Президентът наложи вето на паралелната НСО в МВР

Президентът наложи вето на паралелната НСО в МВР

© Велко АнгеловОчаквано президентът Румен Радев наложи вето на паралелната служба за охрана, която може да бъде създадена в Министерството на вътрешните работи (МВР). Става въпрос за възможност, регламентирана в приетите наскоро промени в Закона за МВР.


"Държавният глава не оспорва реформи, целящи подобряване на ефективността на дейността на МВР. Несъгласието е с разпоредбите, които дублират охраната, осъществявана по Закона за Националната служба за охрана (НСО). Дублирането на функции създава условия за неефективно и неефикасно използване на държавен ресурс без гаранции за по-голяма сигурност", съобщават от прессекретариата на държавния глава.


Според държавния глава приетият закон не съответства на принципа на правовата държава, тъй като не е съобразен с изисквания в Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и липсва яснота относно условията за извършване на охраната на лица. Според закона охрана се осигурява по условия и ред, определени от ресорния министър.
В мотивите си държавният глава посочва още, че няма гаранция за ефективност и ефикасност, а се създава възможност за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси.


"Дневник" публикува мотивите на държавния глава за ветото едно към едно:


Споделям основната насока към промени в Закона за Министерството на вътрешните работи за извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството. Независимо от това, като част от органите, които формират системата за защита на националната сигурност в Република България, не мога да остана безучастен към разпоредби, които не са съобразени с изискванията на българското законодателство. Спазването на Конституцията и законите е първият от принципите, предвидени в чл. 4, т. 1 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чрез който се проявява правовата държава.


1. С § 1 от приетия закон една от основните дейности на Министерството на вътрешните работи (МВР) - охранителната дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България, е допълнена с нова задача по охрана на лица. Принципно споделям необходимостта държавата да се ангажира с охраната на служители в органите на държавна власт, когато застрашеността им е във връзка с упражняване на техните функции. Като ценности от най-висш порядък и основни права, правото на живот, личната свобода и неприкосновеност трябва да бъдат гарантирани за всяко едно физическо лице. Несъмнено охранителната дейност е неделима част от дейността по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата (чл. 14, ал. 1 от ЗМВР). Спрямо този фокус всяка от деветте конкретни форми на охранителна дейност, регламентирани в действащия чл. 14, ал. 2 от ЗМВР, е ограничена по обекти и предназначение. Това е законовата гаранция правоохранителните функции на полицейските органи да не бъдат подменяни с други функции и цели. При очертаването на дейността по охрана на лица обаче Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи не предвижда такива предели, нито определя целите на тази охрана.


Опазването на обществения ред е публична функция, с която са ангажирани органи на държавна власт (чл. 105, ал. 2, чл. 143, ал. 3 от Конституцията) с цел при определени в закона условия да бъдат гарантирани правата и сигурността на всички граждани. Именно затова общественият ред е и граница за упражняването на основните права на всеки отделен гражданин (чл. 37, ал. 2, чл. 41, ал. 1 от Конституцията). Той е установеният с нормативни актове ред, който осигурява възможност както да се упражняват конституционните права на гражданите, така и упражняването им да не бъде противопоставено на интереси, поставени на равнище, което ги определя като общи или обществени (Решение на Конституционния съд № 7 от 1996 г.). В този смисъл гарантирането на обществения ред е предпоставка за упражняване и балансиране на правата. Регламентирането на охраната на лица като конкретна полицейска дейност без законово да се определя обхватът, целите и условията на тази дейност, създава възможност последващо за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси, на субекти и институции.


С § 1, т. 2, с който се създава ал. 4 в чл. 14 от ЗМВР, се предвижда, че охраната на лица се осигурява и осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи. По този начин законът прехвърля изцяло върху министъра на вътрешните работи преценката за условията, при които ще бъде осъществявана новата задача в охранителната дейност на МВР. Така се изоставя нормата на чл. 5, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, изискваща Народното събрание, президентът на Републиката и Министерският съвет съобразно тяхната компетентност да определят основните задачи на държавните органи и структури по чл. 3, ал. 1 от същия закон. В случая на законово равнище следва да бъдат определени условията, по които ще се осигурява и осъществява дейността по охрана на лица. Това е не само важна гаранция за законосъобразност, но и преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще. Едва ли може да бъде споделено разбирането, че условията за извършването на охраната на лица, като предпоставки да бъде получена такава охрана, предполагат динамичност на материята, която може да бъде обхваната само с подзаконов нормативен акт, издаден от министър. Условията за всяка една правно регулирана дейност, особено в сферата на функционирането на органите за защита на националната сигурност, почиват на принципни изисквания. Затова и приетият закон трябва да изпълни своето предназначение като нормативен акт - да урежда обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Условията, при които лицата могат да ползват охрана от МВР, трябва да бъдат установени в закон най-малкото за да гарантират равенството пред него. "Нещо повече, след като уредбата може да се извърши еднолично от министъра с наредба, на още по-голямо основание тя може да се извърши в синтезиран вид от Парламента" (Решение на Конституционния съд № 3 от 2016 г.).


Като не е съобразен с изискванията на правовата държава, по-специално поради несъгласуваност с други законови изисквания (Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност), с липсата на яснота относно условията за извършване на охраната на лица и възможността за запълването им с различно съдържание, § 1 от приетия закон не съответства на принципа на правовата държава. Правовата държава може да бъде опазена само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви, защото в противен случай те не биха могли да регулират основните обществени отношения (в този смисъл Решение № 9 от 1994 г., Решение № 5 от 2002 г., Решение № 4 от 2010 г., Решение № 8 от 2012 г. на Конституционния съд).


2. С § 6, т. 3 от приетия закон се създава правна възможност новата главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" да охранява и лицата на висши държавни длъжности, представители на друга държава, ръководители на международни организации и институции, съгласно чл. 20 и 22 от Закона за Националната служба за охрана. За да се реализира тази възможност, законът изисква заявление от съответното лице и решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана. При създаването на § 6, т. 3 не е отчетено, че част от лицата по чл. 20 от Закона за Националната служба за охрана не могат да се откажат от охраната по този закон по време на мандата си и са длъжни да се съобразяват с мерките за безопасност, прилагани от Националната служба за охрана (чл. 20, ал. 5). Едновременно със задължението им да ползват охраната, за тези лица се създава възможността със заявление да поискат охрана и от главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за охрана. Освен това инициативата за дублирането на охраната е оставена на охраняваното лице. Без заявление от негова страна не може да се стигне до решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана, съответно и да се приложи охраната от главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Това дублиране, създадено с § 6, т. 3 от приетия закон, влиза в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 14.03.2018 г. (Обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.). В Стратегията е изрично посочено, че "не се допуска едновременното съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на правомощия, компетенции и ресурси в една институция. Водещ е принципът на разделяне на компетенциите и постигане висока степен на координация" (т. 188).


Отстъплението от Актуализираната стратегия за национална сигурност не е оправдано, тъй като тя е приета с решение на Народното събрание. По силата на чл. 86, ал. 2 от Конституцията законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите. В самата Стратегия се съдържа определянето й като "основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации" (т. 13). Тази същност на Стратегията изисква нейните принципи да бъдат претворявани в законодателните актове в областта на националната сигурност, а не да се дублират правомощия и да се лишават органите от оперативната им самостоятелност в осъществяваната от тях дейност. Това създава условия за неефективно използване на наличния обществен ресурс, като дублирането на охраната му се оставя на неговата преценка. Освен това отсъства въобще уредба кой ще понесе отговорността, ако не бъде постигната защитата на охраняваното лице.


През 2019 г. Министерският съвет прие Решение № 26 от 18 януари "за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната". Отчитайки факта, че този Стратегически преглед е в ход, логично е въпросните законови промени, свързани с новата главна дирекция и охраната на лица, да са функция и резултат от прегледа като вече приключил процес. Отсъства каквато и да е аргументация за приетите изменения в Закона за МВР в контекста на протичащия преглед.


Не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура без аргументи за ефективност и ефикасност. Отсъства концепция по отношение на механизмите за взаимодействие и координация със структури, притежаващи идентични функции, което ще бъде проблемно най-вече при дейността им на оперативно ниво. Показателна в това отношение е липсата на предложения за релевантни промени в Закона за Националната служба за охрана. Налице е потенциал за възникване на рискове за безопасността както на охраняваните лица, така и на личния състав на тези структури.


3. С § 8 от приетия закон се променя изцяло съдържанието на чл. 44 от ЗМВР и в ал. 1 се предвижда възможност в четири от главните дирекции и в областните дирекции на МВР да бъдат създавани "специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специализирани операции с висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица". От приетия текст не се разбира дали става въпрос за три различни вида специализирани звена или за едно звено, което изпълнява цитирания широк кръг от задачи. Наред с това разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗМВР позволява създаване на специализирани звена за охрана на лица както в новосъздадената главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", така и в три други главни дирекции на МВР. Това поражда риск от припокриване на дейност между главните дирекции на МВР, като предполага допълнително привличане на експертен потенциал и отделяне на значителен финансов ресурс. Налице е и противоречие с първите три алинеи на чл. 39 от ЗМВР, според които всяка от главните дирекции е "специализирана" структура на Министерството.


В ал. 6 от новата редакция на чл. 44 е предвидено редът за осъществяване на дейността на специализираните звена да бъде определян от "правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи". Нормата не уточнява каква е правната природа на акта на министъра, с който се приемат въпросните правила, и създава риск от неяснота и противоречия в прилагането. Предвид това § 8, в частта му относно чл. 44, ал. 1 и 6, противоречи на принципа на правовата държава, заложен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.


4. Възраженията по § 1, § 6, т. 3 (относно чл. 39, ал. 8) и § 8 (относно чл. 44, ал. 1 и 6), освен към съдържанието, са насочени и към начина на приемането им. Предложенията за тези разпоредби не са част от първоначално внесения законопроект, не са внесени в срока за предложения между двете гласувания, а са направени при самото обсъждане на законопроекта за второ гласуване във водещата комисия. Те не са подложени на обществено обсъждане, нямат оценка на въздействие, приети са само на едно гласуване, въпреки че регламентират основна дейност на МВР, която не е изяснена като условия за осъществяване и не съответства на други нормативни актове в българската правна система. Тези предложения противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект и би следвало да не бъдат обсъждани и гласувани (чл. 84, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание). Предвидимият и прозрачен законодателен процес предполага да се спазват всички негови фази и те да бъдат осъществявани при стриктно прилагане на Конституцията, Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Ключови думи към статията:

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Сега Боко шИ наддаде вой до небесата!

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 2. 2 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2451 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тиква загубена":

  Не, просто ще си го прегласуват.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3385 Неутрално

  Цирк,драги зрители! Пошъл цирк! Имам предвид цирка с "ветото",което е ОТЛАГАТЕЛНО вето,демек дървено желязо!

 5. 5 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2229 Весело

  Айде де! Да стане като в Щатите - полицията и федералните да се мразят като Том и Джери и да си подлагат бананови кори.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 6. 6 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7047 Неутрално

  Няма проблеми пред парламентарното мнозинство да прегласуват безпроблемно целия документ, независимо от изразените мотиви

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 7. 7 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7047 Неутрално

  Няма проблеми пред парламентарното мнозинство да прегласуват безпроблемно целия документ, независимо от изразените мотиви

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8468 Неутрално

  А защо трябва да има второ НСО? Излишно харчене на нашите пари за охрана на разни мафиоти, като Доган и Пеевски.

 9. 9 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1838 Любопитно

  Цирк,драги зрители! Пошъл цирк! Имам предвид цирка с "ветото",което е ОТЛАГАТЕЛНО вето,демек дървено желязо!
  —цитат от коментар 4 на deaf


  Това е леко извън темата, но ме гложди някакво любопитство, та да питам:

  Според мен- подписът (на каквото и да е)- е израз на някакво съгласие, на някакво одобрение, на някакво разрешение, на някаква воля, ако щеш.

  Първият път- Президентът може да подпише гласуван закон, а може и да наложи вето. Дотук- ясно- ако подпише- един вид е съгласен. Ако наложи вето- един вид не е съгласен...

  После обаче- депутатите имат право да приемат същия закон- без да променят и една запетая там.

  Та въпросът ми е- що Президентът тогава трябва да го подписва? Че е длъжен- по закон- ясно. Но защо е длъжен- какво удостоверява с подписа си при този случай? Какъв е смисълът на този подпис, след като вече никой не го пита- одобрява ли, не одобрява ли...

  Моля някой с по- висока правна култура да обясни, че ми се губи логиката...

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 10. 10 Профил на hashtag Нормална държава
  hashtag Нормална държава
  Рейтинг: 2773 Гневно
 11. 11 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Да създадат една дирекция в МВР а предишната раздута служба да я разпуснат. Дублиране би означавало лоша ефективност.

 12. 12 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Ама разбира се, едно време УБО, а сега НСО, си е личната свита на главоча! Нали някой трябва да вози с Мерцедеси Деса и всичките ченгета-“съветници” на пРезидента!

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 13. 13 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1838 Неутрално

  А защо трябва да има второ НСО? Излишно харчене на нашите пари за охрана на разни мафиоти, като Доган и Пеевски.
  —цитат от коментар 8 на Роси


  Щото сега- формално- НСО е под шапката на Президента. Паралелната ще е под шапката на правителството, и контролът (над втората служба) ще е изцяло в ръцете на правителството.

  Другите приказки за оптимизиране, реформи, подобряване и т.н. са ала-бала- в стил- реч на комсомолско събрание...

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 14. 14 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3385 Неутрално

  До коментар [#9] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  +++

 15. 15 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2984 Весело

  До коментар [#1] от "Тиква загубена":Сега Боко шИ наддаде вой до небесата!


  До коментар [#2] от "Doge":Не, просто ще си го прегласуват.

  Едното не противоречи на другото!

 16. 16 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 2984 Весело

  До коментар [#8] от "Роси":

  А защо трябва да има второ НСО? Излишно харчене на нашите пари за охрана на разни мафиоти, като Доган и Пеевски.

  Щото първото НСО не ги пази достатъчно от дронове!

 17. 17 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  Цирк,драги зрители!
  —цитат от коментар 4 на deaf


  Зрелище е добре да има, но проблема е, че много скъпо ни излиза тоя цирк.

 18. 18 Профил на nkk81
  nkk81
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#12] от "Торбалан":

  +Цецка, Главчо и още знайни и незнайни гащници

 19. 19 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3328 Разстроено

  Като Герб направиха специализираната прокуратура и специализирания съд, пребориха ли се с корупцията?
  Не, разбира се, но едни големи пари се похарчиха и продължават да се харчат, а и хората в новите 2 институции са далеч по-послушни.
  Същото и сега - щом е наше, то ще едно по-добро НСО.
  Еми идиоти, сър, няма какво друго да се каже.
  А иначе - няма съмнение, че НСО трябва рязко да се реформира и намали.

 20. 20 Профил на bosko
  bosko
  Рейтинг: 270 Неутрално

  Между другото защо Радев беше толкова сигурен, че „управляващите“ крадат много? Може да го е знаел именно от фотографите на шкафчета. Посрана работа!

 21. 21 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 3350 Неутрално

  Щото сега- формално- НСО е под шапката на Президента. Паралелната ще е под шапката на правителството, и контролът (над втората служба) ще е изцяло в ръцете на правителството.
  —цитат от коментар 13 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Моментът не е случаен.

  Май в НСО е имало труженик дето се е занимавал с интериорен дизайн с спалнята на Баце.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 22. 22 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3328 Весело

  До коментар [#21] от "Николов":

  Не знаеш, може да е била труженичка.

 23. 23 Профил на Минувач
  Минувач
  Рейтинг: 742 Любопитно

  Нищо не споменавате за разследването , което тече за президентския секретар Пламен Узунов. Има много на брой индикации за неправомерно използване на достъпа за информация. Вероятно е съгласувано на високо ниво.

 24. 24 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  то и едно НСО е излишно, то съществува единствено да пази бившите величия и босовете на мафията, както и за наборна агенция за наемни убийци

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 25. 25 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Да създадат една дирекция в МВР а предишната раздута служба да я разпуснат. Дублиране би означавало лоша ефективност.
  —цитат от коментар 11 на citoyen


  Не бива да е част от МВР.
  НСО и външното разузнаване трябва да са към президента.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK