Президентът сезира Конституционния съд за текстове от Закона за здравето

Президентът сезира Конституционния съд за текстове от Закона за здравето

© Анелия НиколоваПрезидентът Румен Радев сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка, съобщи прессекретариатът на президента.


Държавният глава оспорва нейното обявяване от Министерския съвет, липсата в закона на пределен срок за продължителността й, формалните критерии за преценка на опасността за живота и здравето на хората и непропорционалното ограничаване на техните права.


Вчера Радев подписа указ за обнародване на промените в Закона за здравето, с които се дава възможност на Министерския съвет да обявява т.нар. извънредна епидемична обстановка и на практика се легитимират противоепидемичните мерки заради коронавируса от днес - 14 май, когато изтича извънредното положение.
Ето и пълния текст на искането от президента за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за здравето:


И С К А Н Е ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за здравето


Уважаеми конституционни съдии,


На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето.


С последните изменения в чл. 63 от Закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) беше развита уредбата на извънредната епидемична обстановка. Според дефиницията в § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби "извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1" е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. В чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето се предвижда редът за обявяване на извънредна епидемична обстановка по ал. 1, който включва извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск, предложение от министъра на здравеопазването и решение на Министерския съвет. За да се обяви извънредна епидемична обстановка, според чл. 63, ал. 3 при извършването на оценката на главния държавен здравен инспектор трябва да се констатира непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от заразна болест по чл. 61, ал. 1. В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето непосредствената опасност се презюмира с констатирането на някой от алтернативно посочените в разпоредбата критерии. Наред с това чл. 63, ал. 2 предвижда извънредната епидемична обстановка да се обявява за определен период от време, но не установява нито определен, нито определяем срок за времевите й предели. Обявената извънредна епидемична обстановка е основание за въвеждане на временни противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването или на директора на съответната регионална здравна инспекция според териториалния им обхват, които могат да ограничават конституционни права на гражданите.


Считам, че тези промени в Закона за здравето го отдалечават от конституционните стандарти, допускащи ограничаване на основните права, и не държат сметка за ролята, която законодателната власт има в този процес. Конкретните ми съображения за оспорване на съответствието с Конституцията на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето са следните:


1. По чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето


Използването на родовото понятие за бедствие в дефиницията на извънредната епидемична обстановка е показателно за опита на законодателя да разграничи извънредното положение от извънредната епидемична обстановка. Предвид това обявяването на извънредната епидемична обстановка се възлага в компетентност на Министерския съвет подобно на уредбата в чл. 50а от Закона за защита при бедствия. За разлика от последния закон, който фиксира и срока на действие на бедственото положение (не повече от 7 дни, с възможност за удължаване до 30 дни - чл. 51, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия), в Закона за здравето подобен подход не е приложен. Изисква се само обявяване за извънредната епидемична обстановка за определен период от време, но законът не определя, нито дава критериите за определяне на пределния срок, за който може да бъде обявена такава обстановка. Като се има предвид, че за периода на нейното действие могат да бъдат ограничавани основни права като правото на придвижване, правото на труд, не се спазва конституционното изискване по чл. 57, ал. 3 ограниченията със закон да бъдат временни. С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето законодателят допуска ограничения на основните права, без да дава времевите предели на ограниченията. Преценката се прехвърля на Министерския съвет - относно обявяването на извънредната епидемична обстановка и времето на ограниченията, и на министъра на здравеопазването - относно основните права, които могат да бъдат ограничавани. Така законодателят абдикира от конституционната си отговорност по чл. 57, ал. 3 при ограничаване на основните права на гражданите, недопустимо делегирайки на изпълнителната власт делегирани му от Основния закон правомощия. Неглижирана е и разпоредбата на чл. 61 от Конституцията на Република България, която при бедствия изисква от гражданите съдействие на държавата и обществото, а не установява основание за ограничаване на основни права.


По изложените съображения считам, че чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето е в противоречие с чл. 57, ал. 3 и чл. 61 от Конституцията.


2. По чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето


В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето са изброени алтернативни критерии, при които законодателят приема, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. От една страна, законодателят изисква извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск от главния държавен здравен инспектор по чл. 63, ал. 2, а от друга страна, задължава да се приеме, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, когато се констатира някоя от алтернативно посочените по ал. 3 хипотези. По този начин оценката се формализира и свежда до предварителен списък от констатации, без да се държи сметка как се засягат животът и здравето на гражданите. Вместо да се търси пропорционалност на въздействието, което ще се цели с обявяването на извънредната епидемична обстановка, законът свежда непосредствената опасност до констатация - например за ниско имунизационно покритие на населението (чл. 63, ал. 3, т. 4), без да държи сметка в тази ситуация за разпространението на болестта. Този законодателен подход презюмира необоримо непосредствената опасност в конкретно изброени случаи. По този начин критериите не служат за основа на оценката на епидемичния риск. Те налагат изводи, които не следват от експертно становище, а от предварително зададени от законодателя констатации. Това формализиране крие сериозен риск от приемане, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето, без да е направена преценка за съразмерност на ограниченията за правата, които ще са последица от обявяването на извънредна епидемична обстановка. Както приема Конституционният съд (Решение № 2 от 2006 г., Решение № 8 от 2019 г.), без регулация държавата не би могла да изпълни позитивните си задължения, за да гарантира основните права, но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност от това, противоречи на логиката на основните права като отбрана на автономната сфера на индивида срещу държавата. Предвид това и формалните констатации в една оценка, която трябва да се прави въз основа на експертни заключения, се дава необосновано широко поле за ограничаване на основните права. Това не съответства на принципа на правовата държава, заложен в чл. 4 от Конституцията, и не издига във върховен принцип правата на личността.


3. По чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето


Предвидените в чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето противоепидемични мерки, макар и във всяка една от посочените алинеи да се декларира временният им характер, не са обвързани с установени в закона пределни срокове или поне критерии за тяхното определяне. В чл. 63, ал. 5 и 6 е предвидено, че въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването могат да включват ограничаването на конституционни права - забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави с определени изключения, временно ограничаване придвижването на територията на страната, временно ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение или други обекти или услуги, предоставяни на граждани. По този начин основни права като правото на придвижване на територията на страната, правото на труд могат да бъдат подлагани на ограничения, без да е спазено изискването, че "със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите". Ограниченията на такива същностни права без законово определен времеви лимит ги превръща в постоянни ограничения, налагани по преценка на изпълнителната власт, което не съответства нито на чл. 57, ал. 3, нито на чл. 8 от Конституцията. Конституционният съд подчертава необходимостта от конкретни гаранции, че прилагането на мерките ще е свързано с постигане на тяхната основна цел (Решение № 12 от 2013 г.). Възможността за прилагане на мерки в тези граници, наред с широките възможности за обявяване на извънредна епидемична обстановка, води до засилване на властовата асиметрия между изпълнителната и останалите власти (в този смисъл Решение № 1 от 2005 г.). Принципът на пропорционалността изисква прехвърлянето на правомощия да бъде подчинено на идеята за максимализиране на защитата на обществения интерес и основните права, а не да води до намаляване на гаранциите за защита на обществения интерес и основните права (Решение № 5 от 2005 г.). Като изисквания за пропорционалността на определени ограничения съдът в Люксембург счита, че въведената законова мярка трябва да е единственият начин за постигане преследваната цел или, ако има различни начини за постигане на същата цел, избраното средство да е най-малко утежняващо за частните субекти сред всички възможни; да е налице систематичност и съгласуваност - мярката да не води до резултат, обратен на преследваната цел (Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-388/07).


Уважаеми конституционни съдии,


По изложените съображения се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и 8 от Конституцията на Република България.


Предлагам да конституирате като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на здравеопазването и омбудсмана.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4308 Весело

  По цял ден се чудят кво да правят, той и неговите "гeниални" съветници, та седнали пак да занимават КС...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5586 Любопитно

  Щамът от Шипка мутира ли вече? Какво ще каже сега по въпроса главният вирусолог на нацията? В момента кой щам е сред нас? Къде се е скрил кукловодът му от Кремъл, че никакъв го няма напоследък? Там кой щам е на линия?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 3. 3 Профил на ckn29372393
  ckn29372393
  Рейтинг: 364 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  Борят се да си заслужат хляба. В момента президентът няма никаква роля заради извънредното положение, седи по цял ден в резиденцията с Деса без да може да ходи насам натам по чужбина и на разни приеми, срещи и официални вечери. Много изнервящо, наистина.

 4. 4 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1999 Любопитно

  Ежеседмичната профилактика на руският ВЕФ-205....Хвърчилков!!!Как за тези почти 3 месеца един път не застана като държавник и не насърчи и обедини нацията тоя.....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 5. 5 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1051 Неутрално

  Добре, че има кой да следи какво твори народното събрание...

 6. 6 Профил на How_are_you
  How_are_you
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Кукловодит Борисов и куклите около него са усърдни кремълски ученици.

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3041 Неутрално

  До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":

  "Щамът" с невиждана ярост порази 0.03% от населението и то основно в София

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Единственият правилен ход. Нямаше как да наложи вето на закона, но наистина КС трябва да се произнесе за конституционността на някои текстове.

  Да дадеш право на дядо в пенсионна възраст и без медицинско образование да ограничава основни права и свободи на гражданите със своя заповед с уж медицински аргументи граничи с противоконституционното.
  Освен че представлява сериозен проблем за гражданското общество като цяло е и показателен за стила на управление на БоБо - решенията се взимат от него еднолично от сенките, а цялата отговорност за тях носи проксито му начело на МЗ. Разбира се, за крепостните селяни на БоБо това не представлява никакъв проблем. В техните кратунки всички граждански свободи и права идват от собственика/господаря им Борисов и затова няма проблем, че така лесно той им ги отнема.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 9. 9 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1348 Разстроено

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  А пък НОЩ-ът порази стотици хиляди докато уж се грижи за тях.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 10. 10 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 1360 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":БОРЯТ СЕ ДА СИ ЗАСЛУЖАТ ХЛЯБА. В момента президентът няма никаква роля заради извънредното положение, седи по цял ден в резиденцията с Деса без да може да ходи насам натам по чужбина и на разни приеми, срещи и официални вечери. Много изнервящо, наистина.
  —цитат от коментар 3 на ckn29372393


  Хляба да заслужат добре,ама защо с политически пунтове?Аз,ти и стотици хиляди още им го плащаме!!!

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА
 11. 11 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 338 Неутрално

  "Предвидените в чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето противоепидемични мерки, макар и във всяка една от посочените алинеи да се декларира временният им характер, не са обвързани с установени в закона пределни срокове или поне критерии за тяхното определяне."

  - Неочакваният отговор на такъв формализъм:

  "Ако в продължение на една седмица има високи стойности на новозаболели, ще се предприемат обратните мерки, каза на брифинг министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Извънредна епидемична обстановка се въвежда до 14 юни и това е достатъчен период от време, за да видим как се развива заболяването в България. Няма нужда това положение да бъде безсрочно, защото правителството по този начин си дава периодичност на анализа. В рамките на един месец правителството може да предприеме продължаване или спиране на тази обстановка. ..."
  http://www.bta.bg/bg/c/NF/id/2211298

 12. 12 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 926 Неутрално

  В момента "президентът" няма никаква роля.Ами той по принцип по конституция няма никаква роля.Той може да посреща да изпраща разни други и да си играе с Деса на стражари и апаши.Единствено когато назначи служебно правителство може да има някаква реална власт чрез това правителство.Но Борисов вече си науми урока-оставка не се дава защото комунистите знаят-те чрез избори власт не могат вече да вземат.Трябва да има някакво объркване или Червената армия отново да окупира България за да имат някакъв шанс.Само дето НАТО няма да позволи руски ботуши да тъпчат земята ни.

 13. 13 Профил на 06210311
  06210311
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Правилно.! Имаме конституция, добре е по-често да правим справка ок ли сме спрямо нея. И без друго се превърнахме в премиерска република, но за щастие все още не сме феодализъм де юре.

 14. 14 Профил на sen
  sen
  Рейтинг: 317 Неутрално

  айде, и този се присъедини към компанията...

  sen
 15. 15 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  До коментар [#2] от "Незнайко в Слънчевия град":"Щамът" с невиждана ярост порази 0.03% от населението и то основно в София
  —цитат от коментар 7 на дерибеев


  "Бай бабо да не Ви срещне мечка " - теб и пРезидента ,!

 16. 16 Профил на nkk81
  nkk81
  Рейтинг: 158 Неутрално

  Герберастите и Умнокрасивите се разквичаха. Като чуят за Президента и са обхванати от амок

 17. 17 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1829 Любопитно

  Герберастите и Умнокрасивите се разквичаха. Като чуят за Президента и са обхванати от амок
  —цитат от коментар 16 на nkk81


  А ти като чуеш за пРезидента сигурно се изпускаш от радост.

 18. 18 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  "Възможността за прилагане на мерки в тези граници, наред с широките възможности за обявяване на извънредна епидемична обстановка, води до засилване на властовата асиметрия между изпълнителната и останалите власти"

  Според мен тук е сърбежа на пРезидента - че и без това смешните му права, хептен отиват на кино, току виж каскета го подведе под отговорност, че допринася за разпространението на вируса, понеже ходи назад/напред без маска ( да си спомним 3-ти март).
  Иначе това е много витиеват текст - искат се гаранции за успешност на мерките. Ако слушаме НОЩ, пък и направим някакво сравнение между различните държави, ще излезе, че нашите мерки са дали резултат и понеже 'новите", които са леко облекчени стари, може би стават.
  Ако от друга страна, при това не сега, а примерно в края на годината се тегли чертата на загубите, може да излезе, че не са били баш съразмерни.
  Но гаранции за едното или другото и в комбинация с тази международна пушилка, кой може да каже къде е истината? Но не е така, има и такъв човек, нашия пръв пилот между президентите или нашия пръв президент между пилотите:), той се оказа че разбира и от епидемии, и от икономика, че и от идивидуални човешки права.
  Ти да видиш, как сме случили.

 19. 19 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2395 Неутрално

  Хи-хи!
  Мусьо напомни че все още го има!

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7601 Неутрално

  То всичко прието досега е противоконституционно. А какво да кажем, че в Закона за здравето, в преходните и заключителни разпоредби, се правят промени в Закона за горивата и още няколко закона. Това законно ли е?

 21. 21 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Този става все по-вреден за държавата. Добре, че силицата му се изразходва в еженето!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK