъдем, в коя от двете групи.


Отделно имам сериозни притеснения, че това може да се прочете, въпреки добронамерените мотиви зад него и ясната необходимост за изменение и допълване на уредбата по отношение на бежанците, за да може тя да бъде работеща, както спомена и господин Донев – тази наредба не е произвела досега нито едно споразумение, очевидно нещо в нея куца. Въпреки това, отмяната й на този етап, без да имаме яснота по отношение на това с какво я заместваме, може да се прочете много лошо от европейските ни партньори, включително да доведе до използване на някои механизми, които са им дадени по отношение на санкциониране на държавата ни във връзка с кохезионни плащания.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, госпожо Крумова. Деница Златева, заповядайте.


ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Само едно допълнение. Ако вървим към отмяна на Постановление №208, което регламентира Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, може би трябва да помислим и за Решение №173 на Министерски съвет, което приехме на подпис в началото на тази седмица, което изменя рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите, и да се опитаме да синхронизираме, доколкото е възможно, бъдещото решение с бъдещото Постановление, в което, доколкото разбирам, идеята е да има много ясни критерии, на които трябва да отговарят чужденците с предоставено убежище или международна закрила, за да могат да бъдат сключени споразумения за интеграция.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви. Други желаещи? Заповядайте, проф. Денков.


НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това, което се вижда от дискусията е, е има две възможни решения Едното е да се потърси промяна в наредбата, а другото е да се отмени и да се потърси по-добра наредба.


От всичко, което чух като аргументи, аз не видях никакво предимство на отмяната спрямо другия вариант. Така че, молбата ми е, ако има други аргументи да бъдат казани в някакъв вид, защото от всичко, което беше казано досега, няма нито една причина, която да изисква отмяна и започване на нов процес, вместо промяна на съществуващата. Така че, молбата ми е да обясните защо се налага това решение.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви. Други колеги има ли?
Поставят се два въпроса. Единият е – дали ако ще отменяме тази наредба, приета с Постановление №208, не трябва да отменим и Решение №173, което действително е логично.


Другият въпрос, който се повдига от министър Денков, кое налага действително отмяната на наредбата, приета с Постановление №208, респективно Решение №173 и дали не е по-коректно да направим изменения?


Бих отговорил следното, може би е по-коректно да направим изменение, но ние в момента не сме в състояние да го направим. И би било добър знак към обществото това да отменим Наредбата заедно с Решение №173 и във възможно кратки срокове да изработим нов подзаконов нормативен акт, който да предвижда тези критерии за интеграция, за които говори и министър Гълъб Донев. И това е всъщност основният мотив, който ме кара да мисля, че може би отмяната ще е по-доброто решение в случая.
Заповядайте, госпожо Крумова.


МАЛИНА КРУМОВА: Благодаря ви, господин премиер. Мисля, че вашите министри и този кабинет са доказали, че когато им поставите срокове, те ги изпълняват. Всичко досега, което ни е възложено, сме си го изпълнили.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Вярно е.
МАЛИНА КРУМОВА: В този смисъл аз ще подкрепя въпроса на проф. Денков. Реално погледнато, ако работим в хипотеза, че подготвяме променена наредба и нов нормативен документ, който адекватно да отрази както интересите на чужденците бежанци и търсещи закрила, така и на българската държава, защо това трябва да бъде извършвано в правен вакуум, докато няма наредба? Нека да се мобилизират усилията и в рамките на две седмици да бъде изготвен такъв проект на наредба, пък той дори да предвижда отмяна на настоящата.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следователно вие пледирате за по-кратък срок, да не е до края на април, а да е в средата на април, както разбирам? Това също е вариант.
Заповядайте, госпожо Павлова.


МАРИЯ ПАВЛОВА: Ако мога да перифразирам малко въпроса на проф. Денков – кое налага това да се случи точно днес, в петък, в 18 часа вечерта?


Знам, че е имало работна група, тъй като от представители на Министерството на правосъдието ми дадоха проект за изменение. Аз дойдох тук с нагласата, че ние ще изменяме наредбата.
Затова въпросът ми е – сигурно има някакво обстоятелство, което се е случило и което е хубаво ние да го знаем, все пак, за да вземем едно информирано решение.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Съвсем коректно поставяте въпроса, не мога нищо да кажа срещу тази коректност. Желанието на президента на републиката е това да бъде направено по този начин, по който аз докладвам. Това е. Господин Найденов.


РАДИ НАЙДЕНОВ: Благодаря ви, господин премиер. Като че ли ще се разделим на две страни, които подкрепят и не подкрепят решението, но моите опасения са свързани със следното нещо.


Когато се обсъжда въпросът за бъдещето на Европа, ние получихме определена помощ от Европейския съюз във връзка със защита на външната граница на съюза. В същото време болезнена тема за целия Европейски съюз е как процедираме по-нататък. Тя е една цяла проблемна група от въпроси, но тя рефлектира и върху това готови ли сме да приемем тези хора, как ги интегрираме по-нататък. Въпросът е комплексен.


Моите притеснения са свързани с това, че макар един телевизионен репортаж никога да не може да представи обективно една ситуация, но си спомняме това, което беше дадено за границата между България и Турция непосредствено, когато се подготвяха изборите. Притеснява ме начинът, по който една такава мярка с извънредно заседание на Министерския съвет се взима.


Контра на моите притеснения е това, че се предвижда едномесечен срок, за да се приеме нов регламент, което все пак включва в себе си и момента на развитието.


Но във всеки случай лично аз очаквам да има специален интерес към това извънредно заседание вътре у нас. То ще рефлектира върху служебния кабинет, което се отразява в случая на две институции – служебният кабинет и президентът, който е назначил този кабинет. Отговорността става споделена. Не мога да преценя точно върху кой ще бъдат повечето стрели.


Но ние даваме и знак, че нещо, което е прието, още повече сме в ситуация, в която предстоят и разговори какъв ще бъде бъдещият кабинет, от моите скромни на численост разговори досега с партньори от чужбина притесненията за посоката на развитие на страна ни бяха много силни предвид на това, че една от основните системни партии в българската политическа сцена се ангажира с тези, които са поставящи под въпрос солидарността на България в бъдещото развитие на Европейския съюз. Вероятно всеки в една кампания се стреми да мобилизира повече избиратели. Обаче, ако човек го гледа отстрани и го пречупва през възприемането на други страни и култури, в този момент въпросът е важен кой къде стои, каква солидарност и подкрепа очаква и дори се коментираше това дали в бъдеще ние стоим заедно с групата Вишеградски държави или ще имаме политика, различна от нея.


Убеден съм, че за да се стигне до днешното заседание е имало разговори, анализи, изводи, за да се стигне до тази препоръка. Всички ние сме затруднени обаче да вземем обективно решение в подкрепа на едното или другото, не за да играем про или контра, а за да защитим и тези политически личности, които са ни дали доверие. По-скоро трябва да преценим как това нещо ще рефлектира върху възприемането от нашето общество. Вероятно ще има хора, които ще бъдат удовлетворени, но и ще има хора, които ще го възприемат по друг начин.


И откликът, който ще получи в рамките на Европейския съюз – ние сме част от тази общност. Предстои посещение на президента Туск в началото на следващата седмица. Рационално ли е да дадем знак в тази посока?
Споделям мнение само като външен министър. Притеснен съм и аз за отзвука, който ще има в Европа. Не мога да дам еднозначен отговор в момента, но смятам, че ще бъде подложено на силни коментари.


Трябва наистина да се представят разумни аргументи, за да се получи в този диапазон от един месец, който очаквам, че ще бъде поставен въпросът – добре, след като е след един месец, ще бъде ли служебният кабинет тогава, ще трябва ли следващият кабинет да компенсира дейността на този сега, целенасочено ли се върви към промяна, има ли спешна необходимост от това да се приеме точно днес, в този момент това решение?
В моите компетенции е да коментирам по-скоро хипотетичните реакции от чужбина. Мисля, че при това, което е общата конюнктура, няма да бъдат в наша полза. Длъжен съм да споделя това свое притеснение.
Благодаря ви.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, господин Найденов. Господин Денков.


НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Аз зададох въпрос, така че си запазих възможност да направя изказване.
Вече са ясни и плюсовете и минусите на всяко едно решение. Но това, което не чух, е ясна обективна аргументация защо се налага решението да бъде взето сега и по този начин, както беше казано? Така че, моето предложение би било да се отложи решението, защото аз не чух нито един аргумент да има нужда от такова спешно решение. Това не е отлагане на вземането на важните решения, това е въпрос на житейския опит, че ако нещо не е достатъчно добре обмислено, по-добре да се потърси вариант, в който да се обмисли допълнително, да се изговори каквото има да се изговори, отколкото сега да вземаме решение, след което да се окаже, че то не е било най-доброто.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря. Да считам ли, че вие предлагате да се отложи вземането на такова решение?
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: На базата на това, което чух до сега, това би било моето предложение.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Значи има предложение за отлагане от господин Денков.
Наистина въпросът е деликатен, няма никакво съмнение, и затова е много важно да вземем точното решение, а точно решение не знам дали има.


Все пак е хубаво да се знае, че по всичко това се води стенограма и ще стане публично достояние това, което в момента говорим и решението, което ще вземем, разбира се, накрая.
Госпожо Дашева.


ДАНИЕЛА ДАШЕВА: Извинявайте, спортът е далеч, но не е ли възможно поне до понеделник да се запознаем с това постановление, защото действително не бях подготвена, не зная нито какви промени са настъпили... Някак си да бъдем и ние аргументирани в това, което ще Аз сега пред себе си имам само промените, без да имам точно какво ще променяме.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разбирам, ясно, така е.
Всъщност, подкрепяте това, което министър Денков каза.


ДАНИЕЛА ДАШЕВА: Просто да съм информирана.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре. В такъв случай, с оглед на размисъл правим една пауза, в 18,30 часа подновяваме заседанието.


(Следва почивка от 18.20 часа до 18.35 часа)


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми дами и господа министри, след почивката възобновяваме нашето заседание и продължаваме обсъждането на точката от дневния ред. Кой иска да вземе отношение?
Госпожо Златева, заповядайте!


ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги министри, въз основа на представения от вас доклад с предложение за отмяна на Постановление №208 на Министерския съвет правя и формално предложение за приемане на решение за отмяна на Решение №173 на Министерския съвет от 2017 година за одобряване на изменената рамка на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрена с Решение №263 на Министерския съвет от 2016 година и в пакет работата по новото постановление за сключване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище международна закрила да се разработи и да се измени по-скоро рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, за да има синхрон и между двата документа.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви. Други, колеги!
Господин Донев, заповядайте!


ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Господин министър-председател, уважаеми дами и господа заместник-министър председатели, дами и господа министри и заместник-министри, действително, че ще се получи колизия, ако отменим Постановление №208, с което е приета Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с Решение №173 на Министерския съвет от 28 март тази година, тъй като механизмите по презаселване имат и пряко отношение към механизмите за интеграция.


Затова, според мен, е правилно предложението и самото Решение №173 да бъде отменено, за да се направи по-добър пълен синхрон с разработването на новия нормативен акт, с който ще се въведе механизмът за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.


Още един порок, който бих искал да изтъкна в Постановление №208 и в Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, е това, че в нея липсва координиращо звено, координиращият орган, който да изпълнява и да следи за всеки един етап от интеграцията, от механизма по интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.


Ползвам случая отново да кажа, че и липсата на критерий за интеграция, доколко всеки един от етапите на усвояване на език, на предоставяне на социално подпомагане и социални помощи по включване на пазара на труда с признаване на квалификация, образование и т. н., с последващите действия, които трябва да бъдат предприети по квалификация и преквалификация на чужденците, за да могат пълноценно да се включат на пазара на труда, всички тези моменти трябва да бъдат изчистени и да бъдат ясно и точно разписани в този механизъм и в самото споразумение за интеграция, съответно и да бъдат посочени ясно отговорностите на страните по споразумението; при неизпълнение на едно такова споразумение каква отговорност се носи от чужденеца, каква отговорност имат местните власти.


Така че, действително има доста празноти, които трябва да бъдат разписани, за да може да се получи един документ, с който в най-голяма степен да бъдат защитени правата, да бъдат уредени в най-добра степен и изискванията, които поставя пред нас и Европейската комисия така, че да имаме действащ документ, тъй като, пак казвам, до момента по тази наредба нямаме нито едно сключено споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.


В тази връзка предлагам и срокът, в който да бъде разработен проектът на новия документ, да бъде максимално скъсен – може би до края на следващата седмица работната група да разработи и да представи проект на нов нормативен акт, с който да бъде приета Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви. Министър Узунов!


ПЛАМЕН УЗУНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, подкрепям това, което каза министър Донев.


Аз тази седмица, в понеделник, бях в Брюксел и там страната ни действително бе критикувана за това, че не изпълнява задълженията си по релокация. Мога да ви кажа, че лицата, които трябва да приемем от Италия, ние не сме го направили до този момент. От Гърция сме взели едва 3% от ангажиментите, които имаме. Като страна, на която предстои Председателството на Европейския съюз, това не добра индикация, това не е добър пример и смятам, че ще бъдем критикувани.


Относно наредбата, която разглеждаме в момента. Смятам, че основният й порок е, че нямаме координиращ национален орган, който да обединява усилията на всички институции, тъй като към проблемите, които са засегнати тук, почти всички министерства имат ангажименти и това са: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за бежанците, Министерството на вътрешните работи. Наистина смятам, че тя много сериозно трябва да бъде преработена, така че да може да бъде ефективна за изпълнение на ангажиментите, които имаме към Европейския съюз.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, господин Узунов.
При положение, че се обединим евентуално около това, което предложи министър Гълъб Донев – в кратки срокове да бъде изработена новата наредба, дали министър Денков би си оттеглил предложението за отлагане на днешното решение?


НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Аз бях достатъчно предпазлив, за да не направя предложението, а да кажа, че бих го направил при информацията, която беше налична тогава. Сега има две нови информации, които намирам за важни.


Едната е, липсата на координационен механизъм в наредбата, което очевидно е изключително сериозен проблем, но втората е предложението, за което виждам, че има нагласа – да бъде изготвен нов вариант на наредбата, допълнен, в доста кратки срокове – една седмица ми изглежда достатъчно убедително, за да е ясно, че този ангажимент не е отпаднал, а обратното. Всъщност, всички осъзнаваме колко важна е темата и че тя трябва да бъде реализирана по най-добрия възможен начин.


Така, че от тази гледна точка, аз съм готов да подкрепя такова решение, ако това е реалистично решение.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря ви, смятам че е реалистично, защото има работна група, която вече е подготвила не малко от това, което се иска. Така че, струва ми се, че една седмица ще е достатъчен срок за подобна наредба. Има ли други желаещи да вземат отношение?
Госпожо Дашева, заповядайте!


ДАНИЕЛА ДАШЕВА: Уважаеми господин премиер, колеги, след като изслушах различни аргументи, имам едно предложение. Тъй като тази наредба ще се отнася за млади хора, никъде Министерството на младежта и спорта не е ангажирано, така че в тази работна група, ако е възможно, да има и някакви предложения, свързани с това, тъй като смятам, че младите хора, с които ние по някакъв начин сме ангажирани – тук няма нищо за младите хора, дори и те да бъдат от чужденците, получили закрила. Смятам, че има и такива.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, това е добро предложение. Аз лично го приветствам. Хубаво е човек да поема такива ангажименти и върху собственото си ведомство. Други? Има ли желаещи? Струва ми се, че почваме да стигаме до консенсус. Единствено госпожа Крумова ще каже дали наистина е консенсус.


Да се обединим около следното решение. Отменяне на Наредба за условията и реда за сключване и изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, както и отмяна на Решение №173 за одобряване на изменената рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрена с Решение №263 на Министерския съвет от 2016 година.


Дали можем да се обединим около такова решение и с допълнението, че в едноседмичен срок трябва да бъде подготвена нова наредба – така, както беше изтъкнато, при изработване на критерии за бежанците, казано най-накратко, и координационен механизъм? Госпожо Крумова?


МАЛИНА КРУМОВА: Аз продължавам да имам своите резерви, но въпреки всичко, с оглед необходимостта от постигане на консенсус, все пак ние сме колективен орган, единственото ми предложение е по отношение на §3 – да не е едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението, а да бъде определена конкретна дата. Тъй като в момента текстът на §3 е в едномесечен, това ще стане едноседмичен срок, но от влизане в сила на постановлението, което го отлага във времето. Предложението е да бъде определен срок до конкретна дата.


ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Каква дата предлагате?
МАЛИНА КРУМОВА: Седми април.
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Седми април. До седми април? Добре.
Дали можем да се обединим около това решение с допълнението, което беше направено от госпожа Крумова?
Всички сме съгласни. Благодаря ви, уважаеми колеги. Оказа се, че кабинетът е много висококачествен.
Благодаря ви. Закривам заседанието.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Решетника да не пипа нищо че ще сътвори само бели ! Новогодишните поздрави да чете друго да не прави

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 2. 2 Профил на DJTrump
  DJTrump
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Демек - общините да си внасят безработни.
  Вечно безработни.
  И после да им плаща осигуровките, да им храни природонаселението и да им вдига джамии.
  Евалато бе Меркел.
  Ян Собиески хич немаше да ти се зарадва...

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  ПОДКРЕПЯМ.

  Толкова екстри за нито един от матряла не са осигурявани.

 4. 4 Профил на gorskiq1
  gorskiq1
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Айде,новия президент и той стана преЦЕдент

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3623 Неутрално

  Браво на Президент Радев!

  Това му беше едно от предизборните обещания и го спази!

 7. 7 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 688 Гневно

  Абсолютен позор. Всички аргументирано обясняват, защо не трябва да се отменя акта, преди да бъде подготвен по-добър вариант. После "пауза" от 15 минути и след това "аргументирано" приемат решение в пълно противоречие със собствените им тези.
  И защо? - Защото президентът искал така.
  А самият Герджиков се държи, сякаш не е професор по право, а асистент по масаж на ушите на президента.
  Абсолютен позор.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#6] от "xm...":

  Въпросното лице - о.з.генерал е и марионетка в ръцете на една "елитна ездачка"на черна кобила ,една друга бивша"евродепутатка",Ламбо и разни сили от североизток !
  До кога ли ще бъде така????

 9. 9 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 100 Неутрално

  Доста хибридна провокация

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 10. 10 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 347 Неутрално

  Малина Крумова: "Считам обаче, че отмяната на действаща наредба,
  при това без да може да се види какво реално я замества, освен че създава правен вакуум, е доста притеснително послание по отношение на европейските ни партньори"

  Въх - първо мислим за Брюксел и после евентуално за България. Словакия, Полша и Унгария го предадоха много ясно и отчетливо това послание докато Бочко гледаше страхливо иззад ъгъла и после ни се хвалеше как бил изпросил 20 джипки от Камерън.

 11. 11 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 436 Неутрално

  Браво на Президента Радев.
  Доказва, че е президент на българите, а не на маргиналите и малцинствата.
 12. 12 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 645 Неутрално

  Абсолютен позор. Всички аргументирано обясняват, защо не трябва да се отменя акта, преди да бъде подготвен по-добър вариант. После "пауза" от 15 минути и след това "аргументирано" приемат решение в пълно противоречие със собствените им тези.И защо? - Защото президентът искал така. А самият Герджиков се държи, сякаш не е професор по право, а асистент по масаж на ушите на президента. Абсолютен позор.
  —цитат от коментар 7 на Rhapsody of Fire


  ++++++++++++++++++++++++++++++

 13. 13 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Какво може да принуди един професор по право да направи тази простотия, а останалите единодушно да я подкрепят ???
  Остава по-малко от месец до края на мандата им, от какво ги е страх, та си плюят така на професионалната чест и достоинство ???
  Но не само това - поставят страната в много кофти ситуация, и това е само НАРЕЖДАНЕ от изток !!!
  Ще последват някакви санкции от ЕС - това искат рашките и социтата !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 14. 14 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3623 Весело

  До коментар [#8] от "doroteus":
  Мммм ... освен набор от епитети, с които сте плювнали връз Радев, нещо по същество по темата?
  Щото нали, таквозата, сте тръгнали да ми отговаряте?

  Тема 1. на публикацията - Конкретната позиция на Президента
  Тема 2. на публикацията - Постановлението
  Тема 3. дори - по принцип българската политика с имигрантите.

  Нейсе! Поне сте олабили жилата ...

 15. 15 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Браво и от мен на президента! Точно така се прави - ясно и категорично срещу всякакви пришълци! Имаме толкова много проблеми да решаваме в самата ни държава и общество, само разни навлеци ни липсват - на които и без това няма какво особено да им предложим и на които мястото им не е тук, а в родните им страни. Да си ги оправят те, а да не очакват чудеса, защото те не стават току-така. Първо трябва здраво да се потрудят, както правят всички народи по света.

 16. 16 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#7] от "Rhapsody of Fire":

  Позор са соросоидните ви вопли! Това е едно споразумение, одобрено под масата от кабинета "Борисов 2", без знанието и одобрението на българския народ. Споразумение, което е в тотален противовес с националната ни сигурност, позволяващо на икономически имигранти да се заселват на територията на страната под диктата на Брюксел. Вижте какво се случи в Унгария след налагането на подобен диктат! Орбан насрочи референдум. Така постъпват истинските държавници и родолюбци, а не националните предатели, чиято единствена грижа е реакцията на Брюксел заради топлите им места! Така, че браво на президента Радев, че следва това, което обеща,.. да се ръководи единствено и само от интересите на България.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 17. 17 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
  CINZANO - оправете си сайта!
  Рейтинг: 1327 Любопитно

  И каква беше идеята да четем тази дълга и досадна стенограма, след като в петък ще има нова Наредба? Освен да се плюе по льотчика, друг смисъл не виждам...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 18. 18 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 3118 Неутрално

  Това не беше ли желание по-скоро на Илиана Йотова и БСП, и може би не толкова на Радев ?

 19. 19 Профил на ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
  ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
  Рейтинг: 656 Гневно

  Пълзящ рашизъм. Така тихомълком пробваме едно или друго дали ще мине, и понеже бежанците по дифолт са безправни, да почнем от тях. Утре ще са примерно децата от домовете, и така докато се усетим, ще маршируват ей от тези ...

  http://cs617819.vk.me/v617819013/1b5f3/64I4espSAE0.jpg

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на maane
  maane
  Рейтинг: 294 Неутрално

  така, така, а после имало Европа на две скорости! Ще има и пета глуха! Или си с Европа или си е...ай лелята, стрината и тичай путен да ти го... ама ще е ноо на сухо и ще боцка в очичките.

 23. 23 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  От матряла на става ясно циганетата само 1 седмица ли ше седят гладни, или изобщо?

 24. 24 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3215 Неутрално

  Резидента Радев иска да ни отдалечи от ЕС , а Герджиков е безгръбначен.Така искал Радев! Ами ако ти поиска нещо друго?

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  След като отменяш документ, предложи веднага нов, за да не създаваш вакуум и излишно напрежение в обществото

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3606 Неутрално

  Очевидно Радев няма да може да се еманципира и ще си остане под чехъл!
  Колкото и да им се ще на червените Радев ще се окаже много по-слабохарактерен от Плевнелиев, който излизаше пред публика и смело изказваше своите немерения и съображения.
  Този ще действа подмолно. подло и прикрито.
  Като всички червени де!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3623 Весело

  До коментар [#18] от "Наблюдател":
  Това не беше ли желание по-скоро на Илиана Йотова и БСП, и може би не толкова на Радев ?

  М'чи ... да видими ...
  Това вече избраният Президент Радев го повтори на пресконференцията след изборите. Лично. И без Нинова да му бие чембери, както на един друг прясноизбран президент. Сам си го повтори като едно от първите обещания от кампанията, което ще изпълни ... Кампанията, за която гласуваха над 2,5 милиона българи.
  Това беше становището и за Решението на Парламента, което после Постановлението торпилира.
  Това е становището ... викате на БСП ... ми за това гласуваха съвсем прясно 1 милион души. Прибавете и гласовете за Патриотите, които са също за това, и те ви го пак потвърдено мнозинството по темата.
  Да не говорим, че мат'рялът масово е на същия акъл, макар иначе да гласува за други партии ...

  Та давайте друго, дет' да издържа поне малце от малце критика ...
  Като ще правите пропаганда - правете я като хората!

 29. 29 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 980 Неутрално

  До коментар [#25] от "rumata":

  Нали не бъркате русофоб с путинофоб, защото това са две съвсем различни неща. Аз например съм русофил, но не мога да понасям Путя и особено българските му подлоги.
  И да - Радев се очертава по-скоро като путински резидент, а не Български президент. Наистина жалко.

  "Да, България"
 30. 30 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  [quote#25:"rumata"][/quote]
  Готин, ти чел ли си го това постановление, та плямпаш такива "национални" приказки за интересите на България ???

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 31. 31 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 436 Неутрално

  След като отменяш документ, предложи веднага нов, за да не създаваш вакуум и излишно напрежение в обществото
  —цитат от коментар 26 на neut


  И за какъв чеп ти е нов документ?
  Защо трябва да се интегрират "бежанците"?
  Да си седят в лагери от затворен тип и когато свърши войната - шут в гъза и обратно от където са. Ако не са доволни да напускат България и да не се връщат повече - тук не ги искаме.

  А тези от Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Иран и т.н. трябва изобщо да не получават хуманитарен или бежански статус, а директна депортация.

 32. 32 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1447 Весело

  До коментар [#6] от "xm...":Въпросното лице - о.з.генерал е и марионетка в ръцете на една "елитна ездачка"на черна кобила
  —цитат от коментар 8 на doroteus


  Това я провали нея, черното е прокоба за лошо. Да беше бял кон гола до кръста /като Путин/ или поне червена кобилата/, а то черно. :)

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 33. 33 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Аз не проумявам, каква е тази автоматична здравна осигуровка за араби и африканци, плюс автоматична осигуровка за безработица, като у нас, цял живот да плащаш осигуровки и да доплащаш в болници, ако ти се случи нещо и три месеца не успееш да платиш - губиш права. Т.е. на матряла правата могат да се изгубят всеки момент, а на всеки влязъл просто защото не му харесва африканската кочина, правата са му гарантирани по наредбата, щото на други европейци, в други европейски държави били гарантирани. Това е расистко. Смятам, че няма значение цветът на кожата и религията - всички трябва да имат еднакви права. Щом за местните данъкоплатци няма - значи и за мигранти няма. Това вече би било равни права.

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3606 Неутрално

  До коментар [#14] от "xm...":
  До коментар [#28] от "xm...":

  № 13 ти е отговорил кокретно и точно!
  Хайде стига си ривал!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Губене не време е това. То ако интеграцията ставаше с постановления и решения, Европа щеше да бъде мирен рай.

 37. 37 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  Тази наредба ще се окаже и голям препъни камък за съставянето на правителство с така наречените Патриоти.

 38. 38 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 536 Неутрално

  България НЕ ИСКА т.нар.мигранти! Да си ги взима Меркел и да ги "интегрира".
  Когато събитията от Белене, Елин Пелин и т.н. се пренесат на по-общо, национално ниво срещу т.нар. бежанци, ББ може би ще се усети, че алчността и преклонението пред брюкселския "либерален" диктат не са довели до нищо добро.

 39. 39 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 860 Весело

  И каква беше идеята да четем тази дълга и досадна стенограма, след като в петък ще има нова Наредба? Освен да се плюе по льотчика, друг смисъл не виждам...
  —цитат от коментар 17 на CINZANO


  -Дъл ще има публикация на стенограмата от приемането на новата наредба, се не знае. А дотогава форумО ще има 5-6 дни на разположение, за да оплюва Президентът, за което на форумО все не стига времето- преди и след избирането му.

 40. 40 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Аман от тоя "президент". Той вече е в тотална изолация, но докато не започне процедура по импийчмънт и фондовете ще спрат. и наказателни процедури ще се задействат, и държавата ще бъде съсипана. Бива, бива, олигофрен, но чак пък до такава степен....!?
  —цитат от коментар 20 на xefgo


  -Президент Радев е в ,,тотална изолация'' само от ,,умниците в този т.н. форум.

 41. 41 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Губене не време е това. То ако интеграцията ставаше с постановления и решения, Европа щеше да бъде мирен рай.
  —цитат от коментар 36 на von_seeckt


  -Проблемът не е в наличието на постановление и наредба, приета от правителството на ГЕРБ-Борисов 2, а в липсата на адекватни решения в тях. Според отменената наредба ,,Местната власт трябваше да е длъжна да осигури на чужденците жилище, обучение по български език и работа или да им плаща социални и здрави осигуровки, ако не могат да си намерят препитание.''
  И как щеше да става това, при наличието на толкова голяма безработица в България и недостиг на жилища за нуждаещи се български граждани! Старата/отменената/ наредба бе приета от праивителството на ГЕРБ, под натиск а на ЕНП и затова те /ЕНП/ сега пискат, анма нямаше да осигуряват ресурси за спазване на старите изисквания.

 42. 42 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6140 Неутрално

  Министерски съвет като кукла на конци без собствено мнение, реагиращ на външни въздействия, било президент, било, популисти, било Русия или финансовата тояга на ЕС.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 43. 43 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 466 Неутрално

  След като отменяш документ, предложи веднага нов, за да не създаваш вакуум и излишно напрежение в обществото
  —цитат от коментар 26 на neut

  А ако самия документ е погрешно формулиран, изпълнен с неясноти, трябва ли да го търпиш, докато не измислиш по-адекватен?
  Относно напрежението: Кое създава повече напрежение в обществото ни - недомисления документ или отмяната му?

 44. 44 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#25] от "rumata":

  Невежеството си сам го потвърждаваш за пореден път. Ти не разбираш аз за какво писах в първия си коментар, затова не мога да намеря общ език с теб, за да ти обяснявам. Просто понятийна и ценностна дисфункции.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 45. 45 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#43] от "StanDim":

  Фактът, че изобщо се говори за заселване на българските земи с пришълци.

 46. 46 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Дано стане премиер някой ден президента Радев.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 47. 47 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 711 Неутрално

  До коментар [#29] от "errata":

  Повярвайте ми, за едно "браво" и няколко милиона от ЕС , не си заслужава да пълним България с бежанци....

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 48. 48 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 711 Неутрално

  До коментар [#24] от "hodounski":

  И как точно отказа да приемаме бежанци ни отдалечава от ЕС , и как точно ни сближава с Путин?Признавам си не мога да направя връзка.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8580 Неутрално

  Аз не разбрах как така преди почивката говореха едно, а след това приеха друго. Някой им напълни главите през това време.

 50. 50 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#8] от "doroteus":

  Нещо много несъгласни виждам!
  Явно в Дневник отдавна са налазили пронинови,-ламбови и други тролчета с подобна "насоченост"!
  въобще не ми пука,но това е моята СОЦИОЛОГИЯ !
  Така ДАЛЕЧ НЯМА ДА СТИГНЕМ !

 51. 51 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 785 Неутрално

  "Съвсем коректно поставяте въпроса, не мога нищо да кажа срещу тази коректност.
  Желанието на президента на републиката е това да бъде направено по този начин, по който аз докладвам. Това е."
  Всички коментари са излишни.

 52. 52 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1446 Неутрално

  Тази наредба бе приета по същия начин по който бе и отменена - тайно и без никакво обществено обсъждане. Осъществяването и изцяло е прехвърлено в тежест на общините. Така както е написана, изглежда че общините изцяло ще трябва да поемат издръжката на бежанците, получили статут. Изобщо не става дума, че ще получат пари от ЕС, или от държавата.

 53. 53 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2948 Неутрално

  До коментар [#33] от "lalleen":

  Най-точният коментар - как да се стимулира нормалният български гражданин - работещ, плащащ данъци, изграждащ и поддържащ държавата, като такива дето с нищо не са допринесли за въпросната държава имат повече права, привилегии и придобивки от нормалния гражданин. После се реве от сива икономика, скатаване на данъци и т.н. - докато престъпници и пришълци имат по-голям стимул - права, привилегии, придобивки (в т.ч. финансови), от тези, на чиито плещи държавата лежи - не чакай развитие за България, а само копаене на дъното.

  Утре ако се влоши положението с пришълците у нас - ЕС ще ни затвори границата, че да не се влоши и при тях. Може и да не ми е удачен примера - но преди над 6 века така Европа подцени Османската инвазия (пришълци от Азия), и изостави България, като след падането под робство я изолира 5 века - и ако не беше интереса на Русия за достъп до топло море (Черно Море), още щяхме да сме си роби (то не че и Русия не поиска да ни пороби веднага след освобождението, но чак Чърчил след ВСВ позволи това, за да задържи Кипър в английско владение - т.е. Европа веднъж ни е продала и то на комунистите - затова не трябва нашите политици за едното конграчюлейшън да продават народа).

  Бедни сме, топим се, територии се обезлдяват - това създава илюзията че нещата са по-добре - защото един наследява двама родители, а понякога и други роднини без деца - и понеже концентрацията на капитали става в големите градове, най-вече в столицата - изглежда всичко е наред - но и при човешкото тяло е така - като изгубиш някой крайник ти трябва по-малко кръв, кислород, енергия - изглежда ти че имаш повече сила, а реалността е че си сакат.

 54. 54 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Пълзящ рашизъм. Така тихомълком пробваме едно или друго дали ще мине, и понеже бежанците по дифолт са безправни, да почнем от тях. Утре ще са примерно децата от домовете, и така докато се усетим, ще маршируват ей от тези ...http://cs617819.vk.me/v617819013/1b5f3/64I4espSAE0.jpg
  —цитат от коментар 19 на Maynard


  Къде видя,че тарикатите са "безправни"?
  "Чужденците, които са с представено убежище или международна закрила след като получат такъв статут, те вече имат всички права, каквито имат и българските граждани, с изключение на някои, които са изброени в съответните закони."
  Щели да имат същите права като нас,ама без задълженията!Дето плащаме данъци и крепим тая държава!Ама никак не си познал(а)!
  "Клетият" икономически мигрант е станал такъв,защото е тъп,мързелив и е*лив.
  Опоскаха си държавите,сега мигрират насам за същото.
  Щом се налага да държим в България 50 и нито една чалма повече от тая измет,ще ги държим.
  Но като гости на издръжка на ЕС.
  В секундата,в която спрат да се избиват в катуна им,надяваме им хиджабчетата и на самолетчето.
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 56. 56 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  Браво на Радев. Дано да се сработят с Бойко. Нинова да я отсвирят.

 57. 57 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  "Така както е написана, изглежда че общините изцяло ще трябва да поемат издръжката на бежанците, получили статут. "


  До коментар [#52] от "voyko":

  Такава е Европейската Повеля. През 2016 общината в Хамбург е похарчила 897 млн евро за бежанци : https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163317814/Fluechtlinge-kosten-Hamburg-mehr-als-Kinderbetreuung.html
  При 51500 броя се падат по 17.400 евро на клет бежанец. Значи ако продължат да им плащат издръжката, но успеят да ги пратят в Задунайская, дето вече щяла да бъде 6.000 евро , хем си отварят място, хем си спестяват по 11.000 евро на калпак.

 58. 58 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1610 Гневно

  Значи Радев нареждаи марионетката Герджиков изпълнява! Без да мислят и двамата за последствията! Нямам думи!!!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 59. 59 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Браво! Това беше анти- българска наредба, за да прибере парите ББ, а интеграцията на башибозука да прави редовият българин. Да си ги взема в Банкя и там да интегира ислямските нашественици. Ние не ги искаме.

 60. 60 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#10] от "lustmord":

  Отвратителни продажници! За 30 сребърника иска да напълнята страната с башизбозук. Че не ни стига хоум мейд...

 61. 61 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#54] от "fresia":

  Не можем ги изгони- те са като рака. Ще взривява, ще остави разруха, заплашва, но няма да напусне. От клоаките, от които са изпълзели, тук им се вижда рай. Просто не трябва да припарват тук, а ако налазят- трябва в затворени лагери.

 62. 62 Профил на samsara7857
  samsara7857
  Рейтинг: 237 Гневно

  До коментар [#58] от "Cassi":

  Какви последствия бе мила?Дай личен пример и интегрирай няколко бежанеца у вас!Българина едва свързва двата края колко народ измря тая зима от студ и глад ами колко не могат да отидат на лекар щото нямат пари да си платят вноските,ти наясно ли си че на моя приятелка с 15 години плащани нон-стоп здравни осигуровки и откриха тумор на мозъка преди 2 седмици и искат 900 лева за екипа който ще я оперира и още 2000 лева за консумативи и лекарства, а ние храним нашественици че и с по -големи привилегии от нас ,някой питай ли ни е за това, първо трябва референдум преди да се вземат такива решения, Меркел не може да командва Европа затова ЮК си би камшика.Постановлението беше прието тихо,тихо от Бай Хой август месец без парламента който беше бъв ваканция, да си ги взима в Банкя на чист въздух при магнолиите и овчарките.Огромно БРАВО на Президента Радев за смелостта и за постъпката!

 63. 63 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Имаме абсолютно неадекватен президент, който смята, че командва не държава, а рота.

 64. 64 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 908 Неутрално

  Защо Радев не изчака да започне работа новото правителство и новият парламент, а бърза да им нарежда да правят такива промени? Той сам ли реши това, или под диктата на Нинова? Откъде накъде ще заповядва да се смени тази наредба с нова, като в момента няма работещ парламент. И в края на краищата откъде е сигурен, че новото НС няма да върне старата наредба. Толкова зле започва всичко след изборите, че не варвам тази конфигурция да издържи. Прекомерните мераци на Симеонов за власт ще съсипят новата коалиция още в зародиш. Изобщо надежда всяка оставете.

 65. 65 Профил на samsara7857
  samsara7857
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#60] от "bee":

  100 % е имало обещани пари за крадене под формата на еврофондове за Вожда плюс натиск от ЕНП,ЕК,Юнкер и Меркел!

 66. 66 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#65] от "samsara7857":
  И Унгария я натискати заплашват от " демократичния" Брюксел и Унгария си е все още цяла и в ЕС. Лакомите продажници от предишното правителство ни продадоха, за да си приберат паричките. Тихомълком, да не ги усетим, защото знаят реакцията на народа и че едва дишаме черноислямсдкия башибозук. Как един път не случихме на държавници, милеещи за,тази страна?! Все евтини продажници..😤

 67. 67 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  Хаха, дреме им на герберчетата за интеграцията на бежанците, всичкото е защото президентчето им го е набило на сватбата с путреотите и сега беснеят.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 68. 68 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1890 Неутрално

  До коментар [#61] от "bee":

  Така е. Вече имаме безброй примери за това как точно се интегрират пришълците.
  Миналата година приех постановлението по "тъмни доби", без никакво обществено обсъждане и най-важното самото постановление визи във въздуха. Изобщо не коментирам моралната страна на въпроса и затова как с него местното население се поставя в дискриминационно положение. Сега е време да се сторнира грешката.

  Panta rhei....
 69. 69 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 651 Весело

  Генерал Деси с усмивка управлява родината!
  Цялата рода сега нея гледа и и се радва!

 70. 70 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  Европа на различни скорости. Дори Станишев го каза - ако много тропаш по масата може да паднеш под масата.
  Можем да вървим срещу ЕС и да се лишим от парите на ЕС. Нищо лично, просто бизнес.
  За мен и моите близки е все едно, защото ние се храним от труда си. Не чакаме на парите от ЕС, защото можем да работим и в ЕС и в САЩ.
  Да му мислят тези български граждани дето чакат някой да ги храни. Същите дори искат да отидат в ЕС и там също да ги хранят. Тези българи са в шах. Нямат полезен ход.

  подпис
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK