Президентът сезира Конституционния съд за парламентарната комисия за конституцията на ГЕРБ

Президентът сезира Конституционния съд за парламентарната комисия за конституцията на ГЕРБ

© Велко АнгеловПрезидентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противоконституционно решение на парламента за създаване на Временна комисия за разглеждане на проекта на ГЕРБ за нова конституцията на Република България, съобщиха от "Дондуков" 2.


Комисията бе създадена на 2 октомври от ГЕРБ, "Обединените патриоти", "Воля" и независими депутати, а БСП и ДПС обявиха, че няма да участват, тъй като целта й е да печели време за ГЕРБ във властта. Тя ще работи два месеца, т.е. до 2 декември, но може да прави само обсъждания. Председател на комисията е Десислава Атанасова от ГЕРБ, която иска да създаде експертен съвет от юристи към нея.


В искането на държавния глава е посочено, че промени във вече внесен проект за нова конституция може да прави само Велико народно събрание, което е и единственият орган, който може да я приеме. Действащото Народно събрание има право да обсъжда само дали по проекта следва да се свика Велико народно събрание или не. С приетото решение се надхвърля конституционната компетентност на Народното събрание и се нарушава принципът на правовата държава.
"Дневник" публикува пълния текст на мотивите на държавния глава.


На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) се обръщам към Вас с искане да обявите за противоконституционно Решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от 44-то Народно събрание на 2 октомври 2020 г. и обнародвано в ДВ, бр. 86, 6.10.2020 г., като излагам следните мотиви:


1. Нарушение на чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от КРБ


Според т. 1 от Решението се създава Временна комисия за разглеждане на "проект на Конституцията на Република България". В т. 2 задачата на временната комисия е формулирана така: "обсъжда и анализира проекта на Конституцията на Република България и предлага конкретни предложения за промени в него" (т.е. в "проекта на Конституцията на Република България"). Точки 3 и 4 уреждат състава на временната комисия и определят нейните членове, а т. 5 предвижда, че срокът на действие на комисията е два месеца.


Формулираната основна задача на временната комисия "да предлага конкретни предложения за промени" в проекта за нова конституция е в нарушение на действащата конституция. Внасянето на промени в проект за нормативен акт представлява част от процеса на неговото приемане. По чл. 158, т. 1 от КРБ Великото Народно събрание (ВНС) е единственият орган, който е компетентен да приема нова Конституция на Република България, следователно и да обсъжда промени в проект за такава.


Проектът на Решение за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България няма мотиви, а за неговите цели може да се заключи от изказванията на народните представители по време на обсъждане на проекта за решение в заседанието на Народното събрание от 1 октомври 2020 година. От тези изказвания става ясно, че според разбирането на депутати, които са подписали проекта за нова конституция, той не е окончателен и тепърва подлежи на преработка (вж. Стенограма от заседание на Народното събрание от 1.10.2020 г.).


Законодателният процес, регламентиран в Конституцията, в Закона за нормативните актове и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), представлява съвкупност от действия и условия в логическа последователност - всяко действие обуславя следващото. Чрез регламентирането на правото на законодателна инициатива (чл. 87, ал. 1-2; чл. 154; чл. 159, ал. 1) Конституцията възлага на точно определени субекти в точно определени моменти възможността да правят предложения за създаване, изменение или отмяна на правни норми, включително конституционни. Доколкото са конституционно установени, тези правила не подлежат на промяна с оглед волята на обикновеното парламентарно мнозинство (РКС № 2 от 2000 г., по к. д. № 2 от 2000 г.). Без съмнение, това важи и за възложеното в чл. 159, ал. 1 право на инициатива за конституционни промени от компетентността на ВНС. Конституционният ред за иницииране на предложение за промени по чл. 158, т. 1-5 е установеният в чл. 159, ал. 1.


Оправомощаването на временна комисия на Народното събрание да предлага конкретни предложения за промени във вече внесен проект за нова конституция на практика заобикаля този ред. По този начин Народното събрание предвижда да се произнася по въпроси, по които няма компетентност, тъй като то може да решава дали да се произведат избори за ВНС, но не и да приема решение по внесения проект, което е в правомощията на ВНС съгласно чл.158, т. 1 и чл. 161 от Конституцията.


Всяко конституционно изменение предполага извънпарламентарен стадий за обсъждане на принципната необходимост от конституционните промени. Логиката на законодателния процес изисква това обсъждане да предхожда надлежно оформената инициатива по чл. 159, ал. 1 от КРБ. След този момент евентуалните предложения за конституционни промени могат да постъпват във формата и по реда на нова инициатива по смисъла на чл. 159, ал. 1 или в рамките на ВНС, което е единствено компетентен по приемането на нова конституция орган.


Предпарламентарната фаза дава широк спектър от възможности да бъдат откривани конституционни решения с политически средства. Същото се толерира от КРБ и е неизменно следвана традиция във всички реализирани конституционни изменения от 1990 г. досега. Напротив, вменяването на правомощия на Народното събрание да прави предложения за промени във внесен проект, оформен като нова конституция, е пример за решаване на политически кризи чрез злоупотреба с конституционна инициатива.


В мотивите към РКС № 6 от 11.04.2012 г., по к.д. № 3 от 2012 г. Конституционният съд ясно е посочил, че Народното събрание може да прави временни комисии за проучване само на въпроси, които са от неговата компетентност: " в духа на принципа за разделение на властите Конституцията изчерпателно определя компетентността на парламента, което идва също да покаже, че не му позволява да се вмесва или обсебва всеки аспект на управлението. Според нея основните правомощия на Народното събрание са да осъществява законодателната власт и да упражнява парламентарен контрол (чл. 62, ал. 1 от Конституцията), както и други изрично посочени правомощия, които влизат в тези две функции. Въобще Конституцията отхвърля представата за парламент, който притежава обща компетентност и може да се намесва в която и да е сфера на управлението. Оттук и възгледът, че няма въпрос, който парламентът не може да реши, не намира конституционна опора." Виждането за ролята на Народното събрание е прогласено още в РКС № 20 от 1992 г., по к. д. № 30 от 1992 г.: " парламентът не управлява, а оставя това да прави правителството."


По чл. 159, ал. 2 от КРБ Народното събрание има право да обсъжда проект за нова конституция, но не и да прави промени в него. Правомощието на Народното събрание да "обсъжда" проекта трябва да се тълкува във връзка с чл. 160 от КРБ. Единственият въпрос, който Народното събрание може да обсъжда във връзка с внесен проект за нова конституция, е - дали следва да се вземе решение за свикване на ВНС, или не. Промени във внесения проект за нова конституция Народното събрание не може да прави, нито може да третира вече внесен проект като незавършен, неокончателен и тепърва да свиква форуми за обсъждане на това какви проблеми и какви решения трябва да съдържа проектът за нова конституция. Ако допуснем обратното, възниква въпросът какво ще произлезе от работата на временна комисия, която обсъжда промени в проекта за нова конституция. Би било абсурдно да се допусне, че тя ще подготви втори, коригиран проект за нова конституция, защото той ще трябва отново да бъде внасян в Народното събрание и отново обсъждан.


2. Нарушение на чл. 79, ал. 3 от КРБ


Според КРБ (чл. 79, ал. 3 от КРБ) временните комисии се избират от Народното събрание за проучвания и анкети. Те трябва да имат ясен предмет и да изследват конкретен въпрос, който попада в приложното поле на правомощията на Народното събрание. Според РКС № 6 от 11.04.2012 г., по к.д. № 3 от 2012 г. "Спецификата на временната парламентарна комисия е свързана с факта, че тя се занимава винаги с конкретен въпрос и затова действа в рамките на определен период от време". Същият принцип е възприет и в действащия ПОДНС, който в чл. 37, ал. 1 сочи, че временните комисии се избират по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. В цитираното по-горе Решение на Конституционния съд от 2012 г. дефинирането на целта на временната комисия като общо "усъвършенстване на законодателството" в определена област не представлява достатъчно конкретен въпрос, който да оправдае създаването на временна комисия.


Вярно е, че при всички досегашни изменения и допълнения на КРБ е била създавана временна комисия, която е поемала водещата роля при обсъждане на предложенията и е предлагала промени във внесените проекти. Но при всички досегашни случаи Народното събрание е следвало процедурата за изменение и допълнение на действащата конституция, а не процедурата за приемане на изцяло нова конституция: това са две различни процедури, при които Народното събрание има различни правомощия. От текста на Решението на Народното събрание от 2.10.2020 г. и от дебатите във връзка с неговото приемане не става ясно какъв ще бъде предметът на изследване на създадената временна комисия и във връзка с кое точно правомощие на Народното събрание тя е създадена. От тази гледна точка приетото решение е в нарушение на чл. 79, ал. 3 от КРБ.


3. Нарушение на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от КРБ)


Решението на Народното събрание е прието на основание чл. 79, ал. 1 от КРБ, чл. 37 от ПОДНС и § 2 от Допълнителните разпоредби от ПОДНС, т.е. това са основанията за създаване на временни комисии в рамките на текущата парламентарна дейност. В текста на решението не се съдържа посочване, че основанието е някое от правомощията на Народното събрание по чл. 159, ал. 2 от КРБ, т.е. в рамките на процедура за приемане на нова конституция. Това съществено затруднява да се разбере смисълът на създадената с решението правна уредба.


Според т. 1 от разглежданото решение, "Народното събрание реши създава Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България". Текстът е неясен, може да бъде тълкуван по няколко различни начина и не представлява валидна основа за юридически права и задължения.


От обсъждането на проекта за решение в пленарна зала на 1 октомври 2020 г. става ясно, че предметът на временната комисия е проект на Конституция на Република България, внесен в Народното събрание на 2 септември 2020 година. Той не съдържа в заглавието си думата "нова"; озаглавен е "Проект на Конституция на Република България", но доколкото според съпровождащото писмо на вносителите правното основание за неговото внасяне е чл. 159 от КРБ във връзка с чл. 158, т. 1 от КРБ, може да се приеме, че става дума за нова Конституция на Република България. Същото може да се заключи и от текста на мотивите към проекта.


От гледна точка на синтактичния анализ на т. 1 от Решението използването на думата "конституция" в нейната членувана форма изразява определеност. Република България има една конституция и това е приетата през 1991 г. и действаща с измененията като такава единствена Конституция на Република България. Когато се каже "проект на Конституцията", това означава проект на действащата конституция.


Според трайно установената практика на Конституционния съд " изискването за определеност, яснота и недвусмислие е основно за правовата държава: ако правната норма е формулирана неясно и неопределено, тя не може да постигне целта си". (РКС № 1 от 27.01.2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.). Същото е потвърдено по-късно и в мотивите на РКС № 3 от 21.03.2012 г. по к.д. № 12 от 2011 г., където се казва: "Правовата държава изисква ясна и вътрешно свързана и безпротиворечива уредба"; както и в мотивите към РКС № 4 от 13.3.2018 г. по к.д. № 14 от 2017 г., според които чл. 4, ал. 1 от КРБ съдържа изискване за правна сигурност, непротиворечивост и яснота на правните предписания".


От текста на Решението на Народното събрание, прието на 2 октомври 2020 г., не може да се изключи възможността Народното събрание да подготвя и проект за изменение и допълнение на действащата конституция. Решението на Народното събрание е неясно, съдържа двусмислие и противоречи на принципа за правовата държава, който е установен в чл. 4, ал. 1 от КРБ.

Коментари (159)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  Силен Радев, мачкай герб, иде втори мандат!

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 2. 2 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Браво на юристите на Радев!Прави са!

 3. 3 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3209 Разстроено

  Ползват се всякакви методи в борбата за власт, която докарва.... таковата.

  Еретик
 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5525 Любопитно

  Къде му е митичният проект за конституцията на Радев ???

  [email protected]
 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Гневно

  Като изкопае поредното дъно петоколонното решетарско хвърчило най- сетне ще се окаже в лелеяната мАЦква!
  НЕДОСТОЕН!!!

 6. 6 Профил на три
  три
  Рейтинг: 0 Неутрално

  О боже, пак ще пръскам с дезифектант!
  Дано тази година минава по-бързо и да си го изтеглят водещите му съветски офицери към Северна Азия!

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Весело

  До коментар [#1] от "Taiga":

  Вторият мандат може да е само като президент на североизточната сатрапия, но ще трябва да почака до 36-ти, 15-ти месец, 3016-та година, когато в бункера ще изтече последният 638 годишен мандат на джуджи...

 9. 9 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Едно време всеки протестиращ искаше нова конституция а сега никои не иска.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 10. 10 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 773 Весело

  До коментар [#5] от "selqnin":

  "Като изкопае поредното дъно петоколонното решетарско хвърчило най- сетне ще се окаже в лелеяната мАЦква!
  НЕДОСТОЕН!!!"

  2 063 032 НЕДОСТОЙНИ )))

 11. 11 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 103 Весело

  Фатмак.

  Потребители с активирана функция "автоматичeн минус", 'щото са фанатични комундета: Мутри вън, Иво, Мунчету на Боеку, Ivan Stoyanov, Другарят Иванов*, #ОСТАВКА, Роси, Студио Х, samoedin, niksan1, Котаракът на Шрьодингер, Fiji, Norman Granz, Billy Pilgrim, historama, hawaii, dejmos, cinik, Virgin, Рим, Gopeто, 3biri, yavooor, Alexander97, Voiko, Kingpin, Doge, papуre, Oleg Shishmanov, dnevnikar, stein, Чарли Мишкин, Смартдъмби*, LudLustrator, Тайпи*, Hristov
 12. 12 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2350 Весело

  Препатил ти да не си един от йористите съчинил тяа глупост?

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 13. 13 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  И какъв ще е ефекта от каквото и да решение на КС.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Antifa
  Antifa
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Само дето КС на РБ е подчинен на Борисов, както видяхме със скандалното решение да се обяви за противоконституционна конвенция за защитана жените от насилие. Този път и Филип Димитров дори няма да е на друго мнение. Какво ли ще измислят този път "юристите"...

 16. 16 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 103 Весело

  До коментар [#5] от "selqnin":"Като изкопае поредното дъно петоколонното решетарско хвърчило най- сетне ще се окаже в лелеяната мАЦква!НЕДОСТОЕН!!!"2 063 032 НЕДОСТОЙНИ )))
  —цитат от коментар 10 на moreee


  Абе, аре да си синхронизираме опорките.
  2 мил. са на втори тур. На първия са 900к, т.е. Фатмака е ПЪРВИ избор на 900к човека.

  Потребители с активирана функция "автоматичeн минус", 'щото са фанатични комундета: Мутри вън, Иво, Мунчету на Боеку, Ivan Stoyanov, Другарят Иванов*, #ОСТАВКА, Роси, Студио Х, samoedin, niksan1, Котаракът на Шрьодингер, Fiji, Norman Granz, Billy Pilgrim, historama, hawaii, dejmos, cinik, Virgin, Рим, Gopeто, 3biri, yavooor, Alexander97, Voiko, Kingpin, Doge, papуre, Oleg Shishmanov, dnevnikar, stein, Чарли Мишкин, Смартдъмби*, LudLustrator, Тайпи*, Hristov
 17. 17 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4036 Весело

  ОПГ-то се чуди кво да прави на полето на закона : чунким някога го е спазвал....

 18. 18 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  До коментар [#14] от "Маргарет":

  Щото така е по Конституция.Предложеният проект вече беше гласуван.Не могат да се правят промени по него , от това НС.

  Sic transit gloria mundi
 19. 19 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2094 Весело

  На пРезидента този път може да му мине номера, но пак ще стане декември, а неговите мераци за служебно правителство вече изтекоха в канала.

  Тоя втори път няма да го бъде, колкото и да се пънат милиончева и собственикът.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 20. 20 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Къде му е митичният проект за конституцията на Радев ???
  —цитат от коментар 4 на karabastun


  Освен "президентска" конституция, РРадев има и служебен кабинет, но не го показва. Дали Деса е назначена в поне три минестерства?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 21. 21 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 404 Весело

  Пак ще има "Ало, братиньо".

 22. 22 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Къде му е митичният проект за конституцията на Радев ???
  —цитат от коментар 4 на karabastun  Митичен е проектът на Барни, Тетка и Менда, « сътворен « още през ( !!! ) 2014 година, но от скромност не представен нито на НС, нито на обществото .
  И нещо друго :
  Вече повече от 3 месеца се искат оставки, а не нова конституция и ВНС .
  Простаците измряха, а колкото останаха живи - всичките са в Шайката !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Маргарет
  Маргарет
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#14] от "Маргарет":Щото така е по Конституция.Предложеният проект вече беше гласуван.Не могат да се правят промени по него , от това НС.
  —цитат от коментар 18 на Hristov


  Верно? На колко четения?

 25. 25 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 705 Неутрално

  С приетото решение се надхвърля конституционната компетентност на Народното събрание и се нарушава принципът на правовата държава.

  Сегашното НС няма интелектуална и морална компетентност а какво остава за конституционна.

 26. 26 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Като изкопае поредното дъно петоколонното решетарско хвърчило най- сетне ще се окаже в лелеяната мАЦква!НЕДОСТОЕН!!!
  —цитат от коментар 5 на selqnin  Радев не копае дъно, а мутрата копае една тръба на Путин и прави кански опити да рестартира « Белене « .
  Не знам кой от двамата е за мАЦква и кой служи на Кремъл, а ти ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 27. 27 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  До коментар [#1] от "Taiga":

  Втори мандат на луково лято! Знаеш приказката за мъжкото дупе, нали? !

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Весело

  До коментар [#10] от "moreee":

  2 063 032 ЗАБЛУДЕНИ!!!
  Няма да има втора такава ситуация, всички разбраха каква матрьошка е пРезидента, че отвътре е червено...до тук беше!!!

 30. 30 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Едно време всеки протестиращ искаше нова конституция а сега никои не иска.
  —цитат от коментар 9 на deepblue  Има нужда от нова конституция, но не и когато се искат оставки и когато престъпници и бандюги искат да се окопаят във властта .
  Вече 3 месеца се искат оставки, а не нова конституция и ВНС .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 31. 31 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Весело

  До коментар [#26] от "niksan1":

  Аз знам на кого никотиновият крал тропа по масата и кой напълни крачола....

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  [quote#16:"Петърчо"][/quote]


  Така както обясняваш, човек може да си помисли, че резултатът от един футболен мач се зачита само от головете вкарани през първото полувреме .
  Звънни на ФИФА и им предложи да изменят футболните правила и може и да ти кихнат нещо в банковата сметка, ей така - за новаторство ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Весело

  До коментар [#24] от "Маргарет":

  На достатъчно, за да бъде внесен проекта..Оттук насетне, дебати и гласуване по даденият проект.Без изменения и допълнения.Да бяха се сетили преди да внасят проекта.Ама зорът беше голям..

  Sic transit gloria mundi
 37. 37 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 847 Неутрално

  Силен Радев, мачкай герб, иде втори мандат!
  —цитат от коментар 1 на Taiga


  Те, всинцата ни политици, било управляващи или не, са силни за осигуряване печалбите на Lockheed Martin, поръчвайки още и още самолети, вместо да осигурят нормални старини на деди и бащи, крадейки и от залъка на бъдещите данъкоплатци. Позор!

 38. 38 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Весело

  До коментар [#35] от "Маргарет":

  А един мармот...

  Sic transit gloria mundi
 39. 39 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#28] от "АмброзСП":


  « Що се напъваш ? «


  Къде видя напъни ?
  Лъжа ли е, че вече повече от 3 месеца, по улици и площади ехтят скандирания « ОСТАВКА « ?
  Или аз от Мюнхен се напъвам, защото ми плаща Черепа ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 40. 40 Профил на Маргарет
  Маргарет
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "Маргарет":На достатъчно, за да бъде внесен проекта..Оттук насетне, дебати и гласуване по даденият проект.Без изменения и допълнения.Да бяха се сетили преди да внасят проекта.Ама зорът беше голям..
  —цитат от коментар 36 на Hristov


  Понятията в законодателството са ви ясни като на "протестиращ" - за какво протестира. Седни си, слаб две!

 41. 41 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#26] от "niksan1":Аз знам на кого никотиновият крал тропа по масата и кой напълни крачола....
  —цитат от коментар 31 на selqnin  И това какво общо има с темата и коментарите ?
  А вероятно Радев се е и напикавал когато е бил в пелени ?!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  иахти тъпака и йористите барабар с него
  —цитат от коментар 7 на Рун Дьо Решетникоу


  Хайде бе!
  Значи подписват се 120 броя под чаршаф и той след 2 месеца станал друг модел.

 44. 44 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Ma то и президента нарушава конституцията и от ЕП му го казаха другата седмица, това няма ли да го коментира?

 45. 45 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Едно време всеки протестиращ искаше нова конституция а сега никои не иска.
  —цитат от коментар 9 на deepblue


  Всичко, в което е намесен ГЕРП е такова.
  И хляб да ти дават - няма да посегнеш.

 46. 46 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#35] от "Маргарет":А един мармот...
  —цитат от коментар 38 на Hristov  Правиш грешка, като спориш с « Маргарет «, това е « Непукистка « и, ако си обърнал внимание, аз не и отговарям .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 47. 47 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 103 Весело

  [quote#16:"Петърчо"]
  —цитат от коментар 33 на niksan1
  Така както обясняваш, човек може да си помисли, че резултатът от един футболен мач се зачита само от головете вкарани през първото полувреме . Звънни на ФИФА и им предложи да изменят футболните правила и може и да ти кихнат нещо в банковата сметка, ей така - за новаторство ... [/quote]

  Абсолютно малоумна аналогия, типично за червено-лилава кратуна.
  В случая значение има, тъй като на втори тур избора е сведен до 1 от 2 и не можеш да кажеш, че тия 2 милиона са му фенове, щото реално не са, просто са избрали по-малкото зло (предполагаемо).

  Потребители с активирана функция "автоматичeн минус", 'щото са фанатични комундета: Мутри вън, Иво, Мунчету на Боеку, Ivan Stoyanov, Другарят Иванов*, #ОСТАВКА, Роси, Студио Х, samoedin, niksan1, Котаракът на Шрьодингер, Fiji, Norman Granz, Billy Pilgrim, historama, hawaii, dejmos, cinik, Virgin, Рим, Gopeто, 3biri, yavooor, Alexander97, Voiko, Kingpin, Doge, papуre, Oleg Shishmanov, dnevnikar, stein, Чарли Мишкин, Смартдъмби*, LudLustrator, Тайпи*, Hristov
 48. 48 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  И какъв ще е ефекта от каквото и да решение на КС.
  —цитат от коментар 13 на deepblue


  Ще трябва да гласуват акитата на Барни в чист вид и Каракачана остава дълбоко засегнат...

 49. 49 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Невероятно тъпи! Значи обикновеното НС може да предлага промени в Конституцията, но веднъж предложени, те не могат да се променят в комисията, щото... така?
  —цитат от коментар 14 на Маргарет


  Щото подписите не са под тях.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  [quote#24:"Маргарет"][/quote]

  Не е бил гласуван - има подписи под текста .

 52. 52 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Весело

  До коментар [#46] от "niksan1":

  Непукистка ми е слабост..С нея се знаем от години..Винаги е удоволствие да разменим по некое кроше..

  Sic transit gloria mundi
 53. 53 Профил на swy46682091
  swy46682091
  Рейтинг: 281 Неутрално

  Доста отчаяни ходове на кайта да се представя като някакъв фактор.

  Онази кратка декларация на депесето в парламента, в която се искаше оставката и на президента, го попари. Тази декларация означаваше сбогом на втори мандат.

  Напоследък гласовете на депесето са решаващи в президентските избори, заради специфичното поведение и активност на техните избиратели.

  Сигурен съм, че всички комунисти (както от бесепето, така и от герб) знаят това и ще проучат мнението на депесето, преди да предложат следващите си кандидати за президентските избори.

 54. 54 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#47] от "Петърчо":

  Същото нали важеше и за Плевнелиев. Не ви пречеше да си го мляскате и цункате като болонка.

 55. 55 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Оставка на правителството и парламента. Поправки в конституцията са задача на нов състав на парламента след честни избори

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 56. 56 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Ma то и президента нарушава конституцията и от ЕП му го казаха другата седмица, това няма ли да го коментира?
  —цитат от коментар 44 на chepokalipsis


  Как му го казаха от ЕП?

 57. 57 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1655 Разстроено

  До коментар [#41] от "niksan1":

  Един никотинов крал от североизток се кара и тропа по масата на българският пРезеидент... една визепрезидентка /с извинение/ с радост эсе простря в кратката на същия на летището все едно щеше да му прави ...хубавото...
  Хора лишени от всякакво достойнство в с превит на североизток гръбнак не могат да са президент и вицепрезидент на Отечеството!!!

 58. 58 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 103 Весело

  До коментар [#47] от "Петърчо":Същото нали важеше и за Плевнелиев. Не ви пречеше да си го мляскате и цункате като болонка.
  —цитат от коментар 54 на Oleg Shishmanov


  Победата си е победа. Аз не оспорвам този факт. НиксАнчо се опитва да намекне, колко много хора са гласували за Резидента Фатмак, а реалността съвсем не е такава.

  Потребители с активирана функция "автоматичeн минус", 'щото са фанатични комундета: Мутри вън, Иво, Мунчету на Боеку, Ivan Stoyanov, Другарят Иванов*, #ОСТАВКА, Роси, Студио Х, samoedin, niksan1, Котаракът на Шрьодингер, Fiji, Norman Granz, Billy Pilgrim, historama, hawaii, dejmos, cinik, Virgin, Рим, Gopeто, 3biri, yavooor, Alexander97, Voiko, Kingpin, Doge, papуre, Oleg Shishmanov, dnevnikar, stein, Чарли Мишкин, Смартдъмби*, LudLustrator, Тайпи*, Hristov
 59. 59 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  [quote#47:"Петърчо"][/quote]


  Ти можеш да си фантазираш, на никого не пречиш, а, ако поизчистиш и езика си, ще станеш по-приемлив .
  В аналите на историята ще влезне резутатът постигнат от Радев, а той е 2,3 милиона бюлетини в негова полза . Никой никога няма да си прави труда да пресмята колко гласа е получил на първия тур, колко е получил в София и Каспичан, колко в Тутракан и Силистра,така както никой не коментира загубата на националите ни от Унгария, като брои головете и пасовете от първото полувреме . На всички е ясно - България губи мача с 1:3 и ... точка .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 60. 60 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  [quote#58:"Петърчо"][/quote]

  Ами хем сумай ти народ иска мажоритарни избори, хем после излиза, че са по-ясни пропорционалните.

 61. 61 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Любопитно

  До коментар [#58] от "Петърчо":

  Петърчо, с колко гласа Румен Радев бе избран за Президент?

  Sic transit gloria mundi
 62. 62 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  [quote#47:"Петърчо"]
  —цитат от коментар 59 на niksan1
  Ти можеш да си фантазираш, на никого не пречиш, а, ако поизчистиш и езика си, ще станеш по-приемлив .В аналите на историята ще влезне резутатът постигнат от Радев, а той е 2,3 милиона бюлетини в негова полза . Никой никога няма да си прави труда да пресмята колко гласа е получил на първия тур, колко е получил в София и Каспичан, колко в Тутракан и Силистра,така както никой не коментира загубата на националите ни от Унгария, като брои головете и пасовете от първото полувреме . На всички е ясно - България губи мача с 1:3 и ... точка . [/quote]

  Има логика, защото примерно аз не отидох да гласувам на 2-ри тур, но съм гласувал на 1-ви. Следователно който не е искал да гласува за Цачева или Радев като мен - просто не е гласувал.

 63. 63 Профил на lig35561597
  lig35561597
  Рейтинг: 147 Неутрално

  Това фатмако ич не мое а го измисли

 64. 64 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Любопитно

  До коментар [#44] от "chepokalipsis":

  Къде това?Кога и къде ЕП са казали, че Радев нарушава Конституцията?

  Sic transit gloria mundi
 65. 65 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#44] от "chepokalipsis":Къде това?Кога и къде ЕП са казали, че Радев нарушава Конституцията?
  —цитат от коментар 64 на Hristov


  1. Не са го казвали
  2. Няма как и да го кажат като не е вярно

 66. 66 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1744 Неутрално

  Едно време всеки протестиращ искаше нова конституция а сега никои не иска.
  —цитат от коментар 9 на deepblue

  Разбира се - кой нормален човек ще иска налагане на конституция, написана от Барни Ръбъл, Десислава Атанасова и под командите на ПКП и един еднокнижник.

 67. 67 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#41] от "niksan1":Един никотинов крал от североизток се кара и тропа по масата на българският пРезеидент... една визепрезидентка /с извинение/ с радост эсе простря в кратката на същия на летището все едно щеше да му прави ...хубавото...Хора лишени от всякакво достойнство в с превит на североизток гръбнак не могат да са президент и вицепрезидент на Отечеството!!!
  —цитат от коментар 57 на selqnin  Това мнение го кажи на онези, които са гласували за тандема Радев - Йотова и на онези, които евентуално биха гласували за тях отново .
  Аз и моето семейство НЕ СМЕ гласували за тях, но под тази тема би трябвало да се коментират фактите, а не личните емоции .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на IKOOTTVA
  IKOOTTVA
  Рейтинг: 15 Весело

  Фронтмена на гадното трио в атака. Военен в пенсия и изведнъж му се отварят чакрите... Развява си юмручето пред radevjugend и здрасти им прави ,временно правителство си има - за всеки случай, пръв конституцианалист се извъди , и институциите руши та да остане той начело на Държавата и над него Бог Путин...

  Че върви не вярвай в Бог, щом патриах Кирил Московски направи от една пенсионирана фуражка корона ...
  Чудеса другари , чудеса ....

  Правото на глупост и наглост е една от гаранциите за демокрация и свободно развитие на личността.
 70. 70 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Весело

  До коментар [#68] от "Маргарет":

  Дали правиш разлика между проект за нова конституция, проект за промяна на действаща и гласуване на обикновен закон?! Очевидно не..Личните квалификации са последното убежище на посредствената арогантност..

  Sic transit gloria mundi
 71. 71 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1360 Любопитно

  До коментар [#22] от "niksan1":

  Никсанчо, ама вярно ли, лъчезарни? Тц-тц-тц, ти да видиш! А това какво е - https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/profminekov-tryabva-da-izvurvim-putya-veliko-narodno-subranie - дето пише в него „И след това да се извърви внимателно един път и стигнем до Велико народно събрание - трябва да променим конституцията. Явно, че тя беше написана грешно." Това каза пред БНР проф. Велислав Минеков“, на 19 Юли 2020? Или пък това, другото - https://tribune.bg/bg/politika/hadzhigenov-ednoto-ni-iskane-e-svikvane-na-veliko-narodno-sabranie-12072020-video/ - в което храбрият Хаджигенов „По време на демонстрацията пред сградата на Президентството на 12 юли Николай Хаджигенов поиска свикване на Велико народно събрание и промяна на конституцията“ (на 28 август т. г.)? Да не са нещо фалшиви новини, а? Ти си по-наясно с тези ми ти работи, та ще ни поясниш ли, двигателю на общонародния прогрес, за какво, аджеба, иде реч?

 72. 72 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Весело

  До коментар [#68] от "Маргарет":

  Сестро, не е работа на това НС да гласува проекта и да го приеме...Работа на ВНС е.. Работа на това е да го предложи.И то го предложи и гласува поименно..Верно ли не схващаш или бичим за спора? Надявам се, да не си Непукистка, верно..Какето ми е слабост от години и ще съм супер разочарован..

  Sic transit gloria mundi
 73. 73 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1093 Любопитно

  До коментар [#71] от "Santos":

  Аз не виждам някъде да пише "нова конституция". Може да не чета право, поправи ме, ако греша.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 781 Неутрално

  ......от йористите съчинил тяа глупост?
  —цитат от коментар 12 на Рун Дьо Решетникоу

  Абе, човече, научи я тази пуста българска граматика. Всеки пост ти е пълен с грешки!

 76. 76 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Да бъдат обявени за _умишлено_ противоконституционни
  злите служебни деяния на Герб ПКП Председателка на "народно събрание",
  на Правосъден министър Дани Спонджоб писател на престъпно тъпа конститурция (вече в оставка) и на Председателя на Герба държава, убегнал в горатата, за да не дава оставка.
  И на Зам. Председателя на нелегитимно "народно с ъбрание",
  лице осъдено на 4 години затвор и "оправдаващо" се, че подписало проекта за престъпно тъпа конститурция без да гледа... защото така... "служебно небрежно".
  Докато не представи доказателства, че е подписало служебно безумно,
  важи презумпцията "умишлено".

  Организираната антидържавна група закри Националното Българско Народно Събрание, където "Съединението Прави Силата",
  за да съзаклятничи реставрация на престъпен режим в бивша тоталитарна компартийна централа!

  Против Великото Народно събрание 1991 г.
  Против поне две обикновени Народни събрания законодали и определили престъпния компартиен режим 1944-1989 за режим чужд, наложен с агресия, нелегитимен и престъпен.

  Групада антидържавни метежници са организирани престъпници
  срещу и под действащата Конституция на (ЕВРО и НАТО съюзна) Република България.

  Не са служебно сторили само една или две "процедурни" грешки.
  Рецидивистите са власт коя от 2 години, друга от 5, а други от 10.

  "Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за

  противоконституционно решение на парламента

  за създаване на Временна комисия за разглеждане на проекта на ГЕРБ
  за нова конституцията на Република България,
  съобщиха от "Дондуков" 2.

  Комисията бе създадена на 2 октомври
  от ГЕРБ, "Обединените патриоти", "Воля" и независими депутати,

  а БСП и ДПС обявиха, че няма да участват,
  тъй като целта й е да печели време за ГЕРБ във властта.

  Тя ще работи два месеца, т.е. до 2 декември, но може да прави само обсъждания. Председател на комисията е Десислава Атанасова от ГЕРБ, която иска да създаде експертен съвет от юристи към нея.

  В искането на държавния глава е посочено, че
  промени във вече внесен проект за нова конституция може да прави само
  Велико народно събрание, което е и единственият орган,
  който може да я приеме.

  Действащото Народно събрание има право да обсъжда само дали по проекта
  следва да се свика Велико народно събрание или не.

  С приетото решение се надхвърля конституционната компетентност на Народното събрание и се нарушава принципът на правовата държава.

  "Дневник" публикува пълния текст на мотивите на държавния глава.
  ...
  ...
  ...
  "

 77. 77 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2350 Весело

  До коментар [#75] от "papunqk":

  Това е за заблуда на модератора... Щото е много лош.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 78. 78 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1054 Неутрално
 79. 79 Профил на Маргарет
  Маргарет
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#68] от "Маргарет":Сестро, не е работа на това НС да гласува проекта и да го приеме...Работа на ВНС е.. Работа на това е да го предложи.И то го предложи и гласува поименно..Верно ли не схващаш или бичим за спора? Надявам се, да не си Непукистка, верно..Какето ми е слабост от години и ще съм супер разочарован..
  —цитат от коментар 72 на Hristov


  Първо - не съм непукистка - тя е обсесия на кутловишкия тъпанджия и който не му хареса и не може да го обори, го кръщава "Непукистка" и така оправдава ниското си айкю.
  НС има всички права да обсъжда, приема, отхвърля, променя и разменя каквото си иска и колкото си иска - независимо дали ще е проект за нова Конституция, проект за закон или проект за менюто в барчето - най-малко руският резидент може да се меси в тяхната работа и да им казва какво да правят. КС ще отхвърли тъпотията на Радев, защото тя е абсолютно несъстоятелна - няма да има разглеждане по същество. А ти ходи да почетеш малко, барал си чатала на колегата си на лекциите по конституционно право. Дано поне си изживял няколко оргазма, ясно е, че правото е останало на заден план...

 80. 80 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1923 Любопитно

  Сега ако КС реши, че пРезидента е прав, ще върнем ли времето два месеца назад или да преместим изборите през м.май, за да може отново да се мечтае за служебно правителство.

 81. 81 Профил на dj_tiesto
  dj_tiesto
  Рейтинг: 264 Неутрално

  [quote#47:"Петърчо"][/quote]

  Точно, така. Избора си беше Радев или Цачева. И тъй .......... повечето явно не ги кефеше Цецка.

 82. 82 Профил на st0rmbringer
  st0rmbringer
  Рейтинг: 573 Неутрално

  "Чл. 159.
  ...
  (2) Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, както и за промени в територията на страната по чл. 158 се РАЗГЛЕЖДА от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му."

  Установената конституционна практика е, че понятието "РАЗГЛЕЖДА" включва многостепенен процес, включващ: обсъждане в комисия; внасяне предложения за промени от членовете на съответната комисия; гласуване в комисия; внасяне за гласуване в пленарна зала, предложения за промени от депутатите, гласуване в пленарна зала. Същото понятие е използвано и в практически идентичния чл. 154, касаещ процедурата за приемане на промени в Конституцията от обикновено Народно събрание:

  "Чл. 154.
  (1) Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.
  (2) Предложението се РАЗГЛЕЖДА от Народното събрание не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му."

  Така бяха приети измененията на Конституцията, изготвени от Христо Иванов като министър на правосъдието и внесени от правителството. В процеса на РАЗГЛЕЖДАНЕ едно от тях беше променено от депутатите. Заради тази промяна Иванов подаде оставка, но подпечата с държавния печат конституционните промени, не му мина и през ум да ги атакува пред КС, защото внесеният от правителството проект е бил променен. Дори на него му е ясно, че внесеният проект за конституционни промени и/или нова конституция не е свещена крава и подлежи на поправки, изменения и допълнения от депутатите от обикновеното и великото народно събрание.

 83. 83 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1093 Весело

  До коментар [#79] от "Маргарет":

  Добре, значи обезателно ще се върнем на тая ти публикация, след като КС обяви жалбата за допустима.

  Прощавай, но определено смятам проф. Емилия Друмева (завършила висше юридическо образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Присъдена й е научна степен „Доктор по конституционно право“, която е защитила в Юридическия факултет на същия университет. Научен сътрудник в Института за държавата и правото на БАН.) за по-компетентна по конституционните въпроси от теб.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 84. 84 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#79] от "Маргарет":

  Точно проблемът на ОНС спрямо ВНС е свързан с Конституциите.
  И след като процедурата предвижда подписи, обсъждане и гласуване на едно четене е логично да се приеме, че се касае за документа с подписите, а не нещо си друго, което шепа (комисия) и е скимнало да промени някак си.
  Защо?
  Защото се подписва проекта със 120 гласа, а не творението на 20 души.
  Иначе щеше да има две четения при гласуването.

 85. 85 Профил на IKOOTTVA
  IKOOTTVA
  Рейтинг: 15 Весело

  Да обобщим :
  За комунистите ,от хигиенни съображения няма да кажа нищо - гнуслив съм ...

  Просто не им вярвайте !!!

  Правото на глупост и наглост е една от гаранциите за демокрация и свободно развитие на личността.
 86. 86 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stormbringer":

  Това е така, ако действието е от компетенциите на този паралемент. Обаче Новата Конституция е от компетенциите на ВНС. Задачата на ОНС е да предложи проект, който да събере 160 гласа подкрепа за да се свика органа, който има право да го разглежда.

 87. 87 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stormbringer":

  Прави разлика между промени в действащата Конституция и проект за изцяло нова такава.Има промени, които могат да бъдат извършвани само от ВНС.Това НС може да предложи проект и нищо повече.И вече го предложи.ВНС ще го обсъжда, променя и приема.

  Sic transit gloria mundi
 88. 88 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#72] от "Hristov":

  Не съм компетентен по въпроса,та да попитам.Ако внесеният проект,за който са събрани 120-те подписа не подлежи на обсъждане,корекции,поправки,изменения итн,защо КРБ изисква двумесечен срок и ,след това 160 подписа,за да се свика ВНС?

 89. 89 Профил на st0rmbringer
  st0rmbringer
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Изключително странно е да се мисли, че веднъж внесен за РАЗГЛЕЖДАНЕ в законодателния орган, проектът за нова конституция е неприкосновен и не може да се пипа. Както от юридическа гледна точка, така и от гледна точка на здравия разум. Юридическата мисъл зад фигуранта на "Дондуков" 2, се опитва да се закачи за буквата на закона, против всякакъв смисъл и здрав разум. Това едва ли ще мине в КС

 90. 90 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stormbringer":

  Защо на някой, който събира 120 подписа и внася проект за нова Конституция му е да има комисия, която да му разглежда проекта? Нали без комисия има право да си напише вътре каквото си иска. Важното е да има отдолу 120 подписа на депутати.

 91. 91 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Изключително странно е да се мисли, че веднъж внесен за РАЗГЛЕЖДАНЕ в законодателния орган, проектът за нова конституция е неприкосновен и не може да се пипа. Както от юридическа гледна точка, така и от гледна точка на здравия разум. Юридическата мисъл зад фигуранта на "Дондуков" 2, се опитва да се закачи за буквата на закона, против всякакъв смисъл и здрав разум. Това едва ли ще мине в КС
  —цитат от коментар 89 на Stormbringer


  Възможно е, защото разглеждането му в детайли е от компетенцията на ВНС, ако то бъде свикано със 160 гласа въз основа на проекта.

 92. 92 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 773 Любопитно

  До коментар [#29] от "selqnin":

  "Няма да има втора такава ситуация, всички разбраха каква матрьошка е пРезидента, че отвътре е червено...до тук беше!!!"

  Кои са тия всички, ти и кой още?

 93. 93 Профил на Маргарет
  Маргарет
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#79] от "Маргарет":Точно проблемът на ОНС спрямо ВНС е свързан с Конституциите.И след като процедурата предвижда подписи, обсъждане и гласуване на едно четене е логично да се приеме, че се касае за документа с подписите, а не нещо си друго, което шепа (комисия) и е скимнало да промени някак си.Защо?Защото се подписва проекта със 120 гласа, а не творението на 20 души.Иначе щеше да има две четения при гласуването.
  —цитат от коментар 84 на Oleg Shishmanov


  И двата месеца срок до гласуването за ВНС са дадени, за да си отдъхнат от тежкия труд, да? А не за да обсъждат, променят, съгласуват - вече подписаният текст? Или за да дадат възможност на руския резидент и умнопрекрасните да се упражняват по надплюване?

 94. 94 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  До коментар [#79] от "Маргарет":

  Не е така.Има неща, които са в компетенциите единствено на ВНС.Иначе ВНС нямаше да е нужно, нали?Това НС предлага проект за Конституция.И той беше предложен и поименно гласуван.Това е базата за свикване на ВНС.Оттук насетне, по този проект се произнася ВНС...Ако въобще се стигне до там.

  Sic transit gloria mundi
 95. 95 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 773 Неутрално

  До коментар [#16] от "Петърчо":

  "Абе, аре да си синхронизираме опорките.
  2 мил. са на втори тур. На първия са 900к, т.е. Фатмака е ПЪРВИ избор на 900к човека."

  И втори избор на още 1 милион!

 96. 96 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Искат си хората Живковската конституция и това е. Искаха, протестираха, но като видяха, че няма да има “Член 1

  Народна република България е социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с работническата класа.

  Ръководна сила в обществото и държавата е Българската комунистическа пратия.

  Българската комунистическа партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република Бълагрия в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз.”

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 97. 97 Профил на Маргарет
  Маргарет
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#72] от "Hristov":Не съм компетентен по въпроса,та да попитам.Ако внесеният проект,за който са събрани 120-те подписа не подлежи на обсъждане,корекции,поправки,изменения итн,защо КРБ изисква двумесечен срок и ,след това 160 подписа,за да се свика ВНС?
  —цитат от коментар 88 на uvtest


  Повторила съм те в коментар [#93] , неволно е.

 98. 98 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  До коментар [#93] от "Маргарет":

  Оф....Добре, да пробваме по друг път...Тези два месеца обсъждане завършват ли с гласуване?Има ли предвидено гласуване, което да приеме дадените промени и да представи завършен вид на проекта?Не, няма.Има още едно гласуване, което е за свикване или не на ВНС.

  Sic transit gloria mundi
 99. 99 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  [quote#93:"Маргарет"][/quote]

  Имат по Конституция едно гласуване амблок от 2/3 мнозинство.

  С какво мнозинство се приемат поправките предложени от комисия? С колко четения?

 100. 100 Профил на st0rmbringer
  st0rmbringer
  Рейтинг: 573 Неутрално

  До коментар [#82] от "Stormbringer":Прави разлика между промени в действащата Конституция и проект за изцяло нова такава.Има промени, които могат да бъдат извършвани само от ВНС.Това НС може да предложи проект и нищо повече.И вече го предложи.ВНС ще го обсъжда, променя и приема.
  —цитат от коментар 87 на Hristov


  И защо аз да правя разлика, след като Конституцията НЕ ПРАВИ такава? Като в чл. 154, така и в чл. 159 се изпозва думата РАЗГЛЕЖДА! Защо в единият случай това да значи едно, а в другият - друго?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK