Президентът наложи вето върху Закона за държавната собственост

Президентът наложи вето върху Закона за държавната собственост

© Цветелина Белутова, КапиталПрезидентът Румен Радев наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, съобщи институцията. Депутатите одобриха промените в началото на май с два проекта - един на ГЕРБ и един общ с "Обединени патриоти". Повече за одобрените текстове четете тук.


Той изрично заявява своята подкрепа за основната цел на промените в този закон – да се оптимизира и ускори процесът по изграждане на значими национални обекти. Той приветства и промените за насърчаване на инвестициите в индустриалния сектор. Независимо от това президентът смята, че не е постигнат баланс между обществения интерес и защитеното от Конституцията право на собственост и вместо ефекта на ускоряване се създава риск от забавяне на важни инфраструктурни обекти.


Според президента и сега предварителното изпълнение на отчуждителни актове е приложимо за национални обекти - магистрали, пристанища, летища, газопроводи и др. С предложените промени към тях се добавят обекти с национално значение, определени като такива със закон или с акт на Министерския съвет. Предвид липсата на критерии, по които Министерският съвет обявява обектите с национално значение, приложното поле на предварителното изпълнение може да засегне множество частни имоти без гаранции, че това са обекти за общо ползване в обществен интерес.
Държавният глава възразява и срещу неравнопоставеността между дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии, които ще се обезщетяват по различен начин. Тази промяна според него създава сериозен риск, вместо да се ускори процесът на изграждане на значими национални обекти, той да бъде забавен.


Ето и пълния текст:


М О Т И В И
ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЕТ ОТ 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 15 МАЙ 2019 Г.


Уважаеми народни представители,


Подкрепям основната цел на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост - да се оптимизира и ускори процесът по изграждане на значими национални обекти. Приветствам и промените, свързани с насърчаване на инвестициите в индустриалния сектор (§ 5 , 6 и 8), предвид неговото значение за повишаване на икономическия растеж и създаването на нови работни места. Независимо от това не мога да се съглася с отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД ЗДС), които отдалечават уредбата от основни конституционни ценности, намаляват интензитета на защитата на основни права на гражданите и създават сериозен риск да се забавя изграждането на значими национални обекти.

 1. Съгласно чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията правото на собственост се гарантира и защитава от закона и частната собственост е неприкосновена. Значимостта на правото на частна собственост обуславя и систематичното място на тези разпоредби – те са в глава първа "Основни начала". Неприкосновеността на частната собственост имплицитно включва забраната други лица да владеят, да ползват и да се разпореждат с нея без съгласието или въпреки несъгласието на собственика. Изключение от това правило е предвидената в чл. 17, ал. 5 от Конституцията възможност за принудително отчуждаване на частна собственост. За това отчуждаване Конституцията поставя няколко изисквания: отчуждаването да се извършва въз основа на закон само за държавни или общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. Правовата държава изисква Законът за държавната собственост (ЗДС), който регламентира отчуждителните процедури, да остане в тази конституционно очертана рамка. Считам, че част от направените с § 3 от ЗИД ЗДС промени не осигуряват предвидената в Конституцията особена закрила, която трябва да е ефективна, за да не бъде илюзорна неприкосновеността на частната собственост.
С § 3, т. 1 от приетия закон (относно чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС) се допуска предварително изпълнение не само когато с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект (както досега), а и за обект с национално значение. За разлика от дефиницията на понятието "национален обект" (§ 1 от ЗДС), която съдържа ясни критерии, на които трябва да отговаря един обект, за да е национален, понятието "обект с национално значение" (§ 5, т. 62 от Закона за устройство на територията) не съдържа такива критерии. Направената промяна създава риск прилагането по изключение на предварително изпълнение на отчуждителните актове - само за национални обекти, които несъмнено са за общо ползване и в обществен интерес, да се превърне в правило. Предвид дискреционната власт на Министерския съвет да обявява обекти с национално значение, приложното поле на предварителното изпълнение на невлезли в сила отчуждителни актове може значително да нарасне и да се разпростре върху множество частни имоти. Не е ясно какво налага това, тъй като понастоящем ускорената процедура е приложима за ключовите инфраструктури проекти - магистрали, пристанища, летища, газопроводи и други обекти, които имат характеристиките на национални обекти.


В § 3, т. 1 от ЗИД ЗДС (относно чл. 39б, ал. 2 от ЗДС) се посочва размерът на определяната от съда парична гаранция, която е една трета от обезщетението съгласно акта за отчуждаване. Това се различава от действащата досега уредба, съгласно която гаранцията се определя според размера на преките и непосредствени вреди (чл. 391, ал. 3 от ГПК). Целта на паричната гаранция е да служи за изплащане на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на другите обезщетения за компенсиране на вредите и пропуснатите ползи на собственика на отчуждения имот (чл. 39б, ал. 2 от ЗДС). В мотивите към законопроекта няма никакви аргументи защо гаранцията е определена на една трета, а не например на една втора. Като фиксира размера на гаранцията само спрямо определеното с отчуждителния акт обезщетение, законът намалява сигурността, че собственикът ще получи равностойно обезщетение, както изисква чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Равностойното обезщетение следва да се изчислява не само на база пазарна оценка на имота, но и да обхваща пропуснатите ползи и нанесените вреди. Уредбата е още по-проблематична предвид обстоятелството, че Конституционният съд неведнъж се е произнасял за съдържанието на конституционното изискване за предварително обезщетение. В редица свои решения съдът застъпва разбирането, че обезщетението при отчуждаване на имот не може да се приеме за предварително, ако не е определено окончателно по размер с влязъл в сила акт на съда (Решение № 6 от 2013 г., Решение № 6 от 2006 и Решение № 7 от 2001 г.). С възможността инвеститорът да влезе във владение на имот - частна собственост и да започне строителни дейности, като се заплаща само обезщетението съгласно невлезлия още в сила отчуждителен акт и допълнителна гаранция в силно намален размер, на практика се допуска отнемане на правото на собственост. Така не се изпълнява конституционно предвиденото задължително условие за предварително и равностойно обезщетение на собственика (Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г.)

 1. С § 4 се създава ал. 3 в чл. 42а от ЗДС, която предвижда специален режим за обезщетенията при отчуждаване на земеделски земи и горски територии, когато едно физическо лице, юридическо лице или едни и същи съсобственици имат такива имоти с обща площ над 50 декара. В този случай отчуждаването на техни отделни имоти, макар да са с размерите по чл. 42а, ал. 2 от ЗДС, няма да бъде компенсирано с парично обезщетение, а с предоставяне на имот. В мотивите на внесения законопроект няма аргументи защо се визират точно имоти с обща площ над 50 декара, което поражда съмнения, че тази промяна обслужва конкретни интереси.
В мотивите на Решение № 14 от 1992 г. за тълкуване на чл. 6, ал. 2 от основния закон Конституционният съд подчертава, че "равенството на гражданите пред закона е формулирано като конституционен принцип, който стои в основата на гражданското общество и държавата". За да гарантира прогласения принцип за равенство на всички граждани пред закона, в чл. 6, ал. 2 от Конституцията са посочени изчерпателно определени признаци, които не могат да бъдат основание за неравно третиране. Един от тези признаци е имущественото състояние. Правилото, въведено с § 4 от ЗИД ЗДС, създава неравнопоставеност въз основа на този признак между дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски територии, като предвижда без основателна причина различен начин на тяхното обезщетяване.


Не на последно място, е съмнително дали тази промяна действително ще доведе до ускоряване изграждането на магистрали, пристанища, газопроводи и други национални обекти, тъй като изискването за обезщетяване с равностоен имот може да се окаже по-трудно, отколкото паричното обезщетяване. Разпоредбата изисква продължителен процес на доказване, че едни и същи имоти принадлежат на едни и същи собственици или съсобственици. Така се създава сериозен риск вместо да се ускори процесът на изграждане на значими национални обекти, той да бъде забавен.


Споделям необходимостта от създаване на законова уредба, която да способства за бързото изграждане на магистрали, пристанища, газопроводи и други национални обекти. Като държавен глава обаче отстоявам разбирането, че бързината при осъществяване на такива проекти следва да бъде постигната чрез законодателни решения, които установяват справедлив баланс между обществения интерес и задължението за закрила на основни конституционни права на гражданите.


Уважаеми народни представители,


Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 3, т. 1 относно чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта "или обекти с национално значение" и ал. 2, изр. първо в частта "една трета", както и § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет на 15 май 2019 г.

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4658 Неутрално

  Правилно. Поредният гробарски АНТИконституционен ГРАБИТЕЛСКИ закон !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 705 Неутрално

  Тоя е бесен от резултата на БСП :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 3. 3 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 296 Неутрално

  Гумен Гадев пак играе опозиция. Нищо, на следващите избори още по-малък процент.

 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Ето още един, който нищо не е научил.

  Доброто е заразно
 5. 5 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  Хвърчилков в пореден пристъп!Редно е да започне да ремонта на село....зер мандата на резидент приключва!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 6. 6
  sashobal
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5227 Неутрално

  Докато решенията в българската политика се правят на инат и в полза на #Кой, нещата няма да се оправят

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4658 Неутрално

  Координираният вой на гробарските тролчета ПОТВЪРЖДАВА правилността на Президентското вето.
  ГЕРБ яко нагазват в поредниия скандал.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  само толкова ли... ако и при това абсурдно безобразие на бекапетата матряла си затрае, направо го пиши умрел

 10. 10 Профил на mavro
  mavro
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Подкрепям..., привествам...., но налагам вето!
  Има една приказка, че всичко казано преди "но" в едно изречение няма никакъв смисъл.С две думи презедента казва: аз продължавам да ви играя контра.

 11. 11 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Имитираме бодрост а? Все едно снощи никога не се е случвало 😀😀😀

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4658 Весело

  До коментар [#11] от "nv":

  Толкова си умен, че чак е потресаващо. Какво се случи снощи ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 534 Весело

  Координираният вой на гробарските тролчета ПОТВЪРЖДАВА правилността на Президентското вето. ГЕРБ яко нагазват в поредниия скандал.
  —цитат от коментар 8 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете, не плачи на чужд гроб. Виж твойте хора какво правят. Май ГЕРБ пак са пред кликата на Решетников на изборите. Или бъркам?

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 14. 14 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1429 Весело

  Аз само да попитам: Ако с преференциите се пренареди листата и другарят Иво вземе че не влезе, ще се върне ли като съветник на другаря Румен?

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 15. 15 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1429 Весело

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  И какво от това, пак няма да дойдете на власт.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 16. 16 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":

  аз точно това казвам, правиш се, че нищо не се е случило.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 17. 17 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3958 Неутрално

  Президентът си прати и сивия кардинал да помага в изборите, и пак нишо ! Остана му само възможността да налага вето за да напомня за себе си !

 18. 18 Профил на terminal velocity
  terminal velocity
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Резонна критика. С тоя закон некои хора искат да си осигурят възможността да бият хората с държавната бухалка, вместо да си плащат.

  Путин - мы верим в тебя !
 19. 19 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Мотивите звучат изключително разумно. Това е изцяло лобистко решение. Ето пример - дава се статут на инвестиция на търговска верига. Земите на хората се отчуждават принудително, на ниски цени и накрая веригата си прави инвестицията. Чудно, но собствениците са прецакани. Имам позната, която купи апартамент на дъщеря си с един парцел, която попадаше баш в средата на купуваната от Пени маркет земя. Искаха да й я вземат евтино, как ли не я лъгаха, но жената не се поддаде. Накрая си извадиха пари и си платиха по пазарни цени. Можело значи!

 20. 20 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  ЕМЕС

  Този пак започна вета да си издава,
  Парламента, внимание не му отдава.

 21. 21 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU defender":
  До коментар [#3] от "Jumbo Jet":
  До коментар [#4] от "АзКлавдия":
  До коментар [#5] от "Willy Messerschmitt":
  До коментар [#11] от "nv":

  Гнусни клевети:

  110 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2297
  14:55, 17 май 19
  Неутрално

  До коментар [#95] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  ти знаеш ли, че в момента тия свини отчуждават черни селски пътища, които си съществуват още от турско, преди изобщо да я е имало тая държава и съответно-никога не са били част от нечиии имоти... тва за да си образуват общински парцелчета за раздаване там, дето никога не е имало общинска земя... плащат ги по 60 кинта на декар, а процедурата в адм. съд излиза 2 бона/ дек. мин... готино, м

  Vernam Cipher
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на nix1130
  nix1130
  Рейтинг: 560 Неутрално
 24. 24 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 658 Весело

  До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#11] от "nv":Толкова си умен, че чак е потресаващо. Какво се случи снощи ?
  —цитат от коментар 12 на КМЕТ В СЯНКА


  Бате Бойче ПАК ви "напердаши". Но явно толкова свикнахте, че вече ви харесва. Тиквата ви напраЙ мазохисти!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 25. 25 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Тоя е бесен от резултата на БСП :)
  —цитат от коментар 2 на EU defender


  Законът ограничава конституционно-гарантираната частна собственост. Ти комунист ли си? Имам прдвид освен, че си плоскочел трол с 5 до 13 годишна дъщеря, ако изобщо имаш дъщеря де, в което се съмнявам.

 26. 26 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4658 Неутрално

  До коментар [#24] от "todor._89":

  Пиши по темата момченце.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 27. 27 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 658 Весело

  До коментар [#26] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#24] от "todor._89":Пиши по темата момченце.
  —цитат от коментар 26 на КМЕТ В СЯНКА


  Темата момченце е магарешкия инат на "хвърчилото", подлютен от сношния пердах.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 28. 28 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 375 Весело

  сенчестата кметица вчера беше се покрила в миша дупка, днес работи на нова за следващите избори ...


 29. 29 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5159 Неутрално

  Мъка, голяма мъка е, че ГЕРБ пак биха за дванадесети път комунделите, туй е въпросът.

 30. 30 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5159 Неутрално

  Мъка, голяма мъка е, че ГЕРБ пак биха за дванадесети път комунделите, туй е въпросът.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK