18 организации се включиха в учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен Дом"

Съдържание от Хабитат България. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

На 23 и 24 януари 2014 г. се проведе Учредителен форум за създаването на неформално обединение от организации, работещи по теми свързани с жилищната политика и състоянието на жилищата в България. Инициативата е част от новият проект на Хабитат България "Достоен дом" – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни услвия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.


Проектът цели да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. Това на практика ще бъде постигнато чрез няколко основни дейности, една от които е създаването на национална Коалиция за подобряване на жилищните условия в България. Предвижда се изготвянето на стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите години на съществуването си. В допълнение ще бъдат организирани 3 еднодневни уъркшопа за местни организации по теми свързани с жилищните въпроси и застъпничеството. Коалицията ще инициира широка обществена дискусия с отговорните институции и заинтересовани страни за подобряване на жилищната политика в страната. Проектът ще се изпълнява в рамките на една година, със съдействието на ПОФ "Читалища" в Плевен, "Клуб на НСО" в Търговище и "Амала-Приятели" в Дупница.


В учредителния форум взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации, като общо 18 организации се включиха в нейното учредяване. По време на форума бяха приети отличителни знаци на коалицията, както и правилник, в който се описват основните цели и задачи и механизма на работа на обединението. В рамките на Коалицията се обособиха 2 временни работни групи, които ще работят по следните теми: Подобряване жилищната политика на национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.


Като основни акценти в бъдещата работа на коалицията се обсъдиха:


•Основните проблеми на настоящата жилищна политика и ролята и отговорностите на държавата и местните власти за осигуряване на по-добра жизнена среда;
•Механизмите за въздействие за провеждане на реална и ефективна социална жилищна политика на национално и местно ниво;
•Начините и механизмите на взаимодействие между трите сектора: неправителствени организации, държавни и общински институции и бизнес-организации с цел постигане на по-добри жилищни условия в България.


В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка е ситуацията в селските райони - 81% от територията на България, обитавани от 42% от българите. Според проучвания на Световната банка за бедността в България 66% от домакинствата, които живеят в бедност са от селските райони. Масовата бедност е свързана и води до обитаване на непригодни за живеене жилища, с поне един от следните проблеми (Eurostat, April 2011): течащ покрив, наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци; липса на баня или вътрешна тоалетна; недостатъчна осветеност. Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за EU-27) има сериозни проблеми с основното си жилище, 15.6% няма баня, а 26.2% е без вътрешна тоалетна.


Добрата среда на обитаване е задължителна за повишаване на битовата култура, хигиената и социализацията на хората. Въпреки неприемливите условия на живот на голяма част от населението, местните и национални политики за подкрепа подобряването жилищните условия на уязвими групи в България не са добре развити. Въпросът за жилищните условия е един от приоритетите в редица стратегически документи за настоящия и следващия програмен период, но все още остава недостатъчно обоснован и към стратегиите и плановете за изпълнение не се предлагат практически ориентирани и ефективни мерки.


УЧРЕДИТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ "ДОСТОЕН ДОМ"
1.Сдружение "Клуб на нестопанските организации" Търговище
2.Сдружение "Амала–Приятели"-Дупница
3.Сдружение "Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА"
4.Фондация "Подслон за човечеството"/Хабитат България
5.Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
6.Винербергер ЕООД
7.Фондация "Здраве и социално развитие"
8.НЧ "Васил Левски 1965"
9.Българска асоциация за изолации в строителството
10.Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие(СИДУРО) – Опака
11.Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"
12.Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
13.СНЦ "Здравни медиатори – Дупница"
14.Сдружение "Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи"
15.Сдружение на селската младеж "Заедно"
16.Фондация "Граждански институт"
17.Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (НСКККН) "Мизия-2006"
18. Камара на архитектите в България (КАБ)Допълнителна информация:


За повече информация за проекта, посетете интернет страницата на Хабитат България www.habitatbulgaria.org, интернет страницата на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на ЕИП www.ngogrants.bg или се вържете с координатора на проекта Боряна Първанова parvanova@hfh.bg, 0898 69 10 06


Фондация "Подслон за човечеството" (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International - глобална организация, работеща в над 90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 700 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 3,5 милиона души. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Подслон за човечеството" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK