Президентът наложи вето на двудневния арест без уведомяване

Президентът наложи вето на двудневния арест без уведомяване

© Надежда Чипева, КапиталПрезидентът Румен Радев наложи вето на промените в Наказателния кодекс и ги върна за ново обсъждане в Народното събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. С тях се предвижда задържане на лица до 48 часа, без да бъдат уведомявани близките им. Освен това властите могат на не казват на родителите в продължение на 24 часа, че непълнолетното им дете е задържано.


"Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага", подчертава президентът в мотивите си.


Той подчертава, че подкрепя усилията в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност, но не е съгласен с подхода на законодателя. Радев настоява "да се очертае кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването". Според него в обратен случай се открива възможност за "непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило".
Преди седмица парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс, с които прокуратурата вече има право да забавя с 48 часа уведомяването на близките на задържан. Според сега действащите разпоредби уведомяването на семейството и работодателя на обвиняемия задържан под стража става незабавно.


Отлагането ще става в случаите, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство.


То ще се прилага в зависимост от особените обстоятелства на всеки конкретен случай, а не от вида или тежестта на самото престъпление. Решението ще се взема от прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление. Постановлението ще може да се обжалва в съда. От БСП възразиха срещу тази промяна.


Ветото е дванадесетото за президента, като до момента парламентът е подкрепил само едно от тях - върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Държавният глава наложи вето и върху: Закона за концесиите, Закона за опазване на околната среда и водите, Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за бюджета на НЗОК за 2018 година, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за държавната собственост, както и Закона за корпоративното подоходно облагане.


"Дневник" публикува мотивите на държавния глава без редакторска намеса:


Уважаеми народни представители,


Република България е демократична и правова държава и повече от десетилетие е член на Европейския съюз, като споделя целите за поддържане и развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Отстояването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите е неизменно условие за развитие на европейските правни системи.


За повишаване на доверието в наказателното правосъдие на държавите членки, което да доведе до по-ефективно съдебно сътрудничество, в Европейския съюз са установени минимални правила във връзка с правото на достъп до адвокат в наказателното производство, правото на уведомяване на трето лице при задържане, както и правото на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. Част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД НК) са насочени именно към тези права. Тяхната значимост е извън съмнение и именно поради това не мога да споделя подхода на законодателя към въвежданите ограничения на правото за уведомяване на трето лице при задържане. Тези ограничения се съдържат в § 7, т. 5, б. "в" и т. 19 от ЗИД НК, с които се създават съответно ал. 9 в чл. 63 и ал. 5 в чл. 386 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Новата уредба допуска уведомяването за задържане да може да се отложи за срок до 48 часа, "когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство". При същите хипотези и с цел да се защити най-добрият интерес на задържан непълнолетен, уведомяването по новата уредба може да се отложи за срок до 24 часа. За сравнение - досегашната уредба изисква незабавно уведомяване на семейството на обвиняемия за задържането му и, ако обвиняемият желае – на работодателя (чл. 63, ал. 7 НПК), а по отношение на непълнолетните незабавно се съобщава на техните родители или попечители, както и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик (чл. 386, ал. 4 НПК). Така с възможността за отлагане новата уредба въвежда изключения от съществуващите досега правила за уведомяване при задържането.


Подкрепям всички усилия и мерки в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност, за които считам приетите промени за уместни и оправдани. Не съм съгласен, обаче, с подхода на законодателя, който не очертава кръга на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването. Следва да се подчертае, че правото на уведомяване е част от гаранциите за задържаните лица срещу малтретиране, признати в практиката на Европейския съд по правата на човека. Тази практика обхваща и държави членки на Европейския съюз и утвърждава осигуряването на своевременна възможност задържаният да се свърже с близките си като гаранция за спазване на основни права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (в този смисъл Boyle and Rice v. the United Kingdom; Golder v. the United Kingdom; Silver and Others v. the United Kingdom,; Szuluk v. the United Kingdom; A.B. v. the Netherlands; Davison v. the United Kingdom; Lebois v . Bulgariа).


Правото на уведомяване на трети лица за задържането е уредено и в Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент, и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане (Директива 2013/48/ЕС). Директивата дава възможност да се въвежда временна дерогация от правата, които тя гарантира. Същевременно директивата изисква държавите "да определят в националното си право основанията и критериите за всяка временна дерогация" и "следва да използват тези временни дерогации в ограничен брой случаи" (съображение 38 от Директива 2013/48/ЕС). Въпреки че ЗИД НК въвежда в българското законодателство тази директива, в него не се съдържат посочените гаранции. При задържаните пълнолетни употребеното понятие "конкретно лице" дава възможност да не бъде уведомявано до 48 часа семейството на задържания (§ 7, т. 5, б. "в" относно чл. 63, ал. 9 НПК). Без да е очертан кръгът на престъпленията, за които може да се прилага това ограничение, то става приложимо в нелимитиран брой случаи. Освен това липсва задължение компетентните органи, когато отлагат уведомяването на конкретно лице, "първо да преценят дали друго трето лице, посочено от заподозрения или обвиняемия, би могло да бъде уведомено за задържането му" (съображение 35 от Директива 2013/48/ЕС). По този начин приетата уредба не гарантира, че няма да има случаи, в които никой от близките не е уведомен за задържането. Европейският съд по правата на човека е имал повод да отбележи, че с оглед дълбоката тревога, която може да предизвика внезапното изчезване на член на семейството дори и за кратък период от време, на задържаното лице следва да се осигури възможност да се свърже бързо с близките си и това произтича както от редица международни актове, така и от релевантните норми на националното законодателство (Lebois v . Bulgariа, § 53).


Още по-тревожно е въвеждането на подобно ограничение спрямо задържани непълнолетни, което позволява до 24 часа да не бъдат уведомявани за задържането им техните родители или попечители и директора на учебното заведение, в което те се обучават (§ 7, т. 19 относно чл. 386, ал. 5 НПК). Не мога да се съглася с такова ограничение предвид Конституцията, която вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага (чл. 47, ал. 1).


В приетия закон хипотезите, представляващи изключение от правилото за задължително уведомяване, са неясни, понятията са общи и непрецизни и дават неограничена свобода на органите на досъдебното производство по своя преценка да дерогират европейските и международните стандарти. Те ще могат да се тълкуват широко, след като законодателят не дефинира прецизно лицата и не конкретизира престъпленията (например тероризъм, организирана престъпност и други форми на усложнена престъпна дейност). Открива се възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило. Това не съответства на конституционната повеля да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието (чл. 31, ал. 4) и не изпълнява изискванията за транспониране на Директива 2013/48/ЕС. Ефектът от отлагането да се уведоми "конкретно лице" за задържането може да засегне и други конституционни права, като например правото на труд в случай на неуведомяване на работодателя за задържането.


Уважаеми народни представители,


Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 7, т. 5, б. "в" и т. 19 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на 13 декември 2018 г.

Коментари (101)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Отново бърза, добра и правилна реакция на генерала.

 2. 2 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 379 Неутрално

  Ако ти разбият окото няма арест, обаче ако драскаш по МОЧА има арест и сега да е и скрит! Хайде да земете и Радев и Борисов да се ометете от пейзажа или да почнете да мислите за онова нещо дето минава по Дондуков - населението!

 3. 3 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#2] от "Oleg Shishmanov":

  Добре е да не се пишат общи приказки, а да прочетеш мотивите на Президента и да кажеш с кое не си съгласен.
  И не слагай наравно в случая Борисов и Радев. Видно е, че са на различни позиции...

 4. 4 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  *Решението ще се взема от прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление. * - все по цацаратурска държава - бухалка.
  Оляхте се, хептен!

 5. 5 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 788 Неутрално

  За арестът съм съгласен. 48 часа без уведомление не отговаря на никакви нормални правила.

 6. 6 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Неутрално

  Генерал когато е в армията, като президент е върховен главнокомандващ и то при определени условия. А дали е добра реакция ще разберем от резултата, досега само едно вето е дало резултат.

  ум море, глава шамандура
 7. 7 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1674 Весело

  Румен Радев трябва да се прекръсти на Ветко Радев...

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 681 Неутрално

  Ако го приемат напук, усешам че отива на Конституционен съд. Тоталитаризъм - тайни арести, конфискация без съд, спец съд, спец това, спец онова и т.н. Имат план сякаш.

 10. 10 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Не сте ли съгласен с мотивите на Президента?

 11. 11 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Любопитно

  До коментар [#2] от "Oleg Shishmanov":
  може и неравномерно да е , но и в други части на страната има население освен в софия

  ум море, глава шамандура
 12. 12 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Любопитно

  До коментар [#1] от "Велков":Това клакьорите на Радев сте големи смешници!Що се заблуждавате, че с тези еднакви до втръсване лозунги вдигате акциите на шапкаря!?
  —цитат от коментар 8 на Храбър


  Смешни са празните приказки ... Ти не си ли съгласен с мотивите на Президента?

 13. 13 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#9] от "ozd05563707":

  Няка тайни арести, има забавяне на уведомяването и то само в точно определени случаи и то с писмена резолюция на прокурора и то само с одобрение на съдия.

 14. 14 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 464 Гневно

  Не сте ли съгласен с мотивите на Президента?
  —цитат от коментар 10 на Велков


  Едните нагляри предлагат безумни закони и трябва да пляскаме с ръце и да обичаме другарят генерал заради това, че ги връща... Що за малоумие...

  Stef
 15. 15 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Весело

  Румен Радев трябва да се прекръсти на Ветко Радев...
  —цитат от коментар 7 на BiGman1


  Когато няма какво да се каже, в Плевен така говорят...

 16. 16 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#9] от "ozd05563707":

  Няма конфискация без съд, има повдигане на обвинение за незаконни доходи и после СЪД отнема имуществото ако има достатъчно доказателства че е незаконно.

 17. 17 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#16] от "m17":

  Пак не си си дочел опорките..

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 18. 18 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Неутрално

  До коментар [#12] от "Велков":
  още в първото изречение започва с лъжа -цетирам"Република България е демократична и правова държава"

  ум море, глава шамандура
 19. 19 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Весело

  [quote#14:"stef"][/quote]

  По-малоумно ще е без коректив. Уважавай коректива, той е на твоя страна. Иначе излиза, че нямаш себеуважение....

 20. 20 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  До коментар [#10] от "Велков":

  Дали ще успееш поне един път да се изкажеш като нормален човек, а не като платен клакьор!?
  Съмнявам се!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 21. 21 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2100 Неутрално

  Кремъл натисна червеното копче и ето ти тебе :"ГАВАРИТ МАСКВА"!!!

 22. 22 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Весело

  До коментар [#20] от "Храбър":

  А ти можеш ли да отговориш на поставен въпрос? Съмнявам се...

 23. 23 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#13] от "m17":

  Ей лумпен, не те ли е срам бе ?

 24. 24 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#17] от "Darth Plagueis":

  Объркало се е момчето....
  Между другото, този е е един от най големите лумпени на Цецо...

 25. 25 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Разстроено

  До коментар [#21] от "selqnin":
  верно си селянин, поне го напишете правилно "говорит Москва"

  ум море, глава шамандура
 26. 26 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3507 Неутрално

  Подкрепям напълно ! Очаквам задължително вето и за своеволията , свързани с ЧОПНИ. Просто олигархията се оля !

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Весело

  Едните нагляри предлагат безумни закони и трябва да пляскаме с ръце и да обичаме другарят генерал заради това, че ги връща... Що за малоумие...
  —цитат от коментар 14 на stef


  Тази врътка я правят вече толкова пъти, като си внушават, че вдигат акциите на шапкаря.
  Радев спре някое законче-недоносниче на глупаците в Парламента и всичките червени жаби от блатото започват да квакат и подскачат от радост.
  Има хора, думите на които вършат повече работа от магарешките похвати на руския слуга Радев.
  Без да е във властта от толкова време, Иван Костов като каже нещо, цялата камарила нагоре по властовата стълбица се разлюлява така, че всеки момент може да се срути....
  А Радев е просто един безумен, стреснат и безгласен рупор.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Весело

  До коментар [#20] от "Храбър":А ти можеш ли да отговориш на поставен въпрос? Съмнявам се...
  —цитат от коментар 22 на Велков


  Смешко!
  А ти можеш ли да поставяш въпроси?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 29. 29 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#16] от "m17":

  Бързо викайте вожда да се "възмути" от недоразуменията, които са на път да минат и на второ четене, та пак да се яви като спасител на нацията.

 30. 30 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#17] от "Darth Plagueis":

  Верно е че не съм чел опорките на умнирасивците но и няма нужда - обичам да мисля със собствената си глава.

 31. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Любопитно

  [quote#14:"stef"]
  —цитат от коментар 19 на Велков
  По-малоумно ще е без коректив. Уважавай коректива, той е на твоя страна. Иначе излиза, че нямаш себеуважение....[/quote]

  Че какво е коригирал до сега твоят "коректив"?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 32. 32 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Любопитно

  До коментар [#27] от "Храбър":

  Ами има рейтинги...
  На кое място е Радев и на кое Костов би ли ни казал?

 33. 33
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 34. 34 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Разстроено

  До коментар [#16] от "m17":
  правните ви напъни са уникални. Но правото е силна страна на ГЕРБ, то цачева, то цветанов, то цацаров, данаил кирилов цяла плеада мастити умове на правната мисъл...

  ум море, глава шамандура
 35. 35 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2100 Неутрално

  До 25
  След като сте толкова загрижен за правописа /останалото очевидно не е важно/ според Вас "ВЕРНО" ли се пише?!?!?!
  рЕторичен въпрос!
  Хубав ден Ви желая!!!
  И да, шофьора на самолета е решетникова МАРИОНЕТКА!!!!!!!!

 36. 36 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 435 Любопитно

  Тези промени в НК са абсолютно малоумни, това всеки нормален го разбира. Целта е да се оправдае некомпетентността на ушеви и прокурори, понеже напоследък все по-често бие на очи. Тук обаче опираме до въпроса - цвъковците наистина ли са толкова брутално ограничени или просто дават възможност на летеца да вдигне още повече рейтинга си?

 37. 37 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  Еми браво на президента, може да не го харесвам и да не съм гласувал за него, но така се прави. Я помислете как щеше да гласува Цецка, а.
  И да видим как ще гласува за поправките на КОНПИ - може би най-антиконституционния закон досега в историята.

 38. 38
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

  До коментар [#27] от "Храбър":Ами има рейтинги...На кое място е Радев и на кое Костов би ли ни казал?
  —цитат от коментар 32 на Велков


  Излагаш се бе мойто момиче!
  Да правиш опити да сравниш, човека обърнал посоката на движение на цялата страна с един мухльо, който по някакво стечение на обстоятелствата, съвсем случайно е попаднал на място, което нито може да защити, нито може да запълни е доста глупаво!

 39. 39 Профил на golemi_qica
  golemi_qica
  Рейтинг: 228 Неутрално

  До коментар [#36] от "Големи яйца:)":

  Колега,как юе ги делим сега Яйцата?:)

  “Комунистът е като крокодил – когато си отвори устата, не можеш да кажеш дали се усмихва или се кани да те изяде.”
 40. 40 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Весело

  До коментар [#27] от "Храбър":Ами има рейтинги...На кое място е Радев и на кое Костов би ли ни казал?
  —цитат от коментар 32 на Велков


  С вашите непрестанни възгласи и лозунги след всяка поява на Радев (била тя нужна или ненужна, правилна или неправилна) приличате на групичка от глупави запалянковци, наобиколила...примерно човек, който кове пирони и при всеки неизкривен пирон скача, декламира и декларира необикновените способности на онзи....да кове пирони!
  А така се получава, защото всичко вършите не защото защитавате някакви идеи и цели, а защото така са ви наредили и затова ви плащат.
  Вие дори не усещате колко тъпо и неадекватно стоите в целия политически живот в страната. Така както и действията на вашите водачи, действията ви са изкуствени, в повечето случаи пресилени и смешни!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 41. 41 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Весело

  До коментар [#35] от "selqnin":
  за селяните и рускоговорящите е верно ;-)
  когато се научите да управлявате самолет, може да си позволите да наричате пилота шофьор,дотогава си оставате селянин , с или без колело . Дали е марионетка само времето ще покаже, за другия "генерал" е очевадно

  ум море, глава шамандура
 42. 42 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#40] от "Храбър":

  Вие дори не усещате колко тъпо и неадекватно стоите в целия политически живот в страната. Така както и действията на вашите водачи, действията ви са изкуствени, в повечето случаи пресилени и смешни!
  ------------------------------------------------------------------------------
  Това е вярно и в пълна степен се отнася за парламентарно НЕпредставените.

 43. 43 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Гневно

  До коментар [#38] от "Храбър":
  вярно е обърна, право надолу , да *** тъпото комунистическо лакомо и крадливо недоразумение .

  ум море, глава шамандура
 44. 44 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 379 Неутрално

  До коментар [#2] от "Oleg Shishmanov":Добре е да не се пишат общи приказки, а да прочетеш мотивите на Президента и да кажеш с кое не си съгласен. И не слагай наравно в случая Борисов и Радев. Видно е, че са на различни позиции...
  —цитат от коментар 3 на Велков


  Съгласен съм с мотивите. Просто вярвам, че биха могли да си разменят ролите при разменени постове. Т.е. ако ББ е Президент, а другия МП.

 45. 45 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 379 Неутрално

  До коментар [#2] от "Oleg Shishmanov":може и неравномерно да е , но и в други части на страната има население освен в софия
  —цитат от коментар 11 на DonKey Hot


  Май съм чувал, че има след като 40 години съм бил част от това население. Просто не очаквам, чак толкова да могат да мислят за някой абстрактен човек, та поне за оня, който се вижда от прозореца.

 46. 46 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  ....когато се научите да управлявате самолет, може да си позволите да наричате пилота шофьор,дотогава си оставате селянин , с или без колело . Дали е марионетка само времето ще покаже, за другия "генерал" е очевадно
  —цитат от коментар 41 на DonKey Hot


  С една малка разлика, че този шапкар със зор се отказа от място, което е достигнал със собствен труд, за да се настани на място, напълно неудобно и твърде ветровито за него, само защото са му го предложили не за друго, а за да запълни една временна и доста крехка позиция.
  Интересно!
  Дали се опасява какво ще стане с него, когато поради непрестанно изменящата се ситуация стане ненужен и дори опасен за играчите които са му я предложили?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 47. 47 Профил на Punkas
  Punkas
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Президента на Републиката на пазар с канче и на кило

  Без Власт !
 48. 48 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#46] от "Храбър":

  Дали се опасява какво ще стане с него, когато поради непрестанно изменящата се ситуация стане ненужен и дори опасен за играчите които са му я предложили?
  .....................................................................
  Или втори мандат, или като Плевнелиев - какво неясно има...

 49. 49 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Любопитно

  До коментар [#45] от "Oleg Shishmanov":
  абстрактен, виж къде са раждани "нашите" депутати ако има 10процента софиянци, ще си посипя главата с пепел

  ум море, глава шамандура
 50. 50 Профил на Practic
  Practic
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Ето че и Радев е способен на решения, бранещи човешките права !
  Двудневния арест без уведомяване представлява груба милиционерска хватка за разправа.
  Долу герберщината и цацарщината !

 51. 51 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 435 Весело

  До коментар [#39] от "golemi_qica":

  😂😂😂 за всеки от сърце ще има

 52. 52 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5395 Неутрално

  Половинчато и беззъбо...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 53. 53 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  Промени в Наказателния кодекс, които директно водят към Европейски съд по правата на човека. Рилевантният въпрос задава

  Тези промени в НК са абсолютно малоумни... Тук обаче опираме до въпроса - цвъковците наистина ли са толкова брутално ограничени ...?
  —цитат от коментар 36 на Големи яйца:)
  Не са толкова ограничени. Повече от толкова!

 54. 54 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 379 Неутрално

  До коментар [#45] от "Oleg Shishmanov":абстрактен, виж къде са раждани "нашите" депутати ако има 10процента софиянци, ще си посипя главата с пепел
  —цитат от коментар 49 на DonKey Hot


  Къде си раждан е без значение. Важното е как си вършиш работата и чии интереси защитаваш!

 55. 55 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3517 Неутрално

  [quote#14:"stef"][/quote]

  "...Едните нагляри предлагат безумни закони и трябва да пляскаме с ръце и да обичаме другарят генерал заради това, че ги връща... Що за малоумие..."

  Малоумие?
  Или поредното театро за матрЯла!?

 56. 56 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 979 Неутрално

  Подготвят почвата за бърза и безкомпромисна разправа с инакомислещите и критикарите на режима на мутромилиционерите.

 57. 57 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Любопитно

  До коментар [#54] от "Oleg Shishmanov":
  и къде и кога и от кого си раждан има значение . Примерно ако си роден в дръндар, може да станеш философ, енергетик , почетен предсдател. Ако си роден в семейство на шеф на тотото, може да станеш най младия министър, кандидат за шеф на данс -да не ипадам в подробности. Но ако си роден в сахара, твърде вероятно е да станеш мигрант, клет "сирииски " бежанец . Ако си роден в америка, може да се радваш на "демокрацията" ...Примери много, но е най добре да защитаваш собствените си интереси, а някой работи е по добре въобще да не бъдат вършени.

  ум море, глава шамандура
 58. 58 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  Ето че и Радев е способен на решения, бранещи човешките права !Двудневния арест без уведомяване представлява груба милиционерска хватка за разправа.Долу герберщината и цацарщината !
  —цитат от коментар 50 на Practic


  Ако не беше сложил този лозунг отдолу щях да ти сложа плюс.
  Не!
  Не защитавам герберите.
  Просто вие червените преигравате!
  Държите се като партизанин на разпит от лошите фашисти.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 502 Неутрално

  Тази мярка е една от най-големите простотии, сътворени от герберската юридическа мисъл.
  Ама като усещаш как ти се клатят краката и властта се изплъзва, си готов на всякакви мерки, само да се задържиш още малко.

 61. 61 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1352 Любопитно

  До коментар [#53] от "Мърмор":
  Релевантният въпрос е като резонния , но не е ли по добре да използваме уместен, съответен, приложим, от практическо значение, значим, важен, свързан (с даден въпрос), няма да ни направи да изглеждаме по малко умни, нали?!

  ум море, глава шамандура
 62. 62 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 897 Неутрално
 63. 63 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Съгласен съм с генерал Радев. Болезнено е, че комунистическият президент е най-адекватният ни политик тази година, но това е положението.

 64. 64 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Редно е първо да се уреди задържането да е като задържане,а уведомяването някак си не е толкова голям проблем!

 65. 65 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 731 Неутрално

  КОМФИСКАЦИИ БЕЗ СЪД И ПОХИЩЕНИЯ , АЗ ТИЯ ТАКА НАРЕЧЕНИ АРЕСТИ ИМАМ , МОГА ДА НАПРАВЯ САМО ЕДНА АНАЛОГИЯ , ГЕСТАПО !!!

 66. 66 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2305 Любопитно

  Друг е въпроса,че големите мафиоти изчезнаха яко дим от държавата. Не могат да ги осъдят да върнат заграбеното...та за какво уведомяване говорим в този случай?

 67. 67 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Радев - защитника на престъпниците !

 68. 68 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1674 Весело

  До коментар [#15] от "Велков":


  Когато няма какво да се каже, в Плевен така говорят...
  ===========
  Верно, че така говорят...за една година в НШЗО явно съм им прихванал езика...знам, че много ти е любопитно от къде съм...ще ти дам джокер...в град в който си живял...не е Коста Перчево щото е село...а на Румен Радев му подхожда това име заради безсмисленото връщане на закони...

 69. 69 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Любопитно

  А на незаконната конфискация - кога?

 70. 70 Профил на Минувач
  Минувач
  Рейтинг: 618 Гневно

  След атентатите в Париж, сме направили промените в Наказателно-процесуалния кодекс заради директива на ЕС, която е задължителна за всички държави-членки, след терористичните актове в Париж и във връзка със задържането на терористи и да се ограничи възможността за уведомяване на техни близки, за да не се възпрепятства разследването, когато касае терористичен акт или тежката организирана престъпност.
  България беше в предпоставка за започване на наказателна процедура, но парламентът предприе най-либералната форма.
  Това задържане не ограничава по никакъв начин възможността за адвокат.
  Говорим само за обкръжението и близките на задържаното лице. И то не, за да се ограничи защитата му, а за да не се осуети разследването.
  Тази мярка ще заработи само и единствено по изключение, когато става въпрос за терористични актове и организирана престъпност. Всяка друга теза може да бъде манипулативно поднесена на хората.
  Ако една лице е извършило тежко престъпление с предпоставка да може да се заличат доказателства и предупреждаване на участниците в терористичен акт, прокурорът може да поиска да не се уведомяват близките му. То подлежи и на съдебна санкция, ако се прецени, че има превишаване на права. С този либерален подход лицето си получава адвокатската защита и никога не е говорено за ограничаване на това му право.

 71. 71 Профил на кокошката
  кокошката
  Рейтинг: 267 Неутрално

  В случая Радев е прав....

 72. 72 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 38 Неутрално
 73. 73 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 604 Гневно

  Авторитарно-репресивния режим на Борисов ъпргрейдва системата с всеки изминал ден. Неусетно ще отвори и лагерите, все пак баЕ Тошо му е университета на този самозабравил се крадлив и неук бандит!!!

 74. 74 Профил на Неизвестен извършител
  Неизвестен извършител
  Рейтинг: 267 Весело

  И стига си ги бъзикал с това вето има - вето няма, главнокомандващ на армията си, господин Радев!

 75. 75 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#34] от "DonKey Hot":

  Правото е за хора, не е за адвокатите да го изнасилват за кефа на всеки мошенник който им е платил. Пък на кой е силата ще покаже времето - подобен текст в новия закон за КОНПИ не е отменен от КС и изризно е покрепен от ЕС. За мен те са по-големи авторитети от дежурните мрънкачи в медията на засегнат от проверките на КОНПИ.

 76. 76 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#36] от "Големи яйца:)":

  Е като са малоумни, що съшия текст в новия закон за КОНПИ не е отменен от КС ?!? Или защото Прокопиев го съдят по стария и лично го бърка ?!?

 77. 77 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 2078 Неутрално

  До коментар [#16] от "m17":

  А коя е тази фирма (която не е на "наши хора") дето може да издържи 5 години със запорирани сметки, докато КОНПИ и специалния съд се начудят дали е виновен или не? КТБ още не са му прочели обвинителния акт...

  Не ме търсете преди обяд
 78. 78 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  Хора, действието на РРадев е правилно.... но не е интересно! Дайте някоя изцепка на Простакеса Деса, там да се посмеем! Там е шоуто, празници идват, трябва весело коледно настроение!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 79. 79 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#77] от "nikidimi":

  Никоя фирмя няма запорирани сметки, КОНПИ преследва незаконни доходи на ХОРА. Така че може да се запорира ЛИЧНОТО имушество само на конкретен човек и то само ако се ДОКАЖЕ че има огромно разминаване пред съда. Запорира СЪДА, не КОНПИ.

 80. 80 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#30] от "m17":


  До коментар [#17] от "Darth Plagueis":Верно е че не съм чел опорките на умнирасивците но и няма нужда - обичам да мисля със собствената си глава.
  —цитат от коментар 30 на m17


  Е, точно в това ти твърдение много силно се съмнявам

 81. 81 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#80] от "marker":

  А вие, докато блеете със стадото малоумници тука, ползвате ли си главата ?

 82. 82 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Никой не вярваше че ще стигнем до момент в който червените мекерета ще се окажат "по-европейци" от гербалайфърите.

  "Преди седмица парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс, с които прокуратурата вече има право да забавя с 48 часа уведомяването на близките на задържан. " -- да почнат с тези депутати и техните близки.

 83. 83 Профил на stef
  stef
  Рейтинг: 464 Гневно

  [quote#14:"stef"]
  —цитат от коментар 19 на Велков
  По-малоумно ще е без коректив. Уважавай коректива, той е на твоя страна. Иначе излиза, че нямаш себеуважение....[/quote]

  Коректив е тоя, който в 9 от 10 случайя като се словоизлее е гаварит масква?
  Не мерси - взимайте си го в Борован...

  Stef
 84. 84 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1561 Неутрално

  До коментар [#1] от "Велков":Това клакьорите на Радев сте големи смешници!Що се заблуждавате, че с тези еднакви до втръсване лозунги вдигате акциите на шапкаря!?
  —цитат от коментар 8 на Храбър


  Това клакьорите на тиквата сте уникални "интелектуалци". Виждате ,че сте се наакали до ушите и продължавате да мажете с пръстче

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 85. 85 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2095 Неутрално  Румен Радев трябва да се прекръсти на Ветко Радев...
  —цитат от коментар 7 на BiGman1  Като сме започнали да ги кръщаваме, нека Бойко Методиев Борисов да се прекръсти на Бойко Маджов Пашовски .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 86. 86 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  До коментар [#16] от "m17":Пак не си си дочел опорките..
  —цитат от коментар 17 на Darth Plagueis  Абе чете ги човечето, ама не ги разбира и за това греши .
  За разбиране трябва акъл ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 87. 87 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  До коментар [#17] от "Darth Plagueis":Объркало се е момчето....Между другото, този е е един от най големите лумпени на Цецо...
  —цитат от коментар 24 на Позорно събрание  Ааа, не подценявай и " Царят е гол " !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 88. 88 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7503 Неутрално

  Добре е направил. Той затова Цветанов е бесен. Бил искал само да се конфронтира. Демек, каквото реши неграмотният Кирилов, може и други да са го решили, това трябва да е.

 89. 89 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Нелеп закон и правилно вето.Гербаджиите съвсем се осраха през календарната 2018.

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 90. 90 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1674 Весело

  До коментар [#88] от "Роси":


  До коментар [#85] от "niksan1":

  Как си личи лилявите за кого сте гласували на президентските избори...

 91. 91 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Е, и от този президент нищо не излезе. Не е катастрофа като плевлю, но го дава на лозунги. Мълчи, мълчи и вземе, че изстреля нещо. Е, и?

  Мърфи е оптимист!
 92. 92 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6094 Неутрално

  И това вето ще отиде при останалите му, пост 70 ви го е казал най добре.

 93. 93 Профил на b0b069
  b0b069
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Немога да повярвам че дори се е стигнало за проектозакон на такава идиотцина.. Камо ли за вето. Много ясно. Евала на Радев. Тея хептен през къра я подкараха

 94. 94 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 894 Неутрално

  всяко безумно решение на парламента ,ще увеличава одобрението към президента

 95. 95 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 439 Неутрално

  До коментар [#27] от "Храбър":

  Факт е аргументите са безумни. Цялата ти логика се изчерпва със следното: "Ако не харесвам някой, абсолютно всичко което той прави не ми харесва". Светът не е такъв. В него няма черно и бяло, има нюанси.

 96. 96 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2475 Неутрално

  Радев е прав в случая !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 97. 97 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Пъпчивият илитерат е политически, икономически и правно неграмотен.

  Да зема авлията на рамо и да повежда кючекчийката към баден-баден.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 98. 98 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 968 Неутрално

  До коментар [#25] от "DonKey Hot":

  Не е селянин.Аз познавам доста селяни и са свестни,работливи и разсъдливи момчета.Тоя е селяндур.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 99. 99 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Под такива статии е показателно как герберите акуратно застават на амбразурата и самоотвержено се пънат да оправдаят простотиите на началниците си.Червен президент е коректив на грберите,да не се отклоняват от правото и морала!Ако не беше тъжно,щеше да е смешно.Пълен резил за герберите,но нито първи,със сигурност не и последен.
  Всъщност,няма как и да е по-различно.Герберите са си червени отвътре.Тях червеното знаме роди ги...

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 100. 100 Профил на futurika
  futurika
  Рейтинг: 434 Весело

  Е браво, бе ГЕРБ, не ви ли е срам, че червен президент реагира демократично, за разлика от родните ви депутати, налагащи една авторитарно - репресивна мярка, силно ограничаваща човешките свободи.
  Защото няма как да се отрече, че независимо, какви са подбудите му, Радев тук е прав.
  Боже, не вярвах, че бих написала такова нещо, ама ей на, герберасията ме принуди.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK