Какви условия поставя България на Северна Македония (пълен текст)

Какви условия поставя България на Северна Македония (пълен текст)

© Анелия НиколоваБългария постави няколко изисквания, на които държи, преди реално да започнат преговори със Северна Македония за членството й в Европейския съюз. По-рано днес вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов и вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева направиха изявления, след като правителството прие своята позиция. Техните коментари четете тук.


Ето и пълния текст на позицията на Министерския съвет:


ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС И ПРОЦЕСА НА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ: РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И АЛБАНИЯ
ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ


България е последователна в подкрепата си за европейската перспектива на страните от Западните Балкани, тъй като процесът на присъединяване е ключов двигател за реформи и стабилност в региона. България приветства и подкрепя препоръката на Европейската комисия за започване на предприсъединителни преговори както с Република Северна Македония, така и с Албания.


Същевременно България не следва да допуска интеграцията на Република Северна Македония в ЕС да бъде съпътствана от европейска легитимация на държавно спонсорирана идеология на антибългарска основа. Пренаписването на историята на част от българския народ след 1944 г. е сред стълбовете на антибългарската идеологическа конструкция на югославския тоталитаризъм.


Започването на преговори не следва да се интерпретира като гаранция за членство, а като позитивна движеща сила за ускоряване на реформите, укрепването на върховенството на закона и поддържането на добросъседските отношения. Напредъкът към членството в ЕС зависи от индивидуалните усилия за изпълняване на критериите от Копенхаген и условностите на Процеса за стабилизиране и асоцииране, включително на добросъседските отношения. Добросъседските отношения имат хоризонтално значение и следва да се оценяват на всеки етап в процеса на присъединяване на страните кандидатки.


I. Република Северна Македония


Приемането на Република Северна Македония в ЕС е важна стъпка за гарантиране на мира, стабилното и устойчивото развитие и просперитета на региона. България първа призна независимостта на страната и винаги е подкрепяла принципно и последователно европейската и евроатлантическата й перспектива. Последователната подкрепа на България за европейската перспектива на Република Северна Македония беше отразена и в Съвместната Декларация от 22 февруари 1999 г., в Меморандума за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическата интеграция и в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г., което за нас е солидно правно основание за добросъседски отношения и сътрудничество, в съответствие с най-високите европейски стандарти. Очакваше се Договорът да реши наслоените с десетилетия проблеми и да даде импулс и нова перспектива в развитието на двустранните отношения. Подписването и изпълнението на този Договор бе условието за подкрепата от страна на България за членството на Република Северна Македония в НАТО и ЕС. В този контекст, стриктното и цялостното изпълнение на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония по начин, който да гарантира неговата необратимост, е от ключово значение и остава предпоставка за напредък в процеса на присъединяване на страната към ЕС.


Българската позиция за важността от поддържането на добросъседски отношения с България и прилагането на Договора е неизменно застъпвана на всички нива и формати. Това доведе до нейното отразяване в редица документи на ЕС. В тази връзка, запазвайки своята последователност, България ще настоява в текста на заключения на Съвет "Общи въпроси" на 15 октомври 2019 г. да се отрази недвусмислено, че изпълнението на Договора за добросъседство ще представлява част от условността, приложима в преговорите за членство.


България ще представи и национална декларация, в анекс към заключенията на Съвета, която ще стъпва върху настоящата Рамкова позиция.


В хода на преговорите по тези заключения следва да се очертае тенденция към поставяне на условия за свикване на първата Междуправителствена конференция (МПК) с Република Северна Македония. Съгласието на България за провеждането на първата МПК ще бъде обвързано с постигането на реален напредък в изпълнението на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, включително и по отношение на дейността на съвместната експертна комисия по исторически и образователни въпроси. Под реален напредък се разбира:

 1. В общ план

- Република Северна Македония следва да преустанови и да се въздържа от провеждане на политика, независимо под каква форма, на подкрепа и насърчаване претенциите за признаване на т.нар. "македонско малцинство" в България. Република Северна Македония безрезервно и срочно да приведе позициите си и действията си в международните организации и форуми в съответствие с член 11 от Договора за добросъседство, като ясно декларира, че няма исторически и демографски основания да търси малцинствен статут за която и да е група граждани на територията на Република България. Многостранните формати и мониторинговите механизми на Съвета на Европа да не се инструментализират от Република Северна Македония за оказване на натиск върху България по въпроси, свързани с правата на лица, принадлежащи към малцинствени групи;


- Република Северна Македония да декларира с вербална нота до страните - членки на ООН, че придържането към извършените промени в конституцията на Република Северна Македония в съответствие със Споразумението от Преспа ще се осъществява паралелно със стриктно придържане към Договора с Република България в неговата цялост, в т.ч. и по отношение на "езиковата клауза" от Договора;


- в нотата да се посочи, че използването на предвиденото в Споразумението от Преспа кратко име реферира единствено към политическия субект Република Северна Македония, а не към географския регион Северна Македония, част от който се намира в пределите на България;


- задействане на процес на реабилитация на жертвите на югославския комунистически режим, репресирани поради българското им самосъзнание.


- задействане на процес на осветляване на сътрудниците от днешна Република Северна Македония на службите за сигурност на бивша Югославия;


- предприемане на системни мерки за премахване от табели и надписи върху паметници, паметни плочи и сгради на текстове, насаждащи открито омраза към България, например такива, съдържащи квалификации като "българския фашистки окупатор".

 1. В дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси*:

- постигане на конкретни резултати в работата на Комисията, верифицирани от Съвместна междуправителствена комисия, относно периода от общата ни история до 1944 г., в т.ч. постигане на договореност за Гоце Делчев, ВМОРО-ВМРО и Илинденско-Преображенското въстание;


- подмяна на информационни табели и други означения, вкл. върху исторически монументи и паметници на културата, в изпълнение на договорените до момента текстове;


- договаряне на конкретни дати за общо отбелязване на събитията и личностите, по които е постигната договореност;


- при отбелязване на събития и личности, по които е постигната договореност, политическите фигури, представителите на държавни институции в Република Северна Македония, както и на медиите, финансирани от държавния бюджет да базират своите официални изявления и коментари на договорените от Комисията текстове.


Тъй като на първата МПК се одобрява Преговорната рамка, България ясно ще заяви, че ще предостави съгласието си само след като в нея бъдат отразени по подходящ начин чувствителните за страната ни въпроси, а именно:


- добросъседството следва да бъде потвърдено като хоризонтален критерий в рамките на целия процес на присъединяване;


- поддържането на добросъседски отношения и в частност - изпълнението на двустранните Договори с държави членки на ЕС (България и Гърция) са интегрална част от приложимите условия и ще се оценяват в рамките на преговорна глава 35;


- глава 35 следва да бъде сред първите открити и последните закрити преговорни глави, за да бъде изпълнението на произтичащите условия проследявано с най-голяма продължителност в рамките на процеса на присъединяване към ЕС;


- по отношение на езика да се използва фразата "официален език на Република Северна Македония " При абсолютна необходимост от използване на термина "македонски език" в документи и позиции на ЕС, със звездичка под линия следва да се пояснява всеки път - "съгласно конституцията на Република Северна Македония". Следва да е ясно, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Република Северна Македония, е свързана с еволюцията на българския език и неговите наречия в някогашната югославска република след кодифицирането им след 1944 г. Никой документ/изявление в процеса на присъединяване не може да се разглежда като признание от българска страна на съществуването на т.нар. "македонски език", отделен от българския.


В допълнение, в откриващото изявление на ЕС в рамките на първата МПК България ще настоява за включване на текст относно необходимостта Република Северна Македония да изпълнява добросъвестно духа и буквата на Договора за добросъседство с България през целия процес на присъединяване към ЕС.


България ще обвърже съгласието си за провеждане на втора МПК с:


- ясен ангажимент и времева рамка за постигане на договореност по други важни личности и събития от общата ни история до 1944 г.;


- хармонизиране на учебните програми по история и литература на двете страни в съответствие с постигнатото от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси. Съответните исторически и литературни извори от XIX в. и XX в., успоредно с адаптираните текстове, да се представят и изучават на езиковата норма, на която са написани оригинално. За целта ще бъде отправена покана до представители на просветните министерства на двете страни за последващо участие в работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия;


- ясен ангажимент и времева рамка за отразяване на постигнатите договорености във финансираните от държавата книги, документални издания, филми, музеи.


На последващ етап от преговорите за членство България ще настоява за включване на гаранции в преговорните позиции на ЕС по отделни глави, че Договорът за добросъседство ще продължи да се изпълнява от Република Северна Македония. По всяка една от главите в процеса на преговори за членство ще се изготвя отделна позиция, като по глави 35 и 10 те ще включват и следните елементи:


Глава 35 ("Други въпроси"):

 • Република Северна Македония да приложи в учебната програма по история, география и литература за съответните училищни класове/университетски курсове постигнатите договорености по целия спектър от дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси;
 • Република Северна Македония да приложи спрямо релевантните исторически монументи (паметници, плочи, гробища и др.) постигнатите договорености по целия спектър от дейността на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите въпроси.

Глава 10 ("Информационно общество и медии"):
 • преодоляването на говора на омразата в публичното пространство, вкл. спрямо лица, самоидентифициращи се като българи (във връзка с прилагане на професионалните медийни стандарти; постигане на прозрачност относно собствеността и финансирането на медии; регулиране на онлайн медиите; и пр.)

В заключителната фаза на преговорите за членство България ще се води от изложените по-горе съображения при:


- Приемането на заключения на Съвета, одобряващи бъдещия Договор за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС;


- Подписването на същия Договор от страна на България;


- Ратифицирането на същия Договор от страна на България.


България си запазва и правото, при съображения, свързани с националната сигурност, да преустанови подкрепата си в процеса на разширяване, включително и по отношение на реалното изпълнение на Договора и постигнатия напредък в работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси.


II. Албания


Започването на преговори само с една от двете съседни страни би могло да има негативни последствия не само за другата, но също така и в регионален аспект. Общата оценка на годишния доклад за Албания е положителна и отбелязва, че страната е продължила да осъществява важни реформи и конкретни резултати, които да й позволят започването на преговори за членство в ЕС.


Не следва да има автоматизъм в процеса на присъединяване, включително чрез упоменаване на дата/времева рамка за приемане на преговорна рамка, провеждане на МПК за приемането й, и упоменаване на дата за приемането на Албания в ЕС, като съгласието на България за провеждането на първата МПК да бъде обвързано с реален напредък по отношение на по-нататъшните стъпки за гарантиране правата на българското национално малцинство. Очакваме приемането на вторичното законодателство относно прилагането на закона за малцинствата, като очакваме правата на българското национално малцинство да бъдат максимално гарантирани, включително изучаването, без поставяне на административни пречки, на книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като Голо Бърдо, Гора, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан, но и навсякъде другаде на територията на Албания, където те живеят понастоящем. Очакваме и преброяването на населението да бъде проведено съгласно най-високите европейски стандарти и да отразява реалната етническа принадлежност.


Ще работим за заключения на Съвета, с които да бъде подготвено решение за започване на преговори за членство както с Република Северна Македония, така и с Албания. Същевременно при невъзможност от постигане на консенсус по започването на преговорите с двете страни, България ще се съобрази с консенсусното решение на Съвета.

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Чудесно ще е ако всички тези условия бъдат изпълнени.

 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Остава написаното в документа строго да се наблюдава и следи развитието на изпълнението от северомакедонска страна

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на Pipilot
  Pipilot
  Рейтинг: 402 Неутрално
 4. 4 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Това е писано от истински професионалисти - поздравления!!!

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 5. 5 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Звучи добре, но е важно да ли ще се изпълнява от бюрм-ците и ако не, дали ние ще направим нещо...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 6. 6 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  ”Съответните исторически и литературни извори от XIX в. и XX в., успоредно с адаптираните текстове, да се представят и изучават на езиковата норма, на която са написани оригинално. ”
  Това е много ключово нещо, но малко хора разбират важността му. Следващата стъпка ще е македонски радио— и телеводещи в български ефир и български в македонският.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 7. 7 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  Щеше да е много по-просто ако и българското и македонското правителство се съгласят, че "българин" и "македонец" са синоними и означават едно и също.

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 8. 8 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 489 Весело

  Албания е история - Холандия и Гърция /особено сегашното правителство/ са твърдо против членството ѝ. Ако Брюксел вкара двете страни в пакет - това е ясен сигнал ,че започването на преговорите е чисто протоколно. Най-вероятно споразумението Брюксел-Вашингтон е приемане в НАТО и дълги и напоителни преговори в следващите 25 години.

  Не отговарям на хейтъри.
 9. 9 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 556 Неутрално

  Да, текста ми харесва. Невероятно от моя страна, но няма да е честно да не похваля Батетата.
  Иначе, ВМРО обещаха да разтурят коалицията, ако се стигне до тук, нали? :)

  Бог да благослови Америка за България!
 10. 10 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 602 Неутрално

  "в нотата да се посочи, че използването на предвиденото в Споразумението от Преспа кратко име реферира единствено към политическия субект Република Северна Македония, а не към географския регион Северна Македония, част от който се намира в пределите на България;"

  Късно е либе за китка. Къде бяхте когато Гърция избираше подходящо за нея име на Македония, а нашите политици мълчаха? Ясно беше че нашите съседи се договориха в ущърб на БГ и македонците ще претендират че Северна включва Преспанска и Пиринска Македония.

 11. 11 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Отлично и професионално написано. Остава да се изпълни и всички български политици да се придържат към тези точки.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 12. 12 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Тук има доста конкретни неща, които липсват в Договора за добросъседство.

 13. 13 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  тези условия са за вътрешнополитическа употреба. погледнете как са формулирани,

  тези луди ли са минитърът на външните работи на република българия да повдигне на европейско ниво въпросът за малкедонско малцинство? ние ли трябва изобщо да казваме, че такъв въпрос съществува, че да привличаме внимание на сите европейци към тема, от която хал хабер си нямат и по която по принцип имат позиция противополжна на нашата, как си мислите, че ще ни се получи тази работа?!

 14. 14 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5592 Неутрално

  Няма лошо...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 15. 15 Профил на Комита
  Комита
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "owen":

  В Рамковата Позиция на българското правителство се забелязва,че не се признават национални малцинства и в двете държави - България и С.Македония,но за Албания е предвидено.Правилно ли е това? Несъмнено е правилно решение,защото ако се изпълни този документ,то той ще
  тласне отношенията между двете страни в една значително по-близка перспектива,а удобният, обслужващ трети недобронамерени страни примитивен национализъм ще остане в историята.С други думи, пътят за единението на българския народ вече е открит - остава само да го извървим.

  Хайдушки копнения
 16. 16 Профил на keipax
  keipax
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Декларациятаме кара да вярвам, че в администрацията (по-скоро Външно) все още има нормални хора, които следват националните интереси, браво.

 17. 17 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#15] от "Комита":

  вие сънувате. никога, ама никога няма да се случи това. не мога да разбера откъде тази идея, че който и да е македонец иска единение с българите. не искат. оставете ги.

 18. 18 Профил на qtl36551020
  qtl36551020
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Глупости Боко го изиграха за пореден път ще вика йес йес и това е.

 19. 19 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Хахаха! Шефовете пътека направиха до Македония покрай теферендума, кой ли не се извърви! Те си я искат в Нато и баста! България може и са всигне малко джангър за кумова срама и след това ще трябва да следва линията!

  Мърфи е оптимист!
 20. 20 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Неутрално

  Не виждам най-важното условие.
  РСМ да си промени конституцията и да признае българите за държавнотворчески народ.
  Още от времето на Кубер...

 21. 21 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 711 Весело

  ПРАВИЛНО ! ПРИЕМАНЕТО НА РСМ В ЕС НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВРЪщА В СРЕДСТВО ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА УРОДЛИВАТА КОМУНИСТИчЕСКА ИДЕОЛОГИЯ НА СЪРБОМАКЕДОНИЗМА !
  Децата във Вардарска Македония трябва да знаят, че техните възроженци от края на 18 век и първата половина на 19 век Паисий Хилендарски, Й. Кърчовски, К. Пейчинович, Партений Зографски, Й. Хаджиконстантинов-Джинот, братя Миладинови, Р. Жинзифов, Гр. Пърличев, К. Шапкарев и т.н. многократно изявяват в съчиненията си своето българско народностно и езиково съзнание. че техните предци от втората половина на 19 век са се преборили за своя Българска Екзархия и за свои български църви и училища, в които да се използва единен български език и писменост и че тяхната воля за обща българска идентичност е била зачетена с ферман от турския султан, а след това потвърдена от всички Велики сили и препотвърдена от Сан Стефанския мирен договор. Децата във Вардарска Македония трябва също да знаят, че ВМОРО е създадена през 1893 г. в Солун като българска национално-революционна организация за освобождение на Македония и Одринска Тракия и че в нея вземат активно участие, както дейци, родени в българското етническо землище извън пределите на новоосвободената Българска държава, така и такива, родени в нейните предели.

 22. 22 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#12] от "razor": А трябваше да са там! Тогава дебелосерко продаваше български паспорти

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 23. 23 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Любопитно

  Между другото, съкровището от с. Врап и Ерзеке в Албания е българско и се свързва с Кубер. И ако днешна Албания признава българско малцинство, защо РМС не признава правото на българите да са държавнотворчески народ...

 24. 24 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Неутрално

  Пак ще кажа.
  Преговори с РСМ може да започнат само след като си промени конституцията.

 25. 25 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Това е опит да се замаже огромния гаф на Борисов с подписването на един договор, който дава възможност на МК да прави за смях България. Само вижте как ни разиграват за Г. Делчев. А вижте Гърция - в самия договор е записано, че античния период принадлежи на Гърция. И сега в МК не смеят дори да гъкнат по този въпрос.
  А тук ббъдете сигурни, че нашите ще продължават да клякат. Сега не наложиха вето, защото в историята на МК щяло да пише, че само България я блокирала, а по-нататък ще кажат, че не могат да я блокират, защото тя трябва да се интегрира.
  Тия условия, които са поставени са начин Борисов да се прави на мъж, ама се прави на такъв в България. Тези условия са за вътрешна консумация. Ще видите как македонците и малкия си пръст няма да мръднат да изменят нещо.
  На 11 октомври е държавен празник на МК - Ден на народната борба. Става въпрос за борбата срещу българския окупатор. Ще си го празнуват и няма да им пука от разните условия поставени от България.

 26. 26 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4171 Неутрално

  " Следва да е ясно, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Република Северна Македония, е свързана с еволюцията на българския език и неговите наречия в някогашната югославска република след кодифицирането им след 1944 г. Никой документ/изявление в процеса на присъединяване не може да се разглежда като признание от българска страна на съществуването на т.нар. "македонски език", отделен от българския."

  Един народ сме комшии - български ! Няма и друг език, освен българския, " македонския" е старобългарско наречие , в което са се вмъкнали и доста сърбизми, но въпреки това си остава български диалект !

 27. 27 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Чак да се ненадява човек

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 28. 28 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Неутрално

  "Това е опит да се замаже огромния гаф на Борисов с подписването на един договор, който дава възможност на МК да прави за смях България."

  В интерес на истината договорът беше подготвен от Каракачанов и ВМРО.
  Които се смятат за най-големите спецове по македонските въпроси...

 29. 29 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 123 Неутрално

  Вече се врещи в медиите в СМ за отказването от македонско малцинство,въпреки че с Преспанския и договора с България ,те се отказват от всякакви претенции за малцинствени права,освен за граждани на северна македония,живеещи в България.Това показва,че са нямали намерение да изпълняват нищо ,а само са тупали топката,докато стане необратимо влизането им в НАТО и ЕС.Да ,ама не!Много време трябва да мине,за да осъзнаят коминтерновското си начало и отричането на българите като такива.Е, ние не бързаме да влизаме в ЕС.Нека си направят сметка,защо си промениха името и ,че всяка загубена година струва стотици милиони евро,неспечелени пари за бедната държава СМ.Нека си изковат сами съдбата и решават каквото си искат,като отговорността ще си бъде тяхна.И за добро,и за зло.Ние нашето си го свършихме,хубаво-лошо,каквото-такова,наше си е.

 30. 30 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#28] от "palav_nik":

  Важното е кой си слага подписа.

 31. 31 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 585 Неутрално

  Някои харесват как е написано всичко .
  Аз също , но нещо ми говори от вътре - много набързо се съставиха тези правила и условия да ги наречем , но май не могат да се предвидят всички вратички и шансове които могат да им се отворят на бракята не само по време на преговорите , но и в по-далечна переспектива при и след затваряне на отделните глави !
  Хора , бях няколко пъти в последните години там . . . .и съм изумен колко ненормално и неистово са надъхани тези хора национално-шовинистически ! Работено е от няколко поколения над тях по темата и всичкото това разбира против българщината си и за наша сметка разбира се !
  НЯМА ДА Е ЛЕСНО И ТРЯБВА МНОГО ВРЕМЕ ДА СЕ ВНИМАВА И СЛЕД ПРЕГОВОРИТЕ И СЛЕД АКТА ЗА ПРИЕМАНЕТО ИМ В ЕС ! ! !

 32. 32 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 882 Неутрално

  "Важното е кой си слага подписа."

  Тцъ. И това не е важно. България е парламентарна република.
  А договорът беше ратифициран от Народното събрание.

 33. 33 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  искам да видя как обясняваме на западняците, че не може да има македонско малцинство в бгълария, защото у нас малцинства няма, а ако ги има ние не ги признаваме, и защото сме един народ, но за сметка на това много настояваме да се зачитат правата на българското малцинство в македония.
  позицията ни за езика още по-забавна - какво като пише сългасно конституцията на Македония? от това ще стане по-малко този език македнски или какво? как ще го наричат докато преговарят? и какво ще правим като станат страна членка и просто ще има македонски?

 34. 34 Профил на Освалдо Риос
  Освалдо Риос
  Рейтинг: 286 Гневно

  Условията изглеждат наред и дано да се спазят! Възниква въпроса като всичко това е отзавна известно и се знае ЗАЩО тези условия не бяха отработени и не залегнаха в договора с РСМ? Защото големия бял господар отвд океана и ЕС така ни изюркаха този договор да бде подписан навсяка цена , че свят ни се зави. И ако см на място на македонците , именно това ще кажа - ми ние имаме договор и там подобни условия не бяха поставени и дискутирани!

 35. 35 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4513 Неутрално
 36. 36 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#25] от "krf54523578":
  "А вижте Гърция - в самия договор е записано, че античния период принадлежи на Гърция. И сега в МК не смеят дори да гъкнат по този въпрос."

  Трябваше в договора за добросъседство да има подобен текст, че средновековният период принадлежи на България, че историята на Македония до Балканските войни е българската история, че българските царе през средновековието са били техни царе, а не да се назначава комисия , която да изяснявала историята.
  Гърците ги принудиха да си сменят конституцията , а ние избрахме дългия , тежък и несигурен път да сменяме убежденията на хора, градили цял живот карирера на основата на лъжи и измислици.

 37. 37 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#13] от "owen":
  "тези луди ли са минитърът на външните работи на република българия да повдигне на европейско ниво въпросът за малкедонско малцинство? "

  Още повече , че в договорът за добросъседство има специален текст по този въпрос. Защо е трябвало отново да се споменава в рамковата позиция? Може би , защото македонците и тази част от договора не изпълняват?
  Искаме да не се признава македонско малцинство в България и в същото време настояваме Албания да признае българско малцинство в Албания , че даже искаме то да изучава майчиния си език в училище. Но защо в рамковата позиция нямаме претенции македонците с българско самосъзнание и тези с българско гражданство да изучават литературния български език в македонските училища?
  Недообмислена работа.

 38. 38 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 585 Разстроено

  Според мен трябва да се разработят предварително и съответни реакции в случаи на непредвидени действия от страна на РСМ по време , а и след приключване на преговорите с ЕС , за да може по адекватен начин да се реагира без да си навлизаме неодобрение на главните европейски страни !
  Трябва да сме готови за няколко по-очаквани отклонения от договорени постулати за да не бъдем изненадани ! Много работа нали ? ! ?

 39. 39 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  Глупости Боко го изиграха за пореден път ще вика йес йес и това е.
  —цитат от коментар 18 на qtl36551020


  Боко не е изигран , България е изиграна. Боко днес е тук , утре няма да го има , но България остава с таралеж в гащите , когато Македония влезе в ЕС. С тяхната агресивна претенциозност към нас тепърва ще си имаме неприятности.

 40. 40 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#34] от "Освалдо Риос":
  " Защото големия бял господар отвд океана и ЕС така ни изюркаха този договор да бде подписан навсяка цена "

  Не си измисляй. Никой не ни е насилвал да подписваме този договор с точно този текст. Освен това големият господар отвъд океана , както се изразяваш , защото си свикнал да си роб на североизточните господари, тогава не беше бял , а черен.
  Още малко и ще изкарате виновни за антибългарския македонизъм американците , а не руснаците и сърбите.

 41. 41 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  Поздравления за позицията на Правителството. Всяка клауза е ясна и точна без място за шикалкавяне от страна на македонците. Нека сега историчарите им отново да се пенят в комисията какъв бил цар Самуил и македонско съзнание ли имал Гоце Делчев.

  С тази позиция България ясно каза на македонците - стига толкова разпъване на локуми. Действат сега или горят. За първи път виждам България да действа с гръцкия ултиматум - или изпълнявате, или оставате в калта. Гордея се ясния ни тон. Време беше да им се каже на македонците, че СССР и Югославия се разпаднаха, Коминтерна умре, а ние вече сме членове на ЕС и сега нии поставяме условията, а те изпълняват.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 42. 42 Профил на zarski
  zarski
  Рейтинг: 66 Неутрално

  Този документ е чудесен за върешно политическо замазване на горчивите рани в националния ни менталитет нанесени от загубата на Македония. Ние си знаем че той отговаря на историческата истина.
  Много се боя обаче, зе сте излезе че насилваме малката беззащитна Северна Македония да се откаже от македонско малцинство и да се откаже от езика си- което противоречи изцяло на принципите на самоопределение и хич няма да е добър пиар за България. Поне това за езика е преиграно.
  Освен това ще е вятър в мелницата на бугарофобите...

 43. 43 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 123 Неутрално

  В СМ няма да изпълнят нищо от това.По-скоро ще заложат на обвинението на България в неконструктивност,натиск,несиметричност и подобни доводи,с цел да не са те виновни за застоя ,а българите ,и така няма да се налага да променят и признават нищо.Но както и да е!Важно е да не допускаме анти-български доктрини в ЕС ,защото там може да играят мръсно на нашите интереси и да ни изнудват .А това ще бъде многократно по-лошо от положението на кандидат-член на СМ.Там няма и сериозен български бизнес, защото му е пречено да се развива и поради липсата на капацитет на същия.Не може да плюем по историята си заради някакви имагинерни ползи от влизане на СМ в ЕС.

 44. 44 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  Още повече , че в договорът за добросъседство има специален текст по този въпрос. Защо е трябвало отново да се споменава в рамковата позиция? Може би , защото македонците и тази част от договора не изпълняват?Искаме да не се признава македонско малцинство в България и в същото време настояваме Албания да признае българско малцинство в Албания , че даже искаме то да изучава майчиния си език в училище.
  —цитат от коментар 37 на tacheaux


  Тексът е вписан, защото Договорът за добросъседство няма международна тежест, а представлява само приятелска декларация с клаузи. Все едно Иван и Петкан да седнат в кръчмата и да си стиснат ръцете, че ще водят на паша заедно орташките овце. Просто договорка.

  Македония вече се отметна от договорките в историческата комисия за цар Самуил. Българският съпредседател на комисията го каза пред медиите. Освен това Заев дне се на власт, ама сред 10 години кой ще бъде? Дали няма бъдещият премиер от ВМРО ДПМНЕ еднолично да се откаже от договора за добросъседство или да оспори неговата значимост, като така отнововърне старата позиция на Груевски?

  За този и за останалите спорни въпроси България иска те официално да бъдат декларирани пред ЕС като неотменима мярка. По този начин Македония официално признава всичко, описано в клаузите и вече няма как да отмени решението си.

  Относно малцинствата. В България по закон и конституция НЯМА малцинства. Разберете го най-после. В България има 6-7 милиона равноправнибългарски граждани от различни етноси, от различен произход, с различен майчин език, но не и малцинства. Всички те са граждани на Република България и имат равни права пред закона - и македонците в Благоевград, и помаците в Кърджали, и българите, и циганите от Столипиново, и католиците от Раковски. Законът не ги дели на етнически малцинства, а на отделни индивиди - Иван Иванов, Мюмюн Хасанов, Коле Пендовски и т.н.

  Представителите на отделните относи, различни от бългаския, имат право свободно да се самоопределят какви на всяко преброяване - дали се мислят за македонци, помаци, роми или марсианци. Всеки има право на избор. И всеки представител на тези групи има право свободно да говори на майчиния си език, както и да учи като свободно избораем предмет в училище или на частно своя майчин език. Кое точно не е ясно?

  Проблемът е в Македония и Албания, където досега хората с българско самосъзнание нямаха право да се определят като такива. На всяко преброяване в Македония "българин" липсваше от опциите. Имаше турци, цигани, македонци, албанци, ама българи - нямаше. При положение, че цяла Македония е била българска етническа територия 1300 години. В Албания по подобен начин беше положението, макар и не толкова дискриминационен. Тук не става въпрос да се определят малцинства, а правот на избор всеки сам да определи себе си дали е албанец, бългалин или македонец. В България това е позволено - все македонец има това право. Но в Македония беше забранено.

  Затова България твърдо слага картите на масата и казва - стига извращения с българите в Македония и Албания. Стига уволнения на македонски граждани, определящи се като българи. Стига пречки пред българите да учат родния си български език, да го говорят свободно и да празнуват свободно националните празници на България, както и да почитат българските национални герои.  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 45. 45 Профил на Освалдо Риос
  Освалдо Риос
  Рейтинг: 286 Весело

  До коментар [#40] от "tacheaux":

  По твоята логика сега трябва да казваме големият господар с червената коса , ама нейсе.
  Не съм свикнал на никой господар и точно това искам - България да води спрямо РСМ национално отговорна политика защитаваща интересите ни , а не конюктурна каквато е водила навремето по коминтерновски нареждания и сега води , ще не ще по други едни оттатък океана - само и само РМС да влезе в НАТО а нас да ни погалят по главичката че сме послушни .
  Ако пък си много ербап , тогава бих ти казал че РСМ най-лесно ще стане веднага член на НАТО и ЕС ако просто се влее в България - тогава ни Русия , ни сърбия могат нещо да направят.

 46. 46 Профил на Леблебия
  Леблебия
  Рейтинг: 234 Неутрално

  До коментар [#42] от "zarski":

  Вятър в мелницата на българофобите? Това е вятър в кораба на българофилите. В обратна посока. "Ние не признаваме т.н. македонски език и изискваме и вие да не го признавате". Късмет.

 47. 47 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#44] от "Lou":

  офицално декларирани пред ЕС като неотменима мярка?
  откъде тази убденост, че ес ще приеме нашата позиция. ние, меко казано, не сме държавата с най-голяма тежест в брюксел. колкото и да е правилна позицията ни, тя е много трудна за обясняване и възприемане, защото е сързана се една отдавна минала история. а и времето да се налагат условия малце го изтървахме - стискай ги за гушата като гърците.

 48. 48 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  До коментар [#44] от "Lou":офицално декларирани пред ЕС като неотменима мярка? откъде тази убденост, че ес ще приеме нашата позиция. ние, меко казано, не сме държавата с най-голяма тежест в брюксел. колкото и да е правилна позицията ни, тя е много трудна за обясняване и възприемане, защото е сързана се една отдавна минала история. а и времето да се налагат условия малце го изтървахме - стискай ги за гушата като гърците.
  —цитат от коментар 47 на owen


  Явно забравяте, че всяко изискване на член на ЕС е неотменимо изискване и неотменима мярка спрямо кандидатите за членство.

  Да напомням ли, че преди нашето членство ЕС ни наложи да затворим 3 и 4 блок на Козлодуй? Това беше неотменимо спрямо нас. Или клякаме, или няма ЕС. Клекнахме. Заради което още има брожения в българското общество.

  Сега ние като активни членове налагаме изисквания към кандидата Македония. Или клякат, или няма ЕС. Те се намират в нашето положение от 1999 г.

  Независимо дали другите държави в ЕС ще подкрепят нашите желания, ние имаме пълното право да откажем да ратифицираме макетата при приключване на преговорния процес. И тогава Скопие ще види Брюксел през крив макарон. Така че, нашата позиция е неотменима мярка и неотменимо условие при всички положения.

  Крайно време е България да зарочне да гледа на себе си като на част от семейството на ЕС и НАТО. Клайно време е да разберем, че ние сме по-привилегировани в сравнение със западнобалканските ни съседи и останалите 20 държави, които са извън ЕС. И като такива ние да говорим смело. Както гърците - да вземе пример от тях.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 49. 49 Профил на edinotselo
  edinotselo
  Рейтинг: 37 Неутрално

  Ох, не знам какво да мисля.. От една страна съм за приемането на макетата, от друга страна, те са промити мозъци.... Такива потенциални „терористи”по-добре да стоят извън съюза...

 50. 50 Профил на Комита
  Комита
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако Рамковата Позиция бъде приета утре от Народното Събрание на Република България,ние - съвременните българи,ще имаме изключителния повод да празнуваме
  една наглед малка,но много важна морална победа в неравната,почти вековна борба за възтържествуване на българската кауза в Македония.Защо я наричам неравна,няма смисъл да обяснявам - по-важното е,че има надежда за нас,и че тя идва през демократична Европа.Този факт за сетен път трябва да ни убеди в правилността на ценностната ориентация на нашия велик народ и необходимостта неотклонно да следваме тази линия.Оптимист съм,по тази причина,за бъдещето на всички българи!

  Хайдушки копнения
 51. 51 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#48] от "Lou":

  козлодуй беше изискване на ЕС, не на една държава; това, в което изразявам съмнение, е способността ни да наложим нашата позиция като обща за ЕС - липсва капацитет, тежест и уважение. българия може и да е привилигирована спрямо балканските си съседи, но не държавата е слаба и корумпирана, на нея се гледа с лошо око и има някаква особена нелепост в претенцията ни да учим другите, предвид дереджето ни.
  ако големите държави не ни подкрепят ще гледаме поставянето на условия на македония от ес през крив макарон. но да, можем да откажем да ратифицираме, но не сме в позиция просто. членството ни в ес е номинално - не сме извървели пътя да го превърнем в същинско.

 52. 52 Профил на Bojan
  Bojan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако ми дозволите да ви се обратам:

  Здраво, јас сум Бојан од Скопје. Најобичен Македонец. Не дојдов тука да навредам било кого, ниту пак целта ми е да навлезам во дискусија на тема историја. Сакав само да кажам како јас се чуствувам во врска со погоре изложеното. Се надевам нема да ви пречи.
  Значи, јас сум ви најпросечното што ќе го сретнете во МК, со син ми се расправаме за дали Стар Ворс или Стар Трек се подобри (секако јас сум нормално за Стар Трек, на тоа сум растен), а со ќерка ми се справувам со нејзината суета. Неколку пати сум патувал во БГ и секогаш сум останал со максимално позитивни чувства. Имам неколку пријатели од БГ кој ми се многу драги, секако поради личностите кои се, не поради нешто друго. Но поентата ми беше друга...
  ... за скоро секој просечен Македонец погоре напишаното е неприфатливо. Може само да предизвика негативни чувства. За мене лично ова е неприфатливо и уцена. Не ви ја бива стратегијата. Што и да сакате да докажете одберете друга стратегија. Можеби сме испрани мозоци, ама тие сме што сме... што би рекле старите “со сила убавина не бидува”.

 53. 53 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#50] от "Комита":
  "Ако Рамковата Позиция бъде приета утре от Народното Събрание на Република България,ние - съвременните българи,ще имаме изключителния повод да празнуваме
  една наглед малка,но много важна морална победа "

  А ще бъде ли приета в НС? Според мен МС трябва да внесе в НС Рамковата Позиция и тя да бъде приета като закон, а не да остане като правителствено решение , защото правителствата се сменят , но законите остават. Законите имат много по-голяма тежест от правителствените решения и по-трудно могат да бъдат променяни или отменяни.

 54. 54 Профил на Виктор
  Виктор
  Рейтинг: 18 Разстроено

  ако го направите, България ще стане враг №1 на Македония. И така исках да дойда в София след този без шанс
  Свестете са "братя българи"

  Преведено от Google

  Поздрави от Македония

  - Покоiниiо А.А. Ростковцки не iеднаш кажуаше: « бугарите мисл’ат, оти само они имаат ум на светов, а сите друзи сет будали. Кого мисл’ат они да излажат со статиiите во « Право » и друзите ноини, оти македонците сакаат Македонија за македонците? Знеме ниiе многу арну, шчо сакаат они » (За македонцките работи, К. Петков Мисирковъ, 1903 г.)
 55. 55 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#48] от "Lou":

  и като ще вземаме пример от гърците, да вземем пример и за подхода им по отношение на човешкия капитал. смелото говорене и достойството идват със самочувствието, а българската система - от учителя до мениджъра има за основна цел да смачка човека; това особено важи за администрацията, но не само, където единственият метод за мотивация е пълен контрол и унижение. като добавите смешното заплащане, лошата квалификация, пълната демотивация, как очаквате да говрим смело и д се налагаме? дори да оставим всички други фактори настрана, българия просто няма човешки ресурс.

 56. 56 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Изглежда много хора в този форум НЕ са наясно, че една държава може да влезе в ЕС само АКО договорът за присъединяването ѝ бъде ратифициран от всички страни членки на ЕС - ВКЛЮЧИТЕЛНО България.

 57. 57 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#56] от "uporit":

  имат си начин да ни накарат да преглътнем. ние сме нетни бенефициенти. и то кофти бенфециенти - корумпирани и безсмислени, дето все имат неправилната позиция я по климат, я по джендърите, та само им годим по нервите. да си изряден член, не си. айде ся спирай другите, щото ти си самото ходещо съвършенство и цял ес от теб зависи.
  вервайте ми.

 58. 58 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  Ако ми дозволите да ви се обратам:Здраво, јас сум Бојан од Скопје. Најобичен Македонец. Не дојдов тука да навредам било кого, ниту пак целта ми е да навлезам во дискусија на тема историја. Сакав само да кажам како јас се чуствувам во врска со погоре изложеното. Се надевам нема да ви пречи.Значи, јас сум ви најпросечното што ќе го сретнете во МК, со син ми се расправаме за дали Стар Ворс или Стар Трек се подобри (секако јас сум нормално за Стар Трек, на тоа сум растен), а со ќерка ми се справувам со нејзината суета. Неколку пати сум патувал во БГ и секогаш сум останал со максимално позитивни чувства. Имам неколку пријатели од БГ кој ми се многу драги, секако поради личностите кои се, не поради нешто друго. Но поентата ми беше друга...... за скоро секој просечен Македонец погоре напишаното е неприфатливо. Може само да предизвика негативни чувства. За мене лично ова е неприфатливо и уцена. Не ви ја бива стратегијата. Што и да сакате да докажете одберете друга стратегија. Можеби сме испрани мозоци, ама тие сме што сме... што би рекле старите “со сила убавина не бидува”.
  —цитат от коментар 52 на Bojan


  Поздрави и за теб, Бояне. Ние тук в този форум много спорим по всички въпроси, но в едно сме единни - българи сме и милеем за нашето. Дори троловете, макар да не си го признават.

  Бояне, ние българите не искаме нищо от Македония. Левски е казал, че "ние чуждото не щем, но нашето си не даваме".
  Не знам какво ви учат вас македонците в учебниците по история, но историята ясна и категорична - до 1944 г. Македония е населена основно с българи. Македонска нация НЕ съществува никъде. И тогава, през 1944 г., сръбските ви окупатори със съдействието на СССР и предателя Георги Димитров решиха насилствено да създадат македонска нация. Окрадоха историята ни. Окрадоха езика ни и го загрозиха със сръбски букви на латиница.

  Ние българите искаме Македония си ни върне това, което окраде през 1944 г. Нищо повече. И македонските историци да спрат да лъжат по сръбски пропаганди, че ние сме били окупатори.

  Бояне, твоите прабаби и прадядовци са били чисти българи. Но 70 години македонскта пропаганда е възпитала теб и твоето поколение, че сте били някаква древна македонска нация и че българите ви били врагове и окупатори. Ние искаме това а променим - че да могат един ден твоите внуци, Бояне, да знаят истинската история. И прадядо ти там в гробищата да спи спокойно, че правнуците му отново са влезли в правия път.

  Ти знаеш ли, Бояне, през 1943 г. как квоите предци са посрещали българския цар? Като освободител и обединител. Тогавашните македонци са чакали от 1878 г. да се присъединят отново към България и това се е случило. А днес вие във вашите македонски учебници наричате Борис Трети и българите "фашистки окупатори". Ние няма за търпим тези лъжи, македонски братко. Затова, или ще се откажете от македонските лъжи на сръбската пропаганда, или Европейски съюз няма да видите никога.

  Нищо лично срещу теб и останалите македонци. Вие сте просто жертви на Коминтерна и пропагандата. Но ние сме българи и българската история не си я даваме, както не сме дали и загубили нито едно бойно знаме. Ако вие искате да продължавате да се лъжете, че българите сме лошите, а вие сте наши жертви - лъжете се, но извън ЕС.

  Поздрави, Бояне. Дано си разбрал какво искам да ти кажа.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 59. 59 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#57] от "owen":
  "имат си начин да ни накарат да преглътнем"

  Зависи от управляващите в България. Ако са такива като Бойко , ще преглъщаме всичко. Бойко има манталитета на подчинен, който го командват Началниците. Българите такива харесват , защото те имат подобен манталитет , на роби, освободени от някой , на който трябва вечно да са благодарни и благодарността си да изразяват в подчинение.

 60. 60 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1679 Весело

  До коментар [#54] от "Виктор":

  ако го направите, България ще стане враг №1 на Македония
  ================
  Ами вие и сега ни имате за такива...докато дървените ви югомакедонски глави не омекнат ще гледате ЕС през крив макарон...наричате ни татари...е, сега ще ви го нататарчим...
  ПП...това последното и Google няма да ти го преведе...

 61. 61 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Драги ми Bojan,
  Не знам кое от позицията на МС е "неприфатливо" за Вас, но е глупаво да твърдите, че същото важи за всички граждани на Република Северна Македония.

  Уважаеми Виктор,
  В ЕС няма врагове. С това мислене НЯМА да ви пуснем да влезете. Запомнете - това зависи от нас! Вие ще трябва да се свестите, НЕ ние. Щото ние сме вътре, а вие - отвън.
  А в България сте винаги добре дошли и няма от какво да се притенявате.

 62. 62 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#52] от "Bojan":

  Нали имате претенция , че македонският е отделен , различен език от българския? В този форум има правило да се пише на български език. Така , че ако имаш намерения да пишеш за в бъдеще , пиши на български език. За сега няма да те докладвам на модераторите да ти изтрият поста.

 63. 63 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#54] от "Виктор":

  И да го направим и да не го направим , България винаги ще бъде враг №1 на промитите мозъци в Македония. Това не могат да разберат тукашните българи , които още ви смятат за братя и ви подкрепят. А вие не сте братя , вие сте еничари. Ако не ти е позната тази дума , питай. Ще ти я обясня.

 64. 64 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#59] от "tacheaux":

  това не че не е така, но нещата са по-семпли - ние сме на издръжка в този ес, нас ни хранят, ние нямаме никакъв принос за нищо, и не ни бръснат за нищо. фодновете са ни ключови. проста сметка. така работи ЕС, това за ценностите и солидарността го забравете.

 65. 65 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1679 Весело

  До коментар [#62] от "tacheaux":


  До коментар [#52] от "Bojan":Нали имате претенция , че македонският е отделен , различен език от българския? В този форум има правило да се пише на български език. Така , че ако имаш намерения да пишеш за в бъдеще , пиши на български език. За сега няма да те докладвам на модераторите да ти изтрият поста.
  —цитат от коментар 62 на tacheaux


  Ти пък...че той на чист български е писал...няма нужда от Google...:)

 66. 66 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#56] от "uporit":имат си начин да ни накарат да преглътнем. ние сме нетни бенефициенти. и то кофти бенфециенти - корумпирани и безсмислени, дето все имат неправилната позиция я по климат, я по джендърите, та само им годим по нервите. да си изряден член, не си. айде ся спирай другите, щото ти си самото ходещо съвършенство и цял ес от теб зависи. вервайте ми.
  —цитат от коментар 57 на owen

  Ти си ужасен мизантроп!
  Аз не съм "самото ходещо съвършенство", но не съм корумпиран, нито кофти бенефициент.
  Да, от България зависи РСМ да влезе в ЕС. Факт.
  Апропо, имам много приятели "македонци", които не са с "промити мозъци" и които се отнасят с презрение към хулещите България свои съграждани.

 67. 67 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#58] от "Lou":

  т.е. хем не искате нищо от македония, хем ще ги вкарвате в правия път, че да можел прадядо му да почива спокойно?! имате ли представа колко е арогантно това? истинската история според нас е една, за тях явно е друга - защо България не я остави тази забутана държава намира, и не се съсредоточи върху гигантските си вътрешни проблеми и като следствие плачевното си реноме в ЕС, който сега ще използва за да обяснва на някакви хора, че не са това, което си мислят, че са?
  не знам за управниците, но напълно си заслужаваме съдбата.

 68. 68 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  ако го направите, България ще стане враг №1 на Македония. И така исках да дойда в София след този без шансСвестете са "братя българи"Преведено от GoogleПоздрави от Македония
  —цитат от коментар 54 на Виктор


  Поздрав и за вас, Виктор.

  Нема ништо за вознемирување, брат. Ние сме нација од 1300 и постари. Докажано со историски документи и извори. Вашата Македонија е создадена како нација во 1944 година. Дотогаш, сите ваши Македонци се дефинираа како чисти Бугари. Факт. Тој го пишувал во секој најголем историски извор уште од османлискиот период.

  Виктор, ви препорачувам документарен филм на бТВ за Македонија и настаните од 1944 година. Како Бугарите во Македонија, вашите предци, биле присилно присилени да ја напуштат Бугарија и да напишат „Македонци“ од новите советско-српски власти. Побарајте го овој документарен филм на Ју Tube и гледајте. Целата вистина, едно-на-една, без лажни измислици.

  Ние не сме ваши непријатели, Виктор. Вашите македонски политичари и историчари се вашите најголеми непријатели. Дојдете, Македонци! Целиот свет ве остави во калта последните 20 години и сè уште не можете да разберете зошто. Треба да подигнете споменик на Зоран Заев дека без него сепак би биле во калта со Груевски.

  Преведено от Google

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 69. 69 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#64] от "owen":

  Гърция също е на издръжка на ЕС , но се запъна и изнуди ЕС да се съгласи Кипър да бъде приета за член на Евросъюза заедно с другите бивши социалистически страни, въпреки , че не отговаряше на условията за членуване. Същото направи и с Македония , когато гласува вето за членството и в НАТО преди години.
  Пак казвам. България има права в ЕС и зависи от нейните управляващи как ще защитят правата и интереси на страната , която представляват.

 70. 70 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1679 Любопитно

  До коментар [#67] от "owen":

  Някой казвал ли ти е че си голям песимист?... 71. 71 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#69] от "tacheaux":

  гърция е член от 1981. Гърция, дори и сред кризата, не е най-бедната в ЕС и изобщо не е напоследно място по вички възможни статистики. гърция има друго реноме, има много кадри в ЕС и всички сме виждали как се държат хората - със самочувтвие и комптентност. ние сме прошляци; слаба държава, изключително слаба.
  да, формално имаме позиция и лостове, но на практика нямаме. не е невъзможно да ги спрем, но много сериозно трябва да си зададем въпроса дали си струва. защото последици ще има.

 72. 72 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#67] от "owen":
  " България не я остави тази забутана държава намира"

  Ние сме я оставили на мира вече 30 години , откакто я признахме за държава , но те не ни оставят на мира. Тук ни е грешката. Не трябваше да я оставяме на мира или на самотек с надеждата , че сами ще се освестят. Не само , че не се освестиха ,но станаха още по агресивни и нагли към нас.

 73. 73 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#70] от "BiGman1":

  вероятно да, но бихте ли ми казали кое е не вярно - корупция, неработеща съдебна система, бедност, нисък стандарт, липса на инвестиции, авторитарно управления - и ще ства по-лошо. ама ние се занимаваме с това, какво било преди 44-та, и с още по-комплексирана нация.

 74. 74 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  До коментар [#58] от "Lou":т.е. хем не искате нищо от македония, хем ще ги вкарвате в правия път, че да можел прадядо му да почива спокойно?! имате ли представа колко е арогантно това? истинската история според нас е една, за тях явно е друга - защо България не я остави тази забутана държава намира, и не се съсредоточи върху гигантските си вътрешни проблеми и като следствие плачевното си реноме в ЕС, който сега ще използва за да обяснва на някакви хора, че не са това, което си мислят, че са? не знам за управниците, но напълно си заслужаваме съдбата.
  —цитат от коментар 67 на owen


  Уважаема Оуен. Аватарът ви е женски, затова ще ви говора в женски род. Прощавайте, ако съм сбъркал пола ви.

  Ние НЕ желаем да се занимаваме с Македония. Но Македония от 30 години не е спряла да се занимава с нас и да ни обижда безпричинно. Нашето правителство се бори за идеи като развиване на Балкансия регион, помощ към западните ни съседи за членство в ЕС, газови хъбове и между другото - за някои по-маловажни теми от вътрешно естество. Поне тези са основните теми в медиите последните години и правителството това афишира. А кое как се постига - там вече е друг въпрос.

  Но само на 1 час път с кола от София имаме един съсед, който ни определя като "враг и окупатор". И този съсед иска да влезе в ЕС с нашето разрешение. Това няма как да стане при никакви обстоятелства. В ЕС подобни конфликти са напълно забранени и неприемливи. ЕС е клубът на богатите, а не клубът на местните селски дерибеи. Който иска да влезе, трябва да се държи на положение. Щом Скопие не желае да признае своите грехове, то да си стои там в калта и да се радва на местните си селски дерибеи.

  Ако утре сутрин Зоран Заев и историците му излязат и кажат пред всички, че съгласяват на всяка дума в декларацията и признават лъжите в историята, ще се радвам много за македонските братя. Но докато продължават да разпъват локума и да искат да минат леко за наша сметка, няма да се случи. Независимо дали на власт ще бъдат един ден ГЕРБ, БСП, ДПС, НФСБ или Слави, нито един български политик няма да подкрепи за членство в ЕС държава, която ни определя за врагове и окупатори.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 75. 75 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  Дрън дрън ...

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 76. 76 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#74] от "Lou":

  уважаеми Лу,
  вероятно няма да ни се получи. положението ни в ЕС трудно ще го позволи, освен ако някоя голяма държава от донорите не ни подкрепи по някаква причина. като правилно сте казали, ЕС е клуба на богатите. Ние не сме от богатите.

 77. 77 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  До коментар [#74] от "Lou":уважаеми Лу,вероятно няма да ни се получи. положението ни в ЕС трудно ще го позволи, освен ако някоя голяма държава от донорите не ни подкрепи по някаква причина. като правилно сте казали, ЕС е клуба на богатите. Ние не сме от богатите.
  —цитат от коментар 76 на owen


  Уважаема Оуен,

  Вече го обясних в предишния ми отговор към вас. За да влезе Македония в ЕС, трябва да получи ратификация от всички 28 държави членки. Само една да се запъне и край. В подобно положение вече 50+ години Турция стои в едно и също безкрайно преговорно блато. Причината? Защото минимум 5 държави членки открито се противопоставят на членството на Турция. Ако Македония не изпълни нашите изисквания, ще стане дружка на Турция в преговорното блато. Никой не може да ни принуди насила да приемем македонците - нито донори, нито ктитори, нито меценати. Ние сме равноправни членове на ЕС и като такива имаме думата за всеки аспект от бъдещето на ЕС. Да, вярно е, че не сме от "богатите" в ЕС. Дори сме на дъното. Но сме равноправни членове и когато се сравняваме с държави като Македония, аутсайдери, думата ни тежи. Ясно е, че в Брюксел думата ни не е особено важна с 17 евродепутати и никакво влияние. Но гърците също не са много повече от нас, ама си натискат на своето и го получават. Значи и ние можем. Ако имаме дупе да си го поискаме, разбира се.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 78. 78 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Неäо май трябва по-строго с

  Es muß Geld fließen!
 79. 79 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#77:"Lou"][/quote]

  Трябва да се гледа печалбата. И тя е при влизане на Република Северна Македния в ЕС равно на нула.

  Със северномакедонците може да се говори, как са протурско настроени

  Es muß Geld fließen!
 80. 80 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#77:"Lou"]
  —цитат от коментар 79 на slan777
  Трябва да се гледа печалбата. И тя е при влизане на Република Северна Македния в ЕС равно на нула.Със северномакедонците може да се говори, как са протурско настроени[/quote]

  Имах близо 4 години северномакедонци като съседи, най.неврирашото време в живота ми.

  В Германия има зелени зони, и ги накарах да плащат. Те май се уплашеха много бързо и веднага напуснаха Германия. Мислех да ги изкарам пред съда ...

  Es muß Geld fließen!
 81. 81 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#77] от "Lou":
  колко да сме пълноправни. в ЕС има една категория, след това има втора категория, и след това има румъния и българия. дупе нямаме, щото няма откъде да дойде. два милиона се изнесоха от тази държава, защото не е тяхна - тя е още, 30 години по-късно, е на ченгетата и роднините, цели кланове има в админстрацията. и копаем дъното и социално, и икономически, и всякак, ама ще спираме други държави, вместо да се погледнем в огледалото. смешници. ще си останем в третата категория, защото сме нелепи.

 82. 82 Профил на Bojan
  Bojan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#58] от "Lou":

  Добро утро,

  Лоу, јас како дете на седумдесетите имав среќа да си запознаам тројца од моите прародители и да си помуабетам на многу теми со нив, така да да не ги мешаме нив. Сепак 1944 и не е толку далеку.

  Но друго ми беше поентата. Да речеме, дека апсолутно си во право во врска со историја без да навлегуваме во детали, јас зборував за моменталната состојба. Гарантирам дека за преку 90% од луѓето овде условите се неприфатливи и дека без многу главоболки ќе ги отфрлат макар и тоа да чини влез во ЕУ. Од позиција на посилен се настапува. Доколку БГ сака нешто да постигне ова не е начинот.
  Поздрав

 83. 83 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1679 Неутрално

  До коментар [#82] от "Bojan":

  Од позиција на посилен се настапува. Доколку БГ сака нешто да постигне ова не е начинот.
  ===============
  А какъв е начина...да ви молим да си признаете, че имаме обща история...да ви падаме на колене да не ни наричате татари което е абсолютна ваша измислица или да ви падаме на колене защото царя е дошъл да ви освобождава и присъедини към народа към когото принадлежите...
  Ах море те такъв бой ще отнесете сега щото вие от друго не отбирате...бой по дървените ви глави докато омекнат...ходете си правете малкия Шенген със сърбите...там ви влекат промитите мозъци

 84. 84 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#82] от "Bojan":

  А как беше с гърците, защо вече нищо не се нарича Александър Велики при вас.
  Факт ли е, че средновековната ви история е част от нашата. Какви са Самуил, Петър Делян, Георги Войтех, Стрез, Добромир Хриз по народност.
  При управлението на кого е създадена Охридската книжовна школа и манастирският комплекс Св. Наум. С какви средства.
  Климент и Наум дали не се обръщат в гроба като гледат как сте им изопачили езика с латински букви и чуждици.
  Ти разбираш ли думите на песните "Биляна платно белеше" и "Македонско девойче". Сега вие тези думи ли използвате или не съвсем. Защо?
  Как се казва книгата на Братя Миладинови, родом от Струга.
  Ако не усещаш разликата, ние правим разграничение в историята си кое принадлежи на нас и е българско и кое не. Вие не.
  Ние нямаме паметник на император еди кой си, защото е роден тук, както вие сте сложили на Юстиниян І в Скопие само защото бил роден някъде там.
  Какъв е по народност Стефан Душан? Какъв цар е той и на кого?
  Само за информация пълководецът на Юстиниян Велизарий е роден в Сапарева баня.
  До една крепостна стена има негова паметна плоча, защото е велик пълководец. Но той не е част от нашата история, даже се е бил срещу нас в края на кариерата си. В началото сме били наемници под негово командване например срещу персите и готите.
  В София се е провел Сердикийския събър и е приет Сердикийския едикт, който предшества с малко Миланския и е същия по съдържание, но не сме проглушили света

 85. 85 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Любопитно

  ТОВА трябваше да е текста на договора за добросъседство, но нямаше да е много дипломатично и нямаше да мине в СМ.
  Така че - ДОБРЕ!
  НАЙ-ПОСЛЕ, бих казал.
  ...
  ЛИПСВА нещо важно - в бъдещи преброявания и статистически документи най-после да започне да фигурира графа БЪЛГАРИН.
  Но и дотук добре...
  Да видим...
  Няма как да е прах в очите, защото това е конкретна официална позиция, която трудно ще изопачиш или девалвираш във времето.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 86. 86 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Любопитно

  До коментар [#84] от "victortrt":


  В десетката.
  +++

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 87. 87 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Любопитно

  До коментар [#44] от "Lou":


  +++
  Чудесен разбор.
  Без грешка.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 88. 88 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 447 Весело

  До коментар [#86] от "pariah":
  На черното бяло не може да се каже. Ама щели да се обидят - сърдитко Петко, празна му торбичка. Горди и вън от ЕС пак ще са добре сигурно. Ама май докато се пазят от нас да не им вземем Самуил, албанците им го ....
  И много е грозно да се хвърлят боклуци по пътя за Охрид и по пътеката край каньона Матка.
  Ние може да сме всякакви, но чак такава простотия тук не съм виждал.

 89. 89 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  До коментар [#52] от "Bojan":

  Бояне,
  Аз пък съм българин от София.
  Но, както страшно много българи от София, Варна, Пловдив, Силистра, Русе и цяла България, съм с македонски корени.
  Само че моите прародители са дошли в Бъгария в края на 18ти век (около 1790та г.), прогонени от костурско (сегашна Кастория в Гърция - най-югозападния край на старото БЪЛГАРСКО землище). Оттам са прогонени от арнаутски (албански) банди. Майка ми е от Брацигово, докъдето са стигнали тези бежанци. Други жертви на тези гонения са продължили и са стигнали дори до Силистра.
  В Брацигово и днес има някои думи, дека не се чуват другаде в България. Моята прабаба Геновева говореше прекрасен стар български и беше запазила много от тия думи. Умре на 96 години през 1990 г. май беше...
  ...
  Та мисълта ми беше - НЯМА ДРУГ НАЧИН ВЕЧЕ ДА ВИ НАКАРАМЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, БРАТЯ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ВИ Е БЪЛГАРСКА.
  Ясно е, че на всеки от вас в момента, след като сте израстнали и живели цел живот с мислълта, че се стара и самостойна народност, нема как да ви се пречупи мисленето и да разберете лесно и ДОБРОВОЛНО, че всичко това е ЛЪЖА...
  Но е така. И ти сам в постот си го намекна - че нема да спориш, защото знаеш това-онова...
  В крайна сметка това означва да си признаете, че смисълът от съществуването ви е фантомен, измислен, изфабрикуван на некое бюро.
  А това е ужасно, да се примириш и съгласиш с такава истина...

  НО ние не искам да ви правим сега насила българи - няма как да стане.
  Вие ще сте си винаги "македонци". Така се получи преди 100 години, че се разделихме и повече не се събрахме.
  ИСКАМ САМО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА НЕ ГИ ЛЪЖАТ ТАКА, КАКТО ВАС СА ЛЪГАЛИ.
  ИСКАМЕ ДА СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ ИСТОРИЯТА НА НАШИТЕ ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ.
  Това е.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 90. 90 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  И да добавя, Бояне, че по примера на моите прадевоци, ците бежанци от последните 200 години са БЕГАЛИ само у България.
  Не са бегали у Сърбия.
  Не са бегали у Албания.
  Не са бегали у Гърция (поне не в гръцки селища, може да са бегали у Солунско, Серско, Драмско, ама то и там си е било българско, тогава...).

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 91. 91 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  До коментар [#52] от "Bojan":
  И трето и спирам.
  Твоето име отдека идва бре. Що значи тоа?
  Боян сръбско ли е? Каков му е произходът?
  Предавник си и ти, и татко ти, дека ти е дал това име, очигледно! :)

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 92. 92 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 447 Весело

  До коментар [#91] от "pariah":

  Сигурно от бой му идва името. Ама там му викат "кютек".

 93. 93 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  До коментар [#92] от "victortrt":

  ... Спорен е произходът на името Боян, само едно се знае - че е чисто българско име.
  Не че няма да се намери някой вЦМ или Србия, който да се опита да го приватизира бързо-бързо, но... Трудно.
  От бой, война, от там идва...
  Имало е ханове и големци с такова име още в най-стари времена.
  Бат-Баян и т.н.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 94. 94 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#93] от "pariah":

  Знам, затова имаше настроение " весело". Славянските имена с корен " бой" звучат като Бойко например. Боян си идва от Баян и е чисто българско име, защото авари вече няма, а и те са имали хаган Баян.

 95. 95 Профил на Bojan
  Bojan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Во ред, во ред... очигледно е дека не се разбираме.
  Јас сакав друго да кажам, ама ги разбирам вашите емоции.

  Мојата поента беше дека наеднаш, нагло, со усила, нема да може да се постигне тоа што го сакате. Не ми беше поентата да пркосам. Се извинувам, очигледно не успеав соодветно да го пренесам тоа што сакав.

  Јас немам ама баш ништо против било кој човек од Бугарија што сум го запознал и немам негативно мислење ни за нацијата ни за луѓето.

  Уште еднаш, се извинувам што ве вознемирив, не ми беше таква намерата.

  Поздрав и пријатна вечер.

  П.С. Колку што јас знам името ми доаѓа од зборот бој, битка. Објаснувањето сто сум го нашол е "учесник во битка". Знам дека има Бугарски светец со тоа име. Инаку името го има во цела поранешна Југославија. Во Словенија е многу често.

 96. 96 Профил на Виктор
  Виктор
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Се извинувам, очигледно не успеав соодветно да го пренесам тоа што сакав.
  —цитат от коментар 95 на Bojan


  Не им се извинувај Бојане драг, гледаш на кое ниво е дискусијата, ти го вреѓаат името и се осмелуваат да докажат дека бојан било бугарско име.

  Немаат никаква почит кон нас, само не вреѓаат, мислат дека знаат историја а немаат појма.

  Јас сум прилично либерален тип ама морав да искоментирам зошто не се поднесува ова повеќе. Не се свесни какво зло ни прават.

  Мислат дека баба ми и дедо ми во 45 год со пиштол на главата ги натераа да бидат македонци. Па колку треба да си тупав за таква работа да помислиш.

  Ама не се тие криви, тие тези им се пласирани веке 30+40 год од "стручната елита по историја" на чело со каракачанов. Каркачанов ги учи историја еееееј. Историјата им ја дефинираат ектремните десничари. А каква им беше политиката кон македонија после 2 светска војна?

  Нема везе, не вреди да се замараш повеќе. Јас сигурно нема да се замарам  - Покоiниiо А.А. Ростковцки не iеднаш кажуаше: « бугарите мисл’ат, оти само они имаат ум на светов, а сите друзи сет будали. Кого мисл’ат они да излажат со статиiите во « Право » и друзите ноини, оти македонците сакаат Македонија за македонците? Знеме ниiе многу арну, шчо сакаат они » (За македонцките работи, К. Петков Мисирковъ, 1903 г.)
 97. 97 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 277 Неутрално

  - по отношение на езика да се използва фразата "официален език на Република Северна Македония " При абсолютна необходимост от използване на термина "македонски език" в документи и позиции на ЕС, със звездичка под линия следва да се пояснява всеки път - "съгласно конституцията на Република Северна Македония".
  ============================================================================

  Само като прочетох това, и ми стана ясно, че бетонните глави в случая са българските. Докато ще го подмятаме това безумно " официалния език на Република Серверна Македония, а не чисто и просто "македонски език", както е прието в цял свят?

 98. 98 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Аз мисля, че българската страна е тази, която проявява повече инат и деструктивизъм.
  Поне що се отнася до въпросите с езика и нацията. не може България да продължава безумно да твърди, че македонската нация се създала с указ от Коментерна.

 99. 99 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  До коментар [#95] от "Bojan":
  Бояне, натискай бутона "оТговор", за да разбера, че си писал.
  Виж сега, много добре те разбрахме и аз лично ти отговорих в пост №89.
  Ти казваш - "не става така, не става със сила, наглост".
  Аз пък ти казах - ВЕЧЕ НЯМА ДРУГ НАЧИН.
  Прочети ми поста.
  Кажи какъв е другия начин. Да оставим лъжите без отговор? Да чакаме от само себе си да решите, че няма повече да се изопачава и краде история? Да приемем, че ще НАРИЧАТЕ МОИТЕ ДЕДОВЦИ и тези на половин България нещо друго, освен БЪЛГАРИ!?
  Не става, брате, повярвай ми, аз имам най-добри чувства към всички македонци, обичам ви като кръвни роднини.
  ОБАЧЕ НЕ СТАВА, НЯМА КАК.
  Ей го този Виктор под тебе. Не е нужно баба ти со пиштол да са я принуждавали да става македонка. Тя си е била македонка, а и й е било все едно на баба ти, както на повечето баби - те са гледали деца и внуци. Дедо ти, Викторе, ако е бил в армията, за кого се е бил бре, Викторе?
  Никой не ти прави зло, ЗЛО ПОПРАВЯМЕ, ЛЪЖА И ЗЛО ПОПРАВЯМЕ, Викторе.
  Чети ми постот №89 и ще разбереш, че не само кривата истина от последните 60 години е верна.

  До коментар [#96] от "Виктор":

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 100. 100 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1457 Весело

  До коментар [#98] от "Росен съм аз и голем капут":


  Баш така се е създала бе, ти от Марс ли си паднал?
  Познавам и внука на Венко Марковски. Този дето по партийни нареждания е създавал азбуката им с други идиоти.
  След това се е покаял и се е върнал в София ни лук ял, ни лук мирисал.
  Кой я е създал тази креатура, ако не Димитров, Тито и Сталин бре, ахмак?!

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK