Управленската програма на ГЕРБ и "Обединени патриоти" (2017- 2021)

Управленската програма на ГЕРБ и "Обединени патриоти" (2017- 2021)

© Пресцентър на ГЕРБ"Дневник" публикува пълната управленска програма на ГЕРБ и "Обединените патриоти", която беше разписана днес в символичните 21 страници. Според съпредседателя на Патриотите Валери Симеонов това е символ, че двете партии се обединяват около общото си решение да управляват страната до 2021 г.


ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2017- 2021)


I. Външна политика


Външната политика на България ще се ръководи от принципа на прагматично следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни. Ще продължим неотклонно по пътя на евро-атлантическата интеграция. Българската държава ще се стреми да защитава ефективно правата и да отстоява законните интереси на българите зад граница.
1. Очакваме реформите в ЕС да се основават на принципите и ценностите на европейската солидарност и равноправие при взаимно зачитане на интересите и доверието между държавите членки (ДЧ). Перспективите за фрагментация на ЕС след референдума във Великобритания изглеждат все по-реални. Съществуването на различни нива на интеграция на страните-членки в ЕС е източник на нестабилност. Ние се обявяваме за запазване на единството на ЕС и приветстваме бъдещо задълбочаване на интеграцията между ДЧ.


2. Присъединяване на България към Шенген. При използването на целия инструментариум на шенгенското законодателство, България би могла значително да допринесе за превенция на нарушаването на границите на ЕС.


3. Значението на евроатлантическата интеграция расте на фона на засиленото влияние на трети страни в региона на Черно море и Балканите. Сътрудничеството между НАТО и ЕС трябва да се задълбочи по необходимост при подобни обстоятелства.


4. Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г. Едно успешно наше председателство на ЕС ще допринесе за утвърждаване на позициите на България в общността. Координацията с Естония и Австрия по програмата и приоритетите в рамките на триото председателстващо в периода юли 2017 г. - декември 2018 г. ще доведе до поставянето на цели, повишаващи сигурността, икономическата активност, защитата на правата на потребителите и защита на интересите на българските общности зад граница.


5. Устойчиво решение на проблема с миграцията може да бъде намерено единствено със съвместните усилия на всички засегнати или изложени на риск страни. Приоритет на ЕС трябва да бъде спирането на притока от мигранти на турските граници – сухопътни и морски.


6. Споделяме необходимостта от една по - радикална реформа на Дъблинския регламент, така че тежестта при обработване на молбите за международна закрила да не се поема само от държавите на предна линия.


II. Регионална политика


1. Безопасна и модерна пътна инфраструктура


1.1 Въвеждане на по-справедлив модел на плащане за преминаване по републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и други МПС.


1.2 Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура като част от трансевропейската транспортна мрежа. Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизацията на пътната мрежа.


2. Завършване на реформата във ВиК сектора с цел подобряване на услугите за гражданите и бизнеса.


3. Развитие на регионите. Силна държавна политика за слабо развитите региони.
Целим съчетаване на финансови и икономически инструменти, извеждайки като приоритет балансирано регионално развитие и намаляване на регионалните различия.


4. Жилищна политика
4.1 По-нататъшно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и увеличаване на финансовия ресурс по тази програма чрез нарастващ процент на самоучастие на гражданите.


4.2 Разширяване на програмата чрез обхващане на тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.


III. Социална политика


Нужно е на социалната политика да се гледа като на комплекс от политики, които насърчават и правят възможно социалното включване и личната реализация на хората. Разбираме социалната политика като политика на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата.
1. Увеличаването на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда. Чрез системно провеждане на политики за модернизация на страната и ускоряване на растежа ще работим за БВП от 120 млрд. лв. в рамките на мандата. При изпълнение на мерките от тази програма, гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв.


Работещите хора ще имат полза от по-гъвкави възможности за заетост и допълнителна квалификация. Като улесним активните и предприемчивите с мерки за по-добро съвместяване на кариерата със семейния живот, ще подкрепим както растежа на икономиката, така и борбата с демографските проблеми на страната.


Социалните помощи ще се обвържат със заетост – всички в трудоспособна възраст, които получават помощи трябва да се включат в заетост.


2. Грижата за децата трябва да обхваща всички деца, а не само тези в риск. Изработването на Закон за детето и семейството ще гарантира правата на всички деца. Посещението не само на училище, но и на детска градина, трябва да бъде обвързано с изплащането на социални помощи. Чрез промени в Семейния кодекс ще разширим подкрепата на кандидат-осиновителите, осиновителите и децата - преди, по време на и след осиновяването.


3. Стабилната пенсионна система, която гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план, може да съчетава балансирано повишаване на пенсиите от една страна, с намаляване на дефицита в системата - от друга.


Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 180 лв. от 1 юли 2017г.;


Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 200 лв. от 1 октомври 2017г.;


Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010г. със средния осигурителен доход за 2009г. със средствата спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии.


Полагане на усилия в посока сближаване на минималната пенсия с прага на бедността.


4. Подсилване на системата за Експертизата на работоспособността чрез прехвърлянето й в НОИ като инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система.


5. По-тясно обвързване на социалните помощи с полагането на обществено полезен труд, отговорното родителство и редовното посещаване от децата на детските градини и училищата.
6. Приемане на система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции.


IV. Обществен ред и сигурност


1. Миграционна политика – осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Повишаване на капацитета на охрана на границата.


2. Ефективно противодействие на тероризъм, организирана престъпност и корупция. Изработване на ефикасни програми за превенция на радикализацията и екстремизма.


3. Полицейско присъствие във всяко населено място. Териториално преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малките и средно големите населени места. Приемане на нов закон за частната охранителна дейност, който да подобри взаимодействието между полицейските и частни структури за противодействие на конвенционачната престъпност.


4. Приемане на закон за доброволчеството, който следва да регламентира отношенията между доброволците и органите на централна и местна власт при преодоляването на последствията от бедствия, аварии и опазване на общественият ред.


5. Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани в ОДМВР и във всички РУП с цел бързо обслужване на гражданите, предоставяне на електронни услуги и издаване на всички служебни документи.


V. Финанси


1. Стабилната финансова система е основна предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда.


1.1 Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. До тогава Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен.


1.2 Запазване на данъчните ставки на преките данъци и недопускане на допълнителни данъчни облекчения.


1.3 Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени.


1.4 Предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.


1.5 Стремеж към балансиран бюджет, чрез намаляване на дефицита от 2017 г. в съответствие с тригодишната бюджетна прогноза през всяка следваща година с цел достигане на балансиран бюджет през 2020г.
2. Устойчивото нарастване на доходите е основен приоритет на нашето управление и то може да стане за сметка на ръста на икономиката.


VI. Управление на средствата от Европейския съюз


1. Унифициране на системите за управление на оперативните програми съфинансирани от ЕС с оглед на пълна електронизация и подчиняване на едни и същи правила.


2. Продължаване процеса на опростяване на документацията по кандидатстване и отчитане на проекти.
3. Увеличаване на капацитета за управление на финансовите инструменти на оперативните програми.


4. Подготовка за адекватно участие в преговорите за бъдещето на кохезионната политика и за бюджета на ЕС след 2020 година, вкл. използване на председателството на ЕС през 2018 г.


5. Улесняване на достъпа до информация и финансиране по ОП и ПРСР за малкия бизнес и дребните селскостопански производители.


VII. Отбрана


1. Българската армия е надежден гарант за сигурността на страната.


1.1. Гарантиране на националния суверенитет и независимост, както и защита на териториалната цялост на страната.


1.2 България е активен и надежден член на НАТО и ЕС. Активно и последователно ще участваме в изготвянето и изпълнението на новата политика на ЕС за европейска отбрана.


1.3 Увеличаване на разходите за отбрана и достигане на ниво от 2% от БВП в края на предстоящия управленски мандат.


1.4. Преглед на организацията и дислокацията на ВС с оглед на ефективното изпълнение на трите мисии: "Отбрана", "Подкрепа на международния мир и сигурност", "Принос към националната сигурност в мирно време", включително и с оглед на охраната на границата.


1.5. Попълване на резерва на въоръжените сили и подобряване на мобилизационните способности на страната.


2. Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на българската армия.


3. Изграждане на силна армия чрез ускорено развитие на въоръжените сили.
Разширяване на участието на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването, включително и с използване на средства от Европейския план за отбрана.


4. Разширяване на участието на Въоръжените сили за по-ефективна защита на населението при бедствия и аварии, както и при опазването на границата и противодействието на тероризма в съответствие с промените в ЗОВС на РБ и новия Закон за противодействие на тероризма.


5. Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за доброволна военна служба.


VIII. Правосъдие


1. Продължаване на съдебната реформа за гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт.
2. Продължаване на борбата с корупцията на всички нива. Приемане на нов Антикорупционен закон, който ще обедини фрагментираното законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.


3. Приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, премахване на формализма в наказателния процес, както и на безкрайното връщане на делата в досъдебна фаза с цел избягване на наказателната отговорност. Създаване на нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта, преминаване на тези дела в специализирания съд и прокуратура.


4. Приемането на нова наказателна политика и приемане на нов Наказателен кодекс. Промяна на определението за маловажен случай с оглед на противодействие на конвеционалната престъпност.


5. Въвеждане на електронно правосъдие до края на 2018 г. като една от най-силните антикорупционни мерки, свързани със съдебната система.


6. Въвеждане на тримесечни доклади на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС пред Народното събрание в това число и за политиката за борба с корупцията, за организираната и битовата престъпност и по други въпроси от висок обществен интерес.


7. Промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в Административно-процесуалния кодекс. Ще продължим работата по изменения на процесуалните закони за постигане на адекватно и ефективно съдопроизводство, за по-добро управление на натовареността на съдилищата, включително за подобряване и опростяване на процедури и преодоляване на несъответствия в тях.


8. Поемаме ангажимент до края на 2018 г. да бъдат изпълнени 17-те препоръки от 10-годишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Целта е да бъдат постигнати необратими резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност; за независимост на съдебната власт.


IX. Образование и наука


1. Издигане на образованието в стратегически национален приоритет. Провеждане на решителна политика насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование със силата на всички държавни институции и инструменти. Родолюбието в образователната система трябва да бъде основа за възпитание и извисяване на българския дух, средство за формиране на чувство за солидарност в обществото и привързаност към родината.


1.1. Увеличаване на инвестициите в образованието и гарантиран ежегоден ръст на бюджета за образование. Промяна в системата на делегираните бюджети от 2018 г.,като финансирането няма да зависи само от броя на децата, а и от качеството на образователният процес.


1.2. Водещата ни задача е да имаме мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация. Удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата. Мерки за гарантиране на неприкосновеността на учителя.


1.3 Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система.


1.4. Подкрепа за българските училища в чужбина като крепител на българската национална идентичност.


1.5. Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа. Кариерно ориентиране на учениците чрез стабилни партньорства с родителите, висшите училища и бизнеса.


1.6 Повишаване на уменията в областта на предприемачеството, информационните технологии и активната гражданска позиция.


1.7 Повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия.


1.8 Нова законодателна уредба в сферата на висшето образование с цел повишаване на неговото качество и ориентирането му към практическите нужди на пазара на труда. Реформиране на НАОА и системата за оценяване и акредитация. Усъвършенстване на рейтинговата система.


2. Ежегоден ръст на средствата за наука с цел укрепване и модернизиране на научните организации в страната за конкурентоспособни научни изследвания. Прозрачно и справедливо финансиране на научните изследвания съобразно националните приоритети.


Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за ускорено внедряване в икономиката на създадените от научните изследвания резултати, изобретения и патенти.


X. Здравеопазване


Подобряване на здравето на нацията е стратегическа цел.


1. Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания. Ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи на всички български граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания. По този начин ще бъдат наблюдавани и лекувани по-голямата част от хроничните заболявания преди навлизането им в стадий нуждаещ се от болнична помощ.
Въвеждане на интегриран подход за намаляване употреба на наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите подрастващи.


2. Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система. Стабилизиране на здравноосигурителния модел. Започване на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.


3. Създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид.


4. Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ. Кадрово и ресурсно обезпечаване в Спешната медицинска помощ чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, както и на заплащането, на условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите. Подобряване достъпа и качеството на специализираната, болничната и доболничната медицинска помощ. Осигуряване на медицинска помощ в малките населени места.


XI. Култура


1. Приемане на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.


2. Приоритетно финансиране на дейности по опазване на културното наследство - археологически проучвания, социализация и представяне на движимо и недвижимо археологическото наследство.


3. Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната.


4. Достигане до максимално финансиране на българското кино от държавата съгласно Закона за филмовата индустрия.


5. Реално изпълнение на предвиденото в Закона за хазарта отчисление от 10% за Националния фонд "Култура".


6. Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др.


7. Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС.


XII. Околна среда


1. Модернизация и обновление за здравословна околна среда. Изпълнение на инфраструктурни мерки за управление на риска от наводнения. Национална програма в областта на водите, насочена към осигуряване на чиста питейна вода и пречиствателни съоръжения в по-малките населени места.


2. Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. Разработване на национална програма за качеството на атмосферния въздух.


3. Опазване и оползотворяване на природните ресурси за развитие и растеж. Реализация на широкообхватни мерки за опазване и устойчиво използване на ресурсите в сектори "Води", "Отпадъци", "Природа и биоразнообразие", балансирайки природозащитните функции и функциите на катализатор на екологосъобразен икономически растеж - мерки за запазване и възстановяване на екосистемите и услугите, които се предоставят, в полза на местното икономическо развитие. Създаване на ефективна платформа за взаимодействие между държавата и научните среди за изпълнение на държавните природозащитни политики.


4. Въвеждане на мерки за оптимизиране на превантивната дейност, в посока опростяване на процедурите на инвестиционния процес (ОВОС), премахване на излишни процедури и съвместяване на изискванията, където е приложимо; подобряване на интегрирането на аварийната безопасност в управлението на тежката индустрия.


5. Развитие на националната система за мониторинг на околната среда.


XIII. Земеделие, храни, рибарство и гори


1. Устойчиво земеделие. Реформа в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношение към земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност. Хидромелиорации – развитие на ефективно поливно земеделие, ръководено от сдруженията да напояване.


1.1. Довършване на изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова система за борба с градушките, покриваща цялата територия на страната.


1.2. Приемане на Закон за браншовите организации.


2. Конкурентноспособно и пазарноориентирано земеделие. Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара.


2.1. Запазване и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа.


2.2. Максимално усвояване на европейските мерки за подкрепа.


2.3. Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането на селското стопанство.


3. Продължаване на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие. Прилагане на обвързано с производството подпомагане. Предоставянето на обвързана подкрепа ще се основава на критерии за по-високо качество, продуктивност и конкурентоспособност на животновъдното производство;


Засилване на контрола за спазване на изискванията за производство на биологична продукция и популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве.


4. Полагане на грижи за здравеопазване на животните и превенция. Въвеждане на нови изисквания към средствата за идентификацията на животните и пчелните семейства.


5. Разширяване на системата за събиране и обезвреждане на странични животински продукти в България.


6. Приемане и прилагане на нов Закон за храните. Прилагане на политики за защита на българските производители в областта на храните. Увеличаването на дела на произведените в България храни, предлагани в търговската мрежа, стимулирането на добрите и ограничаване на нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни.


7. Усъвършенстване на превенцията и контрола за опазване на горите. Редуциране на ползването на дървесина от зрелите гори, за сметка на отглеждане на младите гори с цел задоволяване на потребностите на националния пазар. Устойчиво поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси на страната.


XIV. Транспорт


1. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура.


1.1 ЖП инфраструктурата – модерна, екологична, достъпна
Закупуване на нови влакове;
Изграждане на жп линията София – Септември;
Изграждане на жп участък София – Волуяк, част от жп възел София;
Модернизация на жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2;
Модернизация на жп линията Драгоман – София;
Модернизация на жп възел Пловдив;
Възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе – Варна.


1.2 Пътната инфраструктура – безопасна и модерна пътна инфраструктура.


1.2.1 Въвеждане на по-справедлив модел за плащане на пътищата – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили.


1.2.2 Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизация на пътната мрежа:
Ускорено доизграждане на АМ "Хемус";


Доизграждане на АМ "Струма" (Благоевград – Сандански);
Изграждане на АМ "Калотина – София";


Тунел под връх Шипка;
скоростен път Русе– В. Търново;
скоростен път Видин – София;
доизграждане на Южната дъга на Софийския околовръстен път;
Бургас – Слънчев бряг, обход Пловдив.


1.3. Създаване на условия за развитие на морския и речен транспорт.


1.4. Разширение на метрото в София. Подготовка за изграждане (проектиране) на интермодален терминал в гр. Варна и в гр. Видин.


2. Привличане на инвестиции и професионално управление на транспортната инфраструктура и съоръжения.


3. Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор, въвеждане на интелигентни транспортни системи.


4. Подобряване на качеството на услугите в железопътния сектор, дългосрочна стратегия за българските железници.


XV. Икономика


Пред икономиката стоят два основни проблема, решаването на които би довело до устойчив икономически растеж - административната тежест пред бизнеса и липсата на развит капиталов пазар.


1. Премахване на административната тежест за бизнеса. Приемането на специален Закон за премахване на административната тежест с въвеждане на принципа на "мълчаливото съгласие" и принципа на "една информация в една администрация".


Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Спазване на десетте ръководни принципа на "Акта за малкия и среден бизнес за Европа". Създаването на пътна карта на документооборота за всеки бизнес.


2. Подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на общините на военни терени с отпаднала необходимост.


3. Подкрепа на изпълнителната и законодателната власт за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.


4. Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол.


XVI. Енергетика


1. Енергийна сигурност чрез собствен добив. Продължаване на проучването на дълбоко Черно море чрез провеждане на процедура по търсене и проучване и на блок "Терес".


Подкрепа за проучванията в блок "Хан Аспарух" и блок "Силистар", които да гарантират конкурентоспособни цени на енергийните ресурси, енергийната сигурност и значителни приходи от концесионни възнаграждения.


2. Изпълнение на решението (препоръките) на ЕК по отношение на ТЕЦ "Марица – Изток 1" и ТЕЦ "Марица - Изток 3".


3. Ревизия на разходите на ТЕЦ "Марица – Изток 2", мини "Марица – Изток", АЕЦ "Козлодуй" и други.


4. Енергийна сигурност чрез изграждане на интерконектори между България и съседните ни страни.


5. Пълна либерализация на пазара на електроенергия и газ. Изготвяне на законодателни промени, свързани с въвеждане на пълна либерализация на пазара


6. Продължаване на дейностите по удължаване на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".


XVII. Туризъм


Утвърждаване на България, като целогодишна туристическа дестинация с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа. Да се постави акцент върху туристическата реклама и популяризиране на туристическия продукт на България извън страната:


1. Културно-историческият туризъм и туристическите атракции;
2. Летен морски туризъм;
3. Зимен туризъм и развитие на ски-инфраструктурата;
4. Балнео и СПА туризъм;
5. Голф туризъм, еко туризъм, приключенски, винен, гурме и др. видове туризъм.


XVIII. Младеж и спорт


1. Законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския спорт вкл. подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон.


2. Реализиране на програма за реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на спортната база в българските училища. Подобряване на качеството на спортната инфраструктура, като съвместно с общините се изграждат многофункционални спортни площадки и съоръжения.


3. В областта на спорта за високи постижения – провеждане на реформи и ефективно управление на ресурсите и насочването им на пазарен принцип към сферите с традиции, международни успехи и спортове със силен социален ефект. Фокус върху организиране и поемане на домакинства на състезания от най- висок ранг на спортове, отговарящи на същия критерий.


Прецизиране начина, методиката, критериите и показателите за финансиране на спортните клубове в съответствие с Програмата за развитие на спортните клубове. Насочване икономисания финансов ресурс към масовия спорт и масовите структури, както и към националните младежки и детско-юношески отбори. Създаване на условия за развитие на деца с изявен спортен талант и изграждане на резерв за елитния спорт на Р България. Реформа в спортните училища. Подобряване на условията за спорт и учене в тях и превръщането им в ефективни учебни заведения.


За ПП ГЕРБ: Бойко Борисов; За КП "Обединени патриоти": Валери Симеонов, Волен Сидеров, Красимир Каракачанов

Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1134 Любопитно

  "... гарантираме в рамките на мандата минимална работна заплата от 650 лв. ..."

  TAKE THE RED PILL!
 2. 2 Профил на jif44392826
  jif44392826
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Дотук добре, да видим какво ще се изпълни от тази програма. Нека политиците помнят, че написаното остава.

 3. 3 Профил на Biggus Dickus
  Biggus Dickus
  Рейтинг: 591 Неутрално

  Така като гледам, "шá ни Управят", към края на мандата ще сме цъфнали и вързали даже.

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 4. 4 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  1. Безопасна и модерна пътна инфраструктура


  Смеееееееееееееееех

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Има прилики с партийни документи отпреди 28 години

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 7. 7 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3612 Неутрално

  Чета програмата и си мисля - кога са изборите?
  Голям буламач!!!
  Финансов борд плюс безразборни плащания - това го няма никъде...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 8. 8 Профил на Biggus Dickus
  Biggus Dickus
  Рейтинг: 591 Неутрално

  да видим какво ще се изпълни от тази програма
  —цитат от коментар 2 на jif44392826
  Имаше една инициатива преди време, Бойкометър. Там се водеше статистика на "обещаното" и на реално изпълненото, като статистиката не беше в полза на съответния. Ма явно им писна на хората да доказват, че водата е мокра и са го зарязали.

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 9. 9 Профил на Babimu
  Babimu
  Рейтинг: 803 Неутрално

  Звучи по-добре от изграждане на АЕЦ Белене, държавен фонд за инвестиции и отмяна на санкциите срещу Русия. Можеше и много по добре, но това си избрахме на 26ти...

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  Жалка история.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "1.4. Разширение на метрото в София. Подготовка за изграждане (проектиране) на интермодален терминал в гр. Варна и в гр. Видин...."
  Бре, метрото до Варна и Видин ли ще бъде. И явно ще ни пакетират в контйнери до там с тази интермодалност.
  А, с въдушния транспорт какво правим. Или там комисионните за Враждебна са взети...? Кажи БЕ, Московски?
  С една дума: головодие.

 12. 12 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  Нещо за реформа на сталинската прокуратура... Тишина!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 13. 13 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  1.3 Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени..........
  .... Продължаване на борбата с корупцията на всички нива. Приемане на нов Антикорупционен закон....;)

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 14. 14 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1471 Неутрално

  "неотклонно по пътя на евро-атлантическата интеграция"

  Харесва ми, че документът започва с това.

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  С правене на програми всички се справят.
  Но да видим дали наистина ще е безалтернативно членството в ЕС или стария троянски кон ще си покаже муцуната иззад програмните текстове.

 16. 16 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 969 Неутрално

  Думи, думи, думи, празни думи...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 17. 17 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 758 Неутрално

  Програмата е пример за алабалистика. Всеки раздел започва с някаква констатация и продължава в стил ,,Дайте да дадем" и ,,ще ти купя ама друг път".

 18. 18 Профил на pm
  pm
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Програма лъхаща на застояло блато с всички предпоставки за източване на бюджета чрез объчи от фирми, и патриотарско-националистичен привкус.

  "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."
 19. 19 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 355 Неутрално

  Любопитно четиво.Конекторите няма причина да не бъдат завършени, а и наистина се чудя дали ще спазят ангажимент за 2%за отбрана. Мисля да си запаметя текста да видя какво ще се случи накрая.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 20. 20 Профил на mitakadm
  mitakadm
  Рейтинг: 569 Неутрално

  БВП 120 млрд лв 45% ще се разпределят. Голямо лапане

  Колкото повече - толкова повече
 21. 21 Профил на v.n.t.news
  v.n.t.news
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Най-важният приоритет се премълчава :
  ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2017- 2021) - крадене до дупка кой както може , кой където свари и кой колкото може . А тия само на снимка като ги видя им давам 10 г затвор .

 22. 22 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1401 Весело

  Ще ставаме богати ще имаме нефт и високи заплати, че дори и нови влакове. Тази програма дали е за този мандат или за някой следващ?

 23. 23 Профил на pm
  pm
  Рейтинг: 464 Неутрално

  А тия само на снимка като ги видя им давам 10 г затвор .
  —цитат от коментар 21 на v.n.t.news


  Да, наистина е отчайващо, като видиш кой управлява България. Тежко ни!!!

  "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."
 24. 24 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Големите дразнители:
  V. Финанси
  1.1 … Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен.
  1.2 Запазване на данъчните ставки на преките данъци и недопускане на допълнителни данъчни облекчения.
  1.3 Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени.

  VIII. Правосъдие
  ...
  2. Продължаване на борбата с корупцията на всички нива. Приемане на нов Антикорупционен закон, който ще обедини фрагментираното законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

  3. Приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, премахване на формализма в наказателния процес, както и на безкрайното връщане на делата в досъдебна фаза с цел избягване на наказателната отговорност. Създаване на нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта, преминаване на тези дела в специализирания съд и прокуратура.

 25. 25 Профил на fletcherlind
  fletcherlind
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Добре е, че ще се върви към либерализация на енергийния пазар и на здравноосигурителната система, минус голям е, че ще продължава да се крепи БДЖ и железопътният транспорт ще продължи да е в ступор.

 26. 26 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Поразително прилича на програмните документи на N-тия конгрес на "нашата партия" или на историческите тезиси на един правешки....

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 27. 27 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1424 Весело

  "неотклонно по пътя на евро-атлантическата интеграция"Харесва ми, че документът започва с това.
  —цитат от коментар 14 на The Shadow


  Волен Сидеров пръв евроатлантик! Смях през сълзи, дами и господа! Пиеси за наивници.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 28. 28 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  Verba volant, scripta manent!
  Вече го има черно на бяло, така че може да бъдат питани след някоя година, докъде са я докарали!

  I Want To Believe
 29. 29 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Абсолютни лаици. Направо да подават оставка, а Боко да 'оди да рита топка. Управлението да го остави на други.

 30. 30 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 282 Неутрално

  А членство в еврозоната?

 31. 31 Профил на lionly
  lionly
  Рейтинг: 256 Неутрално

  До коментар [#4] от "Taiga":

  от хапчетата е така.

 32. 32 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 289 Неутрално

  "След два (непълни) мандата ГЕРБ-ерите имат наглостта да ни наливат в главите приказки за заплати от 1500 лева? Баце май още не се е освободил от навика да мачка ушите на Тато. Ами, няма нито една, ама нито една нормална страна в света, дето държавниците да се ангажират пряко с доходите на народонаселението."

  Стоян Николов - Торлака

  https://bivol.bg/ %d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d1%88-%d0%b4%d1%83%d0%b7%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82.html

  www.commcrime.blogspot.com
 33. 33 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#16] от "CINZANO - върнете старият дизайн!":

  Дела трябва, а не думи...
  знаете кой го е казал..

  www.commcrime.blogspot.com
 34. 34 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  Българската армия е надежден гарант за сигурността на страната."Ами не е.
  . Гарантиране на националния суверенитет и независимост, както и защита на териториалната цялост на страната.Е как,като има 20% неокоплектованост.
  Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010г. със средния осигурителен доход за 2009г. със средствата спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии."Кога!?
  Но както се казва,да не търсим справедливост в правителство което ще има финансов министър който казва - „Справедливостта“ е класово понятие“.Благодаря на"Дневник".

 35. 35 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 942 Весело

  Значи да включим за трети път Бойкометъра.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 36. 36 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 942 Весело

  До коментар [#19] от "rwe33471675":
  "да видя какво ще се случи накрая. "
  Кога го предвиждаш?

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 37. 37 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 627 Неутрално

  А такаааа, ще преизчисляват пенсиите отпуснати преди 2010г., ще вдигат минималните до прага на бедността и нито дума за индексация на останалите. Ами честито на всички пенсионери гласували Бойко да ги оправи. Ха-ха-ха
  Това е единственото точно разписано в програмата и то ще породи недоволство сред пенсионираните след 2010г. и ще загуби смисъла на осигуряването.
  Деляновците да почерпят - санирането ще продължи.
  Останалото е бла-бла-бла....

 38. 38 Профил на foxhd
  foxhd
  Рейтинг: 272 Неутрално

  С стари к * не може да се направи нов бардак. Започвам да се съмнявам дали въобще има честни избори .

 39. 39 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Смееееех! Всъщност нищо смешно няма. Празни приказки на килограм.

 40. 40 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 979 Неутрално  1.3 Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени.


  1.4 Предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.

  Тези две подточки будят умиление.Аз виждам,например,как първата се е изплезила на втората.
  Всеки средно грамотен българин знае,че ако махнеш първата под-точка,половината работа по втората е свършена.

 41. 41 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Има прилики с партийни документи отпреди 28 години
  —цитат от коментар 6 на neut

  Точно! Това не е програма, това са тезиси - комбинация от лозунги, заклинания и пожелания.

 42. 42 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  Баф тъп иф недоносците, ени софийски тротоари няма да оправят...
  Баф тъп и в безалтернативните приносители на статуквото!

 43. 43 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Хората трябва да разберат че правителсвото НЕМОЖЕ да се грижи за хората. Правителството НЕМОЖЕ да ''оправи'' нищо. Правителсвото НЯМА ПАРИ. Несъществува политика която да ''модернизира страната'', страната може да се модернизира когато правителсвото спре да пречи на хората да я модернизират. Правителсвото прави прекалено много, прекалено много се меси, единствената роля на правителсвото е да се занимава с външна политика, армия, полиция и да оправи съдебната система, ТОВА Е. Нищо друго.

  В другите страни такива подобни програми няма, там ВСИЧКО е оставено на пазара и частният сектор, тук правителсвото се оптива да ''котролира'' и ''оправи'' всичко. НЕМОЖЕ , и колкото повече се опитва толкова по зле става. Незнам колко години ще минат докато хората го разберат това. Свободна икономика означава свободна ОТ правителствена намеса. Целият този програмен списък какво е? Правителсвена НЕМЕСА. Правителството се опитва да ПРАВИ неща, вместо да остави хората, частният сектор и частни инвеститори и предприемачи да ПРАВЯТ неща. Незнам как да го обясня по друг начин.

  Цялата ни икономика е тотално зависима от правителсвото поради тази причина че намесата им е прекалено голяма. В страни като Холандия примерно, въобще няма значение за икономиката им дали ще имат правителсво, тяхното правителсво НИЩО не прави за икономика, не се меси, ако ще и 5 години да нямат кабинет, никакво значение няма, нищо от икономката им не зависи от кабинета им. Същото важи за повечето друго страни. Разберете го това наи после и спрете да искате от правитеслвото да ПРАВИ неща, искаите да СПРЕ да прави и да ни остави на мира сами да изградим индустриите си и страната в която искаме да живеем. Сами създадохме ИТ сектора, сами създадохме примерно алтернативни транспортни услуги и т.н. всичко правим САМИ, правителсвото само ПРЕЧИ, не помага с нищо.

 44. 44 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  "... VIII. Правосъдие
  1. Продължаване на съдебната реформа ..."!

  Хм-м-м..., ако не ме лъжат спомените, миналия мандат обявиха, че съдебната реформа е приключила. Как така, сега ще я продължават...? Кога лъжат, тогава или сега...?!

  Бивш tww09306483.
 45. 45 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 575 Неутрално

  "4. Въвеждане на мерки за оптимизиране на превантивната дейност, в посока опростяване на процедурите на инвестиционния процес (ОВОС), премахване на излишни процедури и съвместяване на изискванията, където е приложимо"

  Цеко да почерпи

 46. 46 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Бла..бла...бла ...:))
  Кратункьовците написали програма ::)) Аз, такава "програма', щях да им напиша , сам, за един ден и половина ::)))
  Какво разбрахме и какво НЕ разбрахме от това литературно творение ..::
  Разбрахме, например, че дълбоките путински агенти - сидеровчето и кара-ДС доносника и кабелджията , ВЕЧЕ са евроатлантици ::))) Путин може да разчита на тях ::)) И НАТО и ЕС - също ..:))) Хахахахаа
  Не разбрахме има ли ,въобще, някакви ПРИОРИТЕТИ в икономиката ???::)
  В земеделието , пак ли само 'житарите" ще властват ,. например ::))

  Не разбрахме , 'националният приоритет", например- Образование - на колко процента от БВП може да разчита ?? Няма го ::))
  Не разбрахме и същото за здравеопазването ...:)
  Да не говорим за Съдебна реформа ...Цацата , щяло да се 'работи" - да идвал на три месеца в нар. събрание- да им чете доклад ..>:)) Е, да де , ама , ако ИСКА - ТОЙ, а не кратункьовците ...:))
  Разбрахме , че имаме турска граница и бежанци, но не разбрахме -отсреща в Крим или Украйна - как са границите и какво става там ??? ::)))
  Разбрахме и , че няма нищо за АЕЦ-и, южни потоци и Газпром и Лук- монополистите ..Там страницата е празна и ..всичко ще си е по СТАРОМУ - за руската мафия ...:)) Когато и каквото ТЯ , руската мафия пожелае - да заповяда .>Има кой да и ходатайства - сидеровчето обича руските рубли ::)))
  Изобщо няма и най- бегли ЦИФРИ _ за нищо , освен за две заплати и пенсиии- ако и когато станат - не по 300 лева ...:))
  С две думи, мафиоти и нац - лумпени се готвят да управляват 4 години ..:)) Е, няма да стане ...:)))
  Друг път - повече , за програмата , с която ще ни будалкат мутри и лумпени ..И искат 4 години, даже ::)))

  BIG AL
 47. 47 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Външната политика звучи железно.
  Дано поне 20% се окаже истина.
  А независимост на медиите и обществен контрол над феодалните прикурорски армийки нещо къде ги?

 48. 48 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 355 Неутрално

  До коментар [#36] от "Без коз":

  Като се има предвид колко безкруполни са "патриотите" като нищо може да ни изненадат и да изкарат пълен мандат.Обаче едва ли.
  Надявам се че тези 240 идиоти са се разбрали за стабилно правителство поне докато мине нашето председателството на ЕС. Избори преди това ми се виждат глупаво.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 49. 49 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 904 Любопитно

  Бялото перо - този велик държавник - какъв ще е? Председател на Народното събрание ли? Или пак председател на Комисията по парламентарна етика?

 50. 50 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Негласната коалиция БСП ГЕРБ вече дава резултати по общини. В Ловеч например за има няма една година общо управление и общината е пред фалит, като вече болницата е със запорирани сметки.

 51. 51 Профил на wery59
  wery59
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#18] от "pm":

  Абсолютно съгласен!

 52. 52 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 627 Неутрално

  А нашата програма е да изритаме тая паплач час по-скоро.

 53. 53 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Не видях как ще защитават националния интерес от монополното положение на Газпром и Лукойл. Липсва искане към Газпром за 40% намаление на цените на газа, поради злоупотреба с монополно положение и неравноправно третиране на България.
  Отсъства и реформа в правосъдието и прокуратурата.

 54. 54 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 480 Неутрално

  ctrl + F + лустрация = няма намерени резултати.. :/

 55. 55 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Програмата е доста добра, да видим какво ще е изпълнението.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 56. 56 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4504 Любопитно

  Много общи обещания, които най-вероятно няма да бъдат изпълнени, както се случи и управленската програма и на предишното правителство.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 57. 57 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#43] от "happystory":

  А сега потърси книжки за след военното развитие на Япония до наши и дни и прочети каква е ролята на едно министерство за развитието на Япония. После вземи и прочети каква е ролята на правителствата при всички тигри в същия район, и после може отново да пишеш.

 58. 58 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Чета програмата и си мисля - кога са изборите?Голям буламач!!!Финансов борд плюс безразборни плащания - това го няма никъде...
  —цитат от коментар 7 на Депутат 241


  Програмата е много добра, всяка сфера е засегната,досега никой управляващ в България не е показал нещо подобно!

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 59. 59 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#9] от "Aleh":
  Това бил избраният коментар. Имай си хас! Радетел на санкциите, как иначе! Я кажи на някой бачкащ, независимо в БГ или Германия, или където и да било за санкции! Такава майна ще ти тегли, че ум ще ти зайде! Ама на политолози, социолози и намсиквиси -лози им е все тая!

  Мърфи е оптимист!
 60. 60 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Бла-Бла. Хора, които нямат нито компетентността, нито желанието да управлявати нормално държава.

 61. 61 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  Това го имаше и в предната програма на ГЕРБ. Все едно и също ли ще обещават и няма да изпълняват. Пък и това нещо по- скоро прилича на лозунги , отколкото на прогарама.

 62. 62 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Дълги години гербавите дори не вадеха програма за управление. Сега, като чета тази ги разбирам - то не е било за показване.

  Пътна инфраструктура с нови влакове... Боже, кой ги избра тия?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 63. 63 Профил на dantscheff
  dantscheff
  Рейтинг: 302 Неутрално

  До коментар [#59] от "султана глаушева":

  Аз съм "бачкащ"
  Едновременно в България /реално/ и в Австрия /по Интернет/
  И, по Ваша препоръка, ще тегля една майна - на Вас, госпожо ...
  но не, Вие не ставате за Султана
  Вие по-скоро се доближавате до този, който изпрати Димитър Талев в концлагер
  Не знам кой точно е, но Лев Главинчев харесва ли Ви?
  много повече ще Ви подхожда
  Така че, много Ви моля, сменете си ника,
  не сквернете българската литература и македонската родова памет!

 64. 64 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Какво прави политиката от хората! Волен Сидеров взривяваше площади! Днес е кротък пудел, дето върти опашка и гледа предано! Най-краткият път преди самоубийството. За съжаление.

  Мърфи е оптимист!
 65. 65 Профил на sulio_parvi
  sulio_parvi
  Рейтинг: 402 Весело

  Гааадно ли ви е на десните боклуци? Свърши вашат. Окончателно и безвъзвратно. Сега ще ви отбият и от Соросовата ясла. Десните боклуци - в мръсния канал на историята. Може Бойко+ОП да не изпълнят всичко,може и малко да пооткраднат,ама ще го откраднат БЕЗ десните отрепки да участват в краденето. От 26-ти март ям, пия и се кефя ,че дясната смрад оттече "с малко, но завинаги". Сега ако успеем и да компенсираме золумите,които направиха,може и да потръгне.

 66. 66 Профил на Ася
  Ася
  Рейтинг: Весело

  "...с въвеждане на принципа на "мълчаливото съгласие" и принципа на "една информация в една администрация"."

  Административно-процесуален кодекс:


  Комплексно административно обслужване
  Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.

  ***

  Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие
  Чл. 58. (4) Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие в случаите и при условията, предвидени в специални закони.


  Абе, бай х*й, може ли да си толкова прост, бе...

 67. 67 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  21 на секи км

  Герб към Запад ориентиран.
  Герб от Исток малтретиран.

  Управлявай!
  Не се давай.
  Толерантност предчертавай.

 68. 68 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#65] от "sulio_parvi

  На добър час с Воленчо Сидеров

 69. 69 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  Всеки може да напише прекрасна програма, но основният въпрос си остава дали и как ще бъде изпълнена. С корумпираните гербаджии, с проруски патрЕоти и с КОЙ зад гърба им няма да се стигне далеч. И нито думичка за съдебна реформа и за корупцията, което всъщност казва всичко.

 70. 70 Профил на Svetla Gotchev
  Svetla Gotchev
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Аз ли съм "позабравила български" или не разбирам, но като чета ми се струва като непроверено плагиатство за академично есе. Много общи изрази, без конкретни точки на процес и изпълнение, никакви справки с финасови и други отдели.

 71. 71 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#69] от "antonio_vivaldi":

  Не е точно така. Не всеки може. Очевидно, герберастията и обединените пикантропи не могат. Това горе е невероятно недоразумение.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 72. 72 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#69] от "antonio_vivaldi":

  Не е точно така. Не всеки може. Очевидно, герберастията и обединените пикантропи не могат. Това горе е невероятно недоразумение.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 73. 73 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Рейтинг: 561 Весело

  ПогрОмата за уГраБление на България няма да я коментирам. Харесва ми обаче фотото: престъпник, хулиган и "бифш охранител" от СИК (не МУТРА, ама хич! ) подписват хартия. И всеки си пази джобовете, щото не се знае - "старите" навици не умират.

  От проста СИКаджийска МУТРА , през "Вие сте прости и аз съм прост " до Има Такива Наглеци - открийте разликите?
 74. 74 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 518 Неутрално

  ;мълчаливо съгласие ; ? от кога измамниците мечтаят за такъв ;закон; , не циганите , а тия които се крият зад служби и постове и вече са се оборудвали с ЧСИ , бих казал двулична програма ама политиците никога не са имали лица те са служби и постове за осребряване на заграбеното

 75. 75 Профил на xki52318522
  xki52318522
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#13] от "sto67nes": тя започнала ли е борбата с корупцята ????? (че гледам, че ще я продължават)... май съм изпуснал кога ББ е резнал лентичката за започването на борбата.... но ще потърся във Фейсбук - може да е качено това събитие на профила на му

 76. 76 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#65] от "sulio_parvi":

  Ако те разбирам правилно, в парламента са останали, само от левите? Щом казваш, че десните ги нямало...? Нищо, че са от "боклуците"...!
  Единственото, в което може да си сигурен е, че няма да свършат нищо от управленскта си програма, но за сметка на това ще откраднат почти всичко, каквото може...!
  Но, щом това те прави щастлив...
  Между другото, самия Волен Сидеров не беше ли част от десните боклуци? Или казваш, вече се е осъзнал и си е на място...?! ;)

  Бивш tww09306483.
 77. 77 Профил на lzq42521414
  lzq42521414
  Рейтинг: 5 Весело

  На пръв поглед думи в много високопарен стил,но нищо съществено,неразбираемо за обикновения човечец.Какво ще кажете за регионалното развитие и транспорта?Там ще падне голямо рязане на ленти!

 78. 78 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Не видях нищо съществено.Дори намек за реформа някакъв да имаше....
  Това,че ддс няма да се пипа не е добре.Лекарства,книги,учебници.....трябва да са с нула ставка.

 79. 79 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 985 Весело

  На пръв поглед думи в много високопарен стил,но нищо съществено,неразбираемо за обикновения човечец.Какво ще кажете за регионалното развитие и транспорта?Там ще падне голямо рязане на ленти!
  —цитат от коментар 77 на lzq42521414


  -Ще се режат по 2 ленти-веднъж, заради раздел ,,Регионална политика'' и втори път, заради раздел ,,Транспорт'', щото ,,пръстенът'' магистрален фигурира и на двете места.

 80. 80 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 985 Весело

  Има прилики с партийни документи отпреди 28 години
  —цитат от коментар 6 на neut


  -А разликата е, че онези отпреди се изпълняваха, а тези да сме живи и здрави да видим- 2021 година, ако няма нова оставка от някого.

 81. 81 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 985 Любопитно

  ,.,Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010г. със средния осигурителен доход за 2009г. ''- Това добре, ама защо няма срок кога ще се направи. И защо не се засяга въпросът за онези пенсии, които са отпуснати от/след 1 Януари 2011 година? Тях кога? През някой следващ мандат ли или чак когато намалее още бройата на пенсинерите и отпреди и след 2010 год.? В някои случаи може да се получи несъответствие/дисбаланс между преизчислените отпреди 2010 и отпуснатите от/след 1 Януари 2011 година.

 82. 82 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 985 Весело

  "... VIII. Правосъдие1. Продължаване на съдебната реформа ..."!Хм-м-м..., ако не ме лъжат спомените, миналия мандат обявиха, че съдебната реформа е приключила. Как така, сега ще я продължават...? Кога лъжат, тогава или сега...?!
  —цитат от коментар 44 на tww09306483


  -Вторият ключ ще се пъха във втората ключалка у вратата на съдебната реформа.

 83. 83 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  "Пътят към ада е послан с добри и постни намерения"!

 84. 84 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#78] от "xmm":


  Не видях нищо съществено.Дори намек за реформа някакъв да имаше....
  —цитат от коментар 78 на xmm


  Тия които ревяха за реформи останаха извън парламента, от там може да се направи обосновано заключение, че тия които са подкрепили бъдещите управници не искат реформи!

 85. 85 Профил на Ivan Mitev
  Ivan Mitev
  Рейтинг: 306 Неутрално

  Заради запазване на сегашният вреден (за устойчивия обществен просперитет) модел за прилагане на парите, с приетата си Програма бъдещото правителство на ГЕРБ + Обединените патриоти подсигурява своя провал. Това ще се случи, защото, колкото по-добре се осъществява постигането на икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи възниква и щетите за българите са по-болезнени.

  Спасението от актуални щети е възможно чрез въвеждане на полезен модел за прилагане на парите.

  Иван Митев - икономист
 86. 86 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Няколко неща липсват:
  - нищо не се казва за присъединяването към валутата на ЕС
  - няма дори едно изречение за малцинствата и интегрирането им. Очаквах наличието на ОП в управлението да доведе до по активни действия в тази сфера.
  - нито дума за старото желязо дето потъва в дупката край Белене и за което платихме 650 милиона долара
  - нито дума за промяна на избирателната система
  - нищо за промяна на конституцията и свикване на ВНС, което беше част от предизборната програма на ГЕРБ

  Като цяло, не очаквам нищо добро, защото важните неща липсват в този документ.

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 87. 87 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 289 Неутрално

  А нашата програма е да изритаме тая паплач час по-скоро.
  —цитат от коментар 52 на ppopov_67


  +++

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK