ЗАКОН за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества

Глава първа ЦЕННИ КНИЖАЧл. 1. С този закон се урежда емигрирането на ценни книжа и извършването на сделки с тях, учредяването и дейността на фондовите борси, инвестиционните посредници и инвестиционните дружества и държавният контрол върху тези дейности.Чл. 2. Ценни книжа, предмет на този закон, са прехвърлими документи и права, които могат да бъдат предлагани публично, като:1. акции;2. облигации;3. други документи и права, свързани с акции и облигации. Чл. 3. (1) Ценни книжа са и инвестиционните договори, които се предлагат публично.(2) Инвестиционен договор е писмен договор, по който инвеститорът предоставя парични средства или други имуществени права на друго лице за влагане в стопанска дейност срещу обещание за доход.Чл. 4. (1) Публично предлагане е предложение за възмездно прехвърляне или покана за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа до:1. най-малко 50 лица;2. неопределен кръг от лица, включително и чрез средствата за масово осведомяване.(2) Публично предлагане е налице и ако в предлагането на ценните книжа вземе участие лице, което не е инвестиционен посредник или притежател на ценните книжа. Глава втора КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИАнонс:1 . Текст на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.2. Подробен юридически коментар на закона.Чл. 5. Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък комисията, е държавен орган за регулиране и контрол върху:1. емитирането и сделките с ценни книжа;2. учредяването и дейността на фондовите борси;3. инвестиционните посредници;4. инвестиционните дружества,с цел осигуряване защитата на инвеститорите и стимулиране развитието на пазара на ценните книжа.Чл. 6 .(1) Комисията е юридическо лице на извънбюджетна сметка със седалище София.(2) Приходите по сметката се набират от извършваните дейности и от държавния бюджет, а набраните средства се изразходват за финансиране дейността на комисията.(3) Превишението на приходите над разходите се установява към 31 декември и се прехвърля за ползване по предназначение през следващата година.(4) Извънбюджетната сметка се утвърждава от министъра на финансите по предложение на председателя на комисията.Чл. 7 . (1) Комисията се състои от председател, заместник-председател и петима членове, които се назначават за срок от пет години и се освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.(2) Председателят на комисията трябва да има висше юридическо или икономическо образование и десетгодишен стаж по специалността.(3) Към комисията се създава административна служба. Нейният състав и структура се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.Чл. 8 (1) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по договор, освен ако упражняват научна или преподавателска дейност.(2) Възнагражденията на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията се определят от Министерския съвет.Чл. 9.(1) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се освобождават предсрочно при:1. извършено грубо нарушение на този закон;2. извършено умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;3. невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила повече от шест месеца.(2) В случаите по ал. 1, както и при оставка или смърт на председателя, заместник-председателя или член на комисията Министерският съвет назначава нов председател, заместник-председател или член по предложение на министъра на финансите за срок до края на първоначалния мандат.Чл. 10. (1) Комисията:1. контролира фондовите борси и техните членове, инвестиционните посредници, емитентите и инвестиционните дружества за законосъобразното и правилно осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес, включително като извършва проверки;2. издава и отнема разрешенията, предвидени в този закон;3. издава потвържденията, предвидени в този закон;4. извършва съвместно с органите на банковия надзор проверки на дейността на банките - инвестиционни посредници;5. обменя необходимата за осъществяване на дейността й информация с Българската народна банка;6. иска разкриване на банковата тайна от районния съдия по реда на чл. 47, ал. 6 от Закона за банките и кредитното дело;7. разработва подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон и ги представя на Министерския съвет за приемане;8. разработва наредба за определяне на условията и реда за продажба на ценни книжа, които прехвърлителят не притежава, и я представя на Министерския съвет за приемане;9. издава периодичен бюлетин;10. решава други въпроси, които са предоставени в нейната компетентност.(2) Комисията има право да изисква документи и писмени обяснения и да проверява всички лица, за които има данни, че нарушават този закон.(3) При осъществяване на проверките комисията има право:1. на свободен достъп до служебните помещения на всички контролирани от нея лица, включително лицата по ал. 2;2. да изисква документи и писмени обяснения от проверяваните лица;3. да изпраща свои представители на заседанията на управителните и контролните органи на контролираните от нея лица.(4) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да разкрият самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.Чл. 1 1 . Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на комисията при осъществяването на контролните й функции.Чл. 12. (1) Комисията води регистри за:1. фондовите борси и инвестиционните посредници;2. емитентните и инвестиционните дружества, чиито ценни книжа са предложени публично.(2) Министерският съвет издава наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията.(3) За извършваните действие и за издаваните документи комисията събира такси по тарифа, приета от Министерския съвет.Чл. 13. (1) Всеки има право да преглежда водените от комисията регистри и документите, въз основа на които са издадени разрешенията и потвържденията, както и да получи преписи от тях.(2) Председателят, заместник-председателят, членовете на комисията и нейните служители са длъжни да пазят търговските тайни, които са им станали известни във връзка с изпълнението на техните функции.Чл. 14. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват повече от половината от общия брой на нейните членове.(2) Комисията взема решения с мнозинство повече от половината от общия брой на нейните членове.(3) Индивидуалните административни актове на комисията могат да се обжалват по отношение на тяхната законосъобразност по реда на Закона за административното производство.Чл. 1 5 . Председателят на комисията:1. свиква и ръководи заседанията на комисията;2. организира и ръководи дейността на комисията;3. представлява комисията;4. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в този закон.ДЯЛ ВТОРИ ФОНДОВИ БОРСИГлава трета УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕЧл. 16. (1) Фондовата борса е организирано тържище на ценни книжа, което осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в търговията.(2) За извършване на дейност като фондова борса се изисква да е получено разрешение при условията и по реда на този закон.Чл. 17. (1) фондова борса се учредява, управлява и ликвидира по реда, установен за акционерните дружества с едностепенна система на управление, доколкото 8 този закон не е предвидено друго.(2) фондовата борса и нейните служители не могат да извършват:1. дейност на инвестиционен посредник;2. търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейността по чл. 16, ал. 1;3. сделки с ценни книжа, издадени от борсата.(3) фондовата борса не разпределя дивиденти.Чл. 18. (1) За учредяване на фондова борса е необходимо заявителят да има внесен капитал в размер не по-малко от сто милиона лева.(2) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешението, а останалата част - към момента на получаване на разрешението.Чл. 1 9. (1) Най-малко 2/3 от капитала на борсата трябва да бъде притежаван от банки, инвестиционни посредници, финансови къщи и застрахователни дружества.(2) Акционер в борсата не може да притежава пояко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от нейните акции.(3) Ограниченията по ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на участието на държавата, когато това участие се изразява в непарични вноски.(4) Увеличаването на капитала на борсата става предимно с привличане на нови акционери. Акционерите не ползват правата по чл. 194 от Търговския закон.(5) Решението за увеличаване на капитала на борсата се взема с обикновено мнозинство. Общото събрание е длъжно да вземе решение за увеличаване на капитала, ако има кандидати за записване на повече от 20 на сто от вече вписания капитал.Чл. 2 0. фондовата борса издава само поименни акции с право на един глас.Чл. 2 1 . Борсата изгражда клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.Чл. 2 2 (1) Съветът на директорите на борсата:1. приема борсовия правилник и правилника на арбитражния съд;2. осигурява спазването на закона, устава и борсовия правилник от участниците в борсовата търговия;3. приема ценни книжа за търговия и прекратява временно или окончателно търговията с определени ценни книжа при условията и по реда на борсовия правилник;4. приема членове на борсата и ги отстранява временно или окончателно от борсова търговия при условията и по реда на борсовия правилник;5. осигурява законосъобразното и правилно провеждане на борсовата търговия и публикуването на цените;6. организира и контролира плащанията по сключените сделки;7. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си;8. налага санкции на членовете при нарушение на този закон, актовете по прилагането му, борсовия правилник, както и на нарежданията и решенията по точка 7;9. определя условията и реда за извършване на срочни борсови сделки;10. упражнява всички други права, които са му предоставени съгласно закона, устава и правилника.(2) Съветът на директорите съгласува решенията си по ал. 1, точки 3, 4 и 8 с комисия, 6 която участват представители на акционерите, членовете на борсата, борсовите посредници и емитенти. Той може да делегира правата си по ал. 1, точки 3, 4 и 8 на същата комисия. Чл. 2 3. (1) Борсовият правилник съдържа:1. видовете борсови пазари и условията и реда за извършване на сделки на всеки от тях;2. условията и реда за приемане на членове и за тяхното временно или окончателно отстраняване от борсова търговия;3. условията и реда за допускане на борсовите посредници до борсова търговия и контрола върху дейността им;4. условията и реда за приемане на ценни книжа и за временно или окончателно прекратяване на търговията с тях;5. вида и начина на провеждане на търговията;6. извършваните услуги и техните цени;7. реда за сключване и изпълнение на сделките;8. условията и реда за налагане на санкции на членовете на борсата и на борсовите посредници;9. условията и реда за извършване на срочни борсови сделки. (2) Фондовата борса уведомява комисията за всички изменения и допълнения на борсовия правилник.Глава четвърта ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕЧл. 24.(1) За учредяване и прекратяване на фондова борса се изисква писмено разрешение от комисията.(2) Към заявлението за издаване на разрешение се прилагат:1. приетият от учредителите устав;2. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 19;3. имената и адресите на лицата, които ще управляват и представляват борсата;4. борсовият правилник и правилникът на арбитражния съд;5. данни за помещенията и техническото оборудване на борсата.(3) Комисията се произнася по искането в срок до един месец от получаване на заявлението с приложенията към него. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в седемдневен срок.(4) Ако до изтичането на срока по ал. 3 комисията не се е произнесла, смята се, че е налице отказ.Чл.2 5 . (1) Комисията отказва издаването на разрешение, ако:1. не са спазени изискванията на този закон;2. лицата, упълномощени да управляват и представляват борсата, не могат да заемат длъжността поради нормативна забрана или не отговарят на изискванията на закона или устава;3. борсовият правилник и правилникът на арбитражния съд не отговарят на изискванията на закона;4. начинът на търговия не отговаря на изискванията на чл. 87;5. не е осигурена възможност за контрол върху изпълнението на сключването на борсата сделки;6.6 устава или в борсовия правилник има разпоредби, които дават предимство на акционерите при участие в борсовата търговия.(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде по-малък от един месец.(3) Ако заявителят не отстрани несъответствията в срока по ал. 2, комисията отказва издаването на разрешение с писмено мотивирано решение.Чл. 2 6 . В случаите на отказ по чл. 25 заявителят може да направи ново искане за издаване на разрешение не по-рано от шест месеца от влизането 6 сила на решението за отказ.Чл. 2 7 . Софийският градски съд или окръжният съд вписва фондовата борса в търговския регистър, след като му бъде представено разрешението, издадено от комисията, и обнародва вписването.Чл. 2 8. Лицата, които не притежават разрешение за извършване на дейност като фондова борса, не могат да използват в своето наименование и в рекламна или в друга дейност думите фондова борса или тяхна производна на български или на чужд език, или друга дума, означаваща извършването на такава дейност.Чл. 2 9. (1) Комисията отнема издаденото разрешение:1. ако са предоставени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на разрешението;2. при извършени системни нарушения на този закон;3. при извършване на сделки в нарушение на чл. 17, ал. 2.(2) Ако след изтичането на едногодишен срок от учредяването й борсата има по-малко от 20 членове, комисията дава шестмесечен срок за попълване на броя. Ако след изтичането на срока броят на членовете не е попълнен, комисията отнема разрешението.(3) С решението за отнемане на разрешението комисията прекратява правомощията на органите на борсата и назначава един или няколко квестори.(4) От момента на влизането в сила на решението за отнемане на разрешението на борсата не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнението на вече сключени сделки или за защитата на инвеститорите.(5) До назначаването на ликвидатор квесторът:1. упражнява правата на съвета на директорите на борсата;2. взема всички необходими мерки за защита интересите на инвеститорите;Чл. 3 0 . След влизането в сила на решението за отнемане на разрешението по чл. 29 комисията незабавно изпраща копие от него на съда по регистрацията за образуване на производство по ликвидация на фондовата борса и предприема мерки за уведомяване на обществеността. Глава пета ЧЛЕНСТВО И БОРСОВ АРБИТРАЖЧл. 31.(1) Членове на борсата са лица, получили разрешение за извършване на сделки с ценни книжа съгласно закона, които са допуснати при условията и по реда на борсовия правилник да извършват сделки на борсата. Отказът да се приеме едно лице за член на борсата може да се оспори пред арбитражния съд.(2) Един инвестиционен посредник не може да бъде член на повече от една фондова борса.Чл. 3 2 . Фондовата борса е длъжна да прекрати членството на лицата по чл. 31 при отнемане на разрешението им за извършване на сделки с ценни книжа.Чл. 3 3 . Искове срещу членове на борсата във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки се разглеждат от борсов арбитражен съд.Чл. 34. (1) Председателят на арбитражния съд се избира от общото събрание на фондовата борса за срок от три години. Той трябва да бъде одобрен от комисията.(2) При условията на ал. 1 се избират двама заместници на председателя за случаите, когато председателят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.Чл. 3 5. (1) Арбитражният съд разглежда и решава споровете 6 състав от трима арбитри. Страните по спора назначават по един арбитър. Назначените арбитри съвместно избират председател на арбитражния състав.(2) Разглеждането на арбитражното дело се урежда с правилника на арбитражни съд.(3) Арбитражният съд прилага уговорените от страните правила за разглеждане на делото, освен ако тези правила противоречат на правилника му.Чл. 3 6. (1) Арбитражният съд решава споровете въз основа на закона, борсовия правилник и обичаите в борсовата търговия.(2) Арбитражното решение се постановява с мнозинство.(3) Арбитражното решение е окончателно.Чл. 3 7 . За неуредените в тази глава въпроси се прилага съответно Законът за международния търговски арбитраж.ДЯЛ ТРЕТИ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖАГлава шеста ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Раздел I Общи положенияЧл. 3 8. (1) Поемане на емисии на ценни книжа и други сделки с ценни книжа, предмет на този закон, за собствена или за чужда сметка могат да се извършват по занятие само от инвестиционни посредници. (2) Инвестиционните посредници са лица, получили разрешение за извършване на дейностите по ал. 1 при условията и по реда на този закон, както и банки, получили разрешение за извършване на такива дейности при условията и по реда на Закона за банките и кредитното дело.(3) Лицата по ал. 1 могат да извършват и банкови сделки, ако са получили разрешение при условията и по реда на Закона за банките и кредитното дело.(4) Лицата по ал. 1 не могат да извършват други търговски сделки, освен ако са свързани с осъществяване на дейностите по ал. 1 и 3.Чл. 3 9 (1) Разрешение за извършване на дейности по чл. 38, ал. i се издава на банка, акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност с минимален капитал, необходим за учредяване на акционерно дружество, което отговаря на условията по тази глава.(2) Разрешението е писмено и дава право на извършване само на изчерпателно посочените в него дейности.(3) Разрешението дава право на извършване на посочените в него дейности на територията на Република България, освен ако комисията изрично разреши извършването им в чужбина.Чл. 40. (1) Дружеството по чл. 38, ал. 1 трябва по всяко време да притежава капитал, чиито минимални размери, структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят от комисията и се обнародват в Държавен вестник.(2) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а останалата част - при получаването му.(3) Комисията може да определи по-леки изисквания за капитала, ако дружеството по чл. 38, ал. 1 не поема емисии на ценни книжа, не извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка или с дейността си не влияе съществено Върху определянето на пазарната цена на ценните книжа.Чл. 41. (1) Дружеството по чл. 38, ал. 1 е длъжно да образува фонд Резервен, в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонд Резервен спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.(2) До попълването, на фонд Резервен дружеството по чл. 38, ал. 1 отнася в него най-малко 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти. Дружеството може да използва за попълване на фонда и други източници, предвидени в устава или с решение на общото събрание.(3) Дружеството по чл. 38, ал. 1 е длъжно да образува специални резерви за покриване на рисковете, свързани с дейността му, определени от комисията.Чл. 42. Дружеството по чл. 38, ал. 1 е длъжно да поддържа минимални ликвидни средства, определени от комисията.Чл. 43. Изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на банките - инвестиционни посредници се определят от Българската народна банка съгласувано с комисията при условията и по реда на Закона за банките и кредитното дело.Чл. 44. Инвестиционните посредници издават само поименни акции с право на един глас. Ако инвестиционният посредник е дружество с ограничена отговорност, всеки съдружник има толкова гласове в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.Чл. 4 5. Лице, на което е възложено управлението на дружеството по чл. 38, ал. 1, трябва да:1. има постоянно местопребиваване в страната;2. притежава съответната професионална квалификация и опит;3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и да не са му налагани административни наказания за нарушаване на този закон;4. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;5. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.Чл. 46. Комисията определя изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които непосредствено сключват и изпълняват сделките с ценни книжа, както и реда за придобиване на правото да упражняват такава дейност.Раздел IIИздаване и отнемане на разрешениеЧл. 47. (1) За извършване на една или повече дейности по чл. 38 от лица, които не са банки, се изисква писмено разрешение от комисията.(2) Към заявлението за издаване на разрешение се прилагат:1. уставът или учредителният договор;2. данни за записания и внесения капитал;3. името, единният граждански номер, серията и номерът на паспорта, адресът и други сведения за лицето, което ще управлява и представлява дружеството, и за борсовия посредник, както и сведения за тяхната професионална квалификация и опит в извършването на дейностите по чл. 38;4. общите условия, приложими към договорите с клиентите;5. имената или наименованията и сведения за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството -заявител, или по друг начин могат да го контролират;6. наименованията и сведения за дружествата, в които заявителят притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание или по друг начин може да ги контролира;7. други документи и сведения, определени от комисията, ако са необходими за вземането на решение.Чл. 48. Комисията се произнася по заявлението 8 срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения - от получаването им. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в седемдневен срок.Чл. 4 9. (1) Комисията отказва издаването на разрешение, ако:1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията по чл. 40;2. лице, на което е възложено да управлява и представлява дружеството, не може да заеме длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията по чл. 45;3. лице, което притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание или по друг начин може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;4. общите условия по чл. 47, ал. 2, точка 4 не осигуряват в достатъчна степен интересите на инвеститорите.(2) В случаите по ал. 1, точки 1, 2 и 4 комисията може да откаже окончателно издаването на разрешение само ако заявителят не е отстранил несъответствията в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от един месец.(3) Отказът на комисията да издаде разрешение се мотивира писмено. Ако комисията не се произнесе в срока по чл. 48, смята се, че е налице отказ.Чл. 5 0 . В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за получаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 38 не по-рано от шест месеца от влизането в сила на решението за отказ.Чл. 51 . Лице, което не притежава разрешение за извършване на сделки с ценни книжа съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на сделки с ценни книжа.Чл. 5 2. Софийският градски съд или окръжният съд вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършват дейности по чл. 38 6 неговия предмет на дейност, след като му бъде представено издаденото от комисията разрешение, и обнародва вписването.Чл. 5 3. (1) Комисията отнема издаденото разрешение:1. ако са предоставени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на разрешението;2. ако дружеството престане да отговаря на изискванията на този закон за извършване на дейности по чл. 38;3. при грубо нарушение или системни нарушения на този закон или актовете по прилагането му.(2) Комисията уведомява писмено дружеството в седемдневен срок от вземане на решението за отнемане на разрешението.Чл. 54. (1) След влизане в сила на решението за отнемане на разрешението комисията незабавно изпраща копие от него на съответния съд за образуване на производство за ликвидация на дружеството, а когато то има и друг предмет на дейност - за заличаване на тази част от предмета му на дейност и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.(2) Комисията може да отложи за определен срок мерките за уведомяване на обществеността по ал. 1, ако това е необходимо за запазване на интересите на клиентите на дружеството.Чл. 55. Издадените и отнетите разрешения на инвестиционни посредници се вписват в специален регистър при комисията.Раздел IIIИзисквания към дейността на инвестиционните посреднициЧл. 5 6. (1) При извършване на сделки с ценни книжа инвестиционният посредник е длъжен да полага грижата на добър търговец за интересите на инвеститорите и да ги уведомява за рисковете от сделките с ценни книжа.(2) При осъществяването на дейността си инвестиционният посредник е длъжен да пази търговските тайни на инвеститорите, както и техния търговски престиж.(3) Инвестиционният посредник не може да предлага съвети на инвеститори, които не са поискали това, или консултации по въпроси, които не са поставени от инвеститорите.Чл. 5 7. Инвестиционният посредник е длъжен да уведомява инвеститорите дали продава ценни книжа за своя или за чужда сметка, освен когато сделката се извършва на фондова борса.Чл. 5 8. (1) Инвестиционният посредник завежда в специален дневник по реда на постъпването им всички нареждания на инвеститорите, включително идентичните нареждания и ги изпълнява, като спазва този ред.(2) За идентични се смятат нарежданията, които са еднакви по отношение на вида и начина на изпълнение, срока на изпълнение и параметрите на цената.(3) Инвестиционният посредник изпълнява с предимствопоръчките на инвеститорите пред сделките за собствена сметка.Чл. 59. (1) Инвестиционният посредник е длъжен да регистрира в дневника по чл. 58 по реда на извършването им сключените сделки с ценни книжа не по-късно от края на работния ден.(2) За всяка сделка се отбелязва името или наименованието на страните по нея, времето на сключване, както и други условия, определени от комисията.(3) Инвестиционният посредник е длъжен да съхранява дневника пет години след приключването му.Чл. 60. (1) Инвестиционният посредник уведомява комисията за:1. откриването или закриването на клон;2. името, единния граждански номер, серията и номера на паспорта, съответно наименованието, както и други сведения за лице, което е придобило пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от дяловете или акциите с право на глас на инвестиционния посредник или друго участие, което му дава възможност да го контролира, както и сведения за последващо придобиване на дялово участие от това лиие;3. промяна 6 състава на лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник, както и на лицата, които непосредствено извършват сделките с ценни книжа;4. изменения и допълнения в документите, които са послужили като основание за издаване на разрешението на инвестиционния посредник;5. изменение на наименованието, вписано в издаденото разрешение;6. преобразуване на дружеството.(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от инвестиционния посредник в седемдневен срок от:1. вземане на решението по ал. 1, точка 1;2. придобиване на участието по ал. 1, точка 2;3. приемане на решението по ал. 1, точки 3, 5 и 6;4. внасяне на изменението или допълнението по ал. 1, точка 4. Чл. 6 1 . Инвестиционният посредник е длъжен да отделисвоя портфейл от ценни книжа от тези на инвеститорите, за което уведомява комисията.Чл. 6 2 . Инвестиционният посредник уведомява комисията за обстоятелствата по чл. 60 и 61 веднъж месечно, а В случаите по чл. 40, ал. 3 - веднъж на три месеца.Пентагонът предрича сблъсък в ЕгеяГРЪЦКО-турски сблъсък в Егейско море предрича Пентагонът в доклад от 38 страници за политиката на САЩ на Балканите. В документа американските наблюдатели изказват сериозно безпокойство от напрегнатата ситуация в Егея, като не изключват вероятността гръцко-турските спорове да доведат до конфликт между двете страни, съобщава атинският седмичник Пондики.Продължаващите спорове за суверенните права на двете страни за въздушното и морското пространство в Егейско море, както и проблемът за Кипър могат да предизвикат сблъсък, който ще създаде огромни неприятности на съюза, смятат стратезите от Пентагона, като препоръчват Вашингтон да се намеси активно в решаването на гръцко-турските проблеми за намаляване на напрежението в този район.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK