Със и без разследване - по какво се различават антикорупционните закони на ГЕРБ и БСП

Със и без разследване - по какво се различават антикорупционните закони на ГЕРБ и БСП

© ДневникСлед като над десет години Брюксел критикува България заради липса на резултати в борбата срещу корупцията, и управляващият ГЕРБ и опозицията в лицето на БСП се заеха да изготвят проекти за антикорупционни закони. Това е поредният опит за приемане на такъв нормативен акт. В края на мандата на предишния парламент от програмата на правната комисия и Народното събрание отпадна проектът, известен като закона на тогавашния вицепремиер Меглена Кунева.


След поредица от обсъждания и двата проекта бяха разкритикувани от представители на съдебната власт и неправителствения сектор, като особено остри бяха критиките на проекта на ГЕРБ. До степен, че трябва да се пренапише изцяло.


По какво все пак си приличат и се различават двата проектозакона. "Дневник" представя някои общи и различни моменти в тях, без да претендира за изчерпателност.


Разликите
По-съществено значение имат разликите между тях, които се изразяват най-общо в това, че БСП вижда антикорупционния орган като разследващ, а според ГЕРБ той трябва да налага само административни санкции. Освен това според ГЕРБ шефът на структурата, наречена комисия, трябва да се назначава от Народното събрание, а според левицата, която назовава новия орган специализирана агенция "Антикорупция", трябва да се назначава от президента, като равноотдалечен от партиите и от трите власти. Третата съществена разлика е, че ГЕРБ вижда новият антикорупционен орган като стъпил основно върху дейността на сегашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), която не е включена в антикорупционния орган според проекта на БСП.


1. Различно наименование


ГЕРБ е нарекъл органа Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. БСП - специализирана агенция "Антикорупция".


2. Различни функции


В проекта на ГЕРБ е заложена възможността за оперативно-издирвателна дейност, т.е. ако я сравним с работата по разкриване на престъпления, това е предварителната полицейска работа, преди да се е намесил прокурор и да е започнало разследване. При "извършена или предстояща" корупция или заплаха за такава комисията ще извършва оперативно-издирвателна дейност "чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на комисията при изпълнение на функциите им", се казва в проекта на правосъдното министерство.


Проверката за установяване на несъответствие в имуществото пък ще обхваща период от 10 години назад. Антикорупционният орган може да иска разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна, както и друга информация за проверявания.


Ако по време на проверката комисията намери данни за престъпления, тя ще изпраща информацията на прокуратурата. За установени други нарушения ще бъдат налагани имуществени санкции.


В проекта на БСП е предвидена друга функция на новия орган.


Агенцията "Антикорупция" извършва


разследване на корупционни престъпления, за които има данни, че са извършени от хора по високите етажи на властта


- е записано в проекта на левицата. Дейността по разследване се осъществява от разследващи агенти при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/.


Разследващите агенти се определят със заповед на председателя на агенцията. На тях не могат да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления. В този проект също е заложена идеята да се ползват доброволните сътрудници за подпомагане на дейността ѝ.


При осъществяване на оперативно-издирвателната дейност и разследването органите на агенцията ще имат правомощия по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Разследването ще се наблюдава от прокурор, обясни лидерът на БСП Корнелия Нинова при общественото обсъждане на проекта. В него обаче не се предвиждат каквито и да е промени в структурата и дейността на държавното обвинение.


Проектът на левицата не предвижда налагане на глоби.


3. Със и без КОНПИ


Създаване на нов единен независим орган, който да обединява функциите на съществуващи публични органи и звена с основната роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и интереси, да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси и да извършва отнемането на незаконно придобито имущество, е записано в законопроекта на ГЕРБ.


Бъдещата комисия ще стъпи на базата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като към нея се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР), съответното звено от Сметната палата. Според Цачева в република с парламентарно управление председателят на този единен орган следва да се избира от Народното събрание и останалите му членове.


В проекта на левицата се предвижда с корупцията да се заеме ресорната специализирана антикорупционна дирекция в ДАНС, която да бъде извадена от агенцията. Не се предвижда да бъде включена КОНПИ.

4. Структура и назначаване на членовете на антикорупционния орган


Според проекта на ГЕРБ комисията е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, който е колективен и се състои от петима членове -председател, заместник-председател и още трима членове.
Председателят се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместникът му и членовете на комисията също се избират от парламента, но по предложение на председателя.


Мандатът на Комисията е 6 години и започва да тече от датата на попълване на състава ѝ. Член на Комисията има право на един мандат. Дейността на Комисията се подпомага от администрация, която включва и
териториалните ѝ звена, които са със статут на дирекции.


Назначаването на председателя е сред основните разлики на двата проекта. "Специална агенция "Антикорупция" се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката за срок от 5 години. Председателят има право на не повече от два последователни мандата", е записано в проекта пък на БСП.


По предложение на председателя на агенцията Народното събрание избира трима заместник-председатели. Изборът се осъществява с мнозинство две трети от всички народни представители. Зам.-председателите се избират за срока на мандата на председателя.


Основни структурни звена в администрацията на агенцията са специализираните дирекции, самостоятелните териториални отдели и специализираните административни дирекции, предвижда проектът на БСП.


5. Изисквания към сигналите до антикорупционния орган


"Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал", пише в проекта на ГЕРБ.
В интервю пред БНТ правосъдният министър Цецка Цачева обаче заяви, че комисията ще може да се самосезира по неподписани сигнали в медиите. Тя припомни, че в предишния проект на антикорупционен закон на тогавашния вицепремиер Меглена Кунева са присъствали анонимните сигнали, срещу които обществото е реагирало негативно.


В проекта на управляващите са разписани и много изисквания към подателя на сигнала и неговото съдържание.


Той трябва да съдържа: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя - ако има такъв; имената на човека, срещу когото е сигналът и длъжността му; конкретни данни за твърдяното нарушение, в това число място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено; позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в това число посочване на данни за хора, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.


В проекта на БСП няма толкова изисквания към съдържанието на сигнала. Там е записано, че всеки, който разполага с данни за корупционни прояви на заемащ висша публична длъжност, може да подаде сигнал до агенцията. Председателят на агенцията пък ще утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на агенцията, както и на място. И левицата също е записала, че за сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване.


"Когато сигналът съдържа трите имена на подателя и неговия единен граждански номер, адрес, телефон, факс, електронен адрес и подпис, агенцията е длъжна да го информира за предприетите по сигнала действия", се казва още в проекта на БСП. От тази разпоредба може да се направи изводът, че според БСП сигналите могат и да са анонимни.


"Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения".


Приликите


Извън тези основни разлики, проектите си приличат. Еднакви длъжности са посочени като високи етажи на властта, макар че БСП се съгласиха със забележката на Върховния административен съд, според която от кръга трябва да се извадят евродепутатите и представителите на България в европейските институции, защото от момента на избирането си, те не са под юрисдикцията на български органи.
Проектите си приличат и по изричната уредба, че подателят на сигнала до антикорупционния орган не носи отговорност и не търпи други неблагоприятни последици само на това основание, а се пази в тайна.


Еднакви са основанията за прекратяване на мандат на член на комисията, съдържанието на декларациите и срокът за тях, които трябва да подават хората по високите етажи на властта. Еднаква е и заплатата на членовете на комисията - председателят на антикорупционния орган ще взема 90% от председателя на парламента. Заместникът му получава основно възнаграждение в размер 90 % от възнаграждението на председателя на комисията. Останалите членове на комисията ще получават заплата в размер 80 % от възнаграждението на шефа на комисията.


Заради приликите в събота зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира по адрес на БСП: "Те са направили копи-пейст на около 70-75% от законопроекта. Останалите проценти са да дадат правото на президента да назначава председателя на този антикорупционен орган."
Лидерът на левицата Корнелия Нинова заяви, че има три условия, при които партията ѝ ще се съгласи да обедини проекта си с този на управляващата партия.


След като левицата внесе проекта си в Народното събрание, депутатите ще трябва да гласуват и по двата закона. Ще мине време за да се види дали резултатът от това ще е реална борба с корупцията, или ще се изчерпи само с политическата битка на принципа "законът ми е по-добър от закона ти".

Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8155 Любопитно

  Всъщност - ако ГЕРБ и БСП бяха постигнали единодушно съгласие по закон за борба с корупцията , щеше да е много съмнително.

  [email protected]
 2. 2 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 428 Неутрално

  Предлагам БСП първо да се заемат с Бокова и съпруга и...

 3. 3 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 417 Неутрално

  По това, че единият закон е чисто комунистически (БКП), а другият е комунистически под демократично прикритие.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5552 Неутрално

  няма как ГЕРБ да гонят своите.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1049 Весело

  Има голяма разлика между проекто-законите: единият е писан от калинки, другият - от калинчовци.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 6. 6 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  БСП и бсп2

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 7. 7 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 244 Весело

  Единият иска разследване на другия. Сопата - дебела и здрава - уеднаквява.

 8. 8 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 469 Неутрално

  БСП и бсп2
  —цитат от коментар 6 на danvan


  Радан пук твърди че :" ГЕРБ и ДПС са комбина". Коя да въртим днес?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 9. 9 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Дуетът:
  През мандата на Плевнелиев, Радан Кънев искаше да се отнеме НСО от президентската институция, а Корни и БСП не се чуваха никакви.
  През мандата на Радев, Корни иска да придаде на президентската институция антикорупционното звено, а Радан не се чува никакъв.

 10. 10 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Ако антикорупционната комисия се назначава от президента, какво става при евентуален сигнал за корупция срещу президента или близки до него хора? Ясно е какво - сигналът се прикрива.
  Би трябвало тази комисия да се избира от парламента с квалифицирано мнозинство. Тогава тя няма да дължи на никого благодарност, че е назначена и ще разследва спокойно и лица, свързани с президента.

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5552 Неутрално

  До коментар [#10] от "aralambi":

  а дали ще разследва лица от мнозинството герб - дпс-патриоти ???
  НАИВНО И ТО МНОГО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 4241 Неутрално

  На хората им писна от политическа козметика.Обикновените хора искат да виждат хора от всички етажи на властите - администрацията -да бъдат ефективно съдени,да им бъде отнемано имущество,такива най човешки неща.Докато това не започне да се случва-кой какво предложил-как се казвал някакъв орган-ма ние така казахме,пък другите иначе направили,няма никакво значение.Сега няма ли ГДБОП - нали това звено се бори с организираната престъпност,нали има СНС - какво му е специализираното на този наказателен съд.Имаме и някаква специализирана прокуратура.Е,и!?Нищо.

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5552 Неутрално

  До коментар [#12] от "chicago514":

  +

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#11] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Дори и да е вярно, че има мнозинство ГЕРБ - Патриоти - ДПС, те имат общо 148 депутати. Квалифицирано мнозинство е 2/3, което е 160 гласа. Колко си имал по аритметика в трети клас?

 15. 15 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 1027 Любопитно

  пълен абсурд е ,управляващите които са първоизточник на всяка корупция да борят корупцията

 16. 16 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  Корупцията е атрибут на капитализма = смазката на икономиката. Без корупция никаква сделка няма мине. За корупцията плачат единствено корумпираните, когато останат на сухо извън играта - нормалните хора не ги интересува, защото до тях рушвети не стигат.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5552 Неутрално

  До коментар [#14] от "aralambi":

  1

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  До коментар [#14] от "aralambi":

  Общо взето съм съгласен, едно е да те назначава един човек и да знаеш чия ръка трябва да целуваш и друго е някаква маса от хора, при това от различни партии.
  Но най-същественото е, какви лостове за действие ще има това лице според закона и дали той ще има смелостта и решителността да ги прилага.
  Т.е. пак опираме до човека, което не е добре, поне според доказаното от сегашната практика по избора на всякакви там прокурори, вътрешни министри, ДАНС, един куп иначе важни агенции, като КФН, КЗК и подобни.
  Когато говорим за незаконно придобите средства например, доега 100 пъти трябваше много лица да бъдат проверени и заловени - Пеевски, Йордан Цонев, много се говори за Борисов, Конкретни данни имаше за Хр.Бисеров, но има и много други и никой не си мърда и пръста - нито прокуратура, нито финансово разузнаване, нито ДАНС.
  Целия случай КТБ първо не би трябвало да се случи, второ всичките тези служби плюс контрола на централна банка "спаха", вероятнпо добре "мотивирани" и пак нищо.
  Възниква въпроса, сам Господ да стане председател на въпросната комисия, той нали ще трябва да работи със същите тези хора, които продължават юнашки да спят, като не забравят да си прибират заплатите и рушветите.

 20. 20 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 368 Неутрално

  ...нали има СНС - какво му е специализираното на този наказателен съд.Имаме и някаква специализирана прокуратура.Е,и!?Нищо.
  —цитат от коментар 12 на chicago514


  До коментар [#12] от "chicago514":

  СНС разглежда ОПГ-та извън корупцията. Лично съм съгласен, че някои партии са корупционни ОПГ-та, но това го няма в НПК.

 21. 21 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1168 Любопитно

  За какво съществуват прокуратура, следствие и дознатели, че да се създава още един разследващ орган? Защо се създава поредния паралелен орган, който нищо няма да свърши?
  За да не се свърши нищо!
  Реформа в съдебната власт е необходимото- министър на правосъдието - гл. прокурор!Прокуратура и следствие вън от магистратурата.

 22. 22 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Шапкаджиева , скри шапката на всички манипулатори .

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5838 Неутрално

  ГЕРБ издига по-високи защитни стени около корумпираните от БСП, но и двете предложения са беззъби ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 233 Неутрално

  "...необходимото- министър на правосъдието - гл. прокурор!" - БГ
  Рейтинг: 1907
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Иcкaш Цeцкa Цaчeвa дa e Гл. Пpoкypop?
  И oчaквaш тя дa зaпoчнe paзcлeдвaнe cpeщy Цвeтaнoв зa 6 aпapтaмeнтa, ли?
  Tи cи cмeшeн!  До коментар [#21] от "БГ":

 25. 25 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1168 Весело

  До коментар [#24] от "Nехоljhft":

  Ти от смях явно не си прочел написаното. Министърът на правосъдието ще е прокурор, Цеца е майка на нацията, не е прокурор 😂

 26. 26 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Всичко което предлага БСП е вредно по презумпция, пълно със задни мисли и скрити вратички.

 27. 27 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 972 Неутрално

  Поредните смехотворни парламентарни баталии за пред публика. Няма значение чий проект е по-добър, какви са приликите и разликите, кои звена ще влязат в новата антикорупционна структура, кой и как ще назначава ръководителите, ... Въпросът е кой ще изпълнява закона?! От близо 30 години, корупцията е обхванала цялата държавна машина, всички "контролни" органи, няма свестен кмет и общинска администрация, проникнала е в структурите на разследването, съда и прокуратурата, полицията, митниците, обществените поръчки и то не кокошкарските, а тези за милиарди левове, министерства се управляват шуробаджанашки, "бизнесът" плаща на когото трябва, колкото трябва, корупцията влезе дори в училища и детски градини, насред София се строят корупционни небостъргачи, няма важен проект, който да не е обрасъл с корупция, политиците поквариха цялата държава с престъпните си решения, пораждащи корупция са дори действията на един психопат на върха, а ГЕРБ и БСП си мерят параграфите и алинеите. Прав е бил един сатрап, че кадрите решават всичко. Е, къде виждате кадрите, които ще преборят корупцията? Къде виждате почтени хора в средата от нагли корумпета? В тази държава почтените просто не се допускат до важните позиции.

 28. 28 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1751 Весело

  Ако антикорупционната комисия се назначава от президента, какво става при евентуален сигнал за корупция срещу президента или близки до него хора? Ясно е какво - сигналът се прикрива.
  —цитат от коментар 10 на aralambi


  А ако "антикорупционната комисия се назначава" от парламентарното мнозинство при евентуален сигнал за корупция какво става? В парламента ли са борците срещу корупцията? Изобщо не им личи, добре се прикриват.

 29. 29 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  Едва ли има нормален човек в тая държава, който да възлага някакви надежди на тая пародия дето я готвят двете БКП-та.
  Сите корумпета треперят от страх пред задаващия се нов орган, който според ГЕРБ трябва да налага само административни санкции. :)
  Докато библиотекаро-сарайската мафия диктуват през Шиши, Цацароф и компания на държавното обвинение и спецслужбите, няма да има оправия на тая територия.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 30. 30 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1751 Весело

  Корупцията е атрибут на капитализма = смазката на икономиката. Без корупция никаква сделка няма мине. За корупцията плачат единствено корумпираните, когато останат на сухо извън играта - нормалните хора не ги интересува, защото до тях рушвети не стигат.
  —цитат от коментар 16 на dark'star


  Откъде на къде нормалните хора няма да се интересуват дали се разхищават обществени средства, тоест парите от техните данъци. Погледнете страните, в които има най-малка корупция и ще установите, че са с най-високи доходи в света? Случайност?

 31. 31 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  Суджуци ГЕРБ щели да борят корупцията по високите етажи във власта
  Тези, които КРАДАТ млилиардш всяка година от държавата
  Щеше да е много смешно, ако не беше галсо

 32. 32 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 965 Неутрално

  За цялата върхушка затиснала държавата трябва да се приложи закона Сопа. Няма смисъл сами да си пишат закони и да продължават със създаването на нови институции. Колкото и да им харесва севернокорейския модел, данъкоплатците имат праг на търпимост.

 33. 33 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 839 Неутрално

  ЕС още ли не са разбрали,че колкото и да ни натискат,файда никаква.Без криви краставици и шкембе чорба ще минем,но без далавера сме загинали.

 34. 34 Профил на Бай Гадьо
  Бай Гадьо
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Относно коментара на цвъки, то и между човек и орангутан ДНК-то е на 99% еднакво, но единия процент прави разликата огромна.
  Иначе и двата проекта не стават! Герберите ще използват комисията като бухалка за да държат когото трябва мирен, агенцията на комунистите ще предава събраното на прокурор и всичко ще завършва както до сега - резултат нулев.

 35. 35 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 36. 36 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 37. 37 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 38. 38 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 39. 39 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 40. 40 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На прима виста- подготвя се едно НИЩО ::)))
  Липсва едно важно нещо , според мен : ВСЕКИ , който пропее, вътре от бандата - да получава амнистия - НЕ подлежи на нак. отговорност..:)) Така , както пееха някои от членовете на мафията в Италия и САЩ ::))
  Ние, сме мафиотска държава и двата проекта НЕ предвоиждат НИЩО -, ако сигналите се смачкват в прокуратурата - от НЕЯ , ТАЗИ прокуратура - ще зависи всичко, пак ...:))
  В мафиотска държава , КОЙ ОБИКНОВЕН гражданин ще тръгане срещу мафията - сам - с писанието си- за корупция ???
  Всичко пак ще остане на гърба на смели журналисти, които могат и да напишат нещо в пресата, но могат и да не напишат ::)
  Смешна, жалка , МАФИОТСКА държава сме ..
  Начело с боковци, нинови- които си мълчат за цацата , разни ДС другари, симеоновци и сие ..
  А Боко мутрата се подсмихва : Неговите "деяния' отдавна са покрити с давност ...Цацата разтяга локуми и т.н...
  Докато българинът не разбере , че всики ТЕЗИ са за ИЗРИВАНЕ , нищо няма да се случи ...
  МАФИОТСКА държава .....
  Два клона на БКП - се борят за властта..Дотам сме се докарали в 21- вия век ...

  BIG AL
 41. 41 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Давайте сигнали, български граждани ::)) На НАС ги давайте - на които НИ се ПЛАЩА да се борим с корупцията ::))
  После цацаров ще преценява вашите сигнали - той НЕ е чувал за пеевски или Доган, Нинова - не знае кой е Р.Овч., манджуковци и сие ..:)))
  Тези се подигравт с цял един народ !!
  Никой не е чувал за пашата, всики верват за 29 бона , само , в книжката на Боко, Нинова- ей така , с пари от вятъра е приватизирала външнотърговско,....::))

  BIG AL
 42. 42 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Вършете РАБОТАТА на цял куп "органи" , които водят неуморна борба с корупцията ::)) На вас разчитаме, граждани, защото НИЕ сме СЛЕПИ ..:)))
  Боко, кво стана с вилата в Испания - за 1 млн, евро ??? Посети ли я тази година ???

  BIG AL
 43. 43 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Хитри, но полуграмотни мутри, прокурорчета и симеоновци, стари кримита и ДС другари , ви се ПОДИГРАВАТ !!!
  Обещават ви 'борба' със себеподобните си !!??
  Вервайте ни , граждани !!
  Само ние сме в парламента - двата продукта на БКП - и няма на кой друг - да вервате ..
  Цецка, нинова, Боко рапона , и разните им плужеци около тях..
  А най- много да вервате на станалия член на БКП - още в казармата - другаря Цацаров !!
  На негио и Боко , и Нинова - му верват..:)))

  BIG AL
 44. 44 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Органът , който ви подготвяме с ТОЗИ 'закон" , ще преценява ПЪРВО ВАС - ЗАЩО пишете против двете велики партии и техните членове...После , ако ви се размине, ще предоставяме - по дългата процедура - данните- на прокуратурата ..Тя си има свой началник..А , той , ако прецени, може и да 'глоби' някой мафиот със сумата - 1000 лева ..:)))
  Изобщо, румънският модел - е'лош"..Там има неконтролируеми прокурори и ..може да стане нЕЩО срещу мафията, ако го приемем и у нас ::)))
  Нима искате и у нас - пеевски или доган, боко или маджо и пашата, Р.овч., манджуковци и сие - да влязат в пандиза !!??
  Може ли такива академични светила - да обвинявате ??? ::))))

  BIG AL
 45. 45 Профил на Angel Dobrev
  Angel Dobrev
  Рейтинг: 627 Любопитно

  Ееее, ама то бива, бива, ала чак пък толкоз калпав правопис в печатан текст, който ужким има и редактори, да държи най - отгоре , в заглавието "лекичко" неудобна грешчица : "Със и без разследване ... " . Или публикацията е направена в т. нар. РАКИЕН ЧАС. Ами то човещина - след тоооооолкоз часове на хамалска работа, изнурените журналисти са се подкрепили с поне 40-градусовка, може и от бакалията...

 46. 46 Профил на Angel Dobrev
  Angel Dobrev
  Рейтинг: 627 Любопитно

  Ееее, ама то бива, бива, ала чак пък толкоз калпав правопис в печатан текст, който ужким има и редактори, да държи най - отгоре , в заглавието "лекичко" неудобна грешчица : "Със и без разследване ... " . Или публикацията е направена в т. нар. РАКИЕН ЧАС. Ами то човещина - след тоооооолкоз часове на хамалска работа, изнурените журналисти са се подкрепили с поне 40-градусовка, може и от бакалията...

 47. 47 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  как се бори корупция .... го пише в китайските вестници

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 48. 48 Профил на Чушкопек
  Чушкопек
  Рейтинг: 258 Неутрално

  Като направят Агенцията и се чешат по главиците деутатски отде да почнат може да ги светнем. Да отворят списъците на последните от ЦК на БКП и членовете на ДС и оттам надолу по дървото. Ама все ми се струва, че като стигнат до дръвчето, на което са накацали чинно, ще се скатаят нанякъде.

  Панта Рей: всичко се мени, всичко тече. Само Чушкопекът - не.
 49. 49 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 737 Неутрално

  До коментар [#16] от "dark'star":


  Корупцията е атрибут на капитализма = смазката на икономиката. Без корупция никаква сделка няма мине. За корупцията плачат единствено корумпираните, когато останат на сухо извън играта - нормалните хора не ги интересува, защото до тях рушвети не стигат.
  —цитат от коментар 16 на dark'star


  А бре Таньо, кога най-после ще спреш да пишеш глупости?
  Виж какво пише в руски сайт (на тях поне вярваш)
  http://bigpicture.ru/?p=804306
  "Недавно Северная Корея возглавила рейтинг самых коррумпированных стран наравне с Сомали
  Согласно индексу восприятия коррупции за 2015 год, Северная Корея и Сомали разделили титул самых коррумпированных государств. В рейтинг вошло 174 страны, которым присуждались баллы от нуля (очень высокий уровень коррупции) до сотни (очень низкий уровень коррупции). Северная Корея получила восемь баллов."
  И къде е в Северна Корея капитализма!! само ти си знаеш.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 57. 57 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7047 Неутрално

  БСП са едни вредители и докато не се изкорени това зло нищо няма да ни е наред.

 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8152 Неутрално

  И те такъв закон ще изфабрикуват, че критиките ще продължат с пълна сила.

 59. 59 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 633 Любопитно

  За какво съществуват прокуратура, следствие и дознатели, че да се създава още един разследващ орган? Защо се създава поредния паралелен орган, който нищо няма да свърши.
  —цитат от коментар 21 на БГ


  И на мен това ми мина през ум. Ако има 5 органа, които да бдят за закоността, и ако никой от тях не работи ефективно- има ли някакви гаранции, че шести, седми или десети такъв орган- ще работи?

  Ако пък- по някакъв начин- един такъв нов орган може да бъде накаран да работи- за какъв чеп са настоящите 5 (цифрата е фигуративна)?

  Всичко, създадено от хора, може да бъде компрометирано- пак от хора.

  Тръгнали да спорят- да има ли разследващи функции, или не. Ами корупцията и сега е наказуема. Кое "нещо" пречи сега на прокуратурата да разследва? И- сигурно ли е, че същото това "нещо" няма да пречи на евентуален нов орган?

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK